Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/11/2016

  • Número del document ENS/2565/2016

  • Número de control 16321030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16321030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7250

  • Data 18/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2565/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2016-2017.


El Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu de facilitar l'oferta de Programes de Formació i Inserció per poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, considera oportú concedir subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de programes de formació i inserció, d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre (DOGC núm. 7249, de 17.11.2016).

Les actuacions previstes en l'Ordre esmentada seran elegibles a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020, en el marc de l'Eix Prioritari 5 relatiu a la integració sostenible en el mercat de treball dels joves desocupats, que no participen en activitats d'educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil. La taxa de cofinançament serà del 91,89%.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.


Resolc:


-1 Convocatòria

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a centres i establiments autoritzats, per a la impartició de programes de formació i inserció (PFI) durant el curs 2016-2017.


-2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades a l'Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre.


-3 Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats, els centres públics que no siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya i els establiments autoritzats pel Departament d'Ensenyament, inclosos a la Resolució ENS/2375/2016, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la relació de centres que ofereixen Programes de Formació i Inserció el curs 2016-2017.


-4 Termini i presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb allò que estableix a la base reguladora 10 de l'Ordre ENS/303/2016, utilitzant els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat) en el termini de set dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

La sol·licitud pot incloure un màxim de dos PFI per centre o establiment o un màxim de tres, sempre i quan els perfils sol·licitats pertanyin a dues o més famílies professionals diferents.

Si la documentació es presenta per mitjans telemàtics, la sol·licitud es signarà utilitzant els certificats digitals d'entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar les persones físiques i jurídiques davant les administracions públiques catalanes.

En aquest cas:

a) No és necessària l'aportació de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, si es tracta d'una persona jurídica i s'ha fet servir un certificat de persona jurídica o de representant legal per signar la sol·licitud.

b) No és necessària l'aportació de la documentació acreditativa de la identitat de la persona que signa la sol·licitud.

c) No és necessària l'aportació de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat sol·licitant, si s'actua en nom d'altri.

Per a persones físiques també s'admet el mecanisme Idcat.


-5 Import i partida pressupostària

La quantia màxima destinada a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.950.000,00 euros, import que es distribuirà segons la tipologia de centres educatius i establiments de la manera següent: 671.500,00 euros a càrrec de la partida D/460000100/4210/0000 FIUOCUPJUV, 1.659.000 euros a càrrec de la partida D/470000100/4210/0000 FIUOCUPJUV, 711.000,00 euros a càrrec de la partida D/481000100/4210/0000 FIUOCUPJUV i 908.500,00 euros a càrrec de la partida D/482000100/4210/0000 FIUOCUPJUV . Totes aquestes partides corresponen al centre gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya del 2015, prorrogat per a l'any 2016.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya finança les actuacions objecte de subvenció, amb càrrec del seu pressupost. La resolució de la convocatòria està condicionada a l'ingrés efectiu de l'import corresponent per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i a la seva generació en el pressupost del Departament d'Ensenyament.


-6 Perfils subvencionables dels Programes de Formació i Inserció i quantia de les subvencions

Són subvencionables els perfils dels Programes de Formació i Inserció establerts a la Resolució ENS/2250 /2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció, pels imports per perfil que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Els beneficiaris tenen dret a percebre la totalitat de l'import establert a l'Annex 1 per a cada perfil si finalitzen la formació com a mínim 9 alumnes que compleixin tots els requisits establerts a la base reguladora 6.1.

Si no s'assoleix aquest nombre, l'import de la subvenció atorgada es reduirà proporcionalment a raó de l'equivalent a la novena part de l'import de la subvenció inicialment atorgada per a cada alumne restant.

En el cas de grups integrats per alumnes amb discapacitat, el nombre d'alumnes que ha de finalitzar el programa per a obtenir l'import màxim de subvenció és de 8. En el cas que finalitzin menys alumnes s'aplicarà una reducció per alumne corresponent a la vuitena part de l'import de la subvenció inicialment atorgada.

Als efectes de la quantia de les subvencions, es considera que un alumne ha finalitzat la formació quan ha assistit, almenys, al 70% de la durada del programa, considerant que la durada del programa és de 1.000 hores: 820 hores al centre o establiment i 180 hores de formació en centres de treball.

Els abandonaments d'alumnes que es produeixen amb posterioritat a la realització de les primeres 250 hores de formació del programa no impliquen reducció econòmica de la subvenció si són per inserció laboral o per causes de força major degudament justificades documentalment.

El percentatge d'assistència de l'alumnat es calcula en base a les hores d'assistència efectiva, registrades diàriament en els fulls de control d'assistència.

Així mateix, a efectes de la quantia de la subvenció cal tenir en compte el que preveu la base reguladora 8.


-7 Terminis d'execució de les accions i constitució dels grups

Per a aquesta convocatòria els programes s'han d'iniciar durant el període comprés entre el 14 de setembre i el 23 de desembre de 2016 i han de finalitzar com a màxim el 31 de juliol de 2017, inclosa la formació pràctica en centres de treball. És necessari que els beneficiaris justifiquin adequadament, i en els termes establerts a les bases reguladores, el compliment dels requisits i la realització dels programes des de la data d'inici, així com també la destinació de les despeses amb caràcter subvencionable efectuades des de l'inici del programa.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot autoritzar, mitjançant resolució i de manera excepcional, períodes de finalització diferents, sempre i quan siguin imprescindibles per a garantir el compliment dels objectius dels programes.

Els centres educatius i els establiments beneficiaris han d'haver inscrit al programa un mínim de 9 alumnes que compleixin tots els requisits establerts a l'apartat 6.1 de les bases reguladores, durant el mes següent a la data de la resolució d'atorgament de la subvenció. En cas d'haver iniciat el programa amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció, han d'haver assolit aquest nombre mínim d'alumnes que compleixin tots els requisits en la data de la Resolució d'atorgament de la subvenció.

Quan els programes s'adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats, aquest mínim serà de 8 alumnes.

Els centres o establiments incorporaran alumnes i podran cobrir les vacants que es produeixin per baixes fins al moment que s'hagin realitzat 250 hores de formació, a fi de poder tenir el nombre d'alumnes per grup establert a l'apartat 5.3 de les bases reguladores i a l'article 6 d'aquesta Resolució.

D'acord a allò previst a l'apartat 5.4 de les bases reguladores, poden participar en els programes alumnes que no compleixin els requisits de l'apartat 6.1.a, fins un màxim de 3 alumnes per grup. Amb caràcter excepcional i per raons justificades el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot autoritzar augmentar el límit establert a 4 alumnes per grup.


-8. Criteris per a la valoració de les sol·licituds

La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que estableixen les bases reguladores i l'informe sobre l'aplicació del Programa de Formació i Inserció que presentarà el centre educatiu o establiment, el qual haurà de contenir la informació establerta a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

S'aplicaran els criteris i puntuacions següents:

a) Necessitats territorials i diversitat d'oferta: màxim 30 punts.

a.1 Oferta de places PFI en relació a l'alumnat que no obté el GESO en el territori: màxim 20 punts.

a.2 Diversitat de l'oferta territorial, a partir de l'oferta de PFI existent en el territori i dels perfils professionals sol·licitats: màxim 10 punts.

b) Experiència i resultats en la impartició de Programes de qualificació professional inicial (PQPI) i de Programes de Formació i Inserció: màxim 30 punts.

b.1 Experiència del centre educatiu o establiment en la impartició de PQPI i de Programes de Formació i Inserció en els darrers 4 anys: màxim 8 punts.

b.2 Experiència del centre educatiu o establiment en impartir PQPI i Programes de Formació i Inserció del mateix perfil o família professional que el PFI sol·licitat en els darrers 4 anys: màxim 2 punts.

b.3 Valoració del seguiment i dels resultats dels Programes de Formació i Inserció realitzats: màxim 20 punts.

c) Capacitat i qualitat del centre educatiu o establiment per a la realització del PFI: màxim 30 punts.

c.1 En el cas de centres educatius o establiments que l'any 2015-2016 van tenir atorgament de subvenció per impartir PFI del mateix perfil o família professional que el PFI sol·licitat, es valorarà l'informe resultant del seguiment realitzat de l'aplicació i la gestió del programa.

c.2 En el cas de centres educatius o establiments que no han tingut atorgament de subvenció per a realitzar programes de formació i inserció el 2015-2016, es valorarà la declaració responsable del centre educatiu o establiment sobre els aspectes següents: experiència en formació, disponibilitat i adequació de les instal·lacions, capacitats dels formadors, relació del centre educatiu o establiment amb l'entorn i certificació de qualitat. Aquesta declaració s'haurà de realitzar d'acord amb el formulari que s'estableixi.

c.3 En el cas de centres educatius o establiments que han tingut atorgament de subvenció l'any 2015-2016 per perfils de família professional diferent al PFI sol·licitat, la valoració per aquest apartat serà la mitjana de l'aplicació dels criteris dels apartats c.1 i c.2.

d) Qualitat de l'Informe sobre l'aplicació dels PFI, presentat d'acord amb les pautes establertes a l'Annex 2: màxim 10 punts.

e) Projecte adreçat específicament a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat: 10 punts.

Les sol·licituds hauran d'obtenir una valoració mínima de 50 punts per ser seleccionades.


-9 Resolució

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resol per delegació aquesta convocatòria en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb el procediment previst als apartats 12, 13 i 14 de l'Ordre ENS/303/2016. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució del director general, que exhaureix la via administrativa, es publica al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.


-10 Justificació

Els centres educatius i establiments beneficiaris han de justificar les despeses realitzades a càrrec de la subvenció rebuda davant la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, no més tard del 20 de setembre de 2017, d'acord amb allò establert a la base reguladora 19.

A aquests efectes, han de justificar que s'han realitzat les actuacions , que s'han dut a terme les activitats subvencionades i que l'import previst s'ha destinat a la realització d'aquestes activitats d'acord amb les bases reguladores.


-11 Informació sobre els programes i els participants

Els centres educatius i els establiments facilitaran al Departament d'Ensenyament, en el format establert, la informació necessària per elaborar els indicadors requerits pel Fons Social Europeu, segons estableix l'apartat 4.1.z de les bases reguladores i d'acord al que s'especifica a l'annex 3.


Contra aquesta Resolució , que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 de novembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Perfils Professionals i imports subvencionables:

 

Especialitat

Famílies professionals i perfils

HFC

FCT

Import subvenció
euros
Import subvenció
NEE  euros

FP

Administració i gestió

PFI AG01

Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals

820

180

47.519

44.684

FP

Agrària

PFI AR01

Auxiliar activitats forestals

820

180

49.356

46.652

PFI AR02

Auxiliar d'activitats agropecuàries

820

180

49.470

46.816

PFI AR03

Auxiliar en vivers i jardins

820

180

50.618

47.800

FP

Arts gràfiques

PFI AF01

Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

820

180

47.289

44.684

FP

Comerç i màrqueting

PFI CM01

Auxiliar d'oficina de venda i atenció al públic

820

180

46.256

43.618

PFI CM02

Auxiliar en comerç i atenció al públic

820

180

46.256

43.618

FP

Edificació i obra civil

PFI EO01

Auxiliar de paleta i construcció

820

180

50.848

47.964

PFI EO02

Auxiliar de pintura

820

180

50.848

47.964

FP

Electricitat electrònica

PFI EE01

Auxiliar en operacions de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis

820

180

55.899

52.966

PFI EE02

Auxiliar en muntatge d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

820

180

55.899

52.966

FP

Fabricació mecànica

PFI FM01

Auxiliar de serralleria i construcció metàl·lica

820

180

59.458

55.180

PFI FM02

Auxiliar de fabricació mecànica, ajust i soldadura

820

180

59.458

55.180

PFI FM03

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

820

180

59.458

55.180

PFI FM04

Auxiliar de fusteria met. I PVC

820

180

59.458

55.180

FP

Fusta, moble i suro

PFI FS01

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

820

180

51.537

48.620

FP

Hoteleria i turisme

PFI HT01

Auxiliar de cuina

820

180

57.966

54.934

PFI HT02

Auxiliar d'hoteleria, cuina i càtering

820

180

57.966

54.934

PFI HT03

Auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració

820

180

57.966

54.934

PFI HT04

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

820

180

57.966

54.934

FP

Imatge personal

PFI IP01

Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

820

180

48.896

46.160

FP

Indústries alimentàries

PFI IA01

Auxiliar de pastisseria i fleca

820

180

54.062

51.162

PFI IA02

Auxiliar en establiments del sector carni

820

180

54.062

51.162

FP

Informàtica i comunicació

PFI IC01

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

820

180

60.491

55.180

FP

Instal·lació i manteniment

PFI IM01

Auxiliar de fontaneria calefacció i climatització

820

180

58.540

55.180

FP

Tèxtil de confecció i pell

PFI TX01

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

820

180

49.356

46.652

FP

Transport i manteniment de Vehicles

PFI TM01

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

820

180

53.144

50.998


FP: Família professional.

HFC: Hores de formació impartida en el centre o establiment (mòduls generals, mòduls de formació professional i tutoria (hores/grup).

FCT: Formació pràctica en centres de treball (hores/alumne).

NEE: Grup d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat.Annex 2

Informe sobre l'aplicació del PFI, que ha de contenir la següent informació:


1. Dades del PFI sol·licitat:

a) Nom del centre educatiu o establiment.

b) Perfil professional sol·licitat.

c) Lloc de realització.

d) Calendari del curs: data d'inici i de finalització.

e) Calendari previst per a la realització de la formació pràctica en centres de treball.

f)) Especificar si es tracta d'un programa adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials.


2. Exposició resumida de com s'aplicarà el currículum formatiu establert per Departament d'Ensenyament (contextualització, recursos materials i humans, metodologia, sistema d'avaluació, atenció a la diversitat i plantejament de la formació en centres de treball, etc), tot destacant aquells aspectes més rellevants que poden contribuir als resultats esperats del PFI.

L'informe ha de tenir una extensió màxima de 3 pàgines, d'acord amb el format del formulari disponible en la pàgina web del Departament d'Ensenyament. No es valoraran els informes d'una extensió superior ni tampoc els possibles annexos.Annex 3

Obligacions dels centres educatius i establiments beneficiaris en relació amb la informació necessària per a obtenir els indicadors requerits pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu:


D'acord amb l'establert en la base 4.1.z de l'Ordre ENS/303/2016, els centres educatius i establiments estan obligats a realitzar les tasques següents:

a) Recollir les dades personals corresponents a cada persona participant.

b) Garantir que aquestes dades són aportades per la persona interessada. La recollida es farà mitjançant els formularis facilitats pel SOC al Departament d'Ensenyament.

c) Seguir les instruccions del document “Procediment de recollida, custòdia i tractament de dades de caràcter personal en la programació per a l'any 2016 en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de Catalunya (CCI 2014ES05SFOP007) i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 (CCI 2014ES05M9OP001)”pel fa a la tramesa i tractament de les dades.

El període de custòdia tant del document en paper com dels formularis serà de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà al Departament d'Ensenyament de la data d'inici d'aquest període.


Amunt