Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 04/11/2016

  • Número del document TSF/0301/2016

  • Número de control 16316040

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16316040-2016

Dades del DOGC
  • Número 7247

  • Data 15/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/301/2016, de 4 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.


La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, té per objecte garantir el dret subjectiu a l'ocupabilitat de les persones, entès com el dret a disposar, al llarg de tota la vida activa i especialment en el cas de les persones en demanda d'ocupació, d'una cartera de serveis que les ajudi a millorar l'ocupabilitat i que inclogui, com a mínim, l'orientació, la formació, la intermediació i l'acompanyament, adequats a les característiques i necessitats de cada persona, alineant les polítiques d'ocupació amb les recomanacions de la Unió Europea basades a donar més pes a les actuacions d'orientació, inserció i acompanyament.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya té, entre altres funcions, la de gestionar els serveis d'informació i d'orientació integral a les persones. Aquests serveis s'articulen des de dos nivells diferenciats i complementaris; un primer nivell d'informació i assessorament que es porta a terme mitjançant la xarxa d'oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb mitjans propis, i un segon nivell d'orientació, més especialitzat, que es duu a terme en col·laboració amb entitats privades.

El Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya 2014-2016, que parteix de les prioritats fixades per l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020, estableix com un dels seus objectius consolidar les actuacions d'orientació que es duen a terme per part de les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i per part d'altres entitats beneficiàries que col·laboren amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, així com la coordinació entre elles.

Dins del segon nivell d'orientació, el Programa d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció posa a l'abast de les persones demandants d'ocupació recursos per a la recerca de feina mitjançant accions d'orientació i d'informació professional, articulades de forma personalitzada en itineraris d'inserció. Mitjançant les actuacions que configuren el procés d'orientació s'acompanya la persona demandant d'ocupació en la definició del seu projecte professional, treballant les necessitats detectades per millorar el seu posicionament en la cerca de feina; així mateix, es promouen actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral i la realització de pràctiques no laborals en empreses.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

A aquesta Ordre li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/206, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;


Per tot això,


ORDENO:


Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament i la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Resta derogada l'Ordre EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de novembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i FamíliesAnnex 1

Bases reguladores


Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el desenvolupament de les accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

En cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l'objectiu específic:

- Que les persones aturades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.

- Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.

- Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d'autoocupació.

- Que les persones aturades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l'atur, assolint unes taxes d'ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l'Estratègia Europa 2020.


Base 2

Entitats beneficiàries

2.1 Podran ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts, les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

2.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.


Base 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

3.1 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril pel que es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, per aquells beneficiaris que siguin empreses amb 50 o més persones treballadores.

b) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Declarar si han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

e) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles entitats beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores.

f) Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol , d'igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.

g) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) No haver estat sancionades amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social sempre i quan la sanció sigui ferma i vigent.

i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

j) Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En cas d'empreses amb més de 250 persones treballadores i aquelles el conveni col·lectiu de les quals ho estableixi hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat d'acord amb el que estableixen l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

k) En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

l) En cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

m) En cas de fundacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

n) Disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que les persones que treballen per l'entitat beneficiària i que en l'exercici de les seves funcions tenen contacte habitual amb menors, no han estat condemnats en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor .

o) Disposar de les instal·lacions i dels recursos materials i tècnics que preveu l'annex 2 d'aquesta Ordre.

p) Disposar dels certificats de solidesa corresponents als punts d'actuació sol·licitats, expedits en els quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria de subvenció.

q) Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

r) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

s) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar en relació a aquesta Ordre.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de l'ajut.


Base 4

Obligacions de les entitats beneficiàries

4.1 Són obligacions de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en la forma i termini que s'estableix a la base 21 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

b) Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en aquesta Ordre.

c) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys. Aquest termini es computarà a partir del moment en què finalitzi el període establert per presentar la justificació econòmica per part de l'entitat beneficiària.

En el supòsit què es produeixi la interrupció del termini de prescripció per a la comprovació de la subvenció, també s'interromprà el còmput dels terminis que preveu aquest apartat.

En cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució.

i) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 28 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

j) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

k) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses i, si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

l) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

m) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

n) Complir amb les indicacions que determinin els procediments de gestió, les especificacions tècniques, la guia per a la justificació econòmica i qualsevol altre directriu emesa pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en relació a la realització, gestió, seguiment, justificació econòmica i avaluació de les accions subvencionades. Les especificacions tècniques per a la realització de les actuacions regulades per aquesta Ordre són les previstes a l'annex 2 d'aquesta Ordre. Els procediments de gestió i les instruccions per a la justificació econòmica estaran a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat).

o) Disposar de recursos tècnics per a la connexió a la xarxa telemàtica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb el que disposen les especificacions tècniques previstes a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

p) Autoritzar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per fer ús del material tècnic utilitzat per l'entitat beneficiària, en el seu cas.

q) En cas de programar pràctiques, garantir que es comunica als representants de les persones treballadores dels centres de treball en què es portin a terme les pràctiques, la relació de persones participants en els programes i la durada de les mateixes. Aquesta comunicació haurà de fer-se abans de l'inici de les pràctiques en empreses.

r) Garantir la traçabilitat de totes les actuacions realitzades i el seu resultat, mitjançant les aplicacions de gestió d'accions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb l'objectiu de millorar la posició de les persones demandants d'ocupació al mercat de treball.

s) Facilitar a l'òrgan gestor competent la informació i dades que aquest requereixi a efectes d'avaluació econòmica, d'implementació i d'impacte de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció atorgada.

t) D'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que les entitats beneficiàries siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. Aquesta informació s'ha de comunicar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

u) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei19/2014 de 29 de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

v) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en cas que el personal que porta a terme el programa subvencionat pugui tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

w) Adherir-se al codi ètic que figura com annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

4.2 En cas de cofinançament de l'FSE també són obligacions de les entitats beneficiàries les següents:

a) Complir amb les obligacions que es determinen a la base 28 de l'annex 1 d'aquesta Ordre en relació a la publicitat de les subvencions.

b) Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

c) Informar dels indicadors d'execució i de resultats, tant comuns com específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi l'òrgan competent.

d) Les entitats beneficiàries, contractistes i altres tercers relacionats amb l'objecte dels projectes subvencionats, han de col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa Operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora de l'FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control financer dels ajuts finançats per l'FSE.

e) Les entitats beneficiàries han de verificar el compliment de requisits per participar d'acord amb les característiques del programa, i d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, complir amb l'obligació de recopilar les dades de les persones participants, la custòdia de la fitxa de participant amb les mesures de seguretat corresponents i la garantia en la tramesa de les dades.


Base 5

Persones destinatàries

Les actuacions que es regulen en aquesta Ordre s'adrecen a persones demandants d'ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que compleixin els requisits previstos a l'annex 2 d'aquesta Ordre.


Base 6

Actuacions i despeses subvencionables

6.1 Seran subvencionables les actuacions que mitjançant l'orientació, informació i/o motivació possibilitin la millora de la posició en el mercat de treball de les persones demandants d'ocupació i facilitin la detecció i dinamització d'iniciatives d'autoocupació.

Les actuacions inclouran serveis d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació i la millora de les competències personals. També inclourà la promoció d'actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral.

Els continguts, la definició dels objectius i la metodologia a emprar en el desenvolupament d'aquestes actuacions s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

6.2 Les accions d'orientació s'hauran d'iniciar dins de l'any de l'exercici pressupostari del seu atorgament; el termini per a la seva execució s'establirà a la convocatòria de subvenció i serà com a màxim de 12 mesos a comptar des de la data d'inici prevista a l'apartat IX de l'annex 2 d'aquesta Ordre.

6.3 Es consideren despeses subvencionables:

a) Les despeses de personal tècnic, coordinador, de suport i prospector que s'hagin produït dins del període d'execució i hagin estat efectivament satisfetes amb anterioritat a la data de presentació de la justificació econòmica.

b) Les despeses generals, materials i tècniques que s'hagin produït dins del període d'execució i hagin estat efectivament satisfetes amb anterioritat a la data de presentació de la justificació econòmica.

6.4 Els requisits d'elegibilitat, l'acreditació dels diferents conceptes de despeses subvencionats i el càlcul dels imports liquidables, s'especifiquen a la Guia per a la justificació econòmica que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat). Així mateix, a l'annex 4 d'aquesta Ordre es detallen les despeses subvencionables i no subvencionables.


Base 7

Quanties màximes a subvencionar

7.1 L'import de la subvenció es calcularà en funció del nombre de persones tècniques atorgades d'acord amb el previst a la base 12.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i de la durada del termini d'execució determinat a cada convocatòria.

7.2 Es subvencionaran les retribucions totals i la cotització empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes, del personal atorgat per a l'execució de les actuacions en funció de les normes legals i reglamentàries del conveni col·lectiu aplicable, o d'acord amb la normativa d'aplicació a les administracions públiques per al personal funcionari o laboral amb els imports següents:

Per al personal tècnic, coordinador i prospector, les retribucions establertes a la respectiva normativa d'aplicació per a cada categoria, nivell o grup professional, fins a un màxim de 34.912,11 euros corresponents a la retribució anual bruta i a la cotització empresarial a la Seguretat Social.

Per al personal de suport, les retribucions establertes a la respectiva normativa d'aplicació per a cada categoria, nivell o grup professional, fins a un màxim de 24.438,50 euros corresponents a la retribució anual bruta i a la cotització empresarial a la Seguretat Social.

7.3 Les retribucions fan referència a la prestació de serveis a jornada completa per a cada tipus de contractació, per tant, en cas que la prestació sigui a temps parcial s'ajustarà proporcionalment a la jornada i als dies del període treballat de l'any natural.

7.4 La relació entre personal tècnic i personal de suport serà de 2 persones tècniques per una persona de suport.

7.5 En relació amb les despeses de personal coordinador se subvencionarà fins al 10% del total de la retribució subvencionable de personal tècnic.

7.6 Es subvencionarà fins al 30% del total de la retribució subvencionable de personal tècnic, en concepte de despeses de personal prospector.

7.7 En relació amb les despeses generals, materials i tècniques, es subvencionarà un tipus fix del 20% calculat sobre les despeses directes de personal.

7.8 Si s'escau, les retribucions màximes corresponents al personal, a les despeses generals, materials i tècniques i a la despesa corresponent a l'assegurança d'accidents personals, s'actualitzarà mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

7.9 La retribució del personal tècnic, coordinador i prospector no superarà individualment el màxim de 34.912,11 euros corresponent a la retribució bruta anual i a la cotització empresarial a la Seguretat Social.

7.10 Si la figura de la persona tècnica i la persona coordinadora coincideixen en una mateixa persona física, la retribució total per ambdós conceptes no superarà en cap cas els 34.912,11 euros anuals establerts per a aquesta categoria. Les persones tècniques i coordinadores no podran desenvolupar tasques de personal de suport excepte quan ho autoritzi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, prèvia petició motivada i per escrit de l'entitat beneficiària, respectant en qualsevol cas la retribució màxima anual per a cada categoria i jornada.

7.11 La persona que porti a terme les tasques de prospecció podrà realitzar les tasques de coordinació o bé les tasques corresponents a una persona tècnica a mitja jornada sempre que la retribució total per ambdós conceptes no superin l'import de 34.912,11 euros anuals establerts per a aquesta categoria. No podrà en cap cas desenvolupar tasques de personal de suport.

7.12 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat i l'entitat hagi atès el nombre mínim de persones previstes a la base 17 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció serà la corresponent al 70% de l'import atorgat. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.


Base 8

Subcontractació

Les actuacions regulades per aquesta Ordre no poden ser objecte de subcontractació.


Base 9

Sol·licituds i documentació

9.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit Subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció en el cercador de Tràmits Gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat).

9.2 Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i es presentaran acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases en el termini que s'estableixi en la corresponent convocatòria de subvencions.

9.3 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

9.4 En cas que les persones o ens sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans electrònics, pot ser identificada i autenticada pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de realitzar el tràmit en el seu nom utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per a ser autenticada pel personal habilitat. A la Seu electrònica es relacionen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html)

9.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

9.6 En cada convocatòria es podran establir els llocs i la forma de presentació de les sol·licituds per a les diferents entitats sol·licitants.

9.7 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits i obligacions recollits a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

9.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9.9 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a l'Oficina de Gestió Empresarial, per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també es consultarà les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la consulta al Registre d'entitats i al Registre Mercantil, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres.

Si escau, en el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta del NIF/NIE de la persona representant legal i en cas de no autoritzar-ho, s'haurà de presentar còpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

9.10 La sol·licitud podrà incloure una declaració relativa a la disponibilitat de realitzar un termini d'execució superior al previst en la corresponent convocatòria de subvenció, en cas d'ampliació de l'import màxim previst a l'esmentada convocatòria.

9.11 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

a) Memòria

S'ha de precedir d'un índex i ha d'incloure com a mínim el següent:

1. Implantació de l'entitat al territori. Per a cada punt d'actuació sol·licitat, l'entitat ha d'acreditar documentalment d'una banda l'activitat o activitats que duu a terme de forma continuada mitjançant subvencions públiques, de forma privada i/o les que desenvolupi amb altres entitats o organismes en l'àmbit territorial específic on proposa dur a terme el programa, i d'altra banda els anys d'experiència en aquestes activitats.

Així mateix, l'entitat ha d'aportar informació del context social i socioeconòmic de l'àmbit geogràfic d'actuació on proposa desenvolupar el programa que inclogui dades sobre les taxes d'atur, col·lectius en risc d'exclusió social, politiques actives d'ocupació que s'estan duent a terme, així com les fonts d'on obté aquesta informació.

2. Característiques de les persones aturades en procés de recerca de feina: identificació de les necessitats i dificultats de les persones objecte d'intervenció.

3. Descripció de les peculiaritats i característiques metodològiques dels itineraris en funció dels diferents perfils de les persones participants.

4. Experiència de l'entitat beneficiària en l'execució de Programes d'orientació i/o acompanyament a la inserció.

5. Descripció dels sistemes d'avaluació i recursos ocupacionals.

La informació addicional que l'entitat consideri oportú adjuntar, s'ha de presentar al final de la memòria en format d'annex.

La memòria ha de tenir un màxim de 20 pàgines si l'entitat sol·licita fins a 5 punts d'actuació, un màxim de 30 pàgines si sol·licita entre 6 i 20 punts d'actuació i un màxim de 40 pàgines si sol·licita més de 20 punts d'actuació.

b) Acreditació de disponibilitat immediata del local o locals en què se sol·licita fer les actuacions, de les instal·lacions a disposició del programa, de cobertura del període d'execució del programa i de disponibilitat horària per desenvolupar-ho, segons model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

c) Material tècnic de les accions previstes als blocs que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Ordre, tant pel que fa al material d'ús del personal tècnic com pel que fa al material que utilitza la persona usuària; ambdós materials hauran d'anar precedits d'un índex.

d) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Només s'ha d'aportar en cas de canvi de dades, si és el primer cop que se sol·licita un ajut al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, si han transcorregut més de 5 anys o s'ha modificat el seu contingut.

e) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprovarà d'ofici.

No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat beneficiària representada.

f) En cas de societats civils privades (SCP), original i fotocòpia o còpia compulsada de l'escriptura pública o contracte de constitució.

9.12 Els documents presentats de manera presencial per les persones sol·licitants han de ser digitalitzats, d'acord amb el que preveu l'article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i altres normatives aplicables, per l'oficina d'assistència en matèria de registres en què s'hagin presentat per a la seva incorporació a l'expedient administratiu electrònic, i els originals s'han de retornar a l'interessat, sense perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l'Administració dels documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic no susceptibles de digitalització.

Els interessats podran aportar a l'expedient còpies digitalitzades dels documents, la fidelitat de les quals amb l'original garantiran per mitjà de la utilització de firma electrònica avançada. L'Administració podrà sol·licitar del corresponent arxiu la confrontació del contingut de les còpies aportades. Davant la impossibilitat d'aquesta confrontació i amb caràcter excepcional, podrà requerir al particular l'exhibició del document o de la informació original. L'aportació d'aquestes còpies implica l'autorització a l'Administració perquè accedeixi i tracti la informació personal continguda en els documents.

9.13 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan o dependència davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, es requerirà l'entitat beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

9.14 Les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, cal que aportin documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.


Base 10

Inadmissió i desistiment

10.1 L' incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10. 2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud.

10.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment i la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

10.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

10.5 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el secretari o la secretària general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació.


Base 11

Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència competitiva.

11.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació i Territori.

11.3 La valoració de les sol·licituds es realitzarà d'acord amb els criteris objectius de valoració indicats a la base 12 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

11.4 Un cop valorades les sol·licituds, aquestes seran examinades per un òrgan col·legiat, la composició del qual serà:

La persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació i Territori.

La persona titular del Servei d'Informació i d'Orientació Professional.

La persona titular d'un Servei Territorial d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Així mateix, assistirà la persona titular del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a personal assessor.

L'òrgan col·legiat elaborarà una acta en la qual es concretarà el resultat de la concurrència i l'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de concessió de subvencions que elevarà a l'òrgan concedent.

 

Base 12

Criteris de valoració

12.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents :

 

Criteri a) Qualitat tècnica del projecte. Puntuació del criteri: màxim 20 punts.

a.1) Implantació de l'entitat al territori. Puntuació màxima: 10 punts

Es valorarà la implantació de l'entitat, acreditada documentalment, en l'àmbit territorial del punt d'actuació sol·licitat i el coneixement de la realitat socioeconòmica i social d'aquest àmbit.

- L'entitat acredita més de 5 anys: 10 punts.

- L'entitat acredita fins a 5 anys: 5 punts.

- L'entitat acredita fins a 3 anys: 3 punts.

- L'entitat acredita menys d'1 any: 0 punts.

a.2) Característiques de les persones desocupades en procés de recerca de feina. Puntuació màxima: 10 punts.

Es valorarà la identificació de les diverses dificultats i necessitats de les persones objecte d'intervenció:

L'entitat defineix les dificultats i les necessitats específiques d'orientació d'aquests col·lectius: màxim 5 punts.

L'entitat defineix itineraris en funció del perfil de les persones susceptibles de participar en el programa. Es valorarà el nombre d'itineraris dissenyats:

- L'entitat ha dissenyat itineraris per a 5 tipus de perfils diferenciats: 5 punts.

- L'entitat ha dissenyat itineraris per a 4 tipus de perfils diferenciats: 4 punts.

- L'entitat ha dissenyat itineraris per a 3 tipus de perfils diferenciats: 3 punts.

- L'entitat ha dissenyat itineraris per a 2 tipus de perfils diferenciats: 2 punts.

- L'entitat ha dissenyat itineraris per a 1 tipus de perfil diferenciat: 1 punt.

- L'entitat no ha dissenyat cap itinerari diferenciat: 0 punts.

 

Criteri b) Experiència de l'entitat en l'execució de programes d'orientació i/o acompanyament a la inserció. Puntuació del criteri: màxim 20 punts.

b.1) Es valorarà l'experiència de l'entitat en la realització d'accions específiques en l'àmbit de l'orientació i/o en l'àmbit de l'acompanyament a la inserció (màxim 15 punts):

- L'entitat ha desenvolupat el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció a partir de l'exercici 2012: 15 punts.

- L'entitat acredita experiència en el desenvolupament de processos d'orientació per a l'ocupació en actuacions diferents del Programa itineraris personals d'inserció (IPI), del Programa d'orientació i acompanyament a la inserció, del Programa d'orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (POIN), de la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS), o de la impartició del mòdul de tècniques de recerca de feina: 10 punts.

- L'entitat només ha impartit el mòdul de tècniques de recerca de feina: 2 punts.

b.2) Es valorarà la trajectòria de les entitats que han desenvolupat el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció a partir de l'exercici 2012 (màxim 5 punts):

- L'entitat ha col·laborat un exercici: 1 punt.

- L'entitat ha col·laborat dos o tres exercicis: 3 punts.

- L'entitat ha col·laborat quatre o més exercicis: 5 punts.

 

Criteri c) Avaluació i recursos de l'entitat. Puntuació màxima 10 punts.

Es valorarà que l'entitat disposi d'altres recursos ocupacionals o que treballi en xarxa amb altres entitats que facilitin a la persona demandant d'ocupació seguir un itinerari d'inserció laboral, així com els sistemes d'avaluació de l'activitat:

- Fa formació professional per a l'ocupació i/o formació contínua: 2 punts.

- Col·labora en programes adreçats específicament a persones amb especials dificultats d'inserció laboral (renda mínima d'inserció, Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS)...): 1 punt.

- Treballa en xarxa amb altres entitats i/o institucions: 2 punts.

- Disposa d'un sistema d'avaluació interna i d'impacte de la seva activitat: 2 punts.

- Descriu els indicadors que utilitza per avaluar la seva activitat: 1 punt.

- Disposa d'una o vàries eines d'avaluació del grau de satisfacció de les persones participants: 2 punts.

 

Criteri d) Material tècnic. Puntuació del criteri: màxim 40 punts.

d.1) Material per al personal tècnic. Puntuació màxima: 20 punts.

Es valorarà la descripció dels continguts, la definició dels objectius i la metodologia a emprar en cada un dels mòduls previstos a les especificacions tècniques de l'annex 2 d'aquesta Ordre, excepte el mòdul 3.2, així com l'adequació i el disseny dels materials:

- Per a cada mòdul del bloc 0: màxim 1 punt.

- Per a cada mòdul del bloc 1: màxim 2 punts.

- Per als mòduls “Canals de recerca de feina” i “Eines de recerca de feina” del bloc 2: màxim 2 punts per mòdul.

- Per al mòdul “Procés de selecció” del bloc 2: màxim 2,5 punts.

- Per al mòdul “Autoocupació” del bloc 2: màxim 1 punt.

- Per al mòdul “Desenvolupament de competències clau” del bloc 3: màxim 4 punts.

- Adequació del material al contingut dels mòduls: màxim 2 punts.

- Disseny dels materials: màxim 0,5 punts.

d.2) Material per a la persona participant. Puntuació màxima: 20 punts.

Es valorarà la claredat dels continguts, les dinàmiques proposades per a l'assoliment dels objectius de cada un dels mòduls previstos a les especificacions tècniques de l'annex 2 d'aquesta Ordre, excepte el mòdul 3.2, així com l'adequació i el disseny dels materials:

- Per a cada mòdul del bloc 0: màxim 1 punt.

- Per a cada mòdul del bloc 1: màxim 2 punts.

- Per als mòduls “Canals de recerca de feina” i “Eines de recerca de feina” del bloc 2: màxim 2 punts per mòdul.

- Per al mòdul “Procés de selecció” del bloc 2: màxim 2,5 punts.

- Per al mòdul “Autoocupació”del bloc 2: màxim 1 punt.

- Per al mòdul “Desenvolupament de competències clau” del bloc 3: màxim 4 punts.

- Adequació del material al contingut dels mòduls: màxim 2 punts.

- Disseny dels materials: màxim 0,5 punts.

 

Criteri e) Equilibri territorial. Es valorarà la cobertura territorial de les necessitats per demarcació territorial que es publicaran en la corresponent convocatòria de subvencions. Puntuació del criteri: màxim 10 punts.

 

12.2 Un cop valorades les sol·licituds que es presentin d'acord amb els criteris fixats en l'apartat anterior i ponderades d'acord amb el barem establert, la puntuació que, com a màxim, podran obtenir les entitats sol·licitants, serà de 100 punts.

L'atorgament de la subvenció es realitzarà en funció de la puntuació obtinguda en cada punt d'actuació, sempre que s'assoleixi una puntuació mínima de 50 punts, amb subjecció a la disponibilitat pressupostària i la previsió de necessitats detallada a l'annex de la convocatòria de subvencions, de distribució territorial del personal tècnic.

El nombre de persones tècniques atorgat es realitzarà d'acord amb els intervals següents:

Puntuació entre 65,01 i 100 punts: s'atorgarà com a màxim 2 persones tècniques per punt d'actuació.

Puntuació entre 50 i 65 punts: s'atorgarà com a màxim 1 persona tècnica per punt d'actuació.

En les comarques assenyalades a l'annex de distribució territorial de la convocatòria de subvencions el personal tècnic atorgat serà a mitja jornada.

En cas que el nombre total de persones tècniques resultant no cobreixi les necessitats per demarcació territorial previstes a la convocatòria de subvencions, s'atorgarà un màxim de 3 persones tècniques als punts d'actuació on s'hagin sol·licitat que hagin obtingut major puntuació fins cobrir el nombre de personal tècnic per demarcació territorial previst a la convocatòria.

En cas d'empat en la puntuació obtinguda es donarà prioritat a les entitats que obtinguin una major puntuació en els següents criteris i per aquest ordre: criteri de material tècnic, criteri d'experiència en l'execució de programes d'orientació i/o acompanyament a la inserció i criteri d'implantació de l'entitat al territori.

De produir-se nous empats es donarà prioritat al punt d'actuació sol·licitat que hagi col·laborat més exercicis en el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció i de produir-se nous empats es donarà prioritat al punt d'actuació ubicat al municipi amb un major índex d'atur.


Base 13

Resolució i notificació

13.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació i Territori.

13.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos, a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria.

13.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, i en cas que s'autoritzin bestretes, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció i la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, ha de presentar l'entitat beneficiària.

13.4 Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.5 En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 3 mesos, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.6 La resolució d'atorgament o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant el secretari o la secretària general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres subvencions en exercicis futurs.

13.7 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


Base 14

Publicitat de les subvencions atorgades

14.1 Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l'exposició de la seva relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), i al portal de la transparència (http://www.transparencia.gencat.cat). Cas que l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

14.2 En el supòsit d'actuacions cofinançades per l'FSE, i d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s'informa que la llista d'entitats beneficiàries es publicarà en un portal d'Internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.


Base 15

Inici de les actuacions

15.1 Les actuacions s'hauran d'iniciar en el termini previst en la corresponent convocatòria de subvencions.

15.2 Les entitats beneficiàries hauran de comunicar l'inici de les actuacions al Servei d'Informació i d'Orientació Professional amb la presentació de la documentació prevista a l'apartat 4 d'aquesta base en el termini previst a la convocatòria de subvencions.

15.3 Les entitats que estiguin duent a terme el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció de l'exercici anterior podran iniciar el nou exercici a partir de l'endemà de la finalització de l'anterior sempre que hagin presentat correctament la documentació prevista a l'apartat 4 d'aquesta base.

15.4 La documentació que les entitats beneficiàries han de presentar per a l'inici de les actuacions és la següent:

a) Ofici d'entrada de documentació per a l'inici d'actuacions, segons model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

b) Imprès de comunicació de la data d'inici del Programa d'orientació i acompanyament a la inserció, segons model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

c) Còpia compulsada de la pòlissa d'assegurances d'accidents personals que cobreixi per a cadascuna de les persones participants en les accions un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà i durant l'assistència als punts d'actuació autoritzats. La pòlissa d'assegurances ha de donar cobertura a tot el període d'execució.

L'entitat beneficiària pot presentar el certificat d'assegurança d'accidents personals, d'acord amb la Circular de 6 de febrer de 2004, sobre l'acreditació de cobertura d'assegurances de contractació obligatòria de la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i Finances. El model de certificat d'assegurances estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

d) Documentació del personal tècnic

d.1) Currículum i còpia compulsada de l'alta a la Seguretat Social (en cas de nova contractació) o del darrer imprès de cotització a la Seguretat Social si la persona tècnica forma part de la plantilla de l'entitat beneficiària. En el supòsit que es tracti de professionals autònoms, cal presentar el document–contracte entre el personal tècnic i la persona responsable de l'entitat beneficiària. En cas de presentar l'alta a la Seguretat Social, la data d'alta haurà de ser igual o anterior a la data d'inici indicada en l'imprès de comunicació de data d'inici.

d.2) Acreditació de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic.

En cas que el títol s'hagi expedit a partir de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant el document d'autorització de la persona tècnica per consultar a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades relatives a la seva titulació; si l'entitat beneficiària ha presentat aquest document amb anterioritat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Ambdós documents estaran a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

En cas que el títol s'hagi expedit abans de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant còpia compulsada de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic; en cas que l'entitat beneficiària l'hagi presentat amb anterioritat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

En cas que sí s'hagin produït modificacions en la documentació presentada o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

d.3) El personal tècnic que no disposi de la titulació universitària qualificada de preferent i hagi estat autoritzat en el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció en algun dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria de subvenció haurà d'acreditar d'una banda la titulació universitària al·legada al currículum d'acord amb el previst a l'apartat d.2) d'aquesta base, i d'altra, l'experiència mitjançant el document “Acreditació experiència personal tècnic”. Aquest document estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

e) Documentació del personal administratiu: còpia compulsada de les altes a la Seguretat Social o del darrer imprès de cotització a la Seguretat Social del personal que intervé en el desenvolupament de les actuacions.

f) Imprès d'alta del personal col·laborador en el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció, segons model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

15.5 Si l'entitat no aporta cap dels documents indicats a l'apartat anterior en el termini previst a l'apartat 2 d'aquesta base, la resolució d'atorgament restarà sense efecte, prèvia notificació de la resolució corresponent.

15.6 Un cop lliurada la documentació per a l'inici de les actuacions, l'entitat beneficiària haurà d'introduir les dades de tot el personal a l'aplicació de gestió del programa.

15.7 L'òrgan gestor verificarà que l'entitat beneficiària ha presentat correctament la documentació relacionada en aquesta base. En cas que detecti errors o mancances en la documentació presentada per l'entitat beneficiària per a l'inici de les actuacions, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni els defectes o aporti la documentació preceptiva.

Si l'entitat no aporta la documentació requerida en el termini donat a tal efecte, la resolució d'atorgament restarà sense efecte, prèvia notificació de la resolució corresponent.


Base 16

Pagament

16.1 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l'entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En cas que l'entitat beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

16.2 El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, sempre que l'entitat beneficiària hagi presentat correctament la documentació establerta a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, per a la qual no s'exigeixen garanties. Aquesta bestreta es fraccionarà en dues parts i l'ordenació del pagament corresponent i el seu pagament material s'efectuarà de manera successiva d'acord amb el Pla de Tresoreria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

16.3 La persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació i Territori és l'òrgan que signarà la proposta de pagament de la bestreta prevista a l'apartat 2 d'aquesta base.

16.4 La proposta de pagament del 20% restant restarà condicionada a que l'entitat beneficiària hagi certificat la realització de la totalitat de les accions previstes a la concessió de la subvenció, hagi justificat l'activitat subvencionada d'acord amb el que estableix la base 21 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i l'òrgan gestor hagi revisat la justificació econòmica presentada.


Base 17

Nombre de persones participants

Les quanties subvencionables resten condicionades al compliment d'un mínim de persones ateses pel personal tècnic al llarg de la durada del Programa.

El nombre mínim de persones ateses serà de 150 per cada persona tècnica atorgada, per a un període d'execució d'un any o el nombre proporcional que correspongui en cas de períodes d'execució inferiors.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya verificarà el nombre de persones derivades per les oficines de Treball a les entitats beneficiàries i el nombre de persones ateses pel personal tècnic.

Excepcionalment, per causes no imputables a l'entitat beneficiària, s'acceptarà un nombre inferior de persones ateses pel personal tècnic.

El procediment de minoració de la subvenció, en cas que no s'assoleixin els objectius mínims, s'especifica a la Guia per a la justificació econòmica de les accions d'orientació i acompanyament a la inserció que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).


Base 18

Pràctiques en empreses

18.1 Les persones que participin en el programa podran realitzar un període de pràctiques no laborals en empreses del mercat ordinari i/o empreses d'inserció que es trobin inscrites al Registre específic de la Generalitat de Catalunya. Per a la realització de les pràctiques no laborals se signaran els convenis de col·laboració corresponents.

Aquest període de pràctiques s'haurà de desenvolupar dins del termini d'execució del programa per complementar l'itinerari d'orientació de la persona participant determinat per l'entitat beneficiària.

La relació entre les persones participants i l'empresa no tindrà, en cap cas, naturalesa jurídica laboral. Per tant, les persones participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat ni pels resultats que se'n poguessin derivar.

La durada màxima de les pràctiques per cada persona participant serà de 200 hores, i no ha de superar les 5 hores diàries ni les 25 setmanals. Si no és possible evitar l'horari nocturn, els caps de setmana i els festius, caldrà que l'entitat beneficiària justifiqui aquesta situació mitjançant un escrit motivat.

Els convenis de col·laboració que se subscriguin per a la realització de pràctiques en empreses per part de les persones participants, els signaran la persona titular de la Secció de Verificació de Programes d'Ocupació que correspongui segons l'àmbit territorial.

L'entitat beneficiària haurà de contractar, per a cada conveni de col·laboració, una pòlissa d'assegurança d'accidents personals que cobreixi per a cadascun de les persones participants en les pràctiques un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accidents durant el desplaçament, per qualsevol mitjà i durant l'assistència a les pràctiques.

18.2 Les persones participants en el programa podran realitzar les pràctiques no laborals previstes en el Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses, sempre que compleixin els requisits previstos.


Base 19

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

19.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos en aquestes bases, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Per a les actuacions regulades en aquesta Ordre, es consideraran circumstàncies que alteren les condicions de la concessió les que afectin a qualsevol dels requisits establerts per obtenir les subvencions, les que afectin, sense autorització prèvia, a la ubicació dels punts d'actuació i al nombre de persones tècniques resolt per punt d'actuació, i l'obtenció concurrent d'altres subvencions.

19.2 L'entitat beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.


Base 20

Indicadors

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya establirà els mitjans i els terminis per al registre d'informació de les dades, de manera estandarditzada i sistematitzada, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE- al mateix SOC, Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, si s'escau al Fons Social Europeu per al període 2014-2020, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El registre haurà de realitzar-se com a mínim trimestralment.

Els indicadors i els mecanismes de recollida d'aquests s'establiran en la corresponent convocatòria de subvencions.


Base 21

Justificació

21.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

En el supòsit d'actuacions cofinançades per l'FSE la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determini la norma estatal relativa a les despeses subvencionables.

21.2 Un cop finalitzades les actuacions, l'entitat beneficiària haurà de presentar la documentació justificativa de la subvenció. La modalitat de justificació serà la de compte justificatiu amb aportació de justificants despeses.

21.3 El compte justificatiu ha de contenir la documentació següent:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades. A l'annex 3 d'aquesta Ordre es detalla el contingut de la memòria econòmica. Així mateix, a l'annex 4 d'aquesta Ordre es detallen les despeses subvencionables i a l'annex 5 d'aquesta Ordre els criteris d'imputació de les despeses. Els requisits d'elegibilitat, l'acreditació dels diferents conceptes de despeses subvencionats i el càlcul dels imports liquidables, s'especifiquen a la Guia per a la justificació econòmica de les subvencions que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).

21.4 En cas que les actuacions subvencionades es financin amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per a la justificació de les actuacions previstes en aquesta Ordre s'aplicarà, com a opció de simplificació de costos, un tipus fix del 20% calculat sobre les despeses directes de personal, per imputar les despeses indirectes de l'operació (despeses generals, materials i tècniques). Aquesta opció està prevista a l'article 83.3 del Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, així com al punt 6.3 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny. El valor del tipus fix ve determinat per un estudi econòmic realitzat al respecte.

En cas que les actuacions subvencionades es financin amb càrrec a fons comunitaris, per a la justificació de les actuacions previstes en aquesta Ordre s'aplicarà, com a opció de simplificació de costos, un tipus fix del 20% calculat sobre les despeses directes de personal, per imputar les despeses indirectes de l'operació (despeses generals, materials i tècniques). Aquesta opció està prevista a l'article 68.1.b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

Qualsevol correcció financera que s'apliqui sobre les despeses que serveixen de base de càlcul del tant fix, en virtut de les verificacions i controls que puguin efectuar-se, donarà lloc a una minoració de l'import dels costos imputats.

L'opció del tant fix per a la imputació de les despeses indirectes és obligatòria per a totes les entitats beneficiàries de les accions concedides, durant tot el procés d'execució i liquidació, i no es pot canviar aquest sistema de justificació.

21.5 Les despeses s'han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica al tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses han d'estar pagades abans de la data de justificació econòmica.

Mentre no es disposi d'un sistema de gestió electrònic, per tal de poder realitzar el control de la concurrència de subvencions, l'entitat beneficiària estampillarà els justificants originals de despesa, de manera que es permeti identificar a quina subvenció ha estat imputada i l'import, o percentatge respecte el cost total de la despesa, que s'ha imputat. En cas de cofinançament amb l'FSE, també s'inclourà el percentatge de cofinançament.

En cas de justificació de despeses indirectes amb l'aplicació de tipus fix previst a l'apartat 4 d'aquesta base, no caldrà acreditar documentalment aquestes despeses, ni conservar els documents acreditatius de les mateixes.

21.6 Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar la justificació en el termini màxim de 3 mesos davant del Servei de Control i Justificació Econòmica.

21.7 L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Base 22

Verificació de les accions subvencionables

22.1 Les actuacions de verificació per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de les accions subvencionables seran de dos tipus:

a) Verificacions administratives

Tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que aquesta està suportada pels corresponents documents justificatius, i garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats beneficiàries estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines i extractes bancaris).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny

Tenen per objecte comprovar l'efectiva realització de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries.

Les verificacions sobre el terreny s'efectuaran durant la realització de l'acció subvencionada.

22.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.


Base 23

Control de les accions subvencionables

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'administració autonòmica, estatal i comunitària.


Base 24

Revocació

24.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l'incompliment i la falsedat en la declaració dels requisits que preveu la base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

24.2 Serà causa de revocació l'incompliment de l'obligació de posar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya la totalitat del personal atorgat durant tot el període d'execució del programa, l'incompliment de l'obligació de facilitar l'assistència del personal a les accions formatives programades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya així com l'incompliment de l'obligació del personal d'assistir-hi, d'acord amb el previst a l'annex 2 d'aquesta Ordre, i l'accés a informació relativa a persones que no participin en el programa mitjançant les aplicacions informàtiques que proporciona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

24.3 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida hauran d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya o, si aprecien algun motiu d'infracció, hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

24.4 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació d'una quantia inferior a l'atorgada inicialment, implicaran l'inici d'un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l'import pendent de pagament i/o el reintegrament parcial, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

24.5 El càlcul dels imports liquidables aplicable per calcular els imports a revocar s'indicarà a la Guia per a la justificació econòmica del programa d'orientació i acompanyament a la inserció que estarà disponible a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat).

24.6 En compliment del que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'iniciar els processos de revocació quan escaigui. Resten exclosos els supòsits de revocacions que impliquin el reintegrament d'un import inferior a 60 euros.


Base 25

Renúncia

25.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

25.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.


Base 26

Règim de compatibilitat dels ajuts

26.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la petició de l'ajut la part subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la part finançada amb càrrec a altres fons públics o privats.

26.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades , nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.


Base 27

Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els capítols II i VI del Real decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.


Base 28

Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària

28.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s'estableix a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

28.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són les següents:

- Fonts de finançament públic.

- Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.

28.3 En cas de cofinançament de l'FSE, l'entitat beneficiària haurà d'adoptar les següents mesures de publicitat i informació:

- En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, haurà d'incloure l'emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea, una referència al Fons Social Europeu i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

- Durant la realització de l'operació, haurà d'informar al públic del cofinançament de l'actuació, en el seu espai web, si en disposa,i mitjançant un cartell visible pel públic, de mida A3 mínim.

- Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 28 de juliol, de la Comissió.

- S'haurà d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament del Fons Social Europeu en qualsevol document que es lliuri a les persones participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada, per exemple els certificats d'assistència, els convenis de pràctiques, els contractes i l'anunci de l'aula.


Base 29

Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.


Base 30

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de cada exercici, així com altra normativa comunitària, estatal i autonòmica que pugui ser d'aplicació.


Base 31

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer “Base de dades de subvencions i ajuts” regulat a l'Ordre TRE/199/2010, de 12 de març, de creació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a aquest òrgan administratiu responsable del fitxer, al carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona, adreça electrònica: protecciodades.soc@gencat.cat.

Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Ordre. En especial, adoptarà les mesures adients per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.Annex 2

Especificacions tècniques per al desenvolupament de les accions d'orientació i acompanyament a la inserció.


I) Marc metodològic

Prenent com a base el model de competències elaborat des de l'ISFOL (Instituto per lo sviluppo della formazione profesionale dei lavoratori), el procés d'orientació es basa en la identificació i el desenvolupament de les competències necessàries en el context laboral, és a dir, el conjunt de recursos personals, capacitats, habilitats, destreses, coneixements, preferències, interessos que té cada persona i que aplicats al context laboral esdevenen competències professionals.

Es treballen competències d'anàlisi de l'ocupabilitat i de recerca de feina amb la finalitat d'aconseguir que cada persona prengui consciència de la seva situació, que augmenti la confiança en si mateixa, que adquireixi autonomia i que identifiqui els seus interessos i motivacions envers la recerca de feina a partir dels seus coneixements i experiències.

Mitjançant les actuacions que configuren el procés d'orientació s'acompanya la persona demandant d'ocupació en la definició del seu projecte professional i es treballen les necessitats detectades per millorar el seu posicionament en la cerca de feina. Les actuacions han de permetre també identificar i desenvolupar aquelles competències claus que li permetin desenvolupar-se professionalment en un nou lloc de feina.

Així mateix, de forma transversal i al llarg de tot el procés, es treballen els següents aspectes:

Balanç de competències: es creu convenient que la construcció d'una imatge personal i realista basada en l'ocupabilitat d'una persona i que identifiqui competències es porti a terme durant totes i cada una de les parts del procés.

Planificació: un procés de recerca de feina porta, de forma implícita, la necessitat d'una mínima organització de la gestió i de les accions a dur a terme en cada un dels moments.

Gestió del canvi: totes les transformacions i procediments conductuals requereixen modificar protocols i reestructurar formes d'actuació. Es considera el canvi com a ens necessari per a optimitzar processos i procediments en curs.

Prospecció empresarial: des de l'entitat beneficiària s'ha d'impulsar la prospecció empresarial a través d'una investigació inicial de la xarxa empresarial de l'entorn. S'ha de potenciar el contacte amb les empreses per tal d'assolir dos objectius: captació de llocs de treball i establiment de convenis de col·laboració per realitzar pràctiques.

 

- Accions que configuren l'itinerari

Les accions que configuren l'itinerari poden ser grupals o individuals. Tant una metodologia com altra generen un espai que afavoreix prendre consciència d'un/a mateix/a, conèixer-se i situar-se en les pròpies possibilitats, així com conèixer el mercat i confrontar-s'hi.

La persona tècnica que dugui a terme la tutoria inicial amb la persona participant, també realitzarà la tutoria de seguiment i la de tancament; les sessions grupals les podrà realitzar una persona tècnica diferent de qui fa les tutories esmentades. Pel que fa a la tutoria de suport d'eines de recerca, la podrà realitzar tant la persona tècnica que faci les sessions grupals com la que faci les sessions individuals.

La tutoria de suport a la inserció la portarà a terme el personal prospector.

En les actuacions individuals és important que s'estableixi una relació de confiança que afavoreixi un espai en què es puguin detectar motivacions actituds, problemes, inquietuds, un espai per escoltar, orientar i ajudar a decidir. Requereix per tant, un espai físic de privacitat en un ambient tranquil i distès.

En les accions grupals es potencia l'acompanyament d'un grup de persones participants amb la finalitat d'obrir un espai de comunicació, conversa i orientació grupal, on qui participa pugui tenir la possibilitat d'analitzar, revisar i dialogar de forma conjunta la temàtica de l'acció. També és un espai on es poden tractar les inquietuds, preocupacions, i, mitjançant la força del grup, millorar la motivació i el rendiment a l'hora de cercar feina, fomentant la reflexió i la convivència social. Els grups seran d'un màxim de 10 persones.

 

ACCIONS INDIVIDUALS

 

Les accions individuals seran les següents:

Tutoria inicial

Tutoria de seguiment

Tutoria de suport d'eines de recerca

Tutoria de tancament

Tutoria de suport a la inserció

 

Tutoria inicial

La tutoria inicial és una entrevista individual que duu a terme la persona tècnica de l'entitat beneficiària amb la persona derivada per l'oficina de Treball per donar-li a conèixer amb més profunditat les característiques i el funcionament del programa i per confirmar que reuneix els requisits per participar-hi.

Un cop comprovats els requisits de la persona participant, l'objectiu de l'entrevista és determinar junt amb la persona demandant, les circumstàncies, l'entorn socioeconòmic, les motivacions, interessos i disponibilitat per encarar un procés d'orientació, i realitzar un diagnòstic precís del seu perfil professional i de les seves potencialitats.

Amb la informació resultant d'aquesta acció la persona tècnica pactarà amb la persona participant l'objectiu a assolir i les accions que durà a terme en el seu itinerari que es reflectiran en el document Pacte d'Itinerari. Si escau, la persona tècnica modificarà el diagnòstic inicial fet en l'oficina de Treball i les dades de currículum que consten a la “Fitxa del Ciutadà”, mitjançant l'aplicació informàtica Galileu.

Totes les persones inicien la seva participació en el programa mitjançant aquesta acció. La tutoria inicial tindrà una durada aproximada d'una hora, però si la complexitat del cas ho requereix la intervenció pot ser més llarga i es pot desenvolupar en més d'una sessió.

 

Tutoria de seguiment

La tutoria de seguiment la podrà realitzar la persona tècnica amb l'objectiu d'analitzar els resultats obtinguts per la persona en els mòduls en què ha participat, aclarir o reformular aspectes desenvolupats i valorar la necessitat de participar en altres accions o mòduls no previstos inicialment en el Pacte d'Itinerari.

 

Tutoria de suport d'eines de recerca

Tutoria adreçada a donar suport a la persona participant respecte algun dels continguts desenvolupats al mòdul Eines de recerca de feina.

 

Tutoria de tancament

En aquesta acció es valorarà amb la persona participant els objectius assolits i es determinaran aquells aspectes que la persona hauria de treballar autònomament per aconseguir millorar la seva ocupabilitat.

Es durà a terme la tutoria de tancament en el moment que el personal tècnic de l'entitat determini que la persona participant ha finalitzat el seu itinerari.

L'objectiu és recollir els aspectes treballats durant l'itinerari, fer una valoració de la participació global de la persona en les accions i assenyalar la contribució de la participació en el programa respecte a la seva situació de partida.

Aquesta informació es reflectirà en l'informe de tancament el qual s'incorporarà a la tasca de Registre de fi de procés de l'aplicació Galileu i formarà part de l'expedient individual de la persona participant que custodia l'entitat.

Des de l'oficina de Treball es tindrà en compte aquest informe per a la posterior avaluació de l'impacte del procés en la millora de l'ocupabilitat de la persona derivada.

La durada recomanada d'una tutoria de tancament és d'una hora.

 

Tutoria de suport a la inserció

Acció d'acompanyament en el procés d'inserció laboral.

El personal prospector realitzarà aquesta tutoria per tal de posar en contacte la persona participant amb el mercat de treball i fer un seguiment en el seu procés d'inserció laboral.

El personal prospector d'una banda contactarà amb empreses amb l'objectiu de captar llocs de treball per a les persones que participen en el programa i/o d'establir convenis de col·laboració per realitzar les pràctiques no laborals previstes a la base 18 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i, d'altra, citarà les persones que compleixin el perfil requerit per les empreses per tal de facilitar-los les dades necessàries per presentar la seva candidatura.

Pel que fa a les pràctiques en empreses, el personal prospector serà el vincle entre l'empresa i les persones participants a qui tutelarà mentre les realitzin.

 

 

ACCIONS GRUPALS

 

Les accions grupals s'estructuren en quatre blocs. Dins de cada bloc hi ha diversos mòduls o accions. Cada persona usuària en funció de les seves necessitats participarà en un o més blocs i dins de cada bloc pot participar en una o diverses accions. Aquest disseny permet disposar d'un ventall ampli d'itineraris i per tant ajustar-los millor a cada persona.

 

Els blocs i mòduls són els següents:

 

Bloc 0: Competències clau per a l'ocupabilitat

0.1 Context laboral

0.2 Identificació de competències de base i transversals

 

Bloc 1: Anàlisi de l'ocupabilitat

1.1 Motivacions i interessos

1.2 Mercat de treball i ocupacions

 

Bloc 2: Recerca de feina

2.1 Canals de recerca de feina

2.2 Eines de recerca de feina

2.3 Procés de selecció

2.4 Autoocupació

 

Bloc 3: Desenvolupament competencial

3.1 Desenvolupament de competències clau

3.2 Realització de pràctiques professionals en empresa

 

Aquestes actuacions no s'han d'entendre com un seguit d'accions que es desenvoluparan l'una darrera l'altra sinó com un conjunt d'actuacions que es desenvolupen en funció de les necessitats i característiques de cada persona.

 

El personal tècnic podrà desenvolupar aquestes actuacions de forma individual en els casos que consideri que és convenient per a la persona participant.

 

BLOC 0. COMPETÈNCIES CLAU PER L'OCUPABILITAT

Aquest bloc preveu les competències clau per poder seguir un procés d'orientació i incorporar-se al mercat laboral amb l'objectiu principal de situar la persona en el mercat i vèncer possibles resistències.

 

Mòdul 0.1. Context Laboral

Objectiu: analitzar la situació del context laboral per facilitar la presa de consciència així com detectar i treballar possibles resistències de la persona envers el mercat laboral.

Continguts:

Situació general del mercat de treball: evolució de les contractacions i situacions d'atur.

Drets i deures de les persones treballadores i empresaris/empresàries.

Actituds facilitadores i no facilitadores per a la recerca de feina. Vèncer les resistències i situacions de desgast que pot provocar la situació de trobar-se a l'atur.

Valors i motivacions per treballar: la importància de tenir un lloc de treball analitzada des de diferents perspectives: psicològica, social, econòmica.

Temporalització recomanada: 2 hores.

 

Mòdul 0.2. Identificació de competències de base i transversals

Objectiu: identificar les competències de base i transversals necessàries per tal que la persona pugui seguir de forma òptima un procés de recerca de feina.

Continguts:

Identificació de competències de base de la persona i d'aquelles que es consideren necessàries per iniciar un procés de recerca de feina: lecto-escriptura, informàtica, idioma.

Identificació de les pròpies capacitats i aptituds: autoconeixement, comunicació, relació interpersonal i grupal, responsabilitat, habilitats socials, i la importància de tenir-les identificades per tal de facilitar el procés de recerca de feina.

Anàlisi de situacions laborals i no laborals on es posin en joc les competències de base i transversals.

Coneixement de l'entorn per ubicar els recursos del municipi: formatius, laborals i socials.

Temporalització recomanada: 2 hores.

 

BLOC 1. ANÀLISI D'OCUPABILITAT

Conjunt de mòduls adreçats a definir l'objectiu professional i a determinar el nivell d'ocupabilitat d'una persona en relació amb l'ocupació o ocupacions en les quals vol buscar feina.

 

Mòdul 1.1. Motivacions i interessos

Objectiu: determinar les motivacions que té la persona a partir de desigs, afinitats, gustos, habilitats, experiències, coneixements, per possibilitar l'elecció de l'ocupació o ocupacions sobre les quals s'emmarcarà el procés de recerca de feina.

Continguts:

Identificació d'interessos i ocupacions relacionades amb aquests interessos.

Valoració de la pròpia experiència professional per tal d'analitzar els aspectes que poden ajudar a identificar les motivacions i interessos.

Valoració d'aprenentatges no formals que han pogut ser útils de cara a la nova configuració de l'ocupació objectiu.

Valoració de les competències tècnicoprofessionals (formació i experiència professional) dutes a terme fins aleshores.

Temporalització recomanada: 5 hores.

 

Mòdul 1.2. Mercat de treball i ocupacions

Objectiu: identificar els factors estructurals que incideixen en la pròpia ocupabilitat i les característiques i requeriments que demanda el mercat de treball de les ocupacions de cada participant mitjançant l'anàlisi de la situació del mercat de treball.

Continguts:

Situació general del mercat i específica del sector d'ocupació on la persona participant busca feina. Experiències vivencials: visites a empreses, xerrades de professionals, visualització de vídeos...

Situacions contractuals i especificitats del sector en quant a salaris, mobilitat geogràfica, horaris.

Perfils professionals coherents amb els interessos de les persones. Dotar les persones participants de les eines necessàries per poder destriar les característiques concretes dels perfils professionals de cada ocupació objectiu per tal que, en relació amb el propi autoconeixement, es pugui perfilar un pla d'acció de consecució d'objectiu.

Recursos per a la interpretació i identificació de competències requerides per a l'ocupació en relació amb les pròpies de la persona.

Temporalització recomanada: 5 hores.

En cas de programar visites a empreses, l'entitat beneficiària haurà de contractar una pòlissa d'assegurança d'accidents personals que cobreixi per a cadascun de les persones participants un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accidents durant el desplaçament, per qualsevol mitjà, i durant la visita a les empreses.

 

BLOC 2. RECERCA DE FEINA

Conjunt de mòduls de caràcter instrumental adreçats a desenvolupar competències de base d'accés a l'ocupació.

 

Mòdul 2.1. Canals de recerca de feina

Objectiu: determinar els canals de recerca més adequats al sector en el qual es busca feina per tal d'optimitzar al màxim el temps de recerca.

Aquest mòdul va destinat a aquelles persones que precisin conèixer la gran varietat de canals d'accés al mercat de treball així com emprar-los de la forma més adequada al seu camp professional.

Continguts:

Vies d'accés al mercat de treball: per compte propi i per compte aliè. Característiques de cada una. Oportunitats professionals.

Intermediaris del mercat de treball: serveis facilitadors de l'apropament de la persona candidata a les ofertes de treball adients.

Presentació, característiques, avantatges, inconvenients dels diferents canals de recerca de feina en relació amb l'ocupació objectiu de cada persona: autocandidatura, xarxes de contactes, xarxes 2.0, premsa analògica i digital, portals d'ocupació, borses de treball, col·legis i gremis professionals, etc.

Identificació dels criteris per saber destriar quins canals són més adients per a cada una de les ocupacions objectiu.

Temporalització recomanada: 4 hores.

 

Mòdul 2.2. Eines de recerca de feina

Objectiu: determinar el format més adient de currículum i carta de presentació en funció de l'ocupació objectiu i de l'oferta de feina. Portar un control de les candidatures presentades.

Aquest mòdul està destinat a aquelles persones que considerin necessari adaptar el currículum i la carta de presentació per tal d'adreçar-ho a empreses del seu camp professional.

Continguts:

Què és un currículum i les seves funcionalitats.

Què és una carta de presentació i les seves funcionalitats.

Tipologia de currículum.

La importància de l'adaptació del currículum i la carta de presentació envers una oportunitat professional en concret.

El currículum i la carta de presentació per a l'autocandidatura.

Registre de les accions realitzades i de candidatures presentades.

Temporalització recomanada: 4 hores.

 

Mòdul 2.3. Procés de selecció

Objectiu: desenvolupar les competències necessàries per superar amb èxit l'entrevista de selecció i les proves psicotècniques i professionals.

Aquest mòdul està destinat a aquelles persones que necessitin conèixer i millorar com gestionar les entrevistes de treball i altres mecanismes de selecció de personal per part de les empreses contractants.

Continguts:

Circuït i fases del procés de selecció: trucades telefòniques, enviament de currículum i la seva exposició, entrevista i altres elements de selecció, seguiment de l'oferta, etc.

Entrevista de selecció individual: com preparar-la, afrontar-la i avaluar-la.

Entrevista de selecció grupal: grup de discussió, dinàmica de grup, joc d'empresa. Com preparar-la, afrontar-la i avaluar-la.

Proves psicotècniques i professionals: què són, en què consisteixen, com es preparen i com s'avaluen.

Temporalització recomanada: 5 hores.

 

Mòdul 2.4. Autoocupació

Objectiu: informar sobre la possibilitat de treballar per compte propi com una forma d'accés al mercat de treball.

Aquest mòdul va destinat a aquelles persones que es plantegin elaborar un projecte d'emprenedoria i a aquelles que tenen un perfil professional susceptible d'autoocupar-se.

Continguts:

La persona emprenedora i la idea: què suposa iniciar un projecte d'emprenedoria.

Competències de la persona emprenedora: el bagatge que es necessita per dur a terme de la millor manera un projecte d'emprenedoria.

Aproximació a les formes jurídiques: aspectes fonamentals a tenir en compte i que es diferencien d'altres alternatives laborals.

Informació dels serveis existents de suport a l'emprenedoria i possibilitats d'accés a aquests serveis.

Adreçament de la persona participant als organismes de suport i assessorament per a projectes d'autoocupació.

Temporalització recomanada: 3 hores.

 

BLOC 3. DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL

Bloc adreçat a desenvolupar les competències identificades al llarg del procés com a mancances per incorporar-se al mercat laboral.

 

Mòdul 3.1. Desenvolupament de competències clau

Mòdul adreçat a persones que necessitin treballar i aprofundir en l'assoliment de les competències clau en la recerca de feina.

Objectiu: desenvolupar aquelles competències clau que són transferibles a diferents camps ocupacionals.

Continguts:

Desenvolupament de la comunicació, la relació interpersonal, el treball en equip i la disposició a l'aprenentatge mitjançant jocs de rol (rol-playing).

Exercici de les diverses competències mitjançant la generació de situacions fictícies que es poden donar en un entorn laboral real.

Temporalització recomanada: 10 hores

 

Mòdul 3.2. Realització de pràctiques professionals en empresa

Objectiu: desenvolupar competències professionals relacionades amb una ocupació en concret i en un entorn laboral real, com a adequació i preparació a una possible contractació.

Període dut a terme dins d'una empresa regulada a través d'un conveni de pràctiques.

Metodologia: inici, seguiment i tancament de les pràctiques amb la persona usuària.

Temporalització: la durada màxima de les pràctiques per a cada persona participant serà de 200 hores, i no ha de superar les 5 hores diàries ni les 25 setmanals.

 

II) Recursos materials i tècnics

Els recursos materials per al desenvolupament tècnic de les actuacions que l'entitat beneficiària disposi a l'inici de les actuacions (mobiliari, ordinadors, pissarres, projectors, etc) romandran als punts d'actuació autoritzats durant tot el període d'execució del programa subvencionat i no podran trobar-se en dependències o edificis separats.

Els recursos tècnics necessaris per a la connexió a la xarxa telemàtica per a la gestió del programa són:

Disposar d'un ample de banda en cada punt d'actuació suficient per poder suportar les aplicacions i gestionar el programa: ADSL o fibra òptica.

Internet Explorer v9 o superior o qualsevol altre navegador (Firefox, Chrome, etc).

Resolució mínima de la pantalla suportada ha de ser de 1280x1024.

Lector de documents PDF Adobe Acrobat 7.0 o superior.

Màquina virtual Java 1.5 o superior.

Els ordinadors del personal tècnic i els que estiguin a disposició de les persones que participen en el programa han de tenir connexió a Internet.

El personal tècnic ha de tenir una adreça de correu electrònic única, pròpia o diferenciada per a cadascun d'ells exclusiva per al desenvolupament del programa.


III) Eines informàtiques

Per gestionar, informar i fer el seguiment de les actuacions que es duen a terme, les entitats beneficiàries disposaran de dues eines informàtiques:

- GIA (Gestió Integrada d'Accions): mitjançant aquesta aplicació el personal tècnic planificarà l'agenda de les actuacions que durà a terme amb les persones participants i informarà de la durada i del resultat de les actuacions. Així mateix, l'oficina derivarà a les entitats beneficiàries aquelles persones que tinguin el perfil adient.

- GALILEU: aplicació a través de la qual es recull la informació qualitativa del procés d'orientació i on es registrarà i farà el seguiment de les diverses fases i accions del procés orientador.

L'aplicació Galileu permetrà accedir a la informació que està disponible en les diferents aplicacions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, als indicadors del mercat de treball, als recursos necessaris en la tasca orientadora i a la informació qualitativa dels processos d'orientació de les persones participants. Aquesta aplicació permet compartir la informació entre les persones professionals de les oficines de Treball i les entitats beneficiàries, i facilitar d'aquesta manera la traçabilitat del procés realitzat per la persona participant en el programa.


IV) Instal·lacions

Per al desenvolupament del programa es necessita disposar en cada punt d'actuació, com a mínim, de les següents instal·lacions:

Per al desenvolupament de les accions grupals l'entitat beneficiària ha de disposar de sala/sales d'una superfície mínima de 20 m2, tenint en compte les condicions de condicionament i seguretat que s'exigeixen.

Per a les actuacions individuals l'entitat beneficiària ha de disposar de despatx/os d'una superfície mínima de 5m2, tenint en compte les condicions de privacitat, condicionament i seguretat que s'exigeixen.

Les entitats beneficiàries hauran de disposar a cada punt d'actuació on sol·licitin una persona tècnica, com a mínim d'un despatx per a actuacions individuals i d'una sala per a actuacions grupals, i hauran de tenir un mínim de 5 ordinadors a disposició de les persones que participen en el programa en la sala per a actuacions grupals o en un espai habilitat a aquest efecte.

Les entitats beneficiàries hauran de disposar a cada punt d'actuació on sol·licitin més d'una persona tècnica, com a mínim d'un despatx per a actuacions individuals i de dues sales per a actuacions grupals, i hauran de tenir un mínim de 5 ordinadors a disposició de les persones que participen en el programa en una de les sales per a actuacions grupals o en un espai habilitat a aquest efecte.

Els espais que les entitats beneficiàries posin a disposició del programa han de garantir les condicions higièniques, de condicionament i de seguretat exigibles per la legislació vigent, i el correcte desenvolupament de les accions subvencionades.


V) Material didàctic

L'elaboració de les guies metodològiques de cadascun dels mòduls que preveu l'actuació subvencionada així com el material didàctic corresponent és responsabilitat de les entitats col·laboradores, tenint en compte, en qualsevol cas, les necessitats que cal atendre en funció del tipus de col·lectiu i l'objectiu de les actuacions.

Aquest material s'ha de lliurar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya juntament amb la sol·licitud de subvenció en forma d'annex, tenint en compte que cal adjuntar tant el material per al personal tècnic com el material lliurat a les persones demandants durant la seva participació en les diferents accions.

Qualsevol modificació o actualització del material presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció s'ha de presentar prèviament al Servei d'Informació i d'Orientació Professional per tal que aquest porti a terme la comprovació i validació d'aquest material.

Serà imputable al programa com a despesa l'edició i impressió del material, així com fotocòpies i enquadernacions, sempre que hagi estat autoritzat prèviament. En cap cas es podrà acceptar com a despesa la seva elaboració, atès que aquest concepte està inclòs en les retribucions subvencionables.


VI) Personal tècnic del Programa

El personal tècnic del programa haurà de disposar d'una llicenciatura o títol universitari de grau, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia.

En cas que no disposi de la titulació universitària qualificada de preferent però en qualsevol cas amb titulació universitària, haurà d'acreditar l'experiència en el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció en algun dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria de subvenció.

El Servei d'Informació i d'Orientació Professional comprovarà que el nombre de persones tècniques proposades i autoritzades es correspongui amb el número de persones tècniques que indica la resolució d'atorgament de subvenció, de forma que es garanteixi la disponibilitat de recursos humans per a la realització de les actuacions atorgades.

L'entitat beneficiària té l'obligació de posar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el nombre de persones tècniques que consta a la resolució d'atorgament de subvenció durant tot el període d'execució del programa; l'incompliment d'aquesta obligació serà causa de revocació de la subvenció atorgada.

No obstant, les entitats beneficiàries amb més d'una persona tècnica atorgada podran presentar per a l'inici efectiu de les actuacions la documentació d'un nombre de personal tècnic inferior al nombre de persones tècniques atorgades i disposaran d'un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de les actuacions per incorporar la totalitat del personal tècnic.


Inici de les actuacions

Per tal de poder autoritzar el personal tècnic proposat per l'entitat beneficiària, aquesta ha de presentar de forma prèvia a l'inici efectiu de les actuacions la documentació prevista a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.


Baixes i noves incorporacions

En cas que una persona tècnica causi baixa durant l'execució del programa per finalització de la relació laboral, per incapacitat laboral temporal, per maternitat o per altres causes, l'entitat beneficiària està obligada a comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça orienta.soc@gencat.cat l'endemà de la baixa o, en cas que aquest sigui festiu, el dia següent hàbil, i haurà de substituir-lo en un període màxim d'un mes des del moment de la baixa.

Per donar d'alta una nova persona, l'entitat beneficiària ha de presentar la següent documentació dirigida al Servei d'Informació i d'Orientació Professional:

- Currículum del personal tècnic

- Imprès d'alta a la Seguretat Social (en el cas de nova contractació) o darrer imprès de cotització a la Seguretat Social si la persona tècnica forma part de la plantilla de l'entitat beneficiària. En el supòsit que es tracti de professionals autònoms, cal presentar el document – contracte entre la persona tècnica i la persona responsable de l'entitat beneficiària.

- Acreditació de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic

En cas que el títol s'hagi expedit a partir de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant el document d'autorització de la persona tècnica per consultar a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades relatives a la seva titulació. Si l'entitat beneficiària ha presentat aquest document amb anterioritat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació; ambdós documents estaran a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

En cas que el títol s'hagi expedit abans de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant còpia compulsada de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic; en cas que l'entitat beneficiària l'hagi presentat amb anterioritat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

En cas que sí s'hagin produït modificacions en la documentació presentada o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

- Document “Acreditació experiència personal tècnic” en cas de personal tècnic que no disposi de la titulació universitària qualificada de preferent i hagi estat autoritzat en el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció en algun dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria de subvenció. Aquest document estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

- Imprès de sol·licitud de canvi de personal col·laborador (alta). Aquest imprès estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, a més de presentar-ho al registre, caldrà enviar-ho per correu electrònic a l'adreça orienta.soc@gencat.cat (www.treball.gencat.cat).

- Imprès de sol·licitud de canvi de personal col·laborador (baixa). Aquest imprès estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat) i, a més de presentar-ho al registre, caldrà enviar-ho per correu electrònic a l'adreça orienta.soc@gencat.cat.

En cas que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya detecti errors o mancances en la documentació presentada per l'entitat beneficiària, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni els defectes o aporti la documentació preceptiva.

Un cop lliurada tant la documentació per a l'inici de les actuacions com la documentació per incorporacions al llarg del programa, l'entitat beneficiària haurà d'introduir les dades del personal a l'aplicació de gestió del programa.

Tot el personal tècnic presentat per les entitats beneficiàries serà estudiat cas per cas per comprovar que les seves dades curriculars són compatibles amb el desenvolupament del programa. En cas que el perfil de la persona tècnica s'adeqüi als requisits exigits i hagi realitzat la formació específica del programa que determini el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aquesta persona serà autoritzada per a la realització d'accions mitjançant l'aplicació de gestió del programa.

En cap cas es donarà d'alta en el programa una persona tècnica amb una data anterior a la del registre d'entrada de la documentació preceptiva.


VII) Personal coordinador, prospector i de suport

Per tal de poder autoritzar el personal proposat per l'entitat beneficiària, aquesta ha de presentar de forma prèvia a l'inici efectiu de les actuacions la documentació prevista a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En cas de noves contractacions al llarg del programa, ha de presentar la següent documentació:

- Imprès de sol·licitud de canvi de personal col·laborador (alta). Aquest imprès estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat) i, a més de presentar-ho al registre, caldrà enviar-ho per correu electrònic a l'adreça orienta.soc@gencat.cat.

- Imprès de sol·licitud de canvi de personal col·laborador (baixa). Aquest imprès estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat) i, a més de presentar-ho al registre, caldrà enviar-ho per correu electrònic a l'adreça orienta.soc@gencat.cat.

- Per al personal de suport a més caldrà presentar l'imprès d'alta a la Seguretat Social (en el cas de nova contractació) o darrer imprès de cotització a la Seguretat Social si la persona forma part de la plantilla de l'entitat beneficiària.

Tant a l'inici del programa com en cas de canvi de personal durant la seva execució, l'entitat haurà sol·licitar l'alta de les persones en els punts d'actuació on desenvolupen el programa. En cas de persones coordinadores o de suport que realitzin tasques en més d'un punt d'actuació es donaran d'alta en un únic punt i s'indicarà que és personal itinerant.

El personal prospector es donarà d'alta únicament en els punts d'actuació on porti a terme actuacions amb les persones participants.

Un cop lliurada tant la documentació per a l'inici de les actuacions com la documentació per incorporacions al llarg del programa, l'entitat beneficiària haurà d'introduir les dades del personal a l'aplicació de gestió del programa.

El Servei d'Informació i d'Orientació Professional verificarà la documentació presentada i, en cas que sigui correcta, autoritzarà el personal mitjançant l'aplicació de gestió del programa. En cap cas es donarà d'alta en el programa una persona de suport, prospectora o coordinadora amb una data anterior a la del registre d'entrada de la documentació preceptiva.


VIII) Formació del personal

Aquesta tindrà caràcter obligatori i l'entitat beneficiària de la subvenció haurà de facilitar l'accés del personal a les accions de formació que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya determini per a aquestes actuacions.

El personal té l'obligació d'assistir a totes les sessions formatives a les que estigui convocat. En el cas que no es presenti a una sessió formativa sense motiu justificat, degudament acreditat i comunicat al Servei d'Informació i d'Orientació Professional, no serà donat d'alta al programa o, en cas que ja estigui autoritzat, serà donat de baixa en el programa, i l'entitat haurà de tornar a presentar la documentació preceptiva per donar d'alta una persona.

L'incompliment per part de l'entitat beneficiària de l'obligació de facilitar l'accés del seu personal a les sessions formatives programades pel SOC i l'incompliment de l'obligació del personal d'assistir-hi serà causa de revocació de la subvenció atorgada.

El personal que hagi participat en accions formatives impartides pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no haurà de tornar a participar en les accions d'igual contingut que es programin.


IX) Data d'inici de les actuacions

La data d'inici serà la indicada per l'entitat en l'imprès de comunicació de data d'inici del programa previst a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, sempre que estigui compresa en el termini previst en la corresponent convocatòria de subvencions i que l'entitat hagi presentat correctament la documentació preceptiva indicada en l'esmentada base.

En cas que tot el personal tècnic sigui de nova contractació, la data d'inici indicada per l'entitat en l'imprès esmentat haurà de ser igual o posterior a la data d'alta a la seguretat social més antiga que presenti.

En cap cas s'autoritzarà una data d'inici anterior a la data comunicada per l'entitat ni anterior a la data en que l'entitat presenti al registre d'entrada la documentació relacionada a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Data d'inici en el supòsit de requeriment de documentació.

En cas que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya detecti errors o mancances en la documentació presentada per l'entitat beneficiària per a l'inici de les actuacions, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni els defectes o aporti la documentació preceptiva.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya verificarà que l'entitat beneficiària ha presentat correctament la documentació requerida i, en aquests casos, la data d'inici serà la data en que l'entitat beneficiària presenti al Registre la documentació requerida, o la data indicada per l'entitat en l'imprès de comunicació de data d'inici del programa si és posterior a la del registre o la data d'alta del personal tècnic a la Seguretat Social més antiga si aquesta és posterior a les dues anteriors.

En el supòsit que l'entitat beneficiària presenti la documentació per a l'inici, prevista a la base 15 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, d'un nombre de persones tècniques inferior al previst a la resolució d'atorgament, no es realitzarà requeriment de la documentació no presentada, tenint en compte que, d'acord amb l'establert al punt VI) de l'annex 2 d'aquesta Ordre, l'entitat disposarà d'un mes des de la data d'inici per incorporar la totalitat del personal tècnic atorgat.

L'entitat beneficiària haurà de verificar que la pòlissa d'assegurances d'accidents personals cobreix la totalitat del període d'execució tenint en compte la data d'inici. Si la pòlissa presentada no cobreix tot el període d'execució, caldrà que l'entitat aporti, en el termini màxim de dos mesos des de la data d'inici, la documentació que acrediti la cobertura; en cas contrari es considerarà que el programa finalitza en la data en que acaba la cobertura de la pòlissa presentada.


X) Gestió del Programa

Les entitats beneficiàries amb més d'una persona tècnica autoritzada en un punt d'actuació han d'estar en disposició de realitzar tutories inicials, almenys un dia a la setmana, en horari de matí i de tarda, d'acord amb les necessitats que detecti l'oficina de Treball.

Per al desenvolupament del programa només s'autoritzarà personal tècnic contractat a mitja jornada o a jornada completa, el qual restarà a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i reservarà 6 hores setmanals mitjançant les sessions Tutoria inicial, per tal d'atendre les persones que derivi l'oficina de Treball. En el cas d'una persona tècnica amb una dedicació de mitja jornada reservarà 3 hores a la setmana. En casos justificats es podrà programar un nombre superior de tutories inicials setmanals, prèvia autorització del Servei d'Informació i d'Orientació Professional.

En cas de personal tècnic al qual se li reconegui una reducció de jornada durant el desenvolupament del programa, el nombre d'hores setmanals que ha de reservar serà proporcional a la seva jornada reduïda. L'entitat haurà de presentar per escrit al Servei d'Informació i d'Orientació Professional còpia compulsada del contracte de la persona així com del document de reconeixement de la reducció de jornada on consti el percentatge de reducció.

S'atendrà una persona per cada una de les hores reservades. La resta de la seva jornada, la persona tècnica la dedicarà a realitzar les actuacions que li exigeix el programa.

Si en els 2 dies laborables anteriors a una data posada a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'oficina corresponent no ha derivat cap persona, el personal tècnic podrà disposar d'aquestes hores per a la resta d'accions.

El personal tècnic haurà de donar d'alta a la seva agenda de l'aplicació de gestió del programa les sessions setmanals de Tutoria inicial durant tot el període d'execució del programa excepte els últims quinze dies.


XI) Persones participants: requisits i derivació

Les persones participants han de complir els següents requisits:

- Necessiten definir o millorar l'objectiu professional.

- Estan inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.

- Tenen disponibilitat i interès per participar.

- Tenen coneixements de català o de castellà que els permeti participar en les sessions individuals i grupals del programa.

- Tenen autonomia suficient en informàtica i Internet.

A aquests requisits es podran afegir altres específics mitjançant les corresponents convocatòries de subvenció.

Totes les persones que participin a les accions subvencionades procediran de les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Les entitats beneficiàries hauran d'atendre obligatòriament totes les persones derivades que compleixin els requisits, i no es podran especialitzar en un tipus determinat de col·lectiu.


XII) Expedient individual

L'entitat beneficiària té l'obligació de crear un expedient individual que acompanyi la persona demandant durant tot el procés d'orientació, que faciliti la intervenció del personal tècnic que actua amb la persona participant en les diferents accions i contribueixi a donar una informació detallada a la persona participant dels compromisos d'accions que cal desenvolupar, els objectius específics i les pautes que ha de seguir per assolir aquests objectius.

L'expedient individual constitueix el document indispensable i insubstituïble per a la justificació administrativa del programa i, per tant, de les persones participants.

Aquest expedient es començarà a elaborar des del primer moment en què la persona iniciï la seva participació en el programa, de tal manera que a cada persona atesa li correspondrà un únic expedient.

Els documents que han de constar a l'expedient són:

Diagnòstic inicial de la persona tècnica sobre la primera presa de contacte amb la persona participant, on s'especificaran amb detall les valoracions que es facin a partir de les potencialitats i mancances detectades que siguin rellevants per al procés d'inserció. El diagnòstic inicial també podrà ser la impressió de la pantalla de la fase inicial registrada a l'aplicació Galileu, amb les ampliacions i/o modificacions que hagi introduït el personal tècnic de l'entitat beneficiària.

Pacte d'itinerari: a partir del diagnòstic realitzat, cal relacionar les diverses actuacions a realitzar, consensuades amb la persona participant, i l'objectiu que es pretén aconseguir. Aquest document estarà a disposició de les entitats beneficiàries en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat), i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

Control d'assistència: on constaran les sessions realitzades per les persones participants. Es registraran els aspectes tractats en cada sessió i es detallaran les accions que ha realitzat la persona participant, indicant el codi de l'acció, el NIF de la persona tècnica que l'ha realitzat, el dia i l'hora d'inici, la durada i el codi de resultat de l'acció, i la signatura de la persona participant. Aquest document estarà a disposició de les entitats en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(www.treball.gencat.cat), i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

La persona participant ha de signar el control d'assistència cada vegada que assisteixi a una actuació a l'entitat beneficiària. Si l'actuació suposa assistir en diferents dies, la persona participant signarà cada un dels dies que assisteixi i sempre amb posterioritat a la finalització de la sessió en la que ha participat.

Document informatiu FSE. Només per a les persones participants en accions cofinançades per l'FSE. Aquest document estarà a disposició de les entitats en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat), i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

Control individualitzat d'assistència mensual de pràctiques en empreses: On constaran les dates i horari de realització de les pràctiques i la signatura de la persona participant. Aquest document estarà a disposició de les entitats beneficiàries en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat), i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

Còpia del DNI/NIE de la persona participant.

Informe de seguiment, si escau. A mesura que la persona participant vagi realitzant actuacions, el personal tècnic de l'entitat beneficiària podrà elaborar un informe de seguiment sobre els continguts i temes tractats en cada una de les sessions, el grau de motivació i implicació de la persona participant, el nivell d'assoliment d'objectius, la planificació de properes actuacions i tota aquella informació que sigui rellevant per a la millora de l'ocupabilitat de la persona participant.

Currículum Galileu (fitxa ciutadà): document base per realitzar l'entrevista inicial i procedir a realitzar les millores i modificacions necessàries.

Currículum de la persona demandant, que s'anirà treballant i millorant al llarg de l'itinerari.

Informe de tancament, on la persona tècnica farà constar la informació recollida en la tutoria de tancament així com en quin moment la persona participant abandona l'acció i els motius d'aquest abandonament.

L'original d'aquest expedient individual ha de restar al punt d'actuació autoritzat de l'entitat subvencionada a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant tot el període de desenvolupament del programa i guardat durant un termini mínim de 5 anys, juntament amb qualsevol altre tipus de documentació aportada per la persona participant (justificants, certificats mèdics, etc). Aquest termini es computarà a partir del moment en què finalitzi el període establert per presentar la justificació econòmica per part de l'entitat beneficiària.

L'entitat beneficiària ha d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'entitat beneficiària està obligada al secret professional i aquesta obligació subsisteix en qualsevol cas.

Els accessos a les aplicacions informàtiques que proporciona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per tal de gestionar les accions del programa s'entenen com a exclusius per a l'actuació sobre les persones participants vinculades al Programa; es verificarà de forma sistemàtica el compliment d'aquesta obligació i el bon ús d'aquests mitjans, i serà motiu de revocació de la subvenció l'incompliment d'aquesta instrucció.


XIII) Unitats competents de gestió

En els procediments de gestió que estaran a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat), s'especificaran les unitats del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya competents per a la gestió del programa.


XIV) Distribució del personal tècnic atorgat

El nombre de persones tècniques resolt per punt d'actuació no podrà ser modificat per l'entitat beneficiària durant el desenvolupament del programa. Només en casos suficientment justificats, la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, podrà autoritzar de forma expressa la variació del nombre de persones tècniques, prèvia petició motivada per l'entitat.


XV) Seguiment de la qualitat

Tota la documentació requerida per al desenvolupament del programa ha de restar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, especialment l'expedient individual complet de la persona que participa en les accions.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya articularà mecanismes de seguiment de les accions a fi d'assegurar la qualitat en l'atenció de les persones participants.

Amb la finalitat de dur a terme aquest seguiment, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitzarà visites als centres subvencionats i farà seguiments a les persones ateses. Sens perjudici del seguiment realitzat des de la unitat gestora del programa subvencionat, l'entitat beneficiària haurà de disposar de qüestionaris propis que permetin conèixer el grau de qualitat percebuda per la persona participant, amb l'objectiu de l'avaluació interna de l'entitat.Annex 3

Documentació que ha de contenir la memòria econòmica del compte justificatiu


1- Una relació classificada de totes les despeses imputables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per al programa, segons model normalitzat, amb identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

2- Si s'escau, una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb indicació dels òrgans concedents.

3- Una declaració signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària de finalització de les accions subvencionades.

4- Una declaració signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent i conforme les despeses s'han pagat abans de la presentació de la justificació econòmica.

5- Una declaració signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària del compromís de mantenir en arxiu els documents originals corresponents a les despeses de personal que justifiquen la subvenció en compliment de l'obligació que estableix la base 4.1 c) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

6- Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF de les persones treballadores pròpies imputades com a despesa, amb indicació del perceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, amb l'objectiu de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria, segons model normalitzat.

7- Originals, degudament estampillats, o còpies compulsades d'aquests originals, de tots els documents justificatius de les despeses de personal, i també originals o còpies compulsades d'aquests originals dels comprovants de pagament (els comprovants de pagament no s'estampillen). En cas que es presenti la documentació original i l'entitat no tingui competència per compulsar, a més d'aquesta documentació, s'haurà de presentar una fotocòpia de cada original, per a la seva corresponent compulsa.

8- Si s'escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable.

 

Els models d'aquesta documentació estaran a disposició de les entitats a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

 

 

Annex 4

 

Despeses subvencionables

 

Són subvencionables les despeses estrictament necessàries per al desenvolupament del programa i que hi estiguin directament i inequívocament vinculades.

Totes les despeses s'han d'haver produït dins del període d'execució i han d'estar pagades abans de la data de presentació de la justificació econòmica.

Només seran considerades despeses elegibles als efectes de la subvenció atorgada, aquelles que s'acreditin respectant la normativa aplicable en cada cas (laboral, mercantil, fiscal, etc.).

En qualsevol cas, les despeses han d'estar acreditadament satisfetes per l'entitat subvencionada i han de fer referència, en cas de les despeses generals, als punts d'actuació autoritzats per al desenvolupament de les actuacions (relacionats a la resolució d'atorgament).

Els pagaments de les despeses s'acreditaran mitjançant extractes bancaris. En el cas de pagaments en efectiu s'haurà de presentar la documentació acreditativa del rebut per part del creditor, degudament signat i datat, i en el qual s'identificarà el subjecte deutor que efectua el pagament. S'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del pagament. Només s'acceptarà la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500,00 euros (IVA inclòs) respecte el total de subvenció correctament justificat.

Els imports a justificar, corresponents als 5 conceptes de despesa que inclou la subvenció, no són compensables entre sí.

En el supòsit que l'entitat beneficiària no pugui acreditar correctament algun dels imports corresponents a la subvenció atorgada, es procedirà a minorar la subvenció per l'import que l'entitat no hagi acreditat correctament.

 

Als efectes d'aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:

 

a) Despeses de personal tècnic, coordinador, de suport i prospector:

Despeses corresponents a les retribucions totals i la cotització empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes, en funció de les normes legals i reglamentàries del conveni col·lectiu aplicable, o d'acord amb la normativa d'aplicació a les administracions públiques per a personal funcionari o personal laboral.

 

b) Despeses indirectes: despeses generals, materials i tècniques:

- Impresos, fotocòpies i material fungible.

- Material psicotècnic.

- Lloguers (lísing exclòs) dels locals autoritzats en la resolució d'atorgament on es desenvolupen les actuacions amb les persones participants.

- Lloguer (lísing exclòs) de mobiliari i/o equips informàtics per a les persones participants i per al personal tècnic.

- Assegurances previstes a les bases 15 i 18.1 de l'annex 1 i a l'apartat I de l'annex 2 d'aquesta Ordre.

- Manteniment (si no està inclòs al lloguer).

- Subministrament d'energia elèctrica, aigua, combustible per a calefacció (si no està inclòs al lloguer). Només seran elegibles els consums que es produeixin dins del període comprés entre la data d'inici de les actuacions i la data de presentació de la justificació econòmica.

- Comunicacions (telèfon, correus).

- Neteja.

- Seguretat i vigilància.

- Amortitzacions.

- Dietes i desplaçaments (només en el cas que una mateixa persona tècnica estigui autoritzada en dos punts d'actuació diferents).

 

 

Despeses no subvencionables

 

Són despeses no subvencionables les següents :

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Altres impostos o taxes. No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació, ni els impostos personals sobre la renda del beneficiari.

- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

- Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

- Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.

- Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements de quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

- Les despeses corresponents a telèfons mòbils que no es trobin contractats a nom de l'entitat subvencionada; les targetes de càrrega de mòbils, ni la concurrència de la despesa de telefonia mòbil i fixa en el mateix punt d'actuació (en aquest cas, s'entén que no és necessari per al desenvolupament de l'actuació subvencionada).

- Despeses relacionades amb el compliment dels requisits per obtenir la subvenció.

- Despeses de formació i/o obtenció de títols no autoritzats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

- Quotes de col·legis professionals.

- Les despeses imputades que hagin estat documentades amb factures que no compleixin els requisits legals aplicables.

- Qualsevol altre tipus de despesa que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri que no és imputable per la seva naturalesa o relació amb l'actuació subvencionada.Annex 5

Criteris d'imputació de les despeses


a) Despeses del personal tècnic, coordinador i prospector.

La validació de l'import màxim liquidable per cada persona es farà tenint en compte els dies del període treballat.

En cap cas la retribució del personal podrà superar individualment el màxim de 34.912,11 euros anuals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, a jornada completa. Aquesta retribució màxima es podrà actualitzar mitjançant Resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Per a cada tipus de personal (tècnic, coordinador, prospector), la suma dels imports imputats no pot superar l'import màxim liquidable per a cada concepte que consta a la resolució d'atorgament de la subvenció.

Cost salarial (subvencionable): Es considera concepte subvencionable el salari base (inclou les pagues extraordinàries), que es recull en termes bruts.

Els complements o plusos salarials seran subvencionables si es troben fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta en l'apartat de despeses no subvencionables.

Només serà elegible la despesa del personal del qual s'hagi presentat a l'inici i/o durant l'execució del programa la documentació preceptiva prevista a l'apartat VI de l'annex 2 d'aquesta Ordre, hagi estat autoritzat pel Servei d'Informació i d'Orientació Professional i hagi assistit a les sessions formatives programades pel SOC.


b) Despeses indirectes: despeses generals, materials i tècniques.

Les despeses indirectes s'imputaran mitjançant l'aplicació d'un tipus fix del 20%, calculat sobre les despeses de personal, correctament verificades. No caldrà acreditar documentalment aquestes despeses, ni conservar documents acreditatius de les mateixes.


c) Pagaments en efectiu.

S'accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500,00 euros (IVA inclòs) respecte el total de subvenció correctament justificat.


d) Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes.

Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.


e) IVA.

Serà subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries hauran de declarar la situació en què es troben respecte aquest impost. En cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podrà imputar el percentatge que legalment els correspon.


Amunt