Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/11/2016

  • Número del document TSF/2534/2016

  • Número de control 16316039

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16316039-2016

Dades del DOGC
  • Número 7247

  • Data 15/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2534/2016, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.


En data 15 de novembre de 2016 s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

Atesa la situació econòmica actual i per donar resposta personalitzada a les diferents necessitats de la ciutadania en matèria d'ocupació que els permeti assolir els seus objectius professionals amb les millors garanties, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya considera necessari mantenir el servei d'orientació implementat en la seva xarxa d'orientació per a l'ocupació. Aquest servei es duu a terme en col·laboració amb entitats privades especialitzades i comprèn accions d'orientació professional per a l'ocupació i l'autoocupació, articulades de forma personalitzada en itineraris d'inserció ocupacional amb l'objectiu d'incrementar els recursos a disposició de les persones demandants d'ocupació per incorporar-se al mercat laboral i millorar les seves possibilitats d'ocupació.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan destinades a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació per a persones demandants d'ocupació no ocupades, per la qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per la via d'urgència ja que estan finançades amb càrrec al fons de la Conferència Sectorial per a Assumptes Laborals per a l'any 2016 i tenen assignació pressupostària dins de l'exercici 2016. Per aquest motiu, s'han d'aplicar a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció que comencin abans de finalitzar l'any 2016. Això significa que l'atorgament de les subvencions s'ha de notificar amb temps suficient per poder presentar la documentació preceptiva per a l'inici efectiu de les accions per part de les entitats beneficiàries i per a la seva validació per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. És per garantir això que s'ha apreciat la necessitat d'agilitar els tràmits de revisió i valoració de les sol·licituds, així com els de resolució i notificació dels atorgaments, amb la finalitat d'abreujar el temps necessari per a la realització d'aquests tràmits i, en conseqüència, disposar del temps suficient.

Amb aquest objectiu, vista la data de publicació i atesa l'existència de raons d'interès públic que ho aconsellen, s'ha acordat la tramitació d'urgència d'aquesta convocatòria en els termes previstos a l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual cosa comporta la reducció, a la meitat, de tots els terminis previstos, llevat els de els de presentació de sol·licituds i presentació de recursos. Queda recollit d'aquesta manera a la disposició addicional d'aquesta Resolució.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vist l'informe del Servei Jurídic i la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;


Per tot això,


Resolc:


Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions previstes a l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

1.2 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.

1.3 La gestió i el desenvolupament del programa es duran a terme tenint en compte les bases previstes a l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre.


Article 2

Entitats beneficiàries

En relació amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre, podran ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.


Article 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre.


Article 4

Aplicació pressupostària i import convocat

4.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.415.200,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 6204 D/470.0001.04/331C/0000, 6204 D/481.0001.04/331C/0000 i 6204 D/482.0001.04/331C/0000 del pressupost del Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2016.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2016.

4.2 Aquest import es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries i/o les necessitats detectades mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

4.3 Les actuacions subvencionades es financen amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

4.4 La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de la LXII Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals que va tenir lloc el dia 18 d'abril de 2016, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

4.5 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments a punts d'actuació que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria, sempre que les accions subvencionades es puguin realitzar dins dels terminis establerts.

L'atorgament de subvenció es realitzarà als punts d'actuació que hagin obtingut major puntuació en els criteris de valoració previstos a la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre, sempre que sigui igual o superior a 50 punts, amb subjecció a la disponibilitat pressupostària i la distribució territorial de personal tècnic detallada a l'annex d'aquesta Resolució.


Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre el 21 i 27 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

5.2 Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i per mitjans telemàtics, seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit Subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació en el cercador de Tràmits Gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat).

5.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre.


Article 6

Criteris de valoració

Els criteris de valoració així com les ponderacions corresponents estan recollits a la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre.


Article 7

Distribució territorial del personal tècnic

El personal tècnic es distribuirà d'acord amb el previst a l'annex d'aquesta Resolució. Únicament a les comarques assenyalades el personal tècnic atorgat serà a mitja jornada.


Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre.


Article 9

Inici de les actuacions i termini d'execució

Per a l'inici de les actuacions, les entitats beneficiàries hauran de presentar, dintre dels 5 dies naturals següents a la notificació de la resolució d'atorgament de subvenció, i en qualsevol cas abans del 31 de desembre de 2016, la documentació prevista a la base 15.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre.

Les accions subvencionables previstes a la present convocatòria s'hauran d'iniciar com a màxim el 30 de desembre de 2016 i el seu termini d'execució serà de 10 mesos comptadors des de la data d'inici de les actuacions prevista a l'apartat IX) de l'annex 2 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre.


Article 10

Indicadors

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant les eines informàtiques de gestió del programa previstes a l'apartat III) de l'annex 2 de l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre, recollirà durant l'execució del programa les dades necessàries per a la certificació i/o justificació de les subvencions rebudes a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE- al mateix Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.Disposició addicional

Ateses les raons d'interès públic exposades en el preàmbul de la present Resolució, i vist el que disposa l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'acorda la tramitació d'urgència d'aquesta convocatòria.

Queden reduïts a la meitat els terminis establerts per als tràmits previstos en la Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre, llevat de la presentació de sol·licituds, la presentació de la documentació per a l'inici de les actuacions i la presentació de recursos.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de novembre de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

 

Annex

Distribució territorial del personal tècnic

 

Comarca

Tècnics/tècniques

Alt Camp

1

Alt Empordà

2

Alt Penedès

1

Alt Urgell

1*

Alta Ribagorça

0

Anoia

1

Bages

2

Baix Camp

3

Baix Ebre

1

Baix Empordà

2

Baix Llobregat

11

Cornellà de Llobregat

4

Sant Boi de Llobregat

2

Altres municipis

5

Baix Penedès

2

Barcelonès

30

Badalona

4

Barcelona

19

L’Hospitalet de Llobregat

4

Sant Adrià de Besòs

1

Santa Coloma de Gramenet

2

Berguedà

1*

Cerdanya

0

Conca de Barberà

1*

Garraf

1

Garrigues

0

Garrotxa

1

Gironès

2

Maresme

7

Moianès.

0

Montsià

1

Noguera

1*

Osona

2

Pallars Jussà

0

Pallars Sobirà

0

Pla de l’Estany

1*

Pla d’Urgell

1*

Priorat

0

Ribera d’Ebre

1*

Ripollès

1*

Segarra

1*

Segrià

2

Selva

2

Solsonès

0

Tarragonès

4

Terra Alta

0

Urgell

1*

Val d’Aran

0

Vallès Occidental

15

Vallès Oriental

7

 

* Personal tècnic a mitja jornada.

 

 

Amunt