Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 02/11/2016

  • Número del document TSF/0296/2016

  • Número de control 16312043

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16312043-2016

Dades del DOGC
  • Número 7243

  • Data 09/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.


L'Estratègia catalana per l'ocupació 2012–2020, d'acord amb l'Estratègia Europa 2020 i l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació pel període 2014-2016, marca entre els eixos estratègics prioritaris augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur, així el Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació 2014–2016 inclou com a serveis ocupacionals les oportunitats d'ocupació que són els serveis i programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de manera conjuntural o estructural, presenten especials dificultats d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació d'atur, per seu escàs nivell de qualificació, per la manca d'experiència professional o per una combinació de tots aquests factors.

En aquest context, des de l'any 2013 el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha impulsat el Programa Treball i Formació adreçat a les persones en situació d'atur de llarga durada per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat. Durant aquests anys s'han impulsat varies bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a promoure, any rere any, aquest Programa amb la col·laboració de les administracions locals i les entitats sense ànim de lucre. Enguany es publiquen unes noves bases reguladores amb vocació de marc normatiu estable, que partint de l'experiència acumulada des de l'inici del Programa, es proposen millorar qualitativament la política activa d'ocupació de foment de l'ocupació i es proposen unificar les condicions i simplificar el procediment de sol·licitud dels ajuts, la gestió de les actuacions i la justificació de les subvencions.

En aquest sentit les noves bases reguladores del Programa revisen les accions d'experiència laboral, que són la part substancial del Programa, ja que faciliten a les persones participants la realització d'una activitat remunerada malgrat que els béns o serveis fruit de la seva tasca no siguin, si més no inicialment, del tot competitius com a conseqüència de la situació d'inactivitat laboral viscuda i/o manca de qualificació adequada. Aquestes accions requeriran, per part de l'entitat que actua com a empresa, que faciliti a la persona contractada l'entrenament necessari per a portar a terme les tasques assignades i, igualment, haurà de recolzar a aquesta persona, durant el període de contracte, per obtenir el rendiment exigit, sempre prioritzant els interessos de la persona envers a la millora de la seva ocupabilitat. Les noves bases reforcen encara més les accions d'experiència laboral, ampliant la durada dels contractes de treball adreçats a les persones en situació d'atur; establint una durada d'entre 6 i 12 mesos, als efectes de facilitar accions més llargues quan la situació de les persones a qui s'adreci la convocatòria ho requereixi. D'altra banda, es revisen les accions formatives aparellades que es realitzen durant el contracte de treball i dins la jornada laboral. Aquestes accions tenen el propòsit de fomentar en les persones destinatàries del Programa la formació permanent al llarg de la vida com a mitjà per millorar els seus coneixements, les seves competències i les seves aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social i/o relacionada amb l'ocupació, alhora que garantir el dret a la formació de les persones treballadores. Quan sigui possible s'orienta cap a una formació professionalitzadora, preferentment conduent a un certificat de professionalitat, però es preveu la possibilitat d'altra formació quan es consideri que les persones a qui es destinen les actuacions no podran accedir a la formació d'un certificat de professionalitat de nivell 1. L'objectiu de les accions formatives és fomentar el caràcter indissociable del treball i la formació en el desenvolupament personal i laboral de les persones treballadores . Finalment, respecte a les accions de coordinació i suport tècnic, es redefineix el seu contingut amb l'objecte de facilitar a l'entitat beneficiaria de la subvenció la gestió del Programa en els processos de selecció de les persones participants, gestió de nòmines i Seguretat Social, gestió de la formació i correcte justificació dels ajuts. Aquestes accions es poden portar a terme per part de personal tècnic de nova contractació o bé per part de personal membre de la pròpia entitat.

Les noves bases permeten adaptar les convocatòries d'ajuts a les variants necessitats del mercat laboral, especialment adaptar-les a les persones destinatàries i adaptar-ne les condicions de les accions a realitzar, així com també adaptar-les a les disponibilitats pressupostàries i fons de finançament.

D'altra banda, les noves bases introdueixen, en el cas dels ajuts a les administracions locals, la quantia de la subvenció en base a un mòdul econòmic per contracte, la qual cosa permet la simplificació dels costos mitjançant un barem estàndard de costos unitari, i en tots els casos que sigui possible, permet la utilització d'un tipus fix per a la imputació de les despeses indirectes, la qual cosa simplifica i agilita la justificació dels ajuts i la correcte gestió pressupostària.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vist l'Acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, de 7 de setembre de 2016, pel qual s'estableix la retribució de les persones en atur que participen en les accions d'experiència laboral i formació del programa Treball i Formació, que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya, amb la doble finalitat d'incentivar llur contractació, així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva, signat conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2015, mentre no entri en vigor els del 2016

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

 

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

S'autoritza a la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

 

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015, l'Ordre EMO/243/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria destinada a les entitats sense ànim de lucre per a l'any 2015, l'Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria destinada a les administracions locals per a l'any 2015.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 de novembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions de projectes per a la realització del programa de Treball i Formació que integra accions d'experiència laboral i accions de formació, adreçat a persones en situació d'atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, i accions de coordinació i suport tècnic.

En funció de les característiques del programa de Treball i Formació i el col·lectiu a què vagi adreçat aquest, a la corresponent resolució de convocatòria es determinarà l'origen del fons de finançament.

 

Base 2

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les entitats següents:

a. Les administracions públiques de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin, en el seu cas, en cada convocatòria.

b. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, amb centre de treball a Catalunya.

c. Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya o en defecte d'aquestes, les entitats vinculades o associades a l'agent social que tingui encomanats o desenvolupi programes i serveis de politiques actives d'ocupació.

Les administracions locals que presentin un document de planificació estratègic en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local, concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació, tindran caràcter preferent en possibles assignacions d'accions d'experiència laboral d'acord amb les condicions que s'estableixin a la corresponent convocatòria.

A cada convocatòria es determinarà la distribució territorial del programa Treball i Formació regulat en aquestes bases, que indicarà els contractes de treball de les accions d'experiència laboral i coordinació i suport tècnic a subvencionar preassignats territorialment, i podrà determinar els tipus d'entitats que hi poden participar, d'entre les mencionades anteriorment.

 

Base 3

Persones destinatàries

3.1. Les actuacions que es regulen en aquestes bases s'adrecen a les persones treballadores en situació d'atur. Als efectes d'aquest programa, s'entén per persones en situació d'atur aquelles persones inscrites en l'oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades en la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball i que mantenen aquesta situació fins a la data d'inici de la contractació laboral, i compleixen tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

3.2 La participació en aquest programa implica la incompatibilitat de les persones participants de participar en qualsevol altra política activa d'ocupació subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant la seva permanència.

3.3 Cada convocatòria podrà prioritzar un col·lectiu de persones, entre els destinataris del punt 1 d'aquesta base, així com establir algun requisit específic dels mateixos.

 

Base 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

4.1 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Disposar de capacitat tècnica i econòmica per executar les actuacions subvencionables.

b) Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional prevists pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril , i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, per aquelles persones beneficiàries que siguin empreses amb 50 o més persones treballadores.

c) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de sol·licitud, previ a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir amb la obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles persones beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores.

f) Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la llei 17/2015, del 21 de juliol , d'igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.

g) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) No haver estat sancionades amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en l'article 46 i 46 bis del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social sempre i quan la sanció sigui ferma i vigent.

i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

j) Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En cas d'empreses amb més de dos-cents cinquanta persones treballadores i aquelles el conveni col·lectiu de les quals ho estableixi hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat d'acord amb el que estableixen l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

k) Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

l) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

m) D'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

n) En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

o) En cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

p) En cas de fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

q) Tenir acreditat, mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que les persones que treballen per l'entitat beneficiària i que en l'exercici de les seves funcions tenen contacte habitual amb menors, no han estat condemnats en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

r) Disposar de l'acord de l'òrgan de govern competent de l'ajuntament o el consell comarcal pel qual s'aprova la presentació, en el marc del programa de Treball i Formació, de la sol·licitud de subvenció i la realització de les accions incloses, de la contractació de persones en situació d'atur i de formació, amb indicació del conveni col·lectiu, o acord retributiu vigent si escau, a aplicar i el nombre de persones a contractar.

s) Disposar del certificat del/de la secretari/ària i/o interventor/a de l'administració local on es faci constar la disposició pressupostària per al finançament de la part de l'acció finançada directament pel sol·licitant, amb indicació de les partides pressupostàries corresponents.

t) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar en relació a aquesta Ordre.

4.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1. Es consideren actuacions subvencionables:

5.1.1 Accions d'experiència laboral

Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la contractació laboral, per part de l'entitat beneficiària (o ens instrumental, en cas d'encàrrec de gestió), de les persones destinatàries per a la realització de treballs i sempre porten aparellada un compromís de realització d'accions formatives.

A la corresponent resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, així com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial.

Per al cas de les entitats establertes a la base 2 lletra a) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, aquests treballs hauran de ser competència de l'entitat beneficiària, no poden tenir caràcter estructural i han d'estar directament relacionats amb l'interès social que es persegueix.

En el cas de les entitats de les lletres b) i c) els treballs s'hauran d'ajustar a la finalitat fundacional de l'entitat.

Per al cas dels consells comarcals, el projecte que sol·licitin ha de contemplar accions que tinguin la consideració de supralocals, i han d'estar dins de les competències que té atribuïdes el consell comarcal.

L'execució d'aquestes accions d'experiència laboral no pot ser objecte de subcontractació.

L'entitat beneficiària s'obligarà a fer-se càrrec de tota la formació i/o vigilància dels riscos laborals d'aplicació i portarà a terme les tasques del procés d'integració i supervisió de l'experiència laboral de la persona participant.

Per poder verificar la realització de les accions d'experiència laboral, les entitats beneficiàries hauran de donar compte de les activitats de les persones treballadores, incorporant a l'expedient tots els informes de seguiment que emetin els responsables de les persones contractades, així com les ordres emanades de l'entitat beneficiària. Tota aquesta documentació de seguiment haurà d'estar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la seva verificació.

5.1.2 Accions formatives

Aquestes accions consisteixen en la realització d'una activitat formativa per part de les persones destinatàries de les accions de projectes d'experiència laboral que ja estan contractades per l'entitat beneficiària. Serà d'aplicació allò disposat a la lletra a), punt 2, de l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones participants al programa i s'ha d'impartir durant el contracte de treball i dins de l'horari laboral.

En cas que l'entitat beneficiària hagi de subcontractar aquestes accions, l'elecció del centre de formació es realitzarà de tal manera que es garanteixi la lliure concurrència entre els centres amb l'especialitat homologada, i es compleixin els requeriments establerts en el supòsit de la base 8.2 de l'annex 1 i a l'annex 2 d'aquesta Ordre, així com en allò que sigui d'aplicació la Llei 30/2015, de 9 de setembre.

El tipus d'acció formativa serà prioritàriament professionalitzadora i relacionada amb el lloc de treball, i la seva durada dependrà de la durada del contracte de treball.

En el cas que l'acció formativa la desenvolupi un ens instrumental d'alguna de les entitats de la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'haurà de fer constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos executada per la pròpia entitat.

Pel que fa a les accions professionalitzadores, han de complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen cada certificat de professionalitat.

Els mòduls formatius professionalitzadors han de ser impartits per un centre acreditat i homologat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la especialitat formativa, tant si els imparteix l'entitat beneficiària com si se subcontracta la formació. El centre de formació ha de disposar de la corresponent resolució d'acreditació i/o homologació, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció formativa.

Excepcionalment, en el cas que no existeixi al seu àmbit geogràfic o proper un centre de formació acreditat per impartir un certificat de professionalitat adient, l'entitat beneficiària haurà de fer-ho constar a la memòria del projecte que adjunta amb la sol·licitud i proposar l'acció formativa que correspongui, d'acord amb el guió establert a la Guia de Prescripcions tècniques publicada al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Quan les persones participants no tinguin un nivell formatiu adequat per a participar en accions formatives professionalitzadores, hauran de realitzar accions formatives per l'ocupació de caràcter transversal. Aquestes accions es concretaran a la corresponen resolució de convocatòria.

Per tal d'optimitzar els recursos ocupacionals existents, les entitats beneficiàries també podran derivar participants a accions formatives subvencionades per altres programes, desenvolupades per centres acreditats i homologats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en especialitats per a l'obtenció d'un certificat de professionalitat.

Aquesta derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l'entitat beneficiària i l'entitat que realitza la formació. En aquest conveni hauran de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les característiques de la formació i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic.

El nombre màxim i mínim d'hores de formació professionalitzadora a impartir al llarg del contracte de treball serà de 200 hores i 80 hores, respectivament.

Pel que fa a les accions formatives transversals que consten a l'annex 6 d'aquesta Ordre, cada persona participant ha de rebre dos mòduls, de formació per a l'ocupació transversal, que sumin entre 20 i 30 hores.

A la resolució de convocatòria es podran prioritzar, si escau, els tipus de formació a impartir.

5.1.3. Accions de coordinació i suport tècnic

Aquestes accions, faciliten a les entitats beneficiàries la gestió del programa de Treball i Formació i donen suport respecte als processos de selecció de les persones participants, gestió del personal (contractació, Seguretat Social, nòmines, control de presència), gestió de les accions formatives i justificació de la subvenció.

Aquestes tasques es podran realitzar mitjançant la contractació laboral de personal tècnic per part de l'entitat beneficiària o ens instrumental en cas d'encàrrec de gestió, o bé personal que sigui aportació de l'entitat (que pot ser finançat a càrrec d'aquest programa, d'acord amb els costos de la contractació i la dedicació del mateix, que no tenen la condició de destinataris del programa de Treball i Formació establerta a la base 3.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Les persones que han de desenvolupar les tasques de coordinació i suport tècnic han d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau, o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària.

A la corresponent resolució de convocatòria es determinarà la durada que, com a mínim, haurà de ser igual a la durada de les contractacions d'experiència laboral fins a un màxim de 12 mesos, així com la jornada del contracte de treball a temps complert o temps parcial, les entitats que poden sol·licitar la subvenció d'entre les previstes a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, i el ràtio de personal tècnic en relació al nombre de contractes d'experiència laboral.

5.2 Despeses subvencionables

Són elegibles les despeses que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per l'entitat beneficiària abans de la presentació de la justificació econòmica.

Per les accions formatives, també són elegibles les despeses justificades amb factures de data anterior o posterior d'un mes com a màxim a l'inici o finalització de l'acció formativa.

Les despeses subvencionables dels diferents conceptes subvencionables s'estableixen a l'annex 4 d'aquesta Ordre.

5.3 Aquests ajuts d'acord amb l'informe de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda, no tenen la consideració d'ajuts d'estat.

 

Base 6

Quantia

6.1 Per a les accions d'experiència laboral de les entitats previstes a la base 2.a) de l'annex 1 d'aquests Ordre, el mòdul econòmic equivalent a la realització d'un contracte de treball en les condicions que s'estableixin en la convocatòria és de:

a) Un mòdul de 9.380,00 euros per els contractes de treball de 6 mesos a jornada completa.

b) Un mòdul de 18.760,00 euros per els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa.

Cada convocatòria establirà el nombre màxim de contractacions a subvencionar per entitat.

La persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà actualitzar l'import del mòdul en base a la signatura d'un nou acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, pel qual s'estableixi una retribució diferent a la prevista en l'acord signat el 7 de setembre de 2016.

6.2 Per a les accions d'experiència laboral de les entitats previstes a la base 2.b i c) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, l'import màxim de subvenció per contracte de treball serà de 9.380,00 euros per a contractes de 6 mesos a jornada completa, i de 18.760,00 euros per a contractes de 12 mesos a jornada completa. Per aquestes entitats, el nombre de contractacions subvencionables no pot ser superior a 10 ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una entitat que hagi tingut una plantilla mitjana de fins a una persona contractada, que podrà tenir com a màxim un contracte subvencionat.

Si s'escau, l'import màxim de la subvenció, s'actualitzarà mitjançant una Resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

6.3 Per a l'acció de formació, l'mport màxim de la subvenció serà el resultat d'aplicar l'import hora/alumne establert per a la formació professionalitzadora d'acord amb els imports màxims dels mòduls formatius establerts a la resolució EMO/1237/2014, de 2 de juny, que estableix els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Per al cas de les accions formatives transversals no professionalitzadores el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya finançarà l'import màxim de 3 euros/hora/participant.

6.4 Per a les accions de coordinació i suport tècnic, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvencionarà les despeses salarials i de Seguretat Social fins a un import màxim de 16.333,33 euros o 28.000,00 euros segon la durada de l'acció sigui de set mesos o dotze mesos a jornada completa.

Si s'escau, l'import màxim de la subvenció, s'actualitzarà mitjançant Resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 

Base 7

Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions generals de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu i la finalitat, realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en la forma i termini que s'estableix a la base 17 de l'annex 1 d'aquesta Ordre .

b) En el cas d'administracions públiques, si escau, formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit expressament en la norma que els crea o en els seus estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix l'article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Aquesta informació s'ha de comunicar amb l'inici de les actuacions objecte de subvenció.

c) Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de l'activitat, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en aquestes bases.

d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys.

En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades pel Fons Social Europeu durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

e) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

g) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària i en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució.

j) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 24 de l'annex 1 d'aquesta Ordre .

k) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

l) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses i, si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

m) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

n) Complir amb les indicacions que determinin les guies i les instruccions que s'esmenten i desenvolupin aquesta Ordre, pels diferents àmbits de gestió i que es publiquin al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

o) Acceptar la seva inclusió en la llista de persones beneficiàries publicada d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

p) Informar dels indicadors d'execució i de resultats, tant comuns com específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi l'òrgan competent.

q) Les entitats beneficiàries, contractistes i altres tercers relacionats amb l'objecte dels projectes subvencionats, han de col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del Fons Social Europeu- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel Fons Social Europeu.

r) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació d'acreditar mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

s) Les entitats beneficiàries han de verificar el compliment de requisits per participar d'acord amb les característiques del programa, i d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, complir amb l'obligació de recopilar les dades de les persones participants, la custòdia de la fitxa de participant amb les mesures de seguretat corresponents i la garantia en la tramesa de les dades.

t) Presentar la corresponent oferta d'ocupació a l'oficina de Treball, i procedir a la recerca i selecció de les persones a contractar i, prèviament a la contractació, presentar a l'oficina de Treball la llista de llocs de treball a cobrir i de les persones seleccionades.

u) Verificat per part de l'oficina de Treball el compliment dels requisits establerts a la base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i a la corresponent resolució de convocatòria, si es cau, i vinculades les persones seleccionades a la corresponent oferta d'ocupació, formalitzar els contractes de treball i comunicar-los a Contrat@, a partir de la data d'inici del contracte, incloent en la comunicació l'identificador de l'oferta de treball corresponent.

v) En cas que la persona contractada no superi el període de prova, formalitzar un nou contracte de treball en les condicions previstes en aquestes bases reguladores, sempre que no es superin els terminis d'execució establerts a la corresponent convocatòria. En aquest supòsit, només és subvencionable el nou contracte de treball.

w) Una vegada iniciades les contractacions corresponents a la resolució d'atorgament de la subvenció, informar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, els contractes formalitzats.

x) Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d'acord amb la modalitat del contracte, emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los les mesures adequades per a la seva adequada protecció, garantir l'aplicació d'igualtat de tracte entre homes i dones, així com dels principis d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible, i qualsevol altra obligació legal o reglamentària, que els pugui afectar.

y) En cas de cofinançament del Fons Social Europeu les entitats beneficiàries han de verificar el compliment de requisits per participar d'acord amb les característiques del programa, i d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, complir amb l'obligació de recopilar les dades de les persones participants, la custòdia de la fitxa de participant amb les mesures de seguretat corresponents i la garantia en la tramesa de les dades.

z) Subscriure una pòlissa d'assegurança d'accident, amb caràcter previ a l'inici de l'acció formativa, que s'ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l'acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les despeses d'accident in itinere, els riscos derivats de les visites de l'alumnat a empreses o altres establiments que s'organitzin per donar suport al desenvolupament de les accions formatives per part de les persones destinatàries del programa. L'assegurança ha de cobrir el període formatiu i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau. L'entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d'assegurança col·lectiva que doni cobertura a tot l'alumnat del projecte aprovat.

aa) D'acord amb el que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que les entitats beneficiàries siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. Aquesta informació s'ha de comunicar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

ab) Tal i com disposa l'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, caldrà que les entitats sol·licitants de les subvencions s'adhereixin al codi ètic que figura com a annex a l'esmentat Acord de Govern.

 

Base 8

Subcontractació

8.1 No es poden subcontractar les accions d'experiència laboral i de personal de coordinació i suport tècnic previstes en aquesta Ordre.

8.2 Els conceptes i percentatges màxims a subcontractar de les accions formatives seran el 100% de la impartició de l'acció formativa.

A més del que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les condicions establertes a l'annex 2 d'aquesta Ordre, en cas de subcontractació de les accions formatives caldrà tenir en compte el següent:

a) El contingut de la prestació que es subcontracta ha d'estar perfectament identificat en relació amb el projecte o activitat.

b) La persona o entitat beneficiària haurà de facilitar informació sobre l'adequació dels preus al mercat en els casos que li sigui requerida.

8.3 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya autoritzarà la subcontractació de l'acció formativa a realitzar mitjançant la seva aprovació a l'aplicació GIA.

 

Base 9

Sol·licituds i documentació

9.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat ).

9.2 Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, tret que la convocatòria especifiqui una altra cosa.

9.3 Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica).

9.4 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

9.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

9.6. Cada convocatòria establirà el termini de presentació de les sol·licituds.

9.7 La sol·licitud inclourà una memòria tècnica del projecte d'acord amb el model que s'estableixi a la convocatòria, el nombre de contractes de treball per a les accions d'experiència laboral que es sol·liciten, personal de coordinació i suport tècnic, les accions formatives que es sol·liciten, la quantia total i per conceptes de l'ajut que se sol·licita i la declaració responsable relativa al compliment dels requisits i obligacions recollits a les bases 4 i 7 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

9.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta a l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9.9 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i a l'Oficina de Gestió Empresarial per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també es consultarà les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la consulta al Registre d'entitats, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres.

En el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta de les dades identificatives de la persona signant que presenta la sol·licitud, i en cas de no autoritzar-ho, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

9.10 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar per mitjans telemàtics la documentació que es relaciona a continuació:

a) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprovarà d'ofici.

No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat beneficiària representada.

b) En cas que no s'hagi presentat amb anterioritat o es vulguin modificar les dades consignades, full de domiciliació bancària degudament emplenat d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, apartat de serveis i tràmits, disponible a l'adreça

(http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/)

c) Les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial, en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

d) En cas que l'entitat beneficiària sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques de creació voluntària, dependents o vinculades a una administració local, caldrà aportar l'acord o acords municipals pels quals es decideix la seva creació i els estatuts i/o altres documents fundacionals, i les seves modificacions. En el cas que estigui publicada en un butlletí oficial, només serà necessari indicar-ne la referència de la publicació a la sol·licitud.

e) Memòria tècnica del projecte amb el contingut que es determini a la corresponent convocatòria.

9.11 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.

 

Base 10

Inadmissió i desistiment

10.1 L' incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10. 2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.

10.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment i l'òrgan instructor ha d'acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

10.4 Prèviament a la concessió de les subvencions,la Subdirecció General de Polítiques actives d'ocupació ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada individualment per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de la persona interessada o la seva representant, d'acord amb l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Complementàriament, es realitzarà també la publicació de la notificació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

10.5 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del superior jeràrquic, el Secretari/a general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de la publicació o notificació.

 

Base 11

Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el reglat.

11.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona titular de la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació, mitjançant el Servei de Programes d'Oportunitats d'Ocupació.

11.3. L'òrgan instructor comprovarà d'ofici les dades i el compliment dels requisits previstos a aquestes bases.

11.4 Quan l'expedient sigui complet, es procedirà a l'atorgament de les subvencions de la manera següent:

a) Accions d'experiència laboral per al cas de les entitats de la lletra a) de la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre:

Aprovació de les contractacions preassignades establertes a la distribució territorial que determini la convocatòria a cada comarca, i l'import equivalent establert d'acord amb la base 6.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En cas que restessin contractes de treball preassignats a la comarca sense aprovar, s'assignaran, a raó d'un contracte de treball més i l'import equivalent, a les sol·licituds amb contractes sense aprovar segons ordre decreixent de la dada de referència que s'estableixi a la distribució territorial de la convocatòria fins esgotar el nombre de contractacions preassignades a la comarca.

Si restessin contractes de treball preassignats a la comarca sense aprovar, s'assignaran, a raó d'un contracte de treball més i l'import equivalent, a les sol·licituds amb contractes sense aprovar d'una altra comarca de la mateixa demarcació territorial que tingui la dada de referència més elevada que s'estableixi a la distribució territorial de la convocatòria. Es seguirà l'ordre decreixent de la dada de referència fins esgotar el nombre de contractacions preassignades a la comarca.

En cas de no esgotar el nombre de contractacions previstes a la demarcació territorial, es repartirà a les altres demarcacions territorials d'acord amb l'establert amb anterioritat fins a esgotar el pressupost de la convocatòria.

b) Accions d'experiència laboral per al cas de les entitats de les lletres b) i c) de l'esmentada base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre: Les sol.licituds s'ordenaran per la data de presentació al registre electrònic i es proposarà, per a cada sol.licitud admesa a tràmit, començant per la més antiga, la concessió d'una subvenció d'acord amb la quantia i les limitacions de la base 6 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

c) Per a l'assignació de les subvencions de les accions formatives, es procedirà a assignar, en funció del nombre de contractes de treball aprovats per les accions d'experiència laboral, l'import establert a la base 6 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

d) Per a l'assignació de les subvencions de les accions de coordinació i suport tècnic es procedirà a assignar les contractacions preassignades establertes a la distribució territorial que determini la convocatòria i l'import equivalent establert d'acord amb la base 6 de l'annex 1 d'aquesta Ordre

Finalitzat aquest procediment, l'òrgan instructor confeccionarà una relació amb totes les sol.licituds on hi constin les contractacions aprovades i denegades i l'import de la subvenció.

 

Base 12

Resolució i notificació

12.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació.

12.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria.

12.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de l'entitat sol·licitant a la que es concedeix la subvenció, l'import, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, la proposta de pagament de la bestreta d'acord amb la base 14 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció, la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, ha de presentar el beneficiari, i, si escau, l'autorització de subcontractació de les actuacions subvencionables.

12.4 Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ((https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.5 En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

12.6 La resolució d'atorgament o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant al/la Secretari/a general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres subvencions en exercicis futurs.

12.7 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 13

Publicitat de les subvencions atorgades

Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l'exposició de la seva relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), i al portal de la transparència (http://transparencia.gencat.cat ). Cas que l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

En el supòsit d'actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu i/o Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, i d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s'informa que la llista d'entitats beneficiàries es publicarà en un portal d'internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.

 

Base 14

Pagament

14.1 Prèviament als pagaments a realitzar, la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Patrimoni, comprovarà d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona responsable de l'entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

14.2 El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió. Per a aquest pagament no s'exigeixen garanties. El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb la base17 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i l'annex 3 d'aquesta Ordre.

14.3 El Servei de Justificació Econòmica és l'òrgan que signarà la proposta de pagament del 20% restant de les subvencions d'aquesta Ordre.

 

Base 15

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

15.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos en aquestes bases, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament.

15.2 L'entitat beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 16

Indicadors

16.1 A la corresponent convocatòria, s'establiran en l'articulat els indicadors i els mecanismes de recollida d'aquests.

En cas de cofinançament del Fons Social Europeu o de Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, els indicadors ja estan predefinits en la normativa comunitària i seran especificats per a cada convocatòria mitjançant el corresponent informe d'elegibilitat.

16.2 La direcció del Servei Públic d'Ocupació establirà els mitjans i els terminis pel registre d'informació de les dades, de manera estandarditzada i sistematitzada, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu per al període 2014-2020, la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE- i al mateix Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El registre haurà de realitzar-se com a mínim trimestralment.

 

Base 17

Justificació

17.1 La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l'objecte de la subvenció es farà d'acord amb el preveuen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

En el supòsit d'actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu o Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determini la norma estatal relativa a les despeses subvencionables.

17.2 Un cop finalitzades les actuacions, l'entitat beneficiària haurà de presentar la justificació de la subvenció corresponent a cada actuació. Les modalitats de justificació són:

Per a les entitats previstes a la base 2 a) de l'annex 1 d'aquesta Ordre:

- Acreditació per mòduls per a la justificació de les accions d'experiència laboral prevista a la base 5.1.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

- Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa per a les accions formatives i accions de coordinació i suport tècnic, previstes a la base 5.1.2 i 5.1.3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, en el supòsit de cofinançament amb Fons Social Europeu i/o l'FSE- Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

- Compte justificatiu simplificat per a atorgaments inferiors a 60.000 euros i compte justificatiu amb informe d'auditor o certificat del secretari-interventor o interventor per a les accions formatives i accions de coordinació i suport tècnic, previstes a la base 5.1.2 i 5.1.3 de l'annex 1, quan no hi hagi cofinançament amb fons europeus.

Per a les entitats previstes a la base 2 b) i c) de l'annex 1 d'aquesta Ordre:

- Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa per a les accions d'experiència laboral, accions formatives i de coordinació i suport tècnic, previstes a la base 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, en el supòsit de cofinançament amb Fons Social Europeu i/o l'FSE- Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

- Compte justificatiu simplificat per a atorgaments inferiors a 60.000 euros i compte justificatiu amb informe d'auditor per a les accions d'experiència laboral, accions formatives i accions de coordinació i suport tècnic, previstes a la base 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, quan no hi hagi cofinançament amb fons europeus.

17.3 La justificació de les actuacions ha d'incloure una memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i una memòria econòmica sobre el cost de les actuacions realitzades, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Si s'escau, l'auditor de comptes haurà de complir amb les indicacions dels articles 6, 7 i 8 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, on es fa referència als procediments que ha d'aplicar, al contracte que haurà de subscriure amb l'entitat beneficiària de la subvenció, així com altres obligacions que li corresponguin.

17.4 Sistemes de simplificació

Per a les accions formatives previstes a la base 5.1.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s' aplicarà, com a opció de costos simplificats, un tipus fix del 10%, calculat sobre les despeses directes, per tal d'imputar les despeses indirectes de l'operació. El valor i determinació del tipus fix ve determinat per un estudi econòmic realitzat al respecte, i limitat pel Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, de reforma urgent del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 70, de 23.03.2015).

Qualsevol correcció financera que s'apliqui sobre les despeses que serveixen de base de càlcul del tant fix, en virtut de les verificacions i controls que puguin efectuar-se, donarà lloc a una minoració de l'import imputat mitjançant el tant fix.

L'opció del tant fix per a la imputació de les despeses és obligatòria per a tots els beneficiaris de les accions concedides, durant tot el procés d'execució i liquidació, i no es pot canviar aquest sistema de justificació.

17.5 Sistema de validació de justificants de despesa

Mentre no es disposi d'un sistema de gestió electrònic, per tal de poder realitzar el control de la concurrència de subvencions, l'entitat beneficiària inclourà, en la relació de despeses de la memòria econòmica, per a cada despesa, la informació que permeti identificar a quina subvenció ha estat imputada i l'import o percentatge respecte el cost total de la despesa que s'ha imputat, així com el codi comptable. En cas de cofinançament amb FSE, també s'inclourà el percentatge de cofinançament. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya facilitarà el model normalitzat de relació de despeses.

17.6 Termini i lloc de presentació

Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini màxim de 2 mesos des de la seva finalització davant del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

17.7 La persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

17.8 La documentació presentada per l'entitat beneficiària ha de permetre que l'òrgan concedent certifiqui que la inversió s'ha dut a terme, s'han assolit les condicions establertes i s'ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

El Servei de Verificació de Programes d'Ocupació i el Servei de Control i Justificació Econòmica comprovaran el compte justificatiu i podran requerir l'entitat beneficiària per a la remissió dels justificants addicionals que considerin oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.

Quan, en la comprovació de la subvenció, s'apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació, es posarà en coneixement de l'entitat beneficiària i es concedirà un termini de deu dies hàbils per corregir-los.

 

Base 18

Verificació de les accions subvencionables

18.1 Les actuacions de verificació per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de les accions subvencionables seran de dos tipus:

18.1 a. Verificacions administratives

Tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que aquesta està suportada pels corresponents documents justificatius, i garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats beneficiàries estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines i extractes bancaris).

En cas de justificació amb mòduls, la documentació justificativa no inclourà factures, nòmines i extractes bancaris.

18.1.b. Verificacions in situ o sobre el terreny

Tenen per objecte comprovar l'efectiva realització de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny s'efectuaran durant la realització de l'acció subvencionada.

18.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Base 19

Control de les accions subvencionables

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 20

Revocació

20.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l'incompliment i la falsedat en la declaració dels requisits previstos a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida hauran d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

20.3 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació d'una quantia inferior a l'atorgada inicialment, implicaran l'inici d'un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides proporcional a les accions no desenvolupades, que pot comportar la minoració de l'import pendent de pagament i/o el reintegrament parcial, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

20.4 D'acord amb l'article 40.2 de la Llei 13/2015 de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació, en compliment del que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'iniciar els processos de revocació quan escaigui. Resten exclosos els supòsits de revocacions que impliquin el reintegrament d'un import inferior a 60 euros.

20.5 Els criteris que s'aplicaran per calcular els imports a revocar són:

- Si la persona destinatària del programa no rep l'acció d'experiència laboral ni l'acció de formació, l'import a revocar és el corresponent a la subvenció de l'acció d'experiència i de l'acció formativa de la persona afectada.

- Si la durada del contracte formalitzat de l'acció d'experiència laboral, és inferior a la durada aprovada, tret de les substitucions, l'import a revocar és el corresponent a la subvenció de l'acció d'experiència i de l'acció formativa de la persona afectada.

- Si l'acció formativa s'imparteixi amb un número d'hores inferior o superior a les previstes a la convocatòria, tret de les substitucions on el número d'hores ha de ser proporcional a la durada del contracte, l'import a revocar és el corresponent a la subvenció de l'acció d'experiència i de l'acció formativa de la persona afectada.

- Si la contractació i/o la formació es realitza fora del termini d'execució establert a la convocatòria, l'import a revocar és el corresponent a la subvenció de l'acció d'experiència i de l'acció formativa de la persona afectada.

- Si la durada del contracte és inferior a la durada aprovada com a conseqüència de la baixa

voluntària de la persona destinatària, o per acomiadament procedent, l'import a revocar és el corresponent a la subvenció de l'acció d'experiència laboral no executada segons el següent:

a) Si la subvenció s'ha concedit d'acord amb la base 6.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'aplica una correcció en el mòdul de subvenció ajustant-lo a la durada realitzada,mitjançant les operacions següents:

Número de dies treballats/182 dies de contracte= Y (amb dos decimals, arrodonit a la fracció superior).

Mòdul de subvenció x Y= Mòdul de subvenció corregit.

En el supòsit de contractes de 12 mesos, el denominador serà 365 dies de contracte.

b) Si la subvenció s'ha concedit d'acord amb la base 6.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, la subvenció màxima serà proporcional a la durada realitzada respecte a la subvenció concedida pel contracte.

Si la causa és imputable a l'entitat beneficiària, suposa la revocació total de l'import de la subvenció.

- Si l'assistència a les accions formatives de la persona destinatària és inferior als percentatges establerts a la Guia de prescripcions tècniques publicada al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'import a revocar és el corresponent a la subvenció de l'acció formativa de la persona afectada.

 

Base 21

Renúncia

21.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

21.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

 

Base 22

Règim de compatibilitat dels ajuts

22.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacional, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la petició de l'ajut la part subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la part finançada amb càrrec a altres fons públics o privats.

22.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

 

Base 23

Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els capítols II i VI del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

Base 24

Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària

24.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s'estableix a la base 7 lletra j) de 'annex 1 d'aquesta Ordre, sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

24.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són les següents

- Fonts de finançament públic.

- Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.

24.3 L'entitat beneficiària haurà d'adoptar les mesures següents de publicitat i informació relatives al cofinançament del Fons Social Europeu:

- En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, haurà d'incloure l'emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea, una referència al Fons Social Europeu i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

- Durant la realització de l'operació, haurà d'informar al públic del cofinançament de l'actuació, en el seu espai web, si en disposa, i mitjançant un cartell visible pel públic, de mida A3 mínim.

- En el cas que de l'operació se'n derivi la realització de treballs de construcció i que la contribució pública superi els 500.000 euros, en el termini de tres mesos a partir de la finalització de l'execució, haurà de col·locar un cartell de mida significativa, que informi al públic del cofinançament.

- Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 28 de juliol, de la Comissió.

- S'haurà d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament del Fons Social Europeu o del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, si l'ajut es cofinança per l'eix 5 del POEJ en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada, per exemple els certificats d'assistència, els convenis de pràctiques, els contractes i l'anunci de l'aula.

 

Base 25

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici, així com altra normativa comunitària, estatal i autonòmica que pugui ser d'aplicació.

 

Base 26

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer “Base de dades de subvencions i ajuts” amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a aquest òrgan administratiu responsable del fitxer, al carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona, adreça electrònica: protecciodades.soc@gencat.cat.

Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Ordre. En especial, adoptarà les mesures adient per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

Condicions a complir en cas de subcontractació d'actuacions

 

Únicament es pot subcontractar la impartició de les accions formatives fins al 100% del seu cost total.

 

Per a la subcontractació s'haurà de tenir en compte el que disposa l'article 29 i l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en desenvolupa el reglament i els criteris següents:

- La subcontractació de l'actuació o part de l'actuació subvencionada en cap cas suposarà un cost addicional en l'import de la subvenció màxima.

- L'entitat beneficiària assumirà la total responsabilitat de l'execució de l'activitat subvencionada davant l'Administració, i serà responsable què en aquesta activitat es respectin els límits que s'estableixen a la normativa reguladora de la subvenció.

- La subscripció del contracte no exclou de la responsabilitat directa i inequívoca de l'entitat beneficiària de la subvenció, en relació amb les obligacions inherents a aquesta condició.

- Així mateix, segons l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre l'adequada verificació del compliment de les condicions del desenvolupament de les actuacions. A aquests efectes, el contracte o conveni haurà de recollir l'obligació per part del centre o entitat subcontractada de facilitar a l'entitat beneficiària la informació requerida per la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació per tal de garantir la correcte execució de les accions. La negativa al compliment d'aquesta obligació donarà lloc als efectes previstos a l'article 37 de la Llei de subvencions, és a dir, pot constituir causa de reintegrament de la subvenció, sense perjudici de les sancions que en el seu cas puguin correspondre.

 

En cap cas es podrà concertar per part de l'entitat beneficiària l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats que:

- Hagin percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat objecte de contractació.

- Persones o entitats incurses en algunes de les prohibicions per obtenir subvencions detallades a l'article 13 de la Llei general de subvencions.

- Persones intermediàries o assessores en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de l'operació, llevat que aquest pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball realitzat o els serveis prestats.

- Persones o entitats sol·licitants d'ajut o subvenció a la mateixa convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció per no reunir els requisits.

- Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que es presentin les circumstàncies següents:

a) Que les condicions es realitzin d'acord amb les condicions normals de mercat.

b) Que s'obtingui la prèvia autorització de l'òrgan concedent en els termes que es fixen en aquesta Ordre.

 

En referència a aquest apartat es consideren persones o entitats vinculades a les entitats beneficiàries, d'acord amb l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les següents:

1. Persones físiques unides per relació conjugal, o amb relació anàloga d'afectivitat, parentiu de consanguinitat fins al quart grau, o d'afinitat fins al segon grau.

2. Persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

3. Ser membres associats de l'entitat beneficiària, i ser membres o partícips de les entitats sense personalitat jurídica.

4. Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors així com els cònjuges o persones lligades amb relació anàloga d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat, o d'afinitat fins al segon grau.

5. Les societats que, d'acord amb l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, reguladora del Mercat de Valors, reuneixin les circumstancies requerides per a formar part del mateix grup.

6. Les persones jurídiques, agrupacions sense personalitat i seus representants legals, patrons o els que exerceixin la seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat i familiars fins el quart grau de consanguinitat, o d'afinitat fins al segon grau.

7. Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat que d'acord a les normes legals, estatutàries o acords contractuals tinguin dret a participar en més d'un 50% en el benefici de les primeres.

 

La subcontractació de les actuacions subvencionades s'haurà de formalitzar per escrit, mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar, entre l'entitat beneficiària de la subvenció i l'entitat subcontractada.

En cas que la subcontractació superi el 20% de l'import atorgat i que aquest import superi els 60.000,00 euros, l'entitat beneficiària haurà de presentar una sol·licitud d'autorització de la subcontractació, el document del contracte o conveni i el document de la declaració responsable de l'entitat subcontractada. La Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació comprovarà la documentació presentada i, si tot és correcte, autoritzarà expressament la subcontractació.

El contingut mínim que s'ha d'incloure al contracte és el següent:

. Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social i tipus de empresa).

. Objecte del conveni/contracte.

. Activitat concreta que es subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el total de la subvenció.

. Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).

. Declaracions i compromisos:

- L'entitat o centre subcontractat es compromet a facilitar a la beneficiària les dades (indicadors) a efectes de la justificació que s'indiquen.

- L'entitat beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb la contractista o amb qualsevol altre membre dels seus/ seves socis/sòcies o partícips.

- L'entitat beneficiària declara que no concerta l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb cap dels supòsits establerts a l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

. Vigència de la relació contractual.

. Condicionament de l'efectivitat del contracte a l'atorgament de la subvenció.

. Causes d'extinció de la relació contractual.

. Òrgans i procediments a què es sotmetran les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.

. Signatura de les parts.

 

L'empresa subcontractada no podrà concertar amb tercers l'execució total ni parcial de l'activitat subcontractada.

 

 

Annex 3

Documentació que ha de contenir la memòria econòmica

 

Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa:

1 Una relació classificada de totes les despeses subvencionables imputables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor i el document, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

En cas de les despeses del personal formador s'ha d'indicar també el preu o cost/hora, calculat tal com s'indica a l'apartat a) de l'annex 5 d'aquesta Ordre.

2. En el supòsit de justificar despeses de personal propi, s'ha d'adjuntar la temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal propi, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i ha d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents. En cas d'administracions públiques, a més, s'ha de presentar el document de designació formal del personal imputat al projecte.

3. Per a la justificació de les despeses de personal propi, s'ha d'aportar el sistema de càlcul del cost/hora segons model normalitzat.

4. Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF del personal treballador propi imputat com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, amb l'objectiu de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria. En el supòsit de presentar despeses de personal extern que s'imputi en concepte de preparació, impartició, tutoria i avaluació de la formació, també caldrà presentar la declaració d'imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció del IRPF en concepte de factures segons model normalitzat.

5. Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros, en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s'haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria, justificant expressament l'elecció.

6. Per a les accions de formació, original o còpia compulsada del rebut de pagament de l'assegurança d'accidents de les persones participants.

7. En cas de justificar despeses d'amortització s'haurà d'aportar detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge de l'import amortitzat imputat, còpia compulsada de la factura del bé amortitzable i comprovant del seu pagament.

8. En cas de justificar despeses de lloguer s'haurà d'aportar detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, contracte de lloguer i acreditació de pagament.

9. Declaració sobre l'import d'IVA efectivament suportat, en cas que l'entitat beneficiària estigui subjecta a règim de prorrata general o especial.

10. En cas de subcontractació, una declaració de l'entitat beneficiària conforme no té cap vinculació amb aquelles empreses que han subcontractat, entenent vinculació en els termes establerts al reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, segons model normalitzat, llevat de disposar d'autorització expressa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

11. Originals o còpies compulsades d'aquests originals, de tots els documents justificatius de les despeses, i també originals o còpies compulsades d'aquests originals, dels comprovants de pagament (els comprovants de pagament no s'estampillen). En cas que es presenti la documentació original, i l'entitat no tingui competència per compulsar, a més d'aquesta documentació, s'haurà de presentar una fotocòpia de cada original, per la seva corresponent compulsa.

12. Per a les accions d'experiència laboral, contracte laboral, alta i baixa de la seguretat social, nòmines, TC1 i TC2 de tots els mesos de contracte.

13. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de despesa s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

14. Una declaració de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

15. Si s'escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable, així com dels interessos legals que se'n derivin a comptar des del termini de finalització per a la presentació de la justificació econòmica.

 

Compte justificatiu simplificat:

1. Una relació classificada de totes les despeses subvencionables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa segons model normalitzat, amb identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

2. En cas de despeses de personal imputades amb hores de dedicació i cost/hora, s'inclourà la relació les persones imputades, el detall de les hores de dedicació, el cost/hora de cada persona, i l'import total imputat, segons model normalitzat.

3. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de despesa s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

4. Una declaració de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

5. En el supòsit de justificar despeses de personal en nòmina de l'entitat o empresa beneficiària, s'adjuntarà una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal en nòmina imputat, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi farà constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades per a cada actuació i haurà d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

6. En el supòsit de justificar despeses de personal en nòmina de l'entitat o empresa beneficiària, document de càlcul del cost/hora segons model normalitzat, tal com s'indica a l'annex 5 d'aquesta Ordre.

7. En el supòsit de justificar despeses de personal en nòmina de l'entitat o empresa beneficiària, les administracions públiques han de presentar el document de designació formal del personal imputat al projecte (funcionari o laboral fix).

8. Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s'haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

El Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant tècniques de mostreig aleatori sistemàtic, requerirà a aquestes entitats beneficiàries els justificants de despesa, amb el corresponent comprovant de pagament, que consideri oportuns dels inclosos en relació classificada de les despeses de l'activitat per tal d'obtenir evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció

 

Compte justificatiu amb informe d'auditor:

1. Una relació classificada de totes les despeses subvencionables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa segons model normalitzat, amb identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

2. En cas de despeses de personal imputades amb hores de dedicació i cost/hora, s'inclourà la relació les persones imputades, el detall de les hores de dedicació, el cost/hora de cada persona, i l'import total imputat, segons model normalitzat.

3. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de despesa s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

4. Una declaració de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

5. En el supòsit de justificar despeses de personal en nòmina de l'entitat o empresa beneficiària, s'adjuntarà una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal en nòmina imputat, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi farà constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades per a cada actuació i haurà d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

6. En el supòsit de justificar despeses de personal en nòmina de l'entitat o empresa beneficiària, document de càlcul del cost/hora segons model normalitzat, tal com s'indica a l'annex 5 d'aquesta Ordre.

7. En el supòsit de justificar despeses de personal en nòmina de l'entitat o empresa beneficiària, les administracions públiques han de presentar el document de designació formal del personal imputat al projecte (funcionari o laboral fix).

8. Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s'haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

9. Informe de revisió del compte justificatiu que haurà de realitzar una persona auditora de comptes inscrita com a exercent al Registre oficial d'auditors de comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que les despeses són elegibles segons el que s'estableix en aquesta Ordre, que estan pagades, comptabilitzades i degudament identificades com a despeses finançades per fons públics.

En cas d'entitats del sector públic podran presentar un certificat de l'interventor/a o de secretari/ària-interventor/a. Així mateix, podran optar per presentar un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a.

 

Justificació amb mòduls:

1. Declaració del beneficiari, que inclourà una relació de les persones contractades, amb les dades identificatives de les mateixes, data d'alta i baixa de contracte i total de mesos contractats.

2. Quantia de la subvenció, calculada per a cada persona contractada, sobre la base dels mesos efectivament contractats i de les activitats quantificades a la memòria d'actuació, multiplicat pel mòdul establert a la convocatòria.

3. Copia dels contractes de treball, documents acreditatius de l'alta i baixa a la Seguretat Social de la persona treballadora contractada.

4. Si escau, un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import i procedència.

Les actuacions que tenen el mòdul com a modalitat de finançament queden acreditades amb la comprovació de la realització efectiva de l'acció i el compliment dels resultats al qual estan vinculats, mitjançant les conclusions del procés de verificació in situ del projecte i de la verificació de la memòria tècnica.

 

 

Annex 4

Despeses subvencionables per comptes justificatius

 

Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desplegament de les accions per respondre de manera inequívoca a llur naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per la persona, entitat o empresa beneficiària abans de la presentació de la justificació econòmica. Per a les accions formatives, també són elegibles les despeses justificades amb factures de data anterior o posterior d'un mes com a màxim a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

Són despeses directes aquelles que, inequívocament, s'identifiquen amb les operacions subvencionades i el nexe amb elles es pot demostrar sense cap dubte.

Són despeses indirectes totes aquelles que no es puguin vincular directament a una actuació del projecte subvencionat, però que son necessàries per a la realització de l'actuació.

 

Als efectes d'aquesta Ordre, es consideren despeses subvencionables les que es relacionen a continuació:

 

A. Accions de Formació:

A.1 Despeses directes de l'activitat formativa.

a) Les retribucions del personal formador, intern o extern on es poden incloure salaris, assegurances socials, dietes i despeses de locomoció i, en general, tots els costos imputables al personal formador en l'exercici de les activitats de preparació, impartició, tutoria i avaluació a les persones participants de les accions formatives.

El percentatge mínim destinat a les despeses del personal formador és d'un 40% de la despesa total justificada. Les despeses de preparació i seguiment de la formació (avaluació i tutoria) no poden superar el 20% de la despesa justificada en la partida del personal formador. L'import imputat per aquesta despesa que superi aquest % no serà subvencionable.

b) Despeses de mitjans didàctics i/o adquisició de materials didàctics, així com les despeses en béns consumibles utilitzats en la realització de les accions formatives, incloent el material de protecció i seguretat sempre que s'acrediti el seu ús exclusiu per al projecte subvencionat.

c) Despeses de lloguer i/o arrendament financer (exclosos els seus interessos) de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de la formació així com dels equips didàctics i plataformes tecnològiques.

d) Assegurança d'accidents obligatòria per a tot l'alumnat.

A.2 Despeses indirectes de l'activitat formativa.

Tenen aquesta consideració totes aquelles despeses que no es poden vincular directament a una actuació de l'entitat beneficiària del projecte subvencionat, però que són necessàries per a la realització de l'actuació. per imputar les despeses indirectes s'aplicarà un tipus fix, del 10% calculat sobre les despeses directes indicades a l'apartat A.1, correctament verificades.

A.3 Altres despeses subvencionables.

Aquestes despeses no serveixen pel càlcul del tipus fix de les despeses indirectes de l'apartat A.2.

A.3.1 Les despeses d'amortització d'equips didàctics i plataformes tecnològiques, així com les despeses d'amortització de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de la formació.

A.3.2 Les despeses generades per les activitats d'avaluació i control de les activitats establertes a la base 19.6 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, fins a un màxim del 3% del total de les despeses directes correctament verificades. Cal identificar cadascunes de les despeses imputades per aquest concepte.

En cas d'acollir-se a la modalitat de justificació econòmica mitjançant informe d'auditor/a, aquesta despesa és subvencionable. L'elaboració de l'informe d'auditor/a ha de suposar un mínim de 15 hores de treball, per garantir-ne la qualitat. L'import de la despesa, un cop cobertes les 15 hores, no podrà superar l'1% de la subvenció

A.4 Despeses no subvencionables:

- Indemnitzacions per acomiadament o fi de contracte de treball.

- Interessos deutors de comptes bancaris.

.- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Altres impostos o taxes. No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació, ni els impostos personals sobre la renda del beneficiari.

- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment de comptes o transferències.

- Les despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

 

B. Accions d'Experiència Laboral de les entitats sense ànim de lucre:

B.1 Es consideren despeses subvencionables les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social de l'entitat beneficiària derivades de les actuacions subvencionables, sempre i quan hagin estat suportades per l'entitat beneficiària d'acord amb els documents justificatius de la despesa i del pagament (nòmines, TC, liquidacions de les nòmines, liquidacions de la Seguretat Social i liquidacions d'IRPF), que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i que hagin estat efectivament pagades per l'entitat beneficiària abans de la presentació de la justificació econòmica.

B.2 Es considerarà cost salarial el salari base brut que inclou les pagues extraordinàries, més els complements salarials que es trobin fixats en el conveni col·lectiu de l'entitat, o en el seu defecte del sector que sigui d'aplicació.

B.3 No són despeses subvencionables, tot i que el conveni col·lectiu ho consideri salari:

- Despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

- Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte i les percepcions per matrimoni.

- Els complements o plusos salarials personals (antiguitat, coneixements especials, complements en funció del resultat de l'empresa i complements de quantitat i qualitat).

C. Accions de Coordinació i Suport Tècnic.

Són despeses subvencionables les despeses del personal on es pot incloure el salari i l'assegurança social; les dietes i les despeses de locomoció necessàries per a l'exercici de l'acció amb la limitació del 3% del total de la subvenció d'aquesta acció.

 

 

Annex 5

Criteris d'imputació de les despeses

 

a) Despeses de personal

En relació a les despeses de personal diferent al beneficiari de les accions d'experiència laboral (docent, orientadors, directiu, administratiu i de suport), quan aquest estigui suportat per personal propi, l'import a imputar es calcularà tenint en compte les hores realitzades segons temporalització, pel cost per hora de cada persona treballadora (cost/hora).

El cost laboral es calcularà en funció del cost salarial, la seguretat social a càrrec de l'empresa i les hores anuals segons conveni.

Es considerarà cost salarial el salari base brut -que inclou les pagues extraordinàries-, més els complements salarials que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora (llevat de les hores extraordinàries i els pagaments per beneficis).

La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta en l'apartat de despeses no subvencionables.

Cost/hora = (cost salarial + SS empresa) / hores anuals conveni

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d'hores justificades en la temporalització horària per tasca desenvolupada per actuació i persona treballadora permetrà calcular l'import de despeses a imputar/justificar.

 

b) Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes

Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, la persona, entitat o empresa beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades ha de respondre a criteris d'eficiència econòmica, i quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'haurà de presentar un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

 

c) Despeses indirectes

En cas de justificació amb aplicació de tipus fix, les despeses indirectes s'imputaran mitjançant l'aplicació d'un tipus fix de 10%, calculat sobre les despeses directes de l'acció formativa correctament verificades.

No caldrà acreditar documentalment aquestes despeses, ni conservar documents acreditatius de les mateixes.

 

d) Pagaments en efectiu

S'accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500,00 euros (IVA inclòs) respecte el total de subvenció correctament justificat.

 

e) Amortització

El caràcter subvencionable de la despesa d'amortització ha d'estar subjecte a les condicions següents:

- Que l'adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte d'algun tipus de subvenció parcial o completa;

- Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades; i

- Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

L'element en sí mateix ha de ser una despesa elegible i es consideren elements amortitzables aquells que es recullen a les taules de la Hisenda Pública (Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de l'Impost de Societats).

La imputació ha de ser proporcional a l'ús tant temporal com espacial que es faci del bé en la realització de l'activitat subvencionada.

La persona, entitat o empresa beneficiària ha de disposar dels documents justificatius següents:

- Factura de compra dels elements amortitzables.

- Justificant acreditatiu del pagament de les mateixes.

- Quadre financer de l'amortització.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge imputat de cada una de les factures.

- Assentaments comptables de les amortitzacions imputades al programa subvencionat.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l'administració per a accions de verificació i control.

 

f) Lloguers

Les despeses de lloguer de locals es justificaran mitjançant les corresponents factures de proveïdors. La seva imputació es farà d'acord amb el temps d'utilització i l'espai utilitzat en el cas de locals o bé persones usuàries, en el cas d'equipaments.

La persona, entitat o empresa beneficiària ha de disposar dels documents justificatius següents:

- Contracte de lloguer per a la verificació de les condicions firmades.

- Extracte bancari o els rebuts acreditatius del pagament.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

Si el lloguer fa referència a locals, també s'ha de disposar dels documents següents:

- En relació a l' IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

- En relació a l'IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

- Si hi ha exempció pel que fa a l'IVA, caldrà disposar del document d'Hisenda que així ho acrediti. Igualment si es dóna el cas de no tenir obligació de fer les retencions de l'IRPF.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l'Administració per a accions de verificació i control.

 

g) IVA

Serà subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries hauran de declarar la situació en què es troben respecte aquest impost. En cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podran imputar el percentatge que legalment els correspon.

 

 

Annex 6

Mòduls de formació per a l'ocupació transversal a impartir

 

Programes formatius adreçats a potenciar les competències transversals.

Aquestes competències es treballaran en diversos mòduls amb uns objectius explícits propis del mòdul i uns objectius implícits adreçats a desenvolupar les competències transversals.

 

Mòdul 1

Competències digitals

Objectiu del mòdul: desenvolupar la capacitat de la persona per ser autònoma per utilitzar els medis digitals i tecnològics en la recerca de feina i en l'àmbit laboral.

En funció del nivell d'entrada de cada persona s'estableixen quatre nivells. Nivell 1, per a persones que tenen un desconeixement total de les eines informàtiques. Nivell 2, per a les persones que tenen coneixements bàsics d'informàtica però desconeixen la navegació per Internet i la recerca de feina a través dels diversos portals d'ocupació de la xarxa. Nivell 3, per a les persones que saben com accedir a la xarxa i poden millorar la gestió de la informació i el tractament de textos. Nivell 4 per a les persones que saben com accedir a la xarxa i poden millorar la gestió de la informació i el tractament les dades numèriques.

Continguts:

Nivell 1

- L'ordinador: descripció, treball en un entorn informàtic, concepte d'arxiu, document i carpeta, operacions bàsiques amb documents.

- Operacions bàsiques amb documents: inici de l'aplicació, menús i barra d'eines, emmagatzematge i recuperació de documents, edició de text, formatatge del text, corrector ortogràfic, impressió del document en paper.

Nivell 2

- Internet : què és?, Aplicacions.

- El navegador: què és?, Concepte de web, cercadors, cerca avançada.

- El correu electrònic.

- Recerca d'ofertes en el portal Feina Activa i en altres portals d'ocupació.

Nivell 3

- Tractament de textos: crear un document, editar, aplicar format bàsic, desar i imprimir.

- Aplicació del format bàsic del text: tipus de lletra, paràgrafs.

- Aplicació del format bàsic de la pàgina: inserció de taules, capçalera, peu, il·lustracions.

Nivell 4

- Full de càlcul i tractament de les dades numèriques: disseny d'un full de càlcul amb els formats bàsics. Taules.

- Tractament de les dades i les fórmules bàsiques: generar fórmules senzilles i funcions bàsiques.

- Gràfics: traslladar a la representació gràfica les dades d'un full de càlcul.

Temporalització: 15 hores.

 

Mòdul 2

Competències lingüístiques

Objectiu del mòdul: adquirir les competències comunicatives tant orals com escrites per desenvolupar-se amb èxit en l'àmbit personal, social, i en la recerca de feina.

En funció del nivell d'entrada de cada persona s'estableixen dos nivells. Nivell 1, per a persones que necessiten millorar en les competències comunicatives bàsiques. Nivell 2, per a les persones que poden aprofundir en les competències lingüístiques tan escrites com orals.

Continguts:

Nivell 1

- L'acte comunicatiu o procés de comunicació.

- Els elements i agents que integren l'acte comunicatiu.

- Llenguatge comunicatiu i intel·ligència emocional.

- Llenguatge no verbal.

- Tècniques de comunicació assertiva.

Nivell 2

Tipologies i models de text.

Tipologies de comunicació oral.

L'estructura mental. Capacitat de transmetre allò que es vol dir.

Estructures de presentació de textos.

Redacció coherent tan estructuralment com gramaticalment.

Capacitat de desenvolupar i aplicar els coneixement en l'àmbit laboral.

Temporalització: 15 hores.

 

Mòdul 3

Competència d'autonomia i iniciativa

Objectiu: adquirir capacitats per a la transformació d'idees en accions com a eina bàsica en el procés de creació d'empreses.

Continguts:

- El procés de presa de decisions.

- Com planificar un projecte.

- El procés de negociació.

Temporalització: 5 hores.

 

Mòdul 4

Aprendre a aprendre

Objectiu: adquirir recursos personals per poder conduir el propi procés d'aprenentatge i poder anar aprenent al llarg de tota la seva vida de manera eficaç i autònoma.

Continguts:

- L'autodiagnosi: Sé aprendre? Què és el què sé, què vull aprendre, puc aprendre, sé fer-ho? Sé com aprendre?

- Estils d'aprenentatge.

- Activitats que implica el procés d'aprenentatge.

- Motivació en l'aprenentatge.

- Recursos per a l'aprenentatge i organització dels recursos.

Temporalització: 10 hores.

 

Mòdul 5

Competències matemàtiques

Objectiu: utilitzar elements i raonaments matemàtics per enfrontar-se a situacions quotidianes.

Continguts:

- Aritmètica bàsica.

- Geometria bàsica.

- Unitats i eines de mesura del sistema internacional.

- Equivalència entre unitats.

- Estadístiques bàsiques.

Temporalització: 15 hores

 

Mòdul 6

Interacció amb el món físic

Objectiu: interactuar amb el medi físic i desenvolupar-s'hi de manera eficaç.

Continguts:

- Conceptes mediambientals bàsics.

- El medi ambient i la seva conservació.

- La teoria de les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar).

- La salut física, mental i emocional.

- Salut i higiene.

Temporalització: 10 hores.

 

Mòdul 7

Aplicació de les competències lingüístiques a la redacció de textos

Objectiu: redactar el currículum d'acord a la tipologia adient en cada cas i utilitzant les estructures gramaticals correctes.

Continguts:

- Estructures gramaticals bàsiques.

- Concepte de currículum.

- Tipus de currículums.

- Redacció del propi currículum.

Temporalització: 5 hores.

 

Mòdul 8

Salut laboral i prevenció de riscos

Objectiu: ser capaç de preveure els riscos en el treball i establir accions preventives i de protecció de la salut i minimitzar els factors de risc.

Continguts:

- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut laboral.

- Els riscos generals i la seva prevenció.

- Els riscos específics i la prevenció en el sector corresponent a l'activitat del lloc de treball.

Temporalització 10 hores.

 

Amunt