Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/10/2016

  • Número del document ENS/2481/2016

  • Número de control 16312024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16312024-2016

Dades del DOGC
  • Número 7243

  • Data 09/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2481/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills”.


El Departament d'Ensenyament promou la innovació pedagògica i el reconeixement de les bones pràctiques educatives, així la llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu article 84, especifica que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres de Catalunya, i ha d'afavorir especialment la recerca i els projectes d'innovació.

Amb aquesta finalitat la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament ha impulsat el programa d'innovació “Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP –Skills”. La bona acollida d'aquesta experiència durant el curs 2015-2016 es concreta en la creació del Programa d'innovació

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.9.2015), determina les modalitats d'innovació pedagògica, i l'article 2 de l'esmentada ordre, estableix, entre d'altres, els programes d'innovació pedagògica.

La Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'ordre ENS/303/2015 de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, estableix en l'annex 1 el programa “Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP-Skills” com a programa d'innovació pedagògica.

L'Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 6749, de 13.11.2014), estableix els elements definidors del sistema de promoció docent, entre els quals, a l'apartat 7.1.i) s'hi inclou la participació en activitats d'innovació educativa sempre que siguin promogudes o autoritzades per l'Administració educativa.

 

Per tant,

 

Resolc:

 

-1 Crear el programa d'innovació pedagògica Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP-Skills d'acord amb les característiques que es detallen a l'annex 1, i donar publicitat dels centres participants en l'experiència del programa durant el curs 2015-2016 en l'experiència prèvia a l'annex 2.

 

-2 El procediment de certificació d'aquestes activitats d'innovació a les persones que han participat en el projecte durant el curs 2015-2016 en les mateixes condicions que s'estableixen al punt 5 de l'annex 1, és el que estableix l'annex 2 de a Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que estableix l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 d'octubre de 2016

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex 1

Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP-Skills

 

1. Finalitat, objectius específics i actuacions

1.1 Finalitat.

El programa del Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP-Skills cerca promoure l'excel·lència en l'exercici de les competències professionals i un estímul per a la millora de la qualitat de l'aprenentatge professional a Catalunya.

Els campionats de Catalunya dels ensenyaments professionals es duen a terme amb periodicitat anual o bianual i s'emmarquen i s'inspiren, principalment, en les competicions: Worldskills Competition, Euroskills Competition i Olimpiades de FP Spainskills.

1.2 Objectius específics

a) Promoure la qualitat dels ensenyaments professionals que es duen a terme a diferents centres educatius del territori.

b) Impulsar, promoure i prestigiar els ensenyaments professionals i crear xarxes de col·laboració entre els centres, el professorat participant i les empreses del sector.

c) Mostrar les habilitats i les competències professionals dels alumnes de cicles formatius dels diferents ensenyaments professionals.

d) Estimular i reconèixer la tasca del professorat d'ensenyaments professionals i col·laborar en la seva actualització científica i tècnica.

e) Potenciar la relació entre centres educatius i les empreses.

f) Afavorir i propiciar un lloc de trobada per l'alumnat, el professorat i les empreses.

g) Seleccionar l'alumnat que competirà en posteriors campionats.

1.3 Actuacions

Les actuacions que integren el programa són:

a) L'organització del campionat de Catalunya de formació professional Catskills, en les seves diverses modalitats.

b) La preparació de la selecció de Catalunya per participar en el campionat estatal “Olimpiades d'FP Spainskills”

c) La preparació i la participació de l'alumnat dels centres catalans seleccionats en el campionat mundial Worldskills Competition.

d) La preparació i la participació de l'alumnat dels centres catalans en el campionat europeu Euroskills Competition.

e) La preparació i la participació de l'alumnat dels centres catalans en altres competicions de promoció dels ensenyaments professionals.

 

2. Òrgan gestor

El programa Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP-Skills es gestiona per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

3. Organització dels campionats o competicions

3.1 El Departament d'Ensenyament, a través de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, du a terme les convocatòries, la coordinació general de les diferents modalitats del campionat de FP Catskills i de les altres competicions en els ensenyaments professionals de Catalunya, la difusió i la revisió final de tota la documentació referent a les proves i el procés d'inscripció.

3.2 Els centres organitzadors són centres encarregats de l'organització dels campionats en les seves instal·lacions o en la seu d'alguna empresa i de vetllar pel bon desenvolupament del campionat o competició Un centre pot organitzar més d'una competició.

3.3 En cada modalitat de competició, i en funció de les seves característiques, hi intervé:

a) Un jurat, la composició i funcions del qual l'estableix, per a cada competició, la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

b) Una persona com a responsable de l'organització per a cada modalitat de competició. És un professor o professora del centre organitzador, designat per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament. És la persona encarregada de dissenyar i planificar les proves (directrius tècniques, test projects, etc.). També és la persona encarregada d'elaborar els criteris d'avaluació, l'adequació dels espais i les estacions de treball així com el contacte amb les empreses del sector. En el campionat de Catalunya de Formació Professional Catskills, la persona responsable es denomina cap d'experts.

c) Les persones tutores de l'alumnat participant. Són els professors o les professores dels centres d'ensenyaments professionals de Catalunya, designats per la direcció del seu centre, que promouen la participació de l'alumnat en cada modalitat de competició, fan la selecció de l'alumnat participant en les competicions, realitzen la seva preparació i acompanyen l'alumnat durant tot el procés.

d) L'alumnat competidor. Són els alumnes i les alumnes inscrits i matriculats en un cicle formatiu en centres d'ensenyaments professionals de Catalunya que participen en les competicions o campionats.

e) Representants de les empreses col·laboradores o patrocinadores: Són les empreses que donen suport a la competició a través de vàries fórmules de patrocini i col·laboració.

 

4. Participants

Podrà participar alumnat dels centres que imparteixen ensenyaments professionals i que compleixen els requisits establerts per a cada competició.

Els participants hauran de ser proposats per la direcció del centre.

La sol·licitud de participació serà realitzada per la direcció de cada centre, d'acord amb els terminis i procediment establert per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

 

5. Certificació de les activitats i reconeixement.

5.1 En els centres educatius té la consideració d'activitat d'innovació educativa, sempre que es dugui a terme durant tot un curs acadèmic, les activitats realitzades per la persona que actua com a responsable de l'organització de la modalitat de competició en el centre organitzador.

5.2 Les persones tutores de l'alumnat participant rebran assessorament i formació mitjançant activitats organitzades per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Aquestes activitats seran certificades com a activitats de formació del professorat.

5.3 L'alumnat participant a les diverses competicions i l'alumnat guanyador rebran un reconeixement atorgat pel Departament d'Ensenyament. L'alumnat guanyador en aquelles competicions que siguin el preludi d'altres d'àmbit territorial superior a Catalunya podran passar a formar part de la selecció i a representar a Catalunya en la competició estatal.

5.4 Les empreses col·laboradores o patrocinadores que donin suport a les competicions organitzades per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial rebran un reconeixement.

5.5 Als efectes que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n'emeti el certificat d'innovació corresponent, el director o directora del centre educatiu li ha de trametre el nom, cognoms i NIF de la persona que hagi exercit les funcions de responsable de l'organització per a cada modalitat de competició. Aquesta certificació, es farà mitjançant l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI).

 

6. Memòria de seguiment i avaluació de les actuacions

Els centres organitzadors de les competicions han de tramitar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un cop finalitzada la competició corresponent, una memòria sobre el desplegament de les actuacions desenvolupades, mitjançant el correu electrònic: promociofp.ensenyament@gencat.cat.

 

 

Annex 2

Relació de centres participants en el programa durant el curs 2015-2016

 

Codi centre

Nom centre

Municipi

Àmbit territorial

08044934

Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona

Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

08044053

Institut Salvador Seguí

Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

08052700

Institut Vall d'Hebron

Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

08001480

EA Pau Gargallo

Badalona

Barcelona Comarques

08024741

Institut Escola Industrial

Sabadell

Vallès Occidental

08042342

Institut de Badia del Vallès

Badia del Vallès

Vallès Occidental

08035295

Institut Palau Ausit

Ripollet

Vallès Occidental

08034059

Institut Nicolau Copèrnic

Terrassa

Vallès Occidental

08043012

Escola d'Art Illa

Sabadell

Vallès Occidental

08016781

Institut Esteve Terradas i Illa

Cornellà de Llobregat

Baix Llobregat

08035234

Institut Guillem Catà

Manresa

Catalunya Central

17001759

Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Girona

Girona

17002399

Institut la Garrotxa

Olot

Girona

25002799

Institut Caparrella

Lleida

Lleida

25002726

Institut Guindàvols

Lleida

Lleida

25003202

Institut Mollerussa

Mollerussa

Lleida

25006720

Institut d'Hoteleria i Turisme

Lleida

Lleida

43003653

Institut Comte de Rius

Tarragona

Tarragona

43004611

Institut Jaume Huguet

Valls

Tarragona

43006630

Institut Pere Martell

Tarragona

Tarragona

 

 

Amunt