Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/10/2016

  • Número del document JUS/2456/2016

  • Número de control 16308037

  • Organisme emissor Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

    CVE CVE-DOGC-A-16308037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7241

  • Data 07/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2456/2016, de 24 d'octubre, per la qual es convoquen 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant l'any 2017.


Al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada li correspon, d'acord amb la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre, modificada per la Llei 8/2000, de 19 de juny, l'organització d'activitats formatives especialitzades del personal al servei del Departament de Justícia, l'organització de programes que tendeixin a fomentar i facilitar l'accés dels juristes i dels llicenciats en dret de Catalunya a les carreres judicial i fiscal i a altres professions jurídiques, i l'elaboració de recerques especialitzades en els àmbits que són competència del Departament de Justícia.

Igualment, per al desenvolupament d'aquestes competències bàsiques és imprescindible un bon funcionament de la gestió pública i el suport documental que ofereix la Biblioteca del Centre.

Vist que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada vol facilitar la col·laboració d'estudiants universitaris en el desenvolupament d'aquestes funcions per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica i per permetre el coneixement pràctic de l'organització i de l'activitat de l'Administració pública a les persones que es troben en fase de formació tècnica i que s'incorporaran pròximament al món professional;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per adjudicar 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre, durant l'any 2017, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre JUS/278/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre (DOGC núm. 7232, de 24.10.2016).

 

Article 3

3.1 L'import màxim destinat a aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida D/480000100/2150/0000 del pressupost de despeses del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a l'any 2017, és de 100.959,68 euros.

3.2 L'atorgament de les beques resta condicionat al fet que en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de l'any 2017 hi hagi crèdit suficient en l'aplicació pressupostària corresponent.

 

Article 4

Aquesta convocatòria té quatre modalitats:

A) Beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre, amb un total de 8 beques convocades;

B) Beques de col·laboració en les investigacions de l'àmbit social i criminològic, amb un total de 4 beques convocades;

C) 1 beca de col·laboració en arxiu i gestió administrativa;

D) 1 beca de col·laboració en gestió econòmica i administrativa;

E) 1 beca de col·laboració en biblioteconomia i catalogació per a la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

 

Article 5

Cada beca té una dotació econòmica de 650 euros mensuals i es farà efectiva a mesos vençuts a excepció dels mesos incomplerts, que es pagaran prorratejadament a la col·laboració, i el mes d'agost, que no computa econòmicament. A aquests imports els serà aplicable la retenció corresponent de l'IRPF.

Els imports rebuts per les persones físiques beneficiàries en concepte de subvenció constitueixen obtenció de renda pel contribuent a l'efecte de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

 

Article 6

6.1 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les beques i la seva justificació s'han de realitzar exclusivament per via telemàtica mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

6.2 La sol·licitud per concórrer a la convocatòria s'ha de formular mitjançant els formularis normalitzats que es poden descarregar mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de

Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

6.3 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

 

Article 7

7.1 Es delega en el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la competència per dictar la resolució de concessió de les beques objecte de la present convocatòria. Aquesta resolució es dictarà en el termini màxim de 60 dies naturals a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.2 La resolució del procediment de concessió d'aquestes beques serà objecte de publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Centre (http://justicia.gencat.cat/cejfe). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia i president del Centre en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat i al web del Centre, esmentats anteriorment, segons el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors igualment des de l'endemà de la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat i al web del Centre esmentats, d'acord amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o bé qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus drets o interessos legítims.

 

Article 8

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposició final

Contra l'acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia i president del Centre, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 24 d'octubre de 2016

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia i president del CEJFE

 

 

Annex 1

Descripció i requisits de les beques

 

Codi: Formació.

Tasques a desenvolupar: participar en les diferents fases d'organització de les activitats formatives (detecció de necessitats, assignació de docents, seguiment de les activitats i anàlisi dels resultats de la formació), en les dues àrees següents: Administració de justícia (jutges, jutges de pau, fiscals, lletrats de l'Administració de justícia i metges forenses, i altres professionals vinculats a l'Administració de justícia) i Formació Directiva i Nous Programes Formatius (gestió del coneixement, aprenentatge virtual, innovació en metodologies de formació per a tots els col·lectius del Departament de Justícia). Elaboració del butlletí Compartim, difusió i participació en l'organització dels Espais d'Actualitat i els Espais de Gestió del coneixement. Organització de jornades i congressos en les dues àrees.

Nivell d'estudis: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant els graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització.

També podran sol·licitar la beca els estudiants de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

Torn: matins, de 9 a 14 h.

Nombre de beques: 8.

 

Codi: Investigació en l'àmbit social i criminològic

Tasques a desenvolupar: participar en les diverses etapes d'una investigació (recerca de bibliografia nacional i internacional, recull de dades i treball de camp, anàlisi i interpretació de les dades, redacció de l'informe, elaboració de conclusions i propostes); avaluació de recerques, elaboració dels butlletins Invesbreu i Justidata, i difusió i participació en l'organització de sessions d'investigació, jornades, congressos.

Nivell d'estudis: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També podran sol·licitar la beca els estudiants de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

Torn: matins, de 9 a 14 h.

Nombre de beques: 4.

 

Codi: Arxiu i gestió administrativa.

Tasques a desenvolupar: organització, classificació i ordenació de la documentació generada al CEJFE; regulació, planificació, informatització i control de les transferències de documentació entre els arxius de gestió i l'arxiu central i altres tasques de tipus administratiu.

Nivell d'estudis: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d'informació i documentació, el grau superior d'arxivística i gestió de documents o algun màster o postgrau relacionat amb arxivística i gestió documental.

També podran sol·licitar la beca els que hagin obtingut el grau, la diplomatura, la llicenciatura, el postgrau o el màster en alguna d'aquestes especialitats en l'any de la publicació de la convocatòria.

Torn: matins, de 9 a 14 h.

Nombre de beques: 1.

 

Codi: Gestió econòmica i administrativa.

Tasques a desenvolupar: suport en la gestió de contractes menors d'obres, subministraments i serveis; en la gestió de propostes d'activitats formatives i en la tramitació de documents relacionats amb la gestió econòmica a través de l'aplicació GECAT (sistema corporatiu de gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya).

Nivell d'estudis: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 90 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de la convocatòria en economia, ciències empresarials, ciències polítiques i de l'administració, dret, matemàtiques.

També podran sol·licitar la beca els estudiants de cicles formatius superiors d'Administració o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També hi tenen accés els estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat el grau o màster oficial l'any de la convocatòria.

Torn: matins, de 9 a 14 h.

Nombre de beques: 1.

 

Codi: Biblioteconomia i documentació

Tasques a desenvolupar: catalogació de llibres; col·laboració en l'elaboració del butlletí Infobiblioteca; realització del recull de novetats; introducció de documents al Recercat i participació en difusió d'activitats.

Nivell d'estudis: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d'informació i documentació. També podran sol·licitar la beca els graduats, llicenciats i diplomats en alguna d'aquestes especialitats que hagin obtingut el grau, la diplomatura i/o llicenciatura en l'any de la publicació de la convocatòria. També hi tenen accés els estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat el grau o màster oficial l'any de la convocatòria.

Torn: matins, de 9 a 14 h.

Nombre de beques: 1.

 

Amunt