Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 25/10/2016

  • Número del document ENS/0291/2016

  • Número de control 16305022

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16305022-2016

Dades del DOGC
  • Número 7240

  • Data 04/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/291/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53, en concordança amb l'article 62.8, de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació professionals de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents. Així mateix, la disposició final quarta de la Llei habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1681/2011, de 18 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior, que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització d'audiovisuals, ràdio i espectacles, aprovat pel Decret 199/1997, de 30 de juliol, el qual queda derogat per l'ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 1681/2011, de 18 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que són el referent del perfil professional d'aquest títol, i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

2. El títol de tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1681/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix, s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret 1681/2011, de 18 de novembre.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 199/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització d'audiovisuals, ràdio i espectacles, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, sense perjudici d'allò que preveuen les disposicions transitòries.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: producció d'audiovisuals i espectacles

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge i so

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, espectacles i esdeveniments, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Deduir les característiques formals i expressives dels projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, a partir de l'anàlisi de la seva documentació tècnica, per a la seva realització, complint els objectius previstos.

b) Desglossar els recursos humans, tècnics i materials necessaris per a la producció de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, determinant les seves característiques específiques per a la seva posterior consecució.

c) Planificar la producció dels projectes, establint les diferents fases, optimitzant temps, recursos, costos i qualitats, amb l'autonomia i eficàcia requerides.

d) Calcular els costos de producció de projectes d'audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments per fer pressupostos, avaluant les formes i fonts de finançament idònies segons les característiques del projecte i contribuint a l'anàlisi de la seva viabilitat.

e) Gestionar la selecció i contractació dels recursos humans, tècnics i artístics, assegurant la seva idoneïtat i disponibilitat en els temps previstos en el pla de treball audiovisual, o en el pla de comercialització i explotació de l'espectacle o esdeveniment.

f) Gestionar i organitzar la disponibilitat i aprovisionament de recursos tècnics, materials, espacials i logístics, assegurant el subministrament, la seva idoneïtat i funcionament i elaborant el programa de contractacions, compres, construcció i lloguers.

g) Controlar l'aplicació del pla de treball en la resolució de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, responent amb promptitud i eficàcia a les contingències sorgides en totes les fases de la seva realització.

h) Gestionar el pressupost assignat a cada una de les fases de realització dels projectes detectant i aportant solucions per a la correcció de les desviacions que puguin sorgir.

i) Desenvolupar plans de promoció d'obres audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, supervisant la seva aplicació i realitzant el seguiment dels seus resultats, corregint i donant alternatives en cas de no complir-se els objectius proposats.

j) Complir els requeriments de lliurament del producte audiovisual al client final en les condicions idònies i adaptat als diferents mitjans de destinació (cinema, vídeo, multimèdia, ràdio o d'altres) complint les normes estandarditzades en la professió o establertes mitjançant contracte.

k) Controlar el compliment del pla de comercialització de l'obra espectacular o l'esdeveniment, sigui en local estable, en recinte exterior delimitat, o en gira, amb criteri d'optimització de recursos i mantenint la fidelitat al criteri artístic o comunicatiu predeterminat en el projecte.

l) Col·laborar en el pla d'explotació de l'obra audiovisual, espectacle o esdeveniment, aportant elements a la negociació amb distribuïdores audiovisuals, sales d'exhibició, emissores i xarxes o plataformes de distribució d'espectacles que permetin l'amortització del projecte i assegurin la seva rendibilitat.

m) Gestionar les activitats associades al tancament dels aspectes tècnics, logístics, administratius, econòmics i fiscals dels projectes, organitzant la documentació generada durant el procés de producció i realitzant un balanç final com a base d'optimització de projectes futurs.

n) Aplicar el marc legal que regula els mitjans de comunicació, espectacles i esdeveniments, complint i fent complir la legislació vigent.

o) Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies del sector en l'acompliment de les tasques, mantenint-se contínuament actualitzat en les mateixes.

p) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

r) Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament dels mateixos, amb responsabilitat, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions als conflictes de grup que es presentin.

s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats, i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i en el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals d'acord amb l'establert per la normativa i els objectius de l'empresa.

u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

v) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

x) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics i les comunicacions en els circuits d'una empresa del sector de la imatge i el so.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: assistència a la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0703-11_3: organitzar la producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals

Es relaciona amb:

UC0703_3: organitzar la producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals.

 

UC_2-0704-11_3: gestionar els recursos de producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals

Es relaciona amb:

UC0704_3: gestionar els recursos de producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals.

 

UC_2-0705-11_3: supervisar els processos de treball de la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals

Es relaciona amb:

UC0705_3: supervisar els processos de treball de la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals .

 

Qualificació completa: assistència a la producció a la televisió

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0207-11_3: organitzar la producció de projectes de televisió

Es relaciona amb:

UC0207_3: organitzar la producció de projectes de televisió.

 

UC_2-0208-11_3: gestionar els recursos de producció de televisió

Es relaciona amb:

UC0208_3: gestionar els recursos de producció de televisió.

 

UC_2-0209-11_3: controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu

Es relaciona amb:

UC0209_3: controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu.

 

Qualificació completa: assistència a la producció d'espectacles en viu i esdeveniments

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1405-11_3: organitzar i gestionar la preproducció de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments

Es relaciona amb:

UC1405_3: organitzar i gestionar la preproducció de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments.

 

UC_2-1406-11_3: gestionar la producció i la representació d'espectacles en viu i esdeveniments

Es relaciona amb:

UC1406_3: gestionar la producció i la representació d'espectacles en viu i esdeveniments.

 

UC_2-1407-11_3: avaluar els resultats de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments

Es relaciona amb:

UC1407_3: avaluar els resultats de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments.

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector de la producció de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió, ràdio i new media) així com en la producció d'espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Ajudant de producció de cinema.

b) Ajudant de producció de vídeo.

c) Ajudant de producció de televisió.

d) Ajudant de producció d'animació.

e) Ajudant de producció de multimèdia.

f) Ajudant de producció de ràdio.

g) Cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments.

h) Ajudant de producció d'espectacles en viu i esdeveniments.

i) Gerent de companyia.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Valorar els codis expressius i comunicatius que conflueixen en la producció de programes audiovisuals, espectacles i esdeveniments, analitzant la seva estructura funcional i les seves relacions, per deduir les característiques formals i expressives dels projectes.

b) Relacionar les característiques dels recursos humans, tècnics i materials que intervenen en la producció de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, amb les necessitats específiques dels projectes, per procedir al seu desglossament.

c) Avaluar la distribució en diferents fases d'un projecte audiovisual, d'espectacles o d'esdeveniments, valorant estratègies que optimitzin temps, recursos, costos i qualitats, per planificar la seva producció.

d) Valorar els costos de producció derivats de la posada en marxa de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, diferenciant les característiques de les formes i fonts de finançament, per elaborar pressuposts.

e) Distingir les característiques dels contractes dels recursos humans, tècnics i artístics, necessaris en la producció d'audiovisuals, espectacles i esdeveniments, valorant les seves funcions i responsabilitats en la realització del projecte, per gestionar la seva selecció i contractació.

f) Distingir les característiques dels contractes dels recursos tècnics, materials, espacials i logístics, valorant les característiques del seu aprovisionament i forma d'obtenció, per planificar-ne la disponibilitat en cada fase del projecte audiovisual, d'espectacle o d'esdeveniment.

g) Valorar les variables que afecten la gestió diària d'un projecte audiovisual, d'espectacles o d'esdeveniment, reconeixent les estratègies per a la resolució de problemes i contingències més habituals per controlar l'aplicació del pla de treball del projecte.

h) Avaluar les variables que afecten les decisions de control econòmic d'un projecte audiovisual, d'espectacle o d'esdeveniment, relacionant les tipologies més comunes de desviacions amb les correccions a adoptar, per garantir la gestió del pressupost del projecte.

i) Valorar les eines i estratègies del màrqueting aplicable als projectes audiovisuals, d'espectacles o d'esdeveniments, identificant els elements i relacions que es presenten en el seu seguiment i control, per desenvolupar plans de promoció.

j) Diferenciar els requisits estandarditzats de disposició final de productes audiovisuals segons els diferents mitjans de destinació del producte i les condicions dels contractes, per complir amb els requeriments de lliurament del producte audiovisual al client final.

k) Valorar les condicions d'explotació i comercialització de projectes d'espectacles i d'esdeveniments, reconeixent les variables produïdes pel tipus d'escenari o lloc de representació i la necessitat de manteniment de la fidelitat al criteri artístic o comunicatiu de l'obra, per controlar el compliment del pla de comercialització de l'obra espectacular o de l'esdeveniment.

l) Avaluar les característiques de les empreses destinades a la distribució audiovisual, sales d'exhibició, emissores i xarxes o plataformes de distribució d'espectacles, analitzant les seves estructures de funcionament, normes d'actuació i relacions amb productors, per col·laborar en la realització del pla d'explotació de l'obra audiovisual, espectacle o esdeveniment.

m) Organitzar els processos complets de generació, recopilació i control de la documentació de producció de projectes audiovisuals, d'espectacles o d'esdeveniments, emprant tècniques de contrast entre les previsions i les consecucions, per a la gestió del tancament dels aspectes tècnics, logístics, administratius i fiscals dels projectes.

n) Interpretar la legislació existent en matèria reguladora dels mitjans de comunicació, espectacles i esdeveniments, analitzant les seves repercussions en la gestió de la producció de projectes, per garantir l'aplicació del marc legal al projecte audiovisual, d'espectacles o d'esdeveniments.

o) Diferenciar els usos de programes, dispositius i protocols relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació propis del sector audiovisual i dels espectacles, analitzant les seves característiques i possibilitats, per a la seva aplicació en la gestió dels projectes.

p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i organització de treball i de la vida personal.

r) Prendre decisions de forma fonamentada analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferents àmbits i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contexts de treball en grup per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.

t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord a la normativa aplicable en els processos del treball, per garantir entorns segurs.

v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.

w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per dur a terme la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

z) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica i comunicar-se en situacions professionals a l'empresa.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: planificació de projectes audiovisuals

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 15

Unitats formatives que el componen:

UF 1: valoració del projecte. 50 hores

UF 2: desglossament dels recursos. 38 hores

UF 3: caracterització dels recursos. 50 hores

UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes. 60 hores

 

Mòdul professional 2: gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de recursos humans. 20 hores

UF 2: gestió dels recursos tècnics i logístics. 20 hores

UF 3: gestió d'estudis i localitzacions. 26 hores

UF 4: gestió de recursos econòmics. 20 hores

UF 5: gestió del registre i la producció. 26 hores

UF 6: gestió dels processos d'acabat. 20 hores

 

Mòdul professional 3: gestió de projectes de televisió i ràdio

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de recursos humans i materials en informatius. 20 hores

UF 2: gestió de recursos humans i materials en retransmissions. 20 hores

UF 3: gestió de recursos humans i materials en programes d'entreteniment. 20 hores

UF 4: gestió de recursos humans i materials en programes dramàtics. 20 hores

UF 5: gestió de recursos humans i materials en projectes de ràdio. 19 hores

 

Mòdul professional 4: planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anàlisi del projecte. 40 hores

UF 2: desglossament dels recursos tècnics. 26 hores

UF 3: desglossament dels recursos humans. 26 hores

UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes. 40 hores

 

Mòdul professional 5: gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió i selecció de mitjans tècnics i artístics. 20 hores

UF 2: gestió i selecció de personal i convidats. 20 hores

UF 3: gestió dels assajos i de la representació. 29 hores

UF 4: gestió financera i processos de tancament de la producció. 30 hores

 

Mòdul professional 6: recursos expressius audiovisuals i escènics

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: elements de llenguatge audiovisual. 33 hores

UF 2: tècniques de realització audiovisual i posada en escena. 39 hores

UF 3: el guió audiovisual. 27 hores

UF 4: elements de llenguatge escènic i d'espectacles. 33 hores

 

Mòdul professional 7: mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equips d'il·luminació i escenotècnia. 20 hores

UF 2: equipament de captació d'imatge. 25 hores

UF 3: equips de so. 30 hores

UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera. 30 hores

UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals. 20 hores

UF 6: equipament tècnic en projectes multimèdia. 20 hores

UF 7: sistemes d'emissió i difusió. 20 hores

 

Mòdul professional 8: administració i promoció d'audiovisuals i espectacles

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: normativa legal. 26 hores

UF 2: contractació de recursos humans. 20 hores

UF 3: contractació de recursos tècnics i materials. 20 hores

UF 4: administració econòmica, comptable i fiscal de projectes. 20 hores

UF 5: explotació comercial. 20 hores

UF 6: promoció de projectes. 26 hores

 

Mòdul professional 9: eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: eines informàtiques per a la presentació de projectes. 29 hores

UF 2: eines informàtiques de gestió dels guions. 20 hores

UF 3: eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes. 50 hores

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 12: projecte de producció d'audiovisuals i espectacles

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de producció d'audiovisuals i espectacles. 99 hores

 

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: planificació de projectes audiovisuals

 

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 15

Unitats formatives que el componen:

UF 1: valoració del projecte. 50 hores

UF 2: desglossament dels recursos. 38 hores

UF 3: caracterització dels recursos. 50 hores

UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes. 60 hores

 

UF 1: valoració del projecte

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Valora les possibilitats de realització d'un projecte audiovisual relacionant les seves característiques específiques amb els processos necessaris per dur a terme la seva producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix les característiques de les funcions organitzatives, i empresarials així com les fases i processos de producció que es presenten en la realització d'un projecte audiovisual, a partir de l'anàlisi i interpretació de la seva documentació.

1.2 Defineix les responsabilitats i funcions professionals que es presenten a la producció d'una obra audiovisual segons la seva possible tipologia (cinema, vídeo, televisió, multimèdia, televisió, ràdio i new media), el seu abast o dimensions, i el seu gènere.

1.3 Defineix les característiques funcionals i operatives de les tecnologies i equipaments tècnics a emprar en la realització d'un projecte audiovisual, a partir de l'anàlisi de les seves característiques i requeriments.

1.4 Especifica les característiques de gènere, la intencionalitat comunicativa, la seva possible situació en una graella de programació, i els aspectes formals i estètics d'un projecte audiovisual a desenvolupar, després de l'anàlisi de la seva documentació.

1.5 Estima les necessitats generals de finançament per a la producció d'un projecte audiovisual segons la seva tipologia (cinema, vídeo, televisió, multimèdia, televisió, ràdio i new media) el seu abast o dimensions, i el seu gènere.

 

Continguts

1. Valoració de la realització de projectes audiovisuals.

1.1 Funció i missió de la producció.

1.2 Funcions i estructura organitzativa de la indústria audiovisual: cinema, vídeo, televisió, multimèdia, ràdio i new media.

1.3 Tipologia de processos de producció audiovisual: fases i característiques segons el mitjà i la tecnologia.

1.4 La indústria cinematogràfica, videogràfica i televisiva segons l'evolució històrica de les activitats de producció audiovisual.

1.5 Els sectors clàssics de la producció audiovisual: producció, distribució i exhibició.

1.6 La titularitat de les emissores de ràdio i televisió.

1.7 Metodologia de gestió de projectes audiovisuals i multimèdia.

1.8 Gèneres i productes audiovisuals i multimèdia i la seva relació amb les activitats de producció. Condicionants del disseny per a tots.

1.9 Les professions audiovisuals: en la fase de projecte i direcció, en la fase de registre, en la fase de muntatge i en la fase de sonorització i acabat.

1.10 Organigrames i funcions professionals en la producció de productes audiovisuals i multimèdia.

1.11 Processos de producció d'audiovisuals.

1.12 Tecnologies i equipaments tècnics implicats en la producció de projectes audiovisuals i multimèdia.

1.13 La programació de les emissores de ràdio i televisió.

1.14 L'audiència i les seves característiques.

1.15 El finançament d'obres de cinema, vídeo i multimèdia.

1.16 Tipologia de projectes audiovisuals i multimèdia.

1.17 El guió d'adaptació i la producció.

1.18 L'avaluació del guió i del projecte.

1.19 Processos de determinació de la viabilitat d'un projecte audiovisual: viabilitat narrativa, temàtica i econòmica del projecte audiovisual i multimèdia.

1.20 Tècniques i mètodes de presentació de projectes audiovisuals i multimèdia.

 

UF 2: desglossament dels recursos

Durada: 38 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora desglossaments dels recursos que intervenen en la producció d'un projecte audiovisual relacionant les seves característiques funcionals i operatives amb el tipus de producte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Subdivideix el document base en unitats lògiques de producció segons la tipologia del projecte audiovisual a desenvolupar (cinema, vídeo, televisió, multimèdia, televisió, ràdio i new media).

1.2 Defineix les necessitats de recursos humans artístics i tècnics precisos per a la realització d'un projecte audiovisual en totes les seves fases.

1.3 Defineix les necessitats d'equips, maquinària, materials i recursos tècnics precisos per a la realització d'un projecte audiovisual en totes les seves fases.

1.4 Defineix les necessitats de localitzacions, decorats, estudis i la seva corresponent ambientació, precisos per a la realització d'un projecte audiovisual.

1.5 Defineix les necessitats de documentació visual, gràfica i sonora precises per a la realització d'un projecte audiovisual.

1.6 Agrupa en llistes coherents per unitats lògiques de producció (escenes, seqüències, blocs, localitzacions, conjunt de decorats o altres ítems de classificació) el conjunt de totes les necessitats per a la realització d'un projecte audiovisual.

1.7 Estima la disposició de recursos propis i la possible recurrència a recursos aliens per a la posada en marxa d'un projecte audiovisual.

1.8 Aplica criteris d'optimització econòmica, funcional i organitzativa en la identificació dels recursos necessaris per a la realització d'un projecte audiovisual.

 

Continguts

1. Elaboració de desglossaments dels recursos per a la producció de projectes audiovisuals.

1.1 Tipologia i característiques dels recursos humans tècnics i artístics en les diferents fases de producció del projecte.

1.2 Tipologia d'equips tècnics en la producció de projectes audiovisuals i multimèdia. Criteris de selecció.

1.3 Tipologia i característiques dels recursos materials i logístics en les diferents fases de producció del projecte. Criteris de selecció.

1.4 Tipologia i característiques de les localitzacions, estudis, decorats i escenaris. Criteris de selecció.

1.5 Tipologia i característiques dels elements emprats en la posada en escena. Criteris de selecció.

1.6 Tipologia i característiques dels elements emprats en la caracterització. Criteris de selecció.

1.7 Tipologia i característiques de la documentació visual, gràfica i sonora de suport a la realització de projectes audiovisuals. Criteris de selecció.

1.8 Tècniques de desglossament de recursos a partir de l'anàlisi del guió o documentació definitiva del projecte.

1.9 Determinació de seqüències mecàniques o de producció.

1.10 Elaboració de llistes de desglossament.

1.11 Criteris de determinació de necessitats generals i per seqüències de producció, blocs o unitats coherents del projecte audiovisual i multimèdia.

1.12 Criteris de valoració de la disposició de recursos propis i recurrència a recursos aliens.

1.13 Criteris d'optimització econòmica, funcional i organitzativa en la identificació de recursos.

 

UF 3: caracterització dels recursos

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les característiques dels recursos emprats a la producció d'un projecte audiovisual relacionant-les amb les diferents maneres de producció possibles, les fonts de finançament del sector i les possibilitats pressupostàries.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les necessitats específiques dels recursos humans, materials i logístics definitius i compatibles amb els requeriments i possibilitats econòmiques establertes a la producció d'un projecte audiovisual.

1.2 Decideix el procediment idoni de compra, construcció o lloguer de recursos tècnics i materials per a la realització d'un projecte audiovisual, a partir de valorar la necessitat d'ús i els avantatges i inconvenients que aporta cada modalitat.

1.3 Formalitza els documents de sol·licitud d'ofertes a proveïdors després de la realització de consultes per procediments estandarditzats a catàlegs d'empreses de serveis per a la producció audiovisual: agències d'actors i tècnics, convenis col·lectius, agències de viatges, agències de transport, empreses de lloguer, compra o construcció, i d'altres.

1.4 Dedueix, a partir de la determinació de recursos, les necessitats concretes de sol·licitud de permisos i negociació de drets per a la realització d'un projecte audiovisual.

1.5 Estima les repercussions que aporta la decisió sobre la manera de producció idònia (pròpia, associada, coproducció o un altre) per a la realització d'un projecte audiovisual, justificant els avantatges i inconvenients de les diferents opcions.

1.6 Projecta el pla de fonts econòmiques i formes de finançament possibles per a la realització d'un projecte audiovisual.

1.7 Formalitza els documents i simula els tràmits administratius necessaris per a la sol·licitud de subvencions i ajuts públics i privats a la producció d'un projecte audiovisual.

 

Continguts

1. Determinació de les característiques dels recursos per a la producció de projectes audiovisuals.

1.1 Procediments de determinació de les característiques dels recursos humans, materials i logístics a partir de les llistes de desglossament. Criteris d'elecció.

1.2 Avantatges i inconvenients de la compra, construcció o lloguer de recursos tècnics i materials per a la producció de projectes audiovisuals. Criteris d'elecció.

1.3 Les empreses del sector: producció, emissió, distribució, exhibició, indústria del doblatge.

1.4 Tipologia d'empreses de serveis de suport a la producció audiovisual: agències d'actors i tècnics, de lloguer i venda de material tècnic, agències de viatges i de transports, de seguretat, d'instal·lacions tècniques, entre d'altres.

1.5 Procediments de sol·licitud d'ofertes a proveïdors de recursos humans, materials i logístics.

1.6 Procediments de valoració de la necessitat de permisos i gestió de drets per a la producció de projectes audiovisuals.

1.7 Modalitats de producció: pròpia, coproducció, associada; avantatges i inconvenients.

1.8 Fonts i formes de finançament de projectes audiovisuals i multimèdia. Criteris de selecció.

1.9 Determinació de les subvencions i ajuts públics i privats necessaris per a la posada en obra d'un projecte audiovisual. Criteris d'elecció.

 

UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica el procés de producció d'un projecte audiovisual justificant el procés metodològic aplicat en el seu disseny i les decisions preses.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les fases definitives de treball i el sistema d'organització de la producció d'un projecte audiovisual segons el mitjà (cinema, vídeo, televisió, multimèdia, televisió, ràdio i new media), el gènere i el seu abast o dimensions.

1.2 Assigna els recursos humans, materials i logístics necessaris per a cada fase de producció d'un projecte audiovisual, a partir de l'anàlisi de les llistes de desglossament.

1.3 Estima el temps necessari per al registre de cada una de les seqüències de producció, blocs o qualsevol altra unitat coherent en què s'hagi subdividit el projecte audiovisual.

1.4 Decideix l'ordre de registre de les diferents seqüències de producció, blocs o altres unitats coherents del projecte audiovisual amb criteris d'optimització de recursos i temps.

1.5 Preveu solucions o activitats alternatives en cas de contingències durant les diferents fases de la producció del projecte audiovisual.

1.6 Verifica l'ajust al pressupost disponible, als terminis de presentació de productes intermedis i finals, i a la qualitat requerida.

1.7 Considera el compliment de les normes de prevenció de riscos professionals i ambientals al llarg de tot el procés de realització del projecte audiovisual (preproducció, registre i postproducció).

1.8 Elabora la documentació de planificació i la necessària per al seguiment del procés de producció d'un projecte audiovisual.

 

2. Elabora el pressupost d'un projecte audiovisual relacionant el cost de les partides i conceptes que l'integren amb els estàndards de producció i els preus de mercat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Escull el model pressupostari, l'aplicació informàtica i el procediment de càlcul més adequats per a la gestió econòmica d'un projecte audiovisual segons el seu abast o dimensions i el seu finançament.

2.2 Agrupa les necessitats de recursos humans, materials, logístics i de qualsevol altra condició en partides pressupostàries, a partir de l'anàlisi del pla de producció del projecte audiovisual.

2.3 Selecciona les ofertes provinents de la consulta de catàlegs de proveïdors de serveis per a la producció audiovisual (agències d'actors i tècnics, convenis col·lectius, agències de viatges, agències de transport, empreses de lloguer, compra o construcció, i altres) més adequades a les característiques i possibilitats econòmiques establertes per a la producció d'un projecte audiovisual.

2.4 Estableix una previsió de despeses que possibiliti la disposició de liquiditat per afrontar despeses corrents en l'administració i gestió d'un projecte audiovisual en els moments requerits.

2.5 Projecta els recursos econòmics amb criteris d'optimització i compliment dels objectius predefinits de termini, cost i qualitat d'un projecte audiovisual.

2.6 Confecciona la part de la memòria econòmica que consigna tota la informació relativa a l'elaboració i posterior gestió del pressupost d'una producció audiovisual.

 

Continguts

 

1. Planificació del procés de producció de projectes audiovisuals.

1.1 Elecció del model de pla de treball segons el mitjà i el tipus de producte: tipologia de models.

1.2 Procediments per a la determinació de les fases de treball en la planificació del projecte audiovisual i multimèdia.

1.3 Tècniques de valoració del temps de registre o realització per seqüències de producció, blocs o unitats coherents.

1.4 Procediments de decisió de l'ordre de registre o realització per seqüències de producció, blocs o unitats coherents.

1.5 Previsió de contingències en l'aplicació del pla de treball.

1.6 Tècniques d'assignació i optimització de recursos en la construcció del pla de treball.

1.7 Planificació del lliurament de productes intermedis i finals. Criteris de valoració.

1.8 Diagrames de Gantt i Pert aplicats a la planificació de projectes audiovisuals i multimèdia.

1.9 Aplicació de les normes de prevenció de riscos professionals i ambientals en l'elaboració del pla de treball.

1.10 Tècniques de disseny i construcció del pla de treball segons el mitjà i el tipus de producte.

 

2. Elaboració de pressuposts de projectes audiovisuals.

2.1 Tipologia de models pressupostaris segons el mitjà i el tipus de programa. Criteris d'elecció.

2.2 Procediments de càlcul per a la realització de pressupostos audiovisuals.

2.3 Tècniques d'anàlisi pressupostària del pla de treball. Criteris d'optimització.

2.4 El pressupost estimatiu o inicial: tècniques de càlcul i d'ajust.

2.5 Partides pressupostàries: tipus segons producte, criteris de determinació.

2.6 Criteris de distribució de les càrregues econòmiques.

2.7 Preus de mercat i valoració i selecció d'ofertes: catàlegs, bases de dades, criteris per a la valoració i selecció.

2.8 Relacions econòmiques amb agents i representants del personal artístic i personal tècnic.

2.9 Elaboració del pla de tresoreria.

2.10 Relacions econòmiques amb proveïdors de recursos materials i logístics.

2.11 Procediments de validació del pressupost.

2.12 Elaboració del pla de finançament del projecte.

2.13 Inici de confecció de la documentació del pressupost: memòria econòmica del projecte.

 

 

Mòdul professional 2: gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de recursos humans. 20 hores

UF 2: gestió dels recursos tècnics i logístics. 20 hores

UF 3: gestió d'estudis i localitzacions. 26 hores

UF 4: gestió de recursos econòmics. 20 hores

UF 5: gestió del registre i la producció. 26 hores

UF 6: gestió dels processos d'acabat. 20 hores

 

UF 1: gestió de recursos humans

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix els procediments de selecció i gestió dels recursos humans d'un projecte de cinema, vídeo o multimèdia, relacionant les capacitats i responsabilitats professionals amb la consecució dels objectius del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix el pla de selecció i contractació dels recursos humans tècnics necessaris per a la producció d'un projecte de cinema, vídeo o multimèdia, a partir de l'estudi de la documentació del projecte i del pla de producció, valorant el perfil professional i la modalitat de contractació, segons el tipus de projecte, el seu gènere i la seva complexitat.

1.2 Planifica els processos de realització de les proves de càsting per a la selecció del personal artístic, segons els perfils sol·licitats, prèvia consulta amb catàlegs d'actors, agències i representants i definint la tipologia de proves, l'ordre d'intervenció, i la resposta als participants.

1.3 Estableix un sistema per comprovar la capacitat, idoneïtat i disponibilitat dels recursos humans tècnics i artístics respecte als requeriments de la producció i al pla de treball.

1.4 Defineix les responsabilitats professionals del personal tècnic i artístic a introduir en les clàusules dels contractes a fer, considerant els convenis col·lectius, els caixets, les categories professionals i les condicions de les assegurances, si escau.

1.5 Programa la distribució dels recursos humans i les seves condicions d'intervenció en les diferents fases de la producció d'un projecte de cinema, vídeo o multimèdia.

 

Continguts

1. Establiment dels procediments de selecció i gestió dels recursos humans d'un projecte de cinema, vídeo o de multimèdia.

1.1 Elaboració del pla de selecció i contractació dels recursos humans tècnics.

1.1.1 Determinació dels requeriments dels llocs de treball tècnics.

1.1.2 Establiment de relacions entre el lloc de treball i el perfil professional.

1.2 Proves de selecció de personal artístic o càsting.

1.2.1 Tipus, metodologia i recursos necessaris per a l'organització del càsting.

1.2.2 Metodologia d'organització de les proves de càsting.

1.2.3 Relacions amb agents i representants d'artistes: tipus, funció i serveis que presten.

1.3 Criteris de valoració i selecció del personal.

1.3.1 Requeriments de capacitació del personal.

1.3.2 Eficiència, qualitat, cost i disponibilitat efectiva.

1.4 Responsabilitats professionals del personal tècnic i artístic.

1.4.1 Redacció de clàusules de contractació segons professionals i tipus de projectes.

1.4.2 Els caixets.

1.4.3 Les categories professionals.

1.5 Tècniques de gestió dels recursos humans en les diferents fases de la producció.

 

UF 2: gestió dels recursos tècnics i logístics

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el sistema de recepció, control i seguiment dels recursos tècnics, materials i logístics que intervenen en el procés de producció d'un projecte de cinema, vídeo o multimèdia, diferenciant les relacions que s'estableixen amb els diferents tipus d'empreses proveïdores de serveis.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un procediment documentat per a la recepció, control i seguiment de l'equipament tècnic, considerant el compliment dels requisits, la comprovació del seu funcionament i la seva arribada en el moment temporal estipulat.

1.2 Estableix un sistema per a la recepció, control i seguiment dels suports i materials fungibles necessaris en les diferents fases del procés de producció, comprovant el compliment de les normes tècniques estandarditzades.

1.3 Defineix les relacions amb els diferents tipus d'empreses externes de serveis segons la necessitat de la seva intervenció en les diferents fases del projecte, redactant les clàusules contractuals i les condicions dels seus serveis.

1.4 Documenta les característiques dels efectes especials a fer en el rodatge/enregistrament del projecte, recollint les condicions de seguretat que comporten.

1.5 Adapta el pla de treball a les condicions de disponibilitat i operativitat dels recursos definitius, remarcant i donant solucions organitzatives als canvis produïts.

1.6 Redacta els contractes dels recursos materials, tècnics i logístics optimitzant el pressupost i valorant les condicions de pagament més favorables.

1.7 Fixa un pla logístic garantint que els desplaçaments, allotjaments i manutenció del personal artístic i tècnic es realitzin en els terminis i condicions establerts.

1.8 Estableix un sistema per a l'aprovisionament dels equips i materials als llocs de rodatge o enregistrament recollint les condicions d'emmagatzemament i de seguretat.

 

Continguts

1. Disseny del sistema de recepció, control i seguiment dels recursos tècnics, materials i logístics en la producció d'obres cinematogràfiques, videogràfiques i de multimèdia.

1.1 Documentació per a la gestió de l'equipament tècnic.

1.1.1 Tipologia dels equipaments tècnics segons necessitats del projecte. Criteris de selecció.

1.1.2 Recepció, control i seguiment de l'equipament tècnic.

1.1.3 Clàusules i elaboracions de contractes segons tipus de projectes.

1.2 Documentació per a la gestió dels suports i materials fungibles.

1.2.1 Normes tècniques estandarditzades de materials fungibles.

1.2.2 Tipologia de suports visuals, gràfics i sonors.

1.3 Relacions amb empreses de serveis i suport a la producció de cinema, vídeo i multimèdia.

1.4 Gestió i aplicació d'efectes especials en el rodatge/enregistrament.

1.5 Tècniques d'adaptació del pla de treball als recursos disponibles.

1.6 Gestions d'adquisició dels recursos materials, logístics i de serveis.

1.7 Tècniques de gestió del pla logístic.

1.7.1 Procediments de supervisió de desplaçaments, allotjaments i manutenció del personal tècnic i artístic.

1.8 Tècniques de gestió d'aprovisionament d'equips i materials als llocs de rodatge o enregistrament.

1.8.1 Procediments de supervisió del muntatge, desmuntatge, transport, seguretat i emmagatzematge d'equips i materials.

1.8.2 Tipologia de contingències que es poden produir en l'abastament: causes, mesures correctores i solucions alternatives.

 

UF 3: gestió d'estudis i localitzacions

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix el sistema de gestió d'estudis i localitzacions i dels seus decorats, resolent l'obtenció de permisos i el control de temps i qualitats d'execució o adaptació, seguint els criteris estètics i econòmics establerts en el projecte de cinema, vídeo o multimèdia.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Comprova l'adequació tècnica dels estudis d'enregistrament al projecte de cinema, vídeo o multimèdia, i la seva disponibilitat en els terminis estipulats.

1.2 Verifica i documenta, a partir de l'estudi de la fitxa o informe de localització i del seu contrast al lloc, les condicions d'adaptació de l'espai a les necessitats del projecte i la seva disponibilitat.

1.3 Segueix els processos documentals per a l'obtenció de permisos per a la utilització de localitzacions, diferenciant entre públiques i privades.

1.4 Determina les necessitats escenogràfiques i marca el procediment i els terminis per a la construcció i instal·lació de decorats i elements d'ambientació, ajustant-se a l'estàndard de qualitat establert.

1.5 Redacta les clàusules dels contractes per a l'ús d'estudis i localitzacions, tenint en compte els temps precisos per a la seva adaptació escenogràfica i tècnica i el seu ajust al pressupost de la producció.

1.6 Concreta la modalitat dels efectes especials a crear en l'estudi o localització durant el rodatge/enregistrament, planificant la seva realització i relacionant la seva operació amb les característiques tècniques i espacials.

 

Continguts

1. Gestió d'estudis i localitzacions en la producció d'obres cinematogràfiques, videogràfiques i multimèdia.

1.1 Procediments de comprovació de l'adequació tècnica i la disponibilitat dels estudis.

1.1.1 Normes de contractació d'estudis de gravació. Redacció de les clàusules.

1.1.2 Decorats i escenaris: tècniques de construcció. Criteris de selecció.

1.1.3 Decorats virtuals o escenografia virtual.

1.2 Procediments de gestió de les localitzacions.

1.2.1 Control de la disponibilitat i adaptació de la localització a les necessitats del projecte.

1.2.2 Realització de fitxes de localització.

1.2.3 Procediments d'adequació tècnica i expressiva de localitzacions.

1.2.4 Normes de contractació. Redacció de les clàusules.

1.2.5 Processos documentals per a l'obtenció de permisos i acreditacions per a l'ús de localitzacions.

1.2.6 Obtenció i ús del quadern ATA.

1.3 Procediments de gestió dels equips d'efectes especials: criteris de selecció.

 

UF 4: gestió de recursos econòmics

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix el sistema de gestió dels recursos econòmics disponibles per a la realització d'un projecte de cinema, vídeo o multimèdia, relacionant les condicions de gestió amb l'objectiu d'acabament del projecte en els terminis, qualitats i pressupost establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Redacta les clàusules de les assegurances aplicables a la producció de projectes de cinema, vídeo o multimèdia tals com de responsabilitat civil, de negatiu, de pèrdua del material, de bona fi, entre d'altres, amb l'objectiu de salvaguardar la solvència econòmica del projecte.

1.2 Concreta els procediments administratius i comptables aplicables a l'administració i gestió d'un projecte de cinema, vídeo o multimèdia, per garantir la disponibilitat i control dels recursos econòmics.

1.3 Dissenya un pla de seguiment de la despesa en cada fase del procés, identificant les partides de despeses que li corresponen.

1.4 Estableix el calendari de pagaments per a la gestió econòmica del projecte, delimitant les quantitats econòmiques necessàries en cada moment.

1.5 Gestiona els documents necessaris per a l'obtenció d'ajuts públics per a la producció del projecte de cinema, vídeo o espectacle.

1.6 Estableix un sistema per garantir el seguiment de la documentació administrativa de la producció, garantint el seu arxiu i localització.

1.7 Gestiona la documentació relativa a l'obtenció de permisos per a la utilització de continguts subjectes, drets d'autor o propietat de tercers.

1.8 Fa un balanç econòmic per a la comparació de les realitzacions respecte de les previsions, proposant accions correctores davant de desviacions.

 

Continguts

1. Establiment del sistema de gestió dels recursos econòmics a la producció d'obres cinematogràfiques, videogràfiques i de multimèdia.

1.1 Assegurances aplicables a la producció audiovisual.

1.1.1 De responsabilitat civil, d'accidents, de negatiu, de pèrdua de material, d'interrupció de rodatge, de robatori, meteorològic, de bona fi, altres.

1.2 Procediments administratius i comptables per a la gestió de projectes de cinema, vídeo o multimèdia.

1.2.1 Tècniques de control dels recursos econòmics.

1.2.2 El control de despeses en el seguiment dels projectes.

1.2.3 Criteris de valoració de desviaments econòmics.

1.2.4 Aplicació del calendari de pagaments.

1.3 Gestió i seguiment de la documentació per a l'obtenció d'ajuts públics per a la producció.

1.4 Procediments administratius per a la gestió dels drets d'autor.

1.5 Tècniques de gestió de la documentació administrativa.

1.5.1 Arxiu, classificació i localització de la documentació.

1.6 Gestió de permisos per a la utilització de continguts subjectes a drets d'autor o propietat de tercers.

1.7 El balanç econòmic de la producció: despeses generals, despeses d'explotació, comercials i financeres, tancament de la producció.

 

UF 5: gestió del registre i la producció

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el procediment de gestió i supervisió del rodatge/enregistrament d'un projecte de cinema o vídeo, i de la producció d'un multimèdia, relacionant les activitats i variables que intervenen en el procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Elabora el pla de citacions i convocatòries al personal artístic i tècnic, garantint la seva difusió amb l'antelació precisa i amb la realització de les comprovacions necessàries.

1.2 Estableix l'aplicació i seguiment del pla d'assajos, considerant la consecució dels resultats previstos per direcció o realització, ajustant el procés tècnic i efectuant les proves de vestidor, maquillatge, caracterització i perruqueria.

1.3 Dissenya el procediment de control dels processos de producció d'un projecte multimèdia, d'animació 2D o 3D, interactiu o videojoc, garantint el seguiment i control de totes les fases intermèdies fins a la disposició dels materials per al seu muntatge, postproducció i sonorització.

1.4 Planifica el pla de seguretat de la producció, prèvia sol·licitud de serveis a les forces públiques o contractant els serveis d'empreses especialitzades.

1.5 Dissenya un procediment per assegurar el compliment de les clàusules recollides als contractes amb el personal tècnic i artístic, i amb empreses proveïdores de materials, equips i serveis.

1.6 Estableix un sistema de control del compliment del pla de producció del programa, responsabilitzant-se de la guarda i control dels materials audiovisuals generats durant el procés.

1.7 Prepara l'informe de treball diari i elabora l'ordre de treball per al dia següent, tenint en compte la responsabilitat compartida amb l'equip de direcció o realització, suggerint solucions alternatives per a la resolució de contingències.

1.8 Aplica estratègies de negociació i tècniques de resolució de conflictes a les possibles contingències i problemes interpersonals apareguts durant el procés de producció del programa.

 

Continguts

1. Control i seguiment en les fases d'enregistrament de productes cinematogràfics, videogràfics i multimèdia.

1.1 Procediments de gestió del pla de treball.

1.1.1 Fases i aspectes a controlar en l'aplicació del pla de treball.

1.1.2 Seguiment del programa de citacions i convocatòries. Criteris i forma de realització.

1.1.3 Redacció i gestió d'ordres de treball.

1.2 Tècniques d'aplicació i seguiment del pla d'assajos.

1.2.1 Supervisió de l'ajust dels processos tècnics i artístics.

1.2.2 Organització de les proves de vestuari, maquillatge, caracterització i perruqueria.

1.3 Tècniques d'organització i gestió d'estudis de vídeo i televisió.

1.4 Procediments de control dels processos de producció d'un projecte multimèdia, d'animació 2D o 3D, interactiu o videojoc.

1.5 La gestió del pla de seguretat de la producció.

1.5.1 Forces públiques i empreses privades de seguretat: tipus i funcions; criteris de selecció.

1.6 Procediments de supervisió de les clàusules dels contractes amb el personal tècnic i artístic i amb empreses proveïdores de materials, equips i serveis.

1.7 Tècniques de seguiment diari de la producció.

1.7.1 Resum diari de la producció.

1.7.2 Formularis de direcció i de producció.

1.8 Estratègies de negociació i resolució de situacions conflictives.

1.8.1 Processos per a la resolució de problemes.

 

UF 6: gestió dels processos d'acabat

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el procés de gestió dels processos de muntatge i postproducció d'un projecte de cinema, vídeo o multimèdia, relacionant les activitats i variables que intervenen en el procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix el procediment de gestió i supervisió de l'aplicació del pla de muntatge, postproducció i sonorització del projecte, especificant les característiques i tipologia d'equips i sales de muntatge, efectes a aplicar, processos de construcció de la banda sonora i ajusts finals del producte.

1.2 Defineix el sistema de lliurament i recepció dels fluxos de materials audiovisuals, així com la seva distribució en el temps, entre els diferents departaments implicats en el muntatge, postproducció i sonorització del projecte: muntatge d'imatge, muntatge d'àudio, enregistrament de sons, enregistrament de músiques, mescles, laboratori i postproducció digital, entre altres processos.

1.3 Estableix un sistema per al control dels requisits de qualitat del producte acabat tenint en compte la valoració interna i el lliurament de productes intermedis i finals per a la seva validació per actors externs, considerant els terminis de temps i extensió de recursos necessaris per fer els canvis al producte acabat.

1.4 Supervisa el compliment dels protocols de navegació de productes multimèdia i interactius i la creació i validació dels processos d'autoria.

1.5 Especifica les característiques tècniques del producte acabat segons les normes estandarditzades de lliurament de productes audiovisuals i multimèdia tals com a especificitat de la masterització segons el seu canal d'explotació o difusió i compliment de les normes PPD (preparat per a difusió o emissió).

1.6 Dissenya i supervisa el procés d'obtenció d'un tràiler o qualsevol altre element audiovisual adequat a la promoció del producte de cinema, vídeo o multimèdia.

 

Continguts

1. Gestió de les operacions de muntatge, edició i postproducció, doblatge i sonorització d'obres cinematogràfiques, videogràfiques i multimèdia.

1.1 Procediments de gestió i supervisió de l'aplicació del pla de muntatge, postproducció i sonorització del projecte.

1.1.1 Tipologia de sales i equips segons necessitats i dimensions del projecte.

1.1.2 Tècniques de gestió de l'aplicació dels efectes especials en la postproducció.

1.1.3 Tècniques de gestió de les operacions de doblatge i sonorització

1.1.4 Tècniques de gestió dels processos d'acabat de produccions audiovisuals i multimèdia.

1.2 Procediments de gestió del lliurament, recepció i circulació dels fluxos de materials audiovisuals.

1.3 Procediments de control de la qualitat tècnica, narrativa i expressiva.

1.3.1 Maquetes intermèdies i avenços de la producció per a la presentació al client.

1.4 Gestió de la informació i compliment dels protocols de navegació de productes multimèdia i interactius.

1.5 Control de la realització i validació dels processos d'autoria.

1.6 Normes estandarditzades de presentació tècnica de productes audiovisuals i multimèdia.

1.6.1 Normes de presentació tècnica de productes audiovisuals destinats a televisió.

1.6.2 Normes de presentació tècnica de productes audiovisuals i multimèdia segons el sistema de comercialització i explotació.

1.7 Tècniques de presentació del producte al client.

1.8 Gestió dels processos de realització d'elements promocionals: tràiler o altres.

1.9 Activitats de promoció i llançament de la producció: mercats i festivals, estructures de distribució, explotació i comercialització del producte audiovisual.

 

 

Mòdul professional 3: gestió de projectes de televisió i ràdio

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de recursos humans i materials en informatius. 20 hores

UF 2: gestió de recursos humans i materials en retransmissions. 20 hores

UF 3: gestió de recursos humans i materials en programes d'entreteniment. 20 hores

UF 4: gestió de recursos humans i materials en programes dramàtics. 20 hores

UF 5: gestió de recursos humans i materials en projectes de ràdio. 19 hores

 

UF 1: gestió de recursos humans i materials en informatius

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el procediment de gestió de la producció d'un projecte de programa televisiu informatiu en directe o gravat, optimitzant l'ús dels recursos humans i materials que intervenen en les diferents fases de la producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un procediment per a la determinació, entre les diferents àrees que es presenten en un informatiu (local, nacional, cultura, esports o d'altres), de les previsions informatives del dia, proposant les notícies a cobrir i el tipus de cobertura segons el lloc i importància en l'escaleta de l'informatiu.

1.2 Defineix, en coherència amb les diferents àrees periodístiques, les responsabilitats dels diferents equips de reporters.

1.3 Estableix el sistema de consecució dels tècnics necessaris de cada categoria professional, en cada fase del procés, d'acord amb les característiques específiques del programa informatiu (operadors d'ENG, d'unitats mòbils, d'estudi, de grafisme, de postproducció, entre d'altres).

1.4 Especifica les condicions d'intervenció dels diferents convidats, experts, especialistes i interventors participants en el programa.

1.5 Dissenya el procediment de recepció i control de les condicions dels equips, materials, sistemes de comunicacions i connexions, instal·lacions, decorats reals i virtuals, localitzacions, logística i serveis necessaris en cada fase del procés, d'acord amb el tipus de cobertura prevista a cada notícia.

1.6 Especifica el procediment de gestió dels permisos per a la utilització de continguts subjectes a drets d'autor o propietat de tercers, valorant la corresponent contraprestació econòmica.

1.7 Estableix el sistema d'elaboració i arxiu de la documentació administrativa generada en el procés de producció del programa informatiu.

 

Continguts

1. Disseny del procediment de gestió de la producció de programes informatius de televisió.

1.1 Àrees de la estructura d'un informatiu diari, notícies, cobertura i escaleta:

1.1.1 Tipus d'informatius: informatius diaris, programes informatius, debats, reportatges d'actualitat, canals 24 hores non-stop, d'altres.

1.1.2 Àrees: capçalera, presentació, sumari, notícies temàtiques de l'informatiu, esports i el temps.

1.1.3 Detecció de les notícies: agències, periòdics, corresponsalies locals i/o nacionals i/o internacionals. Repartiment de temes als redactors/operadors d'ENG i/o equips EFP.

1.1.4 Construcció de l'escaleta. Opinió editor i redactors. Ordre i estructura dels continguts del informatiu.

1.2 Gestió d'equips humans a la producció d'informatius:

1.2.1 Tipologia àrees de realització: director, cap de redacció, redactors, realitzador, presentador, regidor, d'altres.

1.2.2 Tipologia tècnic: mesclador, control d'imatge, control de so, càmeres ENG, càmera d'estudi, tècnic d'il·luminació, postproducció vídeo/àudio, grafisme, retoladora, teleapuntador, producció, unitats mòbils, d'altres.

1.2.3 Altres tipologies de participació: convidats, experts, especialistes, contertulians, d'altres.

1.2.4 Gabinets de premsa.

1.2.5 Contracte tipus en informatius de televisió.

1.3 Gestió d'equipament tècnic, materials, instal·lacions i serveis en programes informatius:

1.3.1 Tipologia d'instal·lacions fixes i mòbils. Enllaços de TV.

1.3.2 Gestió d'estàndards d'equipament tècnic en programes informatius: plató d'estudi de TV, control de realització, control d'imatge, control de so, control de teleapuntador, continuïtat, enllaços amb unitats mòbils i control d'emissió.

1.3.3 Equips de postproducció de notícies d'informatius, grafisme de secció del temps.

1.3.4 Disseny de decorats reals. Programari de generació d'escenografies virtuals i sincronització de càmeres.

1.3.5 Dotacions en programes informatius: redacció, sala de reunions d'editor i redactors/periodistes, d'altres.

1.3.6 Posada en escena en programes informatius.

1.3.7 Serveis complementaris en programes informatius.

1.4 La logística en informatius:

1.4.1 Les localitzacions en informatius, acreditacions i permisos.

1.4.2 Gestió de desplaçaments a altres països: visats, seguretat, transport d'equips.

1.5 Processos previs a l'emissió d'informatius:

1.5.1 Disseny de realització tipus d'un informatiu.

1.5.2 Connexions: control central, sala d'enllaços i emissió, unitats mòbils, antenes.

1.5.3 Drets d'autor en la producció d'informatius.

1.5.4 Processos intermedis i finals en l'informatiu.

1.6 Gestió econòmica i documentació de producció i annexa, en programes informatius.

 

UF 2: gestió de recursos humans i materials en retransmissions

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el procediment de gestió de la producció d'un projecte de retransmissió televisiva, optimitzant l'ús dels recursos humans i materials que intervenen en les diferents fases de la producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix el sistema d'obtenció de les dades pertinents per a la producció, a partir de l'anàlisi del protocol o del programa de l'acte a retransmetre, segons la seva tipologia (esportiu, d'interès informatiu, esdeveniment especial o un altre), abast i transcendència en la programació general de l'emissora.

1.2 Estableix el sistema de consecució dels tècnics necessaris de cada categoria professional, en cada fase del procés de retransmissió televisiva, d'acord amb les característiques del programa (muntadors, operadors de càmera, d'unitats mòbils, de realització, de comunicacions, etc.), realitzant les convocatòries i citacions oportunes.

1.3 Defineix els procediments necessaris per a la disposició tècnica i administrativa de les connexions precises en la retransmissió i per a la utilització de xarxes de transmissió externes.

1.4 Dissenya el procediment de recepció i control de les condicions dels equips, materials, sistemes de comunicacions i connexions, instal·lacions, localitzacions, logística nacional i internacional, i serveis necessaris en cada fase del procés, segons les seves característiques tipològiques, el seu abast i complexitat, i el país on es produeix l'acte a retransmetre.

1.5 Planifica el sistema de control de les normes de prevenció de riscos laborals i de seguretat de la producció, mitjançant les forces públiques o amb la contractació de serveis de seguretat privats.

1.6 Estableix el sistema d'elaboració i arxiu de la documentació administrativa generada en el procés de producció del programa a retransmetre.

 

Continguts

1. Disseny del procediment de gestió de la producció de retransmissions televisives.

1.1 Gestió d'equips humans a la producció de retransmissions de televisió:

1.1.1 Gestió de retransmissions: continuïtat, emissions, reemissors, enllaços fixos i mòbils.

1.1.2 Professionals segons tipologia de la retransmissió (esportiva, social, musical, d'altres).

1.1.3 Contractes tipus en retransmissions de televisió.

1.2 Gestió d'equipament tècnic, materials, instal·lacions i serveis en retransmissions:

1.2.1 Estàndards d'equipament tècnic en retransmissions.

1.2.2 Tipologia d'instal·lacions fixes i mòbils, i dotacions en retransmissions.

1.2.3 Posada en escena i adequació de localitzacions en retransmissions.

1.2.4 Serveis complementaris en retransmissions.

1.3 La logística en retransmissions:

1.3.1 Les localitzacions i escenaris en retransmissions, acreditacions i permisos.

1.4 Processos previs a la retransmissió:

1.4.1 Disseny de realitzacions segons el tipus d'esdeveniments: esportiu, social, musical, d'altres.

1.4.2 Connexions: control central, sala d'enllaços i emissió, unitats mòbils, antenes.

1.4.3 Drets d'autor.

1.4.4 Processos intermedis i finals en la retransmissió.

1.5 Gestió econòmica i documentació de producció i annexa, en retransmissions.

 

UF 3: gestió de recursos humans i materials en programes d'entreteniment.

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el procediment de gestió de la producció d'un projecte de programa d'entreteniment en estudi (musical, varietats, concurs, magazín o un altre), optimitzant l'ús dels recursos humans i materials que intervenen en les diferents fases de la producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix el sistema d'obtenció de les dades pertinents per a la producció, a partir de l'anàlisi de les característiques del programa d'entreteniment a produir, segons la seva tipologia (musical, varietats, concurs, magazín o un altre), abast i transcendència en la programació general de l'emissora.

1.2 Estableix el sistema de consecució dels tècnics necessaris de cada categoria professional, en cada fase del procés, concorde amb les característiques específiques del programa d'entreteniment (equip de realització, de producció, de documentació, càmeres, o d'altres).

1.3 Especifica les condicions d'intervenció dels diferents presentadors, artistes, convidats, experts, especialistes i interventors participants en el programa.

1.4 Especifica el sistema de selecció del personal artístic i/o de suport, establint i organitzant les proves necessàries, i fixant, en quantitat i tipus, les característiques del públic assistent en l'enregistrament.

1.5 Dissenya el procediment de recepció i control de les condicions dels equips, materials, sistemes de comunicacions i connexions, instal·lacions, logística de convidats i públic, i serveis necessaris en cada fase del procés, d'acord amb el tipus de programa d'entreteniment.

1.6 Dissenya un procediment de control dels processos que es presenten a la producció del programa: citacions i convocatòries del personal, muntatge i desmuntatge del decorat, instal·lacions tècniques, decorats virtuals, realització d'assajos i registres, processos de postproducció, acabat i arxiu del màster, i valoració de la qualitat del producte acabat, entre altres.

1.7 Especifica el procediment de gestió dels permisos per a la utilització de continguts subjectes a drets d'autor, o propietat de tercers, valorant la corresponent contraprestació econòmica.

1.8 Estableix el sistema d'elaboració i arxiu de la documentació administrativa generada en el procés de producció del programa d'entreteniment.

 

Continguts

1. Gestió de la producció de programes d'entreteniment en estudi.

1.1 Gestió d'equips humans a la producció de programes d'entreteniment:

1.1.1 Professionals segons tipologia del programa: musical, varietats, concurs, magazín, d'altres.

1.1.2 Contractes tipus en programes d'entreteniment.

1.2 Gestió d'equipament tècnic, materials, instal·lacions i serveis en programes d'entreteniment:

1.2.1 Estàndards d'equipament tècnic en programes d'entreteniment.

1.2.2 Tipologia d'instal·lacions fixes i mòbils, i dotacions en programes d'entreteniment.

1.2.3 Posada en escena en programes d'entreteniment.

1.2.4 Serveis complementaris en programes d'entreteniment.

1.3 Processos previs a l'emissió de programes d'entreteniment:

1.3.1 Disseny de realització tipus de programes d'entreteniment: musical, varietats, concurs, magazín o un altre.

1.3.2 Connexions: control central, sala d'enllaços i emissió, unitats mòbils, antenes.

1.3.3 Formats del mercat internacional i de disseny propi. Contractes.

1.3.4 Drets d'autor.

1.3.5 Processos intermedis i finals en la producció de programes d'entreteniment en estudi.

1.4 Gestió econòmica i documentació de producció i annexa, en programes d'entreteniment.

 

UF 4: gestió de recursos humans i materials en programes dramàtics

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el procediment de gestió de la producció d'un projecte de programa dramàtic de televisió, optimitzant l'ús dels recursos humans i materials que intervenen en les diferents fases de la producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un sistema per a l'obtenció de les dades pertinents per a la producció a partir de l'anàlisi de les característiques del programa dramàtic a produir, segons la seva tipologia (teleteatre, telecomèdia, sèrie dramàtica, comèdia de situació o un altre), abast i transcendència en la programació general de l'emissora.

1.2 Estableix el sistema de consecució dels tècnics necessaris de cada categoria professional, en cada fase del procés, d'acord amb les característiques específiques del programa dramàtic (equip de realització, de producció, operadors de càmeres, decoració, maquillatge i perruqueria, escenografia real i virtual, o d'altres).

1.3 Especifica el sistema de selecció del personal artístic organitzant les proves necessàries, i planificant les gestions per a la seva contractació i adaptació al programa (lliurament de guions, mesures per a vestidor, redacció de clàusules contractuals, altres).

1.4 Dissenya el procediment de recepció i control de les condicions dels equips, materials, sistemes de comunicacions i connexions, instal·lacions, logística de tècnics i artistes, i serveis necessaris en cada fase del procés concorde amb el tipus de programa dramàtic.

1.5 Dissenya un procediment de control dels processos que es presenten a la producció del programa dramàtic: citacions i convocatòria del personal, muntatge i desmuntatge del decorat, instal·lacions tècniques, decorats virtuals, realització d'assajos i registres, aplicació del pla de treball, processos de postproducció, acabat i arxiu del màster, i valoració de la qualitat del producte acabat, entre altres.

1.6 Especifica el procediment de gestió dels permisos per a la utilització de continguts subjectes a drets d'autor, o propietat de tercers, valorant la corresponent contraprestació econòmica.

1.7 Estableix el sistema d'elaboració i arxiu de la documentació administrativa generada en el procés de producció del programa dramàtic.

 

Continguts

1. Disseny del procediment de gestió de la producció de programes dramàtics de televisió.

1.1 Gestió d'equips humans a la producció de programes dramàtics de televisió:

1.1.1 Professionals segons tipologia del programa: teleteatre, telecomèdia, sèrie dramàtica, comèdia de situació o un altre.

1.1.2 Processos de selecció d'actors, càsting, agències i representants.

1.1.3 Contractes tipus en programes dramàtics.

1.2 Gestió d'equipament tècnic, materials, instal·lacions i serveis en programes dramàtics:

1.2.1 Estàndards d'equipament tècnic en programes dramàtics.

1.2.2 Tipologia d'instal·lacions fixes i mòbils, i dotacions en programes dramàtics.

1.2.3 Posada en escena en programes dramàtics.

1.2.4 Serveis complementaris en programes dramàtics.

1.3 Processos previs a l'emissió de programes dramàtics:

1.3.1 Disseny de realització tipus de programes dramàtics: teleteatre, telecomèdia, sèrie dramàtica, comèdia de situació o d'altres.

1.3.2 Drets d'autor.

1.3.3 Processos intermedis i finals en la producció de programes dramàtics.

1.4 Gestió econòmica i documentació de producció i annexa, en programes dramàtics.

 

UF 5: gestió de recursos humans i materials en projectes de ràdio

Durada: 19 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el procediment de gestió de la producció d'un projecte de programa radiofònic, optimitzant l'ús dels recursos humans i materials que intervenen en les diferents fases de la producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un sistema per a l'obtenció de les dades pertinents per a la producció del programa de ràdio a partir de l'anàlisi de les necessitats informatives, acte a retransmetre, contingut del programa d'entreteniment, guió dramàtic, escaleta i documentació tècnica, segons la seva tipologia, abast i transcendència en la programació general de l'emissora.

1.2 Estableix el sistema de consecució dels tècnics necessaris de cada categoria professional, en cada fase del procés de realització del programa de ràdio, d'acord amb les característiques del programa (tècnics de so, microfonistes, operadors d'unitats mòbils, de realització, de comunicacions, o d'altres), realitzant les convocatòries i citacions oportunes.

1.3 Estableix les condicions d'intervenció dels diferents conductors, presentadors, locutors, corresponsals, artistes, convidats, experts, especialistes i interventors, presents en l'estudi o mitjançant qualsevol tipus de canal de comunicació, que participen en el programa de ràdio.

1.4 Dissenya el procediment de recepció i control de les condicions dels equips, sistemes de comunicacions i connexions, instal·lacions, logística nacional i internacional i serveis necessaris en cada fase del procés radiofònic, segons les característiques del programa, la seva dimensió i complexitat i el lloc on es fa el programa.

1.5 Dissenya un procediment de control dels processos que es presenten a la producció del programa de ràdio: citacions i convocatòria del personal, muntatge i desmuntatge d'equips tècnics en retransmissions, instal·lacions tècniques, realització d'assajos i registres, aplicació del pla de treball, processos de muntatge, acabat i arxiu del màster, i valoració de la qualitat del producte acabat, entre altres.

1.6 Especifica el procediment de gestió dels permisos per a la utilització de continguts, eminentment musicals, subjectes a drets d'autor o propietat de tercers, valorant la corresponent contraprestació econòmica.

1.7 Estableix el sistema d'elaboració i arxiu de la documentació administrativa generada en el procés de producció del programa de ràdio a realitzar.

 

Continguts

1. Disseny del procediment de gestió de la producció de programes de ràdio.

1.1 Gestió d'equips humans a la producció de programes de ràdio:

1.1.1 Models de ràdio: generalistes, especialitzades, mixtes.

1.1.2 Professionals segons tipologia de programa: informatiu, esportiu, magazín, dramàtic, musical, d'altres.

1.1.3 Programes informatius: butlletí de notícies, debat, avanç informatiu, d'altres.

1.1.4 Elements d'un guió dramàtic: text, interpretació d'actors, música i efectes.

1.1.5 Planificació de les escaletes de programes i graella de l'emissora.

1.1.6 Formes de producció: directe des de l'estudi, directe des de l'exterior, mixt estudi-exterior o a partir d'una gravació prèvia.

1.1.7 Professionals tècnics: de realització/continuïtat (microfonistes, so, muntadors, d'altres), d'emissió/enllaços (control emissors, unitats mòbils, d'altres), de manteniment i reparació.

1.1.8 Contractes tipus en programes de ràdio.

1.2 Gestió d'equipament tècnic, materials, instal·lacions i serveis en programes de ràdio:

1.2.1 Estàndards d'equipament tècnic en programes de ràdio.

1.2.2 Tipus de gestors automàtics d'àudio professionals. Híbrids telefònics.

1.2.3 Locutoris de ràdio: condicionament acústic, aïllament sonor i temps de reverberació.

1.2.4 Tipologia d'instal·lacions fixes i mòbils, i dotacions en programes de ràdio.

1.2.5 Gestió de la posada a punt de la infraestructura tècnica i humana en la producció de programes de ràdio.

1.2.6 Serveis complementaris en programes de ràdio.

1.3 La logística en la realització de programes radiofònics:

1.3.1 Les localitzacions i escenaris en programes de ràdio; acreditacions i permisos.

1.4 Processos previs a l'emissió de programes de ràdio:

1.4.1 Disseny de realització tipus de programes de ràdio: informatius, esportius, retransmissions, magazín, dramàtics, d'altres.

1.4.2 Connexions: control central, sala d'emissió i enllaços, antenes.

1.4.3 Drets d'autor.

1.4.4 Processos intermedis i finals en la producció de programes de ràdio.

1.5 Gestió econòmica i documentació de producció i annexa, en programes radiofònics.

 

 

Mòdul professional 4: planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anàlisi del projecte. 40 hores

UF 2: desglossament dels recursos tècnics. 26 hores

UF 3: desglossament dels recursos humans. 26 hores

UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes. 40 hores

 

UF 1: anàlisi del projecte

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua la viabilitat del projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment, relacionant els seus objectius artístics i econòmics amb els processos necessaris per dur a terme la seva producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les característiques de tipologia, estructura organitzativa i funcional de les empreses del sector de la producció d'espectacles i esdeveniments, diferenciant-les per la seva titularitat, entitat jurídica, condicions d'estabilitat empresarial, dimensions de la plantilla de personal i disponibilitat d'espais, entre altres aspectes.

1.2 Determina la viabilitat dramàtica o comunicativa d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment a partir de l'estudi de la seva documentació i del seu contingut, estructura narrativa, format, gènere, estil i proposta dramatúrgica o comunicativa.

1.3 Defineix les responsabilitats i funcions professionals que intervenen en la producció d'una obra d'arts escèniques, musical o esdeveniment, crea diagrames funcionals del procés de producció amb vista a la seva valoració i posterior realització.

1.4 Valora la idoneïtat del recinte específic proposat per a la representació de l'espectacle o esdeveniment, a partir de l'estudi de la documentació disponible de tipus tècnic i logístic i de visites tècniques als espais de representació.

1.5 Estima els requisits administratius necessaris en matèria de drets d'autor, permisos, assegurances, protecció ambiental i ús dels recintes de representació del projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment, a partir de l'anàlisi de la seva documentació.

1.6 Determina la viabilitat econòmica del projecte mitjançant l'estudi de la previsió de despeses i ingressos, les fonts o mitjans de finançament públics i privats, els possibles patrocinis o subvencions i el pressupost assignat per l'empresa que demanda l'esdeveniment o espectacle.

 

Continguts

1. Avaluació de la viabilitat del projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment.

1.1 Tipologia i estructura organitzativa de les empreses de producció d'espectacles i esdeveniments:

1.1.1 Espectacles en viu: arts escèniques, concerts, d'altres.

1.1.2 Esdeveniments: congressos, mítings, presentació de productes, d'altres.

1.1.3 Estructures organitzatives i funcionals en el sector públic i el sector privat.

1.1.4 Entitat jurídica i condicions d'estabilitat empresarial.

1.1.5 Plantilles de personal; anàlisi d'organigrames.

1.1.6 Disponibilitat d'espais.

1.2 Tècniques d'estudi de la viabilitat dramàtica i comunicativa del projecte:

1.2.1 Estudi de la documentació inicial.

1.2.2 Estudi del llibret (contingut, estructura narrativa, format, gènere, estil).

1.2.3 Interpretació de la proposta dramatúrgica i/o comunicativa.

1.3 Fases en el procés de producció d'espectacles i esdeveniments:

1.3.1 Realització de diagrames funcionals del procés de producció.

1.3.2 Perfils professionals: artístics i tècnics.

1.4 Procediments de valoració de la idoneïtat dels recintes específics per als espectacles:

1.4.1 Estudi de la documentació tècnica i logística.

1.4.2 Planificació de les visites tècniques.

1.5 Aplicació del marc legal dels espectacles o esdeveniments a la resolució d'un projecte.

1.6 Tècniques d'anàlisi de la viabilitat econòmica de projectes d'espectacles i esdeveniments:

1.6.1 Fonts de finançament: patrocinadors, mecenatge, subvencions, taquilla, recursos propis, d'altres.

1.6.2 Establiment del preu de les entrades.

 

UF 2: desglossament dels recursos tècnics

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els recursos tècnics, els mitjans logístics i els espais i instal·lacions necessaris per a la posada en marxa d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment, diferenciant i relacionant les seves característiques funcionals i operatives amb el tipus de producte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els recursos tècnics, luminotècnics, sonors i audiovisuals precisos per a la realització d'un espectacle d'arts escèniques, musical o esdeveniment, valorant les seves prestacions, funcionalitat, aplicacions i la seva adaptació al projecte tècnic i artístic.

1.2 Determina els procediments per a l'obtenció o contractació dels mitjans tècnics i artístics, les necessitats de transport, allotjament, manutenció, càtering, emmagatzematge, serveis de seguretat i atenció al públic.

1.3 Especifica les condicions que han de complir els espais de representació i les seves instal·lacions per a la posada en marxa de l'espectacle o esdeveniment, tant en recintes destinats a exhibició regular com en els no preparats: espais de configuració públic-escena variable, poliesportius, carpes o espais a l'aire lliure, entre d'altres.

1.4 Determina les prestacions i la funcionalitat dels elements materials escènics necessaris per a la posada en marxa del projecte: decorats, vestuari, attrezzo i utillatge.

1.5 Formalitza la documentació tècnica precisa per al control dels recursos tècnics, els mitjans logístics, els espais i instal·lacions i els elements materials escènics del projecte.

1.6 Decideix les modalitats d'aprovisionament de recursos materials per a l'espectacle en viu o esdeveniment, amb empreses subministradores i de serveis, diferenciant entre compra, lloguer, lísing o rènting.

 

Continguts

1. Determinació de recursos tècnics, logístics i instal·lacions per a un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment.

1.1 Característiques dels recursos tècnics necessaris per a la producció d'espectacles i esdeveniments:

1.1.1 Il·luminació, so, efectes especials, mitjans audiovisuals, maquinària escènica, sistemes de comunicació, d'altres.

1.2 Processos de contractació de mitjans tècnics i artístics:

1.2.1 Tècniques de resolució de les necessitats logístiques.

1.2.2 Protocols de devolució dels materials tècnics i artístics llogats.

1.3 Contractació d'espais per a la representació de l'espectacle o esdeveniment:

1.3.1 Tipologies i evolució de l'arquitectura teatral. El teatre a la italiana. La caixa escènica. Nomenclatura i argot professional.

1.3.2 Espais destinats a exhibició regular.

1.3.3 Espais no preparats per a l'exhibició regular: espais de configuració públic-escena variable, poliesportius, carpes o espais a l'aire lliure, entre d'altres.

1.3.4 Planificació i distribució dels espais i serveis per a la representació en espais no preparats: arquitectures lleugeres amovibles.

1.3.5 Processos d'adaptació d'un espectacle en viu o esdeveniment a nous espais.

1.3.6 Fitxes tècniques del local o espai de la representació.

1.3.7 Clàusules habituals en la contractació dels espais d'assaig i de representació.

1.4 Contractació d'elements materials escènics:

1.4.1 Anàlisi i disseny de l'espai escènic, tipologia de decorats, vestuari, attrezzo i utillatge.

1.5 Processos d'elaboració de documentació tècnica:

1.5.1 Llistats de necessitats tècniques i logístiques.

1.5.2 Fulls de requeriments tècnics o riders.

1.5.3 Escaletes tècniques i operatives.

1.6 Valoració de la modalitat d'aprovisionament de recursos:

1.6.1 Lloguer, compra, lísing, rènting, d'altres.

1.6.2 Empreses subministradores de materials i serveis per als espectacles i esdeveniments: criteris de selecció i valoració.

 

UF 3: desglossament dels recursos humans

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els recursos humans tècnics i artístics necessaris per a la posada en marxa del projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment, relacionant les seves característiques professionals amb el compliment dels requisits tècnics, econòmics i artístics establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Fa el desglossament de personal necessari tècnic i artístic per a la posada en marxa del projecte reflectint-ho en organigrames adaptats a la diferent naturalesa dels espectacles o esdeveniments: teatre, dansa, òpera, circ, concert a l'aire lliure, míting, presentació d'un producte, entre altres modalitats.

1.2 Determina les funcions, tasques, qualificació i jerarquia de cada lloc de treball dels equips humans tècnics i artístics a intervenir en la posada en marxa d'un espectacle o esdeveniment, així com les relacions entre els diferents col·lectius implicats.

1.3 Estableix un procediment per a la realització de proves de càsting, audicions, visionats, entre altres mètodes, per a la selecció d'actors, cantants, músics, ballarins, presentadors, artistes o altres intèrprets i participants, en funció de la seva adequació a la intencionalitat de l'espectacle o esdeveniment.

1.4 Defineix les modalitats de contractació del personal tècnic i artístic que intervenen en el procés de producció d'un espectacle o esdeveniment, considerant les estratègies de negociació i l'adequació dels contractes a la reglamentació laboral existent al sector.

1.5 Estableix un sistema per a l'elaboració de la documentació relativa als processos administratius i fiscals necessaris per a la contractació de personal tècnic i artístic, així com la relativa al compliment de la legislació de propietat intel·lectual i cessió de drets d'autor.

 

Continguts

1. Determinació dels recursos humans tècnics i artístics per a arts escèniques, musicals o esdeveniments.

1.1 Organigrames de personal tècnic i artístic segons la tipologia d'espectacles o esdeveniments:

1.1.1 Estudi de la documentació tècnica: desglossaments de recursos humans.

1.2 Funcions i tasques dels equips humans tècnics i artístics en espectacles o esdeveniments. Qualificació i jerarquia dels llocs de treball.

1.3 Processos de selecció del personal tècnic.

1.4 Processos de selecció de personal artístic:

1.4.1 Preparació de proves: càstings, audicions de maquetes musicals, visionats, d'altres.

1.5 Processos de contractació del personal tècnic i artístic per a l'espectacle i els esdeveniments:

1.5.1 Tipus de contractes i clàusules específiques en arts escèniques, musicals i esdeveniments.

1.5.2 Consideració i adequació als convenis col·lectius del sector.

1.6 Adequació de la documentació administrativa, fiscal i la referent a la propietat intel·lectual en la planificació d'espectacles i esdeveniments concrets.

 

UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el pla de producció d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment adequant les tècniques de planificació al tipus d'espectacle o esdeveniment, justificant el procés metodològic aplicat en el seu disseny i les decisions preses.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Comptabilitza el temps necessari per a la realització dels diferents processos que concorren en la realització d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment: preparació, assajos, muntatge, representació, desmuntatge, tancament i balanç.

1.2 Elabora els plans de treball parcials de les diferents activitats implicades en la realització de l'espectacle o esdeveniment, considerant les necessitats de direcció artística, direcció tècnica, regidoria i protocol, revisant la seva concordança amb el pressupost i amb el compliment dels terminis previstos en el projecte.

1.3 Elabora el pla de producció del projecte, que integra els plans de treball parcials de les diferents activitats a desenvolupar i els recursos necessaris, emprant aplicacions informàtiques especialitzades en la gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments.

1.4 Preveu solucions o activitats alternatives en cas de contingències sorgides durant les diferents fases de la producció del projecte, tant en les fases de preparació com en la representació en local estable o en gira.

1.5 Contrasta el pla de producció amb el pressupost disponible, el compliment dels terminis i la consecució dels requisits de qualitat establerts en el projecte.

1.6 Dissenya un pla d'emergència i evacuació que té en compte les mesures de seguretat i la prevenció de riscos laborals segons les característiques del recinte, els mitjans tècnics a utilitzar i la normativa específica de seguretat en locals de pública concurrència.

1.7 Elabora la documentació de planificació i la necessària per al seguiment del procés de producció del projecte d'espectacle o esdeveniment.

 

2. Elabora el pressupost d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment relacionant el cost de les partides i conceptes que l'integren amb els estàndards habituals del sector i els preus de mercat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona el model pressupostari, l'aplicació informàtica i el procediment de càlcul més adequat per a la gestió econòmica d'un projecte d'espectacle o esdeveniment segons la seva tipologia, dimensió i especificitat del seu finançament.

2.2 Determina els capítols i les partides pressupostàries estandarditzats segons la tipologia i dimensió de l'espectacle o esdeveniment.

2.3 Selecciona les ofertes provinents de la consulta de catàlegs de proveïdors, empreses de serveis i bases de dades de recursos per a les activitats pròpies de les arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments.

2.4 Valora econòmicament, a preus de mercat i segons l'estàndard de producció elegit, les partides pressupostàries que integren el pressupost del projecte d'espectacles o esdeveniment.

2.5 Fa la projecció d'ingressos (per disposició de recursos propis o aliens, per taquilla o altres sistemes) i de despeses (a la producció i en la representació en local estable o en gira) per calcular la disposició de liquiditat necessària per afrontar les despeses d'administració i gestió del projecte.

2.6 Projecta els recursos econòmics amb criteris d'optimització i compliment dels objectius predefinits de termini, cost i qualitat d'un projecte d'espectacle o esdeveniment.

2.7 Confecciona la part de la memòria econòmica que consigna tota la informació relativa a l'elaboració i posterior gestió del pressupost del projecte d'espectacle o esdeveniment.

 

Continguts

 

1. Disseny del pla de producció d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment.

1.1 Determinació dels processos i temps de les fases de producció d'un espectacle o esdeveniment:

1.1.1 Temporalització de la producció en la fase d'assajos.

1.1.2 Temporalització de la producció en la fase de muntatge/desmuntatge.

1.1.3 Temporalització de la producció en la representació i gira.

1.1.4 La producció en el tancament i balanç.

1.2 Tècniques de construcció de plans de treball parcials.

1.3 Tècniques de construcció del pla de producció:

1.3.1 Integració dels plans de treball parcials.

1.3.2 Diagrames de Gantt i Pert aplicats a la gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments. Càlcul de costos i temps: punts crítics, prelacions i temps de folgança.

1.4 Recursos i alternatives per a la resolució de contingències en les diferents fases del cicle de vida d'un espectacle en viu o esdeveniment.

1.5 Planificació del lliurament de productes intermedis i finals. Contrastació amb requisits econòmics, temporals i qualitatius establerts.

1.6 Procediments de disseny del pla d'emergència i evacuació d'espais escènics:

1.6.1 Procediments d'aplicació de les normes de prevenció de riscos professionals i ambientals en l'elaboració del pla de producció.

1.6.2 El control d'accessos i la seguretat en els espectacles en viu i esdeveniments: acreditacions, emergències i protocol.

1.7 Tècniques de disseny i construcció del pla de treball segons el tipus de producte.

 

2. Elaboració del pressupost d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment.

2.1 Models de pressuposts segons la tipologia de l'espectacle o esdeveniment.

2.2 Aplicacions informàtiques per a la gestió econòmica de produccions d'espectacles i esdeveniments.

2.3 Capítols i partides pressupostàries.

2.4 Catàlegs de proveïdors, empreses de serveis i bases de dades de la indústria de l'espectacle i esdeveniments: criteris de selecció d'ofertes.

2.5 Tècniques d'elaboració de la documentació econòmica.

2.6 Procediments d'estimació dels costos a la producció d'espectacles i esdeveniments.

2.7 Procediments d'estimació dels ingressos a la producció d'espectacles i esdeveniments.

2.8 El cashflow.

2.9 Processos d'optimització de recursos aplicats a la millora del pressupost.

2.10 Elaboració d'un calendari de pagaments d'un projecte d'espectacle en viu o esdeveniment.

2.11 La memòria econòmica en la planificació de l'espectacle o esdeveniment.

 

 

Mòdul professional 5: gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió i selecció de mitjans tècnics i artístics. 20 hores

UF 2: gestió i selecció de personal i convidats. 20 hores

UF 3: gestió dels assajos i de la representació. 29 hores

UF 4: gestió financera i processos de tancament de la producció. 30 hores

 

UF 1: gestió i selecció de mitjans tècnics i artístics

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix els procediments de selecció i gestió dels mitjans tècnics i artístics necessaris per al muntatge d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment, relacionant els sistemes de control amb les característiques dels materials, la tipologia i abast del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Fa l'adaptació dels plans parcials provinents del pla de producció del projecte d'espectacle o esdeveniment a les possibilitats objectives de la producció, actualitzant i delimitant els diagrames d'activitats, establint la seva difusió i verificant el seu compliment.

1.2 Dissenya un sistema de control del seguiment dels treballs tècnics a realitzar per tercers en els àmbits d'escenografia, vestuari, attrezzo, utillatge i caracterització.

1.3 Posa en marxa un sistema de certificació de lliuraments dels materials escènics que asseguri el compliment de la seva recepció i faciliti el seguiment econòmic del projecte.

1.4 Estableix els procediments de supervisió per al compliment del pla de muntatge dels elements materials instal·lats, equips tècnics de so, equips d'il·luminació, estructures, sistemes de comunicació, mitjans audiovisuals o maquinària escènica, entre altres, assegurant el seu ajust al projecte artístic i de producció.

1.5 Elabora l'inventari del material emprat en el muntatge de l'espectacle o esdeveniment, establint un sistema de control i consignant la distinció entre propi i llogat.

1.6 Especifica les característiques dels processos de muntatge i desmuntatge de les infrastructures per a l'espectacle o esdeveniment referint els processos d'embalatge, transport, càrrega, descàrrega i emmagatzemament.

1.7 Fa les previsions per al control dels materials en gira i per a la seva sortida a l'estranger: tràmit de permisos i emplenat de documents d'admissió temporal de mercaderies per al pas d'equips per duanes.

1.8 Estableix els protocols a seguir en l'acabament d'una representació o gira d'un espectacle o esdeveniment, per a la supervisió del funcionament, detecció d'avaries, manteniment i reparació, i devolució del material tècnic i artístic als magatzems propis o a empreses de lloguer.

 

Continguts

1. Selecció i gestió dels mitjans tècnics i artístics en el muntatge d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment.

1.1 Tècniques de gestió del pla de producció del projecte d'espectacles o esdeveniments:

1.1.1 Procediments d'adaptació dels plans parcials al pla de producció.

1.1.2 Diagrames d'activitats. Difusió i control d'acompliment.

1.2 Tècniques de verificació de les condicions de l'espai de representació respecte de les recollides a la fitxa tècnica del local o espai.

1.3 Procediments de control d'encàrrecs a tercers en escenografia, vestuari, attrezzo, utillatge i caracterització.

1.4 Procediments de verificació i control d'elements per al muntatge de l'espectacle o esdeveniment.

1.5 Procediments de supervisió del pla de muntatge:

1.5.1 Entrada de materials i subministraments a escena en espectacles i esdeveniments.

1.6 Procediments de verificació d'inventari de materials i subministraments.

1.7 Característiques i condicions dels processos de muntatge i desmuntatge de les infrastructures: embalatge, transport, càrrega, descàrrega i emmagatzemament.

1.8 Procediments de control dels materials en gira i en sortides a altres països: tràmits per a l'obtenció de permisos, el quadern ATA.

1.9 Aplicació dels protocols de control de l'equipament tècnic i artístic en l'acabament d'un projecte d'espectacle o esdeveniment.

 

UF 2: gestió i selecció de personal i convidats

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el sistema de gestió del personal tècnic, artístic i convidats, per al desenvolupament del projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment relacionant els sistemes de control amb la tipologia i abast del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Justifica l'aplicació, a totes les persones que intervenen en l'espectacle o esdeveniment, de les tècniques més adequades de comunicació, negociació i lideratge en tots els processos de treball, per fomentar el treball en equip, assegurar la circulació del flux d'informació, elevar la motivació i resoldre els conflictes interpersonals o interdepartamentals.

1.2 Elabora un sistema per al seguiment del pla d'activitats que permeti el control horari del personal, el control dels assajos tècnics parcials o totals, i les representacions de l'espectacle o esdeveniment.

1.3 Estableix un procediment de control per assegurar el compliment de les condicions contractuals del personal tècnic, artístic i dels intervinents.

1.4 Planifica el servei de càtering o de restaurants, els allotjaments i les seves reserves, els mitjans de transport i la gestió de dietes durant els assajos, representació i gira per al personal, buscant l'equilibri entre la qualitat del servei i el pressupost disponible, i justificant les decisions adoptades.

1.5 Fa les previsions per al control del personal en gira i per a la seva sortida a l'estranger, tramitant permisos, visats i emplenant la documentació pertinent.

1.6 Elabora un pla logístic de transport i manutenció per a la tornada als llocs d'origen del personal artístic i tècnic que participa en el projecte d'espectacle o esdeveniment.

 

Continguts

1. Disseny del sistema de gestió del personal tècnic, artístic i convidats a la producció d'un projecte d'espectacle o esdeveniment.

1.1 Tècniques de lideratge, motivació i negociació aplicades als equips de treball d'espectacles i esdeveniments:

1.1.1 Direcció d'equips.

1.1.2 La comunicació interna.

1.1.3 Tècniques de conducció, moderació i participació en reunions.

1.1.4 Estratègies de motivació.

1.1.5 Resolució del conflicte seguretat-llibertat de creació.

1.1.6 Riscos psicosocials associats a les condicions del treball en l'espectacle.

1.2 Tècniques de seguiment dels plans d'activitats en espectacles i esdeveniments:

1.2.1 Assignació i reassignació de tasques tècniques i artístiques en els processos de producció.

1.2.2 Procediments per al control horari del personal tècnic i artístic.

1.2.3 Procediments de control dels assajos tècnics parcials, totals i de la representació en local estable o en gira.

1.3 Tècniques de control del compliment de les condicions contractuals pròpies del sector:

1.3.1 Valoració de les clàusules.

1.4 Procediments d'atenció a convidats, autoritats i personalitats i habilitació d'espais i serveis específics.

1.5 Control del personal en gira i sortida a l'estranger: permisos, visats i documentació addicional.

1.6 Tècniques de gestió del pla logístic de transport i manutenció pel personal artístic i tècnic de l'espectacle o esdeveniment.

 

UF 3: gestió dels assajos i de la representació

Durada: 29 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza els assajos, la representació i les activitats de promoció del projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment, atenint-se a les especificacions del pla de treball i considerant les incidències i variacions que poden sorgir en la seva aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un pla d'assajos tècnics parcials per recollir informació dels departaments tècnics implicats i resoldre els problemes detectats.

1.2 Dissenya un sistema per al control de l'assistència d'actors, músics, animació, intèrprets i tècnics, entre altres, als assajos i a la representació, considerant les directrius de regidoria i la comunicació d'incidències a efectes organitzatius i econòmics.

1.3 Defineix un pla d'assajos parcials i generals per a tots els participants, a partir de la interpretació del pla de treball, coordinant, per a la seva realització, els serveis de manutenció i càtering.

1.4 Preveu un pla per a la realització d'assajos d'operacions que permetin comprovar el control d'accessos, aparcaments, seguretat i el compliment de la seva tasca per part del personal d'atenció al públic.

1.5 Dissenya un pla organitzatiu dels serveis destinats a l'atenció de convidats, com ara recepció, vestuari, zones VIP, càtering i d'altres, i la distribució d'invitacions i acreditacions per a les autoritats, promotors, artistes, patrocinadors i VIP.

1.6 Preveu un sistema d'elaboració d'informes de les incidències i problemes detectats durant els assajos, que incloguin la proposta de solucions creatives i la comunicació als departaments afectats.

1.7 Supervisa el compliment de totes les actuacions relacionades amb la seguretat i prevenció de riscos laborals en l'espai de representació: pla d'emergències, disposició de serveis mèdics i seguretat pública i privada, estat dels equips per a treballadors, artistes i participants, entre altres.

1.8 Preveu les activitats destinades a promocionar el projecte, com l'elaboració del dossier de premsa, el tall d'estrena, la inserció d'espais publicitaris en diferents mitjans, les convocatòries de premsa i accions de relacions públiques, la producció d'elements gràfics i la ubicació d'elements promocionals al recinte de representació, entre altres.

 

Continguts

1. Organització dels assajos, la representació i les activitats de promoció de l'espectacle o esdeveniment.

1.1 Realització de la fitxa tècnica de l'espectacle o esdeveniment.

1.2 Documentació de control de personal:

1.2.1 Citacions de personal artístic.

1.2.2 Ordres de treball per al personal tècnic

1.2.3 Acreditacions i convocatòries a convidats, autoritats o personal extern que participen en l'esdeveniment.

1.3 Organització i gestió d'assajos en esdeveniments, congressos, conferències o esdeveniments empresarials, entre d'altres:

1.3.1 Assajos tècnics i assajos generals.

1.4 La representació de l'espectacle o esdeveniment:

1.4.1 Control de l'espai de representació, sala o lloc de l'esdeveniment i dels seus voltants.

1.4.2 La gestió i atenció al públic/espectadors.

1.4.2.1 Assignació de tasques específiques per al dia de l'espectacle o esdeveniment.

1.4.3 L'atenció a convidats, autoritats, patrocinadors, entre d'altres.

1.4.4 Les mesures de seguretat i el seu control el dia de l'esdeveniment o representació.

1.4.4.1 Establiment de processos de control de la seguretat en diferents tipus d'espectacles.

1.5 Realització d'informes d'incidències dels assajos:

1.5.1 Possibles solucions.

1.5.2 Comunicació als departaments afectats.

1.6 Aplicació de procediments de promoció dels projectes d'espectacles en viu i esdeveniments:

1.6.1 Difusió del dossier de premsa.

1.6.2 Preparació de l'estrena. Criteris de selecció de convidats.

1.6.3 La inserció d'espais publicitaris a mitjans.

1.6.4 Gestió de rodes de premsa i accions de relacions públiques.

1.6.5 Difusió i situació d'elements gràfics promocionals.

 

UF 4: gestió financera i processos de tancament de la producció

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els procediments administratius i financers necessaris per a la gestió de l'espectacle o esdeveniment, relacionant les condicions de gestió amb la garantia d'acabament del projecte en els terminis, qualitats i pressupost establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix un sistema de gestió de tràmits de pagament a aplicar en la contractació, compra o lloguer d'equips i serveis en el muntatge, representació i gira d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

1.2 Estableix un sistema de control de l'efectiu de caixa així com dels ingressos derivats de la venda d'entrades, o per caixet, reflectit en el pla econòmic del projecte.

1.3 Justifica l'elecció de l'aplicació informàtica per al seguiment i control econòmic del projecte que faciliti la gestió d'ingressos i despeses i la detecció de les desviacions pressupostàries.

1.4 Planifica un sistema de recollida i còmput de les hores efectuades pel personal amb actualització automàtica de la despesa i es reflecteix en la previsió econòmica del projecte.

1.5 Fa els apunts econòmics a partir de la valoració de les certificacions de validesa i idoneïtat dels productes i serveis contractats a empreses i proveïdors.

1.6 Estableix un pla d'assegurances sobre persones, equips i materials per cobrir la producció de l'espectacle o esdeveniment de contingències que poguessin posar en risc la viabilitat econòmica del projecte.

1.7 Elabora els indicadors de valoració de la rendibilitat econòmica del projecte.

 

2. Estableix els procediments de tancament dels aspectes administratius, econòmics, fiscals, organitzatius i promocionals de la producció del projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment, valorant les interrelacions que poden produir-se al llarg del procés de producció i el contrast de les previsions amb els resultats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Planifica els processos de tancament administratiu d'un projecte, consignant les ordres de pagament a proveïdors, tècnics, artistes i interventors contractats, el resultat de les subvencions rebudes, la justificació econòmica dels ingressos de les representacions i les cotitzacions a la Seguretat Social, entre d'altres.

2.2 Especifica les gestions necessàries per al tancament financer d'un projecte d'espectacle o esdeveniment, com el pagament dels deutes pendents a proveïdors, la facturació dels cobraments pendents, la realització del balanç entre ingressos i despeses, i la conclusió reflectida en la memòria econòmica.

2.3 Calcula l'IVA, l'IRPF, la liquidació de la Seguretat Social dels treballadors i la declaració de beneficis empresarials per procedir al tancament fiscal i tributari del projecte d'espectacle o esdeveniment.

2.4 Dissenya la realització d'un balanç comparatiu de les previsions respecte als resultats, que reculli el grau de consecució dels objectius artístics, comunicatius, econòmics, organitzatius i promocionals del projecte, i les conclusions que s'exposin en una memòria descriptiva.

2.5 Estableix un sistema per valorar els resultats parcials i totals obtinguts en la venda d'entrades i el funcionament del sistema informàtic emprat durant el període d'explotació de l'espectacle.

2.6 Elabora un procediment d'arxiu de tota la informació documental generada i rebuda al llarg del procés de preparació, muntatge, assajos, estrena i gira, relacionada amb els aspectes tècnics, de distribució i de promoció del projecte d'espectacle o esdeveniment.

 

Continguts

 

1. Determinació dels procediments administratius i financers en la gestió d'arts escèniques, musicals o esdeveniments.

1.1 Comptabilitat aplicada a l'espectacle i esdeveniment:

1.1.1 Tipus d'ingressos i despeses.

1.1.2 Procediments de gestió d'ingressos: venda d'entrades i caixet.

1.1.3 Procediments de gestió de pagaments: contractacions, compra o lloguer d'equips i serveis.

1.2 Gestió de caixa.

1.3 Criteris de selecció d'aplicacions informàtiques de gestió del sector de l'espectacle.

1.4 Procediment de còmput d'hores del personal tècnic i artístic; actualització automàtica de la despesa.

1.5 Valoració i certificació econòmica de productes i serveis contractats a tercers.

1.6 Contractació d'assegurances per a l'espectacle o esdeveniment: tipus i característiques de les assegurances.

1.7 Criteris de valoració de la rendibilitat econòmica del projecte.

 

2 Procediments de tancament de la producció d'un projecte d'arts escèniques, musical o esdeveniment.

2.1 Planificació dels processos de tancament administratiu de projectes d'espectacles o esdeveniments:

2.1.1 Ordres de pagament a proveïdors, artistes i tècnics.

2.1.2 Justificació econòmica de les subvencions.

2.1.3 Control d'ingressos de les representacions.

2.1.4 Tancament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

2.2 Processos de tancament financer de projectes d'espectacles o esdeveniments:

2.2.1 Pagaments pendents a proveïdors.

2.2.2 Facturació de cobraments pendents.

2.2.3 Balanç entre ingressos i despeses.

2.2.4 Tancament de la memòria econòmica del projecte.

2.3 Processos de tancament fiscal i tributari del projecte d'espectacles o esdeveniments:

2.3.1 Liquidació d'impostos (IVA, IRPF) i documentació fiscal.

2.3.2 Liquidació de quotes de la Seguretat Social i compliment de formalitats relatives a la finalització de la relació laboral.

2.4 Elaboració d'un balanç comparatiu de les previsions respecte als resultats obtinguts.

2.5 Anàlisi de la consecució dels objectius artístics, comunicatius, econòmics, organitzatius i promocionals del projecte.

2.6 Valoració econòmica dels resultats parcials i totals obtinguts de la venda d'entrades.

2.7 Elaboració de la memòria de resultats. Normes de redacció i presentació.

2.8 Tècniques d'arxiu de la documentació del projecte generada en la preparació, muntatge, assajos, estrena i gira d'una obra.

 

 

Mòdul professional 6: recursos expressius audiovisuals i escènics

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: elements de llenguatge audiovisual. 33 hores

UF 2: tècniques de realització audiovisual i posada en escena. 39 hores

UF 3: el guió audiovisual. 27 hores

UF 4: elements de llenguatge escènic i d'espectacles. 33 hores

 

UF 1: elements de llenguatge audiovisual.

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Valora els recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals relacionant les seves característiques funcionals amb la consecució dels objectius comunicatius del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica la tipologia de gènere, la intencionalitat comunicativa i els codis expressius emprats en la realització de diferents productes audiovisuals, a partir de seu visionat i anàlisi.

1.2 Estableix les característiques expressives de la imatge fixa i mòbil i les seves qualitats plàstiques, funcionals, semàntiques i tècniques en composicions fotogràfiques i productes audiovisuals.

1.3 Estima les conseqüències comunicatives que la utilització formal i expressiva de l'enquadrament adoptat, l'angle de càmera i els seus moviments introdueixen en la resolució de diverses situacions audiovisuals.

1.4 Relaciona el valor expressiu i comunicatiu dels conceptes espacials de la imatge tals com el camp, el fora de camp i els moviments intern i extern dels plànols, amb la interpretació del relat audiovisual.

1.5 Estableix les repercussions expressives i funcionals que l'adopció d'unes o altres formes de composició aporten respecte a la comprensió i interpretació, per part de l'espectador, de diferents escenes enquadrades.

1.6 Determina les conseqüències comunicatives resultants de l'aplicació de diferents tècniques de manipulació a missatges d'imatge fixa i audiovisual.

 

Continguts

1. Valoració dels recursos expressius del llenguatge audiovisual.

1.1 La percepció de la realitat. Tipus de percepció. Figura i fons.

1.2 Metodologia d'anàlisi dels gèneres audiovisuals:

1.2.1 Característiques dels gèneres cinematogràfics, videogràfics i televisius.

1.2.2 Característiques dels gèneres multimèdia i videojocs.

1.2.3 Els gèneres new media: internet, telèfons mòbils, altres pantalles.

1.3 Tècniques de creació de missatges a partir de l'estudi de les característiques bàsiques de la imatge:

1.3.1 Iconicitat-abstracció.

1.3.2 Simplicitat-complexitat.

1.3.3 Monosèmia-polisèmia.

1.3.4 Originalitat-redundància.

1.3.5 Denotació-connotació.

1.4 Tècniques de fragmentació de l'espai escènic:

1.4.1 Pla, presa, escena i seqüència.

1.4.2 Tipologia i característiques del pla.

1.4.3 Tècniques de planificació de l'escena.

1.5 El moviment en l'anàlisi i construcció de missatges audiovisuals:

1.5.1 Tipologia de moviments de càmera.

1.5.2 Execució de panoràmiques, tràvelings i escombrats.

1.5.3 Valor expressiu de l'angulació de la càmera.

1.6 Procediments de construcció de geografies suggerides. El camp i el fora de camp. Manifestacions i potencialitat del fora de camp.

1.7 Equilibri estàtic i dinàmic en la composició. Finalitats i funcions de la composició. Tipus de composició.

1.8 Tècniques de composició aplicades a la realització de productes audiovisuals.

1.9 Manipulació, ideologia i persuasió. Procediments de manipulació audiovisual.

1.10 Metodologia d'anàlisi de productes audiovisuals.

 

UF 2: tècniques de realització audiovisual i posada en escena

Durada: 39 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Resol situacions audiovisuals aplicant tècniques estandarditzades de llenguatge audiovisual i valorant els elements que garanteixen el manteniment de la continuïtat narrativa i formal en una producció audiovisual.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les conseqüències de l'aplicació correcta o incorrecta de les tècniques de manteniment de la continuïtat (narrativa, perceptiva, formal, de moviment, d'acció, de direcció, entre d'altres), a diferents relats audiovisuals.

1.2 Relaciona la funcionalitat narrativa i expressiva dels efectes i els signes de puntuació, així com la seva correcció tècnica, amb la transmissió comprensiva del missatge en una producció audiovisual.

1.3 Aplica les tècniques de realització de continuïtat a la resolució de situacions amb desplaçament d'un subjecte i amb preses d'un, dos o més personatges.

1.4 Determina les aportacions més significatives produïdes en l'evolució històrica de les teories del muntatge audiovisual.

1.5 Estableix les alternatives possibles en el muntatge d'un producte audiovisual, a partir de la valoració del tractament del temps, de l'espai i de la idea o contingut.

1.6 Estableix solucions creatives mitjançant l'aplicació dels recursos expressius del llenguatge a la resolució de diverses situacions audiovisuals.

 

2. Dissenya la banda sonora d'un producte audiovisual o programa de ràdio aplicant els recursos expressius del llenguatge sonor i relacionant les seves possibilitats d'articulació i combinació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Especifica el valor funcional, expressiu i comunicatiu dels recursos sonors emprats en la construcció de la banda sonora d'una producció audiovisual o radiofònica.

2.2 Determina les aportacions tecnològiques i expressives que el component sonor va aportar en el procés de transformació del cinema mut al cinema sonor.

2.3 Analitza la banda sonora d'una producció audiovisual per classificar els recursos específics de llenguatge sonor emprats en la seva construcció.

2.4 Especifica les característiques estructurals, expressives i funcionals dels gèneres radiofònics a partir de l'anàlisi de les graelles de programació de diferents emissores de ràdio.

2.5 Determina la banda sonora d'un producte audiovisual i d'un programa de ràdio, donant resposta als seus requisits comunicatius.

 

3. Avalua les característiques de la posada en escena d'una obra audiovisual analitzant les relacions establertes entre els diferents elements que la componen segons la intencionalitat del projecte i la seva època històrica.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Defineix les diferents funcions tècniques, expressives i comunicatives que compleixen els elements que componen la posada en escena d'una obra audiovisual.

3.2 Estima la idoneïtat del component escenogràfic d'una obra audiovisual a partir de l'estudi de la seva ambientació i dels elements que conformen la decoració i attrezzo.

3.3 Determina la consecució dels objectius expressius i comunicatius que en una obra audiovisual aporten l'elecció del seu cromatisme i de la seva il·luminació.

3.4 Especifica la idoneïtat del vestuari, maquillatge, caracterització i altres elements estilístics que afecten la posada en escena d'una obra audiovisual.

3.5 Defineix les funcions dels codis gestuals i del llenguatge corporal emprat com recursos expressius i comunicatius en la interpretació d'una obra en cinema i en televisió.

3.6 Relaciona l'evolució tècnica i expressiva experimentada històricament pel cinema i la televisió, amb les formes i maneres actuals d'utilització de la posada en escena.

 

Continguts

 

1. Resolució de situacions audiovisuals aplicant tècniques estandarditzades de realització.

1.1 Tècniques de manteniment de la continuïtat en els relats audiovisuals.

1.2 Tipus de continuïtat: narrativa, perceptiva, ràcord formal, de moviment, d'acció, de direcció, d'il·luminació, de vestuari, d'attrezzo, altres.

1.3 La continuïtat en els directes amb multicàmera.

1.4 Procediments d'articulació de l'espai/temps en el relat:

1.4.1 Valor i ús de l'el·lipsi.

1.4.2 Els signes de puntuació i de transició.

1.5 Tècniques bàsiques de realització audiovisual:

1.5.1 Els tres eixos: eix d'acció o d'interacció, eix òptic i eix càmera-personatge.

1.5.2 L'eix d'acció i el seu manteniment.

1.5.3 El pla màster. Pla i contraplà. Camp i contracamp.

1.6 Tècniques de realització de continuïtat en el desplaçament d'un personatge:

1.6.1 L'eix d'acció en el desplaçament d'un personatge.

1.6.2 El sentit direccional.

1.6.3 Trajectòries curvilínies.

1.6.4 Continuïtat en desplaçaments rectilinis.

1.7 Tècniques de realització de continuïtat a les preses d'un i de dos subjectes estàtics:

1.7.1 Apropament i allunyament d'un subjecte.

1.7.2 Preses de dos personatges en interacció.

1.7.3 Angulacions en sentit vertical.

1.7.4 Salt d'eix a la vista per moviment de càmera.

1.8 Tècniques de realització de continuïtat a les preses de dos, tres o més personatges:

1.8.1 Manteniment de la relació de distància.

1.8.2 Continuïtat amb desplaçament.

1.8.3 Salt d'eix per aparició d'un tercer personatge.

1.9 Concepte i evolució històrica. Temps, espai i idea en el muntatge.

1.10 Aplicació de tècniques de muntatge.

1.11 Resolució de diverses situacions audiovisuals mitjançant l'aplicació del llenguatge audiovisual.

 

2. Disseny de bandes sonores.

2.1 Anàlisi dels fonaments expressius del so:

2.1.1 Valors funcionals i expressius de la intensitat, el to i el timbre.

2.1.2 Aportacions expressives del so en la transformació del cinema mut al sonor.

2.2 Aportacions del so als productes audiovisuals.

2.3 Aplicació de les dimensions espai-temporals del so a la construcció de bandes sonores:

2.3.1 Ritme. Fidelitat. Sincronisme. So diegètic i no diegètic.

2.4 Tècniques de construcció de la banda sonora:

2.4.1 La paraula.

2.4.2 Els efectes sonors.

2.4.3 La música.

2.4.4 El silenci.

2.5 Procediments d'anàlisi de bandes sonores.

2.6 Tècniques de realització de programes de ràdio:

2.6.1 Audiència i programació radiofònica.

2.6.2 Gèneres radiofònics.

2.6.3 El llenguatge radiofònic.

2.6.4 Signes de puntuació en la ràdio: sintonia, cortina, ràfega, cop musical.

2.6.5 El guió de ràdio i l'escaleta.

2.6.6 Tècniques de realització de guions radiofònics.

 

3. Avaluació de les característiques de la posada en escena d'obres audiovisuals.

3.1 Funcions tècniques, expressives i comunicatives de la posada en escena:

3.1.1 Posicions totalitzadora i de distància de la posada en escena.

3.2 Tècniques escenogràfiques:

3.2.1 Il·luminació, ambientació, decoració, attrezzo, maquillatge, caracterització i perruqueria.

3.2.2 Llum i color en la posada en escena.

3.2.3 Objectius i funcions de la il·luminació.

3.2.4 Característiques de la llum: natural-artificial, duresa-suavitat, temperatura de color.

3.2.5 Tècniques d'il·luminació d'un personatge. Clau alta i baixa.

3.2.6 Característiques i funcions del vestuari.

3.2.7 Funció i tipus de perruqueria, maquillatge i caracterització.

3.2.8 El decorat i l'attrezzo.

3.3 Tipus d'interpretació segons el mitjà: teatre, cinema i televisió.

3.4 Funcions dels codis gestuals en la interpretació.

3.5 Similituds i diferències de la posada en escena segons el mitjà: cinema, televisió, multimèdia, videojocs, new media.

3.6 Evolució històrica dels moviments cinematogràfics i de la televisió en la seva relació amb la posada en escena.

 

UF 3: el guió audiovisual

Durada: 27 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina la viabilitat d'un guió audiovisual a partir del reconeixement de la seva estructura narrativa i la seva idea temàtica, relacionant el procés constructiu amb les possibilitats expressives dels codis emprats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les característiques diferencials dels diferents tipus i formats de guions audiovisuals d'utilització en la indústria audiovisual.

1.2 Estima els processos, característiques, avantatges i dificultats que planteja l'adaptació d'una obra literària preexistent a un guió audiovisual.

1.3 Determina l'estructura narrativa i la idea temàtica d'un guió audiovisual de ficció, a partir de la seva anàlisi.

1.4 Estableix el guió literari d'una seqüència dramàtica seguint les fases estandarditzades: determinació de la idea, documentació, storyline, argument i tractament.

1.5 Determina el procés de transformació d'una seqüència dramàtica, extreta parcialment d'un guió literari, a estructura pròpia de guió tècnic, i a storyboard.

1.6 Estima la viabilitat de realització d'un guió a partir de l'anàlisi de la seva estructura i de la determinació de la seva necessitat de recursos en un context de producció predeterminat.

 

Continguts

1. Determinació de guions audiovisuals.

1.1 Tipus i formats de guions audiovisuals:

1.1.1 Ficció, reportatge, documental.

1.1.2 Guions per a produccions multimèdia i videojocs.

1.2 Tècniques narratives aplicades a la construcció de relats audiovisuals de ficció:

1.2.1 La idea temàtica i la idea dramàtica.

1.2.2 El conflicte i la intriga bàsica.

1.2.3 Plantejament, desenvolupament i desenllaç.

1.2.4 Trama i subtrama.

1.2.5 Característiques i tipologies de personatges.

1.2.6 Característiques i funcions dels diàlegs audiovisuals.

1.3 Procés de construcció del guió literari: idea, documentació, storyline, sinopsi argumental i tractament.

1.4 Procés de transformació del guió literari a guió tècnic: la planificació.

1.5 Tècniques de construcció del storyboard.

1.6 Processos d'adaptació d'obres preexistents a guions audiovisuals.

1.7 Estudi de la viabilitat d'un guió a partir de l'anàlisi de la seva estructura i els recursos de producció.

 

UF 4: elements de llenguatge escènic i d'espectacles

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Resol situacions escèniques aplicant tècniques estandarditzades de llenguatge de l'espectacle i dels esdeveniments, relacionant les seves característiques funcionals amb la consecució dels objectius comunicatius del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica la tipologia de producte, la intencionalitat comunicativa, el tema, l'argument i l'estructura dramàtica, narrativa o comunicativa de l'espectacle o esdeveniment, a partir de l'anàlisi del seu guió, llibret o partitura.

1.2 Estima les característiques expressives dels elements constitutius dels llenguatges escènics i les seves qualitats plàstiques, funcionals, semàntiques i tècniques, a partir de l'anàlisi d'un espectacle o esdeveniment.

1.3 Determina les característiques tipològiques i descriptives dels personatges i intervinents necessaris per a la posada en marxa d'un projecte d'espectacle o esdeveniment.

1.4 Estima les possibilitats d'ús de diferents tècniques interpretatives, fins a triar la idònia per a la consecució dels objectius comunicatius del projecte.

1.5 Especifica les característiques del vestuari, el maquillatge i la caracterització per a la posada en escena del projecte d'espectacle o esdeveniment a partir de l'anàlisi del seu guió, llibret o partitura.

1.6 Estableix el procés complet d'adaptació d'una seqüència dramàtica d'un llibret a guió tècnic.

1.7 Defineix el procés complet de creació d'una escaleta per a la presentació d'un producte en un esdeveniment o espectacle multimèdia.

 

2. Avalua les característiques de la posada en escena d'un espectacle o esdeveniment relacionant la intencionalitat narrativa i expressiva de la representació amb els objectius del projecte i la seva època històrica.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina les característiques distintives de les escoles i moviments artístics i professionals més significatius relacionats amb les arts escèniques i amb els esdeveniments, amb perspectiva històrica i contemporània.

2.2 Relaciona l'evolució tècnica i expressiva experimentada històricament per les arts escèniques i els espectacles o esdeveniments, amb les formes i maneres actuals de concreció de la posada en escena.

2.3 Especifica les diferents funcions tècniques, expressives i comunicatives que compleixen els elements que componen la posada en escena d'un espectacle o esdeveniment.

2.4 Determina les característiques de la posada en escena d'un espectacle considerant el seu context històric, a partir de la lectura i anàlisi de la documentació del projecte.

2.5 Determina la idoneïtat dels esquemes i elements d'il·luminació destinats a la consecució de la intencionalitat expressiva i comunicativa d'un espectacle o esdeveniment.

2.6 Defineix les característiques dels elements musicals, sonors, audiovisuals o de qualsevol altre tipus que intervenen en la posada en escena d'un espectacle o esdeveniment.

2.7 Especifica els materials i tècniques destinats a vestir l'escenari d'un projecte d'espectacle o esdeveniment.

 

Continguts

 

1. Resolució de situacions escèniques aplicant tècniques de llenguatge de l'espectacle i dels esdeveniments.

1.1 Tipologia dels espectacles i esdeveniments.

1.2 Característiques dels guions, escaletes, llibrets i partitures d'ús en espectacles i esdeveniments.

1.3 Tècniques d'interpretació aplicades a l'espectacle i a diferents tipologies d'esdeveniments.

1.4 Funcions dels codis gestuals interpretatius en els espectacles.

1.5 Tècniques de construcció del personatge.

1.6 Tècniques de direcció escènica.

1.7 Funcions del vestuari, maquillatge, caracterització, perruqueria i altres elements estilístics.

1.8 Adaptació dels texts:

1.8.1 La dramatúrgia.

1.8.2 Funcions de la direcció artística.

1.8.3 Tècniques d'elaboració de guions i escaletes per a espectacles i esdeveniments.

1.9 Metodologia d'anàlisi de l'estructura dramàtica i l'estructura narrativa del text en projectes d'espectacles i esdeveniments.

 

2. Avaluació de les característiques de la posada en escena d'un espectacle o esdeveniment.

2.1 Evolució històrica de les escoles i moviments artístics i professionals en els espectacles i esdeveniments.

2.2 Evolució històrica dels espais escènics per a la representació d'espectacles i esdeveniments en la seva relació amb la posada en escena.

2.3 Valor expressiu dels elements escenogràfics en espectacles i esdeveniments.

2.4 Determinació de la posada en escena d'un espectacle a partir de la lectura i l'anàlisi de la documentació del projecte:

2.4.1 Disseny de l'escenografia d'un espectacle o esdeveniment.

2.4.2 Disseny del vestuari d'un espectacle o esdeveniment.

2.5 El vestit d'escena en espectacles i esdeveniments.

2.6 Valor expressiu de la il·luminació en espectacles i esdeveniments:

2.6.1 Valors expressius i funcionals de la il·luminació en espectacles o esdeveniments.

2.6.2 Disseny de la il·luminació d'un espectacle o esdeveniment.

2.7 Funcions de la música, sons, audiovisuals i altres elements en el llenguatge escènic.

2.8 Aplicacions dels elements musicals, sonors, audiovisuals o d'altres tipus a la posada en escena d'un espectacle o esdeveniment a partir de la lectura del llibret o documentació inicial del projecte.

 

 

Mòdul professional 7: mitjans tècnics audiovisuals i escènics

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equips d'il·luminació i escenotècnia. 20 hores

UF 2: equipament de captació d'imatge. 25 hores

UF 3: equips de so. 30 hores

UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera. 30 hores

UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals. 20 hores

UF 6: equipament tècnic en projectes multimèdia. 20 hores

UF 7: sistemes d'emissió i difusió. 20 hores

 

UF 1: equips d'il·luminació i escenotècnia.

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les condicions tècniques dels equips d'il·luminació i escenotècnia a emprar en projectes audiovisuals i d'espectacles, analitzant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Avalua les qualitats de fonts pertinents naturals, incandescents, fluorescents i de descàrrega en diversos projectes audiovisuals, escènics i d'espectacles relacionades amb la tecnologia d'emissió, fotometria, colorimetria, tipus de feix lluminós, tensió, potència i eficàcia lluminosa.

1.2 Compara i defineix els efectes de la il·luminació amb aparells de llum directa, llum refractada, llum reflectida i llum modular, tant fixos com robotitzats, sobre localitzacions, escenes, decorats, presentadors, convidats, públic i intèrprets en projectes audiovisuals, escènics i d'espectacles.

1.3 Defineix les opcions d'escomesa elèctrica o grup electrogen quant a potència, fases elèctriques, seccions de cable, connectors, quadres elèctrics i distribució de línies en projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.4 Determina la idoneïtat de diverses configuracions de taules de llums i dimmers a projectes televisius, escènics i d'espectacles, en funció del material d'il·luminació involucrat i de les intencions expressives i dramàtiques.

1.5 Determina la utilització de filtres d'efectes de color, difusors, neutres i convertidors de temperatura de color sobre els diferents tipus d'aparells d'il·luminació utilitzats en projectes audiovisuals, escènics i d'espectacles.

1.6 Defineix els elements escenogràfics i la maquinària escènica adequats a diversos projectes cinematogràfics, televisius, escènics i d'espectacles.

 

Continguts

1. Determinació de les característiques tècniques d'equips d'il·luminació i escenotècnia necessaris en espectacles i mitjans audiovisuals.

1.1 Física de la llum i la visió humana:

1.1.1 Fotometria, colorimetria, temperatura de color de fonts de llum, naturals i artificials. Magnituds. Graus Kelvin i graus Mired.

1.1.2 Instruments de mesurament. Termocolorímetre.

1.1.3 Fonts d'il·luminació d'audiovisuals i làmpades d'incandescència, descàrrega, fluorescència i LED.

1.2 Qualitat expressiva de la llum:

1.2.1 Duresa i suavitat del feix lluminós. Cobertura.

1.2.2 Equips d'il·luminació per a espectacles i mitjans audiovisuals: projectors de feix obert, projectors amb lent, reflectors de llum suau, aparells modulars i robotitzats.

1.3 Electricitat aplicada per a instal·lacions d'il·luminació en espectacles i mitjans audiovisuals:

1.3.1 Magnituds elèctriques.

1.3.2 Connexions elèctriques a la xarxa i a grups electrògens. Subministrament monofàsic i trifàsic. Quadres elèctrics.

1.3.3 Distribució de càrregues, fases, neutre, conductor de protecció (terra).

1.3.4 Tipus de cables, seccions i connectors.

1.3.5 Protecció de línies: magnetotèrmica i diferencial.

1.4 Taules de llums (dimmers).

1.5 Filtres d'efectes, difusors, filtres neutres ND, convertidors de temperatura de color per homogeneïtzar llums: Orange (CTO) i Blue (CTB). Densitats. Altres convertidors.

1.6 Escenotècnia i tipologies d'arquitectura teatral. Grand Support, escenaris modulars i bastimentada (Trusses). FOH (Front of House).

1.7 Materials i tècniques de fusteria, metal·lúrgia i acabats en construcció i decorats.

1.8 Maquinària escènica.

 

UF 2: equipament de captació d'imatge

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les qualitats tècniques de l'equipament de captació d'imatge en cinema, vídeo i televisió a emprar en diversos projectes audiovisuals, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona els paràmetres tècnics dels objectius amb els seus efectes sobre els elements morfològics de l'enquadrament.

1.2 Justifica les alternatives de registre en pel·lícula fotoquímica, cinta magnètica, discs òptics, targetes de memòria i discs durs idònies a diversos tipus de filmació o enregistrament audiovisual.

1.3 Determina les qualitats de les càmeres adequades a diversos projectes en cinema i vídeo quant a format, relació d'aspecte, definició, exploració i imatges per segon.

1.4 Avalua les capacitats de les càmeres quant a sensibilitat lluminosa, guany, adaptabilitat a temperatures de color, temps d'obturació, nivell de negres, ajusts en matriu digital i ajusts de visor, en relació amb diversos projectes audiovisuals i les seves condicions d'il·luminació.

1.5 Relaciona les opcions de codi de temps que ofereixen les diverses càmeres amb els mètodes de registre de codis de temps en enregistraments amb una o diverses càmeres i amb posteriors processos de postproducció i laboratori.

1.6 Avalua les opcions de catalogació i gestió digital de clips en càmera.

1.7 Defineix els requisits de captació de so en càmera o en equips específics d'àudio, i determina les necessitats d'ajust, control i monitoratge de micròfons propis i entrades exteriors a la càmera.

1.8 Avalua els diversos suports de càmera en relació amb els requisits de rodatge o enregistrament i amb els fonaments narratius i estètics dels moviments de càmera.

 

Continguts

1. Determinació de les qualitats tècniques d'equips de captació d'imatge en cinema, vídeo i televisió.

1.1 Objectius de cinema i vídeo:

1.1.1 Tipus: fixes i variables (zoom). Paràmetres i accessoris. Zooms digitals.

1.1.2 Característiques dels objectius emprats en produccions audiovisuals: distància focal, profunditat de camp, profunditat de focus i efectes sobre la imatge.

1.2 Suports de registre idonis a diverses tecnologies de captació d'imatge: pel·lícula, cintes magnètiques, discs òptics, targeta de memòria i disc dur.

1.3 Característiques tècniques dels sistemes de registre de vídeo digital:

1.3.1 Format i estructura de les senyals:

1.3.2 Freqüència de mostreig, nombre de bits, compressió i relació d'aspecte.

1.3.3 Exploració entrellaçada i progressiva i freqüència de les imatges. Càmeres SD/HD.

1.4 Especificacions de càmeres de vídeo:

1.4.1 Sensibilitat del CCD, filtres de càmera de temperatura de color, balanç de blancs, obturació, negres i ajust del menú.

1.4.2 Càmeres cinematogràfiques: suport 16 mm, 35 mm o 65 mm. Resolució cinema digital 2K/4K.

1.5 Possibilitats de gravació del TimeCode SMPTE- EBU en multicàmera i postproducció (REC RUN/FREE RUN). TimeCode LTC i VITC. Requisits de sincronització i codis de temps en relació amb les càmeres de cinema o vídeo i equips de postproducció.

1.6 Catalogació i gestió digital de clips de vídeo en càmera. Tipus.

1.7 Micròfons interns i externs a la càmera:

1.7.1 Tipus.

1.7.2 Ajustos: nivell d'entrada, control vúmetres i monitoratge d'àudio (auriculars en càmeres de vídeo).

1.7.3 Micròfons sense fil. Entrades LINE IN exteriors.

1.7.4 Sistemes de rails i càmeres robotitzades.

1.7.5 Suports sobre vehicles terrestres i aeris.

1.8 Suports de càmeres de vídeo i cinematogràfiques:

1.8.1 Tipus de capçals de càmera i trípodes.

1.8.2 Accessoris per a càmera a mà, steadycam, bodycam i similars. Tràveling, dollies, plomes, grues i caps calents.

 

UF 3: equips de so

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les qualitats tècniques de l'equipament de so idoni en programes de ràdio, enregistraments musicals, espectacles, representacions escèniques i projectes audiovisuals, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les qualitats tècniques dels diversos micròfons i accessoris necessaris en projectes audiovisuals i d'espectacles, segons les característiques acústiques dels espais, l'equipament de captació o amplificació de so i les intencions comunicatives o dramàtiques.

1.2 Justifica les necessitats de línies d'àudio amb diferents tipus de cables i connectors en funció dels requisits de micròfons, equips reproductors, equips informàtics, taules de mescles, amplificadors, distribuïdors, etapes de potència, altaveus i equips d'enregistrament i registre d'àudio a emprar en projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.3 Justifica la idoneïtat de diverses configuracions de taules d'àudio i equips de registre de so directe en rodatges cinematogràfics i enregistraments audiovisuals.

1.4 Determina les necessitats de taules d'àudio i equips d'amplificació en enregistraments o directes televisius, representacions escèniques i espectacles en viu segons les condicions acústiques d'estudis, sales i espais diversos.

1.5 Defineix les especificacions tècniques i les qualitats operatives de diverses configuracions d'equipament d'àudio en enregistraments en estudi de música, doblatge i efectes sonors.

1.6 Justifica la idoneïtat de diverses configuracions d'estudi d'enregistrament i d'estudi de ràdio a projectes d'enregistrament musical i a programes de ràdio.

 

Continguts

1. Determinació de les qualitats tècniques dels mitjans de so en espectacles, ràdio i mitjans audiovisuals.

1.1 Qualitats tècniques generals dels micròfons per a captació de so en projectes audiovisuals i d'espectacles:

1.1.1 Direccionalitat, ample de banda, dinàmic/condensador/electret, sensibilitat. Sense fil.

1.1.2 Accessoris necessaris: muntures, suports antivibració, paravents, antipop, pinces, pistoles, cables equilibrats o no equilibrats, connectors, perxes.

1.2 Configuracions de línies i amplificació a emprar en projectes audiovisuals i d'espectacles:

1.2.1 Línies d'àudio: cables equilibrats o no equilibrats, mànegues, alimentació Phantom.

1.2.2 Connectors: RCA/CANON/JACK, senyal analògica i digital.

1.2.3 Sistema complementari: reproductors DVD, arxius wave/mp3/altres, taules de mescles, processadors, etapes de potència i pantalles o columnes acústiques (LineArray).

1.2.4 Equips d'enregistrament: magnetoscopis, disc dur, òptic, altres.

1.2.5 Formats de registre d'àudio: wave, mp3, altres.

1.3 Prestacions tècniques i operatives de taules d'àudio analògiques i digitals per a so directe en rodatge cinematogràfic i enregistrament audiovisual:

1.3.1 Tipus i qualitats tècniques d'enregistrament d'àudio: taules portàtils amb gravadors de disc dur, cintes magnètiques, DVD, targetes de memòria, altres.

1.3.2 Idoneïtat de taules de mescles i gravadors d'àudio a diversos tipus de gravació a emprar en els diferents tipus de projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.4 Prestacions tècniques i operatives de taules d'àudio analògiques i digitals per a directes de televisió i representacions escèniques:

1.4.1 Prestacions tècniques i operatives de taules per a musicals en viu (actuacions): taules de PA i taules de monitors.

1.4.2 Prestacions de l'amplificació d'àudio en espais escènics, ràdio, estudis d'enregistrament i estudis de televisió.

1.4.3 Prestacions de l'amplificació d'àudio en espectacles en viu: etapes PA, amplificació i monitors.

1.4.4 Avaluació i coneixement bàsic de condicionament acústic, aïllament sonor i temps de reverberació adequats en localitzacions i espais escènics.

1.5 Especificacions tècniques i qualitats operatives de diverses configuracions d'equipament d'àudio en enregistrament en estudi de música, doblatge i efectes sonors:

1.5.1 Equipaments multipistes, programari de gravació multipista.

1.5.2 Generació multipista de: gravació de diàlegs, Off, efectes Foley, efectes digitals, so ambient, música original, versionada i de llibreria.

1.5.3 Gravació estèreo, Dolby Digital, DTS, d'altres.

1.6 Configuració d'estudis d'enregistrament musical i estudis de ràdio.

1.7 Especificacions i qualitats tècniques i operatives de les aplicacions informàtiques de gravació d'àudio d'enregistrament musical i programes de ràdio.

 

UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina la configuració de mitjans tècnics del control de realització adequant-la a diverses estratègies multicàmera en programes de televisió, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Justifica el diagrama d'equips i connexions del control de realització i el plató de televisió, d'unitats mòbils i del control de continuïtat.

1.2 Avalua les característiques de diversos mescladors de vídeo i les seves capacitats quant a operacions de selecció de línies d'entrada, sincronització, busos primaris i auxiliars, transicions, incrustacions, DSK i efectes digitals.

1.3 Defineix les necessitats de línies d'entrada a la taula d'àudio i les trameses d'aquesta cap a diferents destinacions en control i estudi en diversos programes televisius.

1.4 Dissenya l'esquema d'intercomunicació entre llocs de realització, càmeres, regidoria, taula d'àudio, reproducció i enregistrament de vídeo, control de càmeres, control d'il·luminació, grafisme i connexions exteriors.

1.5 Justifica l'elecció de suports i formats de registre de vídeo i àudio, i de tecnologies del tipus àudio segueix vídeo i vídeo i àudio embegut.

1.6 Avalua les especificacions de les càmeres i de les seves unitats de control, i justifica les operacions d'ajust d'imatge en programes gravats i emissions en directe.

1.7 Determina les capacitats tècniques de sistemes d'escenografia virtual i la seva vinculació amb les càmeres i el mesclador d'imatge.

 

Continguts

1. Determinació de la configuració de mitjans tècnics del control de realització de televisió, la unitat mòbil i el control de continuïtat de televisió.

1.1 Configuracions del sistema de televisió:

1.1.1 Càmeres, il·luminació, prompters, unitats de control de càmeres (CCU), mescladors de vídeo, generadors de sincronismes, matrius o patch-panel, preselectors de vídeo, equips i sistema informàtic de continuïtat, reproductors i gravadors de vídeo/àudio, tituladores, sistemes d'auto-cue i enllaços amb unitats mòbils.

1.1.2 Monitoratge, mesura i control de senyals de vídeo analògic i digital: monitors de forma d'ona, vectoscopis i rasteritzadors.

1.1.3 Diagrames d'equipament i connexions de vídeo i àudio en controls de realització en relació amb el plató de televisió, control d'imatge, control de so, continuïtat i enllaços amb unitats mòbils.

1.2 Canals o línies d'entrada necessàries a la taula d'àudio i les trameses d'aquesta cap a diferents destinacions en monitorització (control de realització, plató i gravació) en diversos programes televisius.

1.3 Característiques de diversos mescladors de vídeo i les seves capacitats quant a operacions de selecció de línies d'entrada, sincronització, busos primaris i auxiliars, transicions, incrustacions, DSK i efectes digitals.

1.4 Diferència entre àudio del programa i àudio d'intercomunicació:

1.4.1 Esquemes d'intercomunicació entre els llocs de realització, càmeres, regidoria, taula d'àudio, reproducció i enregistrament de vídeo, control de càmeres, control d'il·luminació, grafisme i connexions exteriors.

1.4.2 Intercomunicadors per cable i per RF. El senyal de Tally.

1.5 Suports i formats de registre de vídeo i àudio: magnetoscopis, formats digitals, SD i HD. Tecnologies del tipus àudio segueix vídeo i vídeo i àudio embegut.

1.6 Tipus de càmeres de televisió en estudi i les seves unitats de control (CCU). Control d'imatge: fase H i fase SC, balanç de blancs, negres, guany, gamma, diafragma, pedestals, color, preajustatges d'escena.

1.7 Sistemes d'escenografia virtual. Vinculació del programari del sistema virtual amb les càmeres i el mesclador d'imatge. Referències i tendències actuals.

 

UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina l'equipament de postproducció en projectes audiovisuals segons els requisits d'edició, grafisme, animació, efectes, sonorització, canvi de format i processos finals, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona les especificacions tècniques i les qualitats operatives de l'equipament de postproducció amb les diverses metodologies de muntatge i edició en projectes de cinema, vídeo i televisió.

1.2 Justifica la idoneïtat de l'edició lineal o de l'edició no lineal en diversos projectes de muntatge i postproducció.

1.3 Dissenya el diagrama de blocs d'un equip d'edició no lineal i el sistema d'edició, els seus perifèrics, la seva connexió a xarxes i servidors, les seves connexions amb magnetoscopis o altres reproductors, gravadors i matrius, assegurant l'operativitat dels processos de captura o digitalització, edició i bolcat al suport de destinació.

1.4 Justifica les decisions del projecte d'edició quant a suports d'enregistrament, formats, exploració, freqüències de mostreig, quantificacions, estàndards de compressió, taxes de bits, còdecs d'àudio i vídeo, fotogrames clau i estàndards d'exhibició a emprar en el procés d'edició i en els suports de distribució de diversos projectes audiovisuals.

1.5 Estableix les opcions tècniques dels materials a lliurar al final del procés de postproducció, incloent llistes de decisions d'edició i enregistraments off-line i on-line amb destinació a altres empreses, laboratoris i canals de distribució en diversos projectes audiovisuals.

1.6 Relaciona les capacitats d'editors no lineals amb les exigències de projectes de postproducció, quant a opcions de projecte, admissió de formats diversos, pistes d'àudio i vídeo, transicions, efectes, capacitats d'ajustament i sincronització, temps de processament, capacitats de retolació i integració amb aplicacions de grafisme, composició vertical i 3D.

1.7 Estableix les característiques de l'equipament i les aplicacions de postproducció d'àudio necessàries en processos de sonorització de projectes audiovisuals.

1.8 Determina les opcions tècniques i operatives de sistemes virtuals d'edició de notícies adequades a les diverses funcions en informatius de televisió.

 

Continguts

1. Determinació de la configuració de mitjans tècnics de postproducció en projectes audiovisuals.

1.1 Qualitats tècniques i operatives de l'equipament de postproducció lineals i no lineals de vídeo:

1.1.1 Magnetoscopis preeditors, editors digitals i control d'edició.

1.1.2 Estacions de treball PC/MAC i programari de postproducció.

1.2 Avantatges i inconvenients d'edicions lineals i no lineals en diversos projectes de muntatge i postproducció:

1.2.1 Diagrames d'un sistema d'edició no lineal:

1.2.2 Estació de treball, xarxa, servidor central, magnetoscopis editors gravadors.

1.2.3 Bolcat des de cintes magnètiques/targetes de memòria/disc dur/d'altres, matrius (patch panel) de vídeo i àudio a un disc dur servidor de captura o digitalització.

1.3 Suports d'enregistrament i característiques tècniques:

1.3.1 Cintes magnètiques, targeta de memòria, disc dur, òptics.

1.3.2 Formats digitals: estructura de mostreig, SD/HD, freqüències de mostreig, quantificacions o nombre de bits, estàndards de compressió (intraframe, interframe), taxes de bits o bit rate, còdecs d'àudio i vídeo.

1.3.3 Suports de distribució estàndard.

1.4 Opcions tècniques dels materials a lliurar al final del procés de postproducció:

1.4.1 Format AVI, format QuickTime, format MPEG-2, format DVD-Blu-ray, format MPEG-4 (H.264), format FLV, d'altres.

1.4.2 Llistes de decisions d'edició EDL i enregistrament off-line i on-line amb destinació a d'altres empreses, laboratoris i canals de distribució. Preparació per a difusió PPD.

1.5 Capacitats dels editors no lineals amb les exigències de projectes de postproducció quant a opcions de projecte:

1.5.1 Formats. Pistes de vídeo i àudio, eines de trimat, transicions de vídeo, efectes de vídeo, bloqueig de sincronització i de pista, canvi de velocitat, temps de processament.

1.5.2 Retolació i efectes de texts, grafisme, tècniques de composició (ChromaKey, color/luminància/d'altres) i importació 2D i 3D.

1.6 Aplicacions de postproducció d'àudio en processos de sonorització de projectes audiovisuals:

1.6.1 Importació en programari de postproducció professional.

1.6.2 Característiques de l'equipament: plataformes amb disc dur, processador d'alt nivell, targetes d'àudio digital, taules externes amb control Midi, processadors, connectors en temps real i d'efectes i doble monitor de visualització.

1.7 Opcions tècniques i operatives de sistemes virtuals d'edició de noticies en informatius de televisió.

 

UF 6: equipament tècnic en projectes multimèdia

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix la idoneïtat de l'equipament tècnic en projectes multimèdia, avaluant les seves especificacions i justificant les seves aptituds en relació amb els requeriments del mitjà i de les necessitats dels projectes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les especificacions de l'equipament informàtic per a diversos projectes multimèdia quant a processadors, memòria, disc dur, unitats òptiques d'enregistrament i reproducció, targeta gràfica, pantalla i perifèrics.

1.2 Determina les necessitats de la configuració en xarxa d'equips informàtics, les relacions servidor/clients, els mètodes d'emmagatzematge i de còpies de seguretat, així com els protocols de permisos per als diferents membres del projecte multimèdia segons les seves funcions.

1.3 Justifica les prestacions tècniques i operatives de les aplicacions de tractament d'imatges, il·lustració vectorial, animació 2D, modelatge i animació 3D, disseny interactiu, disseny web, edició de vídeo i autoria en relació amb diversos projectes interactius, de disseny web audiovisual, de videojocs i d'autoria en DVD i altres suports.

1.4 Justifica la utilització de determinats formats i opcions d'arxiu d'imatge, àudio i vídeo per als mitjans adquirits a través de càmeres fotogràfiques, escàners, micròfons, línies d'àudio i reproductors de vídeo adequats a diversos projectes multimèdia.

1.5 Determina les necessitats d'usuaris amb diferents graus d'accessibilitat i les exigències tècniques dels diversos mitjans d'explotació i n'adapta les opcions de sortida de les aplicacions multimèdia.

 

Continguts

1 Definició de l'equipament tècnic en projectes multimèdia.

1.1 Qualitats tècniques de l'equipament informàtic de produccions multimèdia:

1.1.1 Processador, memòria, capacitat en disc dur, unitats òptiques de gravació i reproducció, targeta gràfica i pantalla.

1.1.2 Escàner, impressores, tauleta gràfica.

1.2 Configuracions en xarxa d'equips informàtics:

1.2.1 Tipus de xarxes, senyal digital/fibra òptica, velocitat de transferència de dades.

1.2.2 Mètodes d'emmagatzematge: formats, compressió.

1.2.3 Còpies de seguretat.

1.2.4 Control escalat dels diferents membres, segons la seva responsabilitat en el projecte, mitjançant protocols d'accés.

1.3 Prestacions tècniques i operatives de les aplicacions de tractament d'imatges:

1.3.1 Programari bitmap, vectorial, animació 2D, modelatge i animació 3D.

1.3.2 Escenografia virtual, disseny interactiu, disseny web, edició de vídeo i autoria.

1.3.3 Relació amb diversos projectes interactius (hipertext, multimèdia i hipermèdia), de disseny web audiovisual (portal, streaming, podcast), de videojocs i d'autoria en DVD i d'altres suports.

1.4 Formats d'arxiu i opcions per als mitjans adquirits a través de càmeres fotogràfiques digitals, escàners, micròfons, línies d'àudio: analògic, digital, òptic:

1.4.1 Formats d'imatge: RAW, PSD, JPEG, TIFF, d'altres.

1.4.2 Formats d'àudio: WAV, MP3, AIFF, WMA, d'altres.

1.4.3 Formats de vídeo: AVI, QuickTime, MPEG-2, DVD-Blu-ray, MPEG-4 (H.264), FLV, d'altres.

1.4.4 Reproductors de vídeo: magnetoscopis, DVD, d'altres adequats a diversos projectes multimèdia.

1.5 Graus d'accessibilitat de les aplicacions multimèdia:

1.5.1 Graus d'escalat en hipertext, grau d'escalat en hipermèdia.

1.5.2 Exigències tècniques dels diversos mitjans d'explotació: capacitat/velocitat de transferència.

1.5.3 Fiabilitat en les opcions de sortida de les aplicacions multimèdia.

 

UF 7: sistemes d'emissió i difusió

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix les opcions tècniques i les qualitats multimèdia, multicanal i interactives de programes audiovisuals i multimèdia a emetre o distribuir per qualsevol sistema o suport, analitzant les seves característiques tècniques i justificant les diferents opcions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les qualitats tècniques i les opcions de configuració de programes de televisió a difondre mitjançant TDT, IPTV, satèl·lit, cable, streaming, podcast i telefonia mòbil, quant als paràmetres que les defineixen.

1.2 Justifica les opcions tècniques de programes de ràdio a difondre mitjançant emissió analògica, estàndard de ràdio digital DAB, TDT, streaming, podcast i telefonia mòbil, quant al compliment dels paràmetres tècnics definitoris de cada sistema.

1.3 Justifica les necessitats de canal de retorn i les seves opcions tècniques en programes de televisió interactiva mitjançant set-top-box, descodificadors interactius, línia telefònica, SMS, Internet o cable.

1.4 Determina les opcions de configuració de productes audiovisuals a difondre mitjançant suports digitals quant a tipus de suport, capacitats, formats de vídeo, codificació-descodificació d'àudio i vídeo, taxa de bits, regions i compatibilitat, així com els requisits d'autoria i navegació.

1.5 Justifica les opcions de configuració de productes musicals a difondre mitjançant suports digitals quant a tipus de suport, modulació, freqüència de mostreig, quantificació, relació senyal-soroll, rang dinàmic, gràfics i menús interactius.

1.6 Estableix les característiques tècniques de projectes interactius i videojocs a difondre a través d'Internet, TDT, telefonia mòbil i suports digitals per a diverses plataformes.

 

Continguts

1. Definició d'opcions tècniques i qualitats interactives en la difusió de ràdio, televisió, productes audiovisuals i multimèdia.

1.1 Estàndards de televisió en definició estàndard i formats d'emissió en TDT, IPTV, satèl·lit, cable, reproducció en temps real, podcast i mobilitat.

1.2 Emissió i paràmetres tècnics de les senyals de programes de ràdio:

1.2.1 Analògica, estàndard de ràdio digital DAB, TDT, reproducció en temps real, podcast i mobilitat.

1.2.2 Modulació, bandes de freqüència i estàndards de ràdio analògica i digital.

1.2.3 Tecnologies i receptors de ràdio interactiva en telefonia mòbil.

1.3 Canals de retorn i les seves opcions tècniques en programes de televisió interactiva mitjançant set-top-box, descodificadors interactius, línia telefònica, SMS, internet o cable.

1.4 Configuracions de productes audiovisuals a difondre mitjançant suports digitals quant a:

1.4.1 Tipus de suport, capacitats, formats de vídeo, codificació-descodificació d'àudio i vídeo.

1.4.2 Taxa de bits, regions i compatibilitat.

1.4.3 Requisits d'autoria i navegació.

1.5 Configuració de productes musicals a difondre mitjançant suports digitals quant a:

1.5.1 Tipus de suport, modulació, freqüència de mostreig 44,1/48/96/192 KHz.

1.5.2 Quantificació 16/20/24 bits, taxa de bits (bit rate), canals d'àudio, relació senyal-soroll, rang dinàmic, gràfics i menús interactius.

1.5.3 Suports digitals per a distribució de productes musicals:

1.5.4 Capacitat CD, DVD-àudio codificació Dolby Digital, DVD-àudio codificació DTS, cares, capes i densitats.

1.5.5 Configuració de canals: 5.1/àudio 3D/d'altres.

1.6 Característiques tècniques de projectes interactius i videojocs a difondre a través d'internet, TDT, telefonia mòbil i suports digitals per a diverses plataformes:

1.6.1 Televisió interactiva: mitjans, estàndards, descodificadors interactius i canals de retorn.

1.6.2 Formats de vídeo sobre DVD i Blu-Ray, cares, capes i densitats, taxa de bits (bit rate) i codificació-descodificació d'àudio i vídeo.

1.6.3 Codis regionals, Subtitulat.

1.6.4 Opcions d'interactivitat i navegació mitjançant menús i gràfics.

1.6.5 Contingut multimèdia addicional.

 

 

Mòdul professional 8: administració i promoció d'audiovisuals i espectacles

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: normativa legal. 26 hores

UF 2: contractació de recursos humans. 20 hores

UF 3: contractació de recursos tècnics i materials. 20 hores

UF 4: administració econòmica, comptable i fiscal de projectes. 20 hores

UF 5: explotació comercial. 20 hores

UF 6: promoció de projectes. 26 hores

 

UF 1: normativa legal

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua la normativa legal a aplicar en l'administració del projecte audiovisual i d'espectacle valorant les gestions a realitzar segons el tipus de producte i la seva fase de producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les característiques específiques de la regulació jurídica i la normativa legal d'aplicació al producte audiovisual o d'espectacle a desenvolupar.

1.2 Detalla els tràmits propis de la gestió de la propietat Intel·lectual de l'obra audiovisual o d'espectacle a desenvolupar, segons la fase de producció del projecte, la naturalesa de l'obra, original o adaptada, i les expectatives comercials.

1.3 Defineix els tràmits a seguir per a l'administració dels drets d'autor d'una obra audiovisual o d'espectacle mitjançant la variant de copyleft i creativecommons.

1.4 Especifica els tràmits propis de la gestió del dipòsit legal, d'acord amb els aspectes clau de la normativa que afecten l'administració i desenvolupament d'un producte audiovisual o d'un espectacle.

1.5 Especifica els tràmits propis de la gestió de marxandatge o subproductes derivats d'una obra audiovisual o d'un espectacle, d'acord amb els aspectes clau de la normativa de la llei de marques.

1.6 Determina els requeriments, procediments i documents necessaris per accedir a convocatòries públiques d'ajuda per a la producció d'una obra audiovisual o d'un espectacle.

1.7 Fa una previsió econòmica per calcular les quantitats econòmiques per al finançament i amortització que poden obtenir-se mitjançant subvencions públiques, d'acord amb les característiques d'un projecte audiovisual o d'un espectacle, i amb les seves possibilitats d'explotació.

1.8 Determina les gestions a realitzar per garantir el compliment de la normativa legal referida al dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, en una obra audiovisual o d'espectacle.

 

Continguts

1. Avaluació de la normativa legal en l'administració del projecte audiovisual i d'espectacles.

1.1 Regulació jurídica de la indústria audiovisual i de l'espectacle:

1.1.1 Normatives reguladores de la ràdio i la televisió, de l'activitat cinematogràfica, de l'espectacle, de la publicitat, del dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, del patrocini i del mecenatge.

1.2 Regulació jurídica del producte audiovisual o de l'espectacle:

1.2.1 Llei de propietat intel·lectual: drets d'autor, entitats de gestió, adaptacions, versions i seqüeles, copyleft i creativecommons, contractes de cessió de drets, drets afins i connexes.

1.2.2 Llei de marques: concepte de propietat industrial, identificació de la propietat industrial de l'obra audiovisual i de l'espectacle, aplicació de la normativa a la generació de productes derivats i marxandatge, registre i manteniment de la marca.

1.2.3 Llei del dipòsit legal: concepte de dipòsit legal, aplicació de la normativa en obres audiovisuals i d'espectacle, registre del dipòsit legal en obres audiovisuals i d'espectacle.

1.3 Producció audiovisual i d'espectacles d'iniciativa pública:

1.3.1 Producció teatral municipal.

1.3.2 Producció teatral autonòmica.

1.3.3 Producció teatral estatal.

1.4 Producció audiovisual i d'espectacles d'iniciativa privada:

1.4.1 Models vigents de producció teatral, empreses de producció, companyies comercials, companyies alternatives.

1.5 Programes europeus, estatals i autonòmics d'ajuts públics a la producció, distribució i exhibició audiovisual i d'espectacles: convocatòries, requisits d'accés, sol·licituds i tràmits.

 

UF 2: contractació de recursos humans

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Valora les característiques dels contractes dels equips humans tècnics i artístics que intervenen en la producció de projectes audiovisuals i d'espectacles, relacionant la tipologia de contractes amb les condicions laborals del sector.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina la tipologia, modalitat de contractació i condicions específiques dels contractes aplicables en la resolució d'un projecte audiovisual o d'espectacle d'acord amb les característiques del projecte i amb les limitacions pressupostàries.

1.2 Considera les clàusules generals i les característiques dels convenis col·lectius reguladors de l'activitat professional al sector audiovisual i de l'espectacle per aplicar-los en la resolució del projecte.

1.3 Valora les diferents opcions existents per a la redacció de les clàusules dels contractes laborals, segons les condicions pròpies del lloc de treball i del llenguatge i estil aplicables als documents oficials.

1.4 Proposa alternatives a les condicions contractuals plantejades amb vista a l'optimització de resultats econòmics i a garantir el pacte més satisfactori per a ambdues parts, en la resolució d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

1.5 Especifica el procediment de validació, formalització i tramitació del document contractual davant d'organismes oficials, d'acord als processos estandarditzats de gestió.

 

Continguts

1. Valoració de les característiques dels contractes dels equips humans tècnics i artístics.

1.1 Normativa legal de les relacions laborals al sector audiovisual i d'espectacles.

1.2 Tipologia, modalitats de contractació i condicions específiques dels contractes en el sector audiovisual i d'espectacles.

1.3 Convenis col·lectius del sector audiovisual i d'espectacles: clàusules generals i característiques segons activitats i tipus d'empreses.

1.4 Règims de la Seguretat Social del sector audiovisual i d'espectacles.

1.5 Tipus i formes de contractació laboral en el sector audiovisual i d'espectacles: criteris d'elecció del tipus o forma contractual.

1.6 Procediments de formalització del contracte laboral: clàusules, requisits, durada, tràmits, subvencions i documentació oficial.

1.7 Validació, formalització i tramitació de contractes.

1.8 Nòmines i assegurances socials: salari base, complements i bases de cotització.

 

UF 3: contractació de recursos tècnics i materials

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Valora les característiques dels contractes per a l'aprovisionament de béns, serveis i equipament logístic, relacionant l'oferta comercial del sector amb les necessitats de la producció i especificant les tècniques de negociació utilitzades en el tancament d'acords.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona el tipus i condicions dels contractes de lloguer, compravenda, lísing i rènting, aplicables en la resolució d'un projecte audiovisual o d'espectacle, a partir de la valoració de la necessitat específica de cada recurs.

1.2 Selecciona la modalitat de contractació adequada al producte audiovisual o d'espectacle segons el tipus d'aprovisionament, les característiques del projecte i les limitacions pressupostàries.

1.3 Valora les diferents opcions existents per a la redacció de les clàusules del contracte de lloguer, compravenda, lísing o rènting, segons les condicions pròpies de l'aprovisionament i seguint el llenguatge i estil aplicables als documents oficials.

1.4 Especifica les condicions de la subcontractació de proveïdors necessaris per a la resolució d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

1.5 Valora les possibilitats d'opcions alternatives a les condicions contractuals plantejades, amb vista a l'optimització de resultats econòmics i a aconseguir el pacte més satisfactori per a ambdues parts, en la resolució d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

1.6 Especifica les característiques de les tècniques de negociació més efectives a emprar en la resolució dels contractes d'un projecte, considerant els estils i tipus d'acords més comuns en l'empresa audiovisual i d'espectacles.

 

Continguts

1. Valoració de les característiques dels contractes per a l'aprovisionament de béns, serveis i equipament logístic.

1.1 Normativa mercantil en la regulació dels contractes de lloguer, compravenda, lísing i rènting.

1.2 Criteris de selecció per a les diferents opcions o modalitats de lloguer, compravenda, lísing i rènting.

1.3 Contractes de lloguer i de compravenda de productes i serveis: modalitats, contingut, clàusules contractuals, condicions i documents oficials. Criteris de selecció.

1.4 Contractes de lísing i de rènting: característiques, condicions contractuals. Criteris de selecció.

1.5 Administració de subcontractació amb proveïdors.

1.6 Tècniques de negociació aplicades a la formalització de contractes: estils de negociació, tipus de negociadors i estratègies.

 

UF 4: administració econòmica, comptable i fiscal de projectes

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Administra econòmicament, comptablement i fiscalment el projecte audiovisual i d'espectacle, especificant la documentació requerida i les variables pròpies del sector.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les característiques dels costos d'explotació atribuïbles a una empresa tipus de producció audiovisual o d'espectacles, a partir de l'anàlisi de les seves activitats i del seu compte de resultats.

1.2 Especifica les característiques de les operacions de caixa i amb entitats bancàries necessàries per a l'administració d'un projecte audiovisual o d'espectacle, a partir del coneixement i contrast de les seves dades econòmiques.

1.3 Valora els avantatges i inconvenients de l'adopció de diferents sistemes de seguiment i control de la despesa, d'acord amb les característiques del projecte audiovisual i d'espectacle, segons les previsions de facturació i les obligacions i compromisos econòmics.

1.4 Calcula el balanç econòmic i el compte de resultats d'un projecte audiovisual o d'espectacle segons l'estructura estàndard i els condicionants marcats per la normativa vigent.

1.5 Planifica el calendari fiscal d'una empresa de producció audiovisual o d'espectacles i les obligacions associades.

1.6 Formalitza la documentació de gestió fiscal d'una empresa audiovisual o d'espectacles, d'acord amb les pautes marcades per la normativa i els impresos oficials.

 

Continguts

1. Administració econòmica, comptable i fiscal del projecte audiovisual i d'espectacle.

1.1 La gestió econòmica, financera i fiscal: definició dels conceptes, abast i limitacions.

1.2 Classificació dels costos d'explotació de l'empresa audiovisual i d'espectacles.

1.3 Els instruments de planificació econòmica-financera.

1.4 Operacions de caixa i amb entitats bancàries:

1.4.1 Mitjans de pagament i de cobrament: al comptat, a termini, descomptes i interessos.

1.4.2 Préstecs, terminis i cost de finançament.

1.4.3 Serveis bancaris: comptes corrents, comptes de crèdit, domiciliacions i transferències.

1.5 Les eines d'informació economicofinancera:

1.5.1 El balanç.

1.5.2 El compte de resultats.

1.5.3 La memòria econòmica.

1.6 Obligacions fiscals:

1.6.1 Impostos que afecten l'activitat empresarial: calendari fiscal.

1.6.2 Fiscalitat de l'IRPF: subjectes passius, estimació, retencions i documentació.

1.6.3 Fiscalitat de l'IVA: operacions subjectes, gravàmens, documentació associada i registres.

1.6.4 Fiscalitat de l'Impost sobre Societats: empreses subjectes, rendes exemptes, base imposable, període impositiu i meritació.

1.6.5 Incentius fiscals del mecenatge: entitats beneficiàries i règim fiscal.

 

UF 5: explotació comercial

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica l'explotació comercial del producte audiovisual o d'espectacle descrivint les característiques dels canals i xarxes de distribució i l'estructuració del mercat.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina els canals d'explotació d'un producte audiovisual o d'espectacle, segons les característiques pròpies del producte i les expectatives comercials.

1.2 Redacta les clàusules dels contractes de distribució i d'exhibició d'un producte audiovisual o d'espectacle segons les característiques pròpies del producte i d'acord amb l'estructuració del sector.

1.3 Aplica a la resolució d'un projecte audiovisual els possibles ajuts existents per al foment i la promoció de la difusió del cinema espanyol i comunitari, valorant la seva repercussió en l'exhibició cinematogràfica i televisiva.

1.4 Aplica a la resolució d'un projecte d'espectacle els possibles ajuts existents per al foment i la promoció de la cultura de l'espectacle, valorant la seva repercussió en les representacions i en els ingressos de taquilla.

1.5 Selecciona els mercats, festivals, mostres i certàmens audiovisuals i d'espectacle idonis per a la presentació d'una obra audiovisual o d'espectacle d'acord amb la naturalesa del producte i amb els objectius comercials i d'explotació establerts.

1.6 Planifica l'explotació comercial d'una obra audiovisual o d'espectacle, d'acord amb els canals de distribució i exhibició existents i amb les condicions econòmiques més avantatjoses per rendibilitzar la producció.

1.7 Calcula l'amortització d'una obra audiovisual o d'espectacle segons les possibilitats d'explotació comercial, d'acord amb les xarxes de distribució i exhibició concordes al tipus de producte.

 

Continguts

1. Planificació de l'explotació comercial del producte audiovisual i d'espectacle.

1.1 La indústria de la distribució i exhibició audiovisual i de l'espectacle: evolució i estructura, segmentació i resultats econòmics.

1.2 El cicle comercial de la producció audiovisual i d'espectacles.

1.3 Estructuració del sector de la distribució audiovisual i d'espectacles: funcions del distribuïdor, canals, agents i tipus de distribuïdors, acords comercials.

1.4 Estructuració del sector de l'exhibició audiovisual i d'espectacles: funcions de l'exhibidor, tipus d'exhibidors, xarxes o circuits d'exhibició teatral, acords comercials, cessió de drets i limitacions.

1.5 Contractes de distribució i d'exhibició al sector audiovisual i d'espectacles: clàusules, condicions contractuals, acords econòmics, cessió de drets i limitacions.

1.6 Fires, certàmens i festivals audiovisuals i d'espectacles: calendari nacional i internacional, oportunitats de negoci, estratègies d'incursió en nous mercats.

1.7 Determinació dels canals d'explotació de productes audiovisuals i d'espectacles.

1.8 Planificació de l'explotació comercial d'obres audiovisuals i d'espectacles.

1.9 L'exhibició de l'obra audiovisual a través de les xarxes d'informació i comunicació: entorn actual de la xarxa digital, el sistema internacional de codificació d'obres, suports i transmissions, remuneració.

1.10 Ajuts per al foment i la promoció de la difusió del cinema català, espanyol i comunitari: la quota de pantalla i l'exhibició de programes nacionals i comunitaris en televisió.

1.1.1 Procediments de càlcul de l'amortització d'obres audiovisuals i d'espectacles.

 

UF 6: promoció de projectes

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora el pla de promoció del projecte audiovisual i d'espectacle especificant les tècniques i estratègies de promoció segons el tipus de producte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els elements de màrqueting susceptibles d'aplicar-se a la promoció d'un producte audiovisual o d'espectacle segons la seva tipologia i característiques.

1.2 Elabora el pla de màrqueting per a l'explotació d'un producte d'acord amb les característiques pròpies del producte audiovisual o d'espectacles i del seu públic o mercat.

1.3 Determina les estratègies de promoció a seguir en l'explotació del producte audiovisual o d'espectacle segons els objectius, abast i repercussió possible de la campanya.

1.4 Elabora la campanya publicitària del producte audiovisual o d'espectacle en els diferents mitjans i suports adoptats seguint els objectius promocionals establerts.

1.5 Elabora el pla de mitjans a desenvolupar per a la posada en marxa de la campanya publicitària en funció del públic o mercat de destinació i del pressupost promocional.

1.6 Caracteritza l'estratègia de relacions públiques a desenvolupar durant la campanya publicitària segons la naturalesa i abast del projecte audiovisual o d'espectacle.

1.7 Calcula la despesa promocional a partir de la valoració del pla de màrqueting, la campanya de publicitat i el pla de mitjans establert.

 

Continguts

1. Elaboració de plans promocionals per a projectes audiovisuals o d'espectacles.

1.1 Característiques pròpies del producte audiovisual o d'espectacle a considerar en la realització d'un pla de promoció.

1.2 Mercat audiovisual i d'espectacles: segmentació i tipus de mercats. Anàlisis de la situació (anàlisi DAFO). Estratègia de mercat. Comportament del consumidor. Perspectives i oportunitats de negoci.

1.3 Polítiques de màrqueting o màrqueting mix: evolució i adaptació del concepte al sector audiovisual i d'espectacles.

1.4 El pla de màrqueting per a productes audiovisuals i d'espectacles: parts, elements i objectius.

1.5 Campanyes publicitàries: fases i aplicació.

1.6 El pla de mitjans. Criteris de selecció.

1.7 Sistemes de seguiment i control de la promoció i el màrqueting.

1.8 Tècniques de relacions públiques: estratègies, aplicacions i índex de mesurament.

1.9 Valoració de despeses promocionals totals en un producte audiovisual o d'espectacle: despeses del pla de màrqueting, campanya de publicitat i pla de mitjans.

 

 

Mòdul professional 9: eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles.

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: eines informàtiques per a la presentació de projectes. 29 hores

UF 2: eines informàtiques de gestió dels guions. 20 hores

UF 3: eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes. 50 hores

 

UF 1: eines informàtiques per a la presentació de projectes

Durada: 29 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Du a terme la presentació de projectes audiovisuals i escènics amb eines informàtiques considerant els aspectes de disseny i de contingut tot relacionant-los amb les possibilitats del programari estandarditzat.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les característiques de les dades que ha de contenir el projecte respecte a text, gràfics, material multimèdia, enllaços i materials audiovisuals, entre d'altres, a partir del seu anàlisi.

1.2 Dissenya l'estructura funcional i formal de presentació del projecte amb els recursos propis de les eines informàtiques estandarditzades.

1.3 Jerarquitza i focalitza els aspectes més destacats del projecte audiovisual o escènic mitjançant els recursos que ofereixen les eines informàtiques disponibles.

1.4 Fa l'adaptació de la informació relativa al projecte a diferents tipus de pantalles i dispositius alternatius i innovadors com els que possibiliten Internet i les xarxes socials, màrqueting viral, aplicacions per a mòbils i d'altres.

1.5 Dissenya els processos de realització de presentacions de projectes audiovisuals i escènics amb eines informàtiques de forma que permeti compartir-los en xarxa, en modalitat col·laborativa amb tercers.

1.6 Gestiona les operacions d'intercanvi de dades, informacions i gràfics relacionats amb la presentació de projectes entre diferents aplicacions estàndards.

 

Continguts

1. Presentació de projectes audiovisuals i escènics amb eines informàtiques.

1.1 Tractament de la presentació de les diferents dades presents en el projecte audiovisual i escènic amb eines informàtiques:

1.1.1 Tipus de dades: text, gràfics, material multimèdia, enllaços i materials audiovisuals.

1.2 Disseny de l'estructura funcional i formal de la presentació del projecte audiovisual i escènic amb eines informàtiques:

1.2.1 Presentacions lineals (slide) i no lineals de la informació.

1.2.1.1 Característiques i diferències.

1.2.1.2 Estructura de mapa conceptual.

1.3 Tècniques de jerarquització i focalització de les idees o conceptes.

1.4 Mètodes de presentació de la informació en pantalles i dispositius alternatius innovadors (Internet i xarxes socials, virals, videojocs, d'altres):

1.4.1 Presentacions en forma de línia de temps interactiva.

1.4.2 Presentació de les fases d'un projecte seguint una cronologia.

1.4.2.1 Selecció de l'opció més adient de visualització: timeline, flipbook, llista o mapa.

1.5 Disseny de presentacions de projectes audiovisuals i escènics amb eines informàtiques en modalitat col·laborativa.

1.6 Processos d'intercanvi de dades entre aplicacions estàndards.

 

UF 2: eines informàtiques de gestió dels guions

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Processa les fases de creació de guions audiovisuals i escènics amb programari específic considerant el tractament argumental, l'elaboració de documents amb formats estàndards i la gestió dels recursos necessaris per al seu desenvolupament.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Desenvolupa el tractament argumental a partir de la idea mitjançant l'ús de plantilles dissenyades per eines informàtiques de gestió de guions de projectes audiovisuals i escènics.

1.2 Desenvolupa les diferents fases de creació d'un guió de projectes audiovisuals i escènics mitjançant l'ús d'eines informàtiques i amb l'aplicació del sistema d'escriptura intel·ligent propi dels programes estàndards.

1.3 Utilitza el format automàtic propi de les eines informàtiques de gestió de guions per introduir text al guió del projecte audiovisual o escènic.

1.4 Vincula les escenes contingudes al guió a vinyetes que reflecteixen el contingut visual de les escenes fent ús dels recursos de programari específic per tal de construir el storyboard del projecte.

1.5 Confecciona calendaris de treball vinculats als guions de projectes audiovisuals i escènics mitjançant eines informàtiques de gestió de guions compatibles amb el treball en xarxa.

1.6 Fa el tractament informatitzat de les necessitats humanes i materials necessàries per a la planificació i gestió de projectes audiovisuals i escènics.

 

Continguts

1. Creació de guions de projectes audiovisuals i escènics amb programari específic.

1.1 Desenvolupament de la línia argumental amb eines informàtiques de gestió de guions:

1.1.1 Utilització de plantilles d'escriptura segons el tipus de guió i de projecte: pel·lícula, A/V, teatre, àudio, storyboard i text.

1.2 Escriptura intel·ligent i eines de planificació, creació de storyboards i calendaris de treball amb tecnologies compatibles amb Internet:

1.2.1 Format necessari dins del guió.

1.2.2 Creació de fitxes de descripció de personatges.

1.2.3 Creació de fitxes de descripció de l'acció.

1.2.4 Elaboració del guió tècnic.

1.2.5 Creació i reproducció animada del storyboard.

1.2.6 Ús d'assistents informàtics per a la descripció detallada de les localitzacions i els elements que apareixeran en escena.

1.3 Eines de formatat automàtic del guió:

1.3.1 Escena, acció, personatge, diàleg, transició, pla i text.

1.3.2 Moviment entre escenes.

1.4 Aplicacions informàtiques en la fase de planificació del guió:

1.4.1 Introducció de descripcions dels elements materials necessaris.

1.4.2 Elaboració del desglossament, configuració i pla d'enregistrament de manera automàtica.

1.4.3 Elaboració del full de treball i el pla general i setmanal.

1.4.4 Elaboració d'informes personalitzats.

1.5 Presentació gràfica del pla d'enregistrament i el full de desglossament.

1.6 Anàlisi de desviacions mitjançant eines informàtiques de control.

 

UF 3: eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica amb diagrames de Gantt i Pert projectes audiovisuals i escènics amb eines informàtiques, relacionant-los amb les necessitats de les diferents fases que constitueixen el projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Dissenya la planificació de les diferents fases de la realització d'un projecte mitjançant l'aplicació de programari específic de gestió.

1.2 Determina les tasques, recursos i assignacions de les diferents fases d'un projecte amb programari estandarditzat i amb criteris d'optimització de recursos per tal de procedir a la seva planificació.

1.3 Estableix les dependències intraprojecte i interprojectes mitjançant l'ús de programari estàndard a partir de l'anàlisi de les seves necessitats i la valoració de les interrelacions existents.

1.4 Presenta el pla de treball del projecte en un format estàndard i amb un disseny conforme als cànons de la indústria.

1.5 Elabora informes de gestió i seguiment de les activitats pròpies del desenvolupament i aplicació del projecte.

1.6 Fa l'intercanvi de la informació i dades del projecte gestionat amb tercers amb les eines informàtiques disponibles.

1.7 Dissenya, amb les eines informàtiques adients a la tipologia del projecte, un sistema de control del seu desenvolupament atenent als requeriments de la feina, la durada i els recursos implicats en la seva resolució.

 

2. Gestiona bases de dades i fulls de càlcul per a la realització i presentació de pressuposts de projectes audiovisuals i escènics amb eines informàtiques, adaptant les particularitats dels projectes a les possibilitats i limitacions del programari estàndard disponible.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Dissenya un sistema de gestió de la informació proporcionada pels diferents departaments que concorren en la producció de projectes audiovisuals o escènics sobre recursos humans, materials i econòmics, mitjançant l'ús de programari específic relacionat amb bases de dades i programes de gestió econòmica de projectes.

2.2 Desenvolupa les accions de disseny, creació i manteniment d'una base de dades aplicada a situacions relacionades amb la producció audiovisual, escènica i d'espectacles.

2.3 Construeix, a partir de l'anàlisi de les necessitats del projecte audiovisual o escènic, bases de dades que continguin les dades necessàries per a la seva planificació, valoració econòmica i gestió.

2.4 Realitza, amb l'ús de programari específic de gestió econòmica, les operacions monetàries associades a la realització del projecte, el càlcul del total de pèrdues i guanys, el balanç i el flux de caixa, entre d'altres aspectes.

2.5 Fa la presentació de la informació financera d'un projecte mitjançant el disseny i la creació de taules dinàmiques i gràfiques.

2.6 Elabora informes de seguiment de gestió de projectes mitjançant l'establiment de comparacions entre pressupostos generats en les diferents fases del projecte audiovisual i escènic.

 

Continguts

 

1. Planificació de projectes audiovisuals i escènics amb eines informàtiques.

1.1 Disseny de la planificació de les fases del projecte audiovisual o escènic mitjançant programari específic:

1.1.1 Anàlisi de les vistes i els tipus d'informes disponibles.

1.1.2 Creació d'un nou pla de projecte.

1.1.3 Introducció de les propietats del projecte.

1.1.4 Elaboració de diagrames de Gantt i Pert.

1.2 Definició i introducció de les tasques necessàries per la realització del projecte mitjançant eines informàtiques:

1.2.1 Estimació de la durada de les tasques.

1.2.2 Introducció de fites.

1.2.3 Organització de les tasques en fases.

1.3 Configuració dels recursos:

1.3.1 Configuració dels recursos humans, tècnics i d'espai.

1.3.2 Introducció de les despeses derivades de cada recurs.

1.3.3 Documentació de recursos.

1.4 Assignació de recursos a les tasques:

1.4.1 Programació condicionada per una tasca.

1.5 Tècniques de detecció i d'aplicació de dependències intraprojecte i interprojectes.

1.5.1 Valoració de les interrelacions.

1.6 Selecció del format i impressió del pla de treball:

1.6.1 Creació de vistes de diagrames de Gantt personalitzades.

1.6.2 Representació d'objectes en un diagrama de Gantt.

1.6.3 Selecció del format i impressió d'informes.

1.7 Seguiment del progrés de les tasques:

1.7.1 Emmagatzematge d'una línia de base del projecte.

1.7.2 Introducció del percentatge complert d'una tasca.

1.7.3 Introducció dels valors reals d'una tasca.

1.7.4 Comprovació de la durada del pla de treball.

1.8 Gestió de projectes de manera col·laborativa mitjançant programari de treball en equip: gestió de punts de referència, fites o milestones del projecte, tasques, llistes de tasques, sistema de seguiment i d'altres.

1.9 Disseny d'un mètode de control en el seguiment de l'aplicació del projecte mitjançant eines informàtiques.

 

2. Gestió de bases de dades i fulls de càlcul en projectes audiovisuals i escènics.

2.1 Creació i gestió d'una base de dades aplicada a projectes audiovisuals i escènics:

2.1.1 Identificació de les dades que s'han de tractar.

2.1.2 Definició del camp, el format i el formulari d'accés.

2.1.3 Introducció i actualització de les dades.

2.1.4 Propietats i assistents.

2.1.5 Aplicació de filtres i ordenació de registres.

2.1.6 Relacions entre objectes.

2.1.7 Creació de consultes.

2.1.8 Disseny i modificació de formularis.

2.1.9 Disseny i modificació d'informes.

2.2 Disseny i gestió del full de càlcul per a la gestió pressupostària del projecte audiovisual i escènic:

2.2.1 Identificació de les dades que s'han de tractar i quantificar.

2.2.2 Interpretació dels comandaments i de les funcions.

2.2.3 Definició de les cel·les.

2.2.4 Construcció de fórmules i/o ús de funcions incorporades.

2.2.5 Assignació dels formats.

2.2.6 Introducció i modificació de les dades.

2.2.7 Creació, inserció i personalització de gràfics.

2.3 Obtenció del flux de caixa.

2.4 Models de planificació pressupostària generats amb eines informàtiques.

2.5 Disseny i elaboració de taules dinàmiques i gràfics per a la presentació de dades econòmiques.

2.6 Elaboració d'informes de seguiment de gestió de projectes audiovisuals i escènics mitjançant programari específic:

2.6.1 Mètodes de comparació entre pressuposts generats en diferents fases del projecte.

 

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic o la tècnica superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional d'imatge i so.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis d'audiovisuals i espectacles.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.8 Filons d'ocupació en la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la producció d'audiovisuals i espectacles segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en producció d'audiovisuals i espectacles.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador o treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts:

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb la producció d'audiovisuals i espectacles, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb la producció d'audiovisuals i espectacles.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa de producció d'audiovisuals i espectacles.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la producció d'audiovisuals i espectacles.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Du a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa de producció d'audiovisuals i espectacles, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externes existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Du a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa de producció d'audiovisuals i espectacles, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i emplenant-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de la producció d'audiovisuals i espectacles.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa de producció d'audiovisuals i espectacles amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la producció d'audiovisuals i espectacles.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa de producció d'audiovisuals i espectacles: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa de producció d'audiovisuals i espectacles.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa de producció d'audiovisuals i espectacles.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb la producció d'audiovisuals i espectacles.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de la producció d'audiovisuals i espectacles.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 12: projecte de producció d'audiovisuals i espectacles

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de producció d'audiovisuals i espectacles. 99 hores

 

UF 1: projecte de producció d'audiovisuals i espectacles

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per a l'elaboració del projecte.

 

2. Dissenya un projecte de producció audiovisual o d'espectacle relacionant les fases que el componen amb les competències expressades en el títol i analitzant la seva viabilitat econòmica.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila la informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir amb el projecte audiovisual o d'espectacle.

2.3 Fa l'estudi de viabilitat del projecte d'acord amb els objectius plantejats.

2.4 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.5 Preveu els recursos materials, personals i logístics necessaris per realitzar-lo.

2.6 Fa el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.

2.9 Identifica els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.

 

3. Planifica l'execució d'un projecte audiovisual o d'espectacle, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.

3.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d'actuació o execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents a l'execució definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

3.7 Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la implementació.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte audiovisual o d'espectacle, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, i inclou un sistema per registrar-los.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació en l'avaluació dels usuaris o clients i n'elabora els documents específics.

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment dels requeriments tècnics, comunicatius, de terminis i pressupostaris en l'execució del projecte.

4.8 Presenta i defensa el producte audiovisual o d'espectacle per a la seva valoració global d'acord amb les normes establertes per la pràctica professional.

 

Continguts

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

 

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per fer l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb el sistema organitzatiu de l'empresa.

1.1 Establiment de l'organigrama funcional de l'empresa de producció

1.2 Recopilació i anàlisi de dades respecte l'estat de la indústria del sector audiovisual o d'espectacle a l'entorn d'operacions de l'empresa.

1.3 Definició dels serveis oferts per l'empresa, dels recursos humans i materials disponibles i de la tipologia de clients.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb l'aplicació de normes ètiques a la feina i amb el compliment de les normes de seguretat i ambientals.

2.1 Aplicació i gestió de plans de seguretat i ambientals a l'empresa.

2.2 Realització de pràctiques, simulacres i emergències tot aplicant els protocols i plans de seguretat establerts per la normativa de prevenció.

2.3 Participació activa i col·laborativa en les activitats professionals, amb esperit de superació en els àmbits personal i professional.

2.4 Establiment de canals de comunicació eficaç amb tots els membres de l'equip de producció i dels departaments implicats en el projecte audiovisual o d'espectacle.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització de la preproducció de projectes audiovisuals o d'espectacles.

3.1 Definició dels recursos humans i materials precisos per a la preproducció d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

3.2 Determinació de les especificacions que han de complir els recursos humans que participen en la posada en marxa d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

3.3 Determinació de les especificacions que han de complir els recursos tècnics, materials, logístics, escenogràfics i espacials necessaris per a la posada en marxa d'un projecte audiovisual o d'espectacle.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb la planificació de processos de producció de projectes audiovisuals o d'espectacles.

4.1 Realització de plans de producció de projectes audiovisuals o d'espectacles contemplant totes les fases que el componen.

4.2 Proposta de solucions davant elements o situacions susceptibles de crear contingències en la producció de projectes audiovisuals o d'espectacles.

4.3 Elaboració de la documentació de planificació i seguiment del projecte.

4.4 Aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals a la planificació de la producció audiovisual i representació d'un espectacle mitjançant la seva concreció en un pla d'emergència i evacuació d'un recinte de representació.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb l'elaboració de pressuposts de projectes audiovisuals o d'espectacles.

5.1 Elecció del model pressupostari i de l'aplicació informàtica més adient per a la gestió econòmica d'un projecte.

5.2 Realització de sol·licitud d'ofertes a diversos proveïdors, tot valorant les respostes rebudes i aplicant criteris de consecució de la màxima qualitat i d'optimització de recursos.

5.3 Realització de pressuposts de projectes audiovisuals o d'espectacles.

5.4 Elaboració de la memòria econòmica de la producció.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb els procediments de gestió de la producció de projectes audiovisuals o d'espectacles.

6.1 Realització de la selecció i contractació dels recursos humans en un projecte audiovisual o d'espectacle.

6.2 Aplicació de sistemes de recepció, control i seguiment dels recursos tècnics, materials, logístics i espacials que intervenen en el projecte.

6.3 Supervisió de l'aplicació del pla de treball en les fases de rodatge/enregistrament, muntatge i postproducció, assaig, representació i gira de projectes audiovisuals o d'espectacle.

6.4 Realització dels processos de tancament administratiu, comptable i fiscal del projecte.

 

7. Activitats formatives de referència relacionades amb l'elaboració de plans de promoció de projectes audiovisuals o d'espectacles.

7.1 Realització d'un pla de promoció d'un producte audiovisual o d'espectacle tot considerant els objectius a aconseguir, els canals d'explotació, la presentació a mercats, festivals, mostres i certàmens, la campanya publicitària i el pressupost disponible.

7.2 Disseny d'un pla d'explotació i comercialització d'un producte audiovisual o d'espectacle.

7.3 Gestió de sol·licituds i ajuts per al foment i la promoció de la difusió del cinema català, espanyol i comunitari i de la indústria de l'espectacle.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)
Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

25%

Aula tècnica d'imatge i so

60

60

15%

Estudis de produccions audiovisuals (*)

120

90

40%

Aula escenari (*)

120

90

20%

 

(*) Aconsellable alçada de 4 metres

 

 

8. Professorat

 

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de producció d'audiovisuals i espectacles:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Planificació de projectes audiovisuals

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de projectes de televisió i ràdio

Tècniques i procediments d'imatge i so

Professors tècnics de formació professional

Planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Recursos expressius audiovisuals i escènics.

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Administració i promoció d'audiovisuals i espectacles

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Projecte de producció d'audiovisuals i espectacles

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Tècniques i procediments d'imatge i so

Professors tècnics de formació professional

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Planificació de projectes audiovisuals

Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

Planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments

Gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments

Recursos expressius audiovisuals i escènics

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Administració i promoció d'audiovisuals i espectacles

Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Gestió de projectes de televisió i ràdio

Projecte de producció d'audiovisuals i espectacles

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

 

9. Convalidacions

 

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles a l'empara de la LOGSE (Decret 199/1997, de 30 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Producció de cinema i vídeo

Producció de televisió

Producció de cinema i vídeo

Producció de televisió

Planificació de projectes audiovisuals

Producció de cinema i vídeo

Producció de cinema i vídeo

Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

Producció de televisió

Producció de ràdio

Producció de televisió

Producció de ràdio

Gestió de projectes de televisió i ràdio

Producció d'espectacles

Producció d'espectacles

Planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments

Gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments

Llenguatges audiovisuals i escènics

Llenguatges audiovisuals i escènics

Recursos expressius audiovisuals i escènics

Mitjans tècnics audiovisuals

Mitjans tècnics audiovisuals

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Gestió, administració i promoció de produccions audiovisuals, radiofòniques i d'espectacles.

Informàtica de gestió en la producció audiovisual

Gestió i promoció de produccions audiovisuals, radiofòniques i d'espectacles

Administració i promoció d'audiovisuals i espectacles

Formació en centre de treball

Formació en centre de treball

Formació en centre de treball

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGS producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGS producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles

Unitats formatives dels mòduls professionals CFGS producció audiovisuals i espectacles

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de projecte de producció d'audiovisuals i espectacles:

UF 1: projecte de producció d'audiovisuals i espectacles

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

 

 

10. Correspondències

 

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0207-11_3: organitzar la producció de projectes de televisió

UC_2-0703-11_3: organitzar la producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals

Planificació de projectes audiovisuals

UC_2-0704-11_3: gestionar els recursos de producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals

UC_2-0209-11_3: controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu

Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

UC_2-0208-11_3: gestionar els recursos de producció de televisió

UC_2-0209-11_3: controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu

Gestió de projectes de televisió i ràdio

UC_2-1405-11_3: organitzar i gestionar la preproducció de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments

Planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments

UC_2-1406-11_3: gestionar la producció i la representació d'espectacles en viu i esdeveniments

UC_2-1407-11_3: avaluar els resultats de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments

Gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments

 

Nota: Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència incloses en el títol, d'acord amb el procediment establert en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidats els mòduls professionals Recursos expressius audiovisuals i escènics i Administració i promoció d'audiovisuals i espectacles.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Planificació de projectes audiovisuals

UC_2-0207-11_3: organitzar la producció de projectes de televisió

UC_2-0703-11_3: organitzar la producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals

Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

UC_2-0704-11_3: gestionar els recursos de producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals

UC_2-0209-11_3: controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu

Gestió de projectes de televisió i ràdio

UC_2-0208-11_3: gestionar els recursos de producció de televisió

UC_2-0209-11_3: controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu

Planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments

UC_2-1405-11_3: organitzar i gestionar la preproducció de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments

Gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments

UC_2-1406-11_3: gestionar la producció i la representació d'espectacles en viu i esdeveniments

UC_2-1407-11_3: avaluar els resultats de projectes d'espectacles en viu i esdeveniments

 

 

Amunt