Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/10/2016

  • Número del document TSF/2379/2016

  • Número de control 16298028

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16298028-2016

Dades del DOGC
  • Número 7234

  • Data 26/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2379/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.


Les bases reguladores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys es van publicar mitjançant l'ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

L'eix 1 del Pla de Govern 2013-2016, “Recuperació econòmica i creació d'ocupació”, té com a primer objectiu aturar la tendència dels darrers anys del mercat laboral, frenant la destrucció de llocs de treball i avançar en la creació d'ocupació.

Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests darrers anys, han estat les persones de 30 i més anys, les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en situació d'atur.

Es detecta una manca de polítiques d'ocupació específiques destinades a les persones desocupades de 30 anys i més sense una problemàtica específica de risc d'exclusió. En cas de no efectuar-se una ràpida intervenció es corre el risc de cronificar la seva situació d'atur i, que esdevinguin persones desocupades de llarga durada. Cal tenir present que l'atur de llarga durada és un dels factors que dificulta més la inserció laboral de les persones que no tenen feina.

Per aquest motiu, cal posar en marxa mesures que facilitin la creació de llocs de treball i que promoguin la inserció directa i immediata d'aquestes persones en el mercat laboral.

Aquest programa, no només fomenta la demanda de treball per a aquest col·lectiu, sinó que també pretén incidir en la qualitat de l'ocupació, donant suport a la contractació mínima de 6 mesos i regulant una subvenció que pot abastar fins a 9 mesos de la contractació, amb l'objectiu que les persones desocupades que hi participin s'insereixin definitivament en el mercat de treball.

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013);

A aquesta Resolució li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances públiques de Catalunya) (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions previstes als apartats a), b) i c) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/ 2016 de 24 d'octubre.

El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat previst a la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

1.2 Obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2017 de les subvencions previstes a l'apartat de d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/ 2016 de 24 d'octubre.

El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat previst a la base 18 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

 

Article 2

Bases Reguladores

Les bases reguladores d'aquestes convocatòries són les que preveu l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7234, de 26.10.2016).

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import convocat

3.1 El pressupost total destinat a l'execució d'aquest programa és de 12.450.000 d'euros.

3.2 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s'estableixen als apartats a), b) i c) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, és de 8.000.000 d'euros . Aquesta convocatòria es finança a càrrec de les partides pressupostàries, D/460.0001.15/331F/000, D/461.0001.15/331F/000, D/469.0001.15/331F/000, D/481.0001.15/331F/000, D/482.0001.15/331F/000 i D/484.0001.15/331F/000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'any 2016.

3.3 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s'estableixen a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, és de 4.450.000 d'euros. Aquest pressupost inicial anirà a càrrec de les partides pressupostàries 460.0001.18/331F/000, D/461.0001.18/331F/000, D/469.0001.18/331F/000, D/470.0001.18/331F/000, D/481.0001.18/331F/000, D/482.0001.18/331F/000 i D/484.0001.18/331F/000, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'any 2017.

3.4. Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya corresponents als anys que afecten a aquestes convocatòries.

3.5 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la LXII Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d'Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

3.6 Les subvencions previstes en l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

La quantitat total d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa no pot superar els 200.000,00 euros en el termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament General d'Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

3.7 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podran ser modificats en atenció al desenvolupament i les necessitats del Programa.

3.8 Els imports màxims destinats a la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria es podran ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

3.9 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.10 La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria anticipada de l'any 2017 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

 

Article 4

Persones destinatàries del programa.

D'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, el col·lectiu destinatari del Programa seran les persones aturades de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu.

 

Article 5

Entitats beneficiàries

5.1 Poden ser entitats beneficiàries per a la subvenció de les actuacions indicades en els apartats a) b) i c) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, les entitats previstes a la base 3.1 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

5.3 Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de reunir els requisits previstos en la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El període de presentació de sol·licituds per a les entitats promotores per a la realització de les actuacions previstes als apartats a) b) i c) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, serà des de l'endemà de publicació d'aquesta resolució al DOGC fins el dia 15 de novembre de 2016, ambdues dates incloses.

6.2 El termini de presentació de sol·licituds de les entitats contractants per a la realització de l'actuació prevista a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte.

6.3 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre de bases.

6.4 D'acord amb l'apartat 2 de la base 8 i l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de la mencionada Ordre, per desenvolupar l'actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral amb les persones participants, per aquesta convocatòria es fixa un mòdul de 655,20 euros.

 

Article 7

Termini d'execució

7.1 El Programa tindrà un període d'execució mínim de 18 mesos i s'iniciarà l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció a les entitats promotores del projecte. El programa finalitzarà el 30 de juny de 2018.

7.2 Les entitats previstes a la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, hauran d'iniciar el programa en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució d'atorgament i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2016.

7.3 Les entitats contractants previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, podran subscriure els contractes de treball objecte de subvenció sempre que hagin estat prèviament seleccionades d'acord amb els criteris que disposa la base 7 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Els contractes de treball previstos a l'apartat d) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre s'hauran d'executar en la seva totalitat en el període de realització del programa. La data màxima per subscriure contractes en el marc del programa serà l'1 d'octubre de 2017.

 

Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 17 i 18 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 d'octubre de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

Amunt