Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 18/10/2016

  • Número del document JUS/0278/2016

  • Número de control 16294036

  • Organisme emissor Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

    CVE CVE-DOGC-A-16294036-2016

Dades del DOGC
  • Número 7232

  • Data 24/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE JUS/278/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre.


Al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada li correspon, d'acord amb la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre, modificada per la Llei 8/2000, de 19 de juny, l'organització d'activitats formatives especialitzades del personal al servei del Departament de Justícia, com també l'organització de programes que tendeixin a fomentar i facilitar l'accés dels juristes i dels graduats o llicenciats en dret de Catalunya a les carreres judicial i fiscal i a altres professions jurídiques, i l'elaboració de recerques especialitzades en els àmbits que són competència del Departament de Justícia.

Per al desenvolupament d'aquest estudis i treballs és necessari disposar de totes les eines d'informació i de suport documental que ofereix la Biblioteca del Centre, així com dels mitjans professionals i organitzatius del CEJFE.

Vist que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada vol facilitar als estudiants universitaris la col·laboració en el desenvolupament d'aquestes funcions per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica i per permetre el coneixement pràctic de l'organització i de l'activitat de l'Administració pública;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases que han de regular la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre.

 

Article 2

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Ordre les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia i president del CEJFE, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que hom consideri procedent.

 

Barcelona, 18 d'octubre de 2016

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia i president del CEJFE

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

-1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre.

1.2 Aquestes beques tenen cinc modalitats: A) Beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre, B) Beques de col·laboració en les investigacions de l'àmbit social i criminològic, C) Beques de col·laboració en arxiu i gestió administrativa, D) Beques de col·laboració en gestió econòmica i administrativa, i E) Beques de col·laboració en biblioteconomia i documentació per a la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

1.3 Les beques de col·laboració tenen com a finalitat l'augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional dels estudiants seleccionats mitjançant la realització de tasques pròpies del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, sota la tutoria de la persona que es designi.

1.4 El període de col·laboració s'iniciarà el mes de gener i finalitzarà el 22 de desembre de l'any corresponent, per bé que es disposarà del mes d'agost com a mes de descans no computable a efectes econòmics. La col·laboració consisteix en l'execució de les tasques assignades en les dependències del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, durant cinc hores diàries, en règim de matí, de dilluns a divendres.

 

-2 Persones beneficiàries

2.1 Poden sol·licitar aquestes beques de col·laboració les persones que tinguin el perfil per ser adjudicatàries d'alguna de les beques que es descriuran en el moment de la convocatòria, i que tinguin el nivell de suficiència en llengua catalana (nivell C1 o equivalent).

2.2 La identificació i signatura electrònica de les persones beneficiàries es farà a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, pel qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

-3 Requisits i incompatibilitats

a) Declaració sobre si s'han demanant i/o obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) No gaudir d'ajuts o beques atorgats pel Departament de Justícia o qualsevol altra Administració pel mateix concepte.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

En compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, totes les bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic preveuran que de les persones sol·licitants de les subvencions s'adhereixen al Codi ètic que figura com annex a la present Ordre.

f) No podran presentar-s'hi les persones que hagin resultat 3 vegades beneficiàries d'una beca de col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

 

-4 Quantia

Cada beca té una dotació econòmica de 650 euros mensuals i es farà efectiva a mesos vençuts a excepció del mesos incomplerts que es pagaran prorratejadament a la col·laboració, i el mes d'agost, que no computa econòmicament. A aquests imports, els serà aplicable la retenció corresponent de l'IRPF.

Els imports rebuts per les persones físiques beneficiàries en concepte de subvenció constitueixen obtenció de renda pel contribuent als efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

 

-5 Sol·licituds

5.1 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les beques i la seva justificació s'han de realitzar exclusivament per via telemàtica mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

5.2 La sol·licitud per concórrer a la convocatòria s'ha de formular mitjançant els formularis normalitzats que es poden descarregar de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

5.3 Cada aspirant només es pot presentar a una de les modalitats.

5.4 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.

5.5 En el cas que els sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans electrònics, pot ser identificada i autenticada per personal al servei del l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de realitzar el tràmit al seu nom, utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per ser autenticada per personal habilitat. A la Seu electrònica es detallen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html).

5.6 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

 

-6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

6.1 Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

Formulari normalitzat que s'ha de descarregar de la pàgina web Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat). Aquest formulari inclou:

a) La declaració responsable de cadascun del sol·licitants de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de complir el que especifica l'article 14 de la mateixa Llei.

b) La declaració responsable de cadascun del sol·licitants on es faci constar que no s'ha gaudit ni es gaudeix d'ajuts o beques atorgats pel Departament de Justícia o qualsevol altra Administració pel mateix concepte.

c) Declaració responsable de cadascun del sol·licitants de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

Currículum.

Memòria, no superior a tres pàgines, on s'indiquin els motius que duen l'aspirant a sol·licitar l'adjudicació d'una beca de col·laboració i especificant obligatòriament la modalitat a la qual es presenta.

L'expedient acadèmic.

Documents acreditatius del coneixement de llengua catalana (mínim el certificat de nivell C1 o equivalent), i d'altres idiomes.

6.2 Efectes de la presentació de la sol·licitud i possibles esmenes o requeriments

L'acreditació dels requisits indicats a la base 3 es realitzarà mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, que s'incorporarà al formulari annex de sol·licitud, el qual també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries, si escau.

La presentació de la sol·licitud de beca faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de beca, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

6.3 Excepcions a la presentació de documentació exigida

Els sol·licitants no estan obligats a presentar la documentació exigida, si aquesta ja ha estat aportada prèviament, dins el termini de cinc anys anteriors a la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present convocatòria, al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i les dades que conté no hagin variat i continuïn essent vigents. En aquest cas l'aportació es podrà substituir per una declaració de l'interessat en la qual consti a quin òrgan o dependència i en quina data es va aportar la documentació esmentada, que les dades i circumstàncies incloses en aquesta documentació no han variat i continuen vigents i, en tot cas, no han transcorregut més de 5 anys des de la presentació fins a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquesta convocatòria.

D'altra banda, d'acord amb el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per al desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, els interessats tampoc restaran obligats a presentar aquells documents que els empleats públics poden obtenir per mitjans electrònics i que es troben inclosos al Catàleg de Dades i Documents Electrònics (Catàleg de Dades i Documents Electrònics), llevat que es denegui expressament l'autorització a la consulta telemàtica en l'imprès de sol·licitud.

 

-7 Termini de presentació de sol·licituds

7.1 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

7.2 Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria, conjuntament amb tota la documentació, s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (s@rcat), el qual emet de manera automàtica el corresponent rebut de presentació, consistent en una còpia autenticada de la sol·licitud, incloent-hi la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

 

-8 Procediment de concessió

8.1 Selecció i avaluació de les sol·licituds

Els aspirants són seleccionats per una Comissió de Selecció presidida per la cap de l'Àrea d'Investigació i Formació Social i Criminològica, que comptarà com a vocals amb la cap de l'Àrea d'Estudis i Formació de l'Administració de Justícia i el cap de Formació Directiva i Nous Programes del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada o les persones en les quals deleguin.

La Comissió de Selecció avaluarà els candidats en dues fases i decidirà per a cada modalitat el valor de les puntuacions de l'expedient acadèmic, el coneixement oral i escrit del català, els coneixements d'informàtica i els coneixements d'idiomes. Els candidats han de superar la puntuació mínima de la primera fase per accedir a la segona. D'altra banda, és necessari superar la puntuació mínima de cadascuna de les fases per obtenir la beca.

Els barems de puntuació de cadascuna de les fases són els següents:

Fase 1: coneixements acreditats.

Expedient acadèmic, fins a 50 punts. Només es valorarà la darrera carrera universitària que dóna dret a sol·licitar la beca.

Coneixement del català (per sobre de l'exigit en la convocatòria), fins a 5 punts.

Coneixements d'altres idiomes, fins a 15 punts:

Anglès (Inicial 1) (Mitjà 5) (Alt 8), fins a un màxim de 8 punts.

Francès (Inicial 1) (Mitjà 2) (Alt 4), fins a un màxim de 4 punts.

Alemany (Inicial 1) (Mitjà 2) (Alt 4), fins a un màxim de 4 punts.

Altres (Inicial 0,5) (Mitjà 1) (Alt 3), fins a un màxim de 3 punts.

Inicial = Nivell Bàsic (1r i 2n de l'EOI i títol PET (Preliminary English).

Mitjà = Nivell Intermedi (3r de l'EOI, que equival al nivell B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa, First Certificate).

Alt = Nivell Avançat (4t i 5è de l'EOI, que equival al nivell C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa B2, Advance i superiors) Els cursos a l'EOI són de 130 hores. Si es presenten certificats de menys hores, es valora proporcionalment.

Per superar la primera fase cal obtenir un mínim de 30 punts.

Fase 2: experiència i altres característiques, aptituds i habilitats.

Activitats laborals i altra experiència pràctica relacionada amb l'àmbit d'aquesta convocatòria, fins a 10 punts.

Coneixements informàtics que s'acreditaran mitjançant una prova específica, o certificat mitjà d'ACTIC, fins a 20 punts.

Entrevista personal, sistematitzada i per competències, fins a 50 punts.

Per superar la segona fase cal obtenir una puntuació mínima de 40 punts.

8.2 Efectuada la valoració, la Comissió de Selecció trasllada el seu informe a l'òrgan instructor.

 

-9 Proposta de resolució provisional

9.1 Un cop vist l'informe de la Comissió de Selecció, l'òrgan instructor ha d'elaborar una proposta de resolució provisional, la qual s'ha de fonamentar, ordinàriament, en l'informe de la Comissió. En cas que la proposta no segueixi l'informe esmentat, ha de motivar-ne la discrepància.

9.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les beques, degudament ordenats en funció de la puntuació obtinguda, i dels sol·licitants que integrin la llista de reserva, sempre que hagin obtingut la puntuació mínima exigida a les bases. En el cas que alguna de les persones proposades com a beneficiàries de la beca no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la beca al/a la sol·licitant de la llista de reserva que pertoqui per ordre de puntuació, amb l'aportació prèvia de la documentació requerida a les bases 6, si escau, i de la seva acceptació.

9.3 La proposta de resolució provisional de concessió de les beques es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web del Centre (http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/el_centre_d_estudis_juridics/beques_i_ajuts/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

9.4 Els adjudicataris proposats han de formalitzar l'acceptació de la beca i han d'aportar la documentació que els sigui requerida d'acord amb l'apartat 6 d'aquestes bases, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions dins el mateix termini de 10 dies, que es tindran en compte en el moment d'emetre resolució.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

 

-10 Inadmissió i desistiment

10.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació, en el seu cas, o de la resta de documentació requerida dins del termini.

10.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment, i l'òrgan instructor ha d'acceptar el desistiment.

10.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web del Centre (http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/el_centre_d_estudis_juridics/beques_i_ajuts/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

10.5 L'òrgan instructor, un cop vista la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, les seves acceptacions i les comprovacions d'ofici previstes a les bases, ha d'elaborar una proposta de resolució definitiva i elevar-la a l'òrgan resolutori.

 

-11 Resolució i publicació

11.1 El conseller de Justícia i president del Centre dictarà resolució en el termini màxim de 60 dies naturals a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 10.4 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment.

11.2 D'acord amb l'article 25.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la resolució, a més de contenir el sol·licitant o relació de sol·licitant als quals es concedeix la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds.

11.3 L'atorgament d'aquestes beques està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

11.4 La resolució del procediment de concessió d'aquestes beques serà objecte de publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web del Centre (http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/el_centre_d_estudis_juridics/beques_i_ajuts/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.5 La resolució de concessió o denegació de les beques exhaureix la via administrativa, i contra aquesta les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el conseller de Justícia i president del Centre, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web del Centre (http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/el_centre_d_estudis_juridics/beques_i_ajuts/), en els termes que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11.6 D'aquestes subvencions, se'n farà publicitat per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició d'una relació al tauler electrònic que consta a la base 9 i també es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

 

-12 Renúncia

En els supòsits de no-acceptació o renúncia d'una beca de col·laboració per causes justificades, el conseller de Justícia i president del Centre podrà adjudicar-la en l'import que resti, dins l'ordre establert, a una de les persones que hagin estat designades suplents en la resolució d'adjudicació. En el cas de renúncia, el beneficiari haurà de reintegrar l'import rebut per la beca excepte si es justifica que el becari ha complert amb la finalitat per la qual se li va atorgar.

 

-13 Vinculació amb l'Administració

La concessió de les beques i el desenvolupament de les tasques i treballs objecte d'aquestes no donen lloc a cap mena de vinculació, ni laboral ni administrativa, entre la persona seleccionada i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. El compliment i la finalització de les tasques i treballs objecte de les beques d'acord amb els termes establerts en aquestes bases suposarà l'extinció a tots els efectes de la vinculació que, per raó de la concessió de les beques, els beneficiaris mantinguin amb l'ens concedent.

 

-14 Justificació i pagament

El pagament dels imports de les beques concedides es durà a terme mensualment, amb la certificació prèvia dels tutors d'assoliment dels objectius i de compliment de la finalitat per a la qual aquesta es concedeix.

 

-15 Obligacions de les persones beneficiàries

a) Complir la finalitat de la beca realitzant l'activitat subvencionada en el termini i la forma que determinen aquestes bases reguladores.

b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la beca concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

c) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

d) En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), addicionats pels articles 35 i 37 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

f) Complir les altres obligacions que preveuen les bases reguladores d'aquesta beca.

 

-16 Modificació

D'acord amb el que estableixen les bases reguladores, l'òrgan concedent té la facultat de revisar les beques concedides i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

La possibilitat d'ampliació del termini d'execució i/o justificació, a instància de la persona beneficiària de la subvenció, no està permesa.

 

-17 Revocació de la beca

Són causes de revocació:

a) L'incompliment de les obligacions del becari.

b) La no-comunicació a l'entitat concedent sobre l'obtenció d'altres beques o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada.

El conseller de Justícia i president del Centre, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcial les subvencions amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

-18 Sancions

L'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores que sigui constitutiu de les conductes tipificades com a infraccions, d'acord amb el règim sancionador en matèria de subvencions previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, comportarà, a més del reintegrament de la subvenció, la incoació del preceptiu procediment sancionador, d'acord amb la legislació esmentada.

 

-19 Protecció de dades

19.1 En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

19.2 Igualment i en compliment del que determina l'esmentada Llei orgànica s'informa que les dades personals que es facilitin s'integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Gestió de beques i ajuts amb la finalitat de gestionar el procediment de sol·licitud de beca convocat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

19.3 L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i recepció de la sol·licitud, adjuntant còpia d'un document identificatiu vàlid, dirigida a la seu del responsable: carrer Ausiàs Marc, 40, 08010 Barcelona.

19.4 Per a més informació podeu consultar l'Ordre JUS/185/2013, de 30 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia (DOGC núm. 6434, de 7.8.2013) i el Registre de Protecció de Dades de Catalunya (www.apdcat.net).

 

-20 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases i l'Ordre de convocatòria corresponent, són aplicables:

El Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Els preceptes que tinguin la naturalesa de legislació bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els preceptes bàsics del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El que disposi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui aplicable a l'exercici pressupostari corresponent, i la resta de normativa legal en allò que escaigui.

 

 

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

1. Les persones beneficiàries d'ajusts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries

 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajust públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

Amunt