Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 06/10/2016

  • Número del document ENS/0272/2016

  • Número de control 16287017

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16287017-2016

Dades del DOGC
  • Número 7228

  • Data 18/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/272/2016, de 6 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 881/2011, de 24 de juny, ha establert el títol de tècnic superior en estètica integral i benestar i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior, que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica, aprovat pel Decret 349/1997, de 25 de novembre, el qual queda derogat per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,


Ordeno:


Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 881/2011, de 24 de juny.


Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol, i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

2. El títol de tècnic superior en estètica integral i benestar permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en estètica integral i benestar permet l'accés als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

1. La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

2. La formació establerta en aquesta Ordre garanteix el nivell de coneixement exigit en el curs de formació higienicosanitària que el Ministeri de Sanitat exigeix als aplicadors de tècniques de tatuatge, micropigmentació i perforació cutània tal com marquen les legislacions en les diferents comunitats autònomes.

3. La formació establerta en aquesta Ordre, en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement requerit en el curs de formació que el Ministeri de Sanitat exigeix als professionals que duen a terme activitats de bronzejament artificial, tal com marca la legislació en les diferents comunitats autònomes.Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 881/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en estètica integral i benestar i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.Disposicions transitòries


Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret 881/2011, de 24 de juny.


Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 349/1997, de 25 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals, sense perjudici d'allò que preveuen les disposicions transitòries.Disposicions finals


Primera

El Departament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.


Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.


Barcelona, 6 d'octubre de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex


1. Identificació del títol

1.1 Denominació: estètica integral i benestar

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge personal

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)


2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en estètica integral i benestar és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i fer tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar, i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, assegurant-ne la qualitat, prevenció de riscos laborals i gestió ambiental.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Analitzar la viabilitat de la implantació de nous serveis, avaluant els mitjans materials i personals per al seu desenvolupament en l'empresa.

b) Dissenyar protocols estètics i documents de consentiment informat, utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació.

c) Gestionar la logística i l'emmagatzematge, aprovisionant amb el material necessari per assegurar el bon funcionament de tots els serveis que ofereix l'empresa d'estètica.

d) Determinar i supervisar el treball de cada professional al seu càrrec, coordinant i programant les activitats.

e) Dissenyar la proposta estètica personalitzada, analitzant les dades obtingudes de l'anàlisi professional, les demandes del client i els possibles informes d'altres professionals.

f) Dur a terme processos d'hidroteràpia, aplicant tècniques específiques i complementàries en balnearis i utilitzant cosmètics termals.

g) Aplicar massatges i drenatges limfàtics estètics, seleccionant tècniques i procediments.

h) Fer maquillatges correctius per microimplantació de pigments, personalitzant-los i adaptant-los a les necessitats de cada client.

i) Supervisar i desenvolupar processos d'eliminació temporal i definitiva del borrissol, seguint les especificacions establertes.

j) Supervisar i desenvolupar tècniques electroestètiques i de bronzejament per radiació ultraviolada, complint les especificacions marcades en la legislació vigent.

k) Assessorar el client, informant-lo dels efectes dels tractaments i cosmètics, la seva relació amb la fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i les precaucions que cal seguir abans, durant i després d'aplicar-los.

l) Fer la promoció i la comercialització de productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal.

m) Integrar i dur a terme els serveis estètics, coordinant l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals.

n) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

o) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

p) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint-ne el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.

q) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i la competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

r) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que estableixen la normativa i els objectius de l'empresa.

s) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

t) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i per al funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

u) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: hidrotermal

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1260-11_3: protocol·litzar i organitzar els serveis hidrotermals i complementaris

Es relaciona amb:

UC1260_3: protocol·litzar i organitzar els serveis hidrotermals i complementaris

 

UC_2-0061-11_3: aplicar i supervisar les tècniques hidrotermals personalitzant els protocols normalitzats

Es relaciona amb:

UC0061_3: aplicar i supervisar les tècniques hidrotermals personalitzant els protocols normalitzats

 

UC_2-0062-11_3: aplicar cosmètica termal en els serveis hidrotermals

Es relaciona amb:

UC0062_3: aplicar cosmètica termal en els serveis hidrotermals

 

UC_2-0063-11_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0063_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

 

Qualificació completa: massatges estètics i tècniques sensorials associades

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0789-11_3: realitzar el diagnòstic estètic i dissenyar protocols integrant tècniques de massatge, drenatge limfàtic i sensorials amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0789_3: realitzar el diagnòstic estètic i dissenyar protocols integrant tècniques de massatge, drenatge limfàtic i sensorials amb finalitats estètiques

 

UC_2-0063-11_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0063_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

 

UC_2-0790-11_3: realitzar el drenatge limfàtic manual i/o mecànic amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0790_3: realitzar el drenatge limfàtic manual i/o mecànic amb finalitats estètiques

 

UC_2-0791-11_3: realitzar tècniques de massatge per pressió amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0791_3: realitzar tècniques de massatge per pressió amb finalitats estètiques

 

UC_2-0792-11_3: associar tècniques sensorials a massatges amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0792_3: associar tècniques sensorials a massatges amb finalitats estètiques

 

Qualificació completa: tractaments estètics

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0796-11_3: realitzar el diagnòstic i dissenyar protocols estètics personalitzats

Es relaciona amb:

UC00796_3: realitzar el diagnòstic i dissenyar protocols estètics personalitzats

 

UC_2-0063-11_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0063_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

 

UC_2-0790-11_3: realitzar el drenatge limfàtic manual i/o mecànic amb finalitats estètiques

Es relaciona amb:

UC0790_3: realitzar el drenatge limfàtic manual i/o mecànic amb finalitats estètiques

 

UC_2-0797-11_3: aplicar tècniques electroestètiques integrant-les a tractaments estètics específics

Es relaciona amb:

UC0797_3: aplicar tècniques electroestètiques integrant-les a tractaments estètics específics

 

UC_2-0798-11_3: realitzar tractaments estètics coordinant l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals

Es relaciona amb:

UC0798_3: realitzar tractaments estètics coordinant l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals

 

Qualificació incompleta: bronzejament, maquillatge i depilació avançada

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0580-11_3: realitzar l'aplicació de tècniques de bronzejament artificial en condicions de seguretat i salut

Es relaciona amb:

UC0580_3: realitzar l'aplicació de tècniques de bronzejament artificial en condicions de seguretat i salut

 

UC_2-0581-11_3: realitzar la depilació definitiva i/o supervisar processos de depilació temporal

Es relaciona amb:

UC0581_3: realitzar la depilació definitiva i/o supervisar processos de depilació temporal

 

UC_2-0067-11_3: realitzar i supervisar processos de micropigmentació

Es relaciona amb:

UC0067_3: realitzar i supervisar processos de micropigmentació

 

Qualificació incompleta: maquillatge integral

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0064-11_2: preparar els mitjans tècnics i personals per aplicar maquillatge integral

Es relaciona amb:

UC_2-0064_2: preparar els mitjans tècnics i personals per aplicar maquillatge integral

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector de cures de la imatge personal, en el subsector de cures estètiques, en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, a les àrees de tractaments estètics integrals, estètica hidrotermal, microimplantació de pigments, depilació avançada, massatge estètic i drenatge, i assessorament en tractaments i productes cosmètics.

Es tracta de professionals per compte propi que treballen gestionant la seva pròpia empresa o que treballen per compte d'altri, exercint la seva activitat professional com a empleats o caps d'àrea o de departament.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Esteticista.

b) Director tècnic en empreses estètiques i àrees d'imatge personal, de balnearis.

c) Tècnic en tractaments estètics integrals.

d) Especialista en tècniques hidroestètiques.

e) Tècnic en micropigmentació.

f) Tècnic en depilació mecànica i avançada.

g) Tècnic en aparells d'estètica.

h) Especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada.

i) Tècnic en massatges estètics.

j) Tècnic en drenatge limfàtic estètic.

k) Treballador qualificat en centres de medicina i cirurgia estètica.

l) Tècnic comercial.

m) Assessor estètic i cosmètic.

n) Formador tècnic en estètica.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Desenvolupar nous serveis, avaluant els mitjans personals i materials, per analitzar la viabilitat de la seva implantació.

b) Elaborar normes d'actuació, detallant les fases del procés i utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació, per dissenyar documents i protocols estètics i d'atenció al client.

c) Organitzar els recursos de la cabina d'estètica, controlant-ne l'estoc, per gestionar-ne la logística i l'emmagatzematge.

d) Aplicar procediments relacionats amb el manteniment d'equips i d'instal·lacions, complint la normativa, per assegurar-ne el bon funcionament.

e) Caracteritzar els rols professionals, identificant la responsabilitat associada en cada cas, per programar les seves activitats.

f) Desenvolupar el procediment d'anàlisi estètica, emprant eines específiques, per dissenyar una proposta estètica individualitzada.

g) Aplicar tècniques, cosmètics termals i equips, relacionant-los amb les necessitats dels usuaris de balnearis, per aplicar processos hidroestètics.

h) Identificar mètodes, maniobres i paràmetres, adaptant-los a l'anàlisi estètica, per aplicar massatges estètics i tècniques sensorials associades.

i) Supervisar i avaluar les diferents tècniques, maniobres i paràmetres d'aplicació del drenatge estètic i massatges per pressió, adaptant-los a l'anàlisi estètica i a les zones anatòmiques que s'han de tractar, per assegurar el benefici estètic desitjat.

j) Emprar elements i processos decoratius semipermanents, relacionant-los amb les característiques de l'usuari i aplicant la normativa vigent, per aplicar maquillatges correctius per microimplantació de pigments.

k) Seleccionar procediments d'eliminació de borrissol de manera temporal i definitiva, caracteritzar-ne les fases, les tècniques i els recursos necessaris, per supervisar i desenvolupar la depilació.

l) Verificar els paràmetres de control d'equips electroestètics i de bronzejament artificial, relacionant els fonaments científics amb els tractaments estètics, per aplicar-los amb garanties d'eficàcia i de seguretat.

m) Identificar les operacions de formulació i d'elaboració de cosmètics, analitzant les característiques, els efectes i les aplicacions dels seus principis actius, per assessorar sobre els productes cosmètics a usuaris i professionals.

n) Identificar la variabilitat dels processos estètics, relacionant-los amb els fonaments anatomofisiològics, hàbits saludables i les principals patologies associades, per garantir la qualitat de tots els serveis.

o) Identificar les tècniques publicitàries, les operacions de venda i de marxandatge, valorant les característiques i les demandes del mercat, per fer la promoció i la comercialització de productes i de serveis estètics.

p) Coordinar tots els recursos estètics (tècniques, aparells, instal·lacions i cosmètics), adaptant-los al servei estètic proposat i tenint en compte l'estudi estètic i les preferències de l'usuari, per aplicar tractaments estètics integrals.

q) Analitzar i utilitzar els recursos i les oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i de la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

r) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

s) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en la presa de decisions, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

t) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i la coordinació d'equips de treball.

u) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que s'han de transmetre, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

v) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personal i col·lectiva, d'acord amb la normativa aplicable en els processos del treball, per garantir entorns segurs.

w) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat universal i al disseny per a tothom.

x) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i en les activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

y) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per dur a terme la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar-hi com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: aparells d'estètica

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: electroestètica. 99 hores

 

Mòdul professional 2: estètica hidrotermal

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: hidroteràpia i cosmètica termal. 75 hores

UF 2: el servei d'hidroteràpia. 45 hores

UF 3: la gestió dels serveis hidrotermals. 25 hores

 

Mòdul professional 3: depilació avançada

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 30 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: depilació mecànica. 40 hores

UF 2: tècniques de depilació avançada. 29 hores

 

Mòdul professional 4: massatge estètic

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 30 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: quiromassatge. 50 hores

UF 2: tècniques associades. 50 hores

UF 3: massatge sensorial. 35 hores

 

Mòdul professional 5: drenatge estètic i tècniques per pressió

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: drenatge limfàtic manual. 75 hores

UF 2: tècniques per pressió. 70 hores

 

Mòdul professional 6: micropigmentació

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques prèvies a la micropigmentació. 60 hores

UF 2: tècniques de micropigmentació. 47 hores

 

Mòdul professional 7: processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització general del cos humà. 44 hores

UF 2: imatge personal i hàbits de vida saludable. 30 hores

UF 3: normativa higienicosanitària dels processos estètics. 15 hores

 

Mòdul professional 8: dermoestètica

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: l'òrgan cutani i les seves alteracions. 60 hores

UF 2: anàlisi i diagnòstic facial i corporal. 32 hores

UF 3: tractaments estètics facials i corporals. 40 hores

 

Mòdul professional 9: cosmètica aplicada a estètica i benestar

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmetologia general. 30 hores

UF 2: cosmètics cutanis. 36 hores

UF 3: cosmètics especials i innovacions cosmètiques. 36 hores

UF 4: fitocosmètica i aromateràpia. 20 hores

 

Mòdul professional 10: tractaments estètics integrals

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la cabina d'estètica integral. 28 hores

UF 2: atenció als clients, promoció i vendes. 45 hores

UF 3: tractaments facials i corporals personalitzats. 103 hores

UF 4: tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris. 35 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: projecte d'estètica integral i benestar

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'estètica integral i benestar. 66 hores

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: aparells d'estètica

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: electroestètica. 99 hores

 

UF 1: electroestètica

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica l'organització de les instal·lacions i dels equips d'electroestètica tenint en compte la legislació vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els requisits d'instal·lació elèctrica d'una cabina de tractaments d'electroestètica.

1.2 Comprova que els equips i els accessoris compleixen els requisits de seguretat exigits per la normativa vigent.

1.3 Identifica els requisits d'instal·lació per aplicar tècniques d'emissió de radiació electromagnètica.

1.4 Identifica les característiques de les diferents cabines de bronzejament.

1.5 Especifica la legislació vigent en matèria de bronzejament per raigs UVA.

1.6 Relaciona l'aplicació dels mètodes d'higiene i d'esterilització amb les característiques dels estris i dels materials.

1.7 Controla les condicions d'emmagatzemament d'estris i d'accessoris.

1.8 Gestiona correctament els residus generats.

1.9 Identifica les mesures de protecció personal dels professionals i dels clients.

1.10 Elabora un protocol per a situacions d'emergència.

1.11 Elabora fitxes tècniques de manteniment dels equips d'electroestètica.

 

2. Caracteritza els equips d'electroestètica relacionant-ne els efectes fisiològics amb les aplicacions estètiques i planificant-ne l'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els corrents elèctrics amb aplicació en estètica.

2.2 Especifica les característiques dels equips d'electroestètica.

2.3 Relaciona els efectes fisiològics dels principals corrents d'aplicació en estètica amb les seves indicacions i contraindicacions.

2.4 Determina les aplicacions estètiques de les tècniques d'electroestètica.

2.5 Caracteritza les tècniques basades en l'aplicació de corrent continu i variable.

2.6 Estableix la seqüenciació, l'aplicació, els accessoris i els paràmetres de cadascuna de les tècniques d'electroestètica.

2.7 Identifica les normes de seguretat de cada aparell.

2.8 Interpreta la documentació tècnica dels equips.

2.9 Selecciona l'equip entre les diferents tècniques d'electroestètica.

2.10 Descriu les característiques dels elèctrodes d'aplicació en cada tècnica d'electroestètica.

2.11 Verifica i regula els dispositius de les màquines.

2.12 Selecciona accessoris, estris i cosmètics en funció de les característiques de cada tècnica.

2.13 Controla les condicions d'higiene i de desinfecció d'equips, d'accessoris i de materials.

2.14 Prepara i posa a punt els equips i en revisa els estris i els accessoris.

2.15 Relaciona els paràmetres d'aplicació amb els seus efectes.

 

3. Caracteritza els equips d'electroestètica amb efecte mecànic relacionant-ne els efectes fisiològics amb les aplicacions estètiques i planificant-ne l'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Especifica les característiques dels equips d'electroestètica amb efecte mecànic.

3.2 Relaciona els efectes fisiològics de les tècniques d'electroestètica amb efecte mecànic amb les seves indicacions i contraindicacions.

3.3 Determina les aplicacions estètiques de les tècniques d'electroestètica amb efecte mecànic.

3.4 Estableix la seqüenciació, l'aplicació, els accessoris i els paràmetres de cadascuna de les tècniques d'electroestètica amb efecte mecànic.

3.5 Identifica les normes de seguretat de cada aparell.

3.6 Interpreta la documentació tècnica dels equips.

3.7 Selecciona l'equip entre les diferents tècniques d'electroestètica amb efecte mecànic.

3.8 Verifica i regula els dispositius de les màquines.

3.9 Selecciona accessoris, estris i cosmètics en funció de les característiques de cada tècnica.

3.10 Controla les condicions d'higiene i de desinfecció d'equips, d'accessoris i de materials.

3.11 Prepara i posa a punt els equips i en revisa els estris i els accessoris.

3.12 Relaciona els paràmetres d'aplicació amb els seus efectes.

 

4. Caracteritza els equips de radiacions electromagnètiques relacionant-ne els efectes fisiològics amb les aplicacions estètiques i planificant-ne l'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els tipus de radiacions electromagnètiques amb aplicació estètica.

4.2 Especifica les característiques dels equips de radiacions electromagnètiques.

4.3 Relaciona els efectes fisiològics de les tècniques de radiacions electromagnètiques amb les seves indicacions i contraindicacions.

4.4 Determina les aplicacions estètiques de les tècniques de radiacions electromagnètiques.

4.5 Estableix la seqüenciació, l'aplicació, els accessoris i els paràmetres de cadascuna de les tècniques de radiació electromagnètica.

4.6 Identifica les normes de seguretat de cada aparell.

4.7 Interpreta la documentació tècnica dels equips.

4.8 Selecciona l'equip entre les diferents tècniques d'ones electromagnètiques.

4.9 Verifica i regula els dispositius de les màquines.

4.10 Selecciona accessoris, estris i cosmètics en funció de les característiques de cada tècnica.

4.11 Controla les condicions d'higiene i de desinfecció d'equips, d'accessoris i de materials.

4.12 Prepara i posa a punt els equips i en revisa els estris i els accessoris.

4.13 Relaciona els paràmetres d'aplicació amb els seus efectes.

4.14 Elabora les taules estandarditzades de dosi mínima eritematògena i dels temps d'irradiació per als diferents tipus d'equips.

4.15 Elabora el document del consentiment informat per a la prestació del servei de bronzejament artificial.

 

5. Caracteritza els nous aparells d'innovació tecnològica en estètica relacionant-los amb els efectes en aplicar-los.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica les noves tendències en aparells d'estètica.

5.2 Especifica les característiques dels nous equips d'electroestètica.

5.3 Relaciona els seus efectes fisiològics amb els tipus de corrents, radiacions i tècniques.

5.4 Identifica les precaucions i les contraindicacions de cadascun dels corrents.

5.5 Estableix el protocol d'actuació de les tècniques innovadores.

5.6 Identifica els avantatges i els inconvenients de la introducció del nou servei en una cabina d'estètica.

 

6. Avalua els processos d'aplicació de tècniques d'electroestètica valorant-ne els resultats obtinguts.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Determina les causes de risc més freqüents en l'aplicació de tècniques d'electroestètica.

6.2 Identifica les precaucions que s'han de prendre en l'aplicació de tècniques d'electroestètica.

6.3 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants per a la qualitat del servei.

6.4 Estableix mesures que permetin corregir les desviacions en les variables que influeixen en la qualitat del servei prestat.

6.5 Avalua el grau de satisfacció dels clients tant pel resultat del servei com per l'atenció personal rebuda.

6.6 Enregistra les dades obtingudes en el dossier d'estètica integral.

 

Continguts

 

1. Planificació de l'organització de les instal·lacions i dels equips electroestètics:

1.1 Seguretat elèctrica. Sistemes i normes de seguretat elèctrica. Resistència elèctrica del cos humà.

1.2 Requisits d'instal·lació per aplicar tècniques d'emissió de radiació electromagnètica.

1.3 Requisits d'instal·lació per aplicar tècniques de bronzejament.

1.4 Normativa vigent sobre els aparells de radiació electromagnètica.

1.5 Normativa europea, nacional i autonòmica sobre aparells basats en radiació ultraviolada.

1.6 Mesures d'higiene, de desinfecció i d'esterilització.

1.7 Emmagatzemament de productes i del material esterilitzat.

1.8 Accidents produïts pels efectes del corrent elèctric, de les radiacions electromagnètiques, dels ultrasons i dels efectes mecànics de buit, pressió i moviment sobre el cos humà.

1.9 Protocols d'actuació en situacions d'emergència.

 

2. Caracterització dels equips d'electroestètica:

2.1 Conceptes bàsics d'electricitat aplicats a l'electroestètica.

2.2 El corrent elèctric: definició i magnituds. Potencial elèctric, diferència de potencial, intensitat, resistència, potència, llei d'Ohm, camp electromagnètic, materials conductors i aïllants.

2.3 Elecció de la tècnica d'electroestètica: criteris de selecció.

2.4 Classificació dels corrents elèctrics amb aplicació en estètica: corrent galvànic i corrents variables.

2.4.1 Corrent galvànic. Fonament físic. Efectes polars i interpolars. Aplicacions (iontoforesi, desincrustació, galvanització). Paràmetres de tractament. Precaucions i contraindicacions.

2.4.2 Corrents variables de baixa freqüència. Classificació. Efectes fisiològics. Indicacions de cada tècnica (electrolífting, electrolipòlisi, TENS Transcutaneous electrical nerve stimulation, corrents excitomotrius). Tècnica d'aplicació. Paràmetres d'aplicació. Precaucions i contraindicacions.

2.4.3 Corrents variables de mitjana freqüència. Classificació i fonament d'aplicació. Corrents interferencials d'aplicació tetrapolar i bipolar. Corrents russes o corrents de Kotz. Indicacions fonamentals. Tècnica d'aplicació. Precaucions i contraindicacions.

2.4.4 Corrents d'alta freqüència. Corrents de D'Ansorval (galvànics). Corrents de diatèrmia. Diatèrmia capacitiva. Efectes fisiològics. Tècniques d'aplicació. Precaucions i contraindicacions. Mètodes d'aplicació.

2.4.5 Corrents d'ona curta. Radiofreqüència. Efectes fisiològics. Tècniques d'aplicació. Precaucions i contraindicacions. Mètodes d'aplicació.

2.5 Documentació tècnica dels equips.

2.6 Revisió i manteniment de les condicions de seguretat dels equips.

2.7 Selecció d'accessoris, estris i cosmètics.

 

3. Caracterització dels equips d'electroestètica amb efecte mecànic:

3.1 Tècniques d'electroestètica amb efecte mecànic. Fonament físic. Efectes fisiològics i terapèutics. Indicacions en estètica. Tècnica d'aplicació. Paràmetres d'aplicació. Precaucions i contraindicacions. Selecció d'accessoris, estris i cosmètics.

3.2 Vibradors. Brossage. Compressors. Polvoritzador. Vacumteràpia i dermoaspiració. Pressoteràpia. Vibració ultrasònica. Microdermoabrasió.

3.3 Documentació tècnica dels equips.

3.4 Revisió i manteniment de les condicions de seguretat.

 

4. Caracterització dels equips de radiacions electromagnètiques:

4.1 La radiació electromagnètica. Característiques físiques de les radiacions electromagnètiques. Espectre electromagnètic. Espectres utilitzats en estètica: ultraviolat. Llum visible. Infraroig. Classificació de les radiacions electromagnètiques i les seves aplicacions en imatge personal.

4.2 Raig UVA. Propietats dels raigs ultraviolats: capacitat de penetració a la pell i als ulls. Fototipus cutanis: pautes per a la seva determinació. Dosi mínima eritematògena (DME). Dosi i freqüència de les sessions de bronzejament. Fonament físic. Efectes fisiològics. Reaccions adverses. Classificació dels aparells UVA. Precaucions i contraindicacions. Substàncies fotosensibilizants. Paràmetres i tècnica d'aplicació. Protocols estàndards.

4.3 Llum de Wood. Fonament físic. Efectes fisiològics. Indicacions de la llum de Wood en estètica. Tècnica d'aplicació. Precaucions i contraindicacions. Paràmetres determinants en la tècnica d'aplicació.

4.4 Làser i IPL. Fonament físic. Efectes fisiològics. Classificacions dels làsers. Efectes del làser en l'organisme. Indicacions del làser en estètica. Tècnica d'aplicació. Precaucions i contraindicacions. Paràmetres determinants en la tècnica d'aplicació.

4.5 Raig infraroig. Fonament físic. Efectes fisiològics. Indicacions del raig infraroig en estètica. Classificació dels aparells de raig infraroig. Tècnica d'aplicació. Precaucions i contraindicacions. Paràmetres determinants del tractament i tècnica d'aplicació.

4.6 Documentació tècnica dels equips.

4.7 Revisió i manteniment de les condicions de seguretat.

 

5. Caracterització dels nous aparells d'estètica:

5.1 Nous equips en estètica.

5.2 Característiques. Fonament científic. Descripció dels equips. Normes d'aplicació, dosimetries. Efectes i indicacions, precaucions i contraindicacions

 

6. Avaluació i control de qualitat en els serveis d'electroestètica.

6.1 Paràmetres que defineixen la qualitat del servei d'electroestètica.

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives.

6.4 Prevenció d'accidents i protocol d'actuació.

 

 

Mòdul professional 2: estètica hidrotermal

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: hidroteràpia i cosmètica termal. 75 hores

UF 2: el servei d'hidroteràpia. 45 hores

UF 3: la gestió dels serveis hidrotermals. 25 hores

 

UF 1: hidroteràpia i cosmètica termal

Durada: 75 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els recursos hídrics analitzant-ne els mecanismes d'acció i emprant-los com a font de salut i benestar.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'ús de l'aigua amb finalitats curatives al llarg de la història.

1.2 Estableix els conceptes generals del termalisme.

1.3 Identifica l'estructura química de l'aigua, les propietats físiques i els seus mecanismes d'acció sobre l'organisme aplicats en hidroteràpia.

1.4 Classifica les aigües minerals i mineromedicinals segons la seva mineralització, temperatura i composició.

1.5 Relaciona les aigües mineromedicinals amb el mecanisme d'acció i les seves indicacions en funció de la via d'aplicació.

1.6 Especifica les característiques de l'aigua del mar, la seva composició, accions i indicacions.

1.7 Analitza els beneficis d'utilitzar tècniques hidroteràpiques en tractaments d'estètica integral.

 

2. Selecciona les tècniques hidroteràpiques analitzant-ne els efectes sobre el cos.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les tècniques i els equips d'hidroteràpia amb i sense pressió assenyalant els mecanismes d'acció i els paràmetres d'aplicació.

2.2 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions absolutes i relatives de les tècniques d'hidroteràpia amb i sense pressió.

2.3 Caracteritza les tècniques d'hidroteràpia d'aplicació individual i col·lectiva indicant-ne els efectes, les indicacions i les contraindicacions.

2.4 Descriu les aplicacions hidroteràpiques parcials i les relaciona amb les tècniques d'aplicació, els efectes i les indicacions.

2.5 Diferencia les característiques de la sauna, de les termes i del bany de vapor.

2.6 Identifica els efectes, les indicacions, les precaucions i les contraindicacions de les tècniques d'antroteràpia.

2.7 Descriu els efectes, les indicacions i les contraindicacions de les tècniques de crioteràpia.

2.8 Relaciona les tècniques d'estètica hidroteràpiques combinades amb el massatge.

2.9 Seqüencia les tècniques d'hidroteràpia emprades en els circuits termals.

2.10 Identifica les tècniques emprades en talassoteràpia i les que s'hi associen.

 

3. Selecciona els cosmètics termals i la tècnica d'aplicació analitzant-ne els efectes i les precaucions.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Classifica les argiles en funció del seu color i de la seva composició.

3.2 Esquematitza els tipus de peloides seguint la seva classificació internacional.

3.3 Determina les diferències entre parafines, parafangs i peloides.

3.4 Especifica els components, les propietats, les accions i els efectes de parafines, parafangs i peloides.

3.5 Identifica les formes d'aplicació per a cadascun d'ells.

3.6 N'estableix les indicacions, les precaucions i les contraindicacions.

3.7 Identifica els ingredients actius, propietats, efectes, indicacions i contraindicacions en aplicacions estètiques del raïm, el cacau i els seus derivats.

3.8 Caracteritza els tipus d'algues, les seves aplicacions, els seus efectes, les indicacions i les contraindicacions.

3.9 Valora la importància d'altres productes naturals com a components dels cosmètics termals.

3.10 Especifica les accions cosmètiques, precaucions i formes d'aplicació dels olis essencials en hidroteràpia.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels recursos hídrics:

1.1 L'aigua com a font de salut i benestar. Història del termalisme i la hidroteràpia.

1.2 L'aigua: estructura i propietats. Hidrogeologia: conceptes bàsics. Tipus d'aigües: minerals, mineromedicinals i termals.

1.3 L'aigua mineromedicinal. Classificació de les aigües mineromedicinals en funció de la mineralització, la temperatura i la composició.

1.4 Termalisme. Actualitat del sector termal. Importància socioeconòmica. Aigües mineromedicinals de Catalunya.

1.5 Mecanisme d'acció de l'aigua mineromedicinal en funció de la seva composició i de la via d'aplicació. Indicacions.

1.6 Efectes físics (tèrmics i mecànics), químics i psicològics de l'aigua mineromedicinal sobre l'organisme.

1.7 Cures termals. Accions específiques i inespecífiques d'una cura termal.

1.8 Tècniques d'aplicació via oral (cura hidropínica) i via respiratòria (inhalació).

1.9 Aigua de mar. Mecanisme d'acció. Aplicació en estètica.

 

2. Selecció de tècniques d'aplicació d'aigua:

2.1 Tècniques hidrotermals de balneació. Tipus. Mecanisme d'acció, efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions. Tècniques d'aplicació d'aigua amb pressió. Tipus. Mecanisme d'acció, efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions.

2.2 Teràpia de Kneipp.

2.3 Aplicacions hidroteràpiques parcials. Tipus. Mecanisme d'acció, efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions.

2.4 Antroteràpia. Tipus. Mecanisme d'acció, efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions de les saunes, banys de vapor i termes.

2.5 Massatge sota dutxa (Vichy), massatge manual subaquàtic amb doll a pressió, bany amb hidromassatge i aeromassatge. Tècniques d'aplicació, efectes, indicacions i contraindicacions.

2.6 Combinació de tècniques d'hidroteràpia: circuits termals.

2.7 Tipus de programes de tractament estàndard individuals i en l'àrea col·lectiva.

2.8 Efectes, indicacions, precaucions. Contraindicacions relatives i absolutes. Criteris de selecció i d'associació.

2.9 Talassoteràpia i tècniques associades.

 

3. Selecció dels cosmètics termals:

3.1 Argiles. Concepte, tipus, components, efectes i indicacions estètiques. Precaucions i contraindicacions.

3.2 Peloides. Composició, classificació, efectes i indicacions estètiques. Precaucions i contraindicacions.

3.3 Parafines i parafangs. Composició i aplicacions estètiques. Indicacions, precaucions i contraindicacions.

3.4 Tècniques d'aplicació estètica d'argiles, peloides, parafangs i parafines: exfoliacions, embolcalls, cataplasmes i mitjançant massatge.

3.5 Vinoteràpia, xocolateràpia i altres tractaments.

3.6 Algoteràpia. Classificació de les algues i aplicacions estètiques.

3.7 Altres productes marins. Massatge de sals. Haloteràpia.

3.8 Aromateràpia: olis essencials en hidroteràpia.

 

UF 2: el servei d'hidroteràpia

Durada: 45 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica les necessitats estètiques dels usuaris fent-ne l'anàlisi prèvia i utilitzant els informes adequats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de fer un examen estètic previ.

1.2 Determina els aspectes essencials d'un protocol normalitzat d'actuació per al diagnòstic i la manera de seqüenciar els procediments.

1.3 Prepara les instal·lacions, els materials i els equips d'anàlisi necessaris.

1.4 Fa l'entrevista, l'exploració i la recollida de dades.

1.5 Especifica les característiques cutànies, les alteracions estètiques i altres circumstàncies que poden millorar amb tractaments d'estètica hidrotermal.

1.6 Identifica les contraindicacions absolutes o relatives a aquestes tècniques.

1.7 Informa sobre el resultat de l'anàlisi i el tractament aconsellat.

1.8 Sol·licita el consentiment informat.

1.9 Identifica les normes deontològiques que s'han d'aplicar per garantir-ne la confidencialitat.

 

2. Estableix els procediments d'actuació en programes de tractaments hidroteràpics proposant les adaptacions per als diferents tipus de clients.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els elements essencials dels diferents protocols estàndard d'aplicació de tècniques, de tractaments i de programes hidroteràpics.

2.2 Interpreta els protocols estàndard d'aplicació de tècniques, tractaments i programes de serveis hidroteràpics.

2.3 Personalitza el protocol d'aplicació tenint-ne en compte els efectes, les indicacions, les precaucions i les contraindicacions.

2.4 Personalitza els paràmetres d'aplicació de les diferents tècniques.

2.5 Identifica les modificacions que s'han d'introduir en els protocols normalitzats per personalitzar-los.

2.6 Estableix les pautes per a una correcta circulació a través dels circuits termals.

 

3. Aplica tècniques hidroestètiques i cosmètics termals seguint un protocol d'execució prèviament dissenyat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Prepara els mitjans tècnics i/o els cosmètics termals necessaris.

3.2 Selecciona la indumentària i els accessoris adequats segons la tècnica que s'hagi d'aplicar.

3.3 Informa els usuaris sobre les actituds, les sensacions i els mecanismes d'avís al personal.

3.4 Selecciona els paràmetres en funció de la tècnica que s'aplicarà i les condicions orgàniques i sensibilitat dels usuaris.

3.5 Aplica tècniques d'estètica hidrotermal i de cosmètica termal segons la seqüenciació i l'ordre establert.

3.6 Supervisa el procés i controla l'estat dels usuaris.

3.7 Registra a la fitxa tècnica les dades relatives als clients i al protocol de cada tècnica, indicant el nombre de sessions, la seqüenciació i la seva periodicitat.

 

4. Supervisa la qualitat del servei realitzat proposant mesures correctives que n'optimitzin la prestació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els indicadors de qualitat en els processos d'aplicació de tècniques hidroteràpiques.

4.2 Esquematitza el procés de prestació del servei.

4.3 Associa les anomalies detectades amb la fase del procés en què s'han produït.

4.4 Avalua les diferents fases del procés i el resultat final.

4.5 Detecta les desviacions i les anomalies produïdes en l'aplicació de les tècniques hidroteràpiques, i n'analitza les causes que les han produït.

4.6 Proposa mesures per adequar els resultats obtinguts als esperats i optimitzar la prestació del servei.

4.7 Avalua el grau de satisfacció del client mitjançant qüestionaris i atenció postvenda.

4.8 Estableix les normes d'actuació en situacions inesperades que afectin la qualitat del servei d'hidroteràpia.

 

Continguts

 

1. Identificació de les necessitats dels usuaris en el servei hidrotermal:

1.1 Importància de l'anàlisi en tractaments hidrotermals. Protocols normalitzats d'actuació per al diagnòstic. Tècniques d'exploració.

1.2 Reconeixement de les indicacions i alteracions estètiques d'interès en l'aplicació de tècniques hidrotermals. Signes i símptomes de les alteracions estètiques susceptibles de tractament hidrotermal.

1.3 Contraindicacions absolutes i relatives. Informes per derivar la persona al metge especialista.

1.4 Execució pràctica d'anàlisi estètica. Equips d'anàlisi: fonaments i aplicació.

1.5 Pautes per preparar i acomodar la persona segons la zona que s'ha d'explorar. Tècniques d'entrevista. Mètodes d'observació i de palpació.

1.6 Dossier dels clients. Tipus de registres (en paper i/o informàtics).

1.7 Elaboració de propostes de serveis hidrotermals: tipus de tècniques, nombre de sessions, freqüència d'aplicació, cures personals i resultats previstos. Resolució de dubtes.

1.8 La informació als clients en la prestació de serveis hidrotermals.

1.9 Deontologia professional. Normativa sobre protecció de dades.

 

2. Programes de tractaments hidroteràpics:

2.1 Característiques dels protocols personalitzats.

2.2 Adaptació i personalització de protocols de tècniques, tractaments i programes de tractament.

2.3 Interpretació de prescripcions facultatives.

2.4 La cura termal.

2.5 Protocols d'aplicació de tècniques en circuits termals.

 

3. Aplicació de tècniques d'hidroteràpia:

3.1 Procediments d'aplicació de tècniques hidroteràpiques. Execució pràctica.

3.2 Procediments d'aplicació de cosmètica termal. Execució pràctica.

3.3 Preparació dels clients. Desmaquillatge termal.

3.4 Tractaments combinats de tècniques d'hidroteràpia i cosmètica termal. Execució tècnica.

3.5 Tractaments facials, corporals, integrals, de mans i de peus.

 

4. Avaluació de la qualitat en els centres i serveis d'hidroteràpia:

4.1 Normes de qualitat per a instal·lacions, mitjans tècnics i productes. Paràmetres que la defineixen.

4.2 Tècniques d'observació i preguntes per a l'avaluació de la qualitat.

4.3 Desviacions en la prestació del servei hidroteràpic. Mesures correctives.

4.4 Tècniques per mesurar el grau de satisfacció dels clients.

 

UF 3: la gestió dels serveis hidrotermals

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica l'organització de les instal·lacions i dels recursos tècnics i professionals, coordinant el desenvolupament de les activitats dels establiments hidroteràpics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza els centres d'aplicació de tècniques d'hidroteràpia.

1.2 Relaciona l'organigrama dels establiments d'hidroteràpia amb les funcions dels seus professionals.

1.3 Analitza les instal·lacions i els recursos tècnics i professionals.

1.4 Elabora el disseny i la distribució de les instal·lacions per optimitzar el treball i oferir un espai de benestar.

1.5 Organitza l'agenda de treball a través de la coordinació dels recursos materials i personals.

1.6 Elabora protocols de comunicació i atenció als clients en la prestació de serveis d'hidroteràpia, tenint en compte l'entorn on es desenvolupen, els serveis que s'ofereixen i el tipus de clients.

1.7 Defineix els procediments d'acolliment, atenció, acompanyament i comiat en els serveis hidrotermals, incloent criteris específics referits a tècniques de comunicació.

 

2. Organitza l'execució de protocols de seguretat i d'higiene aplicant pautes per a la prevenció de riscos laborals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Assenyala les conseqüències de la contaminació bacteriològica de l'aigua.

2.2 Identifica els mecanismes per al tractament de l'aigua.

2.3 Aplica el protocol d'higiene de les instal·lacions.

2.4 Aplica el mètode de desinfecció o d'esterilització més adequat en funció de l'equip tècnic o del material que s'utilitzarà.

2.5 Estableix les normes d'higiene del personal del centre i dels usuaris de les instal·lacions.

2.6 Aplica els procediments per rebutjar i reciclar els materials utilitzats.

2.7 Aplica protocols per prevenir riscos i reaccions no desitjades.

2.8 Identifica la normativa actual que regeix els centres de serveis hidrotermals.

 

Continguts

 

1. Organització de les instal·lacions, dels recursos tècnics i dels professionals:

1.1 Centres d'aplicació de tècniques hidroestètiques. Tipus i característiques (balnearis, centres de talassoteràpia).

1.2 Recursos professionals dels centres hidrotermals. Organigrama del centre.

1.3 Instal·lacions generals dels establiments hidrotermals. Tipus i característiques.

1.4 Equips per a l'aplicació de tècniques hidrotermals: piscines, banyeres, dutxes, raigs, saunes, circuits termals, d'altres.

1.5 Disseny i distribució de les instal·lacions i dels recursos tècnics. Atenció a persones amb discapacitats.

1.6 Organització i distribució del treball. La recepció del centre termal. Comunicació interna.

1.7 Acollida del client, informació, acompanyament i comiat. Les reclamacions.

 

2. Organització de l'execució de protocols de seguretat i d'higiene:

2.1 Contaminació bacteriològica i les seves conseqüències. Legionel·losi.

2.2 Higiene de les instal·lacions. Criteris per a la selecció de les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització. Normes d'higiene per als usuaris i per als professionals.

2.3 Conservació i manipulació dels productes cosmètics.

2.4 Gestió mediambiental. Utilització i eliminació del material d'un sol ús utilitzat en la prestació de serveis hidroteràpics.

2.5 Riscos laborals en centres d'hidroteràpia. Classificació dels factors de risc: personals, d'instal·lacions, d'equips i de tècniques en centres d'hidroteràpia.

2.6 Senyalització, emergències i primers auxilis.

2.7 Normativa de centres hidrotermals.

 

 

Mòdul professional 3: depilació avançada

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 30 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: depilació mecànica. 40 hores

UF 2: tècniques de depilació avançada. 29 hores

 

UF 1: depilació mecànica

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara l'entorn de treball tenint en compte les mesures de prevenció de riscos i de gestió mediambiental.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques d'una cabina de depilació mecànica.

1.2 Caracteritza els mètodes de depilació temporals, progressius i definitius.

1.3 Identifica els productes, els estris i les eines per a la depilació mecànica.

1.4 Estableix les condicions de seguretat i prevenció que s'han d'aplicar en la depilació mecànica.

1.5 Relaciona l'aplicació dels mètodes d'higiene i d'esterilització amb les característiques dels estris i materials usats en depilació mecànica.

1.6 Controla les condicions d'emmagatzemament del material de depilació.

1.7 Determina les actituds professionals en la recepció i en l'atenció dels clients.

1.8 Estableix les pautes que s'han de seguir en els accidents o reaccions adverses provocats per substàncies i/o aparells emprats en depilació.

1.9 Aplica la normativa en la gestió de residus.

 

2. Selecciona mètodes de depilació mecànica interpretant-ne la informació obtinguda en l'anàlisi estètica i en la documentació auxiliar.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza les característiques de la zona que s'ha de tractar i les alteracions observables de forma macroscòpica.

2.2 Enregistra les dades en la fitxa tècnica amb la terminologia adequada.

2.3 Especifica les contraindicacions relatives i absolutes d'aquestes tècniques.

2.4 Selecciona la tècnica de depilació en funció de les preferències dels clients i de les característiques del pèl i de la pell observades.

2.5 Informa sobre la tècnica seleccionada, les sensacions que es poden percebre, el resultat esperat, la periodicitat d'aplicació i les atencions posteriors.

 

3. Executa les tècniques de depilació mecànica aplicant els procediments establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona i prepara els equips, els accessoris i els productes.

3.2 Programa els paràmetres necessaris per aplicar els mètodes depilatoris mecànics.

3.3 Determina les pautes d'acomodació dels clients.

3.4 Aplica tècniques prèvies a fi d'optimitzar-ne els resultats.

3.5 Aplica les tècniques d'eliminació de pèl per procediments mecànics, amb bola o amb espàtula, de forma destra i en condicions de seguretat i d'higiene.

3.6 Justifica la depilació amb pinces de la zona facial o corporal atenent les característiques de la zona que cal depilar.

3.7 Aplica tècniques postdepilatòries com a criteri de qualitat.

3.8 Enregistra els resultats obtinguts.

3.9 Assessora en el manteniment de la depilació mecànica.

3.10 Du a terme correctament la descoloració.

 

4. Supervisa la qualitat del servei de depilació proposant mesures que minimitzin les desviacions produïdes.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Especifica els paràmetres que defineixen la qualitat del servei de depilació mecànica.

4.2 Avalua els resultats finals obtinguts.

4.3 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

4.4 Atén les reclamacions presentades segons el protocol d'atenció establert.

4.5 Valora les tècniques innovadores de la depilació mecànica.

 

Continguts

 

1. Preparació dels espais, estris, cosmètics i aparells:

1.1 La cabina de depilació mecànica. Característiques de l'espai per a la depilació mecànica. Organització i gestió del magatzem de depilació. Ambientació: il·luminació, ventilació, color, etc.

1.2 Aparells, estris i materials específics per a la depilació mecànica: criteris de selecció, utilització, aplicació, efectes, indicacions i contraindicacions.

1.3 Manteniment d'equips i utillatge.

1.4 Documentació tècnica. Fitxa control dels aparells i dels cosmètics. Fitxa tècnica dels clients.

1.5 Atenció als clients. Informació i assessorament.

 

2. Tècniques de depilació mecànica:

2.1 Classificació. Característiques. Procés de la depilació mecànica amb pinces i ceres. Pautes per aplicar-les. Avantatges i inconvenients de les diferents tècniques. Indicacions, contraindicacions i precaucions. Atencions postdepilatòries.

 

3. Seguretat i higiene en els processos depilació mecànica:

3.1 Mesures de protecció dels usuaris i dels professionals. Equips de protecció individual (EPI).

3.2 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats als estris i als aparells emprats en les tècniques de depilació mecànica.

3.3 Primers auxilis aplicables als accidents o reaccions adverses més freqüents en tècniques estètiques de depilació mecànica.

3.4 Normes de seguretat i d'higiene en l'aplicació de les tècniques de depilació mecànica i en el manteniment dels estris i dels aparells.

3.5 Gestió de residus: normativa.

 

4. Qualitat dels processos de depilació mecànica:

4.1 Avaluació i control de qualitat en els serveis de depilació.

4.2 Paràmetres que defineixen la qualitat d'un servei de depilació.

4.3 Grau de satisfacció dels clients i correcció de desviacions en la prestació dels serveis de depilació.

4.4 Descoloració. Prova d'al·lèrgia. Cosmètics. Aplicació.

 

UF 2: tècniques de depilació avançada

Durada: 29 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara l'entorn de treball tenint en compte les mesures de prevenció de riscos i de gestió mediambiental.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques d'una cabina de depilació avançada.

1.2 Caracteritza els mètodes de depilació temporals, progressius i definitius.

1.3 Identifica els productes, els estris i les eines per a la depilació avançada.

1.4 Estableix les condicions de seguretat i prevenció que s'han d'aplicar en la depilació avançada.

1.5 Relaciona l'aplicació dels mètodes d'higiene i d'esterilització amb les característiques dels estris i dels materials usats en depilació avançada.

1.6 Controla les condicions d'emmagatzematge del material.

1.7 Especifica les pautes que cal seguir en els accidents o reaccions adverses provocats per substàncies i/o aparells emprats en depilació avançada.

1.8 Aplica la normativa en la gestió de residus.

 

2. Selecciona mètodes de depilació avançada interpretant-ne la informació obtinguda en l'anàlisi estètica i en la documentació auxiliar.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina les actituds professionals en la recepció i en l'atenció dels clients.

2.2 Analitza les característiques de la zona que s'ha de tractar i les alteracions observables de forma macroscòpica.

2.3 Identifica les necessitats/demandes o preferències dels clients a partir de preguntes i de l'observació de la zona que s'ha de tractar.

2.4 Enregistra les dades en la fitxa tècnica amb la terminologia adequada.

2.5 Determina les causes de risc més freqüents a la depilació avançada.

2.6 Especifica les contraindicacions relatives i absolutes d'aquestes tècniques.

2.7 Selecciona la tècnica de depilació en funció de les preferències dels clients i de les característiques del pèl i de la pell observades.

2.8 Informa sobre la tècnica seleccionada, les sensacions que es poden percebre, el resultat esperat, la periodicitat d'aplicació i les atencions posteriors.

 

3. Executa les tècniques de depilació elèctrica aplicant els procediments establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Controla les condicions de seguretat i d'higiene.

3.2 Identifica els equips de depilació elèctrica.

3.3 Organitza la col·locació dels instruments d'observació i d'il·luminació.

3.4 Determina els criteris de selecció d'agulles, accessoris i productes.

3.5 Manipula les agulles de depilació seguint normes de seguretat i d'higiene.

3.6 Determina les pautes d'acomodació dels clients.

3.7 Justifica la desinfecció prèvia de la zona com a mesura de prevenció d'infeccions cutànies.

3.8 Estableix i ajusta els paràmetres segons l'equip i el tipus de corrent.

3.9 Justifica la trajectòria, la profunditat i l'angle d'inserció en la canalització de l'agulla.

3.10 Assessora en el manteniment de la depilació elèctrica.

3.11 Enregistra a la fitxa els paràmetres utilitzats i els resultats obtinguts.

 

4. Executa tècniques de fotodepilació aplicant els procediments establerts.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Especifica les recomanacions prèvies i posteriors a l'execució de tècniques de depilació per fototermòlisi.

4.2 Identifica els equips de fotodepilació.

4.3 Coneix els criteris de selecció de cosmètics per abans, durant i després de la fotodepilació.

4.4 Justifica l'ús d'un document de consentiment informat.

4.5 Acomoda els clients en una posició adequada a la zona que s'ha de depilar.

4.6 Estableix, com a requisits previs a la fotodepilació, la rasura i la delimitació zonal.

4.7 Estableix i ajusta els paràmetres segons l'equip i les característiques de la zona que s'ha de tractar.

4.8 Aplica el protocol de la fotodepilació.

4.9 Assessora els usuaris de les mesures postdepilatòries.

4.10 Enregistra els resultats a la fitxa.

 

5. Supervisa la qualitat del servei de depilació avançada proposant-ne mesures que minimitzin les desviacions produïdes.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Especifica els paràmetres que defineixen la qualitat del servei de depilació mecànica.

5.2 Avalua els resultats finals obtinguts.

5.3 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

5.4 Proposa mesures per optimitzar el servei i el resultat obtingut.

5.5 Atén les reclamacions presentades segons el protocol d'atenció establert.

5.6 Valora les tècniques innovadores en depilació avançada.

 

Continguts

 

1. Preparació dels espais, dels estris, dels cosmètics i dels aparells.

1.1 La cabina de depilació avançada. Característiques de l'espai per a la depilació avançada. Organització i gestió del magatzem de depilació avançada. Ambientació: il·luminació, ventilació, color, etc.

1.2 Aparells, estris i materials específics per a la depilació avançada: criteris de selecció, utilització, aplicació, efectes, indicacions i contraindicacions.

1.3 Manteniment d'equips i utillatge.

1.4 Documentació tècnica. Fitxa control dels aparells i dels cosmètics. Fitxa tècnica dels clients.

1.5 Atenció als clients. Informació i assessorament.

 

2. Tècniques de depilació avançada:

2.1 Classificació: depilació avançada. Característiques. Procés de la depilació avançada. Pautes per aplicar-la. Avantatges i inconvenients de les diferents tècniques. Indicacions, contraindicacions i precaucions. Atencions postdepilatòries.

2.2 Mètodes de depilació elèctrica. Electròlisi. Termòlisi i Flash. Blend. Factors determinants per a l'elecció del mètode de depilació elèctrica. Paràmetres de selecció. Estris, accessoris i productes predepilatoris i postdepilatoris. Recomanacions posteriors a la depilació elèctrica.

2.3 Fotodepilació. Mecanismes de la fotodepilació. Dosimetria. Equips i aparells de la fotodepilació. Protocol d'actuació. Precaucions i atencions postdepilatòries làser.

 

3. Seguretat i higiene en els processos de depilació avançada:

3.1 Mesures de protecció dels usuaris i dels professionals. Equips de protecció individual (EPI).

3.2 Mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització aplicats als estris i als aparells emprats en les tècniques de depilació avançada.

3.3 Primers auxilis aplicables als accidents o reaccions adverses més freqüents en tècniques estètiques de depilació avançada.

3.4 Normes de seguretat i d'higiene en l'aplicació de les tècniques de depilació avançada i en el manteniment dels estris i dels aparells.

3.5 Gestió de residus: normativa.

 

4. Qualitat dels processos de depilació avançada:

4.1 Avaluació i control de qualitat en els serveis de depilació.

4.2 Paràmetres que defineixen la qualitat d'un servei de depilació.

4.3 Grau de satisfacció dels clients i correcció de desviacions en la prestació dels serveis de depilació.

 

 

Mòdul professional 4: massatge estètic

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 30 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: quiromassatge. 50 hores

UF 2: tècniques associades. 50 hores

UF 3: massatge sensorial. 35 hores

 

UF 1: quiromassatge

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza les tècniques de quiromassatge estètic identificant-ne les maniobres i els paràmetres d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza el concepte de quiromassatge estètic i la seva etimologia.

1.2 Identifica els tipus de massatges i les seves maniobres.

1.3 Coneix les diferents tècniques de massatge i els efectes fisiològics del massatge sobre la pell, els músculs, el sistema nerviós i circulatori.

1.4 Identifica les indicacions i les contraindicacions de les diferents tècniques de massatge mecànic.

1.5 Identifica les diferents tècniques de massatge descrivint els seus paràmetres d'aplicació i cosmètics específics.

1.6 Relaciona les alteracions estètiques i patològiques amb repercussió en el massatge.

1.7 Identifica les precaucions amb relació a aquestes tècniques.

 

2. Fa l'anàlisi prèvia relacionant les necessitats estètiques amb el procés de quiromassatge estètic.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Especifica els mètodes d'exploració per a l'anàlisi prèvia al massatge.

2.2 Identifica les demandes i les necessitats dels clients a partir de preguntes fetes amb professionalitat.

2.3 Detecta les alteracions estètiques i patològiques amb repercussió en el massatge.

2.4 Estableix les fases per a l'elaboració de procediments de quiromassatge estètic.

2.5 Enregistra en la fitxa tècnica les dades més importants que s'han de considerar en l'aplicació del massatge.

2.6 Selecciona el massatge o altres tècniques que cal aplicar.

 

3. Prepara l'espai de treball justificant-ne el procediment.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els espais bàsics on es desenvolupa el procés de quiromassatge estètic.

3.2 Manté les instal·lacions en òptimes condicions de seguretat i d'higiene.

3.3 Reconeix els factors d'ambientació de l'espai de treball (ventilació, llum, color i olor, entre d'altres) com a factor de qualitat del servei.

3.4 Especifica els aspectes bàsics de la imatge dels professionals.

3.5 Justifica els exercicis preparatoris de les mans dels professionals.

3.6 Prepara l'espai i els mitjans materials per aplicar les diferents tècniques de quiromassatge estètic.

3.7 Determina les posicions ergonòmiques apropiades per a la tècnica.

3.8 Descriu els mitjans tècnics utilitzats per aplicar el massatge i els relaciona amb les diferents tècniques i maniobres.

3.9 Aplica els mètodes de neteja, de desinfecció o d'esterilització adequats per tractar les instal·lacions i els mitjans tècnics.

 

4. Aplica el quiromassatge estètic personalitzat diferenciant-ne les tècniques i els efectes.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Relaciona la tècnica de massatge estètic amb l'anàlisi prèvia.

4.2 Formula pautes de personalització de protocols.

4.3 Determina les característiques de la tècnica d'execució per a massatge zonal o general.

4.4 Selecciona i aplica les maniobres i els paràmetres específics per a cada zona corporal.

4.5 Segueix les fases del procediment segons el protocol establert.

4.6 Especifica les formes de manipulació en zones corporals que requereixen precaució.

4.7 Selecciona els cosmètics i els mitjans tècnics auxiliars necessaris per aplicar-lo.

4.8 Aplica les maniobres a la zona facial i corporal i executa els diferents tipus de massatges amb destresa.

4.9 Identifica les diferents postures anatòmiques dels clients i dels professionals segons el tipus i la zona de tractament.

4.10 Enregistra les dades del massatge aplicat.

 

5. Supervisa la qualitat del servei del quiromassatge estètic proposant mesures que minimitzin les desviacions produïdes.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Especifica els paràmetres que defineixen la qualitat del servei de massatge estètic.

5.2 Proposa mesures per optimitzar el servei i el resultat obtingut.

5.3 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

5.4 Atén les reclamacions presentades segons el protocol d'atenció establert.

5.5 Utilitza el llenguatge tècnic de l'entorn professional.

5.6 Valora pautes deontològiques importants per a l'activitat dels professionals.

 

Continguts

 

1. Tècniques de massatge estètic:

1.1 Origen, evolució i concepte de massatge: escoles i autors. Diferències entre massatge estètic i terapèutic.

1.2 Criteris de classificació dels quiromassatges estètics en funció dels mitjans utilitzats, els efectes, la tècnica, la procedència, la zona d'aplicació i alteració, entre d'altres.

1.3 Tendències actuals de massatge estètic: suec, massatge sensitiu, Sambucy, Vogler, holístic amb pedres volcàniques, metamòrfic, ayurveda, reiki, massatge gestàltic i d'altres.

 

2. Maniobres bàsiques de quiromassatge estètic:

2.1 Classificació. Descripció. Paràmetres per fer les maniobres.

2.2 Seqüenciació. Tècnica per aplicar-lo.

2.3 Precaucions, indicacions i contraindicacions del quiromassatge.

2.4 Principals aspectes anatomicofisiològics relacionats amb la pràctica del quiromassatge.

 

3. Diagnòstic estètic en el massatge:

3.1 Anàlisi de la documentació tècnica per al quiromassatge. Historial estètic, fitxa tècnica i consentiment informat.

3.2 Aplicació de tècniques de comunicació amb els clients i altres professionals. Identificació de les necessitats/demandes o preferències del client.

3.3 Aplicació del procediment d'anàlisi estètica en els processos del quiromassatge.

3.4 Disseny i elaboració de procediments de treball de quiromassatge: descripció del procés. Materials i mitjans.

 

4. Preparació de l'espai de treball:

4.1 Adequació de la cabina de massatge. Condicions ambientals, temperatura, il·luminació, mobiliari i equipament. Higiene. Manteniment.

4.2 Preparació dels professionals. Exercicis preparatoris de les mans. Higiene personal i vestuari. Ergonomia.

4.3 Acomodació i preparació dels clients. Ergonomia.

4.4 Cosmètics. Criteris de selecció.

 

5. Aplicació del quiromassatge estètic:

5.1 Protocol del massatge estètic facial i craniofacial. Finalitat. Característiques de la tècnica. Criteris de selecció de les maniobres. Paràmetres. Seqüenciació. Efectes del massatge. Precaucions en les alteracions funcionals i estructurals.

5.2 Protocol del massatge estètic corporal. Finalitat. Característiques de la tècnica. Criteris de selecció de les maniobres. Paràmetres. Seqüenciació. Efectes del massatge. Precaucions en les alteracions funcionals i estructurals.

 

6. Qualitat dels processos de massatge estètic:

6.1 Paràmetres que defineixen la qualitat d'un servei de massatge estètic.

6.2 Avaluació i control de qualitat en els serveis de massatge estètic.

6.3 Grau de satisfacció dels clients.

6.4 Assessorament professional i propostes d'altres tractaments.

6.5 Mesures correctives que permetin millorar la qualitat del servei.

 

UF 2: tècniques associades

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques respiratòries, mobilitzacions i estirades passives diferenciant-ne les formes d'aplicar-lo i els efectes aconseguits.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les característiques de les tècniques respiratòries.

1.2 Reconeix les indicacions i contraindicacions de les estirades i mobilitzacions passives preventives.

1.3 Relaciona la posició de les mans amb les estirades i les mobilitzacions.

1.4 Identifica la posició ergonòmica dels professionals.

1.5 Justifica la integració d'aquestes tècniques en el massatge estètic.

1.6 Aplica les tècniques respiratòries, de relaxació i els estiraments associats a les tècniques de massatges amb finalitats estètiques.

1.7 Determina les normes ergonòmiques i de seguretat amb relació als clients.

1.8 Enregistra les dades obtingudes en la fitxa tècnica.

 

2. Caracteritza les tècniques d'aromateràpia, musicoteràpia i cromoteràpia i els seus paràmetres d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza els mètodes d'aplicació i els tractaments d'aromateràpia i fitoteràpia.

2.2 Identifica els principals olis essencials i els seus efectes.

2.3 Reconeix els efectes de la música per a millorar els resultats dels massatges i dels tractaments estètics.

2.4 Coneix els criteris de selecció, els paràmetres i les formes d'aplicació dels diferents tipus de melodies.

2.5 Descriu els principis de la cromoteràpia, els seus efectes com a tècnica individual i la seva incidència quan s'associa als tractaments estètics.

2.6 Identifica els aparells, els productes i els cosmètics per aplicar tècniques de cromoteràpia facial i corporal.

2.7 Identifica les indicacions, les contraindicacions i les precaucions generals que s'han de considerar en l'aplicació de tècniques associades d'aromateràpia, musicoteràpia i cromoteràpia.

 

3. Aplica les tècniques d'aromateràpia, musicoteràpia i cromoteràpia integrant-les als protocols estètics.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Prepara l'espai, els equips i els mitjans necessaris tenint en compte els protocols establerts i les condicions d'higiene i de seguretat.

3.2 Aplica tècniques d'aromateràpia associada al massatge facial i corporal.

3.3 Aplica tècniques de musicoteràpia associada al massatge facial i corporal.

3.4 Aplica tècniques de cromoteràpia associada al massatge facial i corporal.

3.5 Indica les pautes d'ordre, de neteja i de desinfecció de materials i mobiliari.

3.6 Determina les normes ergonòmiques i de seguretat amb relació als clients.

3.7 Enregistra les dades obtingudes a la fitxa tècnica.

 

4. Supervisa la qualitat del servei de les tècniques associades al massatge estètic proposant mesures que minimitzin les desviacions produïdes.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Especifica els paràmetres que defineixen la qualitat del servei de les tècniques associades al massatge estètic.

4.2 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

4.3 Atén les reclamacions presentades segons el protocol d'atenció establert.

4.4 Utilitza el llenguatge tècnic de l'entorn professional.

4.5 Valora pautes deontològiques importants per a l'activitat dels professionals.

 

Continguts

 

1. Tècniques respiratòries, mobilitzacions i estirades passives:

1.1 Tècniques respiratòries: característiques, classificació, efectes, indicacions i tècniques d'aplicació dels exercicis de respiració.

1.2 Tècniques d'elongació manual: estirades i mobilitzacions. Indicacions, contraindicacions i precaucions.

1.3 Fitxa tècnica.

 

2. Tècniques associades d'aromateràpia:

2.1 Selecció, preparació i dosificació d'olis essencials i plantes aromàtiques per al massatge.

2.2 Mètodes directes i indirectes d'aplicació de productes d'aromateràpia. Manual, vaporitzadors, suport impregnats, banys i compreses, entre d'altres.

2.3 Aplicació d'aromateràpia en protocols de tractaments estètics.

2.4 Accessoris en aromateràpia.

2.5 Fitxa tècnica.

 

3. Tècniques associades de musicoteràpia:

3.1 Influència de la música sobre l'organisme. Tipus de melodies. Criteris de selecció musical.

3.2 Utilització d'accessoris en musicoteràpia.

3.3 Criteris de selecció, paràmetres i formes d'aplicació dels diferents tipus de melodies en els tractaments estètics.

3.4 Aplicació de musicoteràpia en protocols de tractaments estètics.

3.5 Fitxa tècnica.

 

4. Tècniques associades de cromoteràpia:

4.1 Cromoteràpia: efectes, aplicació, finalitats estètiques, indicacions, precaucions i contraindicacions.

4.2 Indicació dels colors segons el seu efecte sensorial (relaxant, estimulant, harmonitzant, etc.).

4.3 Aparells de cromoteràpia. Criteris de selecció. Paràmetres i tècniques d'aplicació.

4.4 Productes cosmètics que associen el color.

4.5 Aplicació de cromoteràpia en protocols de tractaments estètics.

4.6 Fitxa tècnica.

 

5. Qualitat dels processos de les tècniques associades:

5.1 Paràmetres que defineixen la qualitat d'un servei de tècniques associades al massatge estètic.

5.2 Grau de satisfacció dels clients.

5.3 Assessorament professional i propostes d'altres tractaments.

5.4 Mesures correctives que permetin millorar la qualitat del servei.

5.5 Aplicació de tècniques innovadores relacionades amb les tècniques associades.

 

UF 3: massatge sensorial

Durada: 35 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza les tècniques de massatge sensorial identificant-ne les maniobres i els paràmetres d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza el concepte de massatge sensorial.

1.2 Identifica les diferents tècniques de massatge sensorial.

1.3 Identifica els paràmetres, els recursos i les maniobres que defineixen una tècnica.

1.4 Relaciona cada manipulació amb els efectes produïts.

1.5 Identifica les indicacions i les contraindicacions de les diferents tècniques de massatge sensorial.

1.6 Identifica els estris i els cosmètics utilitzats per aplicar el massatge sensorial.

1.7 Identifica les precaucions amb relació a aquestes tècniques.

 

2. Fa l'anàlisi prèvia relacionant les necessitats estètiques amb el procés de massatge sensorial.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Especifica els mètodes d'exploració per a l'anàlisi prèvia al massatge.

2.2 Identifica les demandes i les necessitats dels clients a partir de preguntes fetes amb professionalitat.

2.3 Detecta les alteracions estètiques i patològiques amb repercussió en el massatge sensorial.

2.4 Estableix les fases per a l'elaboració de procediments de massatge sensorial.

2.5 Enregistra en la fitxa tècnica les dades més importants que s'han de considerar en l'aplicació del massatge sensorial.

 

3. Prepara l'espai de treball per fer el massatge sensorial justificant-ne el procediment.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els espais bàsics on es desenvolupa el procés de massatge sensorial.

3.2 Manté les instal·lacions en òptimes condicions de seguretat i d'higiene.

3.3 Reconeix els factors d'ambientació de l'espai de treball (ventilació, llum, color i olor, entre d'altres) com a factor de qualitat del servei.

3.4 Especifica els aspectes bàsics de la imatge dels professionals.

3.5 Justifica els exercicis preparatoris de les mans dels professionals.

3.6 Prepara l'espai i els mitjans materials per aplicar les diferents tècniques de massatge sensorial.

3.7 Determina les posicions ergonòmiques apropiades per a la tècnica.

3.8 Descriu els mitjans tècnics utilitzats per aplicar el massatge i els relaciona amb les diferents tècniques i maniobres.

3.9 Aplica els mètodes de neteja, de desinfecció o d'esterilització adequats per tractar les instal·lacions i els mitjans tècnics.

 

4. Aplica el massatge sensorial personalitzat diferenciant-ne les tècniques d'aplicació i els seus efectes.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Relaciona la tècnica de massatge sensorial amb l'anàlisi prèvia.

4.2 Formula pautes de personalització de protocols.

4.3 Selecciona les maniobres, els paràmetres i els cosmètics específics per a cada zona facial i corporal.

4.4 Formula criteris per seqüenciar les maniobres.

4.5 Segueix les fases del procediment, segons el protocol establert.

4.6 Especifica les formes de manipulació en zones corporals que requereixen precaució.

4.7 Aplica amb destresa el massatge sensorial a cada zona anatòmica.

4.8 Identifica les diferents postures anatòmiques dels clients i dels professionals segons el tipus i la zona de tractament.

4.9 Enregistra les dades del massatge aplicat.

 

5. Supervisa la qualitat del servei de massatge sensorial proposant mesures que minimitzin les desviacions produïdes.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Especifica els paràmetres que defineixen la qualitat del servei de massatge estètic.

5.2 Proposa mesures per optimitzar el servei i el resultat obtingut.

5.3 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

5.4 Atén les reclamacions presentades segons el protocol d'atenció establert.

5.5 Utilitza el llenguatge tècnic de l'entorn professional.

5.6 Valora pautes deontològiques importants per a l'activitat dels professionals.

 

Continguts

 

1. Tècniques de massatge sensorial:

1.1 Indicacions i contraindicacions.

1.2 Tècniques d'aplicació i paràmetres de les diferents maniobres.

1.3 Massatge ayurvèdic. Massatge geotermal amb pedres fredes i calentes. Massatge tradicional tailandès i massatge amb canyes de bambú.

 

2. Diagnòstic estètic en el massatge:

2.1 Anàlisi de la documentació tècnica per al massatge sensorial. Historial estètic, fitxa tècnica i consentiment informat.

2.2 Aplicació de tècniques de comunicació amb els clients i altres professionals. Identificació de les necessitats/demandes o preferències del client.

2.3 Aplicació del procediment d'anàlisi estètica en els processos del massatge sensorial.

2.4 Disseny i elaboració de procediments de treball de massatge sensorial: descripció del procés. Materials i mitjans.

2.5 Fitxa tècnica.

 

3. Preparació de l'espai de treball per al massatge sensorial:

3.1 Adequació de la cabina de massatge. Condicions ambientals, temperatura, il·luminació, mobiliari i equipament. Higiene. Manteniment.

3.2 Preparació dels professionals. Exercicis preparatoris de les mans. Higiene personal i vestuari. Ergonomia.

3.3 Acomodació i preparació dels usuaris. Ergonomia.

3.4 Cosmètics. Criteris de selecció.

3.5 Fitxa tècnica.

 

4. Massatge ayurvèdic:

4.1 Principis bàsics ayurvedes.

4.2 Tècniques de massatge ayurvèdic.

4.3 Cosmètics per a l'aplicació del massatge.

 

5. Massatge geotermal amb pedres fredes i calentes:

5.1 Anàlisi prèvia a l'aplicació de tècniques geotermals.

5.2 Preparació de l'espai, d'olis i cosmètics necessaris per aplicar la tècnica.

5.3 Tipus de pedres. Mides, característiques i utilitats per fer un massatge.

5.4 Massatge facial amb pedres. Massatge corporal amb pedres.

 

6. Massatge tradicional tailandès:

6.1 Història. Condicions del massatge.

6.2 Efectes del massatge. Indicacions i contraindicacions. Etapes del massatge.

6.3 Preparació de l'espai, d'olis i cosmètics necessaris per aplicar la tècnica.

6.4 Tipus de pindes: fórmules per fer pindes amb plantes i llavors. Fabricació de pindes.

6.5 Massatge facial tailandès. Massatge corporal tailandès. Massatge en sedestació. Massatge de peus amb pal de fusta o stick. Massatge de pindes tailandeses. Massatge amb pedres i pindes.

 

7. Tècniques innovadores de massatge:

7.1 Massatge amb canyes de bambú i cargols de mar.

7.2 Preparació de canyes de bambú facials i corporals. Preparació de cargols de mar de diferents mides.

7.3 Preparació de l'espai, d'olis i cosmètics necessaris per aplicar la tècnica.

7.4 Massatge facial i corporal amb canyes de bambú.

7.5 Massatge relaxant amb cargols de mar per a tractaments facials i corporals.

7.6 Altres tècniques innovadores de massatge.

 

8. Qualitat dels processos de massatge estètic:

8.1 Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos de massatge sensorial.

8.2 Avaluació i control de la qualitat en els serveis de massatge sensorial.

8.3 Grau de satisfacció dels clients.

8.4 Assessorament professional i propostes d'altres tractaments.

8.5 Mesures correctives que permetin millorar la qualitat del servei.

 

 

Mòdul professional 5: drenatge estètic i tècniques per pressió

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: drenatge limfàtic manual. 75 hores

UF 2: tècniques per pressió. 70 hores

 

UF 1: drenatge limfàtic manual

Durada: 75 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya procediments de treball identificant els efectes i els punts d'aplicació del drenatge limfàtic manual.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza l'evolució històrica i les escoles d'aquestes tècniques.

1.2 Determina els efectes del drenatge limfàtic manual en els òrgans, aparells i sistemes del cos.

1.3 Reconeix els principis bàsics del drenatge limfàtic manual.

1.4 Seqüencia les fases dels procediments de drenatge limfàtic manual.

1.5 Determina les indicacions, les precaucions i les contraindicacions del drenatge limfàtic manual en preoperatori i postoperatori de medicina i cirurgia.

1.6 Descriu totes les pautes que s'han de seguir en el control i en l'avaluació dels tractaments estètics amb drenatge limfàtic manual posteriors a operacions de cirurgia estètica.

1.7 Descriu les trajectòries i la direcció del retorn limfàtic des de la zona ganglionar fins a les més allunyades en les diferents àrees del tractament.

1.8 Identifica les maniobres fonamentals del drenatge i les seves diferències.

 

2. Fa l'anàlisi prèvia relacionant les necessitats estètiques amb aquests processos.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora models de documentació professional.

2.2 Especifica els mètodes d'exploració per a l'anàlisi prèvia al drenatge.

2.3 Analitza les alteracions estètiques de tipus estructural o funcional.

2.5 Identifica les demandes i les necessitats dels clients a partir de preguntes fetes amb professionalitat.

2.6 Estableix els sistemes de comunicació amb altres professionals.

2.7 Registra a la fitxa tècnica les dades relatives al client i al protocol de tractament, indicant el nombre de sessions, la seva seqüenciació i periodicitat, i les incidències sorgides en el tractament.

2.8 Estableix el diagnòstic elaborant el protocol d'actuació tenint en compte els mitjans disponibles.

2.9 Indica les pautes que s'han de seguir en la informació als clients.

2.10 Identifica les alteracions que requereixen derivació al metge especialista.

 

3. Organitza l'espai de treball disposant equips, estris i productes i aplicant mesures de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix l'espai de treball i els factors d'ambientació de l'espai de treball (ventilació, llum, color i olor, entre d'altres) com a factors de qualitat del servei.

3.2 Determina les mesures de protecció i seguretat dels professionals i dels usuaris.

3.3 Estableix els paràmetres per a una bona higiene postural.

3.4 Reconeix les actituds i les qualitats dels professionals del drenatge limfàtic manual (DLM).

3.5 Descriu les pautes que s'han de seguir per a la preparació de la cabina d'estètica: llenceria específica, equips auxiliars i tècnics, d'altres.

3.6 Descriu les formes d'acomodació del client per rebre el drenatge i n'indica les diferencies entre el facial i el corporal.

 

4. Aplica el drenatge estètic manual identificant la zona i seguint el protocol establert.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona el tipus de maniobra de drenatge segons el mapa anatòmic que es tractarà.

4.2 Identifica zones corporals que requereixen precaució.

4.3 Segueix les pautes establertes en l'aplicació de tècniques de drenatge limfàtic manual.

4.4 Aplica el drenatge limfàtic manual seguint justificadament l'ordre zonal establert.

4.5 Relaciona el drenatge limfàtic manual (DLM), amb els tractaments de col·laboració medicoestètics.

 

5. Avalua els resultats en els processos de drenatge estètic a partir dels paràmetres establerts.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els indicadors de qualitat en els processos de drenatge estètic.

5.2 Verifica el grau de compliment dels procediments establerts.

5.3 Avalua el grau d'eficàcia del tractament.

5.4 Aplica mesures correctives a possibles desviacions dels objectius.

5.5 Aplica mesures per comprovar la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

5.6 Identifica les normes deontològiques amb els clients.

 

Continguts

 

1. Drenatge limfàtic manual:

1.1 Historia del DLM i la seva evolució.

1.2 Disseny de procediments de drenatge. Línies divisòries i quadrants limfàtics. Efectes del drenatge limfàtic manual sobre els diferents òrgans, aparells i sistemes.

1.3 Indicacions i contraindicacions relatives i absolutes del drenatge limfàtic manual. Derivació a altres professionals.

1.4 Aplicació de tècniques de drenatge limfàtic manual per a tractaments estètics postmedicina i cirurgia estètica.

1.5 Aplicació del drenatge estètic manual. Pautes d'aplicació. Classificació de les zones anatòmiques segons les seves característiques. Maniobres: característiques generals.

1.6 Paràmetres de les diferents maniobres de DLM. Criteris de selecció.

1.7 Assessorament posterior al drenatge limfàtic manual.

 

2. Diagnòstic estètic en el drenatge limfàtic manual:

2.1 Identificació de la zona que s'ha de tractar.

2.2 Identificació d'alteracions o de patologies amb incidència en el massatge.

2.3 Mètodes d'exploració.

2.4 Fitxa tècnica.

2.5 Detecció de demandes, necessitats i expectatives dels clients.

2.6 Derivació a altres professionals, si escau.

 

3. Organització de l'espai de treball:

3.1 Adequació de l'espai de treball. Característiques. Higiene i manteniment. Preparació de l'espai.

3.2 Preparació del professional: imatge dels professionals. Tècniques de concentració i de relaxació. Preparació de les mans. Higiene postural.

3.3 Acomodació i preparació dels clients.

3.4 Aparells complementaris al DLM.

3.5 Mesures de protecció personal del professional i dels clients. Ergonomia.

 

4. Control de resultats en els processos de drenatge estètic:

4.1 Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos de drenatge.

4.2 Desviacions en la prestació dels serveis de drenatge estètic. Mesures correctives.

 

UF 2: tècniques per pressió

Durada: 70 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya procediments de treball identificant-ne els efectes i els punts d'aplicació de les tècniques per pressió.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica l'evolució històrica i les escoles d'aquestes tècniques.

1.2 Reconeix els principis bàsics del massatge per pressió.

1.3 Determina les indicacions, les precaucions i les contraindicacions d'aquestes tècniques.

1.4 Estableix el mètode de localització dels punts corporals d'energia i de les zones reflexes.

1.5 Seqüencia les fases dels procediments de les tècniques per pressió.

 

2. Fa l'anàlisi prèvia relacionant les necessitats estètiques amb aquests processos.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora models de documentació professional.

2.2 Especifica els mètodes d'exploració per a l'anàlisi prèvia a les tècniques de pressió.

2.3 Determina les alteracions estètiques susceptibles de ser tractades mitjançant aquestes tècniques.

2.4 Identifica les demandes i les necessitats detectades a partir de preguntes fetes amb professionalitat.

2.5 Estableix el diagnòstic estètic.

2.6 Estableix els sistemes de comunicació amb altres professionals.

2.7 Registra a la fitxa tècnica les dades relatives al client i al protocol de tractament, indicant el nombre de sessions, la seva seqüenciació i periodicitat i les incidències sorgides en el tractament.

2.8 Elabora el protocol d'actuació tenint en compte els mitjans disponibles.

2.9 Indica les pautes que s'han de seguir en la informació al client.

 

3. Organitza l'espai de treball disposant equips, estris i productes i aplicant-hi mesures de prevenció de riscos.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix l'espai de treball i els factors d'ambientació de l'espai de treball com a factors de qualitat del servei.

3.2 Determina les mesures de protecció i seguretat dels professionals i dels usuaris.

3.3 Estableix paràmetres per definir una bona higiene postural.

3.4 Especifica els aspectes bàsics de la imatge dels professionals.

3.5 Reconeix les actituds i les qualitats dels professionals.

3.6 Descriu les pautes per a la preparació de la cabina d'estètica: llenceria específica, equips auxiliars i tècnics, condicions ambientals, d'altres.

3.7 Descriu les formes d'acomodació dels clients per rebre les tècniques de pressió i n'indica les diferencies entre facial i corporal, i parcial i total.

 

4. Aplica tècniques de reflexologia identificant la zona d'aplicació i els seus efectes.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Relaciona els principis anatomicofisiològics i els efectes de la reflexologia.

4.2 Identifica les diferents maniobres de massatge de reflexologia corporal, les seves fases i les zones on s'apliquen, així com les reaccions que poden produir-se.

4.3 Descriu la seqüenciació de les maniobres segons l'alteració estètica presentada i el protocol establert.

4.4 Especifica les pautes que cal seguir en tractaments de reflexologia.

4.5 Explica els paràmetres d'aplicació de les maniobres sobre zones reflexes.

4.6 Valora la necessitat de coordinar la pressió, el moviment corporal i la respiració.

4.7 Descriu la forma d'acomodar els clients per a rebre el massatge.

4.8 Aplica de forma seqüenciada les maniobres de reflexologia observant la higiene postural adequada.

4.9 Reconeix les normes de salut i d'higiene en l'aplicació de la reflexologia.

 

5. Aplica tècniques de shiatsu identificant la zona d'aplicació i els seus efectes.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Especifica les pautes que s'han de seguir en el massatge oriental.

5.2 Identifica els fonaments dels massatge per pressió: els punts d'energia i els meridians.

5.3 Relaciona les tècniques de massatge per pressió, maniobres, mobilitzacions, estirades, respiracions amb els paràmetres d'aplicació.

5.4 Determina la zona d'inici del massatge per pressió.

5.5 Descriu la forma d'acomodar els clients en el suport adequat per al massatge facial o corporal, local o general.

5.6 Selecciona els paràmetres d'aplicació de maniobres en funció de la tècnica.

5.7 Aplica de forma seqüenciada les maniobres de shiatsu observant la higiene postural adequada.

5.8 Reconeix les normes de salut i d'higiene en l'aplicació del shiatsu.

 

6. Avalua els resultats en els processos del massatge per pressió a partir dels paràmetres establerts.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica els indicadors de qualitat en els processos del massatge per pressió.

6.2 Verifica el grau de compliment dels procediments establerts.

6.3 Avalua el grau d'eficàcia del tractament.

6.4 Aplica mesures correctives a possibles desviacions dels objectius.

6.5 Identifica les normes deontològiques amb relació al client.

 

Continguts

 

1. Tècniques per pressió:

1.1 Història de les tècniques per pressió i la seva evolució.

1.2 Disseny de procediments de tècniques per pressió.

1.3 Massatges per pressió. Classificació. Principis bàsics. Semblances i diferències. Els punts d'energia i les zones reflexes. Efectes, indicacions i contraindicacions. Disseny i elaboració de procediments de treball en les tècniques per pressió.

 

2. Diagnòstic estètic en les tècniques per pressió:

2.1 Identificació de la zona que s'ha de tractar.

2.2 Identificació d'alteracions o patologies amb incidència en el massatge.

2.3 Mètodes d'exploració.

2.4 Fitxa tècnica.

2.5 Detecció de demandes, necessitats i expectatives dels clients.

2.6 Derivació a altres professionals, si escau.

 

3. Organització de l'espai de treball:

3.1 Adequació de l'espai de treball. Característiques. Higiene i manteniment. Preparació de l'espai.

3.2 Preparació del professional: imatge dels professionals. Tècniques de concentració i relaxació. Preparació de les mans. Higiene postural.

3.3 Acomodació i preparació dels clients.

3.4 Mesures de protecció personal dels professionals i dels clients. Ergonomia.

 

4. Reflexologia:

4.1 Descripció de la tècnica. Fases.

4.2 Divisió zonal del peu: línies verticals i horitzontals. Els punts reflexos. Els punts creuats.

4.3 Precaucions, indicacions i contraindicacions de la reflexologia corporal.

4.4 Efectes de les tècniques de massatge reflex sobre els diferents òrgans, aparells i sistemes: immediats i retardats.

4.5 La respiració aplicada a la reflexologia podal.

 

5. El shiatsu:

5.1 Concepte. Els meridians i els punts de pressió: concepte, tipus, relacions anatòmiques.

5.2 Efectes, indicacions i contraindicacions.

5.3 Aplicació: tècniques de digitopuntura i tècniques complementàries.

 

6. Control de resultats en els processos de tècniques per pressió:

6.1 Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos de tècniques per pressió.

6.2 Desviacions en la prestació dels serveis de tècniques per pressió. Mesures correctives.

 

 

Mòdul professional 6: micropigmentació

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques prèvies a la micropigmentació. 60 hores

UF 2: tècniques de micropigmentació. 47 hores

 

UF 1: tècniques prèvies a la micropigmentació

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora la documentació prèvia a la micropigmentació aplicant la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix la normativa que regula l'exercici de la tècnica de micropigmentació.

1.2 Identifica les parts del consentiment informat.

1.3 Especifica la informació comercial dels clients.

1.4 Segueix les pautes per dissenyar la fitxa tècnica.

1.5 Planifica un sistema d'arxiu d'organismes autoritzats per a les revisions tècniques i l'eliminació de residus, entre d'altres.

1.6 Coneix les acreditacions necessàries per a l'exercici de les activitats de micropigmentació.

 

2. Fa l'anàlisi prèvia relacionant les característiques i l'estat de la pell amb les correccions que s'han de fer per mitjà de la micropigmentació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les circumstàncies de la salut general que influeixen en el procés de cicatrització i regeneració de la pell.

2.2 Relaciona els tipus de pell segons la seva emulsió epicutània i el seu fototipus amb el procés de micropigmentació.

2.3 Relaciona les característiques de la pell en celles, parpelles, llavis, pits, zona púbica, cuir cabellut i cicatrius amb la seva influència en els processos de micropigmentació.

2.4 Identifica les alteracions cutànies més freqüents que suposin adoptar precaucions extraordinàries en l'aplicació del tractament de micropigmentació, ajornar-lo temporalment o desestimar-lo definitivament.

2.5 Relaciona els canvis anatòmics produïts a la pell per diferents factors com l'edat, l'augment o la disminució de pes i/o volum, etc. amb la seva influència en la micropigmentació.

2.6 Interpreta les necessitats dels clients i els informes emesos pels facultatius o altres professionals, si escau.

2.7 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin aplicar la micropigmentació.

 

3. Dissenya maquillatges correctius utilitzant tècniques de visatgisme.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Justifica el disseny de les correccions segons les característiques del rostre i la seva expressió.

3.2 Identifica les correccions que només es poden fer mitjançant el maquillatge.

3.3 Dissenya les correccions dels diferents tipus de celles i la seva relació amb els ulls, el nas i l'oval.

3.4 Dissenya la correcció dels diferents tipus d'ulls per mitjà de la delineació.

3.5 Dissenya la correcció dels diferents tipus de llavis per mitjà de línies.

3.6 Dissenya la duplicació de l'arèola mamària tenint en compte l'arèola model.

3.7 Dissenya la reconstrucció doble d'arèoles mamàries adequant-les a la geometria i les proporcions dels pits.

3.8 Dissenya les diferents possibilitats per al camuflament de cicatrius en la zona de les aurèoles mamàries, pells cremades i altres diacronies.

3.9 Explica les diferents modalitats per a la pigmentació de vitilígens.

3.10 Dissenya el camuflament de l'alopècia incipient en cuir cabellut i zona púbica.

3.11 Aplica les bases de la teoria del color als maquillatges correctius.

3.12 Selecciona les bases de color per a les tècniques d'imitació de color en cuir cabellut, zona púbica, aurèoles mamàries, cicatrius, vitilígens, pells cremades i altres discromies.

3.13 Reconeix els colors complementaris per a la correcció de tons no desitjats després de la implantació o en la seva evolució en el temps.

3.14 Identifica la composició i l'acció dels pigments en els processos de micropigmentació.

3.15 Relaciona la interacció dels pigments a la pell amb la seva evolució en el temps.

3.16 Determina les mesures per al manteniment del color.

3.17 Especifica la cosmètica específica dels tractaments de micropigmentació

 

Continguts

 

1. Elaboració de documentació:

1.1 Normativa legal vigent.

1.2 El client: perfil del client.

1.3 Documentació tècnica, legal i comercial.

1.4 Model de consentiment informat.

1.5 La fitxa tècnica.

 

2. Característiques i estat de la pell:

2.1 Estructura de la pell. Particularitats de la pell en zones on s'aplica la micropigmentació. Procés de cicatrització i regeneració de la pell.

2.2 Circumstàncies de la salut generals relacionades amb la micropigmentació.

2.3 Classificació del tipus de pell segons emulsió epicutània i el seu fototipus.

2.4 Identificació de les alteracions cutànies relacionades amb la micropigmentació.

 

3. Composició, mecanismes d'actuació i evolució del pigment i cosmètica específica de micropigmentació:

3.1 El color. Colors primaris i colors secundaris: concepte i característiques. Escales cromàtiques i cercle cromàtic. Colors complementaris.

3.2 Pigments i colorants: criteris de selecció. Requisits legals. Característiques i propietats. Estrella cromàtica en pigmentologia. Colors generadors, bigenerats, trigenerats i tetragenerats. Colors neutralitzadors. Tècnica de neutralització. Limitacions en l'elecció del color en micropigmentació.

3.3 Harmonia de colors en la micropigmentació i la seva relació amb el color de la pell, els ulls i el pèl.

3.4 Reaccions davant diversos agents externs (làser, radiacions solars, productes químics, radiacions electromagnètiques, etc.).

3.5 Interacció del pigment amb la pell i evolució del pigment en el temps.

3.6 Productes cosmètics i no cosmètics auxiliars per a la microimplantació. Cosmètics i productes de parafarmàcia i medicamentosos d'aplicació tòpica. Criteris de selecció, pautes per a la seva correcta preparació, manipulació, aplicació i conservació.

3.7 Mesures de seguretat i d'higiene en microimplantació.

 

4. Disseny de maquillatges correctius:

4.1 Estudi de la morfologia del rostre. Teories de la verticalitat i l'horitzontalitat. Parts del rostre: celles, ulls, llavis.

4.2 Concepte de visatgisme. Tipus d'ovals i faccions. La seva representació gràfica. Proporcions, geometria i línies del rostre. Correccions de línia per a llavis, celles, i línia d'ulls en relació amb l'oval aplicables en micropigmentació. Correccions que només poden fer-se mitjançant el maquillatge. Tècniques de correcció. Teoria de la percepció.

4.3 Estudi d'altres zones corporals. Proporcions i geometria dels pits i de les aurèoles mamàries.

4.4 Estudi de la implantació natural del cabell i de les zones alopèciques en cuir cabellut i zona púbica. Correccions per a aurèoles mamàries, cuir cabellut, zona púbica.

4.5 Disseny de correccions. Tècniques de dibuix per a les correccions.

4.6 Dissenys en plantilles de les diferents zones facials i corporals.

 

UF 2: tècniques de micropigmentació

Durada: 47 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza, selecciona i prepara les instal·lacions i els equips tenint en compte la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques dels espais, dels estris, dels accessoris i dels complements auxiliars.

1.2 Justifica l'elecció del dermògraf i el tipus d'agulles.

1.3 Determina els paràmetres del dermògraf.

1.4 Descriu les mesures de seguretat i prevenció de riscos higienicosanitaris dels establiments, de les instal·lacions, del mobiliari, dels aparells, dels accessoris i dels estris.

1.5 Caracteritza el procés d'higiene de les instal·lacions, l'equip i els estris, abans i després del procés.

1.6 Selecciona els mètodes de neteja, desinfecció i esterilització adequats.

1.7 Aplica el mètode de desinfecció segons el grau de contaminació dels elements.

1.8 Valora el material d'un sol ús com a mesura de seguretat i d'higiene.

1.9 Diferencia les zones d'emmagatzemament i gestió de residus i estableix criteris per preparar i emmagatzemar el material una vegada esterilitzat.

1.10 Estableix un sistema per a la gestió dels diferents tipus de residus.

1.11 Identifica les mesures higienicosanitàries dels professionals de la micropigmentació.

1.12 Explica l'actuació de primers auxilis en cas d'accident o reacció adversa en els processos de micropigmentació.

 

2. Prepara els usuaris seguint el protocol previ a la micropigmentació i aplicant la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora la informació obtinguda i selecciona el protocol d'actuació per aplicar la tècnica de micropigmentació.

2.2 Determina les mesures de protecció personal dels clients per aplicar la micropigmentació.

2.3 Du a terme les operacions tècniques necessàries per a la preparació de la pell.

2.4 Selecciona el color segons les característiques de la zona d'aplicació.

2.5 Determina les indicacions i les precaucions en aplicar la tècnica.

2.6 Identifica les reaccions del pigment davant l'acció d'agents externs.

2.7 Aplica la prova de sensibilitat.

2.8 Acomoda els usuaris atenent criteris de confortabilitat i de seguretat.

 

3. Aplica la tècnica de micropigmentació adaptant-ne el procediment de treball a l'estudi estètic previ.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Justifica el protocol de micropigmentació de les diferents zones facials i/o corporals.

3.2 Especifica les fases d'execució de la micropigmentació.

3.3 Relaciona l'elecció i la mescla de pigments amb la colorimetria cutània.

3.4 Aplica els cosmètics específics per netejar, descongestionar, hidratar i suavitzar, i els productes d'anestèsia tòpica de la zona.

3.5 Relaciona el tipus d'agulla amb la tècnica.

3.6 Prepara el dermògraf amb la potència i la velocitat adequades i el tipus i configuració d'agulles seleccionades.

3.7 Relaciona l'aplicació dels diferents tipus de traçat i paràmetres amb el disseny proposat i la tècnica de moviment i pressió.

3.8 Introdueix la barreja de pigments en la concentració, la direcció i la tècnica de moviment i pressió adequades.

3.9 Ajusta els paràmetres en funció de la tècnica i les maniobres de micropigmentació.

 

4. Determina la qualitat del servei valorant-ne els resultats i l'assessorament sobre el seguiment posterior.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els indicadors de qualitat en els processos de micropigmentació.

4.2 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

4.3 Verifica el grau de compliment dels protocols establerts.

4.4 Aplica mesures correctives a les desviacions dels objectius.

4.5 Utilitza el llenguatge tècnic adequat al nivell i a la professió.

4.6 Resol els problemes plantejats en el desenvolupament de l'activitat.

4.7 Determina el nombre de sessions i la freqüència del tractament.

4.8 Assessora els clients sobre les precaucions i els productes cosmètics postractament per evitar reaccions no desitjades i optimitzar els resultats.

 

Continguts

 

1. Organització de la cabina de micropigmentació:

1.1 Normativa legal vigent. Mesures de seguretat en microimplantació als establiments, les instal·lacions, el mobiliari, els aparells, els accessoris i els estris.

1.2 Característiques de les instal·lacions. Distribució d'espais i del mobiliari. Importància de la llum.

1.3 Equips i instrumental d'ús en micropigmentació. Màquina dermogràfica: descripció, característiques i paràmetres (potència i velocitat). Manipulació i conservació. Agulles: tipus i característiques. Criteris de selecció. Manipulació. Complements i accessoris auxiliars. Criteris de selecció. Manipulació i conservació.

1.4 Seguretat i higiene d'instal·lacions i d'equips. Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització: classificació i pautes d'aplicació.

1.5 Emmagatzemament de productes i material esterilitzat. Gestió de residus.

1.6 Mesures higienicosanitàries dels professionals de la micropigmentació. Vacunació. Vestuari del professional. Els EPI.

1.7 Primers auxilis en els processos de micropigmentació.

 

2. Informació del procés i preparació dels clients:

2.1 Informació sobre la tècnica de micropigmentació.

2.2 Cures de la pell abans i després de la micropigmentació.

2.3 Contraindicacions, informació sobre possibles riscos, alteracions que no permeten aplicar la micropigmentació, reaccions de la pell a la implantació del pigment i tècniques de despigmentació (làser i cirurgia, entre d'altres).

2.4 Tècniques prèvies a la micropigmentació. Determinació i seqüenciació: anàlisi, fotografia prèvia i disseny de maquillatge correctiu.

2.5 Criteris d'elecció del color segons l'anàlisi prèvia.

2.6 Preparació de mescles. Aplicació de la prova de color pigment.

2.7 Mesures de preparació i protecció dels usuaris. Indumentària i equip de protecció personal. Ergonomia.

2.8 Assessorament de manteniment post microimplantació.

 

3. Aplicació de la micropigmentació:

3.1 Indicacions i precaucions.

3.2 Preparació de mescles. Manipulació de pigments.

3.3 Criteri de selecció d'agulles.

3.4 Tècniques de micropigmentació. Traçats: ratllat, puntejat i farcit.

3.5 Tècniques d'aplicació en funció del tipus i de la configuració d'agulles, potència i velocitat del demògraf, direcció, tipus de moviment i pressió.

3.6 Tècniques de microimplantació segons els pigments: execució en les diferents regions anatòmiques per obtenir efectes de pigmentació o despigmentació.

3.7 Protocols normalitzats de tractaments de micropigmentació.

 

4. Qualitat del procés i valoració dels resultats obtinguts:

4.1 Elaboració de la documentació tècnica.

4.2 Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos de micropigmentació.

4.3 Desviacions en la prestació dels serveis de micropigmentació i mesures correctives.

4.4 Assessorament als usuaris.

 

 

Mòdul professional 7: processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització general del cos humà. 44 hores

UF 2: imatge personal i hàbits de vida saludable. 30 hores

UF 3: normativa higienicosanitària en imatge personal. 15 hores

 

UF1: organització general del cos humà

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els components de l'aparell circulatori i respiratori relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Associa l'equilibri del medi intern al bon funcionament de l'aparell circulatori.

1.2 Descriu l'estructura del cor i dels diferents tipus de vasos sanguinis.

1.3 Identifica el funcionament del cor i defineix els seus paràmetres funcionals.

1.4 Especifica la composició i les funcions de la sang així com l'origen de les cèl·lules sanguínies.

1.5 Descriu la circulació sanguínia i els factors que influeixen en la circulació perifèrica i el retorn venós.

1.6 Descriu l'estructura i la fisiologia del sistema limfàtic.

1.7 Detalla l'estructura dels vasos i dels ganglis limfàtics, i en diferencia els grups ganglionars superficials i profunds.

1.8 Especifica la composició i les funcions de la limfa i justifica els factors que afavoreixen i els que dificulten la circulació limfàtica.

1.9 Analitza la implicació dels òrgans limfàtics en la defensa de l'organisme.

1.10 Identifica les alteracions de l'aparell circulatori en relació amb l'òrgan cutani, la imatge personal i la selecció de les diferents tècniques d'estètica.

1.11 Identifica l'anatomia i la fisiologia de l'aparell respiratori i les seves funcions.

1.12 Indica els moviments musculars que es produeixen en la respiració i relaciona les tècniques respiratòries amb els mètodes de relaxació.

1.13 Estableix les diferències entre respiració pulmonar i respiració cel·lular.

 

2. Caracteritza els components de l'aparell locomotor relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les diferents funcions del sistema ossi i la seva importància en el metabolisme mineral.

2.2 Determina la composició, l'estructura i la classificació dels ossos.

2.3 Localitza els ossos de l'esquelet sobre el cos i n'identifica els punts visibles i palpables.

2.4 Relaciona els diferents moviments corporals amb el tipus d'articulacions implicades.

2.5 Determina la composició, l'estructura i la classificació dels músculs.

2.6 Localitza els músculs i els grups musculars sobre el cos, els seus punts d'inserció i en diferencia els músculs superficials dels profunds.

2.7 Caracteritza la musculatura de la cara i la seva relació amb l'expressió facial.

2.8 Analitza la fisiologia muscular, el mecanisme i els tipus de contracció.

2.9 Valora la importància de la higiene postural i identifica les alteracions derivades de mals hàbits adquirits.

2.10 Identifica les alteracions de l'aparell locomotor assenyalant-ne les característiques més significatives i vinculant-les a l'aplicació de tècniques d'estètica.

2.11 Justifica els efectes del massatge i dels tractaments electroestètics i hidrotermals sobre l'aparell locomotor.

 

3. Caracteritza els components del sistema endocrí relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les glàndules endocrines, la seva localització i les seves funcions.

3.2 Analitza la naturalesa, les característiques i les funcions de les hormones.

3.3 Reconeix els mecanismes de control del sistema hormonal.

3.4 Descriu la influència de les hormones sexuals en l'anatomofisiologia cutània.

3.5 Descriu les diferents fases hormonals femenines i la seva influència en l'estructura corporal.

3.6 Identifica les alteracions del sistema endocrí amb repercussió en la imatge personal.

 

4. Caracteritza els components del sistema nerviós relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica l'estructura i les funcions del sistema nerviós.

4.2 Analitza el mecanisme de la transmissió nerviosa.

4.3 Estableix la relació entre els sistemes nerviós i endocrí.

4.4 Justifica la influència del sistema nerviós a la pell i annexos cutanis.

4.5 Descriu l'anatomia i la fisiologia dels òrgans sensorials que intervenen en els serveis d'imatge personal i les seves funcions.

4.6 Relaciona la fisiologia sensorial amb les diferents tècniques utilitzades en els serveis d'imatge personal.

 

Continguts

 

1. Jerarquia estructural i funcional de l'organisme humà:

1.1 Composició i organització dels éssers vius. Nivell molecular, nivell cel·lular i nivell pluricel·lular.

1.2 Òrgans, aparells i sistemes.

 

2. El medi intern i els aparells circulatori i respiratori en relació amb els serveis d'imatge personal:

2.1 Anatomia i fisiologia de l'aparell circulatori. Cicle cardíac. Principis fonamentals de la circulació. El retorn venós. Paràmetres cardíacs.

2.2 La sang. Composició de la sang: cèl·lules i plasma. L'hematopoesi.

Paràmetres sanguinis. Grups sanguinis i factor Rh. Mecanisme de la coagulació. Hemostàsia. Funcions de la sang. Aplicació dels factors de creixement plaquetari en medicina estètica.

2.3 Anatomia i fisiologia del sistema limfàtic. Col·lectors i vasos limfàtics. Ganglis limfàtics i cadenes ganglionars. La limfa. Recorregut de la limfa i fluxos limfàtics. Òrgans limfàtics. Factors que intervenen en la circulació limfàtica. Influència del sistema limfàtic en els processos estètics. Principals aspectes anatomofisiològics relacionats amb la tècnica del drenatge limfàtic manual i mecànic.

2.4 Medi intern. Els líquids corporals. Regulació i composició en els diferents espais. Intercanvi capil·lar. Hemodinàmica: factors que influeixen en la dinàmica dels líquids corporals. Conceptes físics aplicats a la tècnica de drenatge limfàtic: filtració, absorció, osmosi, equilibri de Starling.

2.5 Influència de les patologies de l'aparell circulatori en els tractaments estètics. Indicacions i contraindicacions.

2.6 Alteracions de l'aparell circulatori susceptibles de tractament estètic manual o mecànic: cel·lulitis, retencions de líquid en els teixits, zones anatòmiques edematoses, estasis circulatòries, pells congestionades.

2.7 Influència dels tractaments estètics en l'aparell circulatori. Accions de les tècniques mecàniques, electroestètiques, hidrotermals i cosmetològiques. Classificació dels efectes. Influència de la pressió i la temperatura en el sistema vascular.

2.8 Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori. Estructura. La respiració: bases fisiològiques. Influència de l'aparell respiratori en els processos d'estètica. Tècniques respiratòries i massatge. Alteracions respiratòries amb repercussió en els serveis d'imatge personal.

 

3. L'aparell locomotor en relació amb els serveis d'imatge personal:

3.1 Sistema ossi. L'esquelet: composició i estructura. El teixit ossi. Funcions dels ossos. Les articulacions. Classificació dels ossos. L'ossificació. Control hormonal. Metabolisme del calci i relació amb el fòsfor. Funcions del calci i del fòsfor a l'organisme.

3.2 Sistema muscular. Els músculs: composició i estructura i classificació dels músculs. Accions i moviments musculars. Origen i inserció dels músculs. Teixit muscular. Les fibres musculars. Localització de músculs i grups musculars en el cos humà. Fisiologia muscular: mecanisme de la contracció. Fisiologia del moviment.

3.3 Patologia i alteracions estètiques de l'aparell locomotor: relaxació i tensió muscular.

3.4 Efectes de les tècniques electroestètiques, hidrotermals i de massatge sobre l'aparell locomotor.

3.5 Ergonomia en l'aplicació dels serveis d'imatge personal. La higiene postural. Patologia relacionada amb l'actitud corporal en les pràctiques dels serveis d'imatge personal. Correccions posturals.

 

4. El sistema endocrí en relació amb els serveis d'imatge personal:

4.1 Glàndules endocrines i hormones. Funció reguladora. Regulació de la secreció. Òrgans amb funció endocrina.

4.2 Influència de les hormones sexuals a la pell, annexos i l'estructura corporal. El cicle ovàric. La menarquia i la menopausa.

4.3 Alteracions hormonals amb repercussió en la imatge personal. Tractaments estètics contraindicats en alteracions hormonals.

 

5. El sistema nerviós en relació amb els serveis d'imatge personal:

5.1 Organització i estructura del sistema nerviós. Funció reguladora i de relació amb el medi. Cèl·lules del sistema nerviós. Els nervis. La transmissió neuronal. Els neurotransmissors. Inhibidors de la transmissió nerviosa en estètica (toxina botulínica i pentapèptids). Sistema nerviós autònom. Efectes de les tècniques hidrotermals i de massatge sobre el sistema nerviós.

5.2 Òrgans dels sentits. Els sentits: tipus, anatomia i fisiologia. Els receptors sensorials: classificació i mecanisme de resposta. Mecanisme olfactiu i relació amb el sistema nerviós central. Anatomia, fisiologia i funcions de l'ull humà. Influència en les teràpies sensorials.

 

UF 2: imatge personal i hàbits de vida saludable

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica pautes nutricionals saludables reconeixent-ne la influència sobre la imatge personal i la salut.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Distingeix entre aliments i nutrients.

1.2 Identifica els nutrients bàsics, les seves funcions a l'organisme i el seu valor energètic.

1.3 Determina els processos bioquímics de la nutrició.

1.4 Relaciona els dèficits nutricionals amb les alteracions estètiques a la pell i els seus annexos.

1.5 Relaciona els components i les proporcions d'una dieta equilibrada en les diferents etapes de la vida amb la imatge corporal i la salut.

1.6 Analitza la relació de l'obesitat amb l'alimentació i els hàbits de vida i la salut.

1.7 Relaciona l'estructura de l'aparell digestiu amb el procés de la digestió.

1.8 Valora la rellevància de la flora intestinal en les funcions nutritiva, protectora i tròfica de l'organisme.

1.9 Relaciona l'estructura de l'aparell excretor amb procés de formació de l'orina.

 

2. Estableix pautes d'assessorament en hàbits saludables relacionant-les amb els processos d'imatge personal.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Defineix el concepte de salut.

2.2 Identifica els hàbits bàsics per a una vida saludable i les seves repercussions sobre la imatge personal i la salut.

2.3 Especifica els beneficis de l'exercici físic i el son sobre la salut i la imatge personal.

2.4 Identifica els efectes nocius dels diversos tòxics sobre la salut i la imatge personal.

2.5 Analitza la importància de la hidratació i la seva influència en la imatge personal i en la salut.

2.6 Proposa pautes dietètiques adequades a partir de la taula de composició d'aliments.

 

3. Caracteritza els components antropomètrics relacionats amb la imatge personal i l'estètica revisant l'estructura general del cos humà.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les diferents regions i zones del cos humà així com les seves posicions anatòmiques.

3.2 Estableix els termes de localització a través dels plans i dels eixos anatòmics.

3.3 Utilitza la terminologia anatomofisiològica adequada.

3.4 Defineix els termes de moviment, relació i direcció en l'espai de l'estructura general del cos humà.

3.5 Estableix els paràmetres que defineixen les proporcions corporals.

3.6 Mesura les variables antropomètriques que defineixen els diferents somatotips.

3.7 Identifica els factors hereditaris i mediambientals que determinen la constitució corporal.

3.8 Reconeix els canvis de la figura corporal en les diferents etapes de la vida.

3.9 Especifica els trets diferencials entre la silueta masculina i femenina.

3.10 Identifica l'evolució dels cànons de bellesa en diferents etapes de la història.

3.11 Discrimina entre les tendències estètiques temporals i els paràmetres de constitució corporal saludable.

3.12 Valora críticament el model de bellesa establert pels mitjans de comunicació i la publicitat.

 

Continguts

 

1. Identificació de pautes nutricionals saludables:

1.1 Els aliments i els seus nutrients. Tipus i funció de nutrients. Necessitats i recomanacions nutricionals i hídriques. Valor energètic dels nutrients.

1.2 Taula de composició d'aliments.

1.3 La dieta i la seva relació amb la imatge personal i la salut.

1.4 Processos bioquímics de la nutrició. Concepte de metabolisme basal. Anabolisme i catabolisme.

1.5 La dieta. L'alimentació equilibrada. Piràmide dels aliments.

1.6 Fisiopatologia estètica relacionada amb l'alimentació. Sobrepès i obesitat. Lipodistròfies. Adipositat localitzada. Lipogènesi i lipòlisi.

1.7 Requeriments nutricionals en situacions fisiològiques específiques.

1.8 Els aliments funcionals.

1.9 Dietes alternatives. Modificacions en la conducta alimentària: anorèxia i bulímia. Vigorèxia, tanorèxia i altres distorsions de la imatge corporal.

1.10 Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu. Estructura del tub digestiu. Òrgans que intervenen en la digestió. Composició i funció dels sucs digestius. Anàlisi del procés de la digestió: ingestió, digestió, absorció, eliminació de residus.

1.11 Flora intestinal: funció nutritiva, protectora i tròfica. Trànsit intestinal.

1.12 Influència de les alteracions de l'aparell digestiu en els processos d'imatge personal.

1.13 Anatomia i fisiologia de l'aparell excretor. Estructura. Anàlisi del procés de formació d'orina. Influència de las alteracions de l'aparell renal i urinari en els processos d'imatge personal.

1.14 Estereotips de gènere i sexisme en la comunicació.

 

2. Establiment de pautes d'assessorament en hàbits saludables:

2.1 Concepte de salut.

2.2 Influència dels hàbits de vida en la salut i en la imatge personal.

2.3 Hidratació de la pell i de l'organisme. Balanç i necessitats hídriques. Distribució dels líquids corporals i factors que hi intervenen. Tècniques estètiques que actuen sobre els líquids de l'organisme.

2.4 L'assessorament en hàbits saludables. Avaluació dels hàbits saludables. Recomanacions sobre alimentació, l'exercici físic, el son, la higiene personal i altres elements que repercuteixen en la imatge estètica.

 

3. Caracterització de la imatge corporal:

3.1 Estructura general del cos humà. Regions i zones corporals. Posicions anatòmiques.

3.2 Plans i eixos anatòmics. Termes de relació o direccions en l'espai.

3.3 Antropometria i imatge personal. Forma, aspecte general i proporcions corporals.

3.4 Somatotips o tipus constitucionals.

3.5 Variables antropomètriques: pes, talla, perímetres, plecs cutanis i envergadura. IMC (índex de massa corporal).

3.6 Factors hereditaris i mediambientals que determinen la constitució corporal.

3.7 Característiques corporals masculines i femenines.

3.8 L'envelliment corporal. Canvis de la figura corporal al llarg de la vida. Fisiologia de l'envelliment. Modificacions en els teixits i en el metabolisme. Relació entre l'envelliment i els estils de vida.

3.9 Evolució de la imatge corporal al llarg de la història. Factors que influeixen en els cànons de bellesa.

3.10 Models de bellesa en els mitjans de comunicació i la publicitat. Tendències estètiques actuals.

 

UF 3: normativa higienicosanitària en imatge personal

Durada: 15 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les normes higienicosanitàries d'aplicació en els processos d'imatge personal relacionant-ne l'exposició als agents biològics amb els riscos per a la salut.

 

Criteris avaluació

1.1 Caracteritza els diferents tipus d'agents contaminants.

1.2 Identifica les condicions necessàries per al creixement dels microorganismes.

1.3 Detalla les etapes de la cadena epidemiològica.

1.4 Especifica els elements que conformen el sistema immunitari i el mecanisme de la resposta immunitària.

1.5 Identifica les reaccions al·lèrgiques, el seu mecanisme i les substàncies més al·lergògenes en l'àmbit de la imatge personal.

1.6 Especifica les vacunes obligatòries i les recomanades per als professionals de les tècniques d'imatge personal.

1.7 Relaciona els mètodes i els productes de neteja, de desinfecció i d'esterilització segons el nivell de risc de cada material i de cada tècnica d'imatge personal.

1.8 Identifica la normativa vigent i les mesures de seguretat i prevenció de riscos higienicosanitaris aplicables en les tècniques de micropigmentació.

1.9 Identifica la normativa vigent i les mesures de seguretat i prevenció de riscos higienicosanitaris aplicables en les tècniques de bronzejament artificial.

1.10 Estableix un pla de qualitat en el tractament dels diferents residus generats en l'àmbit de la imatge personal.

1.11 Especifica les mesures i els equips de protecció individual (EPI) utilitzats en els diferents serveis d'imatge personal.

 

Continguts

 

1. Determinació de les normes higienicosanitàries en imatge personal:

1.1 Agents contaminants.

1.2 Condicions necessàries per al creixement microbià: pH, temperatura, humitat i altres.

1.3 Microorganismes. Classificació: virus, bacteris i fongs. Mecanismes de transmissió.

1.4 Concepte d'infecció i d'infestació.

1.5 Infeccions i infestacions freqüents en l'àmbit de la imatge personal (tatuatges, pírcing, rasura, manicura, pedicura i altres).

1.6 La cadena epidemiològica. Possibles vies de transmissió i contagi. Mesures preventives específiques.

1.7 Mecanismes de defensa i sistema immunitari. Defenses externes i internes. Tipus d'immunitat. Organització del sistema immune. Resposta immunitària i immunitat. Trastorns del sistema immunitari amb repercussió en els processos d'imatge personal: les al·lèrgies. Les vacunes. La inflamació.

1.8 Programes de vacunació obligatoris i recomanats en els serveis d'imatge personal.

 

2. Neteja, desinfecció i esterilització en els serveis d'imatge personal:

2.1 Conceptes de neteja, de desinfecció, d'esterilització i d'asèpsia. Diferència entre antisèptic i desinfectant. Normes d'utilització i de conservació. Mètodes i productes.

2.2 Desinfecció: nivells i mètodes. Desinfecció per mètodes físics: desinfecció per calor, per radiacions ultraviolades. Desinfecció per mètodes químics: desinfectants químics i antisèptics. Característiques i tipus. El control en la seva utilització. Normes de conservació i d'utilització.

2.3 Esterilització: definició. Mètodes: esterilització per agents físics (calor humida: vapor d'aigua a pressió; radiacions ionitzants gamma i beta). Esterilització química (òxid d'etilè, formaldehid).Tipus de control d'esterilitat. Cura i conservació del material estèril. Aplicacions dels mètodes d'esterilització. Aparells per desinfectar i esterilitzar els materials.

2.4 Criteris per a la selecció de les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització: relació dels mètodes de neteja amb els diferents tipus de brutícia.

2.5 Control de qualitat dels processos d'higiene, de desinfecció i d'esterilització.

2.6 L'àrea de desinfecció de la cabina. Condicions higienicosanitàries dels establiments d'imatge personal.

2.7 Protocols d'actuació en la neteja, desinfecció i esterilització de les instal·lacions, estris, mitjans tècnics i aparells utilitzats en els serveis d'imatge personal (micropigmentació, maquillatge, bronzejament artificial, massatge i altres).

2.8 Gestió dels diferents tipus de residus: concepte, tipologia i control de residus.

2.9 EPI específics en imatge personal. Mesures de protecció dels clients i dels professionals.

 

 

Mòdul professional 8: dermoestètica

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: l'òrgan cutani i les seves alteracions. 60 hores

UF 2: anàlisi i diagnòstic facial i corporal. 32 hores

UF 3: tractaments estètics facials i corporals. 40 hores

 

UF 1: l'òrgan cutani i les seves alteracions

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza la pell analitzant-ne l'estructura i les propietats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques externes de l'òrgan cutani.

1.2 Estableix l'estructura anatòmica i fisiològica de l'òrgan cutani i els seus annexos.

1.3 Caracteritza els annexos cornis i els glandulars.

1.4 Especifica les funcions de l'epidermis, el derma i l'hipoderma.

1.5 Reconeix la importància de la permeabilitat cutània.

1.6 Determina els mecanismes que intervenen en la hidratació cutània.

1.7 Relaciona el mantell hidrolipídic amb les funcions glandulars de la pell.

1.8 Identifica les tipologies cutànies.

 

2. Caracteritza les alteracions de la pell i dels seus annexos relacionant-les amb l'estètica.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Especifica les característiques de les alteracions de la pell vinculades a l'estètica.

2.2 Identifica les alteracions dels annexos cutanis vinculades a l'estètica.

2.3 Determina els efectes de les radiacions solars a l'organisme.

2.4 Determina els canvis anatomofisiològics en els pits.

2.5 Reconeix els signes de l'envelliment cutani.

 

Continguts

 

1. Caracterització de la pell:

1.1 Microscòpia de l'òrgan cutani. Estructura anatòmica de la pell. Epidermis, derma i hipoderma. Fisiologia de l'òrgan cutani. Creixement i reparació de la pell i annexos.

1.2 Aspecte macroscòpic de la superfície cutània. Característiques externes.

1.3 Annexos cutanis: cornis (pèl i ungla), vasculars, nerviosos i glandulars.

1.4 Funcions de la pell. La flora cutània.

1.5 Permeabilitat cutània. Vies de penetració cutània. Factors que influeixen en la permeabilitat cutània.

1.6 Hidratació de la pell. Transpiració insensible.

1.7 Mantell hidrolipídic. Emulsió epicutània.

1.8 Tipologia cutània. Criteris de classificació. Característiques fisiològiques i propietats dels tipus de pell. Estats evolutius de la pell.

 

2. Caracterització de les alteracions de la pell i dels seus annexos:

2.1 Alteracions de la pell. Forma i configuració de les lesions. Lesions elementals.

2.2 Criteris de classificació d'alteracions: de la queratinització, de la pigmentació i de la vascularització.

2.3 Alteracions dels annexos cutanis (glandulars i queratinitzats).

2.4 Alteracions estructurals i funcionals del derma i de l'hipoderma.

2.5 Infeccions i infestacions.

2.6 Les radiacions solars i la pell. Fototipus cutanis. Lesions. Fototòxia. Discromies.

2.7 Els pits. Anatomia i fisiologia de les glàndules mamàries.

2.8 L'envelliment. Signes histològics i relació amb les millores estètiques.

 

UF 2: anàlisi i diagnosi facial i corporal

Durada: 32 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona la documentació tècnica del procés estètic seleccionant-ne els procediments de disseny i arxivament.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica els tipus de documentació utilitzada i generada.

1.2 Selecciona el procediment per gestionar la documentació tècnica.

1.3 Dissenya un model d'historial estètic i de fitxa tècnica, artística i comercial.

1.4 Estableix les parts d'un consentiment informat.

1.5 Redacta els diferents models d'informació a altres professionals.

1.6 Identifica la normativa legal vigent del sector.

1.7 Especifica els paràmetres del pla de qualitat.

 

2. Selecciona els mitjans i els equips per a l'anàlisi estètica facial i corporal descrivint-ne les característiques, les tècniques i les indicacions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina i caracteritza els mitjans i els aparells per a l'anàlisi facial i corporal.

2.2 Especifica les característiques tècniques dels aparells d'anàlisi.

2.3 Reconeix les indicacions dels diferents aparells.

2.4 Estableix els criteris d'elecció dels mitjans per a l'anàlisi estètica.

2.5 Determina les mesures de manteniment, higiene i qualitat per a l'ús dels aparells d'anàlisi.

2.6 Segueix les pautes d'aplicació dels mitjans i equips tenint en compte les precaucions d'ús.

 

3. Aplica procediments d'anàlisi facial i corporal utilitzant-ne els mitjans específics.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina els elements del procediment de treball per a l'anàlisi facial i corporal.

3.2 Estableix la seva seqüenciació.

3.3 Selecciona els mitjans adequats.

3.4 Justifica les recomanacions prèvies a l'anàlisi.

3.5 Aplica els equips i els mitjans d'anàlisi.

3.6 Emplena la fitxa tècnica.

3.7 Relaciona les característiques cutànies amb les alteracions estètiques després de l'observació.

3.8 Interpreta les dades obtingudes després de l'exploració.

3.9 Estableix les pautes d'informació dels resultats després de l'estudi estètic.

 

Continguts

 

1. Gestió de la documentació:

1.1 Fitxa tècnica dels clients. Dossier dels clients. Informes mèdics i d'altres professionals.

1.2 Informació tècnica d'equips, aparells i cosmètics utilitzats.

1.3 Protocols estandarditzats i personalitzats.

1.4 Fitxes d'avaluació i de seguiment dels serveis.

1.5 Documentació subministrada als clients. Sistemes d'arxivament: registres en suport paper i/o informàtic.

1.6 Tipus de fitxes tècniques. Parts de la fitxa tècnica. Generació d'un model d'historial estètic. Privacitat i confidencialitat.

1.7 Normes deontològiques.

1.8 Consentiment informat.

1.9 Informes emesos a altres professionals relacionats amb l'anàlisi i diagnòstic estètic.

1.10 Normativa legal vigent del sector.

1.11 Protocol de qualitat. Elaboració del pla de qualitat. Aplicació dels criteris en totes les fases del procés. Tècniques de correcció de les desviacions. Tractament de queixes, suggeriments i reclamacions.

 

2. Selecció de mitjans i d'equips per a l'anàlisi facial i corporal:

2.1 Mitjans i equips per a l'anàlisi facial. Descripció, característiques, normes d'utilització, indicacions, precaucions i criteris de selecció. Tipus: lupa, llum de Wood, sebòmetre, pH-metre, microcàmera, analitzador facial.

2.2 Mitjans i equips per a l'anàlisi corporal. Descripció, característiques, normes d'utilització, indicacions, precaucions i criteris de selecció. Tipus: tallímetre, cinta mètrica, bàscula, bàscula analitzadora, mesurador del panicle adipós, analitzador corporal, d'altres.

2.3 Fitxes tècniques dels equips d'anàlisi.

2.4 Elecció dels estris, dels aparells i dels espais en funció del tipus de clients i de les seves demandes i necessitats.

2.5 Manteniment, seguretat i higiene en els equips d'anàlisi.

 

3. Aplicació del procediment d'anàlisi estètica:

3.1 Concepte d'anàlisi estètica.

3.2 Fases de l'anàlisi. Entrevista. Examen visual per observació directa o indirecta.

3.3 Disseny de protocols d'anàlisi facial.

3.4 Disseny de protocols d'anàlisi corporal. Estudi per zones, presa de mesures i valoració global.

3.5 Identificació de les demandes dels clients.

3.6 Valoració d'informes d'altres professionals, si escau.

3.7 Valoració de circumstàncies de salut general que poden constituir una contraindicació absoluta al tractament estètic.

3.8 L'exploració. Preparació de l'àrea de treball, selecció de mitjans i productes, interpretació i presa de dades, compleció de documentació i informe valoratiu.

3.9 Relació de les característiques cutànies amb les alteracions estètiques: de la hidratació, de la secreció sebàcia, de la vascularització, de la pigmentació, del teixit dèrmic i del teixit subdèrmic.

3.10 Execució del diagnòstic en funció de la tipologia de pell i estat fisiològic, de la naturalesa de les alteracions observades i de la seva evolució.

3.11 Informació als clients: justificació del tractament, regió anatòmica, tècniques i cosmetologia, nombre de sessions i durada.

 

UF 3: tractaments estètics facials i corporals

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya els procediments estètics de tractaments facials i corporals seqüenciant-ne les fases d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix les bases per al disseny dels procediments de tractaments estètics.

1.2 Determina els elements que formen part d'un protocol de tractament estètic.

1.3 Identifica les fases del protocol de tractament estètic.

1.4 Especifica els diferents procediments estètics de tractament facial i corporal.

1.5 Elabora els procediments estètics de tractaments facials i corporals, segons les seves indicacions.

1.6 Determina els procediments estètics de tractament mamari, de l'embaràs i de trastorns del pes.

1.7 Dissenya els protocols de tractaments facials i corporals amb incorporació de diferents tècniques cosmetològiques, d'aparells i manuals amb condicions de seguretat i d'higiene.

1.8 Dissenya els protocols de tractament per a necessitats especials.

1.9 Identifica les pautes de vida saludable, cures cosmètiques i altres mesures que permeten optimitzar els resultats del tractament.

1.10 Relaciona les característiques de les noves tècniques amb els tractaments estètics.

1.11 Reconeix les propietats dels nous materials i accessoris.

1.12 Justifica l'ús de nous principis actius.

 

2. Determina els tractaments estètics anteriors i posteriors als processos de medicina i cirurgia estètica seleccionant-ne les tècniques i els materials.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza els diferents tractaments medicoquirúrgics amb repercussió estètica.

2.2 Especifica les cures estètiques prèvies a una intervenció de medicina estètica.

2.3 Selecciona les cures i els tractaments corresponents a les actuacions estètiques prequirúrgiques i postquirúrgiques.

2.4 Identifica les necessitats cutànies després d'un tractament medicoquirúrgic.

2.5 Relaciona els mitjans i les tècniques amb les necessitats estètiques.

2.6 Controla l'evolució del procés valorant les observacions dels clients durant l'execució del tractament.

2.7 Identifica els efectes no desitjats o reaccions adverses durant l'aplicació de les tècniques.

 

Continguts

 

1. Disseny de procediments estètics de tractaments facials i corporals:

1.1 Elements: procés, seqüenciació, temporalització, mitjans tècnics, cosmetològics i manuals. Criteris d'avaluació de resultats.

1.2 Fases del protocol del tractament: estudi de la zona, selecció i preparació dels mitjans tècnics, preparació de la pell, nucli del tractament, acabament del tractament i assessorament professional.

1.3 Protocols dels tractaments facials. Concepte del tractament estètic facial. Fonaments. Fases del tractament facial. Criteris de classificació de tractaments. Disseny dels diferents protocols de tractaments facials: higiene, hidratació, alteracions de secreció sebàcia, alteracions de la pigmentació, alteracions de la vascularització, ulls, llavis, coll i envelliment, d'altres.

1.4 Protocols dels tractaments corporals. Concepte del tractament estètic corporal. Fonaments. Fases del tractament. Criteris de classificació de tractaments. Disseny dels diferents protocols de tractaments corporals: obesitat, adipositats localitzades, cel·lulitis, estries, flacciditat, deshidratació, vascularització, pits, embaràs, postpart, d'altres.

1.5 Criteris per a la selecció i per a la integració de tècniques.

1.6 Pautes per a l'assessorament.

1.7 Anàlisi de materials, aparells i principis actius. Característiques noves.

 

2. Determinació de les cures estètiques anteriors i posteriors als tractaments de medicina i cirurgia estètica:

2.1 Tècniques facials medicoestètiques amb o sense intervencions quirúrgiques. Tipus. Descripció. Substàncies, materials i aparells. Relació amb els tractaments estètics: indicacions, contraindicacions i precaucions.

2.3 Tècniques corporals medicoestètiques amb o sense intervencions quirúrgiques. Tipus. Descripció. Substàncies, materials i aparells. Relació amb els tractaments estètics: indicacions, contraindicacions i precaucions.

2.5 Disseny de procediments de treball de cures estètiques anteriors i posteriors als tractaments de medicina i cirurgia estètica.

2.6 Interpretació dels informes o prescripcions mèdiques.

2.7 Tècniques d'higiene facial i corporal prèvies al tractament.

2.8 Tècniques de protecció o de maquillatge requerides per finalitzar el tractament.

2.9 Combinació adequada de tècniques cosmetològiques, manuals i electroestètiques.

 

 

Mòdul professional 9: cosmètica aplicada a estètica i benestar

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmetologia general. 30 hores

UF 2: cosmètics cutanis. 36 hores

UF 3: cosmètics especials i innovacions cosmètiques. 36 hores

UF 4: fitocosmètica i aromateràpia. 20 hores

 

UF1: cosmetologia general

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els components d'un cosmètic analitzant-ne les característiques i la capacitat de penetració a la pell.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la composició general dels productes cosmètics.

1.2 Analitza la reglamentació tecnicosanitària i la normativa europea sobre productes cosmètics.

1.3 Especifica la funció dels principis actius, excipients i additius als cosmètics.

1.4 Identifica la part externa d'un cosmètic comercial.

1.5 Coneix les indicacions que han de figurar en l'etiquetatge del producte.

1.6 Estableix la diferència entre composició quantitativa i qualitativa.

1.7 Identifica les característiques i les funcions de les substàncies més utilitzades en l'elaboració d'un cosmètic.

1.8 Identifica les vies i el grau de penetració dels cosmètics a la pell, així com els factors dels quals depèn.

1.9 Classifica els cosmètics segons la seva composició, els seus efectes i el seu lloc d'actuació.

 

2. Prepara productes cosmètics, organitza les operacions d'elaboració i reconeix els sistemes dispersos.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les diferències entre sistemes dispersos homogenis i heterogenis.

2.2 Distingeix els components de les dissolucions, els factors que afecten la solubilitat i la forma d'expressar la seva concentració.

2.3 Identifica les fases i les propietats de les suspensions i de les suspensions col·loïdals.

2.4 Classifica les emulsions en funció de la composició de les seves fases.

2.5 Identifica l'estructura i les propietats dels tensioactius.

2.6 Relaciona els avantatges i els inconvenients de les formes de presentació dels cosmètics en els diferents tipus d'envasos.

2.7 Relaciona el procés d'elaboració d'un cosmètic industrial amb els controls de qualitat establerts.

2.8 Identifica les substàncies, els materials i els equips de laboratori necessaris per a l'elaboració d'una fórmula cosmètica.

2.9 Aplica les normes de seguretat en les activitats de laboratori i respecta el protocol d'eliminació dels residus generats.

2.10 Especifica les parts d'una fitxa d'elaboració de cosmètics (composició quantitativa, modus operandi i les característiques dels seus ingredients).

2.11 Prepara fórmules de cosmètics al laboratori.

 

3. Descriu les normes de seguretat i d'higiene en la conservació i en la manipulació dels cosmètics i els factors que en poden causar alteracions.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Enumera els factors generals que contribueixen a l'estabilitat d'un cosmètic des de la fabricació fins a la seva aplicació.

3.2 Classifica els factors que trenquen l'estabilitat dels cosmètics.

3.3 Identifica les possibles alteracions dels cosmètics.

3.4 Especifica les normes d'emmagatzemament, de conservació i de manipulació dels cosmètics.

3.5 Relaciona els factors que poden desencadenar reaccions adverses amb els signes i els símptomes que produeixen.

3.6 Identifica els accidents i les reaccions adverses més freqüents i les malalties professionals relacionades amb la manipulació de cosmètics.

3.7 Especifica la normativa sobre gestió de residus.

 

Continguts

 

1. Components d'un cosmètic:

1.1 Conceptes fonamentals de química: estructura de la matèria, pH, reaccions químiques i altres. Conceptes bàsics de química orgànica: molècules orgàniques que formen part dels cosmètics.

1.2 Concepte de cosmètic. Cosmètics i medicaments. Classificació dels cosmètics.

1.3 Funcions cosmètiques: higiènica, eutròfica, estètica.

1.4 Composició general: principis actius, excipients i additius.

1.5 Composició qualitativa i quantitativa.

1.6 Part externa del cosmètic. Elements: recipients, envàs exterior o embalatge, prospecte i etiqueta. Importància del disseny per a la venda. Etiquetatge.

1.7 Substàncies emprades freqüentment en els cosmètics: aigua, greixos, tensioactius i extractes vegetals, correctors de pH, humectants i modificadors de la viscositat, entre d'altres.

1.8 Actuació dels cosmètics sobre la pell. Penetrabilitat.

1.9 La reglamentació tecnicosanitària de productes cosmètics: parts, definicions, l'etiquetatge, condicions tecnicosanitàries, prohibicions, requisits d'informació, actuacions de les administracions públiques, publicitat, confidencialitat, activitats de fabricació, infraccions i sancions. Control de qualitat. Legislació UE.

 

2. Preparació de cosmètics:

2.1 Sistemes dispersos homogenis (dissolucions) i heterogenis (suspensions), suspensions col·loïdals, gels, emulsions, microemulsions, emulsions múltiples, aerosols i escumes.

2.2 Tensioactius: estructura i propietats.

2.3 Les formes cosmètiques: tipus i característiques. Relació de la forma de presentació amb l'envàs.

2.4 Fabricació industrial de cosmètics. Procés i controls de qualitat a les diferents fases d'elaboració.

2.5 El laboratori cosmètic. Equips i material de laboratori. Tècniques de preparació de cosmètics. Fórmula cosmètica: ingredients i composició quantitativa (nomenclatura internacional d'ingredients cosmètics INCI).

2.6 Operacions fisicoquímiques per a la preparació dels productes cosmètics i substàncies d'ús freqüent. Operacions de separació de components per procediments físics: filtració i decantació. Homogeneïtzació. Extracció de substàncies actives.

2.7 Normes de seguretat al laboratori. Pictogrames de perillositat.

2.8 Fitxes d'elaboració de cosmètics: estructura, nomenclatura i càlculs.

2.9 Preparació de productes cosmètics senzills per a ús immediat: emulsions, dissolucions, suspensions, gels, màscares i altres.

 

3. Seguretat i higiene de productes cosmètics:

3.1 Conservació de productes cosmètics: estabilitat i alteracions.

3.2 Factors que afavoreixen i factors que alteren l'estabilitat dels cosmètics.

3.3 Precaucions d'ús dels cosmètics.

3.4 Normes d'emmagatzemament i manipulació de cosmètics. La rotació del producte.

3.5 Reaccions adverses produïdes pels cosmètics: causes, conseqüències, prevenció i protocol d'actuació.

3.6 Normativa de prevenció de riscos.

3.7 Malalties professionals relacionades amb la manipulació de cosmètics: prevenció. Accidents cosmètics més freqüents.

3.8 Normativa sobre l'emmagatzematge i la recollida de productes cosmètics contaminats i alterats.

 

UF2: cosmètics cutanis

Durada: 36 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els cosmètics d'higiene relacionant-ne la composició amb les indicacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els components de la brutícia que s'acumula a la superfície de la pell.

1.2 Determina les parts d'un cosmètic d'higiene segons la reglamentació tecnicosanitària.

1.3 Especifica el mecanisme d'acció dels diferents cosmètics d'higiene en funció dels seus actius.

1.4 Relaciona les característiques dels cosmètics per a la neteja superficial i profunda de la pell amb les necessitats de cada tipus de pell.

1.5 Analitza la composició, els avantatges i els inconvenients dels diferents productes netejadors facials i corporals.

1.6 Identifica els cosmètics complementaris per al bany.

1.7 Relaciona els efectes d'un tònic facial amb els seus ingredients.

1.8 Relaciona els principis actius i la forma cosmètica de les mascaretes d'higiene amb les diferents tipologies cutànies.

1.9 Identifica els principis actius i el mecanisme d'acció dels desodorants i dels antitranspirants.

1.10 Estableix els criteris de selecció dels diferents cosmètics d'higiene en funció de la pell i dels efectes que es desitgin aconseguir.

 

2. Analitza els cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció relacionant-ne la composició amb les indicacions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina les parts d'un cosmètic d'hidratació, de manteniment i de protecció segons la reglamentació tecnicosanitària.

2.2 Identifica les substàncies naturals que intervenen en la hidratació cutània.

2.3 Classifica els principis actius hidratants segons el seu mecanisme d'acció.

2.4 Estableix les diferències entre una emulsió i un oli per a hidratació corporal.

2.5 Identifica els principis actius per al tractament de l'envelliment i el seu mecanisme d'acció.

2.6 Classifica els cosmètics antienvelliment segons les seves funcions.

2.7 Identifica els principis actius per al tractament de la zona periocular.

2.8 Estableix la composició i forma cosmètica de les mascaretes d'hidratació, manteniment i protecció.

2.9 Justifica l'aplicació dels cosmètics abans i després de l'exposició solar en funció dels efectes de les radiacions sobre la pell.

2.10 Diferencia els principis actius que intervenen en la formulació dels fotoprotectors solars, el seu origen, mecanisme d'acció, avantatges i inconvenients i pautes d'aplicació.

2.11 Interpreta el grau de resistència a l'aigua d'un fotoprotector solar segons la seva composició i el seu poder de protecció.

2.12 Diferencia els principis actius dels cosmètics autobronzejadors i la seva forma d'actuar.

2.13 Estableix els criteris de selecció dels diferents cosmètics d'hidratació, de manteniment i de protecció en funció de la pell i dels efectes que es desitgin aconseguir.

 

3. Descriu els productes per al tractament del pèl relacionant-ne la composició amb les indicacions.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les parts d'un cosmètic per al tractament del pèl moixí segons la reglamentació tecnicosanitària.

3.2 Identifica els components dels depilatoris químics i el seu mecanisme d'acció.

3.3 Identifica els diferents tipus de ceres, la seva composició i les seves característiques.

3.4 Analitza la composició, els efectes i el mecanisme d'acció dels cosmètics abans i després de la depilació.

3.5 Distingeix la forma d'actuar dels cosmètics descolorants a partir dels seus principis actius.

3.6 Explica el mètode de preparació dels productes cosmètics descolorants.

3.7 Explica les característiques de la prova de sensibilitat als productes cosmètics depilatoris i descolorants.

3.8 Estableix els criteris de selecció dels diferents cosmètics de tractament del pèl en funció de les seves característiques, del tipus de pell, dels resultats buscats i de la comoditat d'aplicació.

 

4. Classifica els cosmètics de tractament relacionant-ne la composició amb les indicacions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les parts d'un cosmètic de tractament segons la reglamentació tecnicosanitària.

2.2 Relaciona les alteracions cutànies corporals amb els cosmètics de tractament.

2.3 Estableix els efectes dels diferents cosmètics de tractament.

2.4 Detalla els principis actius dels cosmètics de tractament estètic.

2.5 Especifica el mecanisme d'acció dels cosmètics de tractament estètic en funció dels components que incorporen.

2.6 Classifica els cosmètics de tractament segons els principis actius presents en la seva composició, les seves característiques i els seus efectes cutanis.

2.7 Relaciona la composició bàsica i els mecanismes d'acció dels cosmètics amb els tractaments d'estètica integral per als quals estan indicats.

2.8 Estableix criteris de selecció dels diferents cosmètics en funció de la pell i dels seus efectes durant i després del tractament.

 

Continguts

 

1. Cosmètics d'higiene:

1.1 Composició general de les substàncies netejadores. Concepte d'higiene. Naturalesa de la brutícia que s'acumula sobre la pell.

1.2 Criteris de selecció dels cosmètics d'higiene.

1.3 Alteracions més freqüents en els cosmètics d'higiene.

1.4 Higiene facial:

1.4.1 Cosmètics netejadors: composició, mecanisme d'acció i formes cosmètiques. Característiques i criteris de selecció. Tensioactius cosmètics cutanis; classificació. Sabons, detergents sintètics (syndets), locions, olis, emulsions, tovalloletes. Desmaquilladors: olis desmaquilladors. Desmaquilladors aquosos. Desmaquilladors d'ulls i de llavis.

1.4.2 Cosmètics tonificants, concepte, composició, mecanisme d'acció, classificació. Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions. Humectants.

1.4.3 Cosmètics exfoliants físics, químics i enzimàtics. Mecanisme d'acció, composició, formes cosmètiques. Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

1.4.4 Cosmètics complementaris: mascaretes netejadores. Tipus, composició, criteris de selecció en funció del tipus de pell i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions. Formes cosmètiques.

1.5 Higiene corporal:

1.5.1 Cosmètics netejadors: composició, mecanisme d'acció i formes cosmètiques. Característiques i criteris de selecció.

1.5.2 Cosmètics complementaris per al bany: sals de bany, olis.

1.5.3 Cosmètics complementaris: desodorants i antitranspirants.

 

2. Cosmètics d'hidratació de la pell:

2.1 Concepte d'hidratació cutània. Hidratació superficial i profunda.

2.2 Hidratants facials: emulsions hidratants I nutritives.

2.3 Hidratants corporals: emulsions i olis.

2.4 Característiques dels cosmètics hidratants: principis actius, composició i mecanisme d'acció. Formes de presentació.

2.5 Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

 

3. Cosmètics antienvelliment:

3.1 Alteracions cutànies produïdes per l'envelliment.

3.2 Principis actius antienvelliment: antiarrugues, reafirmants, antioxidants, antiradicals, repitelitzants, regeneradors, hidratants, emol·lients i altres.

3.3 Composició en funció del tipus de pell sobre la qual s'ha d'aplicar i mecanisme d'acció. Formes cosmètiques.

3.4 Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

3.5 Característiques de l'àrea orbicular: parpelles, greix orbital, glàndules sudorípares i sebàcies, músculs i septe orbicular.

3.6 Alteracions de la zona orbicular i el seu tractament: inflor, bosses, ulleres, potes de gall. Ingredients actius. Precaucions particulars en la formulació i l'aplicació dels cosmètics perioculars.

 

4. Cosmètica solar:

4.1 Radiacions solars i efectes sobre la pell.

4.2 Cosmètics previs al bronzejament. Cosmètics postsolars.

4.3 Fotoprotectors: composició, resistència a l'aigua, factor de protecció solar. Filtres solars: tipus, mecanisme d'acció, tolerància dèrmica i característiques. Formes cosmètiques: olis, emulsions, gels.

4.4 Cosmètics autobronzejadors o bronzejadors exògens: composició, mecanisme d'acció, formes cosmètiques i pautes generals d'aplicació.

4.5 Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

 

5. Cosmètics per al tractament del pèl moixí o borrissol:

5.1 Composició general: principis actius i excipients.

5.2 Cosmètics per a depilació del pèl moixí corporal. Composició, funció i mecanisme d'acció. Classificació.

5.3 Cosmètics depilatoris químics. Avantatges i inconvenients.

5.4 Ceres: tipus, composició, característiques. Avantatges i inconvenients.

5.5 Cosmètics per a abans i després de la depilació. Retardadors del creixement del pèl moixí: tipus, composició, característiques.

5.6 Cosmètics descolorants: composició, funció i mecanisme d'acció. Preparació dels cosmètics descolorants i prova de sensibilitat.

5.7 Criteris de selecció dels diferents cosmètics per tractar el pèl moixí.

 

6. Cosmètics de tractament estètic:

6.1 Composició, mecanisme d'acció, característiques, efectes, criteris de classificació i formes de presentació. Indicacions i contraindicacions.

6.2 Criteris de selecció i pautes d'aplicació.

6.3 Cosmètics regeneradors. Cosmètics reductors tòpics. Cosmètics anticel·lulítics. Cosmètics reafirmants. Cosmètics per al tractament de les estries. Cosmètics per a alteracions circulatòries. Cosmètics despigmentants. Marques comercials.

 

UF 3: cosmètics especials i innovacions cosmètiques

Durada: 36 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza les noves tendències del sector analitzant les innovacions cosmètiques i els cosmètics especials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix la composició i els efectes dels pigments, dels cosmètics específics i dels productes medicamentosos d'ús tòpic necessaris per aplicar la tècnica de micropigmentació.

1.2 Estableix la finalitat i les característiques dels cosmètics en les tècniques d'electroestètica.

1.3 Determina les característiques i els efectes dels productes d'aplicació tòpica en depilació elèctrica i fotodepilació.

1.4 Determina els components, els efectes, les indicacions i les precaucions de les principals substàncies de farciment i altres en medicina i cirurgia estètica.

1.5 Descriu els actius emprats en mesoteràpia i la seva funció.

1.6 Explica l'origen, el mecanisme d'acció i les indicacions del tractament mèdic amb toxina botulínica i les tècniques estètiques contraindicades.

1.7 Identifica els productes per al píling profund i els seus efectes.

1.8 Descriu les indicacions i els efectes dels complements nutricionals amb finalitats cosmètiques.

1.9 Descriu els principis actius de recent incorporació als cosmètics, els seus efectes i les seves indicacions i els relaciona amb la seva estructura química.

1.10 Identifica els nous sistemes de transport i alliberació d'actius i els relaciona amb l'augment de l'eficàcia del cosmètic.

 

Continguts

 

1. Cosmètics i productes per a micropigmentació: pigments, productes medicamentosos i altres.

 

2. Cosmètica d'aplicació en electroestètica:

2.1 Composició, mecanisme d'acció i formes de presentació.

2.2 Cosmètics per a tècniques d'efecte mecànic: raspalls rotatoris, pressoteràpia, ultrasons i fototeràpia, entre altres.

2.3 Cosmètics per a tècniques d'aplicació de corrents elèctrics: corrent galvànic, corrents excitomotrius, alta freqüència, diatèrmia i depilació elèctrica.

2.4 Cosmètics per a tècniques de radiació electromagnètica. Fotodepilació: làser, llum premuda o làmpada flash. Crema anestèsica i gel o crema hidratant post tractament.

 

3. Cosmètica específica per a medicina estètica:

3.1 Cosmètica específica per a medicina estètica: materials de farciment, toxina botulínica, mesoteràpia i altres.

3.2 Materials de farciment: pròtesis de silicona, àcid hialurònic, àcid polilàctic, autoempelt de greix i altres. Efectes, durada del tractament, lloc d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

3.3 Actius aplicats en mesoteràpia: àcid hialurònic, vitamines, ADN, minerals, factors de creixement i altres. Zones d'aplicació i durada dels efectes. Indicacions i contraindicacions.

3.4 Toxina botulínica: origen, mecanisme d'acció. Indicacions en medicina i en estètica. Riscos en l'aplicació i precaucions post tractament. Indicacions i contraindicacions.

3.5 Píling profund: actius, indicacions, cures abans i després del tractament. Precaucions. Indicacions i contraindicacions.

 

4. Complements nutricionals amb finalitats cosmètiques.

4.1 Nutricosmètics: concepte, composició i efectes. Famílies de micronutrients. Conceptes de biodisponibilitat i cronobiologia. Tractaments amb finalitats estètiques: antienvelliment, anticel·lulítics, bronzejadors, circulatoris i altres. Formes de presentació: càpsules, comprimits, sobres, solucions. Indicacions i contraindicacions. Precaucions en la administració.

 

5. Components especials i innovacions en cosmètica:

5.1 Principis actius de nova generació: àcid hialurònic, fitoestrògens, cèl·lules mare i altres.

5.2 Vectors cosmètics. Liposomes, nanosomes, ciclodextrines, microcàpsules, microesponges, films moleculars i altres.

 

UF 4: fitocosmètica i aromateràpia

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els productes de fitocosmètica i els cosmètics naturals relacionant-ne la composició amb les indicacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els ingredients d'origen vegetal més utilitzats en cosmètica i les seves aplicacions.

1.2 Analitza els efectes i les indicacions dels extractes vegetals en cosmètica.

1.3 Classifica els extractes vegetals en funció del dissolvent emprat per la seva obtenció.

1.4 Identifica els principals greixos vegetals d'acció cosmètica.

1.5 Identifica el procés d'obtenció, les formes d'aplicació i les propietats dels micronitzats.

1.6 Identifica els ingredients i les característiques d'un cosmètic natural.

 

2. Caracteritza els productes d'aromateràpia i les seves propietats per a tractaments holístics i personalitzats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica l'origen, els mètodes d'extracció i la composició bàsica dels principals grups de substàncies aromàtiques emprades en aromateràpia.

2.2 Descriu les vies de penetració de les substàncies aromàtiques a través de la pell i les vies respiratòries i les seves aplicacions en els tractaments estètics.

2.3 Identifica els criteris de qualitat dels olis essencials i altres productes d'origen vegetal.

2.4 Relaciona les propietats dels olis essencials i preparats d'aromateràpia amb les tècniques estètiques.

2.5 Identifica les indicacions, les contraindicacions i les precaucions en l'aplicació de productes d'aromateràpia.

2.6 Relaciona els principals olis essencials amb els seus efectes sobre l'organisme i el seu mecanisme d'acció.

2.7 Classifica els suports cosmètics o altres vehicles per a l'aplicació dels olis essencials, portadors o de base, hidrolats, cremes, màscares, d'altres.

2.8 Determina els criteris per calcular les dosis d'aplicació dels olis essencials en les tècniques estètiques mitjançant barreges amb olis portadors o altres cosmètics.

 

Continguts

 

1. Fitocosmètica:

1.1 Lípids, polímers, proteïnes, àcids orgànics, extractes vegetals i altres.

1.2 Extractes vegetals d'interès cosmètic: concepte i mètodes d'extracció. Classificació. Efectes i indicacions.

1.3 Olis vegetals, extractes lipídics, ceres i mantegues d'acció cosmètica: olis d'alvocat, argània, coco, onagra, rosa mosqueta. Cera líquida de jojoba. Mantega de karité.

1.4 Micronitzats: concepte i procés d'obtenció. Formes d'aplicació i propietats.

1.5 Cosmètica natural: concepte i característiques. Ingredients. Avantatges i inconvenients respecte als cosmètics industrials. Classificació. Certificacions.

 

2. Substàncies aromàtiques:

2.1 Origen, obtenció (expressió, destil·lació, maceració, d'altres), composició i efectes. Olis essencials, hidrolats i altres.

2.2 Absorció i penetració cutània dels olis essencials. El sentit de l'olfacte.

2.3 Criteris de qualitat dels olis essencials i altres productes d'origen vegetal.

2.4 Propietats i efectes dels principals olis essencials utilitzats en estètica.

2.5 Classificació i indicació de les substàncies aromàtiques segons el seu efecte sensorial (relaxant, estimulant, harmonitzant, i altres).

2.6 Indicacions, precaucions i contraindicacions en la seva aplicació tòpica i olfactiva. Reaccions adverses.

2.7 Productes d'aromateràpia aplicats en tractaments estètics facials i corporals.

2.8 Efectes i indicacions estètiques de l'aromateràpia.

2.9 Olis portadors i la seva utilització en aromateràpia. Vehicles per a la seva aplicació estètica: calor humida (vapor), calor seca, aigua, diferents formes cosmètiques.

2.10 Dosificació en l'aplicació d'olis essencials en els diferents suports cosmètics i altres vehicles utilitzats en tractaments estètics.

 

 

Mòdul professional 10: tractaments estètics integrals

 

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la cabina d'estètica integral. 28 hores

UF 2: atenció als clients, promoció i vendes. 45 hores

UF 3 : tractaments facials i corporals personalitzats. 103 hores

UF 4: tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris. 35 hores

 

UF 1: la cabina d'estètica integral

Durada: 28 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona les instal·lacions, els mitjans tècnics i materials i els recursos humans, integrant els elements de la xarxa logística de l'establiment.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els elements que constitueixen la xarxa logística de l'empresa: proveïdors, clients, sistemes de producció i/o comercialització, emmagatzematge i d'altres.

1.2 Estableix les condicions ambientals de la zona de treball.

1.3 Indica les pautes per a la preparació de la cabina d'estètica: llenceria específica, equips auxiliars, condicions ambientals i d'altres.

1.4 Estableix canals de comunicació i col·laboració amb altres professionals.

1.5 Identifica els llocs de treball i la distribució de funcions dels establiments d'estètica.

1.6 Organitza l'agenda de treball segons la disponibilitat del personal i de les instal·lacions de l'establiment.

1.7 Dissenya protocols d'acollida del personal en un centre d'estètica.

1.8 Elabora un sistema de gestió de compres, proveïdors i manteniment.

1.9 Gestiona el control d'existències de cosmètics i materials.

1.10 Manté el magatzem en condicions òptimes.

1.11 Especifica les característiques i els elements que conformen l'àrea de desinfecció.

1.12 Elabora un pla de netedat, d'higiene i de desinfecció de la cabina, dels equips i dels estris.

1.13 Elabora un pla de gestió dels residus.

1.14 Elabora un manual de les mesures d'higiene personal i professional per a la pràctica de les tècniques manuals i mecàniques.

1.15 Elabora models de documentació professional: historial estètic, fitxa tècnica de diagnòstic i informes per als clients i altres professionals.

 

2. Planifica actuacions d'assessorament cosmètic utilitzant tècniques de comunicació i màrqueting.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Programa les fases del protocol d'assessorament cosmètic.

2.2 Estableix els criteris de selecció dels cosmètics.

2.3 Determina les normes i les precaucions d'ús.

2.4 Relaciona l'estudi estètic previ i les característiques dels clients amb l'assessorament professional de cosmètics.

2.5 Desenvolupa les pautes per fer un assessorament directe.

2.6 Estableix les pautes per crear articles especialitzats d'assessoria cosmètica.

 

Continguts

 

1. La cabina d'estètica per a tractaments d'estètica integral:

1.1 Organització de la cabina. Condicions ambientals: temperatura, il·luminació, mobiliari i equips.

1.2 Imatge professional: higiene, vestuari i actitud. La imatge personal dels professionals com a imatge d'empresa.

1.3 Organigrama i funcions dels diferents lloc de treball.

1.4 Protocols d'acollida als professional de nova incorporació.

1.5 Coordinació amb altres professionals.

1.6 Organització de l'agenda.

1.7 Programes informàtics de gestió.

1.8 Les compres: selecció dels productes. La facturació.

1.9 Control d'existències. Criteris per a l'emmagatzemament de cosmètics, estris i materials. Pautes de conservació de l'emmagatzemament. Seguretat i higiene de productes cosmètics. La rotació del producte. Normativa sobre emmagatzematge i recollida de productes cosmètics contaminats i alterats.

 

2. Planificació de l'assessorament cosmètic:

2.1 Elements del pla de l'assessorament: elaboració de protocols estandarditzats.

2.2 Tècniques d'assessorament de productes cosmètics. Assessorament directe.

2.3 Assessorament a través de mitjans interns i externs. Revistes professionals.

 

UF 2: atenció als clients, promoció i vendes

Durada: 45 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Implementa pautes d'atenció als clients identificant-ne els indicadors de qualitat.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la terminologia professional en l'atenció als clients en el diferents tractaments.

1.2 Identifica les diferents fases del protocol d'atenció als clients des de la rebuda fins al comiat.

1.3 Determina les pautes d'higiene i de vestuari dels professionals.

1.4 Reconeix la tipologia de clients i el seu tractament.

1.5 Elabora protocols d'atenció telefònica.

1.6 Té en compte les característiques i les necessitats de la clientela.

1.7 Identifica els indicadors de qualitat en el procés d'atenció als clients.

1.8 Relaciona les característiques dels serveis d'imatge personal amb les mesures d'atenció als clients.

1.8 Elabora protocols d'actuació en reclamacions, queixes o suggeriments.

 

2. Estableix tècniques comercials de promoció i venda definint-ne els objectius i el posicionament d'una empresa d'estètica.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza els mitjans de publicitat i comunicació interns i externs en una empresa d'estètica.

2.2 Determina les fases en una demostració professional.

2.3 Selecciona els instruments de promoció de productes i serveis estètics.

2.4 Estableix les etapes per al disseny d'una campanya de promoció.

2.5 Determina les fases de la venda i les característiques dels venedors.

2.6 Estableix estratègies de venda.

2.7 Programa el protocol d'assessorament cosmètic.

2.8 Estableix les pautes per fer un assessorament directe.

2.9 Relaciona l'estudi estètic previ i les característiques dels clients amb l'assessorament professional de cosmètics.

 

3. Disposa els cosmètics als establiments de venda controlant-ne les condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els diferents tipus d'establiments de venda de cosmètics.

3.2 Estableix les característiques del màrqueting aplicat en la venda de cosmètics.

3.3 Relaciona la col·locació del producte al mobiliari amb les vendes.

3.4 Especifica les normes d'emmagatzemament, de conservació i de manipulació dels cosmètics.

3.5 Identifica els factors que afecten l'estabilitat dels productes cosmètics.

3.6 Aplica la normativa sobre gestió de residus.

3.7 Analitza els proveïdors de cosmètics i les marques comercials a través de les seves tècniques d'informació i de comunicació.

3.8 Identifica la legislació sobre venda i conservació de productes cosmètics.

 

Continguts

 

1. Pautes d'atenció als clients:

1.1 Protocol d'atenció en les diferents fases del procés.

1.2 Tipus de clients.

1.3 Tipus de comunicació. La comunicació verbal. La comunicació no verbal. L'entrevista.

1.4 Resolució de possibles suggeriments, queixes i/o reclamacions.

1.5 Imatge i professionalitat. La imatge del professional com a imatge de l'empresa. Higiene, vestuari, maquillatge, pentinat i accessoris, entre altres.

 

2. Tècniques comercials de promoció i venda:

2.1 Terminologia utilitzada en promoció i vendes.

2.2 Elaboració del disseny i promoció de vendes del producte o servei.

2.3 Disseny de publicitat impresa.

2.4 Aplicació de tècniques de publicitat i promoció de vendes.

2.5 Estratègies comercials en la venda de tractaments integrals.

2.6 Objectius de la venda i promoció.

2.7 Anàlisi de les diferents alternatives de promoció. Avaluació dels resultats.

 

3. Els establiments de venda de cosmètics:

3.1 Tipus de detallistes i característiques.

3.2 L'espai de venda dels cosmètics: criteris de distribució, suports i mobiliari, la disposició del producte en el lineal.

3.3 Polítiques comercials. El màrqueting mix.

 

UF 3: tractaments facials i corporals personalitzats

Durada: 103 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Fa l'examen estètic aplicant-hi els procediments d'anàlisi establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Acull els clients en la seva arribada aplicant el protocol d'atenció.

1.2 Emplena un qüestionari amb dades rellevants per a l'estudi estètic.

1.3 Avalua les condicions i les característiques dels clients a partir de les dades obtingudes en l'enquesta i de les tècniques d'exploració i d'observació estètica.

1.4 Té en compte les demandes o les preferències expressades pels clients.

1.5 Reconeix l'actitud professional com a factor de qualitat dels serveis estètics.

1.6 Analitza les diferents variables que conformen un protocol personalitzat.

1.7 Identifica els tipus de pell i les tipologies cutànies segons diferents criteris: emulsió epicutània, fototipus, elasticitat i altres.

1.8 Identifica les tècniques manuals i mecàniques per a l'anàlisi de la pell.

 

2. Proposa el tractament estètic personalitzat justificant la selecció dels mitjans.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els criteris de classificació dels tractaments integrals.

2.2 Justifica el protocol d'aplicació dels tractaments personalitzats.

2.3 Protocol·litza els diferents tractaments electroestètics o amb tècniques seleccionades.

2.4 Descriu els espais, els mitjans, els equips i els productes necessaris per aplicar un tractament estètic facial i corporal.

2.5 Selecciona els cosmètics de tractament segons els principis actius presents en la seva composició, les característiques i efectes cutanis que pretenguin aconseguir.

2.6 Especifica les seqüències d'actuació en la creació de nous tractaments estètics.

2.7 Distingeix les pautes de preparació i manipulació dels cosmètics.

2.8 Selecciona els aparells i les tècniques electroestètiques més indicades per al tractament.

2.9 Identifica les incompatibilitats i els efectes sinèrgics entre les tècniques que s'integren als tractaments.

 

3. Aplica protocols personalitzats de tractaments estètics facials i corporals coordinant-ne les tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les mesures de protecció per als clients i per als professionals.

3.2 Aplica les tècniques d'higiene facial i corporal prèvies al tractament segons el protocol.

3.3 Aplica tècniques cosmetològiques segons el protocol.

3.4 Aplica tècniques d'electroestètica segons el protocol.

3.5 Aplica les tècniques manuals més adequades al tractament segons el protocol.

3.6 Enregistra a la fitxa tècnica les incidències, les observacions dels clients i les dades rellevants del tractament.

3.7 Confecciona el rebut/factura incloent-hi les dades necessàries.

3.8 Realitza el cobrament del servei prestat.

3.9 Relaciona la facturació amb els sistemes de gestió econòmica.

3.10 Du a terme les operacions tenint en compte la normativa higienicosanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental.

3.11 Identifica les mesures d'emergència en l'aplicació de tècniques basades en corrents elèctrics.

3.12 Identifica els primers auxilis en accidents o reaccions adverses.

 

4. Valora els resultats dels serveis d'estètica proposant-ne mesures de millora.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants en la qualitat del servei prestat.

4.2 Identifica les principals causes que poden donar lloc a deficiències en el servei prestat.

4.3 Formula preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients, tant pel resultat final obtingut, com per l'atenció personal rebuda.

4.4 Avalua el grau de satisfacció dels clients anotant les possibles incidències i proposa mesures correctives per optimitzar la prestació del servei.

4.5 Identifica els paràmetres que defineixen la qualitat dels processos i del servei prestat en l'aplicació de tècniques de tractaments estètics.

4.6 Identifica el procés que cal seguir davant d'una reclamació.

 

Continguts

 

1. Protocols personalitzats de tractaments estètics:

1.1 Aplicació de protocols d'acomodació dels clients.

1.2 Anàlisi estètica personalitzada per a tractaments d'estètica integral. Protocols de detecció d'alteracions estètiques.

1.3 Anàlisi de demandes i expectatives dels clients.

1.4 Disseny de tractaments estètics personalitzats.

1.5 Selecció d'aparells en tractaments estètics facials i corporals. Indicacions i contraindicacions.

1.6 Selecció de tècniques manuals emprades en tractaments estètics facials i corporals. Indicacions i contraindicacions.

1.7 Selecció de cosmètics indicats per a tractaments integrals: pautes de preparació i manipulació. Mètodes d'aplicació.

1.8 Criteris d'integració dels mitjans tècnics, manuals i cosmetològics. Efectes sumatius i efectes antagònics.

1.9 Protocol d'actuació de primers auxilis.

1.10 La facturació i el cobrament del servei. Aplicacions informàtiques relacionades.

 

2. Valoració de la qualitat dels serveis d'estètica:

2.1 Paràmetres que defineixen la qualitat d'un tractament.

2.2 Principals causes de deficiències en els serveis estètics bàsics.

2.3 Tècniques per detectar el grau de satisfacció dels clients.

2.4 Tècniques per corregir les desviacions produïdes en els diferents serveis d'estètica.

2.5 Tècniques de resolució de queixes i reclamacions.

 

UF 4: tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris

Durada: 35 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Fa l'examen estètic aplicant-hi procediments d'anàlisi establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Acull els clients en la seva arribada aplicant el protocol d'atenció.

1.2 Emplena un qüestionari amb dades rellevants per a l'estudi estètic.

1.3 Avalua les condicions i les característiques dels clients a partir de les dades obtingudes en l'enquesta i de les tècniques d'exploració i d'observació estètica.

1.4 Té en compte les demandes o preferències expressades pels clients.

1.5 Reconeix l'actitud professional com a factor de qualitat dels serveis estètics.

1.6 Analitza les diferents variables que conformen un protocol personalitzat.

1.7 Identifica el tipus de pell i les tipologies cutànies segons diferents criteris: emulsió epicutània, fototipus, elasticitat i altres.

1.8 Identifica les tècniques manuals i mecàniques per a l'anàlisi de la pell.

 

2. Planifica l'aplicació de tractaments estètics previs i posteriors als tractaments de cirurgia i medicina estètica establint-ne el procediment personalitzat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Interpreta l'informe i/o la prescripció mèdica i anota les dades a la fitxa tècnica.

2.2 Acomoda els clients a les instal·lacions apropiades en funció del tractament.

2.3 Determina les mesures de protecció per als clients i per als professionals.

2.4 Identifica els efectes de les tècniques dels tractaments anteriors i posteriors a la medicina estètica.

2.5 Selecciona els mitjans tècnics i els cosmètics apropiats per al tractament específic (anterior o posterior a la cirurgia; anterior o posterior a la medicina estètica).

2.6 Aplica el tractament posterior a la medicina estètica combinant les tècniques electroestètiques, cosmetològiques i manuals.

2.7 Controla l'evolució del procés i valora les observacions dels clients.

2.8 Identifica els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l'aplicació de les tècniques i reconeix la necessitat de suspendre-les i, si escau, de derivar a la consulta mèdica.

2.9 Du a terme les operacions tenint en compte la normativa higienicosanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental.

 

3. Avalua i valora els resultats dels tractaments preoperatoris i postoperatoris d'estètica proposant-ne mesures de millora.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants en la qualitat del servei prestat.

3.2 Identifica les principals causes que poden donar lloc a deficiències en el servei prestat.

3.3 Formula preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients, tant pel resultat final obtingut, com per l'atenció personal rebuda.

3.4 Determina i explica els criteris que permeten avaluar la qualitat del servei.

3.5 Avalua el grau de satisfacció del client anotant les possibles incidències i proposa mesures correctives per optimitzar la prestació del servei.

3.7 Identifica el procés que cal seguir davant d'una reclamació.

3.8 Identifica els paràmetres que defineixen la qualitat dels tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris.

 

Continguts

 

1. Protocols personalitzats de tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris:

1.1 Aplicació de protocols d'acomodació dels clients.

1.2 Anàlisi estètica personalitzada per a tractaments d'estètica integral. Protocols de detecció d'alteracions estètiques.

1.3 Anàlisi de demandes i expectatives dels clients.

1.4 Disseny de tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris personalitzats.

1.5 Selecció d'aparells en tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris. Indicacions i contraindicacions.

1.6 Selecció de tècniques manuals emprades en tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris. Indicacions i contraindicacions.

1.7 Selecció de cosmètics indicats per a tractaments preoperatoris i postoperatoris: pautes de preparació i manipulació. Mètodes d'aplicació.

1.8 Criteris d'integració dels mitjans tècnics, manuals i cosmetològics. Efectes sumatius i efectes antagònics.

1.9 Protocol d'actuació de primers auxilis.

 

2. Planificació de l'aplicació de cures estètiques anteriors i posteriors als tractaments de cirurgia i medicina estètica:

2.1 Interpretació d'informes i prescripció mèdica.

2.2 Alteracions post traumàtiques relacionades amb la medicina i la cirurgia estètica que es poden tractar amb drenatge limfàtic: edemes, equimosi, d'altres.

2.3 Tractaments i tècniques específiques en cures estètiques abans de la medicina estètica.

2.4 Tractaments i tècniques específiques en cures estètiques després de la medicina estètica.

2.5 Indicacions i contraindicacions. Precaucions.

2.6 Combinació de tècniques manuals, cosmetològiques i electroestètiques. Fases del procés. Precaucions.

 

2. Valoració de la qualitat dels serveis d'estètica preoperatoris i postoperatoris:

2.1 Paràmetres que defineixen la qualitat d'un tractament.

2.2 Principals causes de deficiències en els serveis estètics bàsics.

2.3 Tècniques per detectar el grau de satisfacció dels clients.

2.4 Tècniques per corregir les desviacions produïdes en els diferents serveis d'estètica.

2.5 Tècniques de resolució de queixes i de reclamacions.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en estètica integral i benestar.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic o la tècnica superior en estètica integral i benestar.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en estètica integral i benestar.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la imatge personal.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en estètica integral i benestar i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la imatge personal.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en estètica integral i benestar.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en estètica integral i benestar.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional d'imatge personal.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis en el sector de la imatge personal.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de la imatge personal.

1.8 Filons d'ocupació en el sector de la imatge personal.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la imatge personal segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la imatge personal i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en estètica integral i benestar.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en estètica integral i benestar.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en estètica integral i benestar.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en estètica integral i benestar.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal fer en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en estètica integral i benestar.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en estètica integral i benestar.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la imatge personal.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la imatge personal.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de la imatge personal.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la imatge personal amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb l'estètica i la imatge personal, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb l'estètica i la imatge personal.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa d'estètica i d'imatge personal.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'estètica i la imatge personal.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor o l'emprenedora.

 

3. Du a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa d'estètica i d'imatge personal, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector de la imatge personal, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector de la imatge personal disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Du a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa d'estètica i d'imatge personal, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la imatge personal, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la imatge personal (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb l'estètica i la imatge personal.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de l'estètica i la imatge personal.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa d'estètica i d'imatge personal amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector de la imatge personal. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'estètica i la imatge personal.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la imatge personal.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa d'estètica i d'imatge personal: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector de la imatge personal.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa d'estètica i d'imatge personal.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa d'estètica i d'imatge personal.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb l'estètica i la imatge personal.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 13: projecte d'estètica integral i benestar

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'estètica integral i benestar. 66 hores

 

UF 1: projecte d'estètica integral i benestar

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos, i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per a l' elaboració del projecte.

 

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol que inclouen i desenvolupen les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que s'han de tractar en el projecte.

2.2 Fa l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir, i n'identifica l'abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per fer-lo.

2.6 Fa el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.

2.9 Identifica els aspectes que cal controlar per garantir la qualitat del projecte.

2.10 Desenvolupa les tasques de disseny i elaboració del projecte amb autonomia i responsabilitat.

 

3. Planifica la implementació o execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüència les activitats, ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.

3.2 Determina els recursos i la logística necessària per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d'actuació o d'execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents a la implementació, definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i els equips necessaris.

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans, i els temps d'execució.

3.7 Valora econòmicament les condicions del desplegament del projecte.

 

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a la implementació o execució.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o de les intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per fer-ne l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per avaluar, solucionar i registrar les incidències que es puguin presentar durant la realització de les activitats.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-ne el sistema de registre.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació en l'avaluació dels usuaris o dels clients, i elabora els documents específics.

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que du a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb els serveis estètics i l'elaboració de protocols.

1.1 Interpreta les instruccions rebudes del tutor en l'empresa, comunicant les desviacions detectades.

1.2 Valora la pròpia imatge personal com a imatge d'empresa, cuidant aspectes com la higiene personal, el maquillatge, els pentinats, i la indumentària, entre d'altres.

1.3 Maneja els diferents tipus d'informació/documentació utilitzada i generada en el procés comercial.

1.4 Col·labora en la logística i l'aprovisionament de productes i materials utilitzats en els serveis oferts per l'empresa.

1.5 Gestiona els fitxers de clients, productes i proveïdors.

1.6 Interpreta els protocols de comunicació i atenció als clients en totes les fases del procés (des de l'acollida, la recepció telefònica o presencial fins al comiat dels clients).

1.7 Organitza l'agenda de forma manual o informatitzada.

1.8 Col·labora en l'elaboració de protocols d'anàlisi i tractament, tenint en compte els mitjans disponibles a l'empresa.

1.9 Gestiona el manteniment de les instal·lacions i els equips utilitzats en estètica especialment els relacionats amb les tècniques d'hidroteràpia, electroestètica, depilació i bronzejament artificial.

1.10 Treballa en equip en els plans de l'empresa, mostrant iniciativa i interès.

1.11 Analitza i segueix les tècniques de venda més habituals en l'empresa.

1.12 Identifica les tècniques de marxandatge utilitzades al local per fomentar les compres.

1.13 Utilitza amb els usuaris un llenguatge tècnic per informar i assessorar sobre els hàbits, els productes i els serveis estètics oferts.

1.14 Posa en marxa els procediments de resolució de reclamacions i queixes.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb l'execució de protocols de tractaments facials i corporals.

2.1 Prepara les instal·lacions comprovant que els equips i els accessoris compleixen els requisits de seguretat exigits per la normativa vigent.

2.2 Proposa el tractament, previ estudi estètic.

2.3 Selecciona mitjans i productes en funció de la tècnica que s'emprarà.

2.4 Aplica les tècniques prèvies al tractament (desmaquillatge i exfoliació, d'altres).

2.5 Aplica el tractament facial o corporal en el temps i la forma adequats.

2.6 Aplica les tècniques manuals de massatge o drenatge estètic, segons les característiques dels clients i de la zona que s'ha de tractar.

2.7 Aplica tractaments correctors decoratius amb tècniques de visatgisme.

2.8 Interpreta els procediments estètics abans i després d'un tractament de cirurgia i medicina estètica.

2.9 Informa sobre les cures i les precaucions per potenciar el resultat del tractament.

2.10 Emplena la documentació tècnica relativa a les característiques dels clients, a l'estudi estètic i als procediments emprats.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'aplicació de tècniques de depilació mecànica i avançada.

3.1 Prepara les instal·lacions i acomoda els clients.

3.2 Reconeix les característiques piloses i de la pell per determinar la tècnica de depilació apropiada.

3.3 Selecciona els equips, els estris i els cosmètics.

3.4 Du a terme les operacions prèvies necessàries per a la depilació mecànica i avançada.

3.5 Regula els paràmetres dels equips de depilació elèctrica i de fototermòlisi selectiva.

3.6 Fa les depilacions mecàniques i avançades, sota supervisió.

3.7 Justifica la importància de la periodicitat del tractament per optimitzar resultats.

3.8 Assessora sobre les cures posteriors per evitar l'aparició de possibles efectes no desitjats.

3.9 Emplena la fitxa tècnica i el document de consentiment informat.

3.10 Adopta les mesures d'higiene, de seguretat, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb el desenvolupament i l'aplicació de processos d'estètica hidrotermal.

4.1 Interpreta les contraindicacions d'aquests processos a través de qüestionaris, d'un estudi estètic previ i dels informes d'altres professionals.

4.2 Reconeix el procés i la seqüència d'actuacions en el tractament hidrotermal.

4.3 Estableix les pautes per a una correcta circulació dels clients a través dels circuits termals.

4.4 Prepara l'àrea de treball, els mitjans tècnics i els cosmètics termals.

4.5 Identifica els mecanismes d'avís al personal davant d'una contingència.

4.6 Selecciona els paràmetres (temperatura, pressió i temps, entre altres en funció de la tècnica que s'aplicarà i les condicions dels clients).

4.7 Aplica les diferents tècniques d'estètica hidrotermal i de cosmètica termal.

4.8 Supervisa el procés i en controla l'estat dels clients.

4.9 Aplica les mesures d'higiene i de desinfecció segons la legislació vigent.

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m² (30 alumnes) Superfície m² (20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

40%

Taller d'estètica

120

90

40%

Laboratori de cosmetologia i perfumeria

60

40

10%

Aula taller d'estètica hidrotermal

120

90

10%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'estètica integral i benestar:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Aparells d'estètica

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Estètica hidrotermal

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Depilació avançada

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Massatge estètic

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Drenatge estètic i tècniques per pressió

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Micropigmentació

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Dermoestètica

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Cosmètica aplicada a estètica i benestar

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Tractaments estètics integrals

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Projecte d'estètica integral i benestar

Estètica

Assessoria i processos d'imatge personal

Professors tècnics de formació professional

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Professors tècnics de formació professional

Estètica

Tècnic superior en estètica o altres títols equivalents

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Aparells d'estètica

Estètica hidrotermal

Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

Dermoestètica

Cosmètica aplicada a estètica i benestar

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Depilació avançada

Massatge estètic

Drenatge estètic i tècniques per pressió

Micropigmentació

Tractaments estètics integrals

Projecte d'estètica integral i benestar

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en estètica o altres títols equivalents

 

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'estètica a l'empara de la LOGSE (Decret 349/1997, de 25 de novembre) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Diagnòstic i protocol de processos d'estètica integral

Diagnòstic i protocol de processos d'estètica integral

Dermoestètica

Electroestètica

Electroestètica

Aparells d'estètica

Massatge

Massatge

Massatge estètic

Drenatge estètic i tècniques per pressió

Estètica hidrotermal

Estètica hidrotermal

Estètica hidrotermal

Depilació

Depilació

Depilació avançada

Microimplantació de pigments

Microimplantació de pigments

Micropigmentació

Anatomia, fisiologia i patologia humanes aplicades a l'estètica integral

Anatomia, fisiologia i patologia humanes aplicades a l'estètica integral

Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

Cosmètica aplicada a estètica i benestar

Cosmetologia aplicada a la estètica integral

Cosmètica aplicada a estètica i benestar

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGS estètica LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGS estètica

Unitats formatives dels mòduls professionals CFGS estètica integral i benestar

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de projecte d'estètica integral i benestar

UF 1: projecte d'estètica integral i benestar

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

 

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0789-11_3: realitzar el diagnòstic estètic i dissenyar protocols integrant tècniques de massatge, drenatge limfàtic i sensorials amb finalitats estètiques

UC_2-0796-11_3: realitzar el diagnòstic i dissenyar protocols estètics personalitzats

Dermoestètica

UC_2-0797-11_3: aplicar tècniques electroestètiques integrant-les a tractaments estètics específics

UC_2-0580-11_3: realitzar l'aplicació de tècniques de bronzejament artificial en condicions de seguretat i salut

Aparells d'estètica

UC_2-0063-11_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

UC_2-0792-11_3: associar tècniques sensorials a massatges amb finalitats estètiques

Massatge estètic

UC_2-0581-11_3: realitzar la depilació definitiva i/o supervisar processos de depilació temporal

Depilació avançada

UC_2-0790-11_3: realitzar el drenatge limfàtic manual i/o mecànic amb finalitats estètiques

UC_2-0791-11_3: realitzar tècniques de massatge per pressió amb finalitats estètiques

Drenatge estètic i tècniques per pressió

UC_2_0798_3 realitzar tractaments estètics coordinant l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals

Tractaments estètics integrals

UC_2-0064-11_2 preparar els mitjans tècnics i personals per aplicar maquillatge integral

UC_2-0067-11_3: realitzar i supervisar processos de micropigmentació

Micropigmentació

UC_2-1260-11_3: protocol·litzar i organitzar els serveis hidrotermals i complementaris

UC_2-0061-11_3: aplicar i supervisar les tècniques hidrotermals personalitzant els protocols normalitzats

UC_2-0062-11_3: aplicar cosmètica termal en els serveis hidrotermals

Estètica hidrotermal

 

 

Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competències incloses en el títol, d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidat el mòdul professional cosmètica aplicada a estètica i benestar.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Dermoestètica

UC_2-0789-11_3: realitzar el diagnòstic estètic i dissenyar protocols integrant tècniques de massatge, drenatge limfàtic i sensorials amb finalitats estètiques

UC_2-0796-11_3: realitzar el diagnòstic i dissenyar protocols estètics personalitzats

Aparells d'estètica

UC_2-0797-11_3: aplicar tècniques electroestètiques integrant-les a tractaments estètics específics

UC_2-0580-11_3: realitzar l'aplicació de tècniques de bronzejament artificial en condicions de seguretat i salut

Massatge estètic

UC_2-0063-11_3: realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques

UC_2-0792-11_3: associar tècniques sensorials a massatges amb finalitats estètiques

Depilació avançada

UC_2-0581-11_3: realitzar la depilació definitiva i/o supervisar processos de depilació temporal

Drenatge estètic i tècniques per pressió

UC_2-0790-11_3: realitzar el drenatge limfàtic manual i/o mecànic amb finalitats estètiques

UC_2-0791-11_3: realitzar tècniques de massatge per pressió amb finalitats estètiques

Tractaments estètics integrals

UC_2_0798_3 realitzar tractaments estètics coordinant l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals

Micropigmentació

UC_2-0064-11_2 preparar els mitjans tècnics i personals per aplicar maquillatge integral

UC_2-0067-11_3: realitzar i supervisar processos de micropigmentació

Estètica hidrotermal

UC_2-1260-11_3: protocol·litzar i organitzar els serveis hidrotermals i complementaris

UC_2-0061-11_3: aplicar i supervisar les tècniques hidrotermals personalitzant els protocols normalitzats

UC_2-0062-11_3: aplicar cosmètica termal en els serveis hidrotermals

 

 

Amunt