Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/10/2016

  • Número del document EMC/2286/2016

  • Número de control 16287025

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-16287025-2016

Dades del DOGC
  • Número 7227

  • Data 17/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2286/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016).


La Llei 7/2001, de 31 de maig, (DOGC núm. 3407 de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'Agència l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o la presidenta de la Comissió Executiva de Recerca en data 5 de desembre de 2002.

En data 13 d'octubre de 2016 s'ha publicat la Resolució EMC/2271/2016, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir convocatòria per a l'atorgament d'un màxim de 60 ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016).

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. L'import global màxim del programa és de 5.520.000,00 euros, a càrrec de les partides 449.0001, 480.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR. D'aquest import total, 2.760.000,00 euros aniran a càrrec del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2017 i 2.760.000,00 euros aniran a càrrec del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2018.

2.2 La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d'ajuts en l'exercici pressupostari corresponent.

2.3 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2.1, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu, o a aquelles sol·licituds que han quedat en llista de reserva, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableixen aquestes bases.

 

Article 3

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

b) La Resolució EMC/2271/2016, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

c) La normativa general de subvencions

 

Article 4

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies naturals des de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

4.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 6 de la Resolució EMC/2271/2016, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

 

Article 5

5.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

5.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupa la presidència, segons l'acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

5.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

5.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.

5.5 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

5.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la CEAR, en el termini d'un mes des de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 6

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la CEAR, en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)

Francesc Subirada i Curcó

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

 

Amunt