Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 19/09/2016

  • Número del document ENS/0265/2016

  • Número de control 16280034

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16280034-2016

Dades del DOGC
  • Número 7223

  • Data 10/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/265/2016, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 553/2012, de 23 de març, ha establert el títol de tècnic superior en caracterització i maquillatge professional i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 553/2012, de 23 de març.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.

2. El títol de tècnic superior en caracterització i maquillatge professional permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en caracterització i maquillatge professional permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'estableixin.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 9.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 9.2 de l'annex.

 

Article 9

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 10

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 553/2012, de 23 de març, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en caracterització i maquillatge professional i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: caracterització i maquillatge professional

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge personal

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en caracterització i maquillatge professional és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a planificar i fer el muntatge de projectes de caracterització per a mitjans audiovisuals i escènics, així com dissenyar i fer pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tothom.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Gestionar els processos de caracterització, organitzant els recursos materials, professionals i tècnics.

b) Organitzar l'aprovisionament i manteniment dels equips i productes de caracterització, controlant-ne la qualitat.

c) Fer el disseny de personatges per a la caracterització, segons les especificacions del guió i dels clients.

d) Dur a terme el projecte de caracterització, elaborant la documentació tecnicoartística i tenint en compte la seva viabilitat tècnica i econòmica.

e) Dirigir les activitats de caracterització durant el rodatge o la funció, segons el pla general de producció.

f) Dissenyar i organitzar la creació de pròtesis per a caracterització, emprant productes, materials i tècniques.

g) Supervisar i realitzar pentinats per a produccions audiovisuals i escèniques, aplicant-hi tècniques de perruqueria.

h) Supervisar i fer la caracterització de personatges, segons la documentació tècnica i els condicionants escènics.

i) Dissenyar i fer maquillatges professionals, adaptant-los a les necessitats dels clients i dels intèrprets.

j) Fer l'avaluació del projecte, assegurant el compliment de les normes de qualitat.

k) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

l) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

m) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint-ne el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

n) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

o) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i en el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l'empresa.

p) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

q) Fer la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: caracterització de personatges

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1254-11_3: elaborar projectes de caracterització de personatges en funció de projectes artístics

Es relaciona amb:

UC1254_3: elaborar projectes de caracterització de personatges en funció de projectes artístics

 

UC_2-1255-11_3: planificar, organitzar i gestionar projectes de caracterització

Es relaciona amb:

UC1255_3: planificar, organitzar i gestionar projectes de caracterització

 

UC_2-0066-11_2: maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals

Es relaciona amb:

UC0066_2: maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals

 

UC_2-1256-11_3: elaborar pròtesis facials i corporals per a caracterització

Es relaciona amb:

UC1256_3: elaborar pròtesis facials i corporals per a caracterització

 

UC_2-1257-11_3: elaborar pròtesis piloses per a caracterització

Es relaciona amb:

UC1257_3: elaborar pròtesis piloses per a caracterització

 

UC_2-1258-11_2: aplicar tècniques de perruqueria per a caracterització

Es relaciona amb:

UC1258_2: aplicar tècniques de perruqueria per a caracterització

 

UC_2-1259-11_3: realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

Es relaciona amb:

UC1259_3: realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

 

Qualificació incompleta: perruqueria tecnicoartística

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0794-11_3: realitzar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

Es relaciona amb:

UC0794_3: realitzar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

 

Qualificació incompleta: realització de vestuari per a l'espectacle

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1517-11_3: buscar informació i documentar la història i l'evolució en el vestir per a projectes escènics així com la moda i les tendències contemporànies

Es relaciona amb:

UC1517_3: buscar informació i documentar la història i l'evolució en el vestir per a projectes escènics

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en empreses, majoritàriament privades, dedicades al desenvolupament de projectes de caracterització per a produccions audiovisuals i escèniques, en tallers i estudis de caracterització i en empreses dedicades al maquillatge professional on desenvolupen tasques individuals i en grup a les àrees funcionals de gestió i supervisió, disseny, organització i prestació de serveis, així com en la fabricació de postissos, perruques i pròtesis de caracterització, tant com a treballador autònom com per compte d'altri.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Caracteritzador.

b) Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques.

c) Perruquer per a caracterització.

d) Maquillador per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques.

e) Postisser.

f) Cap de caracterització.

g) Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals.

h) Especialista en pròtesis i efectes especials de caracterització.

i) Dissenyador de personatges de caracterització.

j) Formador tècnic en caracterització.

k) Tècnic comercial.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Programar i organitzar els serveis de caracterització, considerant els recursos materials, professionals i tècnics, per gestionar els processos i assolir els objectius proposats.

b) Planificar i efectuar operacions de control d'estocs, compra i conservació de materials i aparells, valorant les condicions d'emmagatzemament i interpretant la documentació tècnica, per organitzar l'aprovisionament i manteniment dels equips i productes de caracterització.

c) Reconèixer els cosmètics i materials associats a aquests processos, identificant les seves propietats i condicions idònies de conservació, per organitzar l'aprovisionament i manteniment dels equips i productes de caracterització.

d) Elaborar esbossos, aplicant eines gràfiques i plàstiques, per fer el disseny de personatges.

e) Emprar aplicacions informàtiques, utilitzant programes de disseny digital 2D i 3D, per fer el disseny de personatges.

f) Dissenyar propostes i pressupostos, interpretant la documentació tecnicoartística i els condicionants escènics, per dur a terme el projecte de caracterització.

g) Dissenyar el pla de treball, definint procediments, operacions i seqüències d'intervenció, per dirigir les activitats de caracterització durant el rodatge o la funció.

h) Efectuar operacions d'emmotllament i modelatge de pròtesis, identificant els materials i les fases del procediment, per dissenyar i organitzar l'elaboració de pròtesis per a caracterització.

i) Efectuar operacions de confecció de pròtesis piloses, identificant les tècniques i els mitjans, per a dissenyar i organitzar la realització de pròtesis per a caracterització.

j) Aplicar procediments de muntatge de pentinats per a produccions audiovisuals i escèniques, seleccionant tècniques de canvi de longitud, forma i color capil·lar per supervisar i fer la perruqueria de caracterització.

k) Aplicar cosmètics i tècniques decoratives, relacionant-los amb les característiques dels usuaris i/o seguint l'esbós, per dissenyar i fer maquillatges professionals.

l) Efectuar operacions de maquillatge d'efectes especials, identificant les tècniques i els mitjans per dissenyar i fer maquillatges professionals.

m) Integrar el maquillatge, les pròtesis, el vestuari i els altres elements de caracterització, seguint les especificacions del disseny, per supervisar i fer la caracterització de personatges.

n) Establir programes de control dels processos, analitzant mesures correctores, per fer l'avaluació del projecte.

o) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i en la vida personal.

p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

q) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferents àmbits i acceptant-ne els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

r) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.

s) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

t) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball per garantir entorns segurs.

u) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.

v) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per fer la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

x) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar-hi com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: planificació i projectes

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estudi de personatges. 56 hores

UF 2: planificació del procés de caracterització. 33 hores

 

Mòdul professional 2: caracterització de personatges

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el vestuari i la seva evolució. 25 hores

UF 2: planificació i organització del treball. 20 hores

UF 3: caracterització integral. 105 hores

 

Mòdul professional 3: maquillatge professional

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: maquillatge facial i corporal. 113 hores

UF 2: maquillatges de fantasia facial i/o corporal. 60 hores

 

Mòdul professional 4: efectes especials a través del maquillatge

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: adaptació de calotes. 23 hores

UF 2: treballs amb resines. 33 hores

UF 3: maquillatge d'efectes especials. 33 hores

 

Mòdul professional 5: creació de pròtesis facials i corporals

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 31 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la demanda i l'espai de treball. 33 hores

UF 2: impressió i positivació.101 hores

UF 3: calotes i animatrònics. 66 hores

 

Mòdul professional 6: perruqueria per a la caracterització

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 24 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: canvis de forma temporal del cabell i pròtesis piloses. 66 hores

UF 2: coloració i tallada del cabell i pròtesis piloses. 33 hores

UF 3: pentinats i recollits. 42 hores

 

Mòdul professional 7: postisseria

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 30 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: postisseria capil·lar i facial. 102 hores

UF 2: extensions i ornaments. 33 hores

 

Mòdul professional 8: disseny digital de personatges 2D 3D

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: protocol del disseny digital. 20 hores

UF 2: elaboració i presentació de dissenys 2D3D. 46 hores

 

Mòdul professional 9: disseny gràfic aplicat

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anatomia aplicada a la caracterització. 30 hores

UF 2: representació gràfica i tridimensional de personatges. 52 hores

UF 3: representació gràfica de la caracterització. 30 hores

 

Mòdul professional 10: productes de caracterització i maquillatge

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmètica en la caracterització. 33 hores

UF 2: cosmètics cutanis i productes complementaris. 33 hores

UF 3: cosmètics de perruqueria i ungles. 33 hores

UF 4: productes de caracterització. 33 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores.

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: projecte de caracterització i maquillatge professional

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de caracterització i maquillatge professional. 66 hores

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 317 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: planificació i projectes

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estudi de personatges. 56 hores

UF 2: planificació del procés de caracterització. 33 hores

 

UF 1: estudi de personatges

Durada: 56 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona la documentació tècnica de la recerca documental, la planificació i el desenvolupament del procés de caracterització seleccionant-ne els procediments adequats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona diferents fonts de documentació per a l'obtenció de dades.

1.2 Estableix els criteris de selecció i contrast de la informació.

1.3 Arxiva la informació en els suports o formats establerts.

1.4 Determina els components essencials d'un quadern de caracterització.

1.5 Diferencia els tipus de documentació tècnica corresponents a les diferents fases del treball de caracterització.

1.6 Determina l'estructura, els apartats i les pautes d'elaboració dels diferents documents.

1.7 Documenta el procés de caracterització durant la preproducció i la producció per incorporar-lo als processos de postproducció, distribució i/o al dossier d'aprenentatge personal.

1.8 Aplica les normes de llicència d'ús i de propietat intel·lectual de les fonts d'informació i de la documentació generada.

 

2. Determina les característiques dels personatges a caracteritzar analitzant el projecte artístic, el context del personatge i les característiques del model/intèrpret.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza l'evolució històrica del maquillatge, la perruqueria i la indumentària.

2.2 Analitza la transformació del cànon de bellesa a través del temps i la seva representació artística.

2.3 Valora la importància de seguir una línia artística.

2.4 Estableix un mètode de desglossament i anàlisi del guió per identificar les característiques dels personatges.

2.5 Identifica característiques físiques, estètiques i psicològiques dels personatges a partir del guió.

2.6 Especifica dades de l'entorn del personatge (històric, social, cultural, geogràfic o ambiental) que condicionen la caracterització.

2.7 Elabora fitxes de cada personatge amb la informació obtinguda.

2.8 Analitza les diferents caracteritzacions d'un mateix personatge al llarg del guió.

2.9 Estableix el procediment d'anàlisi de les característiques morfològiques del model/actor.

2.10 Identifica les similituds i diferències entre el model/actor i el personatge.

 

3. Determina les característiques dels personatges a caracteritzar a partir dels condicionants tècnics dels mitjans audiovisuals o escènics.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Relaciona el procés de creació d'un personatge amb les característiques dels mitjans audiovisuals i escènics.

3.2 Determina la influència del tipus de pla, moviment de càmera i altres elements del llenguatge audiovisual en el disseny del personatge, així com els diferents escenaris de rodatge, fotografia o d'espectacles en viu.

3.3 Determina la influència de l'escenari de rodatge, fotografia o d'espectacles en viu en el disseny del personatge.

3.4 Analitza la influència de la composició (enquadrament, disposició dels elements, enfocament, perspectiva i il·luminació) sobre els treballs de caracterització.

3.5 Interpreta el guió visual i tècnic i adapta el treball de caracterització al lloc de rodatge.

3.6 Diferencia els tipus de continuïtat (raccord) i en preveu els possibles errors.

3.7 Elabora fitxes de continuïtat de caracterització.

3.8 Identifica les funcions de les empreses implicades en la producció d'un espectacle escènic.

3.9 Utilitza amb propietat la terminologia del llenguatge audiovisual i escènic.

 

Continguts

 

1. Gestió de la documentació:

1.1 Identificació de les necessitats de documentació i recerca. Fonts documentals. Contrastació de la informació obtinguda. Avaluació crítica de les fonts i de la informació. Estratègies per a la recerca de la informació. Cercadors de xarxa més usuals. Criteris per a la recerca avançada. Emmagatzematge de la informació obtinguda. Les fitxes de recerca en format paper. Les bases de dades informàtiques. Col·leccions d'imatges. Propietat intel·lectual i llicències d'ús de les imatges i la documentació.

1.2 Preproducció. El desglossament del guió. Identificació dels personatges i les seves caracteritzacions. La fitxa del personatge. El disseny del personatge. La fitxa de l'intèrpret. Fitxa de similituds i diferències. La fitxa de caracterització. El disseny de la caracterització.

1.3 Producció. Full d'avís de rodatge. La fitxa de continuïtat. Recollida documental d'imatges i documentació audiovisual com a evidència de les tasques realitzades.

1.4 Postproducció. Ordenació de la documentació i de les col·leccions generades. Avaluació crítica dels resultats obtinguts i determinació de les estratègies de millora.

1.5 Gestió de la documentació. El dossier d'aprenentatge de caracterització. Elaboració del dossier d'aprenentatge. Suports emprats. El dossier d'aprenentatge digital.

 

2. Característiques dels personatges:

2.1 Evolució del cànon d'imatge personal, del maquillatge, de la perruqueria i de la indumentària en les diferents etapes històriques i segons els condicionants geogràfics i els corrents artístics.

2.2 Definició de la línia artística d'una obra o producció. Condicionants de la tasca del caracteritzador segons la línia artística a seguir.

2.3 Mètodes de desglossament del guió o projecte. Identificació dels personatges i de les seves caracteritzacions al llarg del desenvolupament de l'obra. Anàlisi detallada del personatge amb l'estudi del seu entorn sociocultural, les característiques físiques generals, facials i corporals i les característiques psicològiques. Elaboració de la fitxa del personatge tenint en compte les diferents caracteritzacions que pot tenir al llarg de l'acció. Mètodes d'anàlisi de les característiques morfològiques del model/actor. Elaboració de la fitxa de similituds i diferències entre el model/actor i el personatge a representar.

 

3. Els mitjans audiovisuals:

3.1 Classificació i característiques generals. Història del cinema. Empreses implicades en el cicle econòmic audiovisual. Suports per al registre de la imatge: pel·lícula, sistemes de vídeo, mitjans digitals. El llenguatge audiovisual: tipus de plans, moviments de càmera, recursos narratius, escenaris de rodatge i muntatge. Repercussió dels elements del llenguatge audiovisual en la caracterització. El guió visual o tècnic. El control de la coherència i de la continuïtat i els seus errors. Fitxes de continuïtat.

3.2 Els espectacles en viu. Classificació i característiques generals. Història del teatre. El llenguatge teatral. Els altres espais escènics: teatre, passarel·la, desfilades, òpera, dansa, circ. Empreses implicades en la producció d'un espectacle escènic. Repercussió dels elements del llenguatge teatral o escènic en la caracterització.

3.3 La fotografia. Classificació i característiques generals. Aspectes tècnics de la fotografia. Sistemes de captura fotogràfica. Suports per al registre fotogràfic. El llenguatge fotogràfic. Elements de la composició: disposició d'elements, enfocament, perspectiva i il·luminació. Repercussió dels elements del llenguatge fotogràfic en el maquillatge i la caracterització.

3.4 La il·luminació. Components d'un equip d'il·luminació. Els filtres i els reflectors. Tipus i característiques de làmpades i focus. Classificació de la llum en funció de la direcció del feix. Llum dura i llum difusa. El color: propietats, barreges, creació d'ambients, temperatura de color. Influència de la il·luminació en els processos de caracterització (maquillatge, arranjament capil·lar, pròtesis i efectes especials).

 

UF 2: planificació del procés de caracterització

Durada: 33 hores

 

1. Elabora un projecte de caracterització determinant les tècniques de presentació als clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina l'estructura i els apartats que formen el projecte de caracterització.

1.2 Identifica el tipus de documentació associada al projecte.

1.3 Determina les variables que condicionen el projecte de caracterització.

1.4 Identifica criteris de viabilitat dels projectes en funció dels seus requeriments tècnics i materials.

1.5 Estableix les pautes i mitjans per a la presentació de les propostes als responsables dels mitjans audiovisuals i escènics, així com per comunicar-se de forma efectiva amb ells.

1.6 Estableix criteris de professionalitat per a la presentació de projectes de caracterització.

1.7 Coneix les normes deontològiques i els condicionants pel que fa a drets d'autoria i llicències d'ús dels treballs.

 

2. Planifica el desenvolupament del projecte de caracterització, gestionant i coordinant la temporització dels processos i dels recursos humans i materials.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les pautes per planificar i dirigir els serveis de caracterització en assajos, funcions, rodatges, retransmissions en directe dels espectacles en viu i en els mitjans audiovisuals.

2.2 Estableix el procediment per confeccionar protocols de treball dels processos de caracterització.

2.3 Confecciona cronogrames per organitzar els temps, proves i treballs que s'han de realitzar.

2.4 Identifica i distribueix les tasques, funcions i responsabilitats entre els integrants d'un equip de caracterització.

2.5 Estableix mètodes d'informació i comunicació entre tots els professionals implicats en el projecte.

2.6 Determina les necessitats de subministraments i de serveis de manteniment, així com els costos d'aprovisionament.

2.7 Estableix un mètode per a la selecció i avaluació dels proveïdors.

2.8 Analitza les diferències fonamentals entre la compra o el lloguer de materials i equips necessaris per a l'exercici de l'activitat.

2.9 Estableix les pautes per coordinar l'equip de caracterització amb la resta d'equips durant el rodatge o espectacle escènic.

2.10 Especifica la intervenció del professional de la caracterització en canvis i retocs.

2.11 Lidera i treballa de forma coordinada amb els membres de l'equip de treball creant un bon ambient de treball.

 

3. Estableix els procediments per al seguiment i l'avaluació del procés de caracterització, determinant-ne paràmetres i instruments de control.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per garantir la qualitat en els projectes de caracterització.

3.2 Especifica els criteris per avaluar la qualitat en la planificació i execució d'un treball de caracterització.

3.3 Descriu diferents mètodes i tècniques per avaluar la qualitat i el nivell de satisfacció en processos de caracterització.

3.4 Estableix les mesures correctives de possibles incidències en el procés de caracterització en un espectacle en viu o durant les diferents fases del procés de caracterització en altres tipus de produccions.

3.5 Identifica les vies de formació i qualitat professional.

 

Continguts

 

1. El projecte de caracterització:

1.1 Objectius. Estructura, apartats i continguts d'un projecte de caracterització. Variacions entre projectes per a diferents mitjans: audiovisual, escènic, en viu, fotogràfic. El procés creatiu de la caracterització: originalitat, inspiració i plagi. Vinculació de la proposta de caracterització al projecte general artístic de l'obra.

1.2 Valoració econòmica del treball creatiu. Criteris per a la valoració econòmica dels processos de preproducció, sessions de treball durant la producció, postproducció, materials i dissenys. Fonts de finançament. Eines per elaborar els pressupostos, la memòria econòmica i la gestió de comptes.

1.3 Tipus de suports per a la presentació de projectes. Tècniques de comunicació per a la presentació del projecte.

1.4 Professionalitat en les relacions amb els clients. Les reunions personals com a mitjà de comunicació de la proposta. Sistemes de comunicació amb els clients. Deontologia i secret professional. Drets d'autoria i d'explotació del projecte. Cessió de drets. Contractes especials en entorns artístics Time For CD (TFCD).

 

2. El procés de producció en els diferents mitjans:

2.1 Planificació general dels serveis de caracterització. Temporalització del treball i cronogrames. Pautes per elaborar protocols de treball en els processos de caracterització.

2.2 Planificació dels recursos humans. Components, distribució de tasques i responsabilitats. El treball en equip i el lideratge.

2.3 Planificació de l'aprovisionament de materials. Anàlisi de necessitats. Fitxes corresponents. Proveïdors. Catàlegs de productes. Criteris de selecció de proveïdors i productes. Avaluació de proveïdors i productes. Comandes. Recepció de material. Altres documents mercantils relacionats.

2.4 La preproducció artística en l'àrea de la caracterització en el rodatge, l'enregistrament, les sessions de fotografia i les representacions. Dissenys, preparació d'elements, proves i assajos. Planificació dels canvis i retocs.

2.5 Els professionals del món audiovisual i escènic en un rodatge o espectacle. Informació i comunicació entre professionals implicats. Coordinació amb l'àrea de producció i amb altres àrees relacionades (escenografia, vestuari, il·luminació, direcció, so i micròfons sense fil, attrezzo i regidoria). Ubicació dels caracteritzadors en cada espai de treball.

 

3. Criteris de qualitat en les diferents fases del procés:

3.1 Qualitat en els projectes, planificació, materials, tècniques, tracte als clients i als components de l'equip de treball, prevenció de riscos, gestió de residus i registre de treballs efectuats, entre altres.

3.2 Elaboració de protocols per avaluar la qualitat dels processos de caracterització.

3.3 Possibles causes de deficiència i mesures de correcció.

3.4 L'avaluació dels nivells de satisfacció de la productora i dels diferents equips.

3.5 La formació i la qualitat.

 

 

Mòdul professional 2: caracterització de personatges

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el vestuari i la seva evolució. 25 hores

UF 2: planificació i organització del treball. 20 hores

UF 3: caracterització integral. 105 hores

 

UF 1: el vestuari i la seva evolució

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica les característiques de la indumentària escènica que defineixen el personatge, analitzant l'evolució del vestuari, els complements i la silueta al llarg de la història.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica l'evolució de la indumentària al llarg de la història.

1.2 Descriu l'evolució de la silueta al llarg de la història.

1.3 Selecciona, classifica i arxiva informació sobre tendències de moda o història de la moda aplicables a l'encàrrec, en el suport i mitjans informàtics adequats.

1.4 Identifica la diversitat de peces de vestir d'acord amb els cànons estètics i les tendències de moda.

1.5 Explica les característiques socioeconòmiques i laborals que condicionen la imatge personal en relació amb la forma de vestir.

1.6 Defineix els diferents cànons de bellesa.

1.7 Identifica els diferents tipus de teixits i colors emprats.

1.8 Identifica les característiques de la indumentària de l'època on es desenvolupa el projecte.

1.9 Identifica les característiques del vestuari i attrezzo del personatge.

1.10 Selecciona les peces de roba necessàries per caracteritzar el personatge.

1.11 Selecciona els complements i ornaments.

 

Continguts

 

1. Identificació de les característiques de la indumentària escènica que defineixen el personatge:

1.1 Evolució de la indumentària al llarg de la història.

1.2 Evolució de la silueta al llarg de la història.

1.3 Característiques del vestit en l'espectacle. Teixits. Tipus i colors. Tipus de peces.

1.4 Identificació i classificació dels attrezzos i complements que acompanyen al personatge.

1.5 Relació del vestuari amb les característiques físiques, socioeconòmiques i laborals del personatge.

1.6 Elements bàsics de la història del teatre.

1.7 Moviments artístics. Cànons de bellesa. Avantguardes que han marcat tendència en el disseny de moda i la seva relació amb el vestuari escènic.

1.8 El color en el teatre. Significat i simbolisme.

1.9 El vestuari en el rodatge.

1.10 Característiques del vestuari per a la televisió. Característiques del vestuari per a musicals.

1.11 Ornamentació i accessoris. Complements de vestuari.

 

UF 2: planificació i organització del treball

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el pla de treball per caracteritzar personatges analitzant els requeriments del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Planifica i seqüencia les fases per fer la caracterització d'un personatge.

1.2 Estableix un mètode per al repartiment de les responsabilitats i tasques en l'equip de treball.

1.3 Interpreta les necessitats i demandes del projecte.

1.4 Adapta els esbossos en funció dels recursos personals, materials i tècnics.

1.5 Estableix tècniques per a l'estudi del personatge.

1.6 Elabora la fitxa tècnica amb les especificacions del personatge.

1.7 Descriu les pròtesis necessàries per elaborar el personatge.

1.8 Determina els treballs tècnics necessaris per caracteritzar el personatge.

1.9 Identifica els mitjans, equips de treball, espais i materials necessaris.

1.10 Identifica les característiques a tenir en compte en funció del mitjà audiovisual en el qual es mostrarà el treball de caracterització.

 

2. Organitza la zona de treball seleccionant els materials i productes en funció dels requeriments del personatge, espectacle i l'adaptació a l'usuari.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Prepara l'espai de treball en funció dels requisits tècnics.

2.2 Distribueix els materials i productes segons criteris de funcionalitat.

2.3 Té en compte els requeriments sobre seguretat i higiene dels processos.

2.4 Estableix les mesures de protecció tant per als usuaris com per als professionals.

2.5 Aplica els mètodes de manteniment, higiene i desinfecció de les instal·lacions, estris i aparells.

2.6 Segueix els procediments d'atenció i acomodació dels usuaris.

2.7 Identifica l'estat de la pell, les seves característiques i alteracions.

2.8 Identifica les possibles intoleràncies o al·lèrgies als productes utilitzats.

2.9 Identifica les característiques morfològiques de l'usuari/intèrpret.

2.10 Relaciona les característiques morfològiques amb la caracterització a fer.

2.11 Especifica les possibles sensacions que el model pot sentir en el moment de fer la caracterització.

2.12 Registra les dades de l'usuari a la fitxa tècnica.

 

Continguts

 

1. Organització del pla de treball per caracteritzar personatges:

1.1 El pla de treball. Planificació, seqüenciació i fases en la caracterització d'un personatge. Definició dels espais de treball necessaris. L'equip de treball. Distribució de la feina. La fitxa de treball: característiques.

1.2 Anàlisi de la documentació tècnica. Interpretació de la demanda. Adequació dels projectes als recursos

1.3 Anàlisi del personatge. Identificació del context històric. Identificació de les pròtesis necessàries per elaborar el personatge.

1.4 Identificació dels treballs tècnics per elaborar el personatge: pentinats, maquillatges, efectes especials i vestuari, entre d'altres.

1.5 Els mitjans audiovisuals. Variacions que es poden produir en les caracteritzacions.

 

2. Organització de la zona de treball:

2.1 Característiques de l'espai de treball del caracteritzador.

2.2 Preparació d'equips i materials. Criteris de selecció. Pautes per a la manipulació. Precaucions. Mesures de protecció per al professional i l'usuari.

2.3 Criteris de selecció de cosmètics i productes. Pautes per a la preparació i manipulació. Precaucions.

2.4 Higiene i desinfecció de l'espai de treball, les eines i els equips.

2.5 Prevenció de riscos en el lloc de treball.

2.6 Atenció i acomodació del model/intèrpret.

2.7 Identificació de les característiques del model/intèrpret.

2.8 Al·lèrgies. Prova. Reaccions que poden provocar en la pell els productes. Intoleràncies. Pautes d'actuació.

 

UF 3: caracterització integral

Durada: 105 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Adapta les pròtesis cutànies fabricades seguint les tècniques d'aplicació i acabament de les pròtesis sobre la pell.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Organitza les pròtesis i les avalua abans d'aplicar-les.

1.2 Fa una prova prèvia abans d'aplicar-les.

1.3 Estableix la seqüència que cal seguir en l'adaptació de pròtesis.

1.4 Aplica cures de preparació i protecció de la pell prèvies a la col·locació de les pròtesis.

1.5 Identifica les diferents tècniques d'aplicació.

1.6 Relaciona el tipus de pròtesi amb la tècnica que s'ha de seguir.

1.7 Estableix les tècniques d'adaptació de les pròtesis al model.

1.8 Fixa les pròtesis amb productes adhesius.

1.9 Fa encavalcats de pròtesi.

1.10 Aplica tècniques d'acabament de pròtesis cutànies.

1.11 Segueix les instruccions tècniques de manipulació dels productes.

1.12 Estableix les precaucions que s'han de tenir en compte a l'hora d'aplicar les pròtesis.

 

2. Adapta calotes, pròtesis piloses i perruques, seleccionant tècniques i aplicant-hi el procediment establert.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Prepara la pell i el cabell per aplicar la calota.

2.2 Col·loca les calotes tenint en compte les característiques personals i tècniques.

2.3 Adapta el pentinat del personatge a les característiques del model/intèrpret.

2.4 Selecciona les tècniques de perruqueria en funció de les necessitats i del mitjà escènic.

2.5 Determina les formes d'aplicació i adaptació de perruques i postissos.

2.6 Col·loca perruques completes.

2.7 Identifica les tècniques de col·locació de les pròtesis piloses facials i corporals en funció del model i del treball que cal fer.

2.8 Aplica tècniques d'acabament de les pròtesis piloses i/o del cabell.

2.9 Selecciona les combinacions de calotes, pròtesis capil·lars i/o perruques requerides per al personatge.

 

3. Fa la caracterització integral del personatge, relacionant el maquillatge, els efectes especials, el vestuari i els altres elements amb el projecte artístic.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Estableix el tipus de maquillatge que s'ha de fer en funció del personatge a caracteritzar.

3.2 Identifica els efectes especials o pròtesis necessaris per fer la caracterització integral.

3.3 Selecciona els efectes especials relacionats amb el personatge.

3.4 Prepara la pell.

3.5 Selecciona els materials, les eines i els productes necessaris.

3.6 Aplica i crea efectes especials de maquillatge.

3.7 Integra el maquillatge de caracterització per a la definició del personatge.

3.8 Integra les pròtesis aplicades amb el maquillatge.

3.9 Adapta els complements i el vestuari al maquillatge de caracterització.

3.10 Ajusta tots els elements que integren la caracterització analitzant el resultat final.

 

4. Avalua els resultats finals analitzant els paràmetres que en determinen la qualitat i aplicant-hi mesures correctives.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Aplica mesures correctives a les possibles desviacions al llarg del procés.

4.2 Resol les incidències sorgides en el treball fet.

4.3 Comprova que a les fitxes tècniques queden registrades totes les dades recollides durant el procés.

4.4 Efectua retocs de perruqueria, maquillatge, attrezzo i pròtesis de caracterització.

4.5 Estableix el mètode d'avaluació de la satisfacció dels clients.

 

5. Estableix mètodes d'extracció dels elements de caracterització seleccionant els mitjans tècnics i seguint les mesures de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica les fases a seguir per extreure les pròtesis.

5.2 Té en compte els requeriments sobre seguretat i higiene dels processos.

5.3 Selecciona els productes adequats per a una correcta eliminació dels elements de caracterització.

5.4 Realitza procediments d'eliminació de pròtesis.

5.5 Rebutja o conserva correctament les pròtesis emprades.

5.6 Aplica tècniques d'hidratació i de calma de la pell.

5.7 Aplica tècniques d'higiene i d'hidratació del cabell.

5.8 Assessora sobre les cures de la pell després d'extreure les pròtesis.

5.9 Identifica les mesures d'actuació en cas d'irritacions, al·lèrgies o sensació d'aclaparament de l'usuari.

5.10. Descriu les normes de conservació i emmagatzemament de les pròtesis utilitzades.

 

Continguts

 

1. Adaptació de les pròtesis cutànies:

1.1 Tècniques prèvies. Protocol a seguir en l'aplicació d'una pròtesis.

1.2 Mètodes d'aplicació de les pròtesis cutànies. Diferències i característiques. Encavalcats de les pròtesis.

1.3 Els productes adhesius. Característiques. Forma d'aplicació. Precaucions en la seva aplicació.

1.4 Paràmetres que determinen el tipus d'acabat de les pròtesis: mitjans, vestuari, pentinat, plans i il·luminació, entre d'altres.

1.5 Seguretat i higiene en els processos d'aplicació de pròtesis no piloses.

 

2. Adaptació de calotes, pròtesis piloses i perruques:

2.1 Tècniques prèvies.

2.2 Tipus de pròtesis piloses. Selecció de la pròtesi pilosa. Forma d'aplicació i adaptació. Conservació.

2.3 Calotes. Selecció de les calotes. Forma d'aplicació i adaptació. Conservació.

2.4 Perruques. Tipus, selecció. Forma d'aplicació i adaptació. Conservació.

2.5 Postissos. Tipus, selecció. Forma d'aplicació i adaptació. Conservació.

2.5 Tècniques d'acabat de les perruques i els postissos.

2.6 Combinacions en l'aplicació de pròtesis piloses i calotes.

2.7 Paràmetres que determinen el tipus d'acabat del cabell: mitjans, vestuari, pentinat, plans, il·luminació, entre d'altres.

2.8 Seguretat i higiene en els processos d'aplicació de pròtesis piloses, perruques i calotes.

 

3. Realització de la caracterització integral del personatge:

3.1 El maquillatge. Criteris de selecció de les tècniques de maquillatge integral. Relació entre el maquillatge, el medi on es visionarà i les característiques de l'usuari.

3.2 FX (efectes especials). Classificació. Criteris de selecció. Aplicació i creació d'efectes especials de maquillatge. Productes FX. Classificació. Criteris de selecció dels productes, material i eines de FX. Precaucions.

3.3 Acabament de la caracterització amb el vestuari.

3.4 Attrezzos. Disseny i creació. Característiques. Aplicació.

 

4. Avaluació dels resultats finals:

4.1 Control de qualitat en la caracterització integral. Paràmetres de qualitat.

4.2 Paràmetres per avaluar el resultat final de la caracterització.

4.3 Processos tècnics de retocs de caracterització.

4.4 Forma d'actuar en cas de desviacions en els processos realitzats.

4.5 Retocs de pentinat. Retocs d'efectes especials.

4.6 Avaluació de la satisfacció dels clients. Tècniques d'avaluació.

 

5. Establiment dels mètodes d'extracció dels elements de caracterització:

5.1 Procediment d'extracció de pròtesis facials i calotes. Descripció dels cosmètics utilitzats. Formes d'aplicació de cosmètics per al desenganxat de les pròtesis. Forma de realització.

5.2 Procediment d'extracció de pròtesis piloses, perruques i extensions. Fases.

5.3 Procediment d'eliminació de maquillatge i efectes especials. Descripció dels cosmètics utilitzats. Formes d'aplicació dels cosmètics.

5.4 La pell. Assessorament sobre les cures de la pell posteriors a l'extracció d'elements de caracterització. Cosmètics més adients.

5.5 El cabell. Assessorament sobre les cures capil·lars posteriors a l'extracció d'elements de caracterització. Cosmètics més adients.

5.6 Aplicació de mesures d'actuació en cas d'irritacions, al·lèrgies o sensació d'aclaparament de l'usuari.

5.7 Conservació i emmagatzematge de les pròtesis utilitzades.

 

 

Mòdul professional 3: maquillatge professional

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: maquillatge facial i corporal. 113 hores

UF 2: maquillatges de fantasia facial i/o corporal. 60 hores

 

UF 1: maquillatge facial i corporal

Durada: 113 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix el procediment de treball del professional de maquillatge facial i corporal identificant-ne el camp d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el camp d'actuació del professional.

1.2 Especifica les funcions del maquillador oficial de les cases comercials de maquillatge.

1.3 Planifica i seqüencia les fases per fer el maquillatge.

1.4 Utilitza fonts documentals sobre el maquillatge que s'ha de crear.

1.5 Identifica les tècniques emprades per fer el maquillatge.

1.6 Estableix els protocols de maquillatge en els diferents àmbits sociolaborals, audiovisuals i escènics.

1.7 Especifica procediments per a l'avaluació i el control del procediment.

1.8 Proposa modificacions a l'esbós original que millorin l'elaboració, la qualitat i el cost del procés.

1.9 Fa esbossos de diferents tipus de maquillatges.

10. Elabora la fitxa tècnica.

 

2. Determina el tipus de maquillatge i els colors que s'han d'emprar identificant les característiques dels mitjans escènics, audiovisuals, fotogràfics i dels actes sociolaborals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els criteris per classificar els maquillatges.

2.2 Especifica les característiques dels maquillatges sociolaborals.

2.3 Determina les variables i característiques tècniques que influeixen en la selecció del tipus de maquillatge audiovisual i escènic.

2.4 Identifica i aplica les característiques dels maquillatges en cada època històrica.

2.5 Identifica la influència de la il·luminació en el maquillatge.

2.6 Estableix la influència del color en el maquillatge, segons la teoria del color.

2.7 Estableix les variables que determinen la selecció dels colors en el maquillatge.

2.8 Estableix el mètode per identificar l'estil, les necessitats i les demandes dels usuaris.

2.9 Identifica la tècnica en la aplicació del maquillatge segons el resultat desitjat.

2.10 Elabora la fitxa tècnica.

 

3. Organitza l'espai de treball de maquillatge facial i corporal seleccionant els productes i els equips de maquillatge.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques específiques dels espais de treballa del maquillador.

3.2 Prepara i organitza l'espai de treball.

3.3 Selecciona els productes, estris i equips necessaris per al maquillatge social i de fantasia.

3.4 Fa la prova al·lèrgica.

3.5 Aplica les normes d'higiene, seguretat i conservació de l'equip de maquillatge.

3.6 Prepara i fa el desmaquillatge facial i/o corporal.

3.7 Estableix els criteris per a l'emmagatzematge dels productes cosmètics decoratius.

3.8 Organitza el maletí de maquillatge i el de retoc.

3.9 Identifica les diferents parts de l'aerògraf.

3.10 Descriu els mecanismes de muntatge, desmuntatge, neteja i manteniment de l'aerògraf.

3.11 Selecciona els compressors, els productes i els equips necessaris per fer un maquillatge amb aerògraf.

 

4. Aplica tècniques de maquillatge correctiu relacionant-les amb les característiques morfològiques, psicològiques i cutànies dels usuaris.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Determina pautes per a l'anàlisi de les característiques físiques i morfològiques dels usuaris.

4.2 Aplica tècniques de psicomorfologia i visatgisme per identificar el tipus d'oval i les característiques del rostre.

4.3 Identifica les tipologies corporals.

4.4 Estableix l'harmonia en funció del color de la pell, del cabell i dels ulls, diferenciant-ne les harmonies naturals.

4.5 Identifica la tipologia cutània i les seves alteracions estètiques.

4.6 Selecciona els cosmètics en funció de les característiques cutànies, l'harmonia del rostre i el tipus de maquillatge.

4.7 Emplena la fitxa tècnica i artística del maquillatge.

4.8 Selecciona la tècnica correctiva en funció de les característiques morfològiques i el tipus d'efecte que s'ha d'aconseguir.

4.9 Justifica l'ús de la tècnica del clar fosc.

4.10 Realitza correccions facials i corporals a través del maquillatge.

 

5. Executa els protocols de maquillatges professionals facials i/o corporals emprant les tècniques adequades.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Estableix pautes d'acomodació i preparació de l'usuari.

5.2 Descriu i utilitza els equips de protecció individual.

5.3 Prepara la pell en funció de les característiques cutànies i del maquillatge.

5.4 Selecciona la tècnica de maquillatge facial i/o corporal tenint en compte les variables que determinen el procés.

5.5 Aplica pestanyes postisses senceres, en grup, en tira i extensions.

5.6 Segueix el procés per a la realització dels diferents maquillatges.

5.7 Estableix el procediment d'aplicació de maquillatge facial o corporal amb aerògraf.

5.8 Aplica les tècniques de fixació, manteniment, retoc i transformació d'un maquillatge.

5.9 Aplica processos d'eliminació del maquillatge.

5.10 Segueix les recomanacions relacionades amb l'ergonomia i la higiene postural.

 

Continguts

 

1. Establiment del procediment de treball del professional de maquillatge facial i corporal:

1.1 Anàlisi dels camps d'actuació del professional. El maquillatge en els actes socials. El maquillatge en l'entorn laboral. El maquillatge en els mitjans audiovisuals. El maquillatge en els mitjans escènics i de moda. Els maquilladors oficials de les cases comercials de maquillatge.

1.2 Protocols de maquillatge. Tipus. Seqüenciació i temporalització. Fase de documentació. Fase d'anàlisi. Fase d'execució. Fase d'acabament. Fase d'avaluació i control.

1.3 Presentació gràfica de l'esbós de maquillatge.

 

2. Determinació del tipus i els colors del maquillatge:

2.1 Classificació dels maquillatges. Maquillatge sociolaboral: tipus i característiques. Maquillatge audiovisual i escènic: característiques tècniques dels mitjans amb influència en el maquillatge. Maquillatges de publicitat, fotografia i passarel·la: característiques tècniques i artístiques amb influència en el maquillatge. Maquillatges històrics: característiques.

2.2 Influència de la llum en el maquillatge. Teoria de la llum aplicada al maquillatge.

2.3 Influència del color en el maquillatge.

2.4 Les relacions entre els colors en el maquillatge. Relacions harmòniques. Relacions de contrast.

2.5 Variables relacionades amb la selecció dels colors emprats en el maquillatge.

2.6 Identificació de l'estil, criteris estètics, necessitats i demandes dels clients.

 

3. Organització de l'espai de treball de maquillatge facial i corporal:

3.1 Descripció de l'espai de treball.

3.2 Preparació i organització de l'espai de treball, dels productes i dels equips per al maquillatge professional.

3.3 Aplicació de les tècniques de netedat, desinfecció i esterilització de l'equip de maquillatge.

3.4 L'aerògraf en maquillatge professional.

 

4. Aplicació de tècniques de maquillatge correctiu:

4.1 Anàlisi de l'oval.

4.2 Anàlisi de les diferents parts del rostre.

4.3 Anàlisi del color de la pell, del cabell i dels ulls.

4.4 Creació de la fitxa tècnica de maquillatge.

4.5 Relació entre la fisiologia cutània del rostre amb el maquillatge.

4.6 Les tècniques correctives a través del maquillatge: el visatgisme del rostre i del cos. Procediment d'aplicació.

 

5. Execució dels protocols de maquillatges professionals facials i corporals:

5.1 Fases prèvies al procés de maquillatge.

5.2 Tècniques d'aplicació de productes de maquillatge.

5.3 Tècniques de fixació i acabament del maquillatge, manteniment, retocs i transformació.

5.4 Variabilitat del procés en funció del tipus de maquillatge: el maquillatge de dia, tarda, nit, còctel, festa, passarel·la, cerimònia, fotografia, publicitat, televisió, vídeo, cinema, teatre i època, entre altres.

5.5 El procés de desmaquillatge.

5.6 L'ergonomia i la higiene postural en el procés de maquillatge dels professionals i dels models.

5.7 Avaluació dels resultats del maquillatge.

 

UF 2: maquillatge de fantasia facial i/o corporal

Durada: 60 hores

 

1. Estableix el procediment de treball dels professionals de maquillatge de fantasia facial i/o corporal identificant-ne el camp d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el camp d'actuació del professional.

1.2 Especifica les funcions dels maquilladors oficials de les cases comercials de maquillatge.

1.3 Planifica i seqüencia les fases per crear el maquillatge.

1.4 Utilitza fonts documentals sobre el maquillatge que s'ha de crear.

1.5 Identifica les tècniques emprades per fer el maquillatge.

1.6 Estableix els protocols de maquillatge en els diferents àmbits sociolaborals, audiovisuals i escènics.

1.7 Especifica procediments per a l'avaluació i el control del procediment.

1.8 Proposa modificacions a l'esbós original que millorin l'elaboració, la qualitat i el cost del procés.

1.9 Fa esbossos de diferents tipus de maquillatges.

10. Elabora la fitxa tècnica.

 

2. Organitza l'espai de treball de maquillatge de fantasia facial i/o corporal, seleccionant els productes i els equips de maquillatge.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les característiques específiques dels espais de treball dels maquilladors.

2.2 Prepara i organitza l'espai de treball.

2.3 Selecciona els productes, estris i equips necessaris per al maquillatge de fantasia.

2.4 Fa la prova al·lèrgica.

2.5 Aplica les normes d'higiene, seguretat i conservació de l'equip de maquillatge.

2.6 Prepara i fa el desmaquillatge facial i/o corporal.

2.7 Estableix els criteris per a l'emmagatzematge dels productes cosmètics decoratius.

2.8 Organitza el maletí de maquillatge i el de retoc.

2.9 Identifica les diferents parts de l'aerògraf.

2.10 Descriu els mecanismes de muntatge, desmuntatge, netedat i manteniment de l'aerògraf.

2.11 Selecciona els compressors, els productes i els equips necessaris per crear un maquillatge amb aerògraf.

 

3. Executa els protocols de maquillatge de fantasia facial i/o corporal adaptant-los a la zona facial i/o corporal i emprant les tècniques adequades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Fa el disseny del maquillatge de fantasia adaptant-lo al model/usuari.

3.2 Selecciona els materials, les plantilles i els productes en funció de la tècnica que s'emprarà.

3.3 Aplica els cosmètics i accessoris per elaborar maquillatges de fantasia, facials i corporals, en funció de les seves textures.

3.4 Prepara la pell en funció de les característiques cutànies i del maquillatge.

3.5 Prepara el cabell per integrar-lo al maquillatge de fantasia.

3.6 Aplica tècniques d'ocultació en funció del disseny.

3.7 Empra tècniques d'aplicació de productes de fantasia, amb i sense aerògraf.

3.8 Segueix les pautes de realització de maquillatges de fantasia facials i corporals.

3.9 Elimina els maquillatges de fantasia.

3.10 Elabora complements, attrezzo i vestuari concordes amb els maquillatges de fantasia.

 

Continguts

 

1. Establiment del procediment de treball dels professionals de maquillatge de fantasia:

1.1 Anàlisi dels camps d'actuació dels professionals. El maquillatge en els mitjans audiovisuals. El maquillatge en els mitjans escènics i de moda. Els maquilladors oficials de les cases comercials de maquillatge.

1.2 Protocols de maquillatge. Tipus. Seqüenciació i temporalització. Fase de documentació. Fase d'anàlisi. Fase d'execució. Fase d'acabament. Fase d'avaluació i control.

1.3 Presentació gràfica de l'esbós de maquillatge.

 

2. Organització de l'espai de treball de maquillatge de fantasia facial i/o corporal:

2.1 Descripció de l'espai de treball.

2.2 Preparació i organització de l'espai de treball, dels productes i dels equips per al maquillatge professional.

2.3 Aplicació de les tècniques de netedat, desinfecció i esterilització de l'equip de maquillatge.

2.4 L'aerògraf en maquillatge professional.

 

3. Execució dels protocols de maquillatge de fantasia:

3.1 Classificació dels maquillatges de fantasia.

3.2 Fases prèvies al procés de maquillatge de fantasia.

3.3 Tècniques de maquillatge de fantasia.

3.4 Elaboració de maquillatge de fantasia facial i corporal.

3.5 Procés de desmaquillatge del maquillatge de fantasia.

3.6 Avaluació dels resultats del maquillatge de fantasia, seguint el control de qualitat.

3.7 Elaboració d'attrezzo, complements i vestuari per al maquillatge de fantasia. Identificació dels diferents materials emprats.

 

 

Mòdul professional 4: efectes especials a través del maquillatge

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: adaptació de calotes. 23 hores

UF 2: treballs amb resines. 33 hores

UF 3: maquillatge d'efectes especials. 33 hores

 

UF 1: adaptació de calotes

Durada: 23 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix el procediment de maquillatge d'efectes especials analitzant les variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Planifica i seqüencia les fases per aplicar i adaptar les calotes.

1.2 Utilitza fonts documentals per buscar informació sobre el maquillatge d'efectes especials a fer.

1.3 Elabora la fitxa tècnica.

1.4 Fa esbossos dels maquillatges d'efectes especials.

1.5 Elabora el protocol de l'aplicació de les calotes i el seu maquillatge.

1.6 Determina els materials i estris necessaris per fer el maquillatge d'efectes especials.

 

2. Executa amb destresa les tècniques de col·locació, adaptació i extracció de calotes per a calbes totals o parcials seguint el procediment establert i en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica les mesures d'higiene postural i de protecció dels professionals en condicions de seguretat i higiene

2.2 Aplica les mesures de protecció i acomodació dels models en funció de les zones a treballar, en condicions de seguretat i higiene

2.3 Descriu les tècniques d'higiene i preparació de la pell de les zones a manipular per a l'aplicació i adaptació de les calotes.

2.4 Prepara els models per a la posterior col·locació de calotes.

2.5 Identifica i relaciona les tècniques, estris i productes a emprar per a la col·locació, adaptació i extracció de calotes.

2.6 Col·loca i adapta calotes per a calbes totals o parcials amb destresa i en condicions de seguretat i higiene.

2.7 Extreu les calotes i altres elements de la caracterització amb destresa i en condicions de seguretat i higiene.

 

3. Aplica tècniques per al manteniment, la reparació i l'emmagatzematge dels materials i estris de caracterització utilitzant els mitjans adequats i en funció de les necessitats d'aquests processos.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu els procediments per al manteniment i emmagatzematge dels materials i estris de caracterització.

3.2 Identifica els mètodes de neteja que s'apliquen als diferents elements de caracterització en funció del seu material de fabricació.

3.3 Selecciona les calotes que requereixin neteja o retocs.

3.4 Fa la neteja aplicant els mètodes adequats a les característiques del material.

3.5 Elabora una fitxa tècnica i anota els treballs de reparació.

3.6 Emplena els fulls d'incidències, si escau.

 

4. Avalua els resultats finals atenent els paràmetres de qualitat establerts i aplicant-hi mesures correctives, si escau.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Aplica les tècniques per al control del procés d'adaptació i col·locació de calotes.

4.2 Aplica mesures correctives a possibles desviacions al llarg del procés.

4.3 Utilitza correctament els protocols establerts.

4.4 Descriu les normes de recollida selectiva dels productes utilitzats.

4.5 Identifica les mesures d'actuació en cas d'irritacions, al·lèrgies o sensació d'aclaparament de l'usuari.

4.6 Avalua la qualitat del procés seguit per a l'obtenció de la caracterització desitjada.

 

Continguts

 

1. Procediment de treball en l'aplicació i adaptació de les calotes:

1.1 Protocol a seguir en la col·locació i adaptació de les calotes. Elaboració de la fitxa tècnica. Presentació gràfica de l'esbós.

1.2 Característiques tècniques i artístiques que influeixen en el procés de col·locació i maquillatge de les calotes.

1.3 Organització del temps i de l'espai.

1.4 Fonts documentals.

 

2. Tècniques d'aplicació de calotes o calbes:

2.1 Estris, materials i productes per a l'aplicació de calotes.

2.2 Preparació de la pell i el cabell.

2.3 Tècniques d'aplicació de calotes.

2.4 Tècniques d'adaptació i acabament de calotes.

2.5 Productes i tècniques de maquillatge de calotes.

2.6 L'ergonomia i la higiene postural en el procés de maquillatge del professional i dels models.

2.7 Cures de la pell posteriors a l'aplicació de les calotes.

2.8 Seguretat i higiene en els processos d'obtenció i aplicació de calotes.

2.9 Control de qualitat en el procés d'aplicació de les calotes.

 

3. Mètodes per treure els elements, els productes i els cosmètics emprats per a la col·locació i maquillatge de les calotes:

3.1 Preparació dels productes i dels estris.

3.2 Preparació de l'intèrpret/model.

3.3 Tècniques per a l'extracció de les calotes.

3.4 Mètodes i cures posteriors de la pell.

3.5 Seguretat i higiene en els processos.

3.6 Gestió de residus.

3.7 Control de qualitat en els processos.

 

4. Avaluació dels resultats finals:

4.1 Control dels resultats i paràmetres d'avaluació (mida, textura, proporcions, fidelitat amb l'esbós, durabilitat i resistència, extrems, col·locació).

4.2 Avaluació dels resultats finals.

4.3 Detecció de les causes de les desviacions. Anàlisi de cada una de les fases del procés. Mesures i tècniques correctives.

4.4 Mesures d'actuació en cas d'al·lèrgies i irritacions.

4.5 Sistema de recollida selectiva.

 

UF 2: treballs amb resines

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

 

1. Estableix el procediment de fabricació, col·locació i adaptació de les resines, analitzant les variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Planifica i seqüencia les fases per fer pròtesis unguials, oculars i dentals amb resines.

1.2 Utilitza fonts documentals per buscar informació sobre el treball a fer.

1.3 Elabora la fitxa tècnica.

1.4 Fa esbossos dels maquillatges a fer.

1.5 Elabora el protocol de la fabricació, col·locació i adaptació de les resines.

1.6 Determina els materials i estris necessaris per fer el maquillatge.

 

2. Executa amb destresa les tècniques d'aplicació, col·locació i extracció de les pròtesis unguials, dentals i oculars seguint el procediment establert i en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica les mesures d'higiene postural i de protecció dels professionals en condicions de seguretat i higiene.

2.2 Aplica les mesures de protecció i acomodació dels models en funció de les zones a treballar en condicions de seguretat i higiene.

2.3 Descriu les tècniques d'higiene i preparació de la pell de les zones a manipular per a l'aplicació de les pròtesis de resines.

2.4 Crea pròtesis unguials, oculars i dentals seguint els procediments establerts.

2.5 Prepara els models per a la posterior col·locació de les pròtesis unguials.

2.6 Prepara els models per a la posterior col·locació de les pròtesis dentals.

2.7 Identifica i relaciona les tècniques, estris i productes a emprar per col·locar, adaptar i extreure les pròtesis amb resines.

 

3. Aplica tècniques per al manteniment, la reparació i l'emmagatzemament dels materials i estris de caracterització emprats del treball amb resines, utilitzant els mitjans adequats en funció de les necessitats d'aquests processos.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu els procediments a seguir per al manteniment i emmagatzematge dels materials i estris utilitzats en el treball amb resines.

3.2 Identifica els mètodes de neteja que s'apliquen als diferents elements de caracterització en funció dels materials de fabricació.

3.3 Selecciona els productes a retirar i els que requereixen una recollida selectiva.

3.4 Fa la neteja aplicant els mètodes adequats a les característiques del material.

3.5 Elabora una fitxa tècnica i anota els treballs de reparació.

3.6 Emplena els fulls d'incidències si escau.

 

4. Avalua els resultats finals atenent els paràmetres de qualitat establerts i aplicant-hi mesures correctives si escau.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Aplica les tècniques per al control del procés dels treballs amb resines.

4.2 Aplica mesures correctives a possibles desviacions al llarg del procés.

4.3 Utilitza correctament els protocols establerts.

4.4 Descriu les normes de recollida selectiva dels productes utilitzats.

4.5 Defineix les mesures d'actuació en cas d'irritacions, al·lèrgies o sensació d'aclaparament de l'usuari

4.6 Avalua la qualitat del procés seguit per a l'obtenció de la caracterització desitjada.

 

Continguts

 

1. Procediment de treball en el treball amb resines:

1.1 Protocol a seguir en el treball amb resines. Elaboració de la fitxa tècnica. Presentació gràfica de l'esbós.

1.2 Característiques tècniques i artístiques que influeixen en la creació, la col·locació, l'adaptació i el maquillatge de les pròtesis unguials, dentals i oculars.

1.3 Organització del temps i de l'espai.

1.4 Fonts documentals.

 

2. Identificació de les característiques dels efectes especials de caracterització:

2.1 Volums, colors i textures de les alteracions de les ungles i dents.

2.2 Canvis que es produeixen a les dents i ulls amb l'edat.

2.3 Malalties en dents i ungles.

 

3. Tècniques de creació i adaptació de pròtesis unguials, oculars i dentals:

3.1 Estris, materials i productes per a la creació de les pròtesis amb resines.

3.2 Preparació de la pell.

3.3 Estris, material i productes per a l'aplicació de les pròtesis amb resines.

3.4 Tècniques d'aplicació de les pròtesis unguials, oculars i dentals.

3.5 Productes i tècniques de maquillatge específics per a resines.

3.6 Cures de la pell posteriors a l'aplicació de les pròtesis.

3.7 Seguretat i higiene en els processos d'obtenció i aplicació de les pròtesis amb resines.

3.8 Control de qualitat en el procés de creació i realització de les pròtesis amb resines.

 

4. Processos d'escultura i adaptació de pròtesis unguials, oculars i dentals:

4.1 Pròtesis oculars, unguials i dentals. Tipus i característiques.

4.2 Tècniques d'escultura d'ungles i grapes per a efectes especials.

4.3 Adaptació de pròtesis unguials.

4.4 Tècniques d'escultura de dents i genives.

4.5 Adaptació de pròtesis dentals.

4.6 Tècniques d'escultura d'ulls per a efectes especials.

4.7 Adaptació de les pròtesis oculars (lents de contacte).

4.8 Tècniques prèvies a l'aplicació de les resines sobre les ungles, els ulls i les dents.

4.9 Tècniques d'aplicació de productes de maquillatge sobre les pròtesis fabricades.

4.10 Ergonomia i higiene postural en el procés de maquillatge dels professionals i dels models.

4.11 Aplicació de les tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de l'equip de maquillatge.

 

5. Mètodes per treure els elements, els productes i els cosmètics emprats en la creació, col·locació i maquillatge de les pròtesis:

5.1 Preparació dels productes i dels estris.

5.2 Preparació de l'intèrpret/model.

5.3 Tècniques per a l'eliminació dels productes.

5.4 Mètodes i cures posteriors de la pell.

5.5 Seguretat i higiene en els processos.

5.6 Gestió de residus.

5.7 Control de qualitat en els processos.

 

6. Avaluació dels resultats finals:

6.1 Control dels resultats i paràmetres d'avaluació (mida, textura, proporcions, fidelitat amb l'esbós, durabilitat i resistència, extrems, col·locació).

6.2 Avaluació dels resultats finals.

6.3 Detecció de les causes de les desviacions. Anàlisi de cada una de les fases del procés. Mesures i tècniques correctives.

6.4 Mesures d'actuació en cas d'al·lèrgies i irritacions.

6.5 Sistema de recollida selectiva.

 

UF 3: maquillatge d'efectes especials

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

 

1. Estableix el procediment del maquillatge d'efectes especials analitzant les variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Planifica i seqüencia les fases per crear el maquillatge d'efectes especials.

1.2 Utilitza fonts documentals per buscar informació sobre el treball a fer.

1.3 Elabora la fitxa tècnica.

1.4 Fa esbossos dels maquillatges a fer.

1.5 Elabora el protocol de maquillatge.

1.6 Determina els materials i els estris necessaris per fer el maquillatge.

 

2. Identifica els efectes especials de caracterització relacionant les característiques de la lesió/alteració amb els materials i les tècniques que s'han d'utilitzar.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona volums, colors, textures amb l'efecte que s'ha de simular i les tècniques i productes que s'han d'utilitzar.

2.2 Identifica el tipus d'efecte que s'ha de simular en alteracions, ferides, cadàvers o canvis físics.

2.3 Descriu les característiques anatòmiques i morfològiques diferencials de cada efecte a simular.

2.4 Selecciona els estris i productes per a cada efecte.

 

3. Executa amb destresa les tècniques de creació i eliminació del maquillatge d'efectes especials, seleccionant la tècnica i aplicant-hi paràmetres de proporció, textura, color, forma i volum en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu els tipus de pròtesis cutànies més freqüents en la caracterització dels personatges.

3.2 Descriu les normes d'higiene postural i de protecció dels professionals i del models.

3.3 Prepara els models per a la posterior aplicació del maquillatge d'efectes especials.

3.4 Aplica les pròtesis facials o corporals i el maquillatge seguint el procediment establert.

3.5 Controla la qualitat en el procés de creació del maquillatge d'efectes especials.

3.6 Identifica i relaciona les tècniques, estris i productes per a l'aplicació i eliminació del maquillatge d'efectes especials i d'improvisació.

3.7 Descriu les pautes de seguretat i higiene per extreure els elements de caracterització.

 

4. Aplica tècniques per al manteniment, la reparació i l'emmagatzemament dels materials i estris de caracterització utilitzant els mitjans adequats en funció de les necessitats d'aquests processos.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu els procediments a seguir per al manteniment i emmagatzematge dels materials i estris de caracterització.

4.2 Identifica els mètodes de neteja que s'apliquen als diferents elements de caracterització en funció dels materials de fabricació.

4.3 Selecciona els estris que requereixin neteja o retocs.

4.4 Fa la neteja aplicant els mètodes adequats a les característiques del material.

4.5 Elabora una fitxa tècnica i anota els treballs de reparació.

4.6 Emplena els fulls d'incidències si escau.

 

5. Avalua els resultats finals atenent els paràmetres de qualitat establerts i aplicant-hi mesures correctives si escau.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Aplica les tècniques per al control del procés de maquillatge.

5.2 Aplica mesures correctives a possibles desviacions al llarg del procés.

5.3 Utilitza correctament els protocols establerts.

5.4 Descriu les normes de recollida selectiva dels productes utilitzats.

5.5 Identifica les mesures d'actuació en cas d'irritacions, al·lèrgies o sensació d'aclaparament de l'usuari

5.6 Avalua la qualitat del procés seguit per a l'obtenció de la caracterització desitjada.

 

Continguts

 

1. Procediment de treball en la creació del maquillatge d'efectes especials i d'improvisació:

1.1 Protocol a seguir en la creació del maquillatge d'efectes especials i d'improvisació. Elaboració de la fitxa tècnica. Presentació gràfica de l'esbós.

1.2 Característiques tècniques i artístiques que influeixen en la creació del maquillatge d'efectes especials.

1.3 Organització del temps i de l'espai.

1.4 Fonts documentals.

 

2. Identificació de les característiques dels efectes especials de caracterització:

2.1 Volums, colors i textures de les alteracions de la pell.

2.2 Volums, colors i textures dels diferents tipus de ferides.

2.3 Coloracions i textures dels fenòmens.

2.4 Canvis de la pell relacionats amb l'edat.

2.5 Canvis físics relacionats amb els estats emocionals.

2.6 Canvis segons l'estat de l'organisme.

2.7 Selecció de la tècnica a emprar.

2.8 Descripció i selecció dels estris.

 

3. Tècniques d'aplicació de pròtesis cutànies i modelatge sobre la pell:

3.1 Cures prèvies de la pell per a l'aplicació de productes de maquillatge d'efectes especials.

3.2 Tècniques d'aplicació de pròtesis cutànies de làtex, gelatina, silicona, Pros-Aide.

3.3 Tècniques de modelatge sobre la pell: carn artificial, làtex, gelatina; modelatge en fred i modelatge en calent.

3.4 Tècniques d'aplicació de maquillatge sobre els mateixos modelats.

3.5 Tècniques d'aplicació de maquillatge sobre les pròtesis cutànies.

3.6 Aplicació de sang, elements sortints, productes o materials d'acabat.

3.7 Tècniques de fixació, manteniment, retocs i transformació del maquillatge d'efectes especials.

3.8 Ergonomia i higiene postural.

3.9 Seguretat i higiene en els processos a seguir.

3.10 Control de qualitat ens els processos de treball.

 

4. Mètodes per treure els elements, productes i cosmètics emprats en la creació, col·locació i maquillatge de les pròtesis:

4.1 Preparació dels productes i dels estris.

4.2 Preparació de l'intèrpret/model.

4.3 Tècniques per a l'eliminació dels productes.

4.4 Mètodes i cures posteriors de la pell.

4.5 Seguretat i higiene en els processos.

4.6 Gestió de residus.

4.7 Control de qualitat en els processos.

 

5. Avaluació dels resultats finals:

5.1 Control dels resultats i paràmetres d'avaluació (mida, textura, proporcions, fidelitat amb l'esbós, durabilitat i resistència, extrems, col·locació).

5.2 Avaluació dels resultats finals.

5.3 Detecció de les causes de les desviacions. Anàlisi de cada una de les fases del procés. Mesures i tècniques correctives.

5.4 Mesures d'actuació en cas d'al·lèrgies i irritacions.

5.5 Sistema de recollida selectiva.

 

 

Mòdul professional 5: creació de pròtesis facials i corporals

 

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 31 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la demanda i l'espai de treball. 33 hores

UF 2: impressió i positivació.101 hores

UF 3: calotes i animatrònics. 66 hores

 

UF 1: la demanda i l'espai de treball

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina el tipus de pròtesis facials i corporals identificant les necessitats dels projectes artístics i dels models i intèrprets.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica els tipus i les característiques de les pròtesis no piloses.

1.2 Identifica les pròtesis facials i corporals necessàries per caracteritzar el personatge en funció dels requeriments del projecte artístic.

1.3 Descriu els elements tècnics i artístics a considerar en l'elaboració de pròtesis facials i corporals.

1.4 Identifica les característiques físiques, psicològiques i socioeconòmiques que defineixen el personatge.

1.5 Identifica les característiques morfològiques del model/actor.

1.6 Identificar les necessitats d'interpretació de l'actor a tenir en compte en la fabricació de pròtesi i calotes.

1.7 Relaciona les característiques que defineixen el personatge amb les del model/actor.

1.8 Selecciona el model de pròtesi tenint en compte les característiques del model/actor.

1.9 Analitza els processos de fabricació d'elements tècnics del procés de caracterització en funció del disseny fet.

1.10 Fa esbossos de pròtesis en suport manual i informàtic.

1.11 Proposa modificacions a l'esbós original que millorin la seva elaboració, qualitat i cost.

1.12 Estableix els mètodes de prevenció de reaccions adverses durant la manipulació, aplicació i utilització de pròtesis cutànies.

1.13 Elabora una fitxa de treball.

1.14 Registra les dades recollides durant el procés en la fitxa de treball.

 

2. Estableix el protocol d'elaboració de les pròtesis analitzant i justificant la seqüència i les variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els procediments d'elaboració de pròtesis no piloses.

2.2 Descriu els diferents processos de presa de mesures i les diferents tècniques d'elaboració de pròtesis facials, corporals, unguials i calotes.

2.3 Relaciona cada fase de l'elaboració amb els productes i estris que s'empren.

2.4 Selecciona les tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis a partir del disseny del personatge i del procés de caracterització.

2.5 Determina les fases d'execució.

2.6 Planifica i seqüencia les fases.

2.7 Identifica la xarxa de proveïdors de l'empresa.

2.8 Utilitza i genera documentació associada a aquests processos.

2.9 Estableix els criteris per a l'assignació i organització del treball a fer en cada lloc de treball.

2.10 Valora el treball en equip.

2.11 Identifica la terminologia pròpia de la caracterització.

 

3. Organitza l'espai d'elaboració de les pròtesis identificant les diferents àrees de treball i seguint les normes de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Organitza l'espai de treball en funció dels requisits tècnics.

3.2 Descriu els estris i aparells que s'utilitzen en l'elaboració de les pròtesis i per a la caracterització de personatges i les pautes per a la seva correcta manipulació i conservació.

3.3 Especifica els factors ambientals que poden afectar el resultat final.

3.4 Estableix les condicions ambientals de la zona de treball.

3.5 Caracteritza les eines utilitzades en el procediment d'elaboració.

3.6 Distribueix els materials i productes segons criteris de funcionalitat.

3.7 Té en compte els requeriments sobre seguretat i higiene dels processos.

3.8 Estableix els mètodes i productes que s'empren per a la protecció de models i de professionals en els processos d'obtenció de pròtesis corporals.

3.9 Identifica els aspectes que han de ser avaluats en la preparació i protecció del model per garantir la qualitat del procés

3.10 Segueix els procediments d'atenció i acomodació de l'usuari o model.

3.11 Aplica els mètodes de manteniment, higiene i desinfecció de les instal·lacions, estris i aparells.

3.12 Estableix les condicions adequades d'emmagatzematge dels productes atenent les especificacions del fabricant sobre la temperatura, humitat, llum i d'altres.

3.13 Estableix i descriu les pautes de conservació i emmagatzemament de les pròtesis realitzades.

3.14 Descriu les condicions en les quals s'han de guardar els diferents materials i productes de caracterització utilitzats en l'obtenció de motlles i pròtesis.

 

Continguts

 

1. El guió:

1.1 Interpretació d'un guió. Recollida d'informació.

1.2 Anàlisi comparativa entre el personatge i l'actor. Estudi morfològic del personatge.

1.3 Anàlisis dels elements tècnics i artístics segons el projecte.

1.4 Descripció de les pròtesis. Tipus de pròtesis. Pròtesis piloses i no piloses. Classificació dels tipus de pròtesis no piloses.

1.5 Esbossos.

1.6 Reaccions adverses als productes utilitzats en la fabricació i adaptació de les pròtesis cutànies.

 

2. Establiment del protocol d'elaboració de pròtesis:

2.1 Tipus de procediments d'elaboració de pròtesis.

2.2 Presa de mesures.

2.3 Planificació del procés de fabricació.

2.4 Jerarquies professionals. Característiques de cada lloc de treball.

2.5 El treball en equip.

2.4 Terminologia pròpia de l'elaboració de les pròtesis.

2.5 Mesures de seguretat i higiene en el treball.

 

3. Organització de l'espai d'elaboració de les pròtesis:

3.1 L'àrea de treball: característiques i localització.

3.2 Estris i aparells. Descripció i utilització.

3.3 Factors ambientals que influeixen en l'elaboració de les pròtesis.

3.4 Productes i materials. Característiques i funcionalitat .

3.5 Mesures de seguretat i higiene en el procés.

3.6 Mesures de protecció personal del model. Indumentària.

3.7 Mesures de protecció del professional. EPI. Indumentària.

3.8 Pautes atenció a l'usuari o model.

3.9 Emmagatzematge. Tècniques més adients per a cada pròtesi.

 

UF 2: impressió i positivació

Durada: 101 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i du a terme la presa d'impressió de la zona a caracteritzar i la positivació seqüenciant les fases d'actuació i analitzant els recursos i les variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les possibles sensacions i reaccions que es poden sentir durant tot el procés.

1.2 Justifica l'elecció del material per a la presa d'impressió.

1.3 Du a terme la preparació de la pell i la protecció del cabell prèvies a la presa d'impressió.

1.4 Determina la superfície de col·locació dels productes a partir de les mides obtingudes del cap del subjecte i en funció del tipus de pròtesis que s'ha de fer i del material que s'utilitzarà.

1.5 Fa els càlculs i les operacions de mesura, pesada i barreja dels productes necessaris per imprimir el model.

1.6 Aplica la barreja de la base i el catalitzador/aigua en el temps i manera adequats.

1.7 Avalua la qualitat del resultat de la impressió obtinguda.

1.8 Fa la positivació del motlle a través del bolc d'escaiola o altres productes.

1.9 Determina el sistema d'obertura del motlle.

1.10 Selecciona el sistema de rectificació del positiu.

1.11 Estableix les cures de la pell posteriors a la presa d'impressió.

1.12 Avalua la qualitat del procés seguit per a l'obtenció del model mestre.

 

2. Organitza i fa el modelatge i l'emmotllament previs a l'obtenció de les pròtesis, seqüenciant les fases d'actuació i analitzant els recursos i variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu i classifica els productes i estris que s'empren en el modelatge per a la caracterització del personatge

2.2 Identifica els productes que s'han d'utilitzar per al modelatge.

2.3 Selecciona els estris i les eines que s'han d'utilitzar en funció de les característiques de la tècnica a aplicar.

2.4 Estableix el mètode d'obtenció de texturitzadors.

2.5 Confecciona eines pròpies per facilitar el modelatge.

2.6 Descriu la tècnica del modelatge.

2.7 Estableix la seqüència d'actuació.

2.8 Aplica les tècniques de modelatge amb destresa.

2.9 Relaciona les tècniques d'acabat amb el procés realitzat.

2.10 Estableix la seqüència d'actuació per obtenir els motlles.

2.11 Avalua la qualitat del procés seguit per a l'obtenció dels motlles i les pròtesis.

2.12 Estableix la seqüència d'actuació per al desemmotllament.

2.13 Especifica la forma de preparació dels motlles per obtenir el positiu posteriorment.

 

3. Obté pròtesis per a la caracterització aplicant tècniques de positivació sobre els motlles creats.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Justifica l'elecció del material i els estris per a l'obtenció de les pròtesis.

3.2 Determina les fases d'execució.

3.3 Fa els càlculs i les operacions de mesura, de pes i de barreja dels productes necessaris per fer la positivació de la pròtesi.

3.4 Du a terme tècniques d'aplicació, abocament, injecció o encapsulament del producte seguint el procediment establert per a cada tècnica.

3.5 Du a terme l'assecatge, en el temps i la forma adequats.

3.6 Separa la pròtesi del motlle seleccionant el sistema de desemmotllament.

3.7 Avalua la qualitat del resultat.

3.8 Estableix el procediment per a la prova en funció del tipus de pròtesi.

3.9 Comprova l'estat de les vores i la separació de la peça encunyada.

3.10 Ajusta la pròtesi a la zona que s'ha de caracteritzar.

3.11 Estableix els factors que afecten el resultat final de les pròtesis.

3.12 Registra en la fitxa tècnica les incidències i les dades que facilitin el desenvolupament de les successives sessions de treball.

 

Continguts

 

1. Organització i realització de la presa d'impressió de la zona que s'ha de caracteritzar i la positivació:

1.1 Tipus d'impressió: segons la zona (facial i corporal) i segons el material emprat.

1.2 Tècniques prèvies a la presa d'impressió. Preparació de la pell.

1.3 Tècniques de protecció del cabell.

1.4 Paràmetres que determinen la presa d'impressió. Temps d'exposició. Precaucions.

1.5 Obertura del motlle del model/intèrpret.

1.6 Positivació del motlle mestre.

1.7 Rectificació del positiu. Tècniques.

1.8 Duplicat del positiu, parcial o total, amb base i sense base.

1.9 Avaluació dels resultats.

1.10 Cures de la pell posteriors a la presa d'impressió.

 

2. Organització i realització del modelatge i emmotllament previs a l'obtenció de la pròtesi:

2.1 Materials per al modelatge. Característiques i propietats de la plastilina, argila i ceres. Criteris de selecció.

2.2 Tècniques prèvies al modelatge.

2.3 Tipus de modelatge. Avantatges i inconvenients. Seqüenciació i ordre d'execució. Precaucions.

2.4 Creació de textures.

2.5 Disseny i creació d'eines. Models. Utilització.

2.6 Tècniques d'emmotllament. Tipus i característiques dels motlles.

 

3. Obtenció de les pròtesis per a la caracterització:

3.1 Tipus de positius de les pròtesis.

3.2 Relació dels productes de positivació amb la tècnica més adequada. Mides. Formes d'aplicació. Temps d'exposició. Precaucions.

3.3 Procediment de positivació de les pròtesis.

3.4 Tècniques d'assecatge dels materials. Utilització de forns. Característiques, temperatures i temps d'exposició.

3.5 El desemmotllament de les pròtesis. Procés de separació de la pròtesi del motlle.

Relació entre la tècnica de positivació i els mitjans on s'han de mostrar.

3.6 Valoració del resultat. Flexibilitat. Característiques de les vores.

3.7 Fitxa tècnica.

 

UF 3: calotes i animatrònics

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques d'elaboració de calotes i animatrònics identificant-ne la seqüència d'actuació i establint-ne els recursos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix la seqüència d'actuació en l'elaboració de calotes i animatrònics.

1.2 Selecciona les tècniques prèvies al procés.

1.3 Esquematitza les diferents formes i mides de cranis.

1.4 Pren les mesures del model/intèrpret en funció de la pròtesi que s'ha d'elaborar.

1.5 Descriu les diferents tècniques per fer les calotes.

1.6 Selecciona productes, bases i eines per elaborar calotes en funció de la tècnica a utilitzar.

1.7 Aplica els productes d'elaboració de calotes sobre la base seguint el procediment establert.

1.8 Du a terme l'assecatge de la calota en el temps i la forma adequats.

1.9 Separa la calota del motlle.

1.10 Descriu els sistemes de mecanització d'una pròtesi.

1.11 Verifica el funcionament de la pròtesi mecanitzada.

1.12 Descriu les fases per crear d'animatrònics.

1.13 Descriu el material per crear animatrònics.

 

Continguts

 

1. Aplicació de tècniques d'elaboració de calotes i animatrònics:

1.1 Tècniques prèvies a l'obtenció de calotes. Presa de mesures.

1.2 Procediment d'elaboració de calotes. Tipus de calotes. Característiques i diferències de cada tècnica, materials, eines i suports. Selecció del material per elaborar calotes. Avantatges i inconvenients dels materials. Preparació prèvia del suport. Aplicació dels materials en el suport. Seqüenciació i ordre d'execució. Extracció de les calotes. Materials necessaris. Fases. Precaucions.

1.3 Procediment de fabricació d'animatrònics. Mecanismes electrònics. Seqüenciació i ordre d'execució del procés de fabricació d'animatrònics. Materials, eines i productes.

1.4 Relació entre la selecció tècnica d'elaboració i animació de la pròtesi i el mitjà audiovisual i escènic.

 

 

Mòdul professional 6: perruqueria per a la caracterització

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 24 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: canvis de forma temporal del cabell i pròtesis piloses. 66 hores

UF 2: coloració i tallada del cabell i pròtesis piloses. 33 hores

UF 3: pentinats i recollits. 42 hores

 

UF 1: canvis de forma temporal del cabell i pròtesis piloses

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora protocols de treballs tècnics dels diferents processos de perruqueria establint-ne els procediments d'actuació i de control del procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix el procediment d'elaboració de protocols de perruqueria.

1.2 Interpreta la documentació tècnica per a la preparació del procés.

1.3 Determina, adapta i personalitza protocols normalitzats de treballs tècnics de perruqueria tenint en compte el personatge a caracteritzar.

1.4 Identifica els mitjans i equips necessaris per dur a terme els procediments de perruqueria de caracterització.

1.5 Especifica el fonament tècnic de cada procés.

1.6 Seqüencia les fases per a l'execució tècnica i l'acabat.

1.7 Estableix els factors que afecten el resultat.

1.8 Estableix pautes per a la prevenció de riscos.

 

2. Determina els elements que componen el pentinat proposant solucions per a la seva configuració segons les característiques escèniques i personals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els pentinats que s'han dut al llarg de la història.

2.2 Determina els elements que conformen el pentinat del personatge que s'ha de caracteritzar.

2.3 Analitza les característiques del model/intèrpret.

2.4 Identifica les característiques del cabell i de la fisonomia del subjecte.

2.5 Aplica tècniques de visatgisme.

2.6 Identifica la influència de les característiques dels mitjans audiovisuals i escènics en l'elaboració del pentinat.

2.7 Determina diferents tècniques de perruqueria en funció del personatge a caracteritzar.

 

3. Fa la higiene, el condicionament i els canvis de forma dels cabell, perruques i postissos seleccionant recursos i aplicant-hi tècniques mecàniques i tèrmiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona els cosmètics i estris per a la higiene i condicionament del cabell.

3.2 Fa la higiene i el condicionament del cabell, perruques i postissos.

3.3 Selecciona les tècniques prèvies segons el procés de canvi de forma del cabell a efectuar.

3.4 Identifica els efectes de la calor, la humitat i la tracció mecànica sobre la fibra capil·lar.

3.5 Selecciona i prepara els cosmètics, estris i aparells per als canvis de forma temporals.

3.6 Estableix pautes per a la correcta preparació, aplicació i conservació d'aparells de calor.

3.7 Aplica tècniques de canvis de forma per calor.

3.8 Aplica tècniques de canvis de forma per humitat.

3.9 Aplica tècniques de canvis de forma mitjançant motlles.

3.10 Utilitza tècniques de canvis de forma de perruques i postissos amb cabell natural i sintètic.

 

Continguts

 

1. Elaboració de protocols tècnics de perruqueria per a la caracterització:

1.1 Protocols: definició i fases d'elaboració.

1.2 Fase de planificació. Processos de perruqueria emprats en caracterització. Canvis de color temporals i semipermanents. Canvis de forma temporals. Criteris per a la tallada del cabell. Pentinats. Fonament tècnic: descripció i característiques dels mitjans i equips. Descripció i procediments d'execució de les tècniques.

1.3 Fase d'execució. Fase d'anàlisi de demandes i requeriments del projecte artístic. Fase de preparació i selecció. Avantatges i inconvenients. Fase o nucli del procediment. Fase d'acabament.

1.4 Fase d'avaluació i control. Factors que condicionen el resultat. Anàlisi de les desviacions produïdes en el procés.

1.5 Fase de prevenció de riscos. Mesures de protecció dels professional i dels clients. Higiene postural. Manteniment i neteja de materials i recursos.

 

2. Determinació dels elements que componen el disseny del pentinat:

2.1 Descripció i caracterització dels pentinats en cada època.

2.2 Tècniques per a l'anàlisi del pentinat del personatge del projecte artístic.

2.3 Anàlisi de les característiques de l'intèrpret o model.

2.4 Anàlisi de les característiques escèniques.

2.5 Determinació de solucions per al muntatge del pentinat del personatge.

 

3. Canvis en la forma del cabell, perruques i postissos com a base de pentinats:

3.1Tècniques prèvies. Preparació i acomodació de l'intèrpret o model. Tècniques, cosmètics i estris per a la higiene i condicionament del cabell, de perruques i postissos.

3.2 Fonament científic dels canvis de forma temporals.

3.3 Recursos i cosmètics per als canvis de forma temporals per a caracterització.

3.4 Tècniques de canvis de forma per calor. Emmotllaments i allisats tèrmics.

3.5 Tècniques de canvis de forma per humitat.

3.6 Tècniques de canvis de forma mitjançant motlles.

3.7 Canvis de forma en postissos de cabell natural, arrissats, allisats i ondulats.

3.8 Canvis de forma en postissos de cabell sintètic. Procés.

 

UF2: coloració i tallada del cabell i pròtesis piloses

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza canvis de longitud i coloració temporal i semipermanent del cabell i/o pròtesis piloses per a la caracterització seleccionant els recursos i processos tècnics de perruqueria.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Talla els cabells i les pròtesis piloses en funció del personatge a caracteritzar.

1.2 Estableix criteris per tallar el cabell i les pròtesis piloses.

1.3 Relaciona el disseny del personatge amb el canvi de longitud i de color sobre el model/intèrpret.

1.4 Determina la coloració del cabell i les pròtesis piloses en funció del personatge a caracteritzar.

1.5 Estableix normes per a la preparació, manipulació i aplicació de mitjans, productes i cosmètics colorants temporals i semipermanents.

1.6 Prepara el cabell, les perruques i els postissos abans de l'aplicació de cosmètics colorants temporals i semipermanents.

1.7 Aplica cosmètics temporals i semipermanents per al canvi de color.

1.8 Elimina del cabell els cosmètics colorants.

 

2. Proposa el disseny d'arranjaments i canvis de color del pèl facial per a la caracterització de personatges, seleccionant recursos i proposant-ne la tallada i tinció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Especifica les mesures d'acomodació i protecció personal.

2.2 Proposa la descàrrega i delimitació de la barba i el bigoti.

2.3 Suggereix la forma de patilles i de celles segons el disseny original.

2.4 Aplica plantilles i dissenys de pèl facial per fer la caracterització del personatge.

2.5 Proposa les tincions i descoloracions sobre el pèl facial.

 

Continguts

1. Canvis de longitud i canvi de color al cabell i a les pròtesis piloses amb productes temporals i semipermanents:

1.1 Canvis de longitud del cabell i de les pròtesis piloses. Criteris de selecció i preparació dels estris. Tècniques de tallada. Procediment d'execució: fases i pautes d'aplicació. Seqüenciació.

1.2 Canvis de coloració al cabell. Classificació. Tècniques de canvi de color temporal i semipermanent del cabell. Tècniques prèvies. Selecció de cosmètics colorants temporals i semipermanents. Pautes de preparació dels mitjans, productes i cosmètics. Procediment d'execució: fases i pautes d'aplicació. Seqüenciació. Precaucions.

1.3 Tècniques de coloració de perruques i postissos.

 

2. Disseny d'arranjaments i canvis de color del pèl facial per a la caracterització de personatges:

2.1 Arranjament de barba i bigoti.

2.2 Arranjament de patilles i celles. Determinació de la longitud i el volum. Configuració de patilles. Configuració del coll o clatell. Configuració de celles.

2.3 Canvis de color del pèl facial. Mesures de protecció i preparació de la pell. Criteris de selecció de tècniques i cosmètics. Avantatges i inconvenients. Precaucions.

2.4 Tècniques d'acabament.

 

UF3: pentinats i recollits

Durada: 42 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i fa el muntatge de pentinats i recollits per a les produccions audiovisuals seleccionant les tècniques d'elaboració i integrant-ne els elements que el conformen.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix les operacions prèvies de preparació del pentinat.

1.2 Estableix i aplica els criteris de selecció d'estris i cosmètics per fer pentinats i recollits.

1.3 Aplica les tècniques de crepat, batut i poliment del cabell.

1.4 Aplica tècniques i materials per a l'ancoratge i fixació del pentinat.

1.5 Aplica diferents tècniques de creació de formes per fer el pentinat.

1.6 Aplica farcits i estructures per fer-ne el muntatge.

1.7 Fa els retocs, les modificacions i l'acabat del pentinat.

1.8 Determina els factors que afecten el resultat final.

 

2. Aplica elements complementaris del pentinat fent servir tècniques d'integració i adaptació al model.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza les tècniques d'aplicació de farcits i estructures per integrar formes i volums al pentinat.

2.2 Col·loca i camufla els farcits i les estructures en el pentinat.

2.3 Determina les tècniques de col·locació de bases de postissos.

2.4 Estableix els paràmetres per a la col·locació i l'acabament de bases de postissos.

 

Continguts

 

1. Organització i realització del muntatge de pentinats per als mitjans audiovisuals:

1.1 Tècniques prèvies. Pautes per a la preparació del pentinat. Direcció i moviment del cabell. Les línies, particions i projeccions.

1.2 Selecció d'estris i cosmètics per a pentinats i recollits.

1.3 Tècnica de crepat i batut.

1.4 Tècnica de poliment. Materials i tècniques emprades.

1.5 Tècniques d'ancoratge. Materials, punts d'ancoratge i tècniques emprades.

1.6 Tècnica de creació de formes. Trenats, enrotllaments i coques, bucles i anelles, retorçats, creuaments, nuats i torçats, arrissats i plomejats, i d'altres.

1.7 Tècniques de suport.

1.8 Tècniques d'acabat. Paràmetres per fer-les.

1.9 Avaluació del resultat final. Factors que afecten el resultat. Anàlisi en les desviacions produïdes en el procés.

 

2. Aplicació d'elements complementaris del pentinat:

2.1 Aplicació de farcits, pròtesis capil·lars, crepès, bases o estructures, carcasses i promontoris. Operacions prèvies. Paràmetres per a la col·locació. Pautes per a l'estabilitat en la col·locació. Tècniques d'ancoratge. Determinació del volum i la forma. Sistemes de camuflatge.

2.2 Col·locació de base dels postissos. Descripció i acomodació de la zona a cobrir. Tècniques de subjecció. Paràmetres que determinen la col·locació. Pautes per a l'estabilitat en la col·locació. Tècniques d'ancoratge. Tècniques d'acabat.

 

 

Mòdul professional 7: postisseria

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 30 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: postisseria capil·lar i facial. 102 hores

UF 2: extensions i ornaments. 33 hores

 

UF1: postisseria capil·lar i facial

Durada: 102 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el procés de confecció, adequant-lo als materials i/o productes i atenent les necessitats del personatge o model a caracteritzar.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Consulta les fonts d'informació específiques sobre els diferents tipus de peces de postisseria i les tècniques i recursos per fer-les.

1.2 Fa dissenys de postissos en funció de les característiques de l'intèrpret i de les necessitats plantejades.

1.3 Indica les característiques que influeixen en l'aparença final del postís i determina el procés de col·locació i adaptació.

1.4 Selecciona el tipus de postís més adequat en funció del disseny del personatge o model i les característiques de l'intèrpret.

1.5 Descriu la col·locació de l'intèrpret i les pautes a seguir en la presa de mesures per elaborar diferents tipus de postissos.

1.6 Fa esbossos dels dissenys i els corresponents patrons segons el tipus de postís.

1.7 Estructura la fitxa tècnica corresponent al postís.

1.8 Identifica els aspectes que han de ser avaluats en l'estudi i anàlisi de l'intèrpret per garantir la qualitat del procés.

 

2. Realitza les operacions prèvies de preparació del cabell natural i/o artificial seleccionant-ne els mitjans tècnics necessaris.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina les característiques tècniques i estableix les operacions per aconseguir el color, la forma i la longitud del cabell adequats al disseny.

2.2 Comprova que els cabells compleixen els requisits higienicosanitaris i/o aplica les mesures que en garanteixin el compliment.

2.3 Fa la combinació o modifica el color i la forma del cabell per adequar-lo al disseny del postís.

2.4 Selecciona i classifica els cabells aplicant-hi la tècnica de cardat i enquadrat.

2.5 Identifica els canvis que es produeixen en l'estructura del cabell en modificar-ne la forma i/o color de manera temporal o permanent i n'avalua l'aplicació.

2.6 Condiciona, desenreda i iguala el cabell abans de manipular-lo i utilitza els estris adequats per evitar que s'enredin durant el procés de manipulació.

2.7 Analitza la qualitat i procedència del cabell i en determina el més adequat per a la confecció del postís.

 

3. Organitza i elabora el crepè aplicant-hi tècniques de confecció i relacionant-lo amb els diferents tipus de postís.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les pautes per a la preparació de telers.

3.2 Estableix les operacions prèvies a l'elaboració del crepè.

3.3 Utilitza tècniques de teixit de cabell per elaborar el crepè.

3.4 Aplica tractaments per a la higiene i conservació del crepè.

3.5 Estableix criteris per a la manipulació i l'ús del crepè.

3.6 Determina els paràmetres de temps i temperatura adequats per al tractament del cabell i per a la confecció del crepè.

3.7 Determina els criteris que permetin avaluar tant la qualitat del procés de fabricació del crepè com els resultats finals obtinguts.

3.8 Explica els canvis estructurals que es produeixen al cabell en el procés de la seva transformació en crepè.

 

4. Estableix les operacions prèvies a la confecció dels postissos seleccionant-ne els mitjans tècnics.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Determina les pautes de preparació dels usuaris.

4.2 Segueix el procediment per a la presa de mesures.

4.3 Determina les dades que cal consignar a la fitxa tècnica.

4.4 Prepara les bases dels postissos seguint el procés adequat a cadascun.

4.5 Elabora patrons i plantilles del model per confeccionar les peces a mida.

4.6 Prepara muntures o armadures.

 

5. Identifica els materials i mitjans tècnics per elaborar els diferents postissos relacionant-los amb els processos necessaris per fer-los.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Analitza el procés d'elaboració dels diferents postissos indicant-hi els mitjans, els materials, els productes i les tècniques necessaris per a cada una de les fases.

5.2 Estableix els criteris utilitzats per a la selecció dels materials en funció dels diferents procediments tècnics per elaborar-los.

5.3 Descriu els estris i elements tècnics necessaris per teixir el cabell.

5.4 Selecciona i prepara els mitjans tècnics necessaris per elaborar postissos aplicant-hi les normes de seguretat i d'higiene necessàries durant el procés.

5.5 Prepara el teler amb tots els requeriments necessaris per teixir el cabell segons el tipus de postís realitzar.

5.6 Descriu les diferents maneres de teixir el cabell sobre el teler.

 

6. Organitza i realitza postissos seleccionant-ne les tècniques de confecció i analitzant les variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Determina les operacions necessàries per elaborar els diferents postissos facials i capil·lars.

6.2 Determina el procés i la tècnica d'elaboració i/o adaptació de pestanyes postisses, de barbes, de patilles, de bigotis i d'altres elements pilosos facials.

6.3 Determina el procés i la tècnica d'elaboració i/o adaptació de perruques, de postissos, de pròtesis capil·lars i d'altres elements pilosos capil·lars.

6.4 Fa nusos M simple, M doble, de passada final i d'altres, i els relaciona amb l'efecte aconseguit.

6.5 Elabora postissos amb la tècnica del teixit o mallat i picat, identificant-ne el tipus de nus i les línies d'implantació del cabell.

6.6 Selecciona el gruix de l'agulla en funció de la grossària del floc de cabell.

6.7 Utilitza tècniques de cosit sobre diferents superfícies.

6.8 Utilitza silicona com a base per al teixit i el picat de cabell.

6.9 Aplica tècniques de picat i teixit sobre tul, silicones i altres bases per elaborar determinats postissos.

6.10 Finalitza el postís amb operacions tècniques de perruqueria.

6.11 Estableix els sistemes per a la caracterització i el camuflatge de pròtesis piloses facials.

 

7. Verifica el resultat final realitzant proves i corregint els postissos.

 

Criteris d'avaluació

7.1 Estableix pautes per verificar el resultat final.

7.2 Prepara la zona d'aplicació.

7.3 Realitza proves dels postissos sobre l'usuari.

7.4 Compara el resultat final amb el disseny inicial.

7.5 Utilitza tècniques per a la correcció, l'adaptació i els acabats.

7.6 Manté una actitud d'interès, meticulositat, ordre i responsabilitat durant la realització de les tasques.

 

8. Determina pautes de manipulació i conservació dels productes acabats i els materials aplicant-hi operacions de manteniment i complint les normes de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

8.1 Estableix els mètodes de neteja i conservació d'estris, materials i productes.

8.2 Selecciona els productes de neteja en funció del tipus de material.

8.3 Estableix condicions de manipulació i conservació de les matèries primeres.

8.4 Estableix les normes per a la manipulació dels postissos.

8.5 Aplica protocols de neteja, desinfecció i conservació de postissos.

8.6 Valora la importància de la col·locació dels postissos en un suport.

8.7 Aplica mesures de protecció personal en el procés d'elaboració de postissos.

8.8 Controla els residus aplicant-hi protocols de gestió mediambiental.

8.9 Manté una actitud ordenada i metòdica.

 

Continguts

 

1. Organització del procés de confecció de pròtesis piloses:

1.1 Disseny. Representació gràfica. Documentació associada. Mostraris. Patrons.

1.2 Estudi del personatge.

1.3 Tipus de pròtesis piloses: descripció i classificació.

1.4 Tipus de cabell per a la confecció de pròtesis.

1.5 Materials i mitjans tècnics.

1.6 Criteris de selecció i manipulació dels diferents productes, estris i materials per elaborar postissos i pròtesis piloses.

 

2. Organització i realització del procés d'elaboració de crepè i ornaments amb cabell:

2.1 Classificació dels postissos de crepè.

2.2 Operacions prèvies a l'elaboració de crepè.

2.3 Preparació de telers.

2.4 Teixit del cabell per elaborar el crepè.

2.5 Tractaments per a la higiene i conservació del crepè.

2.6 Manipulació i ús del crepè.

 

3. Establiment d'operacions prèvies a la confecció de postissos facials i capil·lars:

3.1 Preparació del model i condicionament del cabell.

3.2 Presa de mesures.

3.3 Fitxa tècnica.

3.4 Elaboració de patrons i plantilles.

3.5 Preparació de muntures, armadures i/o bases per a la confecció de postissos.

3.6 Preparació i manipulació del cabell.

 

4. Materials, estris i productes específics per a postissos facials i capil·lars:

4.1 Materials i estris d'usos freqüent per a postissos.

4.2 Preparació i manipulació.

4.3 Selecció, neteja i condicionament del cabell.

4.4 Materials i mitjans tècnics: suports per a la confecció de pròtesi piloses, peus per als suports, teler, cardes, agulles de picar i cosir, fils de postissos, mànec per a les agulles i d'altres.

4.5 Agulles de cap, didal, didalera, cabell, bases d'implantació com el tul, la silicona i d'altres; malla, tenalles, tisores, formes.

4.6 Criteris de selecció dels diferents productes, estris i materials per elaborar postissos i pròtesis piloses.

 

5. Organització, realització de perruques, postissos i pròtesis capil·lars:

5.1 Tècnica del teixit o mallat. Materials. Tipus de nus. Aplicacions.

5.2 Tècnica del picat. Materials. Forma de realització del nus. Tipus de passades per al teixit.

5.3 Elaboració de pròtesi sobre silicona o similars.

5.4 Tècnica de cosit del teixit a l'armadura o base.

5.5 El cosit de trenes postisses.

5.6 Tècnica de confecció de perruques, postissos i pròtesis capil·lars.

5.7 Adaptació de peces de postisseria capil·lar.

 

6. Organització i realització del procés d'elaboració de pròtesis piloses facials:

6.1 Enganxat directe de cabell sobre la pell per a la simulació de borrissol facial.

6.2 Tècnica d'elaboració de pestanyes postisses, de barbes, de patilles i de bigotis, entre d'altres.

6.3 Aplicació de canvis de color, forma i longitud en postissos i pròtesis piloses facials.

6.4 Sistemes per a la caracterització i el camuflatge de pròtesis piloses facials.

 

7. Verificació del resultat final:

7.1 Pautes i seqüenciació per a proves de pròtesis piloses. Estris i materials.

7.2 Preparació de la zona.

7.3 Diferències entre el producte obtingut i el dissenyat.

7.4 Arranjament i conformació de pròtesi. Estris i productes.

7.5 Tècniques de correcció de pròtesis piloses.

7.6 Pentinats, recollits i acabats per a l'acabament de la pròtesi pilosa.

 

8. Determinació de pautes de manipulació i conservació de materials i productes acabats:

8.1 Neteja i conservació d'estris, materials i productes. Productes de neteja.

8.2 Condicions de manipulació i conservació de les matèries primeres.

8.3 Condicions de manipulació de perruques i postissos.

8.4 Neteja i desinfecció de perruques i postissos elaborats.

8.5 Tècniques de manteniment. Col·locació en els suports. Condicions ambientals per a la conservació de pròtesis piloses.

8.6 Mesures de protecció personal en l'elaboració de perruques i postissos.

8.7 Control de residus.

 

UF 2: extensions i ornaments

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Estableix les operacions prèvies a la confecció d'ornaments seleccionant-ne els mitjans tècnics necessaris.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fonts documentals i els recursos associats al disseny de l'ornament.

1.2 Proposa el disseny d'ornaments en funció de les necessitats plantejades.

1.3 Identifica els materials, productes i estris necessaris per a la elaboració de l'ornament.

1.4 Determina el protocol de treball per a la confecció de l'ornament.

1.5 Relaciona el tipus d'ornament i de materials amb l'efecte requerit.

1.6 Pren mesures i proporcions del model.

1.7 Prepara els mitjans tècnics necessaris per elaborar ornaments aplicant-hi les normes de seguretat i d'higiene necessàries per al procés.

 

2. Confecciona ornaments relacionant el tipus de materials amb els requeriments del personatge o model.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manipula els productes, estris i materials per elaborar l'ornament en condicions de seguretat i higiene.

2.2 Confecciona la base o suport de l'ornament en funció del material, la forma, el volum i les característiques de l'intèrpret o model.

2.3 Marca i talla les peces de l'ornament.

2.4 Especifica les operacions i els tractaments de preparació i aplicació d'aprestos.

2.5 Fa el conformat sobre forma per a l'emmotllament de les peces.

2.6 Aplica tècniques de cosit per a la preparació de materials.

2.7 Elabora aplics i promontoris capil·lars.

2.8 Elabora l'ornament seguint el protocol establert per a cada procés de confecció.

2.9 Integra les tècniques i selecciona els mitjans per elaborar l'ornament.

2.10 Elabora la fitxa tècnica corresponent a l'ornament.

 

3. Verifica el resultat final realitzant proves i correccions a l'ornament

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per garantir la qualitat del procés.

3.2 Prepara la zona d'aplicació de l'ornament.

3.3 Fa proves de subjecció sobre l'usuari.

3.4 Adapta els ornaments capil·lars.

3.5 Compara el resultat final amb el disseny inicial.

3.6 Utilitza tècniques per a la correcció de l'ornament

3.7 Aplica tècniques d'acabat a l'ornament.

3.8 Manté una actitud d'interès, meticulositat, ordre i responsabilitat durant la realització de les tasques.

 

4. Determina pautes de manipulació i conservació dels productes acabats i els materials, aplicant-hi operacions de manteniment i complint les normes de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Estableix els mètodes de neteja i conservació d'estris, materials i productes.

4.2 Selecciona els productes de neteja en funció del tipus de material.

4.3 Estableix condicions de manipulació i conservació de les matèries primeres.

4.4 Aplica protocols de neteja i desinfecció dels ornaments elaborats.

4.5 Valora la importància de la col·locació de l'ornament en els suports.

4.6 Estableix les condicions ambientals que influeixen en la conservació dels ornaments.

4.7 Aplica mesures de protecció personal en el procés d'elaboració d'ornaments.

4.8 Controla els residus aplicant-hi protocols de gestió mediambiental.

4.9 Manté una actitud ordenada i metòdica.

 

5. Organitza el procés de confecció d'extensions adequant-lo al disseny del personatge o model a caracteritzar.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Determina el tipus d'extensió en funció del disseny del personatge i les necessitats de l'intèrpret o model.

5.2 Selecciona el tipus, la quantitat i la qualitat del cabell que s'ha d'aplicar en l'extensió.

5.3 Determina la tècnica d'extensió tenint en compte el disseny i les característiques de l'intèrpret o model.

5.4 Aplica extensions piloses determinant el mitjà de fixació segons el disseny del personatge.

5.5 Elimina les extensions en funció del sistema de subjecció utilitzat en el cabell.

 

Continguts

 

1. Disseny i elaboració d'ornaments per a caracterització:

1.1 Disseny. Representació gràfica.

1.2 Estudi del model. Presa de mesures i proporcions.

1.3 Preparació de materials per a l'obtenció d'ornaments per a modelatge, superposició i encolat.

1.4 Patrons a partir de figurí o model.

1.5 Tècnica d'estesa, marcatge i tallada de peces.

1.6 Preparació i aplicació d'aprestos.

1.7 Conformació sobre forma.

1.8 Preparació de materials per a cosit.

1.9 Tècniques de prova i acabat.

1.10 Elaboració d'aplics i promontoris capil·lars.

1.11 Preparació d'ornaments. Tipus d'ornaments.

1.12 Diferents sistemes de fixació per a la unió de plomes, cabell i d'altres elements.

1.13 Aplicació i adaptació dels ornaments.

1.14 Transformació de materials per a la creació de nous efectes per a l'espectacle.

 

2. Aplicació d'extensions:

2.1 Classificació de les extensions. Característiques.

2.2 Procediment d'aplicació: fases i pautes d'aplicació. Seqüenciació. Precaucions. Operacions prèvies. Fixació d'extensions. Les extensions alternatives.

2.3 Tècniques d'eliminació d'extensions.

 

 

Mòdul professional 8: disseny digital de personatges 2D i 3D

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: protocol del disseny digital. 20 hores

UF 2: elaboració i presentació de dissenys 2D i 3D. 46 hores

 

UF 1: protocol del disseny digital

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix el procediment per al disseny digital de personatges analitzant i justificant la seqüència i les variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix les etapes que determinen un protocol de disseny digital de personatges.

1.2 Identifica els elements de partida necessaris per fer el disseny.

1.3 Valora la importància d'emprar l'element inicial adequat.

1.4 Seqüencia els passos a seguir en la fase de creació de personatges a través del disseny digital.

1.5 Identifica el mètode per a l'avaluació del resultat final.

1.6 Estableix les pautes per adaptar el personatge dissenyat a les característiques del model/intèrpret

1.7 Interpreta les necessitats i demandes del projecte.

 

2. Crea un banc d'imatges digitals per al disseny de personatges seleccionant eines i recopilant documentació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els mecanismes de recerca per a l'obtenció de la informació.

2.2 Utilitza diferents fonts per obtenir imatges.

2.3 Descriu els equips per capturar imatges digitals.

2.4 Captura imatges amb càmeres fotogràfiques considerant els criteris generals de la fotografia artística i tècnica, els escàners i eines informàtiques, entre d'altres.

2.5 Organitza les imatges mitjançant la creació d'arxius fàcilment identificables.

2.6 Selecciona el millor sistema d'emmagatzematge i compressió en funció del format escollit i la qualitat final de les imatges.

2.7 Interpreta la legislació sobre la propietat intel·lectual.

 

3. Determina les característiques del personatge a dissenyar analitzant el projecte de caracterització.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Caracteritza els personatges escènics tipus.

3.2 Estableix sistemes de recollida de dades sobre el personatge definit en el projecte artístic.

3.3 Identifica les característiques físiques, psicològiques, socials i culturals del personatge a dissenyar.

3.4 Identifica el context històric, social i escènic del personatge.

3.5 Identifica les característiques del vestuari i l'attrezzo del personatge.

3.6 Selecciona les imatges a partir de les quals s'ha de construir el personatge.

3.7 Identifica les característiques morfològiques i visuals del model de partida que s'utilitza com a base del disseny digital.

3.8 Determina les semblances i les diferències entre el personatge inicial i el final.

3.9 Determina els canvis a fer en la imatge de partida per crear el personatge.

 

Continguts

 

1. Establiment del procediment per al disseny digital de personatges:

1.1 Protocol general del disseny de personatges.

1.2 Elements de partida. Pautes de selecció: característiques a tenir en compte (documentació, fotografia, esbossos, escultures, maquetes i d'altres).

1.3 Etapes per fer el disseny del personatge. Consideracions derivades del personatge a dissenyar.

1.4 Modificacions en la forma: color de pell, pentinats, volums, maquillatge, elaboració de detalls, deformacions, indumentària i d'altres.

1.5 Creació i modificació de fons.

1.6 Etapa d'anàlisi del resultat final. Proposta de correccions. Retocs.

1.7 Etapa d'adaptació del personatge a les característiques de l'intèrpret.

 

2. Creació d'un banc d'imatges digitals per al disseny de personatges:

2.1 Fonts documentals per a la creació de personatges.

2.2 Mètodes d'obtenció de la informació. Estratègies de recerca, fonts documentals per a la creació de personatges: filmografia, bibliografia, Internet, pintures, dibuixos, il·lustracions, escultures, fotografies, entre d'altres.

2.3 Equips per capturar imatges: càmeres fotogràfiques, escàners i eines informàtiques. Característiques tècniques i funcionament bàsic.

2.4 La qualitat de la imatge: color, contrast, ombres, i d'altres.

2.5 Bancs d'imatges: mètodes d'organització. Anàlisis i classificació de la informació. Tècniques de creació d'arxius.

2.6 Conceptes bàsics de fotografia artística. Conceptes bàsics de fotografia tècnica i d'il·luminació aplicada a la realització de fotografies.

2.7 Legislació sobre la propietat intel·lectual. Drets d'autor.

 

3. Determinació de les característiques del personatge a dissenyar:

3.1 Tipus de personatges. Característiques principals. Classificació. Personatges reals, humans i animals. Personatges imaginaris terrestres i extraterrestres.

3.2 Aplicació de les tècniques per a l'estudi i l'anàlisi de les característiques del personatge. Sistemes de recollida de dades dels personatges: físiques, psicològiques, socials i culturals.

3.3 Identificació del context històric i del context visual del projecte artístic (ambient i escenaris, entre d'altres).

3.4 Anàlisi de les característiques del model de partida.

3.5 Anàlisi de les semblances i diferències entre el model de partida i el personatge dissenyat.

3.6 Adaptació del personatge a les característiques del model/intèrpret.

3.7 Evolució del personatge: transformacions a fer en el personatge.

 

UF 2: elaboració i presentació de dissenys 2D i 3D

Durada: 46 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora dissenys digitals de caracterització en 2D seleccionant i aplicant-hi programes informàtics.

Criteris d'avaluació

1.1 Compara els diferents programes de disseny en 2D més emprats en la professió.

1.2 Identifica els modes de color, els formats de fitxer i la interfície del programa.

1.3 Estableix les característiques de les imatges digitals utilitzades.

1.4 Realitza operacions amb capes i les seves màscares i amb els filtres.

1.5 Especifica els objectius i la manera d'ús d'una tauleta gràfica.

1.6 Utilitza diferents eines de disseny i edició per al disseny de personatges.

1.7 Aplica les eines digitals en 2D per transformar la imatge inicial en el personatge.

1.8 Modifica els dissenys creats en 2D segons l'evolució del personatge en el projecte artístic.

1.9 Selecciona en funció del projecte el millor tipus de fons que potenciï i contrasti el personatge digital.

 

2. Elabora dissenys digitals de caracterització en 3D seleccionant i aplicant-hi programes informàtics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les diferències entre dissenys en 2D i en 3D.

2.2 Especifica el significat de disseny de concepte.

2.3 Identifica diferents programes digitals per al disseny de personatges en 3D.

2.4 Descriu les fases a seguir durant el disseny del personatge.

2.5 Empra les eines dels diferents programes per a la creació de personatges en 3D.

2.6 Estableix les pautes per crear personatges en 3D a partir d'un esbós en 2D.

2.7 Modifica els dissenys creats en 3D segons l'evolució del personatge en el projecte artístic.

 

3. Elabora la proposta de disseny emprant presentacions impreses i/o digitals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Dissenya models per a la proposta, amb coherència pel que fa al tipus de personatge, la producció audiovisual i els trets identificatius de l'empresa.

3.2 Selecciona el fons en la presentació del disseny segons l'efecte desitjat.

3.3 Estableix la mida i les opcions d'impressió en les presentacions en paper.

3.4 Indica la mida de la imatge i el tipus d'arxiu per a trameses digitals per Internet.

3.5 Valora la importància de la creació d'un dossier d'aprenentatge en paper i/o digital com a mitjà de presentació de la proposta de disseny.

3.6 Empra les diferents eines de comunicació en la presentació de la proposta de disseny.

3.7 Identifica les diferents aplicacions de promoció professional a través de la difusió de propostes de disseny de personatges en 2D i 3D.

 

Continguts

 

1. Elaboració de dissenys digitals en 2D de caracterització:

1.1 Programes de disseny en 2D. Configuració dels programes de disseny.

1.2 Editors de gràfics vectorials. Editors de gràfics rasteritzats (de trama).

1.3 Característiques de les imatges: format, propietats, resolució i color, entre d'altres.

1.4 Les tauletes gràfiques: tipus, objectius, funcionament i manteniment. Tauletes actives i passives.

1.5 Eines del programa: barra d'opcions per al disseny d'un element digital.

1.6 Eines de disseny i d'edició. Aplicació de color als objectes. Llums, ombres i textures, entre d'altres.

1.7 Manipulació d'imatges. Formats, resolució, retoc fotogràfic, ajustaments de color, entre d'altres.

1.8 Creació de personatges en 2D. Disseny de personatges històrics, de terror, de fantasia i de ciència ficció, entre d'altres.

1.9 Modificacions digitals en 2D en l'aspecte de diferents personatges: envelliment, rejoveniment, canvi de sexe, canvi de trets diferencials ètnics, ferides i hematomes, entre d'altres.

 

2. Elaboració de dissenys digitals 3D de caracterització:

2.1 Diferències entre els dissenys 2D i 3D.

2.2 Diferències entre esbossos 2D i esbossos 3D (disseny de concepte) previs a la creació del personatge 3D.

2.3 Programes de disseny en 3D: fases del disseny. Eines per al modelat digital. Pautes per utilitzar-los. Programes editors de gràfics vectorials en 3D.

2.4 Creació de personatges en 3D a partir d'esbossos 2D fent servir les tres vistes de referència (característiques tridimensionals del personatge).

2.5 Disseny en 3D de personatges històrics, de terror, de fantasia de ciència ficció, entre d'altres.

2.6 Modificacions digitals en 3D de l'aspecte del personatge: envelliment, rejoveniment, canvi de sexe, canvi de trets diferencials ètnics, ferides, hematomes i maquillatges, entre d'altres.

 

3. Elaboració de la proposta de disseny:

3.1 Models de proposta de disseny. Estructura i format adequats a l'ús del disseny: creació de personatges, promoció professional, presentació de projectes i d'altres.

3.2 Elecció de fons per a la presentació de dissenys, tenint en compte l'harmonia, el contrast, la composició, els volums, la perspectiva, entre d'altres.

3.3 Tipus de fons: neutres, fotogràfics, abstractes, i d'altres. Importància del fons en la presentació del personatge.

3.4 Presentacions en paper: tipus de paper, textures, mida i resolució d'impressió, entre d'altres.

3.5 Preparació de presentacions digitals, tenint en compte diferents factors com la qualitat i la mida, el suport, la possible difusió, entre d'altres. Realització d'enviaments digitals.

3.6 Creació d'un dossier d'aprenentatge en paper i digital que faciliti la creació de nous dissenys i la promoció professional. Objectius, estructura i medis de difusió. Presentacions del dossier d'aprenentatge en blog, pàgines web, carpetes impreses i d'altres.

3.7 Aplicació de tècniques de comunicació en la presentació del projecte. Tècniques de comunicació oral i escrita. Activitats per desenvolupar habilitats comunicatives.

 

 

Mòdul professional 9: disseny gràfic aplicat

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anatomia aplicada a la caracterització. 30 hores

UF 2: representació gràfica i tridimensional de personatges. 52 hores

UF 3: representació gràfica de la caracterització. 30 hores

 

UF 1: anatomia aplicada a la caracterització

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica la morfologia i expressivitat del cos humà analitzant els factors determinants de l'aspecte extern.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les diferents regions i zones del cos humà.

1.2 Identifica la terminologia anatòmica i topogràfica humana específica.

1.3 Determina els ossos, els músculs i els òrgans amb repercussió en la forma externa del cos.

1.4 Relaciona l'estructura òssia del cap amb els trets i tipus facials i cranials.

1.5 Reconeix les tipologies corporals.

1.6 Reconeix l'aspecte general, la forma i les proporcions facials i corporals femenines i masculines.

1.7 Estableix els trets facials ètnics diferencials.

1.8 Estableix els trets facials i corporals en funció de l'edat.

1.9 Relaciona la gestualitat facial amb els músculs mímics del rostre.

1.10 Identifica els elements antropomètrics, estètics, artístics i expressius que defineixen el cos humà.

1.11 Relaciona l'aspecte físic amb el pla psicològic.

1.12 Especifica les característiques morfològiques identificatives dels animals més emprats en el disseny de personatges.

 

Continguts

 

1. Identificació de la morfologia i de l'expressivitat del cos humà:

1.1 Estructura general del cos humà. Divisió del cos en zones i els principals components. Elements anatòmics que condicionen la morfologia corporal: ossos, músculs externs i òrgans.

1.2 La constitució humana i les tipologies corporals. Classificacions tipològiques.

1.3 La morfologia del cap humà. Estructura òssia. Tipus facials i cranials. Els trets facials.

1.4 Variacions físiques entre el cos masculí i el femení. Les cintures escapular i pelviana, la massa muscular, la relació proporcional entre les extremitats inferiors, el tronc i el cap.

1.5 Variacions del rostre en funció del sexe. Forma del crani, relleus ossis de la cara, trets facials, aspecte de la pell i del cabell. Variacions ètniques dels rostres.

1.6 Els músculs de la mímica. Localització i moviments. La gestualitat facial. Les expressions bàsiques, els músculs que hi intervenen, les combinacions i les possibilitats expressives.

1.7 Anàlisi dels elements externs del cos humà. Talla, envergadura, volum, proporcions, pell, cabell, dents, ungles, gestualitat postures i actituds.

1.8 Anatomia comparada dels trets humans i animals. Característiques morfològiques generals dels animals amb més aplicació.

 

UF 2: representació gràfica i tridimensional de personatges

Durada: 52 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de dibuix per a la caracterització de personatges seleccionant els materials i les eines i utilitzant els recursos expressius del llenguatge gràfic.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les tècniques d'expressió gràfica emprades en el disseny de personatges.

1.2 Identifica els elements del llenguatge gràfic que componen un dibuix.

1.3 Identifica els colors de pigments primaris i les seves barreges.

1.4 Relaciona el color amb la seva capacitat expressiva, iconogràfica i simbòlica.

1.5 Selecciona models tridimensionals, dibuixos i/o imatges com a base per dibuixar.

1.6 Selecciona materials, suports i estris en funció de la tècnica de dibuix que s'ha d'emprar.

1.7 Aplica les tècniques i estils de dibuix.

1.8 Dibuixa el cos humà tenint en compte les mesures, les proporcions i el seu moviment.

1.9 Dibuixa el cap i la cara amb vistes frontals, de perfil i de tres quarts tenint en compte l'expressió gràfica dels gestos.

1.10 Dibuixa personatges fantàstics.

1.11 Estableix les tècniques de correcció i de fixació de dibuixos.

 

2. Aplica tècniques de realització de maquetes tridimensionals per al disseny de personatges seleccionant-ne els materials i les eines més adients.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza les tècniques de representació tridimensional usades en el disseny de personatges.

2.2 Selecciona models tridimensionals, dibuixos i/o imatges com a base per esculpir i fer maquetes tridimensionals.

2.3 Selecciona materials, suports i estris en funció de la tècnica a emprar.

2.4 Aplica les tècniques i estils de modelatge i escultura.

2.5 Fa maquetes del cos humà tenint en compte les mesures, les proporcions i el seu moviment.

2.6 Fa maquetes del cap i la cara tenint en compte l'expressió tridimensional dels gestos.

2.7 Fa maquetes de personatges fantàstics.

2.8 Estableix les tècniques de correcció i d'acabat de les maquetes.

 

3. Dissenya personatges per a produccions escèniques i audiovisuals analitzant els requeriments del projecte artístic i integrant el maquillatge, els pentinats, l'attrezzo i la indumentària en el dibuix.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques físiques que defineixen el personatge segons les indicacions recollides a la fitxa de personatge.

3.2 Determina el tret expressiu dominant del personatge tenint en compte les característiques psicològiques descrites en el guió.

3.3 Identifica les característiques estètiques del personatge i l'estil.

3.4 Identifica i considera el context històric i sociocultural del projecte artístic en la representació gràfica del disseny.

3.5 Descriu les característiques gràfiques de les pròtesis i dels efectes especials de caracterització.

3.6 Especifica les característiques del pentinat, del maquillatge, del vestuari i dels complements del personatge.

3.7 Segueix les pautes indicades per fer el disseny del personatge a caracteritzar.

3.8 Dissenya el personatge reflectint gràficament totes les característiques físiques, expressives, històriques i socioculturals definides en el projecte.

3.9 Fa dissenys de personatges tipus o de gènere.

3.10 Fa transformacions gràfiques de l'esbós original en funció de l'edat.

 

Continguts

 

1. Aplicació de tècniques de dibuix per a la caracterització de personatges:

1.1 El dibuix. Tècniques gràfiques d'expressió. La importància de l'observació. L'aprenentatge a través de la pràctica i de la còpia de models. El desenvolupament de l'àrea artística del cervell.

1.2 Els materials i estris per al dibuix.

1.3 Els elements del llenguatge gràfic: la línia, l'ombreig, la representació del volum, la textura, el format, la composició i el fons. El color pigment: teoria del color. Aspectes psicològics en la utilització del color.

1.4 Tècniques de dibuix: mà alçada, difuminats, esbossos. Perspectiva i escorç.

1.5 El dibuix del cos humà. La manifestació gràfica del moviment. Dibuix de mans i peus. El dibuix del cap humà. Representació frontal, de perfil i tres quarts. La manifestació gràfica del gest. El dibuix de criatures fantàstiques i zoomòrfiques.

 

2. Les maquetes com a representació tridimensional del disseny de caracterització:

2.1 Diferents suports per fer maquetes tridimensionals. Materials i estris per a l'escultura. Tècniques bàsiques d'escultura i modelatge. Materials i estris per a altres suports.

2.2 Representació de la figura humana, el cap humà i de personatges imaginaris en models tridimensionals. Manifestació tridimensional del moviment i el gest. Creació de maquetes en diferents suports.

 

3. Disseny del component físic del personatge:

3.1 Disseny segons l'edat, els trets ètnics, la morfologia, la pell i el cabell. Descripció i esbossos dels trets facials. Aplicació en els dissenys de paràmetres de proporció, expressivitat, volum i color.

3.2 Determinació del component psicològic i reflex en el disseny del gest dominant. L'entorn històric i sociocultural i la seva incidència en el disseny. Iconologia.

3.3 El procés des dels esbossos inicials al disseny definitiu. Els elements d'attrezzo i vestuari que afecten la caracterització i la seva presència en el disseny. Dibuix de roba i objectes d'indumentària i attrezzo.

3.4 Disseny de personatges tipus o de gènere: històrics, fantàstics, ètnics, zoomorfs. Disseny específic de l'envelliment.

 

UF 3: representació gràfica de la caracterització

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Fa esbossos de maquillatge i perruqueria per a caracterització representant-hi gràficament volums, colors, formes i textures.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les característiques del maquillatge i del pentinat en funció del projecte artístic i/o les necessitats socials i escèniques.

1.2 Fa esbossos de maquillatges, de pentinats i els seus complements.

1.3 Empra la tècnica del clar fosc per crear profunditat i volum al maquillatge.

1.4 Empra tècniques correctives per modificar les diferents formes facials.

1.5 Transmet gràficament el volum, la textura i el color del cabell.

1.6 Fa esbossos de barbes i bigotis.

1.7 Elabora propostes gràfiques de perruqueria i maquillatge social, audiovisual i escènic per al projecte de caracterització.

1.8 Fa esbossos de maquillatges de fantasia explorant les possibilitats creatives i plàstiques.

1.9 Adapta el maquillatge de fantasia a la fisonomia humana.

 

2. Fa esbossos de pròtesis i d'efectes especials de caracterització, identificant les característiques de les alteracions i deformitats i representant-hi gràficament volums, colors, formes i textures.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les característiques externes de les alteracions, les lesions, les deformitats i les desproporcions amb repercussió en caracterització.

2.2 Fa esbossos d'alteracions, de lesions, de deformitats i de desproporcions, respectant les característiques anatòmiques i patològiques.

2.3 Transforma personatges d'aparença normal en personatges amb alteracions visibles.

2.4 Modifica l'estructura de mans i peus.

2.5 Incorpora disseny de pròtesis unguials als esbossos de mans i peus.

2.6 Identifica les característiques gràfiques que determinen l'elaboració d'esbossos de pròtesis dentals i oculars.

 

3. Adapta l'esbós del personatge a la imatge del model/intèrpret, emprant tècniques de transparències superposades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les semblances i diferències entre l'intèrpret i el seu personatge.

3.2 Estableix el mètode per adaptar les característiques del personatge al model/intèrpret, d'acord amb l'estudi previ de similituds i diferències entre ells.

3.3 Selecciona els suports i materials per fer adaptacions del disseny del personatge al model/intèrpret.

3.4 Fa modificacions per transformar el model/intèrpret en el personatge dissenyat.

3.5 Descriu gràficament el pas a pas del procés de caracterització, detallant les especificacions tècniques.

3.6 Utilitza una terminologia precisa durant tot el procés.

 

Continguts

 

1. Funció dels esbossos en el procés de creació de maquillatges i pentinats:

1.1 Esbossos de maquillatge facial: esbossos de maquillatge social, de maquillatge per a mitjans audiovisuals i escènics, de maquillatge per a la moda i de maquillatge històric. Tècnica del clar fosc. Representació de les correccions morfològiques.

1.2 Esbossos de maquillatge corporal i de fantasia. Adaptacions de les línies de disseny a l'anatomia corporal.

1.3 El dibuix del cabell i els pentinats. Pentinats actuals i històrics. Dibuix dels complements del pentinat. El dibuix de barbes i bigotis.

 

2. Recerca de fonts documentals i d'iconologia gràfica especialitzats sobre diferents processos patològics locals i generals, deformitats i desproporcions, lesions i fenòmens traumàtics, quirúrgics i de l'àmbit necrològic, etc. pel que fa al seu aspecte extern i a la seva evolució en el temps. Aspectes bàsics de terminologia clínica.

2.1 Creació d'esbossos de pròtesis i d'efectes especials de caracterització. Funció dels esbossos en el procés de creació de pròtesis i d'efectes especials. Esbossos d'alteracions de la pell i teixits tous. Esbossos de lesions traumàtiques a la superfície corporal. Esbossos de deformitats i desproporcions. Esbossos d'alteracions del cabell. Esbossos de modificacions a les ungles, mans i peus. Esbossos de pròtesis dentals i oculars.

 

3. El càsting. Estudi de semblances i diferències morfològiques entre el model/intèrpret i el seu personatge. Sistemàtica per adaptar al model/intèrpret el disseny del personatge. Transformació del model/intèrpret en el personatge dissenyat a través de fotografies i transparències superposades. Tècniques gràfiques i materials per al dibuix sobre suports transparents.

 

 

Mòdul professional 10: productes de caracterització i maquillatge

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmètica en la caracterització. 33 hores

UF 2: cosmètics cutanis i productes complementaris. 33 hores

UF 3: cosmètics de perruqueria i ungles. 33 hores

UF 4: productes de caracterització. 33 hores

 

UF 1: cosmètica en la caracterització

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els cosmètics i els productes per a la caracterització analitzant les variables que en condicionen la selecció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix els cosmètics i productes per a la caracterització.

1.2 Especifica els factors cutanis que influeixen en l'ús de cosmètics i productes per a la caracterització.

1.3 Identifica l'estructura de la pell i les seves característiques.

1.4 Determina els tipus, l'estructura i les funcions dels annexos cutanis.

1.5 Relaciona cada tipus de pell amb les seves característiques cutànies, el seu aspecte i la seva reacció davant dels agents externs.

1.6 Estableix les diferències entre la pell femenina i masculina.

1.7 Identifica les característiques cutànies diferencials entre els principals grups ètnics.

1.8 Estableix el mètode per a l'anàlisi de la pell.

 

2. Interpreta la informació tècnica de cosmètics i productes analitzant-ne l'etiquetatge i la composició.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les pautes per a l'estudi de la documentació associada als cosmètics.

2.2 Estableix la diferència entre els cosmètics i els medicaments.

2.3 Especifica la funció dels principis actius, excipients i additius en els cosmètics.

2.4 Reconeix els elements que formen part de l'etiquetatge cosmètic.

2.5 Caracteritza els components externs del cosmètic.

2.6 Analitza els elements externs del cosmètic.

2.7 Especifica les formes de presentació dels cosmètics.

2.8 Relaciona el tipus d'envàs amb la forma cosmètica.

2.9 Identifica les causes més freqüents que poden deteriorar els cosmètics i productes de caracterització.

2.10 Estableix les pautes de manipulació dels productes i cosmètics.

 

3. Identifica els riscos derivats de l'ús de cosmètics per a la caracterització determinant les reaccions que poden originar i tenint en compte la legislació vigent i les indicacions del fabricant.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels diferents cosmètics relacionats amb la caracterització.

3.2 Interpreta correctament les indicacions de l'etiquetatge dels cosmètics de caracterització.

3.3 Etiqueta de forma correcta i segura tot aquell envàs que conté algun producte de caracterització a l'engròs.

3.4 Caracteritza les reaccions adverses que poden originar els productes cosmètics.

3.5 Estableix les pautes per reconèixer-les i actuar davant de la seva aparició.

3.6 Identifica els productes que poden originar irritacions, al·lèrgies o intoxicacions.

 

Continguts

 

1. Identificació de cosmètics i productes per a la caracterització:

1.1 Cosmètics emprats en caracterització: classificació i funcions.

1.2 Productes emprats en caracterització: classificació i funcions.

1.3 Influència del tipus de pell en l'ús de cosmètics i productes. Variables cutànies que condicionen la selecció de cosmètics i productes per a la caracterització.

1.4 La pell: característiques i estructura i fisiologia.

1.5 Annexos cutanis cornis i glandulars: característiques, estructura i fisiologia.

1.6 Penetració cutània: mecanisme d'absorció transcutània.

1.7 Característiques del mantell hidrolipídic. Factor Natural de Protecció (FNP).

1.8 Tipologies cutànies: classificació segons el caràcter secretor. Característiques visuals. Elements que determinen el tipus de pell.

1.9 Variacions de la pell en funció del sexe, l'ètnia, l'edat o les malalties d'especial afecció cutània.

1.10 Principals alteracions cutànies d'interès per al diagnòstic diferencial de trastorns de la pigmentació, queratinització, secreció sebàcia i de sudoració, densitat capil·lar, capil·laritat sanguínia i tonicitat.

1.11 Protocol de reconeixement. L'observació visual, l'entrevista i la palpació.

 

2. Interpretació de la documentació tècnica de cosmètics i productes:

2.1 Conceptes fonamentals: bases de química cosmètica i de química orgànica relacionada amb la formulació cosmètica.

2.2 Concepte de cosmètic: definició i funcions.

2.3 Composició general d'un cosmètic: principis actius, excipients o vehicles, additius i correctors. Concepte, funcions i tipus.

2.4 Composició qualitativa i quantitativa.

2.5 Formes cosmètiques: concepte, classificació i característiques.

2.6 Documentació tècnica de cosmètics. Tipus, continguts i interpretació.

2.7 Dossiers tècnics de productes: continguts i interpretació.

2.8 Legislació tecnicosanitària dels productes higiènics i cosmètics.

2.9 Part externa del cosmètic: recipients, envàs exterior o embalatge, prospecte i etiquetatge (obligacions, abreviatures).

 

3. Organització de l'emmagatzematge i manteniment dels recursos i la gestió de residus:

3.1 El magatzem de cosmètics de caracterització: característiques i organització.

3.2 Estabilitat i alteracions dels cosmètics relacionats amb la caracterització.

3.3 Condicions de conservació i emmagatzematge de productes cosmètics. Normes de seguretat.

3.4 Seguretat i higiene en la manipulació de cosmètics. Pautes per evitar la transmissió d'infeccions i intoxicacions.

3.5 Gestió de residus: normativa sobre recollida de productes cosmètics contaminats i/o alterats. Manipulació i control de productes alterats.

 

4. Identificació dels riscos derivats de l'ús de cosmètics relacionats amb la caracterització:

4.1 Reaccions adverses a cosmètics per a caracterització: tipus, concepte, signes, símptomes, causes i conseqüències.

4.2 Prevenció de reaccions adverses. Tests d'irritació i sensibilització, fotosensibilització i formació de barbs.

4.3 Pautes d'actuació del professional davant de reaccions adverses.

4.4 Malalties professionals desenvolupades en els processos de caracterització. Prevenció.

 

UF 2: cosmètics cutanis i productes complementaris

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona els cosmètics facials i corporals utilitzats en caracterització identificant-ne les característiques, els efectes i la zona d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica els cosmètics de protecció i cures de la pell.

1.2 Estableix les diferències entre els diferents cosmètics d'higiene.

1.3 Identifica la forma d'actuar dels principis actius dels cosmètics hidratants.

1.4 Caracteritza els diferents tipus de productes de maquillatge.

1.5 Estableix la manera d'aplicació dels maquillatges en funció de la forma cosmètica.

1.6 Estableix les pautes de selecció de cosmètics per a maquillatge.

1.7 Especifica les característiques dels maquillatges per a pròtesis i de fantasia.

1.8 Estableix les pautes per a la seva correcta manipulació, utilització i conservació.

1.9 Identifica els avantatges i inconvenients dels cosmètics relacionats amb el maquillatge de caracterització i d'efectes especials.

1.10 Aplica la teoria del color per a la selecció de correctors.

1.11 Compara les línies cosmètiques comercials més utilitzades en el maquillatge professional.

1.12 Relaciona la composició dels diferents productes amb la seva forma cosmètica i el seu mecanisme d'acció.

1.13 Valora la qualitat dels cosmètics relacionats amb el maquillatge de caracterització.

1.14 Du a terme proves o assajos de control per a determinar el grau de qualitat dels cosmètics relacionats amb el maquillatge de caracterització.

 

2. Selecciona els materials d'efectes especials complementaris utilitzats en caracterització, identificant-ne les característiques, els efectes i la zona d'aplicació, les funcions i les incompatibilitats.

2.1 Especifica els materials d'efectes especials complementaris al maquillatge de caracterització.

2.2 Estableix les pautes per a la correcta manipulació, utilització i conservació.

2.3 Identifica els avantatges i inconvenients dels productes complementaris relacionats amb el maquillatge de caracterització i d'efectes especials.

2.4 Valora la qualitat dels productes d'efectes especials relacionats amb el maquillatge de caracterització, fent proves de control de qualitat o de seguretat, si escau.

 

Continguts

 

1. Selecció de cosmètics facials i corporals:

1.1 Cosmètics per a la protecció i cures de la pell. Classificació.

1.2 Cosmètics d'higiene. Classificació. Criteris de selecció en funció del tipus de pell. Aplicació. Concepte d'higiene, substàncies netejadores, mecanisme d'acció i formes de presentació.

1.3 Cosmètics d'hidratació, protecció i manteniment de la pell. Mecanisme d'acció i formes de presentació. Classificació i composició. Aplicació. Concepte d'hidratació cutània. Principis actius hidratants. Hidratants facials i corporals.

1.4 Cosmètics protectors de les mans. Cremes barrera. Funcions i criteris de selecció.

1.5 Cosmètics de maquillatge. Composició general: principis actius i excipients. Classificació. Criteris de selecció del maquillatge en funció del tipus de pell i dels efectes a aconseguir.

1.6 Maquillatges de fons. Característiques. Nivell de cobertura, resistència, textures, classificació, formes cosmètiques, efectes i aplicació.

1.7 Cosmètics per fer correccions. Característiques. Capacitat de cobertura, cromaticitat i formes cosmètiques.

1.8 Cosmètics per maquillar els ulls, les galtes i els llavis. Criteris de selecció. Aplicació. Classificació, propietats i formes cosmètiques.

1.9 Línies cosmètiques comercials de maquillatge professional. Estudi comparatiu. Criteris de selecció.

 

2. Selecció i avaluació de cosmètics i productes relacionats amb els efectes especials de caracterització de personatges:

2.1 Maquillatges per a aerògraf: característiques, indicacions, avantatges i desavantatges. Formes de presentació i aplicació.

2.2 Maquillatges específics per a pròtesis: característiques, indicacions, avantatges i desavantatges.

2.3 Cosmètics per a fantasia i corporals: productes hidròfils i bases anhidres. Tipus, formes cosmètiques i aplicació.

2.4 Materials complementaris en el maquillatge tridimensional i d'efectes especials: espessidors, adhesius, sang artificial, carn artificial, entre d'altres.

2.5 Valoració de línies cosmètiques comercials de maquillatge professional. Novetats. Maquillatge HD.

 

UF 3: cosmètics de perruqueria i ungles

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona cosmètics de perruqueria relacionant-ne les característiques amb el procés tècnic a fer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Diferencia els tipus de cosmètics que s'empren en perruqueria.

1.2 Relaciona el mecanisme d'acció d'un xampú amb els ingredients actius que incorpora.

1.3 Relaciona la composició d'un condicionador amb els efectes en la fibra capil·lar.

1.4 Determina els efectes dels protectors sobre la fibra capil·lar.

1.5 Estableix les transformacions que tenen lloc en la fibra capil·lar en els processos de canvi de forma temporal del cabell.

1.6 Relaciona l'aplicació dels cosmètics específics del procés de canvi permanent del cabell amb els canvis químics que provoquen.

1.7 Identifica els components dels cosmètics per a canvis de color i la seva acció sobre la tija capil·lar.

1.8 Valora la importància de l'elecció del cosmètic adequat en cada procés tècnic.

1.9 Du a terme proves o assajos de control per determinar el grau de qualitat dels cosmètics capil·lars relacionats amb la caracterització.

 

2. Selecciona cosmètics relacionats amb la decoració d'ungles i la caracterització d'ungles artificials.

2.1 Diferencia els tipus de cosmètics que s'empren en la decoració i creació d'ungles.

2.2 Selecciona els productes i tècniques adequades a cada necessitat segons el model i l'objectiu a aconseguir en la caracterització del personatge.

2.3 Identifica la composició dels productes decoratius d'ungles i de creació d'ungles artificials.

2.4 Valora la importància de l'elecció del cosmètic adequat a cada procés tècnic.

2.5 Du a terme proves o assajos de control per determinar el grau de qualitat i seguretat dels cosmètics relacionats amb la caracterització d'ungles.

 

Continguts

 

1.Selecció de cosmètics de perruqueria:

1.1 Classificació dels cosmètics emprats en perruqueria.

1.2 Cosmètics per a la higiene del cabell. Composició, mecanisme d'actuació i classificació.

1.3 Cosmètics per al condicionament del cabell. Mecanisme d'actuació, formulació i formes cosmètiques.

1.4 Cosmètics protectors del cabell. Mecanisme d'actuació, efectes i forma d'aplicació.

1.5 Cosmètics per a canvis de forma temporal i permanent del cabell: fonament científic, composició, forma d'actuar i tipus. Fixadors i cosmètics que faciliten el pentinat. Cosmètics reductors i neutralitzadors. Cosmètics especials. Cosmètics complementaris.

1.6 Cosmètics per a canvis de color del cabell: tints i decolorants capil·lars. Composició, mecanisme d'acció, formes cosmètiques i precaucions.

1.7 Compostos que intervenen en els processos de canvi de color: aigua oxigenada (concepte de reaccions redox: oxidació-reducció). Dilucions i barreges, precaucions, conservació i emmagatzematge. Amoníac.

1.8 Criteris de selecció dels cosmètics per a processos tècnics de perruqueria.

 

2. Selecció de cosmètics per a la decoració d'ungles i la creació d'ungles artificials:

2.1 Classificació dels cosmètics emprats per les ungles.

2.2 Cosmètics per a la decoració de les ungles.

2.3 Cosmètics d'higiene, manteniment i protecció de les ungles.

2.4 Cosmètics per a la creació d'ungles artificials.

2.5 Criteris de selecció dels cosmètics i tècniques per a processos tècnics de caracterització d'ungles.

 

UF 4: productes de caracterització

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona productes per a l'emmotllament i el modelatge de pròtesis relacionant-ne les propietats amb els efectes a aconseguir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les característiques dels productes emprats per preparar motlles.

1.2 Determina el producte a d'emprar en funció del resultat desitjat o de l'àrea corporal determinada.

1.3 Determina el material necessari per a la preparació dels productes que s'han de modelar.

1.4 Realitza les operacions fisicoquímiques per a la preparació dels productes.

1.5 Estableix les característiques dels productes de modelatge i positivació.

1.6 Relaciona cada producte amb la seva forma d'utilització.

1.7 Estableix les precaucions dels diferents productes durant la seva manipulació, ús i conservació.

1.8 Identifica els avantatges i inconvenients de cadascun dels productes relacionats amb la creació de motlles, modelatge i positivació de pròtesis.

1.9 Valora la qualitat dels materials d'emmotllament, modelatge i positivació de pròtesis.

1.10 Du a terme proves o assajos de control per determinar el grau de qualitat i de seguretat dels materials.

 

2. Selecciona productes per elaborar calotes i pròtesis relacionant-ne les característiques amb l'objectiu establert.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu els productes per a la preparació de pròtesi i calotes.

2.2 Caracteritza els productes per fixar i eliminar pròtesi i calotes.

2.3 Estableix els criteris d'elecció i el mode d'ús.

2.4 Especifica els productes que es poden aplicar directament sobre l'organisme.

2.5 Descriu les seves característiques i mode d'ús.

2.6 Determina els elements complementaris que poden ser emprats en processos de caracterització.

2.7 Especifica les precaucions que s'han de tenir en compte.

2.8 Valora la qualitat dels materials de caracterització.

2.9 Du a terme proves o assajos de control per determinar el grau de qualitat i seguretat del material.

 

3. Organitza l'emmagatzemament, la higiene i el manteniment dels recursos establint les pautes d'actuació i la gestió de residus.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les condicions òptimes per a la conservació dels recursos en funció de l'ús, la caducitat, les característiques especials i el risc personal i mediambiental.

3.2 Organitza els espais destinats a l'emmagatzematge atenent criteris funcionals i les necessitats i riscos personals, professionals i ambientals.

3.3 Elabora i actualitza un registre documental de fitxes tècniques de cada proveïdor i producte tècnic relacionat amb el taller de caracterització.

3.4 Estableix els mètodes de desinfecció i esterilització d'aparells i estris corresponents a la professió.

3.5 Identifica la tècnica de desinfecció de recursos relacionant el mètode triat amb les variables que determinen el procés.

3.6 Interpreta la normativa sobre la gestió dels residus generats en els processos de caracterització.

3.7 Estableix les pautes per emmagatzemar els residus generats.

 

4. Identifica els riscos derivats de l'ús de productes per a la caracterització determinant les reaccions que poden originar i tenint en compte la legislació vigent i les indicacions del fabricant.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels diferents productes relacionats amb la caracterització de personatges.

4.2 Interpreta correctament les indicacions de l'etiquetatge dels productes específics de caracterització.

4.3 Etiqueta de forma correcta i segura tot aquell envàs que conté algun producte de caracterització a l'engròs.

4.4 Caracteritza les reaccions adverses que poden originar els productes químics utilitzats.

4.5 Estableix les pautes per reconèixer-les i actuar davant de la seva aparició.

4.6 Identifica els productes que poden originar irritacions, al·lèrgies o intoxicacions.

4.7 Determina els elements de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les diferents operacions del procés.

4.8 Identifica les malalties professionals d'aparició en els processos de caracterització.

4.9 Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts

 

1. Selecció de productes per a l'emmotllament i el modelatge de pròtesis:

1.1 Productes per a l'emmotllament. Característiques, criteris de selecció i mode d'ús. Alginats, silicones (base i catalitzador), escaioles, gomes d'uretà, fibra de vidre, Plasti-Paste, entre d'altres.

1.2 Preparació de productes. Pautes per fer barreges. Material necessari. Operacions fisicoquímiques.

1.3 Productes per a modelatge. Característiques, criteris de selecció i formes d'utilització. Ceres, carns artificials, materials plàstics, plastilines i argiles.

1.4 Materials de positivació innovadors. Transferències.

1.5 Precaucions durant la manipulació, forjat, emmagatzematge i adaptació al model.

 

2. Selecció de productes per elaborar calotes i pròtesis:

2.1 Productes per a la fabricació i adaptació de pròtesis capil·lars i calotes: característiques, criteris de selecció, preparació i forma d'aplicació. Precaucions d'ús. Làtex, Glatzan, escuma de làtex, escuma de poliuretà, gelatina, adhesius i dissolvents.

2.2 Productes d'aplicació directa sobre la pell: característiques, criteris de selecció i formes d'aplicació. Sang artificial, cera de cobertura de celles, laca dental, glicerina i d'altres.

2.3 Dispositius complementaris: característiques, criteris de selecció, formes d'aplicació i precaucions. Dispositius dentals, lents de contacte, pestanyes postisses, dispositius de poliuretà rígid i de polièster, entre d'altres.

 

3. Organització de l'emmagatzematge i manteniment dels recursos i la gestió de residus:

3.1 El magatzem de productes de caracterització. Característiques i organització. Distribució, instal·lacions elèctriques, ventilació, il·luminació i precaucions.

3.2 Mètodes de desinfecció i esterilització. Productes per netejar, desinfectar i esterilitzar materials. Equips d'esterilització, glutaraldehid, sabons bactericides i fungicides.

3.3 Estabilitat i alteracions dels productes de caracterització. Causes que poden provocar danys o alteracions. Contaminants més freqüents.

3.4 Condicions de conservació i emmagatzematge dels productes de caracterització. Normes de seguretat. Etiquetatge, caducitat, condicions i organització del magatzem. Substàncies perilloses.

3.4 Seguretat i higiene en la manipulació de productes i materials relacionats amb la caracterització. Pautes per evitar la transmissió d'infeccions i intoxicacions. Normes per a la correcta manipulació de productes i identificació de principis actius que poden originar riscos.

3.5 Gestió de residus. Normativa sobre recollida de productes i materials de caracterització contaminats i/o alterats. Manipulació i control de productes alterats.

 

4. Identificació dels riscos derivats de l'ús de productes i materials per a la caracterització:

4.1 Reaccions adverses a productes per a la caracterització. Tipus, concepte, signes, símptomes, causes i conseqüències. Semblances i diferències entre reaccions al·lèrgiques i irritants.

4.2 Prevenció de reaccions adverses. Tests d'irritació i sensibilització.

4.3 Pautes d'actuació dels professionals davant de reaccions adverses.

4.4 Intoxicacions. Productes que poden originar-les. Precaucions. Forma d'actuar.

4.5 Malalties professionals desenvolupades en els processos de caracterització. Prevenció. Malalties de la pell. Ferides, traumatismes i afeccions respiratòries.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la imatge personal.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en caracterització i maquillatge professional i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la imatge personal.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional d'imatge personal.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis de la família professional d'imatge personal.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de la imatge personal.

1.8 Filons d'ocupació en imatge personal.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la imatge personal segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la imatge personal i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en caracterització i maquillatge professional.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts:

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la imatge personal.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la imatge personal.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de la imatge personal.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la imatge personal amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb la caracterització i el maquillatge professional, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb la caracterització i el maquillatge professional.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa de caracterització i maquillatge professional.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la caracterització i el maquillatge professional.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Du a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa de caracterització i maquillatge professional, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector de la imatge personal, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector de la imatge personal disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa de caracterització i maquillatge professional, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i emplenant-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la imatge personal, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la imatge personal (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la caracterització i el maquillatge professional.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de la caracterització i el maquillatge professional.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa de caracterització i maquillatge professional amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector de la imatge personal. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la caracterització i el maquillatge professional.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la imatge personal.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa de caracterització i maquillatge professional: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector de la imatge personal.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa de caracterització i maquillatge professional.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa de caracterització i maquillatge professional.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb la caracterització i el maquillatge professional.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 13: projecte de caracterització i maquillatge professional

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de caracterització i maquillatge professional. 66 hores

 

UF 1: projecte de caracterització i maquillatge professional

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector segons les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2. Caracteritza les empreses tipus indicant-ne l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3. Identifica les necessitats relacionades amb la caracterització més demandades a les empreses.

1.4. Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.

1.5. Valora les tendències actuals en el sector audiovisual i escènic i identifica noves opcions laborals i camps d'ocupació.

1.6. Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes i als projectes artístics de diferents mitjans audiovisuals i espectacles escènics.

1.7. Determina les característiques específiques requerides al projecte i les variables que condicionen el projecte de caracterització.

1.8. Identifica les formes de relació laboral que s'estableixen en el món artístic, audiovisual i escènic.

1.9. Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions d'aplicació.

1.10. Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.

1.11. Identifica fonts de finançament alternatives relacionades amb els processos artístics, com el mecenatge, el micromecenatge, etc.

1.12. Elabora el guió de treball que se seguirà per elaborar el projecte.

 

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1. Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2. Fa l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

2.3. Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4. Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant-ne l'abast.

2.5. Preveu els recursos tècnics, materials i personals necessaris per fer-lo.

2.6. Fa el pressupost econòmic corresponent.

2.7. Identifica les necessitats de finançament per a la seva posada en marxa.

2.8. Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.

2.9. Identifica els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.

 

3. Planifica l'execució del projecte, determinant-ne el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1. Seqüencia les activitats, justificant-les, temporalitzant-les i ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.

3.2. Determina els recursos i la logística necessària per a cada activitat.

3.3. Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.

3.4. Determina els procediments d'actuació o d'execució de les activitats.

3.5. Identifica els riscos inherents a l'execució, definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i els equips necessaris.

3.6. Planifica l'assignació de recursos tècnics, materials i humans i els temps d'execució.

3.7. Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la implementació.

3.8. Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució.

 

4. Planifica la presentació del projecte als clients, documentant-lo en el suport més adient.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona diferents suports per presentar la proposta.

4.2 Utilitza eines digitals per a la comunicació del projecte de caracterització als clients.

4.3 Elabora dossiers d'aprenentatge i maquetes com a mitjà per a la presentació de projectes.

4.4 Empra recursos comunicatius verbals i no verbals.

4.5 Estableix les pautes per dur a terme una reunió eficaç en la presentació de la proposta als responsables dels mitjans audiovisuals i escènics.

4.6 Estableix les pautes que cal seguir en la comunicació telefònica, postal, telemàtica, etc.

4.7 Utilitza les tecnologies informàtiques per a la comunicació comercial amb els

clients (correus electrònics, pàgines web i blog, entre d'altres).

4.8 Especifica els mecanismes per resoldre els dubtes plantejats.

4.9 Identifica els apartats i l'estructura del plec de condicions per a l'autorització del procés.

4.10 Estableix criteris de professionalitat per a la presentació de projectes de caracterització.

4.11 Respecta les normes deontològiques, la confidencialitat dels projectes i els condicionants pel que fa a drets d'autoria i llicències d'ús dels treballs.

 

5. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

5.1. Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o intervencions.

5.2. Defineix els indicadors de qualitat per fer l'avaluació.

5.3. Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la seva possible solució i el registre.

5.4. Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-hi el sistema de registre.

5.5. Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

5.6. Estableix el procediment per a la participació dels usuaris o clients en l'avaluació i n'elabora els documents específics.

5.7. Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte, quan aquest existeix.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 

Durada: 317 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions de preparació de l'activitat laboral.

1.1 Interpretació de les instruccions rebudes del tutor en l'empresa.

1.2 Maneig dels diferents tipus de documentació utilitzada i generada, associada als processos laborals.

1.3 Aplicació de les normes d'atenció als clients a través d'una comunicació eficaç, segons instruccions i normes establertes.

1.4 Col·laboració en la realització del projecte de caracterització, especificant les necessitats artístiques, tècniques i econòmiques del guió.

1.5 Realització de dissenys gràfics/digitals per definir els personatges.

1.6 Identificació dels treballs tècnics necessaris per caracteritzar els personatges una vegada analitzat el projecte artístic i les característiques de l'intèrpret.

1.7 Identificació de les necessitats de condicionament dels espais en els quals es realitzarà l'activitat laboral.

1.8 Planificació de l'aprovisionament de materials i equips.

1.9 Programació de les activitats per a la posada en marxa del procés de caracterització dels personatges.

1.10 Col·laboració en l'elaboració de protocols tècnics, comercials, de seguretat i higiene i de qualitat, entre d'altres, de l'empresa.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb el disseny i la realització de maquillatges professionals.

2.1 Selecció de tècniques, equips i productes per a la realització dels processos de maquillatge.

2.2 Distribució dels materials i productes segons criteris de funcionalitat.

2.3 Identificació de l'estat de la pell del client/intèrpret, les seves característiques i alteracions.

2.4 Disseny de maquillatges en funció de les característiques personals sociolaborals i escèniques.

2.5 Justificació de l'ús de tècniques de preparació de la pell, prèvies al maquillatge professional.

2.6 Realització de maquillatges facials, corporals i de fantasia.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la implementació de les activitats previstes al quadern o pla de treball de caracterització.

3.1 Interpretació de les instruccions rebudes per a la realització de l'activitat laboral.

3.2 Selecció de tècniques, equips i productes per a la realització dels processos de caracterització.

3.3 Seguiment dels procediments d'atenció i acomodació del model/intèrpret.

3.4 Identificació de les característiques morfològiques de l'usuari/model.

3.5 Especificació de les possibles sensacions que es poden tenir en el moment de fer la presa d'impressió o la col·locació de les pròtesis en el model.

3.6 Elaboració de pròtesis, tenint en compte els protocols establerts.

3.7 Realització d'efectes especials de caracterització segons les especificacions del guió.

3.8 Establiment dels canvis que cal realitzar en el personatge a través del pentinat.

3.9 Adaptació de les pròtesis, els efectes especials, el maquillatge, el pentinat i d'altres elements per fer la caracterització integral del personatge.

3.10 Establiment de mètodes d'extracció dels elements de la caracterització.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb el compliment de les mesures de seguretat i d'higiene amb els productes, processos i instal·lacions de caracterització i maquillatge.

4.1 Responsabilització de l'aplicació de les normes higienicosanitàries durant tot el procés de caracterització.

4.2 Reconeixement de tots aquells comportaments o aptituds susceptibles de produir problemes higienicosanitaris o de seguretat.

4.3 Utilització de la indumentària apropiada per a l'activitat.

4.4 Utilització dels equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes de l'empresa.

4.5 Realització de les operacions de recollida, selecció, classificació i eliminació o abocament de residus, mantenint una actitud de respecte pel medi ambient.

4.6 Establiment de pautes de conservació i emmagatzemament dels productes emprats i elaborats.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb l'avaluació dels processos de maquillatge i caracterització.

5.1 Identificació dels procediments i instruments de gestió de la qualitat.

5.2 Aplicació dels criteris deontològics de la professió.

5.3 Aplicació de mètodes i tècniques per avaluar el nivell de satisfacció.

5.4 Resolució de les incidències sorgides al llarg del procés de caracterització.

5.5 Utilització adequada dels canals de transmissió de la informació establerts en l'empresa o institució.

5.6 Actitud participativa en la realització de les activitats.

5.7 Treball en equip mostrant iniciativa i interès.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)

Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent i de disseny i il·luminació

60

40

40%

Aula tècnica de maquillatge i perruqueria

Taller de fabricació de pròtesis

120

90

60%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de caracterització i maquillatge professional:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Planificació i projectes

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Caracterització de personatges

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Maquillatge professional

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Efectes especials a través del maquillatge

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Creació de pròtesis facials i corporals

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Perruqueria per a la caracterització

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Postisseria

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Disseny digital de personatges 2D 3D

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Disseny gràfic aplicat

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Productes de caracterització i maquillatge

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Projecte de caracterització i maquillatge professional

Estètica

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Professors tècnics de formació professional

Perruqueria

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal o altres títols equivalents

Professors tècnics de formació professional

Estètica

Tècnic superior en estètica o altres títols equivalents

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Planificació i projectes

Disseny digital de personatges 2D 3D

Disseny gràfic aplicat

Productes de caracterització i maquillatge

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Caracterització de personatges

Maquillatge professional

Efectes especials a través del maquillatge

Creació de pròtesis facials i corporals

Perruqueria per a la caracterització

Postisseria

Projecte de caracterització i maquillatge professional

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal o altres títols equivalents

Tècnic superior en estètica o altres títols equivalents

 

 

9. Correspondències

9.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació.

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1255-11_3: planificar, organitzar i gestionar projectes de caracterització

UC_2-1254-11_3: elaborar projectes de caracterització de personatges en funció de projectes artístics

Planificació i projectes

UC_2-1517-11_3: buscar informació i documentar la història i l'evolució en el vestir per a projectes escènics així com la moda i les tendències contemporànies

UC_2-1259-11_3: realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

Caracterització de personatges

UC_2-1259-11_3: realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

UC0066_2: maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals

Maquillatge professional

UC_2-1259-11_3: realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

Efectes especials a través del maquillatge

UC_2-1256-11_3: elaborar pròtesis facials i corporals per a caracterització

Creació de pròtesis facials i corporals

UC_2-1258-11_2: aplicar tècniques de perruqueria per a caracterització

UC_2-0794-11_3: realitzar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

Perruqueria per a la caracterització

UC_2-1257-11_3: elaborar pròtesis piloses per a caracterització

Postisseria

 

Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competències incloses en el títol, d'acord amb el procediment establert en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidats els mòduls professionals productes de caracterització i maquillatge i disseny gràfic aplicat.

 

9.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Planificació i projectes

UC_2-1255-11_3: planificar, organitzar i gestionar projectes de caracterització

UC_2-1254-11_3: elaborar projectes de caracterització de personatges en funció de projectes artístics

Caracterització de personatges

UC_2-1517-11_3: buscar informació i documentar la història i l'evolució en el vestir per a projectes escènics així com la moda i les tendències contemporànies

Maquillatge professional

UC0066_2: maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals

Caracterització de personatges

Maquillatge professional

Efectes especials a través del maquillatge

UC_2-1259-11_3: realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

Creació de pròtesis facials i corporals

UC_2-1256-11_3: elaborar pròtesis facials i corporals per a caracterització

Perruqueria per a la caracterització

 

UC_2-1258-11_2: aplicar tècniques de perruqueria per a caracterització

UC_2-0794-11_3: realitzar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

Postisseria

 

UC_2-1257-11_3: elaborar pròtesis piloses per a caracterització

 

 

Amunt