Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 26/09/2016

  • Número del document ENS/0260/2016

  • Número de control 16273028

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16273028-2016

Dades del DOGC
  • Número 7218

  • Data 03/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/260/2016, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1588/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la possibilitat d'adequar-les a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria, aprovat pel Decret 208/1997, de 30 de juliol, el qual queda derogat per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

S'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar, que permet obtenir el títol de tècnic regulat pel Reial decret 1588/2011, de 4 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'especifiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'indica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de síntesi també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de síntesi.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 9

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1588/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 14 del Reial decret 1588/2011, de 4 de novembre.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 208/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 26 de setembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: perruqueria i cosmètica capil·lar

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge personal

1.5 Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a dur a terme la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com a comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Rebre, emmagatzemar i distribuir el material de perruqueria, controlant-ne el consum i l'estoc.

b) Atendre el client en totes les fases del procés, aplicant procediments establerts.

c) Comprovar l'estat del cabell i del cuir cabellut, manejant instruments d'observació.

d) Preparar i posar al punt el lloc de treball i les instal·lacions, mantenint-los en condicions òptimes per utilitzar-les.

e) Fer canvis de forma permanent en el cabell, seguint les especificacions establertes.

f) Tenyir i descolorir la tija capil·lar, seleccionant cosmètics, tècniques i procediments.

g) Canviar la longitud del cabell, seleccionant eines, accessoris i estris segons les diferents tècniques i estils de tallada.

h) Crear pentinats i recollits, amb o sense pròtesis piloses, personalitzant-los i adaptant-los a les necessitats del client.

i) Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i la cura de mans, peus i ungles.

j) Aplicar tècniques de barberia i perruqueria masculina, identificant les demandes i les necessitats del client.

k) Informar el client sobre les cures, els cosmètics i els hàbits saludables, per assegurar el resultat final dels processos tècnics de perruqueria.

l) Promocionar i vendre productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal.

m) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant-ne els coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i de la comunicació.

n) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.

o) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia.

p) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

q) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.

r) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom en les activitats professionals incloses en els processos de producció o de prestació de serveis.

s) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.

t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

u) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d'una empresa del sector de la imatge personal.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP).

 

Qualificació completa: perruqueria

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0347-11_2: realitzar l'anàlisi capil·lar, per dissenyar protocols de treballs tècnics i aplicar atencions capil·lars estètiques

Es relaciona amb:

UC0347_2: realitzar l'anàlisi capil·lar, per dissenyar protocols de treballs tècnics i aplicar atencions capil·lars estètiques

 

UC_2-0058-11_1: preparar els equips i rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut

Es relaciona amb:

UC0058_2: preparar els equips i rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut

 

UC_2-0348-11_2: realitzar canvis de color totals o parcials al cabell

Es relaciona amb:

UC0348_2: realitzar canvis de color totals o parcials al cabell

 

UC_2-0349-11_2: modificar la forma del cabell temporalment, pentinar-lo i/o recollir-lo

Es relaciona amb:

UC0349_2: modificar la forma del cabell temporalment, pentinar-lo i/o recollir-lo

 

UC_2-0350-11_2: realitzar canvis de forma permanent al cabell

Es relaciona amb:

UC0350_2: realitzar canvis de forma permanent al cabell

 

UC_2-0351-11_2: realitzar la tallada del cabell, l'arranjament i la rasura de barba i bigoti

Es relaciona amb:

UC0351_2: realitzar la tallada del cabell, l'arranjament i la rasura de barba i bigoti

 

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Es relaciona amb:

UC0352_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

 

Qualificació incompleta: cures estètiques de mans i peus

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0356-11_2: atendre els clients del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut

Es relaciona amb:

UC0356_2: atendre el client del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut

 

UC_2-0357-11_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles

Es relaciona amb:

UC0357_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles

 

UC_2-0359-11_2: realitzar tractaments estètics de mans i peus

Es relaciona amb:

UC0359_2: realitzar tractaments estètics de mans i peus

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en empreses d'imatge personal dedicades als processos de perruqueria d'ús social, en les quals es desenvolupen tasques de prestació de serveis, comercialització, aprovisionament, qualitat, protecció davant dels riscos i control d'efluents i residus. Solen actuar per compte d'altri, integrant-se en equips de treball amb persones del mateix nivell de qualificació, inferior o superior.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Perruquer.

b) Barber.

c) Tècnic en coloracions capil·lars.

d) Tècnic en canvis de forma del cabell.

e) Tècnic en tallada de cabell.

f) Tècnic en postisseria.

g) Tècnic en manicura.

h) Tècnic en pedicura.

i) Tècnic o agent comercial d'empreses del sector

j) Recepcionista en empreses de perruqueria.

k) Demostrador d'equips, de cosmètics i de tècniques de perruqueria.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Classificar els materials de perruqueria, identificant-ne les propietats i les condicions idònies de manipulació i conservació, per rebre'ls, emmagatzemar-los i distribuir-los.

b) Interpretar les normes establertes, analitzant les fases dels processos de perruqueria, des de l'acolliment fins al comiat, per atendre l'usuari.

c) Identificar les característiques i les necessitats del pèl i del cuir cabellut, utilitzant mitjans i tècniques d'observació per comprovar-ne l'estat.

d) Seleccionar mitjans, productes i equips, analitzant-ne les característiques, per preparar i posar al punt el lloc de treball.

e) Higienitzar les instal·lacions i els equips, justificant els mètodes de neteja i de desinfecció, per preparar i posar al punt el lloc de treball i les instal·lacions.

f) Aplicar operacions tècniques d'allisada i arrissada, reconeixent i seleccionant els estris i cosmètics, per fer canvis de forma permanent en el cabell.

g) Aplicar tècniques de canvi de color, seguint el procediment establert per tenyir i descolorir la tija capil·lar.

h) Emprar eines i estris de tall, relacionant les tècniques amb els estils, per canviar la longitud del cabell.

i) Manejar equips, estris i accessoris, relacionant les tècniques amb els estils i els actes socials, per fer pentinats i recollits.

j) Seleccionar pròtesis piloses, justificant tècniques de col·locació, per fer pentinats i recollits.

k) Dur a terme operacions tècniques de manicura i de pedicura, justificant els protocols d'execució, per embellir i cuidar mans, peus i ungles.

l) Integrar els procediments del servei de perruqueria masculina, analitzant-ne i relacionant-ne els tipus, les fases i els mètodes, per aplicar tècniques de barberia i de perruqueria masculina.

m) Aplicar estratègies d'assessorament, analitzant els factors que milloren el resultat final, per informar sobre les cures, els cosmètics i els hàbits saludables.

n) Triar els cosmètics adequats, d'acord amb les necessitats de la pell, per informar sobre les cures, els cosmètics i hàbits saludables.

o) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, valorant les característiques i les demandes del mercat per promocionar i vendre productes i serveis d'imatge personal.

p) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i de la comunicació per aprendre i actualitzar els seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals.

q) Desenvolupar treballs en equip i valorar-ne l'organització, participant amb tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i autonomia.

r) Adoptar i valorar solucions creatives davant problemes i contingències que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.

s) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que s'han de transmetre, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia del procés.

t) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les mesures preventives que s'adoptaran, i aplicar els protocols corresponents per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient.

u) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al disseny per a tothom.

v) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència.

w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per dur a terme la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

x) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

y) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l'empresa.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: pentinats i recollits

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 45 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: higiene capil·lar. 33 hores

UF 2: pentinats i acabats. 83 hores

UF 3: recollits. 70 hores

UF 4: extensions i perruques. 33 hores

 

Mòdul professional 2: coloració capil·lar

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 35 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques prèvies a la coloració. 70 hores

UF 2: tècniques de coloració. 93 hores

 

Mòdul professional 3: cosmètica per a perruqueria

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmètics i formes cosmètiques capil·lars. 50 hores

UF 2: cosmètica en el saló de perruqueria. 49 hores

 

Mòdul professional 4: tècniques de tallada del cabell

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 27 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tallada de cabell. 58 hores

UF 2: estils de tallada. 80 hores

 

Mòdul professional 5: canvis de forma permanent del cabell

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: canvis de forma permanent. 99 hores

 

Mòdul professional 6: perruqueria i estilisme masculí

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: barba, bigoti i masclet. 28 hores

UF 2: tallada masculina. 28 hores

 

Mòdul professional 7: anàlisi capil·lar

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: pell, cuir cabellut i annexos cutanis. 49 hores

UF 2: cures estètiques capil·lars. 50 hores

 

Mòdul professional 8: estètica de mans i peus

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: manicura. 23 hores

UF 2: pedicura. 23 hores

UF 3: tractaments estètics de mans i peus. 33 hores

UF 4: decoració d'ungles naturals. 20 hores

 

Mòdul professional 9: imatge corporal i hàbits saludables

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aparells i sistemes del cos humà. 44 hores

UF 2: pautes bàsiques de vida saludables. 40 hores

UF 3: higiene i desinfecció en els serveis d'imatge personal. 15 hores

 

Mòdul professional 10: màrqueting i venda en imatge personal

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: màrqueting i comunicació. 33 hores

UF 2: promoció i venda de productes i serveis. 51 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: anglès tècnic

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

Mòdul professional 14: síntesi

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 99 hores

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: pentinats i recollits

 

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 45 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: higiene capil·lar. 33 hores

UF 2: pentinats i acabats. 83 hores

UF 3: recollits. 70 hores

UF 4: extensions i perruques. 33 hores

 

UF 1: higiene capil·lar

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els diferents procediments d'higiene i de condicionament capil·lar seleccionant els cosmètics en funció del tipus de cabell i del servei posterior que s'ha de dur a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les condicions del cabell i del cuir cabellut amb els mètodes d'observació i d'exploració més adequats.

1.2 Relaciona la composició de la brutícia del cabell i del cuir cabellut amb els diferents mètodes d'higiene capil·lar.

1.3 Relaciona els processos de canvi de forma i de color amb els processos d'higiene capil·lar idonis.

1.4 Selecciona els cosmètics d'higiene capil·lar en funció de les característiques del cabell i del servei posterior que s'ha de fer.

1.5 Selecciona els cosmètics de condicionament capil·lar en funció de les característiques del cabell i del servei posterior que s'ha de dur a terme.

 

2. Du a terme la higiene i el condicionament capil·lar en la posició ergonòmica adequada.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els requisits del rentacaps i de la butaca.

2.2 Justifica les posicions ergonòmiques dels clients i dels professionals durant la higiene i el condicionament capil·lar.

2.3 Determina les fases de la tècnica d'higiene capil·lar.

2.4 Segueix les pautes de manipulació i d'aplicació dels cosmètics.

2.5 Fa les maniobres de massatge per a la neteja del cabell i del cuir cabellut.

2.6 Aplica les tècniques complementàries de relaxació.

2.7 Valora el resultat obtingut.

2.8 Anota les observacions pertinents a la fitxa tècnica.

 

Continguts

 

1. Identificació dels procediments d'higiene i de condicionament capil·lar:

1.1 Operacions prèvies: observació del cabell i del cuir cabellut. Alteracions més freqüents del cuir cabellut i del cabell.

1.2 Brutícia del cabell. Tipus.

1.3 Criteri de selecció de cosmètics. Cosmètics d'higiene capil·lar. Cosmètics de condicionament.

 

2. Higiene i condicionament capil·lar:

2.1 Organització de l'espai d'higiene capil·lar. Característiques i components del rentacaps i de la butaca. Tipus de llenceria.

2.2 Acomodació i preparació dels clients. Posicions ergonòmiques. Protecció dels clients.

2.3 Procés d'higiene capil·lar. Detecció i eliminació de paràsits. Aplicació de cosmètics (xampús, condicionadors). Massatge capil·lar. Tècniques complementàries de relaxació (musicoteràpia i d'altres).

2.4 Fitxa tècnica.

2.5 Avaluació del procés i dels resultats obtinguts en la higiene capil·lar.

 

UF 2: pentinats i acabats

Durada: 83 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona el tipus de pentinat relacionant les característiques del cabell i la morfologia dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els diferents tipus d'ovals i altres aspectes de la morfologia dels clients que influeixen en l'elaboració de propostes de pentinat.

1.2 Identifica les diferents tipologies corporals.

1.3 Relaciona els tipus de pentinat amb l'anàlisi morfològica i capil·lar.

1.4 Identifica la repercussió de factors com el tipus de tallada, les alteracions, els estils i d'altres, en la selecció del pentinat.

1.5 Classifica els pentinats segons el tipus d'esdeveniment i la circumstància.

1.6 Reconeix les tendències en pentinats mitjançant l'anàlisi de fonts documentals.

1.7 Identifica els mètodes d'anàlisi de necessitats i demandes dels clients.

1.8 Dissenya propostes personalitzades de pentinats.

 

2. Prepara la zona de treball seleccionant els mitjans necessaris i identificant les pautes per mantenir-la.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona els aparells generadors de calor en funció del procés.

2.2 Caracteritza els estris i les eines utilitzats.

2.3 Selecciona els motlles en funció de l'efecte desitjat.

2.4 Estableix les pautes de manteniment d'aparells, d'estris i de complements.

2.5 Justifica l'ús d'ornaments i altres complements.

2.6 Identifica els mètodes de conservació i de manteniment dels ornaments.

2.7 Estableix els criteris de selecció de cosmètics per a la creació i/o manteniment del pentinat.

2.8 Aplica les pautes de neteja, de desinfecció i d'esterilització dels estris.

2.9 Col·loca els mitjans necessaris al tocador i a l'àrea de treball.

 

3. Crear pentinats i acabats del cabell relacionant les tècniques amb el resultat final desitjat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les operacions prèvies, les seccions i les particions del cabell en funció del pentinat.

3.2 Estableix les característiques de les diferents tècniques de canvi de forma temporal.

3.3 Selecciona els aparells generadors de calor en funció de la tècnica.

3.4 Selecciona la tècnica d'assecada en funció del tipus de pentinat.

3.5 Estableix el procediment de creació de les anelles i de les ones a l'aigua.

3.6 Crea muntatges amb motlles per fer un marcat.

3.7 Fa correctament la subjecció de motlles, anelles i ones.

3.8 Justifica l'ús de tècniques associades per fer el pentinat.

3.9 Fa el pentinat amb destresa.

3.10 Estableix pautes per a una correcta posició ergonòmica dels professionals i dels clients.

3.11 Relaciona les tècniques d'acabat amb el tipus de pentinat.

3.12 Valora el resultat obtingut.

3.13 Identifica els factors que modifiquen la durada del pentinat.

3.14 Assessora en tècniques bàsiques de manteniment del pentinat.

 

Continguts

 

1. Selecció del pentinat:

1.1 Identificació dels diferents tipus d'ovals, proporcions corporals, formes de crani, perfils, coll i altres aspectes de la fisonomia dels clients.

1.2 Relació entre l'anàlisi morfològica i capil·lar i els pentinats: morfologia facial, del crani, coll i perfil.

1.3 Correcció de desproporcions o altres discordances estètiques del rostre o de la silueta.

1.4 Tipologia corporal segons la morfologia.

1.5 Identificació de les característiques del cabell. Relació amb el pentinat.

1.6 Estil de pentinat: classificació i característiques.

1.7 Relació entre els estils i les tendències, i els diferents tipus de pentinats.

1.8 Anàlisi i interpretació de fonts documentals.

1.9 Detecció de demandes i necessitats dels clients.

1.10 Elaboració de propostes de pentinat.

 

2. Preparació de la zona de treball:

2.1 Equips tèrmics: classificació, característiques i manteniment.

2.2 Estris i eines. Tipus: motlles, elements de subjecció. Característiques. Manteniment. Complements per als pentinats: tipus i característiques.

2.3 Materials de protecció.

2.4 Criteris de selecció de cosmètics.

2.5 Aplicació de tècniques de neteja, esterilització i desinfecció d'estris, mobiliari i aparells.

2.6 Organització del lloc de treball: distribució dels mitjans i materials al tocador i al moble auxiliar de perruqueria.

 

3. Creació de pentinats i acabats del cabell:

3.1 Preparació dels clients. Fases: adaptació ergonòmica i protecció.

3.2 Operacions prèvies: seccions, particions i aplicació de cosmètics protectors i facilitadors del pentinat. Criteris de selecció.

3.3 Tècniques de canvis de forma temporal per calor. Criteris de selecció d'aparells i d'estris. Característiques i pautes d'utilització.

3.4 Tècniques de canvis de forma temporal per humitat. Pautes per fer-les.

3.5 Tècniques de canvis de forma temporal mitjançant motlles. Característiques i pautes d'utilització.

3.6 Tècniques associades al pentinat: raspallar, crepar, batre i polir. Pautes per fer-les.

3.7 Combinació de tècniques per a l'elaboració del pentinat. Elements que influeixen en l'elaboració d'un pentinat. Pautes generals per a la preparació del procés del pentinat.

3.8 Selecció de tècniques i creació.

3.9 Tècniques d'acabats. Característiques i pautes per fer-les.

3.10 Avaluació del procés i dels resultats obtinguts.

3.11 Factors que modifiquen la durada del pentinat.

3.12 Tècniques de manteniment del pentinat.

3.13 Assessorament als clients.

 

UF 3: recollits

Durada: 70 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona el tipus de recollit relacionant les característiques del cabell amb la morfologia dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els diferents tipus d'ovals i altres aspectes de la morfologia que influeixen en l'elaboració de propostes de recollits.

1.2 Identifica les diferents tipologies corporals.

1.3 Relaciona els diferents tipus de recollit amb l'anàlisi morfològica i capil·lar.

1.4 Identifica la repercussió de factors com el tipus de tallada, les alteracions, els estils i d'altres, en la selecció del recollit.

1.5 Classifica els recollits segons el tipus d'esdeveniment i de la circumstància.

1.6 Estableix les formes i les tendències en els recollits.

1.7 Reconeix les tendències en pentinats mitjançant l'anàlisi de fonts documentals.

1.8 Identifica els mètodes d'anàlisi de necessitats i demandes dels clients.

1.9 Dissenya propostes personalitzades de recollits.

 

2. Prepara la zona de treball seleccionant els mitjans necessaris i identificant les pautes per mantenir-la.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona els aparells generadors de calor en funció del procés.

2.2 Caracteritza els estris i les eines utilitzats.

2.3 Selecciona els motlles en funció de l'efecte desitjat.

2.4 Estableix les pautes de manteniment d'aparells, d'estris i de complements.

2.5 Justifica l'ús d'ornaments i altres complements.

2.6 Identifica els mètodes de conservació i de manteniment dels ornaments.

2.7 Estableix els criteris de selecció de cosmètics per a l'elaboració i/o manteniment del recollit.

2.8 Aplica les pautes de neteja, de desinfecció i d'esterilització dels estris.

2.9 Col·loca els mitjans necessaris al tocador i a l'àrea de treball.

 

3. Crea recollits de cabell relacionant-ne les tècniques amb el resultat final desitjat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Du a terme les operacions prèvies relacionades amb el recollit.

3.2 Selecciona les eines, els productes i els complements.

3.3 Diferencia les tècniques d'elaboració dels diferents trenats.

3.4 Crea correctament anelles, torçades, bucles, nusos i altres.

3.5 Estableix criteris de selecció de postissos en funció de l'estil de recollit.

3.6 Selecciona i adapta postissos i crepès en la creació de recollits.

3.7 Justifica la combinació de tècniques per a l'elaboració del recollit.

3.8 Justifica l'ús de tècniques associades per fer en el recollit.

3.9 Relaciona els mètodes de subjecció del recollit amb els estris i les eines apropiats.

3.10 Justifica la utilització d'ornaments i de complements com a factor potenciador de l'estil.

3.11 Du a terme el procés del recollit amb destresa.

3.12 Estableix pautes per a una correcta posició ergonòmica dels professionals i dels clients.

3.13 Valora el resultat obtingut.

3.14 Identifica els factors que modifiquen la durada del recollit.

3.15 Assessora en les tècniques bàsiques de manteniment del recollit.

 

Continguts

 

1. Selecció del recollit:

1.1 Identificació dels diferents tipus d'ovals, proporcions corporals, formes de crani, perfils, coll i altres aspectes de la fisonomia del clients.

1.2 Relació entre l'anàlisi morfològica i capil·lar i els recollits: morfologia facial, del crani, coll i perfil.

1.3 Correcció de desproporcions o altres discordances estètiques del rostre o de la silueta.

1.4 Tipologia corporal segons la morfologia.

1.5 Identificació de les característiques del cabell. Relació amb el recollit.

1.6 Estil i formes de recollits: classificació i característiques.

1.7 Relació entre els estils i les tendències i els diferents recollits.

1.8 Anàlisi i interpretació de fonts documentals.

1.9 Detecció de demandes i necessitats dels clients.

1.10 Elaboració de propostes de recollits.

 

2. Preparació de la zona de treball:

2.1 Equips tèrmics: classificació, característiques i manteniment.

2.2 Estris i eines. Tipus: motlles, elements de subjecció. Característiques. Manteniment. Complements per als recollits: tipus i característiques.

2.3 Materials de protecció.

2.4 Criteris de selecció de cosmètics.

2.5 Aplicació de tècniques de neteja, esterilització i desinfecció d'estris, mobiliari i aparells.

2.6 Organització del lloc de treball: distribució dels mitjans i materials al tocador i al moble auxiliar de perruqueria.

 

3. Elaboració de recollits:

3.1 Preparació dels clients. Fases: adaptació ergonòmica i protecció.

3.2 Operacions prèvies: seccions, particions. Preparació del cabell: criteris de selecció i d'execució.

3.3 Selecció d'eines, de productes i de complements.

3.4 Tècniques bàsiques per a l'elaboració de recollits: tipus, descripció, característiques i mode d'elaboració. Els trenats. Enrotllats i coques. Bucles, anelles i nusos. Les torçades. Els creuats. El plomall. El teixit. La xarxa. Els tirabuixons.

3.5 Combinació de tècniques per a l'elaboració del recollit. Elements que influeixen en l'elaboració, pautes generals per a la preparació i punts de subjecció.

3.6 Tècniques associades al recollit: raspallar, crepar, batre i polir. Pautes d'elaboració.

3.7 Els postissos: tipus, protocol d'aplicació i la seva adaptació al recollit.

3.8 El crepè: tipus, indicacions i criteris de selecció en funció de les necessitats d'adaptació al recollit.

3.9 Adaptació d'ornaments i de complements: tècnica de fixació en el recollit.

3.10 Avaluació del procés i dels resultats obtinguts.

3.11 Factors que modifiquen la durada del recollit.

3.12 Tècniques de manteniment del recollit.

3.13 Assessorament als clients.

 

UF 4: extensions i perruques

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Col·loca i adapta perruques seguint les operacions d'adaptació, de subjecció i d'ajustament.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza els tipus de perruques i les seves tècniques d'adaptació.

1.2 Justifica la selecció de perruques en funció de les necessitats personals i socials dels clients.

1.3 Adapta les perruques correctament amb la subjecció i l'ajustament adequats.

 

2. Adapta extensions col·locant-les en funció de les demandes dels clients.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els diferents tipus d'extensions segons la seva tècnica de fixació.

2.2 Identifica eines i estris per col·locar i retirar extensions de cabell.

2.3 Selecciona productes cosmètics per col·locar i retirar extensions de cabell.

2.4 Proposa l'adaptació d'extensions en funció de la demanda dels clients.

2.5 Selecciona el tipus d'extensions de cabell.

2.6 Adapta i col·loca adequadament les extensions del cabell.

2.7 Retira adequadament les extensions del cabell.

2.8 Assessora en les tècniques bàsiques de manteniment de les extensions de cabell.

2.9 Estableix les pautes de manteniment i la conservació de les extensions de cabell.

 

Continguts

 

1. Col·locació de perruques:

1.1 Perruques: tipus i indicacions.

1.2 Criteris de selecció en funció de les necessitats personals i socials.

1.3 Adaptació cranial.

1.4 Procediment de col·locació de perruques.

1.5 Pautes de manteniment i de conservació de les perruques.

 

2. Adaptació d'extensions de cabell:

2.1 Les extensions: característiques i tipus segons la tècnica de fixació. Rastes i cordons.

2.2 Estris i eines: característiques i utilització.

2.3 Cosmètics: tipus i funcions.

2.4 Procediments previs a la col·locació d'extensions.

2.5 Tècniques de col·locació i adaptació d'extensions.

2.6 Tècniques per a la retirada d'extensions.

2.7 Avaluació del procés i dels resultats obtinguts en la col·locació d'extensions.

2.8 Pautes de manteniment i conservació de les extensions.

 

 

Mòdul professional 2: coloració capil·lar

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 35 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques prèvies a la coloració. 70 hores

UF 2: tècniques de coloració. 93 hores

 

UF 1: tècniques prèvies a la coloració

Durada: 70 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Proposa canvis de coloració total o parcial del cabell relacionant les demandes dels clients amb les seves característiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona els principis de la teoria del color amb els processos de canvi de coloració.

1.2 Identifica l'escala de tons i de reflexos del color natural del cabell.

1.3 Diferencia els tons i els reflexos del color del cabell en la carta de colors.

1.4 Identifica els aspectes que condicionen el procés de canvi de color.

1.5 Examina l'estat del cuir cabellut i del cabell.

1.6 Enregistra les dades obtingudes a la fitxa tècnica.

1.7 Reconeix la influència de les alteracions cromàtiques en els processos de canvi de color.

1.8 Analitza les diferents tècniques de canvi de coloració total i/o parcial.

1.9 Identifica les tendències de moda en la coloració total i/o parcial del cabell.

1.10 Identifica les necessitats i les demandes dels clients per a la proposta de canvi de color.

 

2. Prepara el protocol per a l'aplicació de tints capil·lars justificant la selecció de mitjans i les operacions de preparació del producte.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els estris, els materials i els equips necessaris per als canvis de color.

2.2 Justifica la selecció de cosmètics per al canvi de color.

2.3 Justifica la selecció del producte oxidant segons el seu efecte, les característiques del cabell i el resultat final desitjat.

2.4 Fa els càlculs volumètrics per a la dilució de l'oxidant en funció de les necessitats.

2.5 Fa la mescla dels cosmètics per al canvi de color.

2.6 Estableix les condicions de seguretat i d'higiene en la preparació i manipulació de cosmètics.

2.7 Determina els criteris de selecció en l'aplicació de mètodes d'higiene, de desinfecció i d'esterilització.

 

3. Aplica les tècniques prèvies a la coloració i a la descoloració seleccionant i justificant el procediment de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Acomoda els clients i aplica les mesures de protecció dels usuaris i dels professionals.

Justifica l'aplicació de la prova de tolerància al tint.

3.2 Justifica l'aplicació del test de tolerància, porositat i resistència.

3.3 Identifica les pautes d'aplicació del test de tolerància, porositat i resistència.

3.4 Identifica les pautes d'aplicació de la prova de tolerància.

3.5 Determina els casos en els quals està indicat aplicar tècniques prèvies a la coloració.

3.6 Diferencia les pautes d'aplicació de les diferents tècniques prèvies a la coloració.

3.7 Justifica l'elecció de les tècniques prèvies a la coloració.

3.8 Prepara el cabell amb l'aplicació de tècniques de mordent, prepigmentació o decapatge.

 

Continguts

 

1. Proposta de canvi de color:

1.1 Teoria del color i la seva influència en els processos de canvi de color. Concepte de color i pigment. Les barreges: additiva i substractiva. Els colors primaris, secundaris i complementaris. La modulació del color. Saturació i lluminositat. Simbologia dels colors. Escala de tons i reflexos. To d'un color. Carta de colors.

1.2 Identificació dels aspectes que condicionen el procés de canvi de color. Estudi de l'estat del cabell: test de porositat, resistència i incompatibilitat. Estudi estètic: color de pell, edat, activitat professional. Influència de les alteracions cromàtiques en els processos de canvi de color. Percentatge de cabells blancs.

1.3 Classificació dels tints capil·lars. Segons la durada: temporals, semipermanents i permanents. Segons l'efecte: progressius i instantanis. Segons la composició: vegetal, metàl·lics, compostos i organicosintètics.

1.4 Adequació a les necessitats, les demandes i les característiques personals. Anàlisi del cabell, longitud, color, forma. Anàlisi de la morfologia dels clients. Aplicació de tècniques prèvies a la coloració.

1.5 Fitxa tècnica.

1.6 Tendències de moda en la coloració.

 

2. Preparació del procés d'aplicació:

2.1 Selecció d'estris i de materials. Característiques.

2.2 Criteris de selecció del producte colorant i del producte oxidant. Pautes de preparació i manipulació.

2.3 El cosmètic decolorant. Pautes de preparació i de manipulació.

2.4 Protecció dels clients i dels professionals.

2.5 Mètodes d'higiene, de desinfecció i d'esterilització. Pautes d'aplicació.

 

3. Aplicació de mesures i tècniques prèvies:

3.1 Mesures de seguretat en els processos de canvi de color: criteris de preparació i d'acomodació dels clients. Mesures de protecció dels professionals i dels usuaris.

3.2 Prova de tolerància: pautes i criteris per fer-la.

3.3 Informació als clients. Mesures davant una reacció adversa.

3.4 Tècniques prèvies a la coloració permanent. Procediment de treball. Precaucions.

3.5 Tècnica de mordent. Tècnica de prepigmentació. Tècnica de decapatge.

 

UF 2: tècniques de coloració

Durada: 93 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Du a terme les operacions de coloració del cabell seleccionant i justificant el procediment de treball.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el mecanisme d'actuació de la coloració temporal i semipermanent.

1.2 Diferencia les pautes d'aplicació dels colorants temporals i semipermanents.

1.3 Relaciona els tipus de coloració permanent amb les tècniques d'aplicació del color.

1.4 Segueix el protocol de les diferents tècniques de coloració permanent del cabell.

1.5 Aplica els diferents tipus de tècniques de coloració parcial.

1.6 Identifica les tècniques complementàries en els processos de coloració.

1.7 Determina les variables que determinen el procés de coloració.

1.8 Verifica la coincidència del color seleccionat amb el resultat de la coloració.

1.9 Especifica les mesures de precaució i les normes de seguretat.

1.10 Aplica la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

1.11 Aplica mesures de primers auxilis específiques, si escau.

1.12 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

2. Aplica les tècniques de descoloració del cabell relacionant-ne el procediment de treball amb el resultat final.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els fonaments de la descoloració.

2.2 Determina les fases del procés de descoloració.

2.3 Determina les variables que afecten el procés de descoloració.

2.4 Identifica les tècniques d'hidratació, nutrició i reestructurants en els tractaments capil·lars per a cabells descolorats.

2.5 Aplica cosmètics descolorants sobre cabell natural i sobre cabell tenyit.

2.6 Relaciona el grau de descoloració amb el temps d'exposició com a factor determinant del procés.

2.7 Utilitza diferents tècniques de descoloració per a la creació de blens.

2.8 Retoca arrels.

2.9 Especifica les mesures de precaució i les normes de seguretat.

2.10 Aplica la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

2.11 Aplica mesures de primers auxilis específiques, si escau.

2.12 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

3. Estableix pautes d'assessorament als clients determinant les mesures per al manteniment del color.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Assessora sobre els cosmètics de manteniment segons les característiques del cabell.

3.2 Identifica les atencions per a la cura dels cabells descolorits.

3.3 Detecta les causes de les possibles desviacions en el servei prestat.

3.4 Proposa mesures correctives que permetin adequar els resultats obtinguts als esperats.

3.5 Determina els criteris que permeten avaluar els resultats finals obtinguts.

3.6 Obté informació sobre el grau de satisfacció dels clients.

3.7 Anota el seguiment del procés (desviacions, correccions i assessorament) en la fitxa tècnica, amb la terminologia adequada.

 

Continguts

 

1. Operacions de coloració:

1.1 Coloració temporal i semipermanent. Objectius. Característiques. Sistema d'actuació. Criteris de selecció. Formes de presentació. Precaucions d'ús i normes de seguretat.

1.2 Canvis de coloració vegetal. Tècnica i precaucions d'aplicació. Preparació de la barreja. Avantatges i inconvenients.

1.3 Canvis de coloració metàl·lica. Tècnica i precaucions d'aplicació. Preparació de la barreja. Avantatges i inconvenients.

1.4 Formes cosmètiques. Colorants. Oxidants. Expressió de la seva concentració: volums o percentatge.

1.5 Procés de coloració permanent total: procediment, fases i pautes d'aplicació. Factors que intervenen en l'aplicació.

1.6 Tècniques complementàries. Procés de coloració permanent parcial: procediment, fases i pautes d'aplicació. Factors que intervenen en l'aplicació.

 

2. Tècniques de descoloració al cabell:

2.1 Mecanisme d'actuació, principis i funció de la descoloració.

2.2 Variables o factors que determinen el procés de descoloració.

2.3 Els catalitzadors: calor humida, vapor, calor seca i infraroigs.

2.4 Aparells: característiques, finalitats, pautes d'utilització i de manteniment.

2.5 Procés de descoloració. Procediment, fases i pautes d'aplicació.

 

3. Seguretat i higiene en els processos de coloració:

3.1 Mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització aplicats als estris i als aparells.

3.2 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents.

3.3 Normes de seguretat i d'higiene en l'aplicació de les tècniques de coloració i en la conservació dels estris i dels aparells.

 

4. Assessorament de cosmètics de manteniment i cures del cabell:

4.1 Pautes per al manteniment del color i cura del cabell descolorit.

4.2 Cosmètics de manteniment del color i cura del cabell descolorit.

4.3 Fitxa tècnica.

4.4 Avaluació del procés i dels resultats obtinguts en l'aplicació de la coloració i descoloració total i parcial del cabell.

4.5 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

4.6 Mesures correctives de les desviacions.

 

 

Mòdul professional 3: cosmètica per a perruqueria

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmètics i formes cosmètiques capil·lars. 50 hores

UF 2: cosmètica en el saló de perruqueria. 49 hores

 

UF 1: cosmètics i formes cosmètiques capil·lars

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els cosmètics analitzant-ne la composició i la presentació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques del producte cosmètic segons la reglamentació tecnicosanitària.

1.2 Especifica la funció dels grups de components bàsics de la fórmula d'un cosmètic.

1.3 Relaciona les característiques de les substàncies emprades en els cosmètics amb la funció que hi exerceixen.

1.4 Analitza els elements que constitueixen la part externa d'un cosmètic i en valora la importància com a mitjà d'informació als consumidors.

1.5 Identifica la normativa que ha de complir l'etiquetatge.

 

2. Prepara productes cosmètics per a perruqueria interpretant-ne els procediments d'elaboració.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Classifica el material i els equips de laboratori emprats en la preparació de productes cosmètics.

2.2 Du a terme les operacions bàsiques per elaborar cosmètics.

2.3 Identifica les mesures d'higiene i d'asèpsia que s'han d'aplicar en la preparació de productes cosmètics.

2.4 Especifica la diferència entre composició quantitativa i qualitativa.

2.5 Caracteritza les diferents formes cosmètiques.

2.6 Determina les pautes d'elaboració en funció del tipus de cosmètic que s'ha de preparar.

2.7 Prepara cosmètics senzills emprant les matèries primeres, el material i els equips adequats.

 

3. Manipula i emmagatzema cosmètics analitzant-ne les condicions òptimes de conservació i les tècniques de gestió dels residus generats.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix les causes i els factors que produeixen amb més freqüència alteracions en els cosmètics.

3.2 Relaciona les alteracions de la composició dels productes cosmètics amb els canvis que s'originen en les seves característiques organolèptiques.

3.3 Identifica les condicions òptimes d'emmagatzematge per garantir la correcta conservació dels productes cosmètics.

3.4 Especifica les pautes correctes de manipulació dels productes cosmètics per garantir unes condicions higienicosanitàries idònies d'aplicació.

3.5 Identifica les pautes de recollida dels productes cosmètics contaminats i/o alterats en la normativa vigent.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels cosmètics per a perruqueria:

1.1 Concepte de cosmètic. Reglamentació tecnicosanitària dels productes cosmètics.

1.2 La fórmula cosmètica. Components del cosmètic: principi actiu, vehicle o excipient i additius (conservants, perfums i colorants). Part externa: envàs, embalatge i prospecte.

1.3 L'etiquetatge: requisits. Símbols (PAO). Normes que s'han complir. Nomenclatura o codi INCI.

 

2. Composició, mecanisme d'acció i formes cosmètiques:

2.1 Anàlisi de la funcionalitat dels cosmètics. Efectes esperats en funció dels principis actius i dels components.

2.2 Formes cosmètiques. Relació entre la funció i l'aplicació dels cosmètics.

2.3 Penetració cutània dels cosmètics.

 

3. Preparació de productes cosmètics per a perruqueria:

3.1 Principis bàsics de química cosmètica. Concepte d'àcid-base. Concepte de pH i determinació. Concepte de reacció: tipus i característiques. Concepte d'oxidació i de reducció. Concepte de dissolució: característiques, propietats, expressió de les concentracions.

3.2 El laboratori cosmètic. Estris i equips bàsics. Mesures d'higiene i asèpsia. Pautes de netedat i col·locació del material de laboratori.

3.3 Matèries primeres més comunes utilitzades en la formulació cosmètica: components lipòfils, components hidròfils, tensioactius i additius.

3.4 Operacions elementals en la preparació de cosmètics. Mesures de pes i volum. Operacions de separació de components per procediments físics: filtració i decantació. Homogeneïtzació. Extracció de substàncies actives.

3.5 Preparació de productes cosmètics senzills d'ús immediat: emulsions naturals, dissolucions, suspensions temporals, altres.

3.6 Anàlisi de la composició qualitativa i quantitativa d'un cosmètic. Criteris de valoració del producte acabat.

 

4. Manipulació i emmagatzematge de cosmètics:

4.1 Estabilitat i alteracions dels cosmètics.

4.2 Pautes de manipulació i d'aplicació. Alteracions relacionades amb la manipulació i l'aplicació de cosmètics.

4.3 Requeriments de l'espai, de conservació, característiques d'emmagatzematge específiques. Inventari i gestió d'estocs.

4.4 La gestió de residus als establiments de perruqueria i botigues especialitzades. Normativa sobre la recollida de productes cosmètics contaminats i alterats.

 

UF 2: cosmètica en el saló de perruqueria

Durada: 49 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els cosmètics i les formes cosmètiques d'higiene i de cures capil·lars analitzant-ne la composició i els efectes esperats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica els cosmètics propis dels establiments de perruqueria.

1.2 Relaciona el mecanisme d'acció d'un xampú amb els seus ingredients actius.

1.3 Relaciona la composició d'un condicionador amb els seus efectes en la fibra capil·lar.

1.4 Determina els efectes dels protectors en la fibra capil·lar.

1.5 Identifica la composició dels cosmètics per a les alteracions capil·lars propis dels establiments de perruqueria.

 

2. Caracteritza els cosmètics per al canvi de forma i color relacionant-ne les característiques amb el procés tècnic de perruqueria.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les transformacions de la fibra capil·lar en els processos de canvi de forma temporal i permanent del cabell.

2.2 Relaciona els processos de canvi de forma temporal del cabell amb la composició dels cosmètics específics.

2.3 Relaciona els processos de canvi de forma permanent del cabell amb la composició dels cosmètics específics.

2.4 Identifica el mecanisme d'acció dels components dels cosmètics per a canvis de color i la seva acció sobre la tija capil·lar.

2.5 Descriu l'evolució dels principis actius i de les formes cosmètiques en la història de la perruqueria.

 

3. Identifica els cosmètics per a les tècniques complementàries de perruqueria relacionant-ne la composició amb els efectes.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els cosmètics per a manicura i pedicura, i relaciona els principis actius amb el seu mecanisme d'acció.

3.2 Identifica els cosmètics per a tractaments estètics de mans i peus, i relaciona els principis actius amb el seu mecanisme d'acció.

3.3 Relaciona les diferents formes cosmètiques amb la seva forma d'aplicació.

3.4 Classifica els cosmètics propis del procés d'afaitat.

3.5 Explica l'acció dels cosmètics per a barberia en funció dels seus principis actius.

3.6 Selecciona els cosmètics adequats a les característiques dels clients.

3.7 Caracteritza la cosmètica masculina de protecció i de tractament.

 

4. Identifica la informació comercial sobre els cosmètics i les tècniques complementàries de perruqueria.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Classifica les línies comercials dels cosmètics per a perruqueria.

4.2 Estableix les diferències entre els cosmètics de venda al públic i els d'ús professional.

4.3 Descriu els establiments específics de venda de cosmètics per a perruqueria.

4.4 Elabora les fitxes informatives sobre els efectes i l'aplicació dels cosmètics.

4.5 Relaciona el consell professional amb la millora del servei de venda de cosmètics.

4.6 Valora la importància de mantenir una constant actualització en productes d'innovació en perruqueria.

4.7 Utilitza diferents mitjans per obtenir informació sobre innovacions cosmètiques per a perruqueria.

 

Continguts

 

1. Selecció de cosmètics per a processos d'higiene i cures capil·lars:

1.1 Classificació dels cosmètics presents als salons de perruqueria i a les botigues especialitzades.

1.2 Cosmètics per a la higiene del cabell: composició, mecanisme d'actuació i classificació. La brutícia capil·lar i del cuir cabellut.

1.3 Cosmètics per al condicionament del cabell: mecanisme d'actuació, formulació i formes cosmètiques.

1.4 Productes per a condicionar els diferents tipus de cabell.

1.5 Cosmètics protectors del cabell: mecanisme d'actuació, efectes i forma d'aplicació.

1.6 Cosmètics per a les alteracions capil·lars més freqüents al saló de perruqueria: cabell sec i castigat, pitiriasi, seborrea, deshidratació i cuir cabellut sensible. Cosmètics per a la cura del cabell en situacions especials: estats carencials, postpart i menopausa.

 

2. Classificació dels cosmètics de manicura i pedicura:

2.1 Característiques dels cosmètics de manicura i pedicura: composició, mecanisme d'acció, formes cosmètiques, finalitat i mode d'aplicació. Criteris de selecció.

2.2 Característiques dels cosmètics dels tractaments estètics de mans i peus: composició, mecanisme d'acció, formes cosmètiques, finalitat i mode d'aplicació.

2.3 Noves tendències cosmètiques del sector.

 

3. Classificació dels cosmètics per a l'afaitada:

3.1 Característiques: composició, mecanisme d'acció, formes cosmètiques, finalitat i mode d'aplicació. Criteris de selecció dels cosmètics per a l'afaitada.

3.2 Cosmètica masculina de protecció i de tractament de la pell relacionada amb el procés d'afaitat.

 

4.Selecció de cosmètics per a processos tècnics de perruqueria:

4.1 Cosmètics per a canvis de forma temporal: fonament científic, composició, mecanisme d'actuació i tipus. Productes de canvi de forma temporal per a cada tipus de cabell.

4.2 Cosmètics per a canvis de forma permanent: fonament científic, composició, mecanisme d'actuació i tipus. Productes de canvi de permanent per a cada tipus de cabell.

4.3 Cosmètics per a canvis de color del cabell: composició i mecanisme d'actuació dels tints i dels descolorants capil·lars. Tipus de tints, classificació segons el seu origen i la durada. Formes cosmètiques.

4.4 Noves tendències i avenços tecnològics en cosmètica capil·lar. Fons d'informació.

 

 

Mòdul professional 4: tècniques de tallada del cabell

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 27 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tallada de cabell. 58 hores

UF 2: estils de tallada. 80 hores

 

UF 1: tallada de cabell

Durada: 58 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara la zona de treball seleccionant els mitjans, els estris i les eines.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona els estris i les eines necessaris per aplicar les diferents tècniques de tallada.

1.2 Identifica els diferents tipus de tisores, navalles i maquinetes.

1.3 Aplica les mesures de protecció dels professionals i dels clients.

1.4 Estableix pautes per a una correcta posició ergonòmica dels professionals i dels clients en el procés.

1.5 Selecciona la llenceria i el material auxiliar per a la tallada.

1.6 Aplica els protocols de neteja, desinfecció i esterilització de les eines i dels estris utilitzats en els processos de tallada.

1.7 Aplica mesures de conservació i de protecció dels estris tallants.

1.8 Segueix la normativa actual de control d'estris tallants.

 

2. Caracteritza les tècniques de tallada relacionant-les amb el resultat final desitjat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les diferents tècniques de tallada: tallada recta, desfilatge, dentat, buidat i punteig, entre d'altres.

2.2 Descriu la tècnica de tallada programada.

2.3 Selecciona els estris utilitzats en cada tècnica.

2.4 Estableix les línies de tallada per a cada tècnica.

2.5 Determina les zones on s'aplica.

2.6 Selecciona els protocols per fer les tècniques de tallada recta, desfilatge, dentat, buidat i punteig entre d'altres, en funció del resultat desitjat.

2.7 Selecciona els protocols per fer la tècnica de tallada programada.

 

3. Talla el cabell amb les tisores relacionant la tècnica amb les característiques del cabell i l'estil de tallada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Estableix les pautes per a la utilització de les tisores.

3.2 Relaciona les diferents tècniques amb el resultat que es vol aconseguir.

3.3 Efectua les tècniques prèvies per al condicionament del cabell.

3.4 Determina les seccions prèvies del cabell, particions, posició del cap, importància del ble guia, angle de tallada, posició dels dits i línia de tallada.

3.5 Identifica les variables per tallar.

3.6 Talla amb les tisores amb seguretat, destresa i en l'ordre establert.

 

4. Talla el cabell amb navalla relacionant la tècnica, les característiques del cabell i l'estil de tallada.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les diferències entre la tallada amb navalla i la tallada amb tisores.

4.2 Estableix pautes per a la utilització de la navalla.

4.3 Munta i desmunta la fulla de la navalla.

4.4 Determina les seccions per tallar amb navalla.

4.5 Relaciona l'angle d'inclinació de la navalla amb l'efecte desitjat.

4.6 Talla amb navalla amb seguretat, destresa i en l'ordre establert.

4.7 Determina les precaucions que s'han de prendre en la utilització de la navalla.

 

5. Talla el cabell amb maquineta relacionant la tècnica amb les característiques del cabell i l'estil de la tallada.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Estableix pautes per a la utilització de la maquineta.

5.2 Selecciona els accessoris i els estris en funció de la longitud desitjada del cabell.

5.3 Munta i desmunta els components i els accessoris.

5.4 Verifica l'estat de la maquineta.

5.5 Aplica tècniques prèvies per al condicionament del cabell.

5.6 Talla amb maquineta amb seguretat, destresa i en l'ordre establert.

5.7 Fa el perfil del contorn i del naixement del cabell.

 

Continguts

 

1. Preparació del lloc de treball. Identificació i selecció d'estris i d'eines:

1.1 Estris i eines bàsiques de tallada: tipus i característiques.

1.2 Preparació dels professionals, dels clients i del lloc de treball: mesures de protecció. Ergonomia.

1.3 Llenceria i material auxiliar per a la tallada. Organització del lloc de treball.

1.4 Protocols per a l'aplicació de mesures de neteja, desinfecció i esterilització d'estris, aparells i eines utilitzades.

1.5 Manteniment de les eines de la tallada: afilament, greixatge i protecció.

1.6 Normativa de control de residus i estris tallants.

 

2. Caracterització de les tècniques de tallada:

2.1 Aspectes que caracteritzen les tècniques de tallada: longitud, volum i textura.

2.2 Tècnica de tallada recta: estris utilitzats i protocol per fer-la.

2.3 Tècnica de desfilatge: estris utilitzats i protocol per fer-la.

2.4 Tècnica de dentat: estris utilitzats i protocol per fer-la.

2.5 Tècnica de buidat: estris utilitzats i protocol per fer-la.

2.6 Tècnica de punteig: estris utilitzats i protocol per fer-la.

2.7 Tallada programada: estris utilitzats i protocols per fer-la.

 

3. Tallada de cabell amb tisores:

3.1 Utilització de les tisores en les diferents tècniques: tallada recta, desfilatge, dentat, buidat i punteig.

3.2 Criteris de selecció de la tècnica de tallada de cabells amb tisores.

3.3 Operacions prèvies a la tallada amb tisores.

3.4 Protocol per fer-la. Seccions: pautes i criteris. Particions. Posició del cap. Ble guia: tipus i direcció. Angle de projecció dels blens. Posició dels dits. Línia de tallada.

 

4. Tallada de cabell amb navalla:

4.1 Utilització de la navalla: subjecció i mesures de protecció.

4.2 Criteris de selecció de les tècniques de tallada de cabell amb navalla.

4.3 Operacions prèvies a la tallada amb navalla.

4.4 Protocol per fer-la. Pautes i criteris. Seccions. Ble guia. Angle de tall de la navalla.

4.5 Mesures de precaució.

 

5. Tallada de cabell amb maquineta:

5.1 Utilització de la maquineta.

5.2 Preparació de la tallada amb maquineta. Criteris de selecció dels accessoris.

5.3 Operacions prèvies a la tallada amb maquineta.

5.4 Protocol en la tallada amb maquineta.

 

UF 2: estils de tallada

Durada: 80 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Proposa la tallada de cabell relacionant les demandes dels clients i les característiques morfològiques i personals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques del cabell, del cuir cabellut i la fisonomia que condicionen la tallada.

1.2 Estableix les pautes per a la detecció de necessitats i demandes dels clients.

1.3 Relaciona l'anàlisi morfològica i capil·lar amb la tallada de cabell més adequada.

1.4 Selecciona imatges i fotografies de pentinats en funció de l'estil de tallada proposat.

1.5 Identifica els elements d'un croquis de tallada.

1.6 Fa la representació gràfica de la proposta de tallada.

1.7 Utilitza aplicacions informàtiques per elaborar dissenys de tallada del cabell.

1.8 Reconeix els efectes visuals que es poden aconseguir en els diferents tipus d'ovals.

 

2. Aplica l'estil de tallada determinant-ne les tècniques i les eines necessàries.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Explica la diferència entre la tècnica i l'estil de tallada.

2.2 Identifica els diferents estils de tallada: compacta, uniforme, degradada i incrementada.

2.3 Identifica la combinació de diferents estils de tallada: bàsica i asimètrica.

2.4 Adapta l'estil de tallada a l'anàlisi prèvia de les característiques personals dels clients.

2.5 Relaciona l'estil de tallada proposat amb altres tècniques de perruqueria.

2.6 Selecciona els cosmètics i les eines en funció de les característiques del cabell i l'estil de tallada que s'ha de fer.

2.7 Selecciona les diferents tècniques de tallada en funció del resultat desitjat.

2.8 Estableix pautes per a una correcta posició ergonòmica dels professionals i dels clients.

2.9 Du a terme les operacions prèvies a la tallada de cabell.

2.10 Aplica el protocol de tallada establert en cada estil de tallada.

2.11 Valora el resultat final.

2.12 Emplena la fitxa tècnica.

2.13 Respecta les normes de seguretat i d'higiene necessàries en els processos de tallada de cabell.

2.14 Mostra una actitud ordenada i metòdica en les activitats de treball.

 

Continguts

 

1. Proposta de tallada de cabell:

1.1 Identificació de les característiques i de les alteracions del cabell i del cuir cabellut amb influència en les tècniques de tallada.

1.2 Anàlisi de la morfologia dels clients. Identificació dels diferents tipus d'ovals, proporcions, forma de crani, perfil, coll i altres aspectes de la fisonomia amb influència en l'elecció de la tallada.

1.3 Tècniques de visatgisme.

1.4 Efectes visuals. Variables que defineixen els efectes: volum, longitud, pes, textura, densitat i simetria.

1.5 Anàlisi de les demandes i de les necessitats dels clients.

1.6 Proposta de tallada. Representació gràfica.

1.7 Disseny de tallades amb programes informàtics.

1.8 Anàlisi i interpretació de fonts documentals.

 

2. Identificació i execució dels diferents estils de tallada:

2.1 Identificació de les característiques dels diferents estils de tallada. Tallada compacta. Tallada uniforme. Tallada degradada. Tallada incrementada.

2.2 Identificació de les característiques de la tallada en la combinació dels diferents estils. Tallada bàsica o universal. Tallada asimètrica.

2.3 Selecció de l'estil de tallada adequat a les característiques dels clients.

2.4 Selecció i coordinació de les tècniques de tallada.

2.5 Operacions prèvies a la tallada de cabell. Organització del lloc de treball. Ergonomia, protecció i preparació dels clients. Selecció dels cosmètics i de les eines.

2.6 Protocol per dur a terme els diferents estils de tallada. Seccions: pautes i criteris. Particions. Posició del cap. Ble guia: tipus i direcció. Angle de projecció dels blens. Posició dels dits. Línia de tallada.

2.7 Interpretació de les dades obtingudes de l'anàlisi morfològica per a la personalització de la tallada de cabell.

2.8 Coordinació de l'estil de tallada amb altres tècniques de perruqueria.

2.9 Fitxa tècnica.

2.10 Adaptació ergonòmica dels professionals en el procés de la tallada.

2.11 Seguretat i higiene en els processos de tallada de cabell.

2.12 Avaluació del procés i dels resultats obtinguts amb la tallada.

 

 

Mòdul professional 5: canvis de forma permanent del cabell

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: canvis de forma permanent. 99 hores

 

UF 1: canvis de forma permanent

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els mètodes de canvis de forma permanent del cabell analitzant el desenvolupament del procés.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fases dels canvis de forma permanent.

1.2 Compara els procediments d'ondulació permanent al llarg de la història amb els actuals.

1.3 Identifica tendències i els nous productes de canvis de forma permanent.

1.4 Reconeix els efectes que provoquen els canvis de forma permanent en el cabell.

1.5 Diferencia els mètodes d'aplicació en funció de l'enrotllament, el motlle i els cosmètics.

1.6 Justifica els avantatges i els inconvenients dels diferents mètodes d'aplicació.

1.7 Estableix les contraindicacions en l'aplicació.

 

2. Personalitza el procediment de canvis de forma permanent relacionant l'anàlisi capil·lar i les demandes dels usuaris.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les demandes dels usuaris.

2.2 Especifica les característiques físiques i químiques del cabell que repercuteixen en aquestes tècniques.

2.3 Reconeix la influència d'altres processos de perruqueria (tinció i descoloració, entre d'altres) en la selecció de la tècnica.

2.4 Identifica les alteracions del cuir cabellut i del cabell.

2.5 Enregistra les dades més rellevants a la fitxa tècnica.

2.6 Dissenya procediments de treball personalitzats.

2.7 Justifica la proposta estètica.

 

3. Organitza l'espai de treball justificant el procediment.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Prepara les instal·lacions perquè estiguin en òptimes condicions de seguretat i d'higiene.

3.2 Aplica les mesures de protecció i de seguretat dels professionals i dels clients.

3.3 Identifica les actituds corporals adequades per prevenir accidents.

3.4 Caracteritza els estris i les eines necessaris per al procés.

3.5 Aplica protocols d'higiene i de manteniment de llenceria, d'estris i d'eines.

3.6 Selecciona els motlles en funció de les característiques del cabell i del resultat desitjat.

3.7 Selecciona els cosmètics adequats per als canvis de forma permanent.

3.8 Manipula i conserva els productes químics i cosmètics en condicions de seguretat i d'higiene.

 

4. Aplica protocols de canvis de forma permanent identificant les fases del procés.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Comprova l'estat del cabell.

4.2 Selecciona la tècnica del canvi de forma permanent en funció de l'anàlisi prèvia.

4.3 Selecciona els cosmètics i els estris en funció de l'anàlisi prèvia.

4.4 Caracteritza la tècnica d'aplicació.

4.5 Fa la repartició zonal del cabell en funció del muntatge.

4.6 Fa el muntatge del cabell sobre els motlles segons la seqüència establerta.

4.7 Verifica el muntatge dels motlles.

4.8 Aplica els líquids reductors en la fase de saturació.

4.9 Controla el procés durant el temps d'exposició.

4.10 Aplica el neutralitzador seguint el procediment establert.

4.11 Fa els ajustos necessaris en el procés.

4.12 Aplica les normes establertes de prevenció, seguretat i protecció ambiental durant el procés de treball.

4.13 Fa les cures posteriors al canvi de forma permanent.

 

5. Estableix els criteris per verificar el resultat final del procés tècnic de canvi de forma permanent contrastant-lo amb els resultats esperats.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Determina els factors que afecten els resultats.

5.2 Relaciona els errors més freqüents amb les fases del procés.

5.3 Proposa mesures per adequar els resultats obtinguts als esperats i optimitzar la prestació del servei.

5.4 Proposa mesures d'assessorament als clients per al manteniment del treball tècnic fet.

5.5 Adopta mesures de correcció de les desviacions produïdes en el desenvolupament del procés.

5.6 Aplica el protocol d'actuació en casos d'irritacions i d'al·lèrgies.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels mètodes de canvi de forma permanent:

1.1 Transformacions del cabell mitjançant procediments fisicoquímics: descripció i característiques. Origen i evolució.

1.2 Efectes físics i químics dels canvis de forma permanent al cabell.

1.3 Mètodes d'aplicació de canvis de forma permanent.

1.4 Avantatges, inconvenients i criteris de selecció.

1.5 Contraindicacions de les tècniques.

 

2. Personalització del procediment de canvi de forma permanent:

2.1 Anàlisi de les demandes, necessitats i expectatives dels usuaris. Instruments i fases.

2.2 Paràmetres físics i químics del cabell que repercuteixen en els canvis de forma permanent. Aplicació dels mètodes d'observació.

2.3 Identificació d'alteracions del cabell i del cuir cabellut que repercuteixen en els canvis de forma permanent.

2.4 Influència de les tècniques de perruqueria sobre el canvi de forma (tinció, descoloració, tractaments cosmètics, tècnica de tallada i permanent, entre d'altres).

2.5 Compleció de la fitxa tècnica.

2.6 Disseny de procediments de treballs personalitzats.

2.7 Selecció de tècniques en funció de l'anàlisi prèvia. Avantatges i inconvenients.

 

3. Preparació de l'espai de treball:

3.1 L'espai i l'equip de treball: organització, higiene i manteniment.

3.2 Preparació dels professionals. Mesures de protecció dels professionals i dels clients. Higiene postural.

3.3 Criteris de selecció d'estris: tipus de motlles i característiques. Manteniment i neteja.

3.4 Criteris de selecció d'aparells emissors de calor humida (vapor i d'altres) i calor seca (infraroigs i aire). Manteniment i neteja.

3.5 Llenceria, estris i eines: classificació, descripció, manteniment i neteja.

3.6 Cosmètics: criteris de selecció i pautes per a la preparació, manipulació, aplicació i conservació dels cosmètics.

 

4. Aplicació de protocols de canvis de forma permanent:

4.1 Procediment de treball. Precaucions. Repartició zonal del cabell.

4.2 Tècniques de muntatge. Tipus. Paràmetres per fer el muntatge: zona d'inici, gruix i longitud del ble, direcció, tracció, estris i d'altres. Seqüenciació i ordre d'execució.

4.3 Criteris de selecció dels cosmètics segons la seva aplicació i forma cosmètica. Mecanisme d'acció, efectes, indicacions i incompatibilitats.

4.4 Tècniques d'aplicació del reductor. Procediment, fases i pautes per fer-les. Avantatges i inconvenients. Precaucions.

4.5 Tècniques de saturació. Tipus: directa o indirecta. Criteris de selecció de les tècniques. Avantatges i inconvenients. Precaucions.

4.6 Tècnica de neutralització. Procediment, fases i pautes d'aplicació. Criteris de selecció de tècniques. Avantatges i inconvenients. Precaucions.

4.7 Variables que determinen el procés del canvi de forma temporal.

4.8 Control del procés.

4.9 Assessorament professional i propostes d'altres tractaments.

 

5. Establiment de criteris per a la verificació del resultat final en els processos de canvis de forma permanent:

5.1 Factors que afecten el resultat en l'ondulació permanent: mecànics, químics i tèrmics.

5.2 Anàlisi de les desviacions produïdes en el procés de canvi de forma permanent: control del rínxol o allisada, volum i estat de les puntes.

5.3 Assessorament professional i propostes d'altres tractaments.

5.4 Protocol d'actuació en casos d'irritacions i d'al·lèrgies.

 

 

Mòdul professional 6: perruqueria i estilisme masculí

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: barba, bigoti i masclet. 28 hores

UF 2: tallada masculina. 28 hores

 

UF 1: barba, bigoti i masclet

Durada: 28 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara la zona de treball organitzant els mitjans, els estris i les eines en condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix els factors d'ambientació de l'espai de treball (ventilació, llum i color, entre d'altres) com a factor de qualitat del servei.

1.2 Manté les instal·lacions en condicions de seguretat i d'higiene.

1.3 Aplica les mesures de protecció i de seguretat dels professionals i dels clients.

1.4 Identifica les postures ergonòmiques adequades per a prevenir accidents.

1.5 Selecciona els estris i les eines necessaris per a cada tècnica.

1.6 Selecciona els cosmètics en funció de la tècnica de barberia.

1.7 Reconeix la importància de la utilització de material d'un sol ús.

1.8 Aplica la normativa actual per al control de residus i estris tallants.

 

2. Aplica les tècniques prèvies a la rasura i a l'arranjament de barba, bigoti i masclet utilitzant els mitjans tècnics i els estris adequats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les pautes d'anàlisi del rostre a través del visatgisme.

2.2 Caracteritza diferents estils de barba, bigoti i masclet.

2.3 Configura esbossos amb diferents estilismes de barba, bigoti i masclet.

2.4 Aplica els programes de tractament de la imatge a través de mitjans informàtics.

2.5 Proposa canvis d'imatge del rostre masculí mitjançant la transformació de la barba, el bigoti, el masclet o la rasura.

2.6 Determina les característiques del cabell de la barba i del bigoti.

2.7 Identifica les possibles alteracions estètiques de la zona.

2.8 Fa les correccions de les desproporcions estètiques al rostre a través de la barba, del bigoti, del masclet o de l'afaitat.

2.9 Justifica les tècniques de preparació de la pell i el pèl abans de la rasura.

2.10 Aplica tractaments estètics d'hidratació i d'exfoliació facial.

2.11 Aplica el massatge específic per preparar la pell i el pèl.

2.12 Estableix pautes per a una correcta posició ergonòmica dels professionals i dels clients.

 

3. Aplica tècniques de rasura i arranjament de barba, bigoti i masclet justificant-ne el procediment de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Acomoda els clients en la posició anatòmica correcta.

3.2 Selecciona les tècniques per descarregar la barba, el bigoti i el masclet.

3.3 Selecciona estris i cosmètics per ablanir el pèl de la barba.

3.4 Maneja la brotxa correctament i seguint l'ordre d'execució establert.

3.5 Aplica els productes cosmètics posteriors a l'afaitat.

3.6 Utilitza tisores, navalla o màquines per delimitar el contorn de la barba, del bigoti i del masclet.

3.7 Maneja la navalla executant les maniobres de rasura en l'ordre establert i amb criteris de seguretat.

3.8 Du a terme el control visual del resultat i rectifica possibles desviacions.

3.9 Selecciona tècniques d'acabament del procés de l'afaitat o d'arranjament de barba, bigoti i masclet.

3.10 Aplica mesures d'actuació en emergències per irritacions, al·lèrgies o ferides.

3.11 Valora el grau de satisfacció dels clients pel resultat final obtingut i per l'atenció personal professional rebuda.

3.12 Anota les incidències del procés en la fitxa de client per considerar-les en el pròxim servei.

3.13 Aplica les mesures de protecció i de seguretat dels professionals i dels clients.

 

Continguts

 

1. Preparació de la zona de treball:

1.1 Mobiliari: característiques i distribució. Factors d'ambientació. La butaca de barber: tipus i descripció.

1.2 Mesures de prevenció de riscos. Condicions de seguretat i higiene. Higiene postural.

Mesures de protecció dels professionals i dels clients. Normativa de control de residus i d'estris tallants. Manteniment i neteja del lloc de treball.

1.3 Criteris de selecció dels productes cosmètics.

1.4 Estris i eines bàsiques: tipus i característiques. Llenceria i material auxiliar. Neteja, desinfecció i esterilització.

 

2. Tècniques prèvies a la rasura i a l'arranjament de barba, bigoti i masclet:

2.1 Harmonia del rostre. Aplicació de tècniques de visatgisme.

2.2 Estils bàsics de barba, bigoti i masclet: classificació i descripció.

2.3 Disseny d'estils de barba, bigoti i masclet. Disseny d'estils mitjançant esbossos: disseny manual i disseny amb mitjans informàtics.

2.4 Correcció de les desproporcions o discordances estètiques del rostre a través de la barba, del bigoti i del masclet.

2.5 Anàlisi de la pell i del cabell per als processos de barberia. Tractaments estètics d'hidratació i d'exfoliació. Massatge: característiques i tècniques per fer-lo.

2.6 Tècniques específiques prèvies a l'afaitat: tipus i criteris de selecció.

2.7 Tècniques de manipulació de les diferents eines per a l'arranjament de barba, bigoti i per a l'afaitada.

 

3. Arranjament de barba, bigoti i masclet:

3.1 Mesures d'acomodació i protecció dels clients.

3.2 Tècnica de descàrrega de barba, bigoti i masclet. Procediment, fases i pautes d'aplicació.

3.3 Tècnica de delimitació i contorn de la barba, bigoti i masclet.

3.4 Rasura de la barba i del bigoti.

3.5 Tècnica de preparació de la barba. Estris i cosmètics.

3.6 Moviments de la brotxa. Ordre d'execució.

3.7 Tècnica de rasura o repelament de la barba: característiques i tècniques per fer-la.

3.8 Moviments i afilament de la navalla.

3.9 Tècniques d'acabament de l'afaitada: criteris de selecció de tècniques manuals, cosmètiques.

3.10 Correcció de desviacions en els resultats obtinguts respecte als desitjats i resolució de queixes.

3.11 Protocols d'actuació en emergències per irritacions, al·lèrgies o accidents.

3.12 Enregistrament de les dades en la fitxa tècnica del client. Utilització del vocabulari específic.

 

UF 2: tallada masculina

Durada: 28 hores

 

1. Prepara la zona de treball organitzant els mitjans, els estris i les eines en condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix els factors d'ambientació de l'espai de treball (ventilació, llum i color, entre d'altres) com a factor de qualitat del servei.

1.2 Manté les instal·lacions en condicions de seguretat i d'higiene.

1.3 Aplica les mesures de protecció i de seguretat dels professionals i dels clients.

1.4 Identifica les postures ergonòmiques adequades per prevenir accidents.

1.5 Selecciona els estris i les eines necessaris per executar les diferents tècniques de tallada.

1.6 Selecciona els cosmètics en funció de la tècnica de perruqueria.

1.7 Reconeix la importància de la utilització de material d'un sol ús.

1.8 Aplica la normativa actual per al control de residus i d'estris tallants.

 

2. Talla el cabell masculí relacionant la tècnica amb les característiques del cabell i l'estil de tallada.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els estils de tallada masculina.

2.2 Identifica les diferents tècniques personalitzades de tallada: desfilatge, dentat, buidat i punteig, entre d'altres.

2.3 Relaciona les diferents tècniques de tallada masculina amb el resultat que es vol aconseguir.

2.4 Estableix pautes per a la utilització de les tisores, la maquineta o la navalla.

2.5 Efectua les tècniques prèvies per al condicionament del cabell.

2.6 Determina les seccions prèvies del cabell, particions, importància del ble guia, angle de tallada i línia de tallada.

2.7 Talla amb seguretat, destresa i en l'ordre establert.

2.8 Elabora pentinats i acabats masculins.

2.9 Selecciona els cosmètics específics per a cada pentinat i acabat.

2.10 Aplica mesures de protecció dels professionals i dels clients.

2.11 Estableix pautes per a una correcta posició ergonòmica en el procés.

2.12 Valora el grau de satisfacció dels clients pel resultat obtingut i per l'atenció professional rebuda.

 

3. Aplica tècniques associades a l'estilisme facial masculí diferenciant la forma de fer-les i els efectes aconseguits.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona tècniques per a la depilació de celles i altres zones facials.

3.2 Configura patilles i acabats de coll i clatell, i en manté la simetria.

3.3 Selecciona els estris utilitzats en cada tècnica.

3.4 Descriu les característiques del canvi de color en l'estilisme masculí.

3.5 Dissenya estilismes masculins segons les tendències actuals.

 

Continguts

 

1. Preparació de la zona de treball:

1.1 Estris i eines bàsiques: tipus i característiques. Llenceria i material auxiliar. Neteja, desinfecció i esterilització.

1.2 Mesures de prevenció de riscos. Condicions de seguretat i d'higiene. Higiene postural.

Mesures de protecció dels professionals i dels clients. Normativa de control de residus i d'estris tallants. Manteniment i neteja del lloc de treball.

1.3 Criteris de selecció dels productes cosmètics.

 

2. Tallada masculina:

2.1 Estils de tallada masculina. Classificació i descripció.

2.2 Tècniques de tallada masculina. Protocol per fer-les. Mesures de precaució. Tècnica de tallada recta. Tècnica de tallada universal. Tècnica de desfilatge. Tècnica de dentat. Tècnica de buidat. Tècnica de punteig.

2.3 Operacions prèvies a la tallada amb tisores, navalla i maquineta.

2.4 Criteris de selecció de les tècniques de tallada de cabell amb navalla, tisores o maquineta.

2.5 Enregistrament de les dades en la fitxa tècnica del client. Utilització del vocabulari específic.

2.6 Aplicació de cosmètics de pentinat i acabat.

 

3. Aplicació de les tècniques associades a l'estilisme facial:

3.1 Tècnica de depilació facial.

3.2 Tècnica per configurar patilles i acabats de coll i clatell.

3.3 Tècnica del canvi de color. Criteris de selecció.

3.4 Estilismes innovadors.

 

 

Mòdul professional 7: anàlisi capil·lar

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: pell, cuir cabellut i annexos cutanis. 49 hores

UF 2: cures estètiques capil·lars. 50 hores

 

UF 1: pell, cuir cabellut i annexos cutanis

Durada: 49 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza l'òrgan cutani i els seus annexos queratínics relacionant-los amb els serveis de perruqueria i les tècniques complementàries.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica anatòmicament i fisiològicament l'òrgan cutani i en defineix les funcions generals.

1.2 Descriu l'estructura anatòmica de les ungles, el seu procés de creixement i els factors que influencien en el seu desenvolupament.

1.3 Relaciona la unitat pilosebàcia amb el caràcter cíclic del seu creixement i les funcions dels seus elements anatòmics.

1.4 Identifica la composició química i l'estructura de la tija capil·lar i les relaciona amb les diferents tècniques de perruqueria.

1.5 Relaciona l'emulsió epicutània amb els diferents estats del cuir cabellut.

1.6 Analitza l'evolució del cabell i el pèl corporal al llarg de la vida.

1.7 Identifica estats fisiològics especials que afecten l'estat del cabell: postpart, menopausa i estats carencials.

1.8 Classifica els diferents tipus de cabell a partir de les seves característiques.

 

2. Reconeix les alteracions bàsiques del cabell i del cuir cabellut, de la pell de mans i peus i de les ungles, i les relaciona amb els possibles factors desencadenants.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona les alteracions d'una pell normal amb les seves repercussions capil·lars.

2.2 Especifica factors de tipus intrínsec i extrínsec que poden afectar l'estat normal de la pell.

2.3 Defineix les reaccions irritatives i al·lèrgiques de la pell establint les semblances i les diferències entre elles.

2.4 Identifica les alteracions del cuir cabellut més freqüents als salons de perruqueria i n'analitza les possibles causes.

2.5 Identifica les alteracions de la tija capil·lar més freqüents als salons de perruqueria i n'analitza les possibles causes.

2.6 Descriu el procés d'envelliment del cabell.

2.7 Reconeix les alteracions específiques de mans, peus i ungles que influeixen en les tècniques de manicura i pedicura.

2.8 Identifica aquelles alteracions capil·lars que requereixen el tractament d'altres professionals.

 

Continguts

 

1. Anatomia i fisiologia de la pell:

1.1 La pell: estructura i funcions. El cuir cabellut: característiques.

1.2. Annexos cutanis glandulars: tipus i classificació.

1.3 Annexos cutanis queratínics. Anatomia i fisiologia de les ungles. El pèl: estructura, funcions, tipus i propietats. El cicle pilós. Evolució del cabell i el pèl corporal al llarg de la vida. Tipologies ètniques: caucàsica, africana, asiàtica.

 

2. Alteracions del cabell i del cuir cabellut:

2.1 Concepte i criteris de classificació.

2.2 Alteracions estructurals del cabell.

2.3 Alteracions del color del cabell. Coloracions i descoloracions.

2.4 Alteracions del cuir cabellut: seborrea, pitiriasi i deshidratació.

2.5 Alteracions en la quantitat de cabell. Origen i classificació.

2.6 Infeccions més freqüents del cuir cabellut.

2.7 Parasitosi del cuir cabellut i del cabell.

2.8 El cabell en situacions fisiològiques especials: postpart, menopausa i estats carencials.

2.9 Els procés d'envelliment del cabell. Els cabells blancs.

 

3. Alteracions de mans, peus i ungles:

3.1 Efecte del procés d'envelliment en mans, peus i ungles.

3.2 Alteracions de les mans: dermatosis, artrosis, cianosis, altres.

3.3 Alteracions dels peus: galindons, ulls de poll, infeccions fúngiques i bacterianes, altres.

3.4 Alteracions unguials: congènites, cosmètiques, infeccions fúngiques i bacterianes, estats carencials, altres.

 

UF 2: cures estètiques capil·lars

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Coneix els equips d'anàlisi i les cures capil·lars relacionant-ne el fonament científic amb les indicacions i les normes d'utilització.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els aparells per a l'anàlisi capil·lar i n'estableix la forma d'ús i el manteniment.

1.2 Identifica els aparells per a les diferents cures capil·lars i n'estableix la forma d'ús i el seu manteniment.

1.3 Interpreta les dades obtingudes amb els equips d'anàlisi capil·lar.

1.4 Descriu les diferents indicacions i contraindicacions dels aparells utilitzats per a les cures estètiques capil·lars.

1.5 Determina les mesures de protecció per a clients i professionals dels aparells utilitzats.

 

2. Fa l'anàlisi de la pell i els seus annexos descrivint i aplicant les tècniques d'observació i d'anàlisi del cabell i del cuir cabellut.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza les fases del protocol d'anàlisi capil·lar.

2.2 Identifica les dades que permeten obtenir informació útil per a l'anàlisi capil·lar.

2.3 Elabora la documentació necessària per al registre de la informació.

2.4 Aplica mètodes manuals d'exploració del cabell i interpreta el resultat.

2.5 Utilitza els equips i els aparells d'anàlisi per a l'observació de l'estat del cabell i del cuir cabellut.

2.6 Comprova la possible existència d'alteracions capil·lars.

2.7 Recull informació amb pautes de deontologia professional.

2.8 Identifica les dades que indiquen la necessitat de derivació a altres professionals.

2.9 Utilitza les eines informàtiques en l'elaboració de documents, el seu registre i la gestió de la informació.

 

3. Dissenya procediments de cures capil·lars analitzant les fases del procés.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les fases d'un protocol de cura capil·lar.

3.2 Estableix les pautes d'elaboració de protocols per a les cures capil·lars en alteracions de la producció de sèu, estats de descamació, deshidratació i cuir cabellut sensible.

3.3 Elabora protocols de manteniment de cabells tenyits, descolorits i amb permanent.

3.4 Determina els mitjans tècnics i cosmètics, i els materials necessaris per a la cura de les alteracions capil·lars.

3.5 Especifica la durada i el nombre de sessions dels diferents protocols.

3.6 Identifica els elements ambientals i de relació interpersonal idonis per fer cures estètiques capil·lars.

 

4. Aplica cures capil·lars integrant els mitjans tècnics, manuals i de cosmetologia.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Aplica amb autonomia la cura capil·lar adequada a l'alteració diagnosticada seguint el protocol establert.

4.2 Aplica el massatge capil·lar adequat a cada alteració capil·lar amb les maniobres corresponents, respectant indicacions i contraindicacions.

4.3 Selecciona els principis actius i les formes cosmètiques adequats a les diferents cures capil·lars.

4.4 Aplica els aparells adequats per a les diferents cures capil·lars.

4.5 Integra tècniques manuals, equips i cosmètics en l'aplicació de cures del cabell.

4.6 Aplica primers auxilis específics, si escau.

4.7 Assessora en les mesures post tractament adequades.

4.8 Du a terme la desinfecció i/o esterilització dels materials i dels aparells.

4.9 Gestiona l'eliminació dels residus generats.

4.10 Justifica la valoració del resultat obtingut com a factor de qualitat del procés.

 

Continguts

 

1. Preparació dels equips d'anàlisi i cura capil·lar:

1.1 Equips d'anàlisi estètica capil·lar: lupa, llum de Wood, microvisor i microcàmera.

1.2 Descripció, bases científiques i interpretació dels resultats obtinguts.

1.3 Pautes d'aplicació i precaucions. Indicacions i contraindicacions.

1.4 Preparació dels equips aplicats a les cures capil·lars. Aparells generadors de vapor i vapor d'ozó, polvoritzadors. Aparells generadors de corrents: d'alta freqüència. Aparells generadors de radiacions, vibradors, altres. Descripció i fonament científic. Normes i precaucions d'ús. Indicacions i contraindicacions relacionades amb la seva utilització. Manteniment, conservació, neteja, desinfecció i esterilització.

 

2. Anàlisi de la pell i annexos:

2.1 Fases del protocol d'anàlisi: acomodació, entrevista, examen visual i exploració manual i amb aparells d'estètica.

2.2 Elaboració de la documentació. La fitxa d'anàlisi capil·lar.

2.3 Tècniques de detecció de necessitats i recollida de dades.

2.4 Tècniques d'observació i d'exploració amb els estris i aparells adequats.

 

3. Aplicació de cures del cabell i del cuir cabellut:

3.1 Adaptació del protocol de treball de cures i manteniment del cabell a l'anàlisi capil·lar.

3.2 El massatge capil·lar. Tipus. Efectes del massatge, indicacions i contraindicacions.

3.3 Les tècniques de massatge en les cures capil·lars estètiques: procediment i pautes d'aplicació.

3.4 Principis actius i formes cosmètiques utilitzades a les cures estètiques. Aplicacions i efectes esperats.

3.5 Aplicació del protocol individualitzat. Criteris de selecció i integració de tècniques, equips i cosmètics.

3.6 Assessorament post tractament. Consells de cura a domicili, hàbits saludables i cosmètics.

3.7 Aplicació de mesures de desinfecció i esterilització dels estris i dels materials utilitzats en condicions de seguretat i d'higiene.

3.8 Tècniques bàsiques de primers auxilis específics.

3.9 Ambientació de l'espai: mobiliari, música, color i aroma ambiental.

 

 

Mòdul professional 8: estètica de mans i peus

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: manicura. 23 hores

UF 2: pedicura. 23 hores

UF 3: tractaments estètics de mans i peus. 33 hores

UF 4: decoració d'ungles naturals. 20 hores

 

UF 1: manicura

Durada: 23 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les tècniques de manicura més adequades a les característiques morfològiques de les mans relacionant-les amb la demanda dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els processos estètics de manicura.

1.2 Identifica la morfologia i les característiques de les mans per determinar la tècnica que s'adapta a les necessitats dels clients.

1.3 Detecta les alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que influeixen en l'aplicació de les tècniques de manicura.

1.4 Identifica les anomalies de les ungles que requereixen la consulta d'altres professionals.

1.5 Detecta els indicis de patologia que contraindiquen de manera relativa o absoluta les tècniques manuals.

1.6 Selecciona els protocols per aplicar les tècniques estètiques de manicura més apropiades a les característiques dels clients.

1.7 Utilitza mitjans i aparells, mètodes i tècniques de diagnòstic per a l'anàlisi de la pell i les ungles de les mans.

1.8 Aplica protocols de recepció, formula preguntes i emplena la fitxa tècnica amb les informacions d'interès professional amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques de manicura en condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells emprats.

2.3 Selecciona i aplica amb destresa les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització adequades a cada estri i aparell.

2.4 Identifica les normes de seguretat que s'han d'aplicar.

2.5 Emplena la fitxa de control dels aparells i dels cosmètics, i controla el magatzem de l'àrea de manicura.

 

3. Efectua les tècniques de manicura aplicant les normes de seguretat i d'higiene adequades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Acomoda i protegeix els clients atenent criteris de confortabilitat i de seguretat.

3.2 Selecciona els protocols d'actuació per aplicar les tècniques de manicura.

3.3 Aplica les tècniques prèvies de desinfecció de les mans del professional i dels clients.

3.4 Aplica la tècnica seleccionada amb destresa.

3.5 Adapta les tècniques a les característiques i a les necessitats dels clients masculins.

3.6 Aplica la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

3.7 Aplica mesures de primers auxilis específics, si escau.

3.8 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Aplica maniobres de massatge per a tècniques estètiques de manicura.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Acomoda els clients en funció de l'aplicació de les diferents tècniques de massatge.

4.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin l'aplicació de tècniques de massatge.

4.3 Aplica exercicis de preescalfament per evitar lesions.

4.4 Prepara la pell i hi aplica el producte adequat.

4.5 Aplica les diferents tècniques segons les necessitats dels clients.

4.6 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

4.7 Aplica la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre el manteniment del servei fet.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants de la qualitat del servei prestat.

5.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients respecte al resultat final i a l'atenció personal rebuda.

5.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de manicura.

5.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.5 Assessora en productes i serveis de manicura.

5.6 Enregistra en la fitxa tècnica les desviacions, les correccions i l'assessorament post tractament.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic de les mans:

1.1 Morfologia de les mans. Morfologia de les ungles.

1.2 Alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que repercuteixen en les tècniques de manicura.

1.3 Reaccions irritatives i al·lèrgiques.

1.4 Aparells d'estètica per a l'anàlisi de la pell de les mans.

 

2. Processos estètics de manicura:

2.1 Concepte de manicura.

2.2 Classificació dels serveis de manicura. Disseny de protocols.

2.3 La cabina de manicura. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.4 Estris, equips i cosmètics. Descripció. Criteris de selecció.

2.5 Manipulació, aplicació i conservació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

2.6 Normativa en els processos de manicura.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus.

3.2 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells i de productes.

3.3 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en tècniques de manicura. La tallada o llimada i la transmissió de malalties infeccioses d'alt risc per a la salut com el VIH o l'hepatitis C.

3.5 Ergonomia aplicada a la pràctica del procés de manicura.

 

4. Tècniques de manicura:

4.1 Tècniques prèvies a la manicura. Desinfecció de les mans del professional i dels clients. Acomodació i protecció dels clients.

4.2 Tècnica de manicura. Tècnica desmaquilladora d'ungles. Làmina i replegament periunguial. Tècnica de l'estovament de la duresa de les ungles. Arranjament i forma.

4.3 Disseny de la forma de l'ungla a través de la tallada i de la llimada: ovalades, quadrades, rodones, punxegudes.

4.4 Tècnica de la tallada d'ungles de mans. Tècnica de llimada i poliment de les ungles. Tècnica de condicionament i retirada de cutícules i dureses. Aplicació de cosmètics, treball amb el bastó de taronger o altres estris o aparells i retirada del producte.

4.5 Tècniques específiques de manicura masculina. Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

4.6 Fitxa tècnica.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Alteracions relacionades amb les tècniques de manicura i contraindicacions.

5.2 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

5.3 Maniobres de massatge en manicura. Seqüenciació, efectes, indicacions i contraindicacions. Maniobres de massatge tradicional. Maniobres de massatge per pressió. Mobilitzacions i estiraments. Paràmetres i tècniques d'aplicació.

 

6. Valoració dels resultats obtinguts:

6.1 Control de qualitat dels processos de tècniques estètiques de manicura.

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives de les desviacions.

6.4 Assessorament en productes i serveis.

 

UF 2: pedicura

Durada: 23 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les tècniques de pedicura més adequades a les característiques morfològiques dels peus relacionant-les amb la demanda dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els processos estètics de pedicura.

1.2 Identifica la morfologia i les característiques dels peus per determinar la tècnica que s'adapta a les necessitats dels clients.

1.3 Detecta les alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que influeixen en l'aplicació de les tècniques de pedicura.

1.4 Identifica les anomalies de les ungles que requereixen la consulta d'altres professionals.

1.5 Detecta els indicis de patologia que contraindiquin de manera relativa o absoluta les tècniques manuals.

1.6 Selecciona els protocols per aplicar les tècniques estètiques de pedicura més apropiades a les característiques dels clients.

1.7 Utilitza mitjans i aparells, mètodes i tècniques de diagnòstic per a l'anàlisi de la pell i les ungles dels peus.

1.8 Aplica protocols de recepció, formula preguntes i emplena la fitxa tècnica amb les informacions d'interès professional amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, estris, cosmètics i aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques de pedicura en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells emprats.

2.3 Selecciona i aplica amb destresa les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització adequades a cada estri, aparell i cosmètic.

2.4 Identifica les normes de seguretat que han d'aplicar-se.

2.5 Emplena la fitxa de control dels aparells i dels cosmètics, i controla el magatzem de l'àrea de pedicura.

 

3. Efectua les tècniques de pedicura aplicant les normes de seguretat i d'higiene adequades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Acomoda i protegeix els clients atenent criteris de confortabilitat i de seguretat.

3.2 Selecciona els protocols d'actuació per a l'aplicació de les tècniques de pedicura.

3.3 Aplica tècniques prèvies a la pedicura de desinfecció de les mans dels professionals i dels peus dels clients.

3.4 Aplica la tècnica seleccionada amb destresa.

3.5 Aplica la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

3.6 Aplica mesures de primers auxilis específics, si escau.

3.7 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Aplica les maniobres de massatge per a tècniques estètiques de pedicura.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Acomoda els clients per a l'aplicació de les diferents tècniques de massatge.

4.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin l'aplicació de tècniques de massatge.

4.3 Aplica exercicis de preescalfament per evitar lesions.

4.4 Prepara la pell i aplica el producte adequat.

4.5 Aplica les diferents tècniques segons les necessitats dels clients.

4.6 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

4.7 Aplica la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre el manteniment del servei fet.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats perquè determinen la qualitat del servei prestat.

5.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients pel que fa al resultat final obtingut i l'atenció personal rebuda.

5.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de pedicura.

5.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.5 Assessora en productes i serveis de pedicura.

5.6 Enregistra les desviacions, les correccions i l'assessorament post tractament en la fitxa tècnica.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic dels peus:

1.1 Morfologia dels peus. Morfologia de les ungles.

1.2 Alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que repercuteixen en les tècniques de pedicura.

1.3 Reaccions irritatives i al·lèrgiques.

1.4 Aparells d'estètica per a l'anàlisi de la pell dels peus.

 

2. Processos estètics de pedicura:

2.1 Concepte de pedicura.

2.2 Classificació dels serveis de pedicura. Disseny de protocols.

2.3 La cabina de pedicura. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.4 Estris, aparells i cosmètics utilitzats en pedicura. Descripció. Criteris de selecció.

2.5 Manipulació, aplicació i conservació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

2.6 Normativa en els processos de pedicura.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus.

3.2 Normes de seguretat i higiene en la manipulació d'aparells i productes.

3.3 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en tècniques de pedicura. La tallada o la llimada i la transmissió de malalties infeccioses d'alt risc per a la salut com el VIH o l'hepatitis C.

3.5 Ergonomia aplicada a la pràctica del procés de pedicura.

 

4. Tècniques de pedicura:

4.1 Tècniques prèvies a la pedicura. Desinfecció dels peus dels clients i protecció de les mans dels professionals. Acomodació i protecció dels clients.

4.2 Tècnica de pedicura. Tècnica desmaquilladora d'ungles. Làmina i replegament periunguial. Tècnica de l'estovament de la duresa de les ungles. Arranjament i forma.

4.3 Disseny de la forma de l'ungla a través de la tallada i la llimada: quadrades.

4.4 Tècnica de la tallada d'ungles dels peus. Tècnica de llimada i poliment de les ungles. Tècnica de condicionament i retirada de cutícules i dureses.

4.5 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

4.6 Fitxa tècnica.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Alteracions relacionades amb les tècniques de pedicura i contraindicacions.

5.2 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

5.3 Maniobres de massatge en pedicura. Seqüenciació, efectes, indicacions i contraindicacions. Maniobres de massatge tradicional. Maniobres de massatge per pressió. Mobilitzacions i estiraments. Paràmetres i tècniques d'aplicació.

 

6. Valoració dels resultats obtinguts:

6.1 Control de qualitat dels processos de tècniques estètiques de pedicura.

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives de les desviacions.

6.4 Assessorament en productes i serveis.

 

UF 3: tractaments estètics de mans i peus

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina el tractament estètic de mans i peus observant les característiques anatomofisiològiques de mans i peus i relacionant-les amb les demandes dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els processos dels tractaments estètics de mans i peus.

1.2 Identifica l'estructura de la pell i els annexos de les mans i dels peus, relacionant-los amb les funcions que fan.

1.3 Identifica la morfologia i les característiques de les mans i dels peus per determinar la tècnica que més s'adapta a les necessitats dels clients.

1.4 Detecta les alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que influeixen en l'aplicació dels tractaments de mans i peus.

1.5 Identifica les anomalies de les ungles que requereixen la consulta d'altres professionals.

1.6 Relaciona les característiques de les mans o dels peus amb els protocols per aplicar el tractament estètic mes apropiat.

1.7 Aplica protocols de recepció, formula preguntes i emplena a la fitxa tècnica les informacions d'interès professional amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los als tractaments estètics de mans i peus amb condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells emprats.

2.3 Selecciona i aplica amb destresa les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització adequades a cada estri, aparell i cosmètic.

2.4 Identifica les normes de seguretat que s'han d'aplicar.

2.5 Emplena la fitxa de control dels aparells i dels cosmètics, i controla el magatzem de l'àrea de tractaments estètics de mans i peus.

 

3. Efectua tractaments estètics específics de mans i peus integrant al procés les noves tècniques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Acomoda els clients atenent els criteris de confortabilitat i seguretat.

3.2 Selecciona els protocols d'actuació per aplicar els tractaments estètics de mans i peus.

3.3 Aplica el tractament estètic de mans i peus seleccionat.

3.4 Aplica amb destresa els aparells per als tractaments estètics específics.

3.5 Selecciona els cosmètics específics per a cada tractament.

3.6 Fa tractaments estètics de spa de manicura i pedicura.

3.7 Aplica la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

3.8 Aplica mesures de primers auxilis específics, si escau.

3.9 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Aplica maniobres de massatge en les tècniques de tractaments estètics de mans i de peus.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Acomoda els clients en funció de cada tècnica de massatge.

4.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin l'aplicació de tècniques de massatge.

4.3 Fa exercicis de preescalfament per evitar lesions.

4.4 Prepara la pell i hi aplica el producte adequat per fer el massatge.

4.5 Selecciona les diferents tècniques segons les necessitats dels clients.

4.6 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

4.7 Aplica la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre tractaments estètics específics de mans i peus.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats perquè determinen la qualitat del servei prestat.

5.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients pel que fa al resultat final obtingut i l'atenció personal rebuda.

5.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de tractaments estètics específics de mans i peus.

5.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.5 Assessora en productes i serveis de tractaments de mans i de peus.

5.6 Enregistra en la fitxa tècnica les desviacions, les correccions i l'assessorament post tractament.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic de les mans i dels peus:

1.1 Morfologia de les mans i dels peus. Morfologia de les ungles.

1.2 Alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que repercuteixen en els tractaments de mans i de peus.

1.3 Reaccions irritatives i al·lèrgiques.

1.4 Aparells d'estètica per a l'anàlisi de la pell de mans i peus.

 

2. Processos estètics de tractaments de mans i peus:

2.1 Concepte. Classificació. Disseny de protocols.

2.2 Tractaments estètics de pells deshidratades. Tractaments estètics per a les alteracions de la pigmentació. Tractaments estètics en pells envellides. Tractaments estètics d'alteracions de la vascularització i circulació sanguínia. Tractaments estètics per a hiperhidrosi i males olors. Altres tractaments d'alteracions d'interès estètic.

2.3 La cabina de tractaments estètics de mans i de peus. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.4 Estris, equips i cosmètics utilitzats en els tractaments estètics de mans i peus. Descripció. Criteris de selecció. Manipulació, aplicació i conservació dels estris i dels aparells i dels cosmètics. Efectes, indicacions i contraindicacions.

2.5 Normativa en els processos de tractaments estètics de mans i de peus.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus.

3.2 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells i de productes.

3.3 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en els tractaments estètics de mans i de peus.

3.5 Ergonomia aplicada a la pràctica dels tractaments estètics de mans i de peus.

 

4. Tractaments estètics específics de mans i de peus:

4.1 Els protocols dels tractaments estètics de mans i de peus. Tractaments estètics de pells deshidratades. Tractaments estètics per a les alteracions de la pigmentació. Tractaments estètics de pells envellides. Tractaments estètics d'alteracions de la vascularització i circulació sanguínia. Tractaments estètics d'hiperhidrosi i males olors. Altres tractaments en alteracions d'interès estètic.

4.2 Aparells emprats en els tractaments estètics de mans i de peus. Equips de corrents d'alta freqüència per a l'aplicació d'efluvis. Ventoses. Vibradors. Raspalls o pedra tosca rotatòria. Radiacions infraroges. Dutxes i polvoritzadors. Escalfadors de parafina. Torns amb freses de diferents mides i gruixos. Altres.

4.3 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

4.4 Tractaments estètics spa manicura i spa pedicura.

4.5 Fitxa tècnica.

4.6 Acomodació i protecció dels clients.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Alteracions relacionades amb els tractaments estètics de mans i de peus, i contraindicacions.

5.2 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

5.3 Maniobres de massatge en els tractaments estètics de mans i de peus. Seqüenciació, efectes, indicacions i contraindicacions. Maniobres de massatge tradicional. Maniobres de massatge per pressió. Mobilitzacions i estiraments. Paràmetres i tècniques d'aplicació.

 

6. Valoració dels resultats obtinguts:

6.1 Control de qualitat dels processos de tractaments estètics de mans i de peus .

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives de les desviacions.

6.4 Assessorament en productes i serveis.

 

UF 4: decoració d'ungles

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Decora les ungles combinant diferents tècniques i cosmètics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica els protocols de recepció i emplena la fitxa tècnica amb la terminologia adequada per valorar les demandes dels clients.

1.2 Acomoda i protegeix els clients atenent criteris de confortabilitat i seguretat.

1.3 Aplica els processos de manicura i pedicura previs a la decoració d'ungles.

1.4 Aplica productes cosmètics de base damunt les ungles.

1.5 Selecciona el color de l'esmalt per crear l'harmonia adequada amb el maquillatge i el vestuari.

1.6 Maquilla amb esmalts utilitzant la tècnica específica de tres pinzellades.

1.7 Aplica el maquillatge correctiu per les proporcions de les ungles.

1.8 Aplica tècniques de maquillatge amb esmalts: mixtes, de pinzell, aerògraf i punxó.

1.9 Aplica tècniques de maquillatge amb productes acrílics.

1.10 Crea dissenys de maquillatge d'ungles: francesa, mitja lluna, pics, diagonal, floral i altres.

1.11 Aplica maquillatges de fantasia d'alt relleu, baix relleu, amb punxó, enganxament.

1.12 Aplica productes d'assecament ràpid.

1.13 Executa tècniques específiques d'embelliment d'ungla masculina segons les necessitats, les característiques i les demandes dels clients.

1.14 Aplica la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

1.15 Manté les instal·lacions, els estris i els aparells en òptimes condicions higièniques.

 

2. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre el manteniment del servei fet.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants de la qualitat del servei prestat.

2.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients respecte al resultat final obtingut i l'atenció personal rebuda.

2.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de decoració d'ungles.

2.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

2.5 Assessora en productes i serveis de decoració d'ungles.

 

Continguts

 

1. Determinació dels processos estètics de decoració d'ungles:

1.1 Estudi estètic de les mans i dels peus. Morfologia de les mans i dels peus. Morfologia de les ungles.

1.2 La documentació tècnica. Fitxa tècnica.

 

2. Preparació dels espais, dels estris, dels cosmètics i dels aparells:

2.1 La recepció i l'atenció als clients. Imatge dels professionals com a factor de qualitat en la prestació del servei.

2.2 Les instal·lacions tècniques estètiques de mans i de peus. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.3 Estris, aparells i cosmètics utilitzats en la decoració d'ungles. Descripció. Criteris de selecció. Manipulació, aplicació i conservació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus de la decoració d'ungles.

3.2 Normes de seguretat i higiene en la manipulació d'aparells i de productes.

3.3 Mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Ergonomia aplicada a la pràctica dels tractaments estètics de mans i de peus.

 

4. Decoració i maquillatge d'ungles:

4.1 Acomodació i protecció dels clients amb criteris de confortabilitat i de seguretat.

4.2 Processos de manicura i pedicura previs a la decoració d'ungles.

4.3 Tècnica de poliment i maquillatge d'ungles. Fases.

4.4 Cosmètics base. Esmalts.

4.5 Tècnica de maquillatge de tres pinzellades.

4.6 Tècniques de maquillatge amb acrílics.

4.7 Tècnica de fantasia: alt relleu, baix relleu amb punxó, enganxament.

4.8 Maquillatge correctiu de les ungles. Correcció de desproporcions.

4.9 Tècniques de maquillatge amb esmalt, mixtes, pinzell, aerògraf, punxó.

4.10 Tècniques de dissenys de maquillatge d'ungles.

4.11 Tipus de maquillatges d'ungles: francesa, mitja lluna, pics, diagonal, floral, tècnica de marbre, fantasia i altres.

4.12 Disseny de maquillatges de fantasia en ungles. Pautes d'aplicació de materials i d'accessoris per decorar ungles. Decoració amb esponja, amb xarxa, pedreria, fils brillants, cintes i segells, adhesius, mà alçada, plomes.

4.13 Tècniques d'embelliment de l'ungla masculina.

4.14 Cosmètics d'assecament: precaucions i indicacions.

 

5. Valoració dels resultats obtinguts:

5.1 Control de qualitat dels processos de decoració d'ungles.

5.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

5.3 Mesures correctives per a les desviacions.

5.4 Assessorament de productes i de serveis.

 

 

Mòdul professional 9: imatge corporal i hàbits saludables

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aparells i sistemes del cos humà. 44 hores

UF 2: pautes bàsiques de vida saludables. 40 hores

UF 3: higiene i desinfecció en els serveis d'imatge personal. 15 hores

 

UF 1: aparells i sistemes del cos humà

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Descriu l'organització general de l'organisme identificant-ne les unitats estructurals i caracteritzant-ne els sistemes i els aparells corporals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les molècules que constitueixen la matèria viva.

1.2 Identifica l'estructura i la fisiologia cel·lular.

1.3 Reconeix els diferents tipus de teixits del cos humà, la seva estructura i les seves funcions.

1.4 Defineix òrgan, aparell i sistema.

1.5 Descriu l'estructura i les funcions dels diferents aparells i sistemes i la seva incidència en l'estat de la pell.

1.6 Relaciona les alteracions o les carències en els diferents aparells i sistemes amb l'aplicació de tractaments estètics, la derivació al metge especialista o a altres professionals.

 

2. Caracteritza els aparells circulatori i respiratori identificant-ne l'anatomia i la fisiologia bàsiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu l'estructura del cor i els diferents tipus de vasos sanguinis.

2.2 Identifica la freqüència cardíaca i la tensió arterial com a paràmetres funcionals del cor.

2.3 Especifica la composició i les funcions de la sang.

2.4 Descriu la circulació sanguínia.

2.5 Especifica l'estructura i el funcionament del sistema limfàtic.

2.6 Descriu l'estructura dels vasos i dels ganglis limfàtics.

2.7 Especifica la composició i les funcions de la limfa.

2.8 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal.

2.9 Identifica l'anatomia i la fisiologia bàsiques de l'aparell respiratori i les seves funcions.

 

3. Caracteritza l'aparell locomotor identificant-ne l'anatomia i la fisiologia bàsiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Especifica l'estructura i la localització dels ossos i de les articulacions del cos humà.

3.2 Classifica els tipus de moviments corporals.

3.3 Especifica l'estructura dels músculs i el mecanisme de la contracció muscular.

3.4 Identifica els principals músculs facials.

3.5 Identifica els principals grups musculars corporals.

3.6 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal.

3.7 Descriu l'anatomia i la fisiologia bàsica del peu i de la mà.

 

4. Caracteritza el sistemes endocrí i nerviós identificant-ne l'anatomia i la fisiologia bàsiques.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les glàndules endocrines i les funcions de les hormones.

4.2 Valora la influència de les hormones en l'òrgan cutani.

4.3 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal.

4.4 Descriu l'anatomia i la fisiologia bàsica del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits.

4.5 Identifica el sistema nerviós com a coordinador i controlador del medi intern i extern.

 

Continguts

 

1. Sistemes i aparells corporals:

1.1 Sistema ossi: ossos, cartílags i lligaments. L'esquelet. Les articulacions i els seus moviments.

1.2 Sistema muscular: anatomofisiologia muscular. Músculs de la cara. Músculs del cos.

1.3 Les alteracions més freqüents de l'aparell locomotor i la seva relació amb la imatge personal.

1.4 Anatomia i fisiologia bàsica de les mans i dels peus. Alteracions més freqüents. Relació amb els processos de manicura i de pedicura, i amb els tractaments específics.

1.5 Anatomia i fisiologia bàsiques del sistema endocrí. Localització de les glàndules i funcions de les hormones. La regulació hormonal.

1.6 Anatomia i fisiologia bàsiques del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits.

 

2. Composició i organització dels éssers vius:

2.1 Nivell molecular, cel·lular i pluricel·lular.

2.2 Òrgans, aparells i sistemes.

2.3 Incidència del funcionament dels diferents aparells i sistemes en el tipus i l'estat de la pell.

2.4 Alteracions que precisen derivació a altres professionals.

 

3. Sistemes relacionats amb el transport de substàncies a l'organisme:

3.1 Anatomia i fisiologia de l'aparell circulatori: sistema sanguini i limfàtic.

3.2 Sistema circulatori sanguini: el cor i els vasos sanguinis. Paràmetres funcionals del cor: freqüència cardíaca i tensió arterial.

3.3 La sang: composició i funcions. La circulació sanguínia. Les alteracions més freqüents del sistema circulatori sanguini i la seva relació amb la imatge personal. Anèmia. Alteracions vasculars.

3.4 Anatomofisiologia bàsiques del sistema limfàtic. Circulació limfàtica. Vasos i ganglis limfàtics. La limfa: composició i funcions. Alteracions més freqüents del sistema circulatori limfàtic i les seves repercussions en la imatge personal.

3.5 Anatomia i fisiologia bàsiques de l'aparell respiratori.

 

UF 2: pautes bàsiques de vida saludables

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza la imatge corporal identificant-ne l'estructura, la morfologia i les proporcions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les diferents zones corporals i les posicions anatòmiques del cos humà.

1.2 Utilitza la terminologia anatomofisiològica adequada.

1.3 Estableix els paràmetres que defineixen les proporcions corporals.

1.4 Identifica els factors que determinen el tipus de constitució corporal.

1.5 Mesura les variables antropomètriques que defineixen els diferents somatotips.

1.6 Especifica els trets diferencials entre la silueta masculina i femenina.

1.7 Identifica els diferents tipus de rostre i faccions.

1.8 Relaciona l'expressivitat del rostre amb la musculatura facial.

1.9 Identifica les desproporcions morfològiques que es poden corregir a través de les tècniques de perruqueria i d'estètica.

1.10 Explica l'evolució dels cànons de bellesa en les diferents etapes de la història.

1.11 Valora críticament el model de bellesa present en els mitjans de comunicació i la publicitat.

 

2. Identifica pautes d'alimentació i de nutrició analitzant-ne la influència en la imatge corporal i l'òrgan cutani.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Explica les diferències entre alimentació i nutrició.

2.2 Identifica els nutrients bàsics i la seva funció a l'organisme.

2.3 Identifica les necessitats nutricionals de l'organisme per al seu bon funcionament en les diferents etapes de la vida.

2.4 Identifica els aliments que formen part de la piràmide dels aliments amb el seu valor nutricional.

2.5 Valora la influència d'una dieta equilibrada en la salut.

2.6 Especifica els aparells i els òrgans que intervenen en el procés de la digestió.

2.7 Descriu el funcionament de l'aparell digestiu i defineix els processos d'ingestió, digestió, absorció i eliminació de residus.

 

3. Promociona hàbits de vida saludables relacionant-los amb els processos d'imatge personal.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les pautes bàsiques per a una vida saludable.

3.2 Valora la importància de la hidratació i la seva influència en la imatge personal.

3.3 Descriu l'estructura i el funcionament renal i especifica la composició de l'orina.

3.4 Justifica els beneficis de l'exercici físic i del son en l'aspecte personal i de la salut.

3.5 Identifica els efectes nocius del tabac i l'alcohol sobre la pell i l'organisme en general.

3.6 Reconeix la importància de la prevenció de les drogodependències.

3.7 Valora les mesures d'higiene personal i la seva repercussió en l'àmbit social i professional.

3.8 Esquematitza l'estructura i el funcionament de l'aparell reproductor masculí i femení.

3.9 Descriu la influència de les hormones sexuals en l'anatomofisiologia cutània.

3.10 Descriu les diferents fases hormonals femenines.

 

Continguts

 

1. Caracterització de la imatge corporal:

1.1 Estructura general del cos humà. Regions i zones corporals. Posicions anatòmiques.

1.2 Forma i proporcions corporals. Característiques.

1.3 Factors que determinen la constitució del cos: hereditaris i mediambientals. Somatotips o tipus constitucionals. Variables antropomètriques i la seva relació amb la salut.

1.4 Característiques corporals masculines i femenines.

1.5 Forma i proporcions facials. Anàlisi de la forma del crani, de l'oval, del perfil. Tipus de rostre. Musculatura facial involucrada en l'expressivitat del rostre.

1.6 Relació entre la imatge corporal i els processos de perruqueria i d'estètica.

1.7 Estereotips de gènere i sexisme en la comunicació.

 

2. Evolució de la imatge corporal al llarg de la història:

2.1 Factors que influeixen en els cànons de bellesa.

2.2 Model de bellesa actual en els mitjans de comunicació i en la publicitat.

 

3. L'alimentació i la nutrició i la seva relació amb el funcionament de l'organisme:

3.1 Nutrients: criteris de classificació. Funció energètica, plàstica i reguladora.

3.2 Necessitats nutricionals en diferents situacions fisiològiques.

3.3 L'alimentació equilibrada: la piràmide dels aliments.

3.4 Grups d'aliments i el seu valor nutricional. Taules de composició d'aliments. Influència de la dieta en la imatge personal i les seves repercussions estètiques en la pell i els seus annexos.

3.5 Sobrepès, obesitat. Índex de massa corporal (IMC). Trastorns del comportament alimentari (TCA): anorèxia i bulímia nervioses.

3.6 Anatomofisiologia digestiva. Estructura: el tub digestiu i les glàndules annexes.

3.7 Funció digestiva: ingestió, digestió, absorció i eliminació de residus.

 

4. Hàbits saludables:

4.1 L'aigua i la hidratació de la pell i de l'organisme. Balanç i necessitats hídriques.

4.2 Aparells i òrgans que intervenen en el procés d'excreció: anatomofisiologia renal i urinària.

4.3 La imatge personal i els hàbits diaris. L'exercici físic. El son.

4.4 Educació higienicosanitària. Concepte d'higiene. La higiene personal. La higiene de la pell. Repercussió d'uns bons hàbits higiènics personals en la pròpia imatge.

4.5 Aparell reproductor masculí i femení: estructura i funcionament.

4.6 Fisiologia hormonal femenina i masculina. Influència de les hormones sexuals en la pell i annexos.

4.7 El cicle ovàric. La menarquia i la menopausa.

4.8 Repercussions dels hàbits de vida saludables en la imatge física i la salut dels clients.

 

UF 3: higiene i desinfecció en els serveis d'imatge personal

Durada: 15 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona els mètodes d'higiene i de desinfecció relacionant-los amb el risc d'infeccions i infestacions del material.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les condicions necessàries per al creixement microbià.

1.2 Classifica els diferents tipus de microorganismes.

1.3 Identifica les infeccions i les infestacions més importants en l'àmbit de la imatge personal.

1.4 Especifica les etapes de la cadena epidemiològica.

1.5 Relaciona les tècniques d'imatge personal (tatuatges, pírcing, rasura, manicura, pedicura) amb els seus riscos potencials.

1.6 Diferencia els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització.

1.7 Estableix la diferència entre antisèptic i desinfectant, i les seves normes d'ús i de conservació.

1.8 Valora l'ordre, la neteja i la desinfecció d'instal·lacions i d'equips com a primer factor de la prevenció de riscos.

1.9 Selecciona els mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització més adequats a les instal·lacions, materials i estris.

1.10 Relaciona els diferents mètodes de tractament de residus amb els riscos biològics que poden produir.

1.11 Coneix el protocol per rebutjar el material d'un sol ús en condicions de seguretat.

 

2. Determina els hàbits de seguretat per a la prevenció de malalties professionals relacionant-ne els riscos associats i les mesures de prevenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els riscos associats a l'activitat professional.

2.2 Determina les mesures de protecció personal per als professionals.

2.3 Determina les mesures de protecció personal per als clients.

2.4 Descriu el procediment d'higiene de les mans previ i posterior a la prestació del servei.

 

Continguts

 

1. Higiene i desinfecció:

1.1 Condicions necessàries per al creixement microbià: pH, temperatura, humitat i altres.

1.2 Classificació dels microorganismes.

1.3 Les infeccions i les infestacions i els processos de perruqueria, barberia i estètica. Contaminants més freqüents: bacteris, fongs, virus i paràsits. Característiques, símptomes i signes. Les tinyes, la pediculosi, els fol·liculitis i els papil·lomes. Les infeccions creuades: prevenció en els serveis de perruqueria i d'estètica.

1.4 La cadena epidemiològica. Vies de transmissió i contagi. Mesures preventives específiques.

 

2. Seguretat i prevenció de riscos:

2.1 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells i de productes utilitzats en les tècniques d'estètica.

2.2 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats als estris i materials emprats en els serveis d'imatge personal.

2.3 Mètodes físics i químics.

2.4 Desinfecció per calor i radiacions ultraviolades.

2.5 Desinfectants i antisèptics: característiques i tipus. Normes de conservació i d'utilització dels desinfectants. Normes d'utilització dels antisèptics. Activitat dels antisèptics i desinfectants en condicions òptimes. Recomanacions d'utilització.

2.6 Esterilització: definició. Tipus: esterilització per vapor d'aigua. Esterilització per calor seca. Esterilització química. Esterilització per gasos. Esterilització per raigs gamma.

2.7 Empaquetatge del material per esterilització. Tipus de control d'esterilització. Cura i conservació del material estèril. Aplicacions dels mètodes d'esterilització.

2.8 Procediment d'higiene de les mans.

2.9 Gestió del medi ambient: conceptes bàsics, classificació, recollida i manipulació de residus.

2.10 Tractament de residus i riscos biològics.

2.11 Malalties professionals.

 

 

Mòdul professional 10: màrqueting i venda en imatge personal

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: màrqueting i comunicació. 33 hores

UF 2: promoció i venda de productes i serveis. 51 hores

 

UF 1: màrqueting i comunicació

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els elements del màrqueting analitzant-ne l'aplicació en el sector de la imatge personal.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els diferents tipus de màrqueting.

1.2 Valora la importància del màrqueting en l'àmbit de la imatge personal.

1.3 Defineix el concepte de màrqueting mix.

1.4 Estableix les relacions dels components del màrqueting mix entre si.

1.5 Analitza la importància del preu com a eina del màrqueting mix.

1.6 Identifica canals de distribució majoristes i detallistes relacionats amb la imatge personal.

1.7 Valora les franquícies de perruqueria i d'estètica com un tipus de distribució amb possibilitats d'autoocupació.

1.8 Estableix les fases del pla de màrqueting.

1.9 Diferencia un producte i un servei.

 

2. Caracteritza els diferents tipus de clients analitzant-ne les motivacions de compra.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els clients com l'element més important en les empreses d'imatge personal.

2.2 Analitza les variables que influeixen en el consum de productes i serveis d'imatge personal.

2.3 Identifica les motivacions de compra dels clients.

2.4 Determina les fases del procés de compra.

2.5 Classifica els clients a partir del tipus, caràcter i rol.

2.6 Descriu les tècniques bàsiques de fidelització.

 

3. Determina les pautes d'atenció als clients emprant les tècniques de comunicació i les seves eines.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els principis, les etapes, els objectius i les barreres de la comunicació.

3.2 Enumera les diferents eines que utilitzen les empreses d'imatge personal en la comunicació interna i externa amb els clients.

3.3 Analitza la importància del llenguatge en la comunicació verbal amb els clients.

3.4 Valora la importància de la cortesia, l'amabilitat, el respecte i l'interès en la comunicació interpersonal.

3.5 Identifica les fases de la comunicació telefònica.

3.6 Valora la importància de la comunicació gestual en les relacions comercials.

3.7 Determina el protocol d'atenció als clients en totes les fases del procés des de la recepció fins al comiat.

3.8 Elabora els escrits adequats a cada situació de manera clara i concisa en funció de la seva finalitat i del canal que s'utilitzi.

3.9 Estableix les fases d'una presentació comercial.

3.10 Utilitza les noves tecnologies per a l'elaboració de projectes de comunicació escrita en les seves diferents formes.

 

4. Aplica les tècniques del marxandatge promocional utilitzant els instruments específics i adequant-los a la imatge de l'empresa.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el concepte de marxandatge i n'estableix els objectius.

4.2 Valora la importància del marxandatge en els establiments d'imatge personal.

4.3 Especifica els elements del marxandatge.

4.4 Relaciona els efectes de l'ambientació visual, sonora i olfactòria, i la seva influència en el procés de venda.

4.5 Identifica la cartellera, els rètols i els expositors dels centres de venda.

4.6 Analitza la funció de l'aparador i la seva influència en la decisió de compra dels consumidors.

4.7 Combina els diferents elements del marxandatge amb l'aplicació de les mesures de control de qualitat corresponents.

 

Continguts

 

1. El màrqueting en les empreses d'imatge personal:

1.2 Definició i conceptes bàsics: producte, servei, necessitat, desig i demanda.

1.3 Tipus de màrqueting.

1.4 Pla de màrqueting.

1.5 El màrqueting mix: característiques i elements.

1.6 Distribució: detallistes, majoristes. Franquícies i les seves característiques.

 

2. Els clients:

2.1 Concepte i identificació: el client intern i el client extern.

2.2 Classificació tipològica, classificació segons el caràcter, classificació segons el rol. Protocols d'identificació del tipus de clients.

2.3 Fidelització dels clients.

2.4 Necessitats i demandes dels clients.

2.5 Variables que influeixen en el consum. Les variables socials i econòmiques.

2.6 La motivació, la frustració i els mecanismes de defensa.

2.7 Procés de decisió de compra.

2.8 Tipus de compra: impulsiva i racional. Mòbils primaris i secundaris, i tècniques d'impulsió.

2.9 La satisfacció dels clients.

 

3. La comunicació:

3.1 Concepte, principis, objectius i barreres de la comunicació.

3.2 Etapes del procés de la comunicació.

3.3 La comunicació en el màrqueting mix: comunicació interna i externa.

3.4 Eines de la comunicació. Promocions. Relacions públiques. Venda personal.

3.5 Publicitat. Estereotips de gènere, sexisme i comunicació.

3.6 Màrqueting directe. Màrqueting relacional.

3.7 Tipus de comunicació en una empresa d'imatge personal. Tècniques de comunicació interpersonal o col·lectiva. Atenció telefònica i atenció al públic.

3.8 Normes de comunicació i expressió escrita. Instruments de comunicació escrita emprats en les empreses d'imatge personal en funció de la seva finalitat (onomàstica, Nadal, agraïment) i del canal (correu electrònic, correu postal, telèfon, missatges mòbils i altres).

 

4. Marxandatge:

4.1 Concepte de marxandatge. Marxandatge bàsic. Marxandatge promocional.

4.2 El marxandatge en el centre de bellesa. Objectius.

4.3 Elements del marxandatge: ambientació general (mobiliari i decoració), il·luminació, color i ambientació olfactiva i sonora.

4.4 Els punts de venda: organització de les seccions. Zones i punts de venda freds i calents. La circulació pel local.

4.5 La comunicació dels preus.

4.6 Elements exteriors de l'establiment: rètols, l'entrada, les vidrieres.

4.7 La publicitat en el lloc de venda: cartelleres i expositors.

 

UF 2: promoció i venda de productes i serveis

Durada: 51 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica les tècniques de promoció i publicitat de productes i serveis justificant la selecció dels instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la publicitat i la promoció com a eines importants en el procés de venda de productes i serveis.

1.2 Identifica els factors que intervenen en la publicitat.

1.3 Elabora la publicitat d'un producte o d'un servei estètic.

1.4 Classifica les promocions de venda en funció del seu públic objectiu.

1.5 Identifica els objectius i els instruments de les accions promocionals que es fan en les empreses de serveis estètics.

1.6 Valora les demostracions com a tècniques de promoció específiques en l'àmbit de la imatge personal.

 

2. Fa demostracions de venda de serveis i productes d'imatge personal aplicant-hi les tècniques específiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les qualitats i les actituds dels assessors de vendes en les relacions comercials.

2.2 Elabora una programació d'acció de venda pròpia.

2.3 Identifica la normativa aplicada a la venda de productes i serveis estètics.

2.4 Reconeix les diferents tècniques de venda.

2.5 Estableix pautes per a la resolució d'objeccions a la venda.

2.6 Fa la facturació i el cobrament.

 

3. Fa la postvenda de serveis i productes d'imatge personal aplicant els protocols de reclamació i les queixes establerts i gestionant la documentació corresponent.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix les situacions comercials que precisen seguiment i postvenda.

3.2 Identifica la documentació del seguiment comercial.

3.3 Identifica els procediments utilitzats en la postvenda.

3.4 Identifica els procediments utilitzats en la resolució de reclamacions i queixes.

3.5 Utilitza les eines informàtiques de gestió.

3.6 Detecta les desviacions produïdes i proposa mesures correctives.

3.7 Valora el grau de satisfacció dels clients.

 

Continguts

 

1. Tècniques de publicitat i promoció:

1.1 Concepte de publicitat. Objectius. La publicitat com a tècnica de venda.

1.2 La campanya publicitària: fases. El missatge i els mitjans publicitaris.

1.3 L'empaquetatge del producte.

1.4 El fullet publicitari, la pàgina web, altres.

1.5 La promoció de vendes. Concepte i classificació. Objectius i efectes.

1.6 La campanya promocional: fases i disseny d'una campanya promocional en el sector de la imatge personal. Instruments promocionals més usuals.

 

2. La venda en imatge personal:

2.1 Els assessors de vendes. Característiques, funcions, actituds i coneixements.

2.2 L'assertivitat i l'empatia en la persona assessora de vendes de productes i serveis d'imatge personal.

2.3 Fases i tècniques de venda. Preparació i planificació de la venda. Protocols de venda. Tipus de venda.

2.4 Les objeccions: classificació i tractament.

2.5 El tancament de la venda.

2.6 Normativa aplicada a la venda de productes i serveis estètics.

2.7 La gestió del cobrament.

 

3. La postvenda:

3.1 Servei d'assistència postvenda. Procediments utilitzats en la postvenda.

3.2 La documentació de seguiment. Les eines informàtiques en la relació postvenda amb els clients.

3.3 La facturació i el cobrament. Elements que componen una factura.

3.4 Procediments per a la resolució de queixes i reclamacions. Queixes presencials i no presencials.

3.5 Detecció de desviacions produïdes i grau de satisfacció dels clients. Proposta de mesures de millora.

3.6 Assessorament post servei.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant-ne les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

1.3 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.4 Identifica els principals jaciments d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

1.5 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.6 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.7 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els principals organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la imatge personal.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicables al sector de la imatge personal.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador dins del sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional d'imatge personal.

1.5 Identificació d'itineraris formatius relacionats amb el títol. Titulacions i estudis en el sector de la imatge personal.

1.6 Definició i anàlisi del sector professional de la imatge personal.

1.7 Jaciments d'ocupació en el sector de la imatge personal.

1.8 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.9 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.10 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.11 El procés de presa de decisions.

1.12 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.13 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.14 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.15 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la imatge personal segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la imatge personal i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball, conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb una referència especial a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció a l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors en l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal dur a terme en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic en perruqueria i cosmètica capil·lar.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la imatge personal.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la imatge personal.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i augment de benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Identifica les actuacions d'un empresari que s'iniciï en el sector de la imatge personal en el desenvolupament de l'activitat emprenedora.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Identifica els requisits i les actituds de la figura de l'empresari necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb els objectius de l'empresa.

1.9 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant-ne l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant-hi valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives d'una empresa.

2.2 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.3 Especifica les característiques dels principals components de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

2.4 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la imatge personal amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.5 Analitza els components de la cultura empresarial i imatge corporativa amb els objectius de l'empresa.

2.6 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com a element de l'estratègia empresarial.

2.7 Determina els costos i els beneficis socials en empreses responsables, que conformen el balanç social de l'empresa.

2.8 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses del sector de la imatge personal.

2.9 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

2.10 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor o l'emprenedora.

 

3. Du a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa dedicada a la perruqueria i la cosmètica capil·lar, seleccionant-ne la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.3 Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.4 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una empresa.

3.5 Cerca els ajuts per crear empreses relacionades amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar, disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.6 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions.

3.7 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.8 Valora la importància de la imatge corporativa de l'empresa i l'organització de la comunicació.

 

4. Du a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa dedicada a la perruqueria i la cosmètica capil·lar, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i emplenant-ne la documentació.

 

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

4.3 Diferencia els tipus d'impostos en el calendari fiscal.

4.4 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la perruqueria i la cosmètica capil·lar, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.5 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.6 Situa la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la imatge personal (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.6 Objectius personals versus objectius empresarials.

1.7 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

1.8 Les bones pràctiques empresarials.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa del sector de la perruqueria i la cosmètica capil·lar amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Determinació de costos i beneficis socials de l'empresa responsable.

2.11 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

2.12 Generació d'idees de negoci.

2.13 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa relacionada amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar. Ajuts i subvencions.

2.14 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

3.2 Organització de l'empresa: estructura interna. Organització de la comunicació a l'empresa.

3.3 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.4 La fiscalitat segons els tipus d'activitat i de forma jurídica.

3.5 Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa dedicada a la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

3.6 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.7 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

3.8 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa del sector de la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

4.3 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i presentació de documents.

4.4 Les formes de finançament d'una empresa.

4.5 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

4.6 Documentació bàsica comercial i comptable, i connexió entre elles.

 

 

Mòdul professional 13: anglès tècnic

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

UF1: anglès tècnic

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb el sector de la imatge personal continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Situa el missatge en el seu context.

1.2 Identifica la idea principal del missatge.

1.3 Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o d'un altre mitjà auditiu.

1.4 Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida professional i quotidiana del sector de la imatge personal.

1.5 Fa la seqüència dels elements constituents del missatge.

1.6 Identifica les idees principals d'un discurs sobre temes coneguts de l'àmbit de la perruqueria i la cosmètica capil·lar, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.

1.7 Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge sense entendre'n tots els elements.

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills relacionats amb el sector de la imatge personal analitzant-ne de manera comprensiva els continguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Llegeix de manera comprensiva textos clars en llengua estàndard de l'àmbit de la perruqueria i la cosmètica capil·lar.

2.2 Interpreta el contingut global del missatge.

2.3 Relaciona el text amb l'àmbit del sector professional a què es refereix.

2.4 Identifica la terminologia tècnica utilitzada.

2.5 Interpreta manuals tècnics, revistes tècniques, etc., emprats en el sector de la imatge personal.

2.6 Tradueix textos de l'àmbit de la perruqueria i la cosmètica capil·lar en llengua estàndard i usa material de suport quan cal.

2.7 Interpreta el missatge rebut per mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d'altres.

2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses del sector de la imatge personal, participant com a agent actiu en converses professionals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, emprats en l'emissió del missatge.

3.2 Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.

3.3 Utilitza normes de protocol en presentacions.

3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb el desenvolupament de la seva activitat diària.

3.5 Fa servir correctament la terminologia tècnica relacionada amb el sector de la imatge personal i usada habitualment en el desenvolupament de la seva professió.

3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.

3.7 Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional.

3.8 Descriu un procés de treball de la seva competència i en fa la seqüència corresponent.

3.9 Justifica l'acceptació o la no-acceptació de propostes fetes.

3.10 Argumenta l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball triat.

3.11 Sol·licita la reformulació del discurs o una part quan cal.

3.12 Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals estàndard.

 

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard habituals en el sector de la imatge personal utilitzant els registres adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/o professionals habituals al sector de la imatge personal.

4.2 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.

4.3 Redacta resums de textos relacionats amb el sector professional.

4.4 Emplena documentació específica de l'àmbit professional.

4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en emplenar documents de l'àmbit professional.

4.6 Resumeix, amb els recursos lingüístics propis, les idees principals d'informacions donades.

4.7 Aplica les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document que s'ha d'elaborar.

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector de la imatge personal en l'ús de la llengua estrangera.

5.2 Descriu els protocols i les normes de relació social propis del país.

5.3 Identifica els valors i les creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i les normes de relació social propis del país on es parla la llengua estrangera.

 

Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, enregistrats.

1.2 Terminologia específica del sector de la imatge personal.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de la llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles bàsics professionals i quotidians.

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, etc.

2.3 Terminologia específica de l'àmbit professional de la perruqueria i la cosmètica capil·lar. Idea principal i idees secundàries.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres emprats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector de la imatge personal.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de la comprensió, petició d'aclariments i altres.

3.3 Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral.

3.5 Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Compleció de documents professionals bàsics del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registre.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.

4.6 Ús dels signes de puntuació.

4.7 Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l'empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que siguin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

 

 

Mòdul professional 14: síntesi

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 99 hores

 

UF1: síntesi

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Concreta l'activitat, el servei o el producte de perruqueria i cosmètica capil·lar, analitzant-ne les condicions i les característiques tècniques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els espais i les instal·lacions on s'ha de fer l'activitat, el servei o el producte.

1.2 Identifica els aparells, els estris i els productes que s'han d'utilitzar.

1.3 Determina els serveis integrals de perruqueria i el seu tractament .

 

2. Organitza l'activitat, la prestació del servei o l'obtenció del producte de perruqueria i cosmètica capil·lar, determinant-ne el procés, les fases i les actuacions necessàries.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recepciona, emmagatzema i distribueix el material de perruqueria.

2.2 Prepara i posa al punt l'espai de treball.

2.4 Selecciona els recursos materials que s'han d'utilitzar.

2.3 Té en compte la normativa higienicosanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental en la prestació del servei.

 

3. Ofereix un servei integral de perruqueria, valorant-ne els resultats.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Du a terme les actuacions prèvies del servei integral de perruqueria aplicant els procediments establerts.

3.2 Aplica els protocols del servei integral de perruqueria integrant cosmètics, mitjans tècnics i manuals.

3.3 Du a terme les actuacions posteriors del servei integral de perruqueria aplicant els procediments establerts.

 

4. Determina, si cal, la viabilitat tecnicoeconòmica, analitzant els recursos necessaris i les implicacions econòmiques per fer l'activitat, prestar el servei o obtenir el producte de perruqueria i cosmètica capil·lar.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les operacions de venda i les tècniques publicitàries i de marxandatge.

4.2 Valora els recursos emprats en la prestació del servei.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que du a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions de recepció dels clients, l'emmagatzematge i el manteniment.

1.1 Valora la pròpia imatge personal com a imatge de l'empresa, cuidant aspectes com la higiene personal, el maquillatge, els pentinats i la indumentària, entre d'altres.

1.2 Aplica els protocols de comunicació i atenció als clients dissenyats per l'empresa.

1.3 Aplica els protocols d'acollida i de comiat.

1.4 Efectua la recepció telefònica i presencial dels clients.

1.5 Col·labora en l'organització de l'agenda de forma manual o informatitzada.

1.6 Du a terme operacions de cobrament, sota supervisió.

1.7 Col·labora en la recepció, l'emmagatzematge i el control de l'estoc de productes i materials utilitzats en els serveis oferts per l'empresa.

1.8 Du a terme les actuacions per al manteniment i per a la neteja d'instal·lacions, d'equips i d'estris relacionats amb les activitats assignades.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb l'assessorament i la venda de productes i serveis relacionats amb el seu lloc de treball.

2.1 Identifica el tipus de productes i serveis que ofereix l'empresa.

2.2 Diferencia els tipus de clients, les seves motivacions i necessitats de compra.

2.3 Manté actituds d'autocontrol, cortesia, sociabilitat i discreció.

2.4 Aplica diferents mètodes de tancament de vendes.

2.5 Identifica les tècniques de marxandatge i promoció de l'empresa en la venda de productes i serveis.

2.6 Reconeix els diferents tipus de publicitat que aplica l'empresa.

2.7 Fomenta els incentius per a la promoció de vendes.

2.8 Utilitza un llenguatge tècnic per informar i assessorar sobre els hàbits, els productes i els serveis de perruqueria.

2.9 Aplica els procediments de resolució de reclamacions i de queixes.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'execució de canvis de forma temporal i permanent.

3.1 Interpreta els procediments d'execució i les instruccions de l'empresa per als canvis de forma.

3.2 Prepara el lloc de treball.

3.3 Selecciona mitjans i productes en funció de la tècnica que s'ha d'emprar.

3.4 Aplica els equips de protecció individual (EPI) tant per al professional com per als clients.

3.5 Valora la necessitat d'utilitzar tècniques prèvies en el canvi de forma.

3.6 Fa l'arrissada i/o l'allisada permanent en el temps i la forma establerts, sota supervisió.

3.7 Elabora pentinats, segons les característiques i demandes dels clients, sota supervisió.

3.8 Efectua diferents recollits en funció de diferents actes socials, sota supervisió.

3.9 Valora el resultat final com a indicador de la satisfacció dels clients.

3.10 Informa sobre les cures de manteniment.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb les tècniques de tallada de cabell i de barberia.

4.1 Prepara i acomoda els clients en funció dels requeriments de la tècnica.

4.2 Verifica les característiques facials i piloses.

4.3 Selecciona els equips, els estris i els cosmètics.

4.4 Du a terme les operacions prèvies.

4.5 Aplica diferents estils de tallada de cabell, sota supervisió.

4.6 Assessora i/o participa en la creació d'estilismes de barba i bigoti.

4.7 Adopta les mesures d'higiene, de seguretat, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions de canvi de color.

5.1 Fa l'anàlisi per determinar les característiques i l'estat del cabell dels clients.

5.2 Aplica pautes d'acomodació i protecció dels clients per evitar taques i reaccions irritants.

5.3 Emplena la fitxa tècnica.

5.4 Prepara les mescles de cosmètics segons les instruccions del fabricant.

5.5 Aplica tècniques de coloració total del cabell, utilitzant tints temporals, semipermanents i permanents, sota supervisió.

5.6 Aplica tècniques de coloració parcial del cabell, sota supervisió.

5.7 Executa procediments de descoloració del cabell, sota supervisió.

5.8 Controla el resultat final del canvi de color i en comunica les desviacions produïdes.

5.9 Adopta les mesures establertes relatives a la prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en el desenvolupament de les fases d'execució del servei.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb les tècniques de manicura i pedicura.

6.1 Aplica pautes d'acomodació dels clients segons la posició ergonòmica més apropiada per al servei.

6.2 Prepara els materials, els cosmètics i els equips en el lloc de treball.

6.3 Prepara la pell, les ungles i la zona periunguial.

6.4 Desenvolupa diferents tècniques de massatge de mans i de peus.

6.5 Decora les ungles de les mans i dels peus en els diferents estils.

6.6 Es responsabilitza de l'aplicació de les mesures d'higiene i de desinfecció adequades segons la normativa.

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la en les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu, exceptuant el mòdul d'anglès tècnic.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)

Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

40%

Aula tècnica de perruqueria

120

90

50%

Laboratori de cosmetologia

60

40

10%

 

 

8. Professorat

 

8.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de perruqueria i cosmètica capil·lar:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Pentinats i recollits

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Coloració capil·lar

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Cosmètica per a perruqueria

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Tècniques de tallada del cabell

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Canvis de forma permanent del cabell

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Perruqueria i estilisme masculí

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Anàlisi capil·lar

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Estètica de mans i peus

Estètica

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Imatge corporal i hàbits saludables

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Màrqueting i venda en imatge personal

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Anglès tècnic

Assessoria i processos d'imatge personal*

Perruqueria*

Estètica*

Anglès

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Professors tècnics de formació professional


*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència.

 

Síntesi: s'assigna a totes les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Professors tècnics de formació professional

Perruqueria

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal

Tècnic especialista en perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Estètica

Tècnic superior en estètica

Tècnic especialista en estètica

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Pentinats i recollits

Coloració capil·lar

Tècniques de tallada del cabell

Canvis de forma permanent del cabell

Perruqueria i estilisme masculí

Estètica de mans i peus

Anglès tècnic

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal

Tècnic especialista en perruqueria

Tècnic superior en estètica

Tècnic especialista en estètica

Cosmètica per a perruqueria

Anàlisi capil·lar

Imatge corporal i hàbits saludables

Màrqueting i venda en imatge personal

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

 

 

Síntesi: s'assigna a tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

 

9. Convalidacions

 

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de perruqueria a l'empara de la LOGSE (Decret 208/1997, de 30 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Pentinats i recollits

Confecció i adaptació de perruques, postissos i extensions de cabell

Pentinats, acabaments i recollits

Pentinats i recollits

Canvis de color en el cabell

Canvis de color en el cabell

Coloració capil·lar

 

Cosmetologia aplicada a la perruqueria

Cosmetologia aplicada a la perruqueria

Cosmètica per a perruqueria

 

La tallada del cabell i les tècniques complementàries

La tallada del cabell i les tècniques complementàries

Tècniques de tallada del cabell

 

Canvis de forma permanent en el cabell

Canvis temporals de la forma del cabell

Canvis de forma en el cabell

Canvis de forma permanent del cabell

 

Tractaments capil·lars

Higiene i tractaments capil·lars

Anàlisi capil·lar

 

Tècniques bàsiques de manicura i pedicura

Tècniques bàsiques de manicura i pedicura

Estètica de mans i peus

 

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques

Higiene capil·lar

Neteja, desinfecció i esterilització

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques

Higiene, desinfecció i esterilització aplicades a perruqueria

Imatge corporal i hàbits saludables

 

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGM perruqueria LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGM perruqueria

Unitats formatives dels mòduls professionals del CFGM perruqueria i cosmètica capil·lar

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF1: incorporació al treball

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de síntesi:

UF1: síntesi

 

9.3 Convalidació del mòdul professional d'anglès tècnic

El mòdul professional d'anglès tècnic d'aquest cicle formatiu es convalida amb el mòdul professional d'anglès tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

 

 

10. Correspondències

 

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0349-11_2: modificar la forma del cabell temporalment, pentinar-lo i/o recollir-lo

UC_2-0058-11_1: preparar els equips i rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut

Pentinats i recollits

UC_2-0351-11_2: realitzar la tallada del cabell, l'arranjament i la rasura de barba i bigoti

Tècniques de tallada del cabell

UC_2-0357-11_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles

UC_2-0359-11_2: realitzar tractaments estètics de mans i peus

Estètica de mans i peus

UC_2-0348-11_2: realitzar canvis de color totals o parcials al cabell

Coloració capil·lar

UC_2-0350-11_2: realitzar canvis de forma permanent al cabell

Canvis de forma permanent del cabell

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Màrqueting i venda en imatge personal

UC_2-0347-11_2: realitzar l'anàlisi capil·lar, per dissenyar protocols de treballs tècnics i aplicar atencions capil·lars estètiques

UC_2-0356-11_2: atendre els clients del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut

Cosmètica per a perruqueria

Anàlisi capil·lar


Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència incloses en el títol, segons el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidat el mòdul professional de perruqueria i estilisme masculí.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Pentinats i recollits

UC_2-0349-11_2: modificar la forma del cabell temporalment, pentinar-lo i/o recollir-lo

UC_2-0058-11_1: preparar els equips i rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut

Tècniques de tallada del cabell

UC_2-0351-11_2: realitzar la tallada del cabell, l'arranjament i la rasura de barba i bigoti

Estètica de mans i peus

UC_2-0357-11_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles

UC_2-0359-11_2: realitzar tractaments estètics de mans i peus

Coloració capil·lar

UC_2-0348-11_2: realitzar canvis de color totals o parcials al cabell

Canvis de forma permanent del cabell

UC_2-0350-11_2: realitzar canvis de forma permanent al cabell

Màrqueting i venda en imatge personal

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Cosmètica per a perruqueria

Anàlisi capil·lar

UC_2-0347-11_2: realitzar l'anàlisi capil·lar, per dissenyar protocols de treballs tècnics i aplicar atencions capil·lars estètiques

UC_2-0356-11_2: atendre els clients del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut

 

 

Amunt