Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 21/09/2016

  • Número de control 16266006

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-16266006-2016

Dades del DOGC
  • Número 7214

  • Data 27/09/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria i bases específiques que han de regir la cobertura d'un lloc de treball de Direcció 2 del Festival de Barcelona Grec adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).


La Comissió de Govern, actuant per delegació de l'Alcaldia, va aprovar en sessió celebrada el 15 de setembre de 2016 la convocatòria i les bases específiques que han de regir la cobertura del lloc de treball de:

- Direcció 2 del Festival de Barcelona Grec adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de l'Ajuntament de Barcelona.

Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar instància en el Registre General de l'Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999 de 13 de gener, en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i Territori, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació.

 

Barcelona, 21 de setembre de 2016

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

BASES QUE REGEIXEN LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECCIÓ 2 DEL FESTIVAL DE BARCELONA GREC ADSCRIT A LA DIRECCIÓ DE SECTORS CULTURALS I INNOVACIÓ DE L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB)

 

D'acord el previst a l'article 52 de la Llei 22/1998 de 30 de desembre Carta Municipal de Barcelona, l'article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en concordança amb el vigent catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona.

Es convoca la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 del Festival de Barcelona Grec adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

 

1. CLASSIFICACIÓ DEL LLOC CONVOCAT

Denominació: Direcció 2 (20.20.GE.30 segons catàleg vigent)

Àmbit funcional: Directiu

Tipus de lloc/Vinculació: Direcció (Article 52 de la Carta Municipal de Barcelona)

Subgrup d'accés: A1

Destinació: Nivell 28

Sistema de provisió: Designació

Classe de lloc: Lloc de promoció

 

2. ESQUEMA RETRIBUTIU

Destinació: Nivell 28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent)

Complement específic: 3.107,27 € mensuals segons catàleg vigent

 

3. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL

3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)

3.1.1. Missió

Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d'acord amb les línies estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans d'acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos necessaris, per tal d'aconseguir l'acompliment dels objectius de la seva direcció.

3.1.2. Funcions bàsiques

1) Les funcions bàsiques d'aquest lloc de treball són:

- Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, assignats a la Direcció.

- Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l'execució i l'avaluació dels programes, processos i serveis de la direcció per l'acompliment dels objectius marcats.

- Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d'acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament.

- Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.

2) Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest nivell s'integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d'una altra Direcció.

3) Les tasques d'aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de llibertat d'actuació. La coordinació amb la gerència, s'estableix mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.

4) Les tasques d'aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d'alta complexitat tècnica, de recursos i d'impacte organitzatiu.

5) Les tasques d'aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.

6) Aquest lloc de treball requereix d'un coneixement ampli d'un camp funcional, adquirit a través d'una àmplia experiència, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.

3.2. Descripció funcional de l'òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció del Festival de Barcelona Grec)

3.2.1. Missió

Direcció, programació, gestió i coordinació del Festival de Barcelona Grec.

3.2.2. Funcions

- Elaborar la programació del Festival Grec anualment i, en aquest sentit, definir els espectacles que formen part del festival.

- Preveure els ingressos i despeses ajustats al pressupost de l'Institut de Cultura.

- Negociar les condicions econòmiques, tècniques i logístiques dels espectacles.

- Proposar els espais adequats que reuneixin les condicions tècniques per a la realització dels espectacles.

- Dirigir i coordinar els recursos humans adscrits al festival.

- Establir l'estratègia de comunicació i públics del festival.

- Supervisar la producció del festival.

- Cercar patrocinis i altres ingressos.

- Representar el festival davant de mitjans de comunicació, promotors, teatres i altres organitzacions artístiques d'àmbit local, nacional i internacional.

 

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

a) Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

b) Trobar-se en algun d'aquests dos supòsits:

- Ser funcionari/a de carrera de qualsevol administració pública d'un cos o escala classificat en el subgrup A1, acreditant una experiència mínima de tres anys en llocs de direcció o comandament en organitzacions públiques o privades.

- Qui no tingui la condició de funcionari/a en els termes del paràgraf anterior, haurà d'acreditar les dues condicions següents:

- Tenir estudis universitaris de grau superior (doctorat, llicenciatura universitària o títol de grau segons les previsions per accedir a places del subgrup A1, d'acord amb l'art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació.

- Experiència mínima de tres anys en llocs de direcció o comandament en organitzacions públiques o privades.

c) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.

En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests candidats hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional, en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

d) Tenir coneixements suficients de llengua castellana (els nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea) i catalana, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.

e) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament del lloc de treball convocat

f) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Tampoc podrà prendre part en la convocatòria el personal funcionari que estigui en suspensió d'ocupació ni el personal traslladat de lloc de treball, en ambdós casos com a conseqüència d'un expedient disciplinari.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al seu nomenament en aquest Ajuntament.

 

5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:

- Sr. Joan Anton Llinares Gómez, Gerent de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona com a titular i la Sra. Maribel Fernández Galera, Directora de Serveis de la Secretaria Tècnic-Jurídica, com a suplent.

- Sr. Valentí Oviedo Cornejo, Gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona com a titular, i la Sra Isabel Balliu Badia, Directora de Recursos de l'Institut de Cultura de Barcelona, com a suplent.

- Sr. Ferran Daroca Esquirol, Gerent de la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona com a titular i la Sra. Elena Pérez Fernández, Directora de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals, com a suplent.

Els membres de la Comissió de Valoració hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho a la Gerència de Recursos Humans i Organització, quan concorrin circumstàncies de les que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Igualment, les persones participants podran recusar els membres de la Comissió de Valoració quan concorrin les circumstàncies previstes per l'article 29 de la mateixa llei.

La Comissió de Valoració podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació d'assessors especialistes, per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu però sense vot en les sessions de la Comissió.

A l'efecte de comunicacions i altres incidències, la Comissió de Valoració tindrà la seva seu al Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona (C/ Escar núm. 1, 2a planta, 08039 de Barcelona).

La Comissió de Valoració podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

 

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Es tindran en compte com a criteris de valoració:

6.1. Valoració de mèrits

- L'experiència i els coneixements relatius a les funcions del lloc de treball.

- La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.

6.2. Valoració de competències professionals

- Les competències professionals requerides per a l'òptim desenvolupament de les funcions d'aquest lloc d'acord amb el vigent catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona.

6.3. Projecte de gestió (obligatori)

- Aquesta prova consistirà en la realització d'un projecte que desenvolupi la visió artística del Festival i defineixi una proposta de gestió.

Aquest projecte tindrà una extensió màxima de 10 pàgines, amb lletra Arial o Calibri 11 i interlineat 1,15.

Les persones participants disposaran d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci al DOGC, per a la presentació del projecte. Aquest s'haurà de lliurar a qualsevol dels registres municipals de les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de la ciutat de Barcelona, en un sobre tancat en el que s'inclourà un llapis o dispositiu de memòria USB amb l'arxiu del projecte i el text que es presenta amb suport paper.

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i anàlisi dels currículums de les persones aspirants i del projecte de gestió presentat, i si s'escau, a la realització d'entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o professionals.

 

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria disposen d'una sol·licitud de participació normalitzada que trobaran al web de l'Ajuntament de Barcelona http://www.barcelona.cat clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.

Aquesta sol·licitud degudament complimentada l'hauran de presentar al Registre General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l'Ajuntament de Barcelona, o en qualsevol de les formes previstes en l'art. 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci al DOGC.

Serà responsabilitat de la persona aspirant la veracitat i autenticitat de les dades i la documentació aportades, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o la Comissió de Valoració pugui requerir-los per aclarir qualsevol dubte que sobre les mateixes se li generi.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les seves dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer “Gestió R.H. de l'Ajuntament de Barcelona” del qual és titular la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la convocatòria de selecció en què participen com a part integrant de la Gestió de RH de l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte: “Tutela de drets LOPD”.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud, es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barcelona de qualsevol canvi de les mateixes.

 

8. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS I MÈRITS AL·LEGATS

Per tal de ser admeses al procés selectiu, les persones aspirants hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, la següent documentació:

- Currículum professional

- Fotocòpia del seu DNI

- Documentació acreditativa de tots i cadascun dels requisits i mèrits al·legats.

La comprovació dels serveis prestats en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms serà realitzada d'ofici per la Comissió de Valoració. Tanmateix, per tal que s'efectuï aquesta comprovació, caldrà que la persona aspirant identifiqui expressament en el currículum vitae presentat els períodes de temps en què ha prestat els serveis al·legats.

 

9. LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (PROVISIONAL I DEFINITIVA)

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses indicant també les persones aspirants que han de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana.

Per les seves característiques i als efectes de garantir la confidencialitat del procés de selecció, la identificació de cada persona aspirant per tal d'informar de la seva admissió o exclusió, així com de qualsevol altre circumstància relacionada amb el procés, serà un codi identificatiu format pels quatre últims dígits del document d'identitat amb el que es va inscriure a la convocatòria, més la lletra del document d'identitat si s'escau i, a continuació, el número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada, en els termes descrits en el punt 7 de les bases de la convocatòria.

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional de persones admeses ni en la d'excloses, a l'hora de formular la reclamació corresponent l'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública, en els termes abans indicats, la llista definitiva de persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també quines persones aspirants han de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana.

La llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses i, en general, les actuacions d'aquest procés que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques al web de l'Ajuntament de Barcelona (www.barcelona.cat) i a la Intranet Municipal

 

10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Una vegada efectuada l'avaluació de les persones candidates, la Comissió de Valoració emetrà un informe que inclourà la proposta de nomenament d'una persona aspirant o, en el seu cas, la proposta de declarar deserta la convocatòria, motivant-la amb criteris de mèrits, capacitat i idoneïtat, i l'elevarà a l'Alcaldessa proposant la seva designació.

La persona designada haurà de presentar abans de la seva incorporació els documents acreditatius originals de les seves dades professionals i titulacions, sens perjudici que se'ls pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per a la seva verificació. La formalització de la designació restarà condicionada a la presentació d'aquesta documentació i l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

La resolució definitiva de la designació, amb indicació del nom i cognoms de la persona aspirant designada, es publicarà a la Gaseta Municipal.

Una vegada es publiqui al web de l'Ajuntament de Barcelona (www.barcelona.cat) la proposta de nomenament, les persones legítimament interessades podran sol·licitar informació nominal dels candidats que han participat en el procés.

El Gerent Municipal donarà compte, tant del procediment com del nomenament, a la comissió del Consell Municipal que correspongui, els membres de la qual podran efectuar preguntes sobre l'experiència i coneixements de la persona designada.

En cas de renúncia o altra causa que impedeixi el nomenament de la persona proposada, la Comissió de Valoració podrà proposar el nomenament a un altra de les persones candidates presentades, sempre que es garanteixi la seva idoneïtat.

 

11. RÈGIM JURÍDIC D'OCUPACIÓ

En el cas que resulti proposada una persona funcionaria de carrera del subgrup A1 es procedirà a la seva adscripció al lloc convocat mitjançant lliure designació, en el termini màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la Gaseta Municipal.

En el cas que resulti proposada una persona laboral de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes públics s'incorporarà al lloc convocat en el termini màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la Gaseta Municipal, essent declararà en situació d'excedència forçosa respecte a la seva vinculació laboral prèvia.

En la resta de casos, la vinculació del personal directiu de l'Ajuntament de Barcelona s'efectuarà mitjançant designació, d'acord amb allò previst a l'article 52 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i el vigent catàleg de llocs de treball. La incorporació al lloc convocat es farà en el termini màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la Gaseta Municipal.

Mentre no es desenvolupi l'article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que pel personal eventual.

 

12. RECURSOS

Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Primera Tinència d'Alcaldia en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents.

 

Amunt