Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 15/09/2016

  • Número de control 16263078

  • Organisme emissor Consorci de l'Habitatge de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-16263078-2016

Dades del DOGC
  • Número 7212

  • Data 23/09/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI d'ampliació i modificació de la convocatòria general per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2016.


La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2016 ha adoptat, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i Consorci, l'article 2.2 de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i , aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, i l'acord tercer de la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de l'any 2016 aprovada en la Comissió Permanent de 16 de febrer de 2016, el següent acord:

 

   1. Modificar la convocatòria de l'any 2016 per a les inscripcions i la concessió de subvencions per a la rehabilitació a l'empara del que estableix l'acord tercer de l'esmentada convocatòria en el sentit de:

      a. Ampliar l'import de la convocatòria en 24.003.383,50€ corresponents a les següents aportacions, amb càrrec a la partida 780.0001 del Consorci de l'Habitatge:

         i. 3.000.000€ corresponents a l'aportació de la Generalitat de Catalunya al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a ajuts a la rehabilitació per l'any 2016.

         ii. 2.167.984,16€ corresponents a l'aportació extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a subvencions a la rehabilitació.

         iii. 4.000.000€ corresponents a l'aportació extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona per a subvencions a la rehabilitació per l'any 2016

         iv. 14.835.399,34€ corresponents a la incorporació de romanents del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de la convocatòria 2015 d'ajuts a la rehabilitació que es desglossen de la següent forma:

            a) 4.470,37€ de l'aportació de la Generalitat de Catalunya per a ajuts generalistes per a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona.

            b) 2.908.933,74€ de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona per a ajuts generalistes per a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona.

            c) 10.235.989,10€ corresponents a l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'Institut Municipal del paisatge Urbà i Qualitat de Vida per a ajuts generalistes per a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona.

            d) 1.228.737,68€ del Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a ajuts generalistes per a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona.

            e) 181.388€ amb càrrecs a romanents del Consorci de l'Habitage de Barcelona, per als conjunt urbans delimitats en el punt 2 d'aquest acord

            f) 273.000€ corresponents a l'aportació de la Generalitat de Catalunya per a ajuts a la rehabilitació per l'àmbit del projecte aprovat en el marc de la Llei de Barris per a Can Clos- la Vinya-Plus Ultra.

            g) 2.880,38€ corresponents a l'aportació de la Generalitat de Catalunya per a ajuts a la rehabilitació per l'àmbit del projecte aprovat en el marc de la Llei de Barris per Bon Pastor.

 

   2. Es modifica l'Annex 1, punt B, sobre els interiors d'habitatge, a l'apartat b, el qual queda redactat de la següent manera:

“b. Obres en interiors d'habitatges que s'acullin al programa de la Borsa de lloguer Social de Barcelona

En el cas d'habitatges que realitzin obres en l'interior de l'habitatge d'adequació o millora de l'habitabilitat per incorporar-los a la Borsa de Lloguer de Barcelona, i sempre i quan el contracte de lloguer que es formalitzi tingui una durada d'un any prorrogable fins a 5 anys, la subvenció serà del 100% fins a un màxim de 15.000€ per habitatge.

En aquest cas, i en el supòsit que el contracte de lloguer formalitzat es resolgui en els dos primers anys, el propietari restarà obligat a formalitzar un nou contracte de lloguer amb la mediació de la Borsa de Lloguer de Barcelona per un període mínim d'un any prorrogable fins a 3 anys. “

 

  3. Es modifica la ubicació del darrer paràgraf de l'Annex 1, sobre els interiors d'habitatge, quedant vinculat a l'apartat a, d´Obres generals en interiors d'habitatges, el qual queda redactat de la següent manera:

“Se subvencionarà al 100% en els habitatges on es faci una intervenció de rehabilitació que contempli una millora energètica, el subministrament d'un equip de comptatge d'energia que permet als usuaris i usuàries dels habitatges, mitjançant la instal·lació i la configuració del mateix, tenir accés a la Plataforma Assessor energètic virtual de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, caldrà que els usuaris i usuàries es donin d'alta a aquesta plataforma mitjançant el procediment per fer-ho a través del web http://autosuficienciabcn.cat, sempre i quan reuneixin les condicions d'accés a la Plataforma.”

      a. Establir que qualsevol import no aplicat a la convocatòria 2016 s'aplicarà a la convocatòria de l'any 2017.

      b. Establir que d'acord amb l'article 8 a de les bases reguladores els edificis posteriors a l'any 1991 que executin obres d'accessibilitat, actuacions actives de sostenibilitat o actuacions derivades de situacions de risc es podran acollir a les subvencions establertes en aquesta convocatòria excepte que es trobin dintre del període de reclamació al promotor de l'obra d'acord amb els terminis establerts en la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

      c. Establir que les obres dels edificis inclosos en els àmbits dels ajuts de la Llei de Barris contemplats a la convocatòria del consorci 2015 i 2016queden exceptuades d'allò que estableix l'article 8d de les Bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, sempre que les obres hagin estat iniciades amb posterioritat a l'aprovació del Projecte Integral presentat per acollir-se al finançament de la Llei de Barris.

      d. Establir que entre el pressupost protegible es podran incloure les despeses financeres corresponents a la formalització d'una aval per al crèdit que sol·licitin les comunitats de propietaris. Concretament es podran subvencionar l'aportació al fons de mutualitat, la comissió d'obertura, i la comissió de risc corresponent al primer any de l'aval. Aquestes despeses es subvencionaran al 100% del seu cost.

 

  4. Establir les següents subvencions, per als conjunts urbans establerts a continuació:

      a. Barceloneta

En el cas d'actuacions de patologies estructurals el percentatge de subvenció serà d'un 75% sense topall per edifici pel conjunt d'actuacions del programa.

      b. Trinitat Nova

En el cas d'actuacions de patologies estructurals el percentatge de subvenció serà d'un 75% sense topall per edifici pel conjunt d'actuacions del programa.

      c. Ciutat Meridiana

En el cas d'instal·lació d'ascensors la subvenció serà d'un 75% sense topall.

 

   5. Establir per als àmbits inclosos en els següents projectes aprovats en la Llei de Barris les subvencions que es determinen a continuació.

   a. Can Clos-La Vinya-Plus Ultra

En el cas d'actuacions en elements comuns en els edificis de l'àmbit inclòs en el projecte aprovat a l'empara de la Llei 2/2004, la subvenció serà del 75% del pressupost protegible. No es podran reconèixer subvencions per un import total superior al pressupost previst per a aquestes actuacions en la present convocatòria.

   b. Bon Pastor-Baró de Viver

En el cas d'actuacions en elements comuns en els edificis de l'àmbit inclòs en el projecte aprovat a l'empara de la Llei 2/2004, la subvenció serà del 50% del pressupost protegible. No es podran reconèixer subvencions per un import total superior al pressupost previst per a aquestes actuacions en la present convocatòria.

 

Barcelona, 15 de setembre de 2016

 

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

 

Amunt