Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 05/09/2016

  • Número del document ENS/0238/2016

  • Número de control 16259040

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16259040-2016

Dades del DOGC
  • Número 7209

  • Data 20/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/238/2016, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de patronatge i moda.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons estableix l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 954/2008, de 6 de juny, ha establert el títol de tècnic superior en patronatge i moda i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la seva possibilitat d'adequació a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de patronatge i moda, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

S'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de patronatge i moda que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 954/2008, de 6 de juny.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

2. El títol de tècnic superior en patronatge i moda permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en patronatge i moda permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 954/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en patronatge i moda i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret 954/2008, de 6 de juny.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 56/1996, de 6 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos de confecció industrial, i el Decret 201/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de patronatge, sens perjudici del que estableixen les disposicions transitòries, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: patronatge i moda

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: tèxtil, confecció i pell

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en patronatge i moda queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a elaborar els patrons i escalats ajustats al disseny dels components dels articles i organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció, a l'àrea de la confecció industrial, actuant sota normes de bona pràctica, així com de seguretat laboral i ambiental.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Determinar les característiques dels materials que s'han d'utilitzar en la confecció d'un producte, analitzant-ne la documentació tècnica que el defineix.

b) Participar en el disseny de productes tèxtils, contribuint a la consecució de la viabilitat i la competitivitat dels productes.

c) Organitzar els treballs d'elaboració de patrons de productes tèxtils, de prototips i mostraris, complint els terminis fixats, amb el màxim d'aprofitament dels recursos humans i materials.

d) Definir i elaborar patrons base, transformacions i escalats ajustats als dissenys proposats.

e) Planificar la confecció de productes de tèxtil, pell, calçat i marroquineria, definint els processos productius i especificant-ne les tècniques que s'han d'utilitzar.

f) Programar la producció industrial dels productes de tèxtil, pell, calçat i marroquineria, determinant-ne els recursos humans i materials, els temps, la logística i els costos del procés productiu.

g) Llançar la producció, gestionant-ne la preparació dels processos, l'elaboració de prototips i presèries de prova i l'ajust de les línies de producció.

h) Gestionar la producció de la confecció industrial de productes de tèxtil, pell, calçat i marroquineria, garantint-ne els ritmes, la qualitat i la seguretat laboral i mediambiental dels processos.

i) Assegurar el compliment de normes i mesures de protecció ambiental i prevenció de riscos laborals en totes les activitats que es realitzen en els processos de confecció industrial.

j) Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació pròpies del tèxtil, així com mantenir-s'hi contínuament actualitzat.

k) Mantenir la neteja i l'ordre en el lloc de treball complint les normes de competència tècnica i els requisits de salut laboral.

l) Efectuar consultes, quan sigui necessari, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l'autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient.

m) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius de l'entorn professional.

n) Contribuir de forma respectuosa i tolerant al manteniment d'un bon ambient de treball.

o) Participar en la recerca, desenvolupament i innovació de nous processos i productes de confecció industrial.

p) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis tecnològics i organitzatius.

q) Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència.

r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

s) Gestionar la pròpia carrera professional, analitzant-ne les oportunitats d'ocupació, d'autoocupació i d'aprenentatge.

t) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i responsable.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: patronatge d'articles de confecció en tèxtil i pell

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0474_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0912-11_3: analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell

Es relaciona amb:

UC0912_3: analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell

 

UC_2-0913-11_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí

Es relaciona amb:

UC0913_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí

 

UC_2-0914-11_3: planificar i desenvolupar els patrons per al model a confeccionar

Es relaciona amb:

UC0914_3: planificar i desenvolupar els patrons per al model a confeccionar

 

UC_2-0915-11_3: industrialitzar els patrons del model d'articles de confecció en tèxtil i pell

Es relaciona amb:

UC0915_3: industrialitzar els patrons del model d'articles de confecció en tèxtil i pell

 

Qualificació completa: disseny tècnic de productes de confecció, calçat i marroquineria

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0474_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0479-11_3: definir i desenvolupar productes de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0479_3: definir i desenvolupar productes de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0480-11_3: elaborar i controlar prototips de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0480_3: elaborar i controlar prototips de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0481-11_3: definir la documentació tècnica de productes de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0481_3: definir la documentació tècnica de productes de confecció, calçat i marroquineria

 

Qualificació incompleta: gestió de producció i qualitat en confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0474_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0475-11_3: organitzar i programar la producció en confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0475_3: organitzar i programar la producció en confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0476-11_3: gestionar la qualitat de la producció en confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0476_3: gestionar la qualitat de la producció en confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0477-11_3: supervisar i controlar la producció i la qualitat en confecció

Es relaciona amb:

UC0477_3: supervisar i controlar la producció i la qualitat en confecció

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector de la confecció industrialitzada de productes tèxtils i de pell, així com de calçat i marroquineria, en petites, mitjanes i grans empreses, ja sigui per compte d'altri o per compte propi, desenvolupant funcions de gestió de la producció i d'elaboració de patrons per a la industrialització de la confecció.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM.

b) Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM.

c) Tècnic de desenvolupament de productes de confecció (R+D+i).

d) Tècnic en desenvolupament del producte.

f) Encarregat d'oficina tècnica.

g) Modelista-patronista de pelleteria.

h) Modelista-patronista de peces de vestir.

i) Modelistes-patronistes-escaladors de barrets i gorres.

j) Patronista-escalador de peces de vestir.

k) Tècnic en confecció industrial.

l) Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuir.

m) Tècnic en control de qualitat de confecció.

n) Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuir.

o) Tècnic d'organització.

p) Cap de fabricació.

q) Cap de qualitat.

r) Cap de secció.

s) Cap d'equip.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Analitzar els materials i components de productes de tèxtil i pell i de calçat i marroquineria, per determinar-ne les propietats i les característiques.

b) Analitzar productes de confecció, tèxtil i pell, així com de calçat i marroquineria, identificant-ne materials, components i processos productius per al seu disseny i posterior confecció industrial.

c) Analitzar el procés de creació de patrons industrials, aplicant-hi les tècniques manuals i les eines informàtiques necessàries per definir i elaborar patrons i organitzar els treballs.

d) Adquirir les destreses bàsiques que permeten desenvolupar tècniques específiques en el sector de la confecció industrial, per aplicar en l'elaboració de prototips i patrons.

i) Analitzar els processos productius de la indústria de la confecció per planificar els més adequats a cada producte.

f) Utilitzar diferents programes informàtics de gestió de la producció industrial tèxtil, analitzant les possibilitats que ofereixen per aplicar-los a la programació de la producció industrial.

g) Identificar els processos logístics que es desenvolupen en la confecció industrial, tant internament com en l'exterior, per programar la producció industrial.

h) Analitzar els sistemes de qualitat aplicats en la indústria de la confecció, aplicant-hi tècniques de control i anàlisi de la qualitat, per gestionar la producció.

i) Aplicar tècniques de gestió de la producció utilitzant eines i programes informàtics específics per gestionar la producció de tèxtil, pell, calçat i marroquineria.

j) Analitzar els sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental identificant les accions necessàries que cal realitzar per assegurar els models de gestió i sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

k) Gestionar la documentació generada en els processos productius de confecció industrial.

l) Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals de l'activitat, analitzant-ne les implicacions en l'àmbit de treball, per mantenir l'esperit d'innovació.

m) Identificar formes d'intervenció en situacions col·lectives, analitzant-ne el procés de presa de decisions, per liderar-les.

n) Descriure els rols dels components del grup de treball, identificant-ne la responsabilitat amb l'objectiu d'efectuar consultes.

o) Valorar la importància de la renovació dels mètodes de disseny i desenvolupament de productes, reconeixent-hi tècniques innovadores, per participar en la investigació i en el seu desenvolupament.

p) Analitzar les activitats de treball en la indústria de la confecció, del calçat i de la marroquineria, identificant-ne l'aportació al procés global per aconseguir els objectius de la producció.

q) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, analitzant les ofertes i demandes del mercat per mantenir una cultura d'actualització i innovació.

r) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant-ne i analitzant-ne demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.

s) Reconèixer els propis drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: materials en tèxtil, confecció i pell

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: materials tèxtils. 99 hores

UF 2: pells i cuirs. 33 hores

 

Mòdul professional 2: processos en confecció industrial

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: màquines i eines de confecció industrial. 33 hores

UF 2: sistemes de fabricació en confecció industrial. 66 hores

 

Mòdul professional 3: gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de la qualitat. 55 hores

UF 2: gestió de la prevenció de riscos laborals. 22 hores

UF 3: gestió de la protecció ambiental. 22 hores

 

Mòdul professional 4: organització de la producció en confecció industrial

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aprovisionament i gestió del magatzem. 33 hores

UF 2: programació i control de la producció. 33 hores

UF 3: costos industrials. 33 hores

 

Mòdul professional 5: anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: caracterització del disseny. 33 hores

UF 2: disseny d'articles. 66 hores

 

Mòdul professional 6: elaboració de prototips

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació de prototips. 33 hores

UF 2: confecció i validació de prototips. 99 hores

 

Mòdul professional 7: patronatge industrial en tèxtil i pell

Durada: 297 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores.

Equivalència en crèdits ECTS: 15

Unitats formatives que el componen:

UF 1: patrons base i fitxes tècniques. 99 hores

UF 2: procés d'elaboració de patrons. 66 hores

UF 3: transformació de patrons. 66 hores

UF 4: creació de models. 33 hores

 

Mòdul professional 8: industrialització i escalat de patrons

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: escalat de patrons. 66 hores

UF 2: estudi de marcades. 33 hores

 

Mòdul professional 9: tècniques en confecció

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tall de materials tèxtils i pell. 33 hores

UF 2: confecció i acabats d'articles tèxtils i de pell. 66 hores

 

Mòdul professional 10: moda i tendències

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: història de la moda i tendències. 33 hores

UF 2: el color i les textures. 33 hores

UF 3: disseny de models. 33 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: projecte de patronatge i moda

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de patronatge i moda. 99 hores

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: materials en tèxtil, confecció i pell

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: materials tèxtils. 99 hores

UF 2: pells i cuirs. 33 hores

 

UF 1: materials tèxtils

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els materials utilitzats en productes de confecció industrial determinant-ne les propietats mitjançant la realització de les proves i assajos adequats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques i propietats de les matèries i productes tèxtils.

1.2 Classifica les matèries tèxtils segons la seva naturalesa.

1.3 Mesura els paràmetres que determinen les propietats de les matèries i productes, utilitzant instruments i procediments adequats.

1.4 Descriu els procediments establerts per a la identificació de matèries i productes tèxtils.

1.5 Identifica els criteris a seguir per a la selecció de les matèries segons el producte que es pretén fabricar.

1.6 Descriu els defectes més usuals en les matèries tèxtils.

1.7 Reconeix la normativa de simbologia de les matèries tèxtils.

1.8 Descriu els usos i aplicacions de les matèries tèxtils.

1.9 Identifica els processos productius utilitzats per a la fabricació dels diferents productes i materials tèxtils.

 

2. Reconeix mostres de matèries i productes tèxtils, seleccionant-ne els procediments establerts d'assaig i control.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica la naturalesa de les matèries i productes tèxtils per mitjà d'assajos físics i químics.

2.2 Analitza les característiques estructurals i de comportament de les matèries i productes tèxtils.

2.3 Determina les propietats de les matèries i productes tèxtils en una mostra expressant-les en les unitats adequades.

2.4 Valora els resultats obtinguts en els marges d'acceptació i tolerància.

2.5 Opera amb els mitjans i instruments i amb els materials d'identificació i mesurament determinats en els procediments establerts.

2.6 Manipula i mesura els paràmetres amb seguretat, pulcritud i de manera metòdica.

 

3. Selecciona tractaments, aprests i acabats de matèries i productes, reconeixent les propietats o característiques que es modifiquen i les diferents qualitats que obtenim.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina els procediments d'aprests i acabats, indicant-ne les matèries emprades i les característiques que confereixen a les matèries i productes tèxtils.

3.2 Determina els criteris que cal aplicar per a la selecció dels aprests i acabats que han de tenir les matèries tèxtils en relació amb les característiques desitjades.

3.3 Dedueix en les matèries i productes tèxtils els tractaments a què han estat sotmesos i les característiques per aconseguir-los.

3.4 Relaciona les propietats i prestacions que confereixen els processos d'acabats a un producte tèxtil.

3.5 Diferencia l'abans i el després del procés sobre mostres.

 

4. Identifica els tèxtils tècnics i altres matèries específiques descrivint-ne les característiques i aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les àrees més representatives on intervenen els tèxtils tècnics (automoció, geotèxtils, agricultura, construcció, protecció personal, entre d'altres).

4.2 Reconeix els usos i aplicacions.

4.3 Valora la importància dels tèxtils tècnics al sector de la confecció.

4.4 Defineix les funcions dels productes de vestir intel·ligents.

4.5 Identifica noves tendències en productes tèxtils.

 

5. Determina les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries tèxtils, analitzant-ne la influència sobre les característiques dels components i productes.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Relaciona la naturalesa de les matèries i productes tèxtils, amb les condicions ambientals de conservació i emmagatzematge.

5.2 Identifica els diferents tipus de matèries i productes tèxtils al seu embalatge o presentació comercial.

5.3 Dedueix les condicions de conservació (temperatura, llum, humitat, ventilació) que ha de tenir un magatzem per mantenir les matèries i productes tèxtils.

5.4 Indica els tipus d'embalatges, presentacions comercials de les matèries i productes tèxtils per al seu transport i emmagatzematge.

5.5 Utilitza la simbologia de conservació i instruccions d'ús de les matèries i productes tèxtils.

5.6 Identifica el tipus de matèria i els productes tèxtils a partir de la simbologia d'etiquetatge normalitzada.

5.7 Descriu les característiques funcionals i les condicions operatives de seguretat dels mitjans i sistemes de transport i manipulació emprats en l'emmagatzematge de matèries i productes tèxtils.

 

Continguts

 

1. Identificació dels materials:

1.1 Classificació, característiques i propietats físiques i químiques de les matèries tèxtils. Normativa i simbologia.

1.2 Esquema dels processos d'obtenció de matèries i productes tèxtils.

1.3 Identificació i valoració de les matèries i productes tèxtils mitjançant assajos físics i químics.

1.4 Estructures i característiques fonamentals de les matèries i productes tèxtils (fibres, fils, teixits, teles no teixides, recobriments).

1.5 Aplicacions de les matèries i productes tèxtils.

1.6 Identificació dels defectes de les matèries i productes tèxtils.

 

2. Anàlisi de mostres de matèries i productes:

2.1 Identificació i mesurament dels paràmetres de les matèries i productes tèxtils a través d'anàlisis qualitatives i quantitatives. Instruments de mesura.

2.2 Criteris de selecció, instal·lació, ajust, calibratge i lectura.

2.3 Tècniques de mostreig.

2.4 Normes aplicades a l'anàlisi de matèries i productes tèxtils.

2.5 Assajos d'identificació de matèries: fibres, fils, teixits, recobriments.

2.6 Assajos de verificació de les propietats: resistència, estabilitat dimensional, elasticitat.

2.7 Assajos de verificació de paràmetres: títol, gruix, longitud, torsió, color, solidesa, tacte, caiguda, entre d'altres.

2.8 Equips i instruments de mesurament i assaig: calibratge i manteniment.

2.9 Procediment d'extracció de mostres, elaboració de provetes, realització d'assajos.

2.10 Procediments d'anàlisi, avaluació i tractament de resultats.

2.11 Normativa d'assaig.

2.12 Prevenció de riscos personals, materials i ambientals.

2.13 Procediments d'ordre i netedat.

 

3. Selecció dels tractaments, aprests, acabats i condicions d'emmagatzematge de matèries i productes:

3.1 Ennobliment de les matèries tèxtils: funció i característiques.

3.2 Classificació dels tractaments: mecànic, químics i tèrmics.

3.3 Aplicació dels tractaments.

3.4 Mètodes per a la identificació dels acabats.

3.5 Característiques i propietats conferides a les matèries i productes tèxtils.

3.6 Defectes més comuns.

 

4. Identificació de tèxtils tècnics i productes intel·ligents:

4.1 Característiques dels materials dels tèxtils tècnics.

4.2 Aplicació dels tèxtils tècnics.

4.3 Sectors d'aplicació.

4.4 Innovació d'acabats.

4.5 Productes intel·ligents de confecció i calçat.

 

5. Determinació de les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries i productes tèxtils:

5.1 Conservació i vida útil de les matèries i productes tèxtils.

5.2 Agents que escurcen o pertorben la vida útil.

5.3 Condicions òptimes de permanència i conservació.

5.4 Criteris de manipulació: simbologia.

5.5 Criteris d'emmagatzematge.

5.6 Presentació comercial de les matèries i productes tèxtils.

5.7 Normativa sobre l'etiquetatge de les matèries i productes tèxtils.

5.8 Riscos laborals i normativa de seguretat.

 

UF 2: pells i cuirs

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica pells i cuirs en productes de confecció, determinant-ne qualitat, tipus i tractaments rebuts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el procés d'adobament de pells i cuirs assenyalant-ne els productes d'entrada i sortida.

1.2 Analitza mitjançant procediments adequats les propietats i característiques de les pells i cuirs.

1.3 Relaciona les propietats de les pells i cuirs amb els processos de fabricació o tractaments que els han originat.

1.4 Distingeix els tipus de pells i la seva relació amb les característiques de diferents articles que es pretenen fabricar.

1.5 Descriu un procés de qualitat tipus de pell i cuir.

1.6 Elabora i analitza «pautes d'inspecció» relativa al control de pells i cuirs.

1.7 Assenyala els defectes més comuns en cuirs i pells, a causa de la seva naturalesa i procés de transformació.

1.8 Valora les repercussions dels defectes i anomalies més freqüents que incideixen en les característiques del producte acabat.

1.9 Relaciona l'element complementari amb la seva funció.

1.10 Observa l'adequació dels elements complementaris al model.

 

2. Determina les condicions de conservació i emmagatzematge de pells i cuirs, analitzant-ne la influència sobre les característiques dels components i productes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona la naturalesa de les pells i cuirs, amb les condicions ambientals de conservació i emmagatzematge.

2.2 Identifica els diferents tipus de pells i cuirs al seu embalatge o presentació comercial.

2.3 Dedueix les condicions de conservació (temperatura, llum, humitat, ventilació) que ha de tenir un magatzem per mantenir les pells i cuirs.

2.4 Indica els tipus d'embalatges, presentacions comercials de les pells i cuirs per al seu transport i emmagatzematge.

2.5 Utilitza la simbologia de conservació i instruccions d'ús de les pells i cuirs.

2.6 Identifica el tipus de pells i cuirs a partir de la simbologia d'etiquetatge normalitzada.

2.7 Descriu les característiques funcionals i les condicions operatives de seguretat dels mitjans i sistemes de transport i manipulació emprats en l'emmagatzematge de pells i cuirs.

 

Continguts

 

1. Identificació de tipus de pells:

1.1 Naturalesa i característiques de pells i cuirs: estructura i parts.

1.2 Tractaments previs al procés d'adob: conservació i ribera. Característiques i paràmetres que influeixen en el tractament.

1.3 Procés d'adob: vegetal, crom, substàncies sintètiques.

1.4 Tintura i greixatge: mètodes de tintura, paràmetres, greixatge, assecatge i acabats: tipus i característiques, paràmetres.

1.5 Principals característiques de les pells adobades: porus, tacte superficial, gruix, superfície.

1.6 Aplicacions de les pells i cuirs.

1.7 Realització de mides sobre pells i cuirs.

1.8 Procediments d'inspecció. Defectes i repercussions.

1.9 Normes de qualitat relatives a pells i cuirs.

1.10 Especificacions i toleràncies.

 

2. Determinació de les condicions de conservació i emmagatzematge de pells i cuirs:

2.1 Conservació i vida útil de les pells i cuirs.

2.2 Agents que escurcen o pertorben la vida útil.

2.3 Condicions òptimes de permanència i conservació.

2.4 Criteris de manipulació: simbologia.

2.5 Criteris d'emmagatzematge.

2.6 Presentació comercial de les pells i cuirs.

2.7 Normativa sobre l'etiquetatge de les pells i cuirs.

2.8 Riscos laborals i normativa de seguretat.

 

 

Mòdul professional 2: processos en confecció industrial

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: màquines i eines de confecció industrial. 33 hores

UF 2: sistemes de fabricació en confecció industrial. 66 hores

 

UF 1: màquines i eines de confecció industrial

Durada: 33 hores.

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els elements de maquinària i instal·lacions de tèxtil, confecció i pell analitzant-ne el funcionament i els paràmetres de treball més significatius.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza instal·lacions tipus segons el tipus de transport.

1.2 Classifica les màquines segons el tipus de treball.

1.3 Relaciona els elements de l'equipament i instal·lacions.

1.4 Analitza la normativa (UNE, ISO) sobre tipus de puntades i costures.

1.5 Classifica les màquines de confecció segons el tipus de puntada, arrossegaments, accessoris i guies, entre d'altres.

1.6 Identifica els elements operadors de les màquines de confecció industrial.

1.7 Descriu el funcionament dels elements operadors de les màquines de confecció industrial.

1.8 Analitza els paràmetres que determinen les característiques dels diferents tipus de puntades i materials.

1.9 Relaciona la funció de cada element amb la influència que exerceix sobre el conjunt.

1.10 Determina l'adequació de l'agulla i el títol o nombre dels fils de cosir.

1.11 Determina el calibratge d'altres elements operadors que influeixen en les característiques de les puntades.

1.12 Analitza la documentació del procés.

 

2. Gestiona els programes de manteniment de les instal·lacions productives, analitzant la seva influència en la fiabilitat de la producció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza els tipus de manteniment industrials.

2.2 Analitza el manteniment requerit per una línia de producció tipus.

2.3 Dissenya fitxes de control de manteniment d'equips, màquines i instal·lacions.

2.4 Planifica el manteniment de totes les màquines, equips i instal·lacions d'una línia de producció tipus.

2.5 Realitza el manteniment de les màquines de l'aula/taller segons una planificació determinada.

2.6 Avalua un manteniment preventiu.

 

Continguts

 

1. Identificació d'equips d'instal·lacions i maquinària en la indústria del tèxtil, calçat i marroquineria:

1.1 Instal·lacions auxiliars a la producció al sector.

1.2 Equips i elements.

1.3 Equipament per al tall. Taules de tall. Màquines de tallar. Equips per a tall per pressió. Tall assistit per ordinador.

1.4 Equipament per a la unió. Màquines de cosir, brodar i embuatar. Màquines d'unió. Màquines automàtiques programables.

1.5 Equipament per a l'acabat. Màquines i equips de planxada, plegament, etiquetatge i envasament. Màquines automàtiques programables.

 

2. Gestió del manteniment de màquines i equips:

2.1 Manual de manteniment.

2.2 Manuals de màquines. Historial de màquines i equips.

2.3 Manteniment correctiu, preventiu i predictiu.

2.4 Fitxes tècniques i manuals de manteniment.

2.5 Freqüència i tipus d'intervencions.

2.6 Programes informàtics de gestió i control de manteniment.

 

UF 2: sistemes de fabricació en confecció industrial

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix fluxos de matèries, productes i informació en la indústria de la confecció, el calçat i/o la marroquineria, analitzant-ne els processos productius.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica per a cada procés les diferents línies de producció.

1.2 Descriu els diferents tipus de subministraments exteriors en funció dels materials i productes subministrats.

1.3 Analitza els diferents sistemes de distribució interna dels materials i productes en els processos industrials de confecció.

1.4 Descriu els diferents tipus de distribució externa d'ús generalitzat al sector en funció del tipus de productes.

1.5 Identifica la documentació que genera el procés productiu de confecció industrial, del calçat i/o marroquineria.

 

2. Determina processos de confecció industrial de tèxtil i pell, analitzant-ne la seqüència i justificant variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza les característiques dels materials que incideixen en els processos de fabricació.

2.2 Descriu les màquines i equips necessaris en els diferents processos de tall, unió, acabat i presentació.

2.3 Realitza l'estudi de la marcada atenent les característiques i propietats dels materials que es pretén transformar i l'equip i maquinària disponibles.

2.4 Determina el sistema d'estesa del matalàs.

2.5 Analitza les operacions d'estesa i tall del model.

2.6 Analitza les operacions de preparació per a la unió del model.

2.7 Especifica les operacions de confecció i muntatge de l'article.

2.8 Representa el diagrama de les operacions del procés productiu.

2.9 Representa les màquines i eines de les fases dels processos de fabricació.

2.10 Calcula i analitza els temps i mètodes de treball dels processos de fabricació.

2.11 Determina les especificacions tècniques de treball i toleràncies de qualitat.

 

3. Determina processos de confecció industrial de calçat i marroquineria analitzant-ne la seqüència i justificant-ne variables del procés.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les característiques, propietats i defectes dels materials que incideixen en els processos de fabricació.

3.2 Analitza les operacions i la seqüència dels processos de tall, unió, acabat i presentació.

3.3 Descriu les màquines i equips necessaris dels processos de tall, unió, acabat i presentació.

3.4 Analitza l'estudi de la marcada i les especificacions dels materials.

3.5 Determina el sistema de tall segons model.

3.6 Especifica les operacions de preparació per a la unió del model atenent les seves característiques i particularitats.

3.7 Especifica les operacions d'unió i muntatge de l'article en les instruccions de treball o llistes de fases.

3.8 Representa el diagrama de les operacions del procés productiu.

3.9 Calcula i analitza els temps i mètodes de treball dels processos de fabricació.

3.10 Determina les especificacions tècniques de treball i toleràncies de qualitat.

 

4. Distribueix en planta màquines i equips, relacionant la capacitat de producció i la seva disposició amb el procés de fabricació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Calcula el personal i nombre de màquines necessari segons una producció determinada.

4.2 Calcula el ritme de treball i les seves toleràncies.

4.3 Realitza l'equilibratge de les línies de producció.

4.4 Analitza la normativa de representació de màquines, equips i personal.

4.5 Elabora esquemes d'implantació en planta de màquines i equips relacionant-los amb el personal i amb la producció.

4.6 Elabora esquemes del recorregut dels materials en la distribució en planta de màquines i personal.

4.7 Té en compte els espais necessaris per al funcionament i per complir les condicions de seguretat.

 

Continguts

 

1. Reconeixement de fluxos logístics de matèries, productes i informació en la confecció industrial, el tèxtil i la pell:

1.1 Fluxos dels materials: transport i emmagatzematge.

1.2 Fluxos dels productes: emmagatzematge i distribució.

1.3 Fluxos de la informació: documentació logística.

1.4 Tècniques de codificació i arxiu de documentació.

1.5 Normes d'acompliment.

1.6 Programari de gestió documental.

 

2. Determinació de processos de fabricació en la indústria de la confecció:

2.1 Tipus de processos de fabricació en confecció: segons productes; màquines i equips, mitjans de transport i disposició de materials.

2.2 Fases del procés: tipus d'operacions i mitjans utilitzats en el procés de fabricació. Seqüència d'operacions.

2.3 Requeriments dels processos: implantació, manteniment, control i productivitat. Variables del procés.

2.4 Diagrames de processos. Tall de materials. Preparació de la unió. Unió de components. Acabats d'articles.

2.5 Mètodes i temps.

2.5.1 Estudi del treball. Tècniques per idear, registrar i examinar els mètodes.

2.5.2 Moviments al lloc de treball. Estudi de micromoviments. Diagrames.

2.5.3 Recorregut i manipulació de materials. Diagrames.

2.5.4 Cronòmetres. Sistemes de cronometratge.

2.5.5 Valoració del ritme de treball. Càlcul del temps observat, del temps tipus, suplements.

2.5.6 Sistemes de temps predeterminats. Taula de temps predeterminats.

2.5.7 Programes informàtics per a l'aplicació de temps predeterminats.

 

3. Determinació de processos de fabricació en la indústria del calçat i de la marroquineria:

3.1 Tipus de processos de fabricació de calçat i productes de marroquineria: segons productes, màquines i equips, mitjans de transport i disposició de materials.

3.2 Fases del procés: tipus d'operacions i mitjans utilitzats en el procés de fabricació; seqüència d'operacions.

3.2 Requeriments dels processos: implantació, manteniment, control i productivitat. Variables del procés.

3.3 Diagrames de processos. Tall de materials. Preparació de la unió. Unió de components. Acabats d'articles.

 

4. Distribució en planta de maquinària per a la confecció industrial:

4.1 Classificació dels sistemes de fabricació.

4.2 Sistemes en funció de la forma i disposició de materials.

4.3 Sistemes en funció del transport interior.

4.4 Implantació dels diferents sistemes de fabricació.

4.5 Sistemes mecanitzats.

4.6 Sistemes tradicionals.

4.7 Sistemes actuals.

4.8 Criteris de selecció dels diferents sistemes de treball.

4.9 Llistes d'operacions i seqüenciació.

4.10 Tècniques d'implantació. Anàlisi i optimització de la implantació.

4.11 Optimització de circuits de circulació de productes.

4.12 Equilibratge de línies.

 

 

Mòdul professional 3: gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de la qualitat. 55 hores

UF 2: gestió de la prevenció de riscos laborals. 22 hores

UF 3: gestió de la protecció ambiental. 22 hores

 

UF 1: gestió de la qualitat

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Analitza el sistema de qualitat de l'organització empresarial, comprenent i relacionant les seves subfuncions i els seus objectius amb els de la política de qualitat.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu la funció de gestió de la qualitat, identificant-ne els objectius i la relació amb els objectius de l'empresa i la productivitat.

1.2 Relaciona el concepte de qualitat amb el model econòmic establert.

1.3 Identifica les funcions i objectius d'un sistema de qualitat.

1.4 Identifica l'abast d'actuació de la gestió de la qualitat a l'empresa.

1.5 Identifica els elements del sistema de qualitat aplicables a l'estructura organitzativa i a l'activitat productiva.

1.6 Assigna les funcions específiques de qualitat en l'organització de l'empresa.

1.7 Explica les funcions específiques dels elements de l'organització de la qualitat, descrivint-ne la interrelació amb l'estructura organitzativa de l'empresa.

1.8 Valora la rendibilitat d'un projecte de qualitat i millora continua.

 

2. Defineix actuacions per facilitar la implantació i manteniment dels models d'excel·lència empresarial interpretant-ne els conceptes i factors bàsics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu l'estructura organitzativa dels models d'excel·lència empresarial, identificant-ne els avantatges i inconvenients.

2.2 Detecta les diferències entre els models d'excel·lència empresarial.

2.3 Descriu els requisits i el procediment que s'han d'incloure en una autoavaluació del model.

2.4 Descriu metodologies i eines de gestió de la qualitat.

2.5 Relaciona les metodologies i eines de gestió de la qualitat amb el seu camp d'aplicació.

2.6 Defineix els principals indicadors d'un sistema de qualitat en les indústries del sector.

2.7 Selecciona les possibles àrees d'actuació en funció dels objectius de millora indicats.

2.8 Relaciona objectius de millora caracteritzats pels seus indicadors amb les possibles metodologies o eines de la qualitat susceptibles d'aplicació.

2.9 Planifica l'aplicació de l'eina o model.

 

3. Defineix actuacions per facilitar la implantació i manteniment dels sistemes d'assegurament de la qualitat interpretant-ne els conceptes i factors bàsics.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els fonaments i principis dels sistemes d'assegurament de la qualitat.

3.2 Interpreta els continguts de les normes que regulen l'assegurament de la qualitat.

3.3 Identifica els requisits legals establerts en els sistemes de gestió de la qualitat.

3.4 Descriu el suport documental i els requisits mínims que han de contenir els documents per a l'anàlisi del funcionament dels sistemes de qualitat.

3.5 Controla la documentació d'un sistema de la qualitat.

3.6 Descriu els requisits i els procediments que s'han d'incloure en una auditoria interna de la qualitat.

3.7 Descriu el procediment estàndard d'actuació en una empresa per a la certificació en un sistema de qualitat.

 

4. Elabora processos de control de qualitat aplicables a les indústries de confecció, calçat i marroquineria.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu els instruments i dispositius de control de qualitat utilitzats en les indústries del sector.

4.2 Descriu les característiques de qualitat més significatives dels productes.

4.3 Identifica les característiques de qualitat del producte.

4.4. Identifica factors de causa-efecte que intervenen en la variabilitat de les característiques de qualitat.

4.5 Selecciona les fases de control i autocontrol del procés, així com els corresponents procediments de control.

4.6 Reconeix els aspectes i paràmetres a controlar.

4.7 Descriu els dispositius i la instrumentació per al control.

4.8 Indica els moments o fases del procés en el qual es realitza el control.

 

5. Analitza el pla de qualitat d'un procés de fabricació en indústries de la confecció, calçat i marroquineria.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Interpreta el manual de la qualitat de l'organització empresarial.

5.2 Explica els elements del pla de qualitat en relació amb els seus objectius.

5.3 Analitza els gràfics de control estadístic utilitzats, la determinació de la capacitat de qualitat del procés, interpretant-ne les tendències i l'estabilitat/inestabilitat del procés.

5.4. Analitza els procediments d'avaluació de la qualitat dels subministraments per a l'acceptació del material en lots, descrivint el significat del punt d'indiferència relatiu al nivell de qualitat acceptable

 

Continguts

 

1. Anàlisi dels sistemes de qualitat:

1.1 Etapes i evolució del concepte de qualitat.

1.2 Qualitat i productivitat: conceptes fonamentals.

1.3 Projectes d'empresa i gestió de la qualitat.

1.4 Gestió de processos i qualitat total.

1.5 Costos de la qualitat.

 

2. Implantació de models d'excel·lència empresarial:

2.1 Sistemes d'autoavaluació: avantatges i inconvenients.

2.2 Avaluació de l'empresa segons models d'excel·lència.

2.3 Plans de millora. Aplicació de tècniques per a la millora.

2.4 Eines de la qualitat total.

 

3. Assegurament de la qualitat:

3.1 Normes d'assegurament de la qualitat (ISO).

3.2 Documentació associada al sistema de gestió de la qualitat.

3.3 Auditories: tipus i objectius.

3.4 Certificació i acreditació.

 

4. Elaboració de processos de control de qualitat:

4.1 Influència del procés sobre la qualitat del producte.

4.2 Paràmetres del procés.

4.3 Interrelació de paràmetres del procés/producte.

4.4 Procediments de control de la qualitat en procés.

4.5 Equips i instruments d'inspecció.

4.6 Avaluació de factors que identifiquen la qualitat.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió de la qualitat.

 

5. Controls de qualitat en els processos de confecció, calçat i marroquineria:

5.1 Controls de qualitat en el màrqueting i en el disseny.

5.2 Controls de qualitat en la fabricació.

5.3 Controls de qualitat al producte acabat.

5.4 Controls de qualitat en el servei.

5.5 Fiabilitat.

 

UF 2: gestió de la prevenció de riscos laborals

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix actuacions per facilitar la implantació i manteniment dels sistemes de la prevenció de riscos laborals interpretant-ne els conceptes i factors bàsics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els fonaments, principis i requisits legals establerts en els sistemes de prevenció de riscos laborals.

1.2 Explica mitjançant diagrames i organigrames l'estructura funcional de la prevenció de riscos laborals en una empresa tipus del sector de la confecció, calçat i marroquineria.

1.3 Descriu els requisits i el procediment que s'han d'incloure en una auditoria interna de la prevenció de riscos laborals.

1.4 Descriu els requisits mínims que ha de contenir el sistema documental de la prevenció de riscos laborals i el seu control.

1.5 Descriu les tècniques de promoció de la prevenció de riscos laborals.

1.6 Determina els riscos específics associats als mitjans de producció en indústries del sector.

1.7 Identifica les característiques i els requisits de les mesures preventives i de protecció individual i col·lectiva i dels plans d'emergències en les activitats de les indústries de la confecció, calçat i marroquineria.

 

Continguts

 

1. Prevenció de riscos laborals:

1.1 Disposicions i normes d'àmbit estatal, autonòmic o local que afecten el sector de la confecció, el calçat i la marroquineria i les activitats de les empreses.

1.2 La prevenció de riscos en les normes internes de les empreses.

1.3 Àrees funcionals de l'empresa relacionades amb la prevenció.

1.4 L'organització de la prevenció dins de l'empresa.

1.5 Promoció de la cultura de la prevenció de riscos com a model de política empresarial.

1.6 Riscos específics en indústries de confecció, calçat i marroquineria.

1.7 Mesures de prevenció i protecció en les activitats de tall, unió, acabat i confecció en les indústries de confecció, calçat i marroquineria. Plans d'emergència específics.

 

UF 3: gestió de la protecció ambiental

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix actuacions per facilitar la implantació i manteniment dels sistemes de gestió ambiental interpretant-ne els conceptes i factors bàsics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els fonaments i principis dels sistemes de gestió ambiental.

1.2 Identifica els requisits legals establerts en els sistemes de gestió ambiental.

1.3 Descriu els requisits i el procediment que s'han d'incloure en una auditoria interna.

1.4 Descriu els requisits mínims que han de contenir els documents per a l'anàlisi del funcionament dels sistemes de gestió ambiental.

1.5 Interpreta el contingut de les normes que regulen la protecció ambiental.

1.6 Elabora procediments per al control de la documentació d'un sistema de protecció ambiental.

1.7 Descriu les tècniques de promoció de la reducció de contaminants.

1.8 Descriu el programa de control i reducció de contaminants.

1.9 Estableix pautes de compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patrimoni ambiental i cultural de la societat.

 

2. Reconeix els principals focus contaminants que poden generar-se en l'activitat de les empreses del sector descrivint-ne els efectes dels agents contaminants sobre el medi ambient.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Representa mitjançant diagrames el procés productiu d'una empresa tipus.

2.2 Identifica els principals agents contaminants atenent el seu origen i els efectes que produeixen sobre els diferents mitjans receptors.

2.3 Classifica els diferents focus en funció del seu origen proposant mesures correctives.

2.4 Identifica els límits legals aplicables.

2.5 Identifica les diferents tècniques de mostreig incloses en la legislació o normes d'ús per a cada tipus de contaminant.

2.6 Identifica les principals tècniques analítiques utilitzades, d'acord amb la legislació i/o normes internacionals.

2.7 Explica el procediment de recollida de dades més idoni respecte als aspectes ambientals associats a l'activitat o producte.

2.8 Aplica programes informàtics per al tractament de les dades i realitza càlculs estadístics.

 

Continguts

 

1. Protecció del medi ambient:

1.1 Disposicions d'àmbit estatal i autonòmic.

1.2 Àrees funcionals de l'empresa relacionades amb la protecció ambiental. Organigrames.

1.3 L'organització de la protecció ambiental dins de l'empresa.

1.4 Promoció de la cultura de la protecció ambiental com a model de política empresarial.

1.5 La gestió ambiental en el sector de la confecció.

1.6 L'ecoconcepció de materials en la cadena de valor del tèxtil.

1.7 Reciclatge de residus.

1.8 Obligacions legals mediambientals.

1.9 Pla de minimització de residus especials.

1.10 Eines de gestió ambiental.

1.11 Elaboració de procediments de bones pràctiques ambientals.

1.12 Subvencions relacionades amb el medi ambient.

 

2. Gestió dels residus industrials:

2.1. Residus industrials més característics.

2.2. Documentació necessària per formalitzar la gestió dels residus industrials.

2.3. Recollida i transport de residus industrials.

2.4. Centres d'emmagatzematge de residus industrials.

2.5. Minimització dels residus industrials: modificació del producte, optimització del procés, bones pràctiques i utilització de tecnologies.

 

 

Mòdul professional 4: organització de la producció en confecció industrial

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aprovisionament i gestió del magatzem. 33 hores

UF 2: programació i control de la producció. 33 hores

UF 3: costos industrials. 33 hores

 

UF 1: aprovisionament i gestió del magatzem

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina el proveïment de matèries primeres i components analitzant-ne les necessitats productives i identificant-ne els recursos necessaris.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les necessitats de matèries primeres i components.

1.2 Calcula la freqüència de l'abastament en relació amb els lots de producció.

1.3 Determina la localització i mida dels estocs.

1.4 Determina els mitjans de transport interns i la ruta que hauran de seguir.

1.5 Determina les característiques dels transports externs.

1.6 Determina el pla d'aprovisionament.

1.7 Contempla els temps de subministrament.

 

2. Gestiona la recepció de matèries primeres, l'emmagatzematge de components i l'expedició de productes, justificant-ne els mitjans i procediments establerts per a la manipulació i distribució interna i externa.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els procediments per a la recepció de matèries primeres, components i productes.

2.2 Determina les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries, productes tèxtils, pells i cuirs.

2.3 Té en compte la normativa vigent.

2.4 Identifica la simbologia específica per a la conservació i emmagatzematge de matèries i productes.

2.5 Relaciona el mètode d'emmagatzematge amb les característiques del producte i l'espai disponible.

2.6 Determina el tipus d'embalatge i el sistema d'etiquetatge.

2.7 Identifica els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i protecció del medi ambient relacionat amb la recepció, emmagatzematge i expedició de productes.

2.8 Estableix el mètode per al control de l'inventari.

 

Continguts

 

1. Determinació de l'aprovisionament:

1.1 Pla d'aprovisionament.

1.2 Gestió de proveïdors.

1.3 Rutes d'aprovisionament i logística.

 

2. Gestió de l'emmagatzematge:

2.1 Sistemes d'emmagatzematge.

2.2 Tipus i formes comercials dels materials i components industrials.

2.2 Manipulació de mercaderies.

2.3 Gestió d'estocs.

2.4 Gestió de magatzem.

2.5 Embalatge i etiquetatge.

2.6 Control d'inventaris.

2.7 Sistemes informàtics de gestió de logística i emmagatzematge.

2.8 Condicions de conservació i emmagatzematge: variables que intervenen (temperatura, llum, humitat, ventilació).

2.9 Tipus d'embalatges i presentacions. Simbologia.

2.10 Equips i instal·lacions per a la conservació.

 

UF 2: programació i control de la producció

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora programes de fabricació justificant-ne els recursos assignats en relació amb la capacitat productiva.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els diferents tipus d'empresa i les seves funcions.

1.2 Descriu el sistema organitzatiu d'una estructura empresarial.

1.3 Relaciona la quantitat de peces que cal confeccionar amb el termini d'execució i la capacitat de producció necessària.

1.4 Determina la mida òptima dels lots de producció.

1.5 Identifica els equips, utillatges i instal·lacions disponibles que responguin al procediment establert.

1.6 Identifica la ruta que ha de seguir el material en procés.

1.7 Determina la capacitat dels equips disponibles.

1.8 Analitza la relació entre la càrrega i capacitat total dels recursos utilitzats.

1.9 Identifica els camins crítics de la producció.

1.10 Determina la producció per unitat de temps per satisfer la demanda en el termini previst.

1.11 Assigna els recursos humans capaços de realitzar les operacions establertes en el procés.

1.12 Descriu les fonts d'informació utilitzades com a suport per a la gestió de processos.

1.13. Explica les prestacions de l'aplicació de bases de dades com a referent per la informació.

1.14. Utilitza adequadament tota la documentació generada en la recerca d'informació dels sectors.

 

2. Gestiona documentació de programació de la producció identificant-ne, organitzant-ne i processant-ne la informació rellevant.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els documents necessaris per programar i controlar la producció.

2.2 Reconeix els programes informàtics d'ajuda a l'organització i control de la producció.

2.3 Genera els diferents documents de treball (fulls de ruta, llista de materials, fitxes tècniques, fulls d'instruccions i control estadístic del procés, entre d'altres).

2.4 Organitza i arxiva la documentació tècnica consultada i/o generada.

 

3. Gestiona el control de la producció relacionant la tècnica emprada amb els mètodes per al seguiment de la fabricació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica el model de control de la producció més adequat per al procés de fabricació.

3.2 Determina el mètode de seguiment de la producció que permet optimitzar-ne el control així com el temps de reacció en cas que fos necessari.

3.3 Caracteritza models de reprogramació per a períodes d'especial disposició de recursos o modificació de la demanda.

3.4 Descriu estratègies de supervisió i control de la producció.

 

Continguts

 

1. Programació de la producció:

1.1 Empreses del sector confecció, calçat i marroquineria.

1.1.1 Tipus d'empreses del sector confecció, calçat i marroquineria.

1.1.2 Estructura organitzativa i funcional.

1.1.3 Organigrama de l'empresa. Característiques i funcions de l'empresa.

1.2 Productivitat. Polítiques de producció.

1.3 Planificació de la producció: programació del treball per comanda o per estoc.

1.4 Càrrega de temporada. Mètodes de determinació de capacitats i càrregues de treball.

1.5 Rutes de producció.

1.6 Lots de producció.

1.7 Camí crític.

1.8 JIT (Just in time).

1.9 Programari de gestió de la producció assistida per ordinador (GPAO).

1.10 Aplicacions informàtiques per a la gestió de processos.

1.10.1 Internet.

1.10.2 Bases de dades.

1.10.3 Cercadors d'informació. Tipus i utilitats.

1.10.4 Importació d'informació.

1.10.5 Arxiu de la informació.

 

2. Documentació:

2.1 Documents per a la programació de la producció.

2.2 Fulls de ruta, llista de materials, fitxes de treball, fulls d'instruccions, plans de fabricació i control estadístic del procés, entre d'altres.

2.3 Tècniques de codificació i arxiu de documentació.

2.4 Programari de gestió documental de la planificació i control de la producció.

 

3. Control de la producció:

3.1. Tècniques de control de la producció. Autocontrol. Estadística.

3.2. Supervisió de processos.

3.3. Reprogramació.

3.4. Mètodes de seguiment de la producció: PERT, GANTT, ROY, cost mínim.

3.5. Qualitat en producció. Procediments. Calibratge d'equips.

 

UF 3: costos industrials

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina costos de productes de confecció industrial, analitzant-ne alternatives de fabricació i aplicant-hi criteris econòmics i ambientals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza els tipus de costos que incideixen en el procés de fabricació.

1.2 Identifica els factors tècnics i organitzatius que determinen els costos de producció.

1.3 Calcula els costos directes.

1.4 Repercuteix els costos indirectes.

1.5 Té en compte els criteris de distribució.

1.6 Emplena les fitxes d'escandall.

1.7 Calcula els costos de roba i articles a partir dels temps i màquines definits en propostes de fabricació.

1.8 Valora la viabilitat tècnica i econòmica de diferents propostes de producció.

 

Continguts

1. Determinació de costos industrials de la producció en confecció, calçat i marroquineria:

1.1 Tipus i components del cost.

1.2 Cost previst i cost real. Origen de desviacions.

1.3 Anàlisi tècnica i econòmica de les desviacions.

1.4 Previsió de minves.

 

 

Mòdul professional 5: anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: caracterització del disseny. 33 hores

UF 2: disseny d'articles. 66 hores

 

UF 1: caracterització del disseny

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix criteris per al disseny d'articles en tèxtil i pell, calçat i marroquineria, relacionant-los amb les característiques funcionals, estètiques i tècniques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fonts d'informació sobre tendències de moda.

1.2 Estableix paràmetres que en defineixen la línia, estil i el segment de mercat.

1.3 Descriu les característiques funcionals dels productes.

1.4 Especifica les característiques tècniques dels productes.

 

2. Justifica la viabilitat del producte relacionant les possibilitats de fabricació amb el compliment de les condicions de disseny.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els criteris que permeten mesurar la satisfacció dels clients (disseny, qualitat, preu, entre d'altres).

2.2 Té en compte la funció social i d'ús del producte en relació amb el segment de mercat.

2.3 Valora alternatives de producció en funció de la qualitat dels materials.

2.4 Valora alternatives de fabricació en funció de criteris econòmics.

 

Continguts

 

1. Criteris per al disseny d'articles en tèxtil i pell, calçat i marroquineria:

1.1 Anàlisi de les fonts d'informació: fires nacionals i internacionals, hemeroteques, videoteques, Internet, cercadors d'informació.

1.2 Elements que determinen el disseny.

1.3 Característiques funcionals, estètiques i tècniques.

1.4 Metodologia i anàlisi de tendències. La moda en el segle XX i la seva influència en les tendències actuals.

 

2. Avaluació de la viabilitat d'articles:

2.1 La viabilitat tècnica: criteris i mètodes de valoració.

2.2 La viabilitat econòmica: criteris i mètodes de valoració.

2.3 La viabilitat comercial: criteris i mètodes de valoració.

2.4 Relació moda-qualitat-preu.

 

UF 2: disseny d'articles

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els components d'articles en tèxtil i pell, calçat i marroquineria, aplicant-hi convencionalismes de representació i programes de disseny.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona els estris, suports i formats més adequats per a la realització dels plànols, croquis i esquemes.

1.2 Representa el conjunt o volum del model.

1.3 Descompon el model en les formes planes corresponents.

1.4 Utilitza escales i formats normalitzats.

1.5 Delimita d'acord amb les normes.

1.6 Aplica les normes sobre simbologia de puntades i costures.

1.7 Incorpora indicacions i llegendes.

1.8 Elabora llistats de components especificant-ne els elements interns i externs.

1.9 Incorpora especificacions per a la fabricació.

 

2. Modifica el disseny d'articles en tèxtil i pell, calçat i marroquineria, aplicant-hi criteris estètics i funcionals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les fonts d'informació útils sobre les variacions de moda.

2.2 Proposa diferents variacions de disseny a partir d'articles tipus.

2.3 Selecciona els materials i les fornitures d'acord amb les variacions proposades.

2.4 Defineix tècnicament les variacions d'un model.

2.5 Representa les modificacions del disseny.

 

Continguts

 

1. Identificació de components d'articles en tèxtil i pell, calçat i marroquineria:

1.1 Representació gràfica aplicada al disseny d'articles.

1.2 Normativa.

1.3 Components dels articles. Complements.

1.4 Representació de la figura humana. Siluetes base.

1.5 Antropometria.

1.6 Interpretació de models. Identificació de formes planes.

1.7 Aplicacions informàtiques per a disseny i desenvolupament d'articles de vestir i complements.

 

2. Modificacions en el disseny d'articles en tèxtil i pell, calçat i marroquineria:

2.1 Articles tipus. Variacions.

2.2 Criteris de selecció de teixits, pells i materials: qualitats, textures, formes, colors, fornitures.

2.3 Col·leccions de dissenys: contingut i característiques de presentació.

 

 

Mòdul professional 6: elaboració de prototips

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació de prototips. 33 hores

UF 2: confecció i validació de prototips. 99 hores

 

UF 1: preparació de prototips

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix les fases per a l'obtenció de prototips determinant-ne les operacions i sistemes de confecció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza el disseny tècnic de la peça o article.

1.2 Identifica els materials per a l'elaboració dels prototips.

1.3 Realitza la llista de fases de les operacions per a l'elaboració dels prototips utilitzant fitxes tècniques.

1.4 Determina les màquines, accessoris i eines en funció del model i del material amb el que s'elaborarà el prototip.

 

Continguts

 

1.Definició de fases per a l'obtenció de prototips:

1.1 Fases per a la confecció dels prototips.

1.2 Operacions i sistemes per a l'elaboració de prototips.

1.3 Materials, màquines, accessoris i eines.

1.4 Documentació. Fitxes tècniques.

 

UF 2: confecció i validació de prototips

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora prototips verificant l'ajust dels patrons en el procés de confecció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Verifica els estudis del tall.

1.2 Obté el prototip amb les tècniques i operacions especificades (puntades i costures d'unió, complements i fornitures).

1.3 Elabora taules de control de les mesures dels prototips.

1.4 Avalua els prototips en funció de les mesures previstes amb la peça acabada.

1.5 Comprova i analitza els resultats del procés de confecció de la glasseta.

1.6 Identifica els defectes d'elaboració dels prototips.

1.7 Anota les correccions dels prototips per a la seva rectificació en els patrons corresponents.

 

2. Defineix criteris i procediments per avaluar prototips elaborant fitxes tècniques de control qualitat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Realitza fitxes de control per a la valoració dels prototips.

2.2 Selecciona paràmetres i criteris per a la valoració dels prototips.

2.3 Defineix els equips i els instruments de control.

2.4 Identifica les desviacions i defectes en el procés d'elaboració dels prototips.

2.5 Determina mesures correctives.

 

3. Verifica el control de qualitat dels prototips realitzant les proves corresponents sobre el maniquí o model.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Comprova que la unió de la peça de vestir al model permet els moviments habituals del cos humà.

3.2 Comprova les característiques estètiques i funcionals.

3.3 Identifica les anomalies observades.

3.4 Relaciona els defectes dels prototips amb les possibles causes.

3.5 Identifica les mesures correctives que s'han d'aplicar.

3.6 Emplena la fitxa tècnica de control amb les dades obtingudes i els aspectes de millora.

 

Continguts

 

1.Elaboració de prototips:

1.1 Informació tècnica.

1.2 Estudis de tall.

1.3 Taules de control.

1.4 Defectes d'elaboració de prototips. Rectificació de patrons.

1.5 Prototips per a la confecció de bruses, vestits, pantalons, jaquetes, abrics, entre d'altres.

 

2. Criteris i procediments per a l'avaluació de prototips:

2.1 Fitxes tècniques de control.

2.2 Paràmetres per a la valoració.

2.3 Desviacions i defectes en prototips.

2.4 Mesures correctives.

 

3. Verificació i anàlisi de prototips:

3.1 Anàlisi estètica-anatòmica.

3.2 Anàlisi funcional: adequació a l'ús i confortabilitat.

3.3 Verificació dels prototips en funció de les talles.

3.4 Desviacions.

3.5 Registre d'anomalies i propostes de millora.

 

 

Mòdul professional 7: patronatge industrial en tèxtil i pell

 

Durada: 297 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores.

Equivalència en crèdits ECTS: 15

Unitats formatives que el componen:

UF 1: patrons base i fitxes tècniques. 99 hores

UF 2: procés d'elaboració de patrons. 66 hores

UF 3: transformació de patrons. 66 hores

UF 4: creació de models. 33 hores

 

UF 1: patrons base i fitxes tècniques

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora taules de mesura segons tipus de patró i talles normalitzades analitzant-ne els punts anatòmics que hi intervenen.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les mesures que identifiquen la talla en cada peça.

1.2 Identifica els punts anatòmics que intervenen en la creació de diferents patrons.

1.3 Defineix les principals característiques físiques de cada grup (bebès, nens, adolescents, joves i adults).

1.4 Estima les folgances en funció del material i tipus de peça.

1.5 Elabora quadres de talles de patronatge en funció de les configuracions corporals establertes.

1.6 Identifica les talles normalitzades.

1.7 Elabora quadres de talles de patronatge a partir de taules normalitzades.

 

2. Elabora patrons del model a la talla base mitjançant eines manuals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica mesures, tècniques, materials i acabats.

2.2 Relaciona la taula de mesura de patronatge amb el patró que s'ha de traçar.

2.3 Contempla les folgances en funció del material i del tipus de peça.

2.4 Dibuixa les línies del patró seguint les normes de traçat.

2.5 Verifica la concordança de les mesures.

2.6 Comprova la situació dels punts d'ajust.

2.7 Marca els senyals requerits en el procés d'unió de peces.

2.8 Talla els patrons seguint els perfils i senyals marcats.

2.9 Incorpora les especificacions dels patrons a la documentació tècnica.

 

Continguts

 

1. Elaboració de taules de mesura:

1.1 Presa de mides del cos humà: punts anatòmics de referència estàtics i dinàmics.

1.2 Principals mides utilitzades.

1.3 Definició de grups de talles.

1.4 Taules de mesura, proporcions.

1.5 Taules de mesura segons el segment de població.

1.6 Talles normalitzades espanyoles.

 

2. Elaboració de patrons en talles base:

2.1 Materials. Instruments de dibuix, mesura, traçat, tall i senyalització.

2.2 Exigències estètiques, funcionals i de confort.

2.3 Patronatge convencional.

2.4 Equips, estris i eines.

2.5 Processos d'obtenció de patró base.

2.6 Tècniques de representació gràfica de patrons.

2.7 Identificació dels patrons (senyals, símbols, nom de components, entre d'altres).

 

UF 2: procés d'elaboració de patrons

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora patrons principals i secundaris mitjançant eines manuals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica mesures, tècniques, materials i acabats.

1.2 Relaciona la taula de mesura de patronatge amb el patró que s'ha de traçar.

1.3 Contempla les folgances en funció del material i del tipus de peça.

1.4 Dibuixa les línies del patró principal i secundari seguint les normes de traçat.

1.5 Verifica la concordança de les mesures.

1.6 Comprova la situació dels punts d'ajust.

1.7 Marca els senyals requerits en el procés d'unió de peces.

1.8 Talla els patrons seguint els perfils i senyals marcats.

1.9 Incorpora les especificacions dels patrons a la documentació tècnica.

 

Continguts

 

1. Elaboració de patrons principals i secundaris:

1.1 Materials. Instruments de dibuix, mesura, traçat, tall i senyalització.

1.2 Exigències estètiques, funcionals i de confort.

1.3 Patronatge convencional.

1.4 Patrons principals i patrons secundaris.

1.5 Equips, estris i eines.

1.6 Processos d'obtenció de patró base.

1.7 Tècniques de representació gràfica de patrons. Identificació dels patrons (senyals, símbols, nom de components, entre d'altres).

1.8 Patrons. Tipus. Terminologia. Traçat. Normes de traçat.

 

UF 3: transformació de patrons

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Transforma patrons base aplicant variacions formals i volumètriques mitjançant eines manuals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el tipus de transformació que requereix el model.

1.2 Selecciona el patró base d'acord amb el tipus de transformació que es realitzarà.

1.3 Selecciona la tècnica més adequada per transformar el patró.

1.4 Aplica al patró les variacions necessàries per obtenir el model.

1.5 Obté el patró del model a la talla del prototip.

1.6 Comprova la concordança de les mesures i els punts d'adaptació i unió.

1.7 Marca els senyals requerits en el procés d'unió de peces.

1.8 Modifica els patrons en funció de la prova del prototip.

 

Continguts

 

1. Transformació del patró base:

1.1 Processos d'obtenció de formes i volums.

1.2 Elements geomètrics: línies superficials, volums, angles, simetries, abatiments, desdoblaments, rotacions, translacions.

1.3 Processos d'obtenció de formes i volums per a transformacions.

1.4 Selecció de patrons base de l'article que cal transformar.

1.5 Esquema de posició que cal transformar (pivotar).

1.6 Tècniques de manipulació de patrons.

1.7 Tècniques per a l'obtenció de les formes o volums. Variacions. Acoltellat: plecs, retalls, folgances, pinces. Tall: formes godet, gaia. Frunzit: bufats, buidats. Prisat: acordions, paral·leles, no paral·leles. Drapejat: simètrics i asimètrics, canesús i peces. Encreuaments. Colls.

1.8 Ajustaments, folgances i aploms (prisats, pinçats, frunzits, plecs, volants, conformats, entre d'altres).

1.9 Aploms: piquets i trepants.

 

UF 4: creació de models

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora models i col·leccions modificant patrons del model prototip mitjançant eines manuals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els patrons per a l'obtenció de nous models.

1.2 Aplica variacions necessàries al patró per aconseguir nous models.

1.3 Selecciona la tècnica més adequada per a transformar el patró.

1.4 Comprova la concordança de les mesures i els punts d'adaptació i unió.

1.5 Marca els senyals requerits en el procés d'unió de peces.

1.6 Identifica els patrons principals, patrons secundaris i patrons auxiliars.

 

2. Elabora patrons i models a partir de la tècnica del modelatge.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica mesures, tècniques i materials per el modelatge.

2.2 Identifica el tipus de transformació que requereix el model sobre el maniquí.

2.3 Obté els patrons a partir de l'especejament de la glasseta.

2.4 Comprova la concordança dels patrons.

2.5 Recopila tota la informació.

 

Continguts

 

1. Elaboració de models i col·leccions:

1.1 Patrons base per a l'obtenció de nous models.

1.2 Elaboració de col·leccions.

1.3 Tècniques de manipulació de patrons. Tècniques de manipulació de patrons per a l'elaboració de nous models.

1.4 Interpretació de models i dissenys.

1.5 Validació dels patrons.

1.6 Patrons principals i patrons secundaris. Nombre de components que cal obtenir.

1.7 Aplicacions informàtiques per al patronatge en peces i articles en tèxtil i pell.

1.8 Programes de patronatge. Simulació.

 

2. Elaboració de patrons a partir de la glasseta:

2.1 Presa de mesures sobre el maniquí. Materials més idonis per a realitzar el modelatge.

2.2 Obtenció de formes i volums per transformacions. Tècniques de manipulació de la glasseta.

2.3 Tècniques per a l'obtenció de patrons a partir de la glasseta, verificació de senyals i aploms.

2.4 Validació dels patrons.

2.5 Arxiu de patrons.

 

 

Mòdul professional 8: industrialització i escalat de patrons

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: escalat de patrons. 66 hores

UF 2: estudi de marcades. 33 hores

 

UF 1: escalat de patrons

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara conjunts de patrons determinant-ne especificacions tècniques per a la seva industrialització.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les variables que influeixen en la preparació de patrons per a la industrialització.

1.2 Determina el nombre de talles segons el segment de població.

1.3 Selecciona la taula de mesures normalitzada.

1.4 Determina la sèrie de talles amb els seus intervals.

1.5 Identifica els punts d'escalat.

1.6 Calcula els increments de tots els punts del patró que es pretén escalar.

1.7 Marca les referències internes i externes (costures, piquets, orientació de la peça, entre d'altres) sobre els patrons del model prototip.

 

2. Escala patrons aplicant-hi taules d'increments de talla mitjançant eines convencionals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les variables que influeixen en l'escalat.

2.2 Identifica el patró del model prototip i la informació rellevant per a l'escalat.

2.3 Aplica els increments determinats en les especificacions tècniques.

2.4 Dibuixa la projecció de les talles especificades.

2.5 Obté els patrons de les talles segons normes.

2.6 Comprova els punts de referència, corbes i proporcions.

2.7 Identifica les línies d'unió, l'emplaçament dels senyals de muntat, pinces i butxaques, entre d'altres.

2.8 Verifica la concordança entre les diferents seccions per facilitar el seu posterior muntatge.

2.9 Identifica els patrons escalats mitjançant la terminologia i simbologia pròpia.

 

3. Agrupa patrons industrialitzats justificant-ne els criteris per a l'organització.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica i verifica els patrons industrialitzats.

3.2 Agrupa els patrons per model.

3.3 Selecciona les peces del model.

3.4 Agrupa les peces en funció de criteris de fabricació.

3.5 Emplena la informació necessària per a la marcada.

3.6 Arxiva els patrons dels models.

 

Continguts

 

1. Preparació de patrons per a la industrialització:

1.1 Variables en la preparació de patrons industrialitzats.

1.2 Talles normalitzades.

1.3 Taules de mesura.

1.4 Intervals.

1.5 Punts d'escalat.

1.6 Increments.

1.7 Referències.

1.8 Normativa d'aplicació.

 

2. Escalat de patrons:

2.1 Procés d'escalat de patrons.

2.2 Identificació de talles. Taules de mesura.

2.3 Càlcul d'increments de talla.

2.4 Representació de grups de patrons. Simbologia.

2.5 Escalat convencional de patrons. Instruments i equips de mida, traçat, senyalització i tall.

2.6 Escalat informatitzat de patrons. Equips i instruments d'escalat informatitzat. Programes informàtics d'escalat.

2.7 Correspondència de mesures. Punts de referència.

2.8 Identificació i verificació de patrons.

 

3. Agrupació de patrons per a la fabricació:

3.1 Fitxa tècnica d'especificació del model. Fitxes tècniques de models escalats.

3.2 Agrupació de patrons per a la fabricació.

3.3 Criteris per a l'agrupació de patrons.

3.4 Arxiu d'informació per a la fabricació.

 

UF 2: estudi de marcades

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Distribueix peces de patrons aplicant-hi criteris de posicionament per a l'aprofitament de recursos mitjançant eines convencionals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Té en compte les característiques dimensionals del model en l'estudi de marcada.

1.2 Posiciona les peces d'acord amb les especificacions tècniques (sentit del fil, sentit de la pell, estructura, ample del teixit i dibuix).

1.3 Posiciona les peces optimitzant el rendiment del material.

1.4 Determina les toleràncies admissibles en funció del material i del sistema de tall.

1.5 Calcula l'aprofitament i consum de material.

1.6 Emplena i arxiva la informació generada (estudi de marcada i pla de tall).

 

Continguts

 

1. Distribució de peces de patrons:

1.1 Ordres de marcada.

1.2 Aplicacions informàtiques de distribució de patrons en peces i articles en tèxtil i pell.

1.3 Programes informàtics de marcades.

1.4 Dimensionament i quantitat de components. Orientació.

1.5 Distribució de peces de patrons, marcada i optimització de recursos.

1.6 Sistema de tall. Toleràncies.

1.7 Procediments per a la distribució òptima de patrons.

1.8 Estudi de marcades. Combinació de patrons.

 

 

Mòdul professional 9: tècniques en confecció

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tall de materials tèxtils i pell. 33 hores

UF 2: confecció i acabats d'articles tèxtils i de pell. 66 hores

 

UF 1: tall de materials tèxtils i pell

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Talla matèries tèxtils i de pell identificant-ne els paràmetres de control i justificant-ne els equips i estris empleats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Té en compte les especificacions de la fitxa tècnica del producte a transformar.

1.2 Té en compte les característiques del material en l'ajust de paràmetres de control.

1.3 Realitza la marcada segons indicacions tècniques.

1.4 Procedeix a l'estesa del teixit o preparat de la pell.

1.5 Observa les normes de seguretat.

1.6 Controla la qualitat del procés realitzat.

1.7 Prepara les peces tallades per a la seva entrada al procés d'unió.

 

Continguts

 

1. Tall de materials tèxtils i de pell:

1.1 Processos de tall.

1.2 Equips i estris de tall de matèries tèxtils i de pell.

1.3 Elements operadors de les diferents màquines de tall.

1.4 La marcada: càlcul de rendiments.

1.5 Estesa de teixits per al tall.

1.6 Preparació de pells per al tall.

1.7 El procés de tall en tèxtil o en pell.

1.8 Control de qualitat al tall.

1.9 Preparació per a la confecció.

 

UF 2: confecció i acabats d'articles tèxtils i de pell

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara maquinària i equips per al procés de confecció identificant-ne els paràmetres de control i justificant-ne els recursos seleccionats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Té en compte les especificacions de la fitxa tècnica del producte que cal transformar.

1.2 Té en compte les característiques dels materials i les indicacions en l'ajust dels òrgans operadors de les màquines.

1.3 Comprova el correcte funcionament dels sistemes de seguretat dels equips.

1.4 Organitza el lloc de treball, incidint en l'ergonomia i en la seguretat.

 

2. Uneix matèries tèxtils i de pell relacionant la informació del procés amb les operacions per a la seva execució i control.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les diferents parts de l'article que es pretén confeccionar.

2.2 Té en compte la forma i dimensions de les peces per a l'optimització del procés de cosit.

2.3 Aplica les puntades i costures especificades a la fitxa tècnica.

2.4 Observa les normes de seguretat.

2.5 Aplica les fornitures corresponents segons disseny de l'article.

2.6 Controla la qualitat de l'article resultant del procés de confecció.

 

3. Realitza operacions d'acabat d'articles de tèxtil o pell relacionant la informació del procés amb les operacions per a la seva execució i control.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica la informació tècnica del procés.

3.2 Prepara els equips i estris necessaris per al procés de planxat.

3.3 Adequa l'equip a les característiques del material que és precís planxar.

3.4 Comprova el correcte funcionament dels sistemes de seguretat instal·lats.

3.5 Ajusta els paràmetres de control del procés (temperatura, pressió, temps) especificats.

3.6 Realitza el control de qualitat del procés acabat.

 

4. Prepara articles tèxtils i de pell per al seu emmagatzematge i expedició, relacionant els protocols de manipulació i identificació amb la normativa d'etiquetatge.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les diferents etiquetes de composició de materials.

4.2 Identifica les diferents etiquetes de manipulació i conservació del producte acabat.

4.3 Fixa les etiquetes corresponents a l'article acabat.

4.4 Controla la qualitat final.

4.5 Embossa manual o mecànicament l'article tèxtil.

4.6 Embala a mà les peces de pell.

 

Continguts

 

1. Preparació de màquines i estris per a la unió de materials:

1.1 Màquines de confecció per a articles tèxtils i de pell.

1.2 Òrgans operadors de les màquines de confecció tèxtil.

1.3 Òrgans operadors de les màquines d'unir pell.

1.4 Sistemes de seguretat de les diverses màquines de confecció tèxtil i de pell.

1.5 Organització del lloc de treball: ergonomia i seguretat.

 

2. Unió de matèries tèxtils i de pell:

2.1 Preparació de materials per al procés de confecció.

2.2 Interpretació de la fitxa tècnica.

2.3 Mètodes i temps.

2.4 Puntades i costures en el procés de confecció.

2.5 Fornitures. Col·locació.

2.6 Control de qualitat del procés.

 

3. Operacions d'acabat dels articles tèxtils o de pell:

3.1 Equips de planxada d'articles tèxtils i de pell.

3.2 Reglatge dels òrgans operadors de les màquines d'acabats.

3.3 Sistemes de seguretat de les planxes industrials.

3.4 Paràmetres del procés de planxada.

3.5 Control de qualitat dels acabats de les peces.

 

4. Etiquetatge i embossament d'articles tèxtils i de pell:

4.1 Etiquetes de composició.

4.2 Etiquetes de manipulació i conservació.

4.3 Col·locació d'etiquetes.

4.4 Embossament de peces tèxtils.

4.5 Embossament de peces de pell.

4.6 Control de qualitat final.

 

 

Mòdul professional 10: moda i tendències

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: història de la moda i tendències. 33 hores

UF 2: el color i les textures. 33 hores

UF 3: disseny de models. 33 hores

 

UF 1: història de la moda i tendències

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Justifica les raons de l'ésser humà per vestir-se analitzant les seves motivacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Justifica les raons relacionades amb la "protecció" com a motivació per vestir-se.

1.2 Analitza raons com la decència i l'ornament, com a motivació per vestir-se.

1.3 Analitza les raons de tipus social com la posició social, els estereotips de gènere, la integració, la diferenciació dels altres, com a motivació per vestir-se.

1.4 Analitza altres raons com a motivacions per vestir-se.

 

2. Identifica les característiques de la indumentària al llarg de la història humana, relacionant-les amb l'evolució tecnològica, amb els estils de vestir i amb les tendències del moment.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona la història de la indumentària amb la de la humanitat.

2.2 Classifica dissenys de peces de vestir d'alguns dels dissenyadors de moda actuals en funció de criteris estilístics.

2.3 Reconeix la tendència en l'obra de diferents autors.

2.4 Analitza el paper de la dona en les estructures industrial i social i la seva repercussió en la moda del vestir.

2.5 Descriu les característiques bàsiques del disseny d'alta costura i «prêt-à-porter».

2.6 Valora els avantatges i inconvenients en la confecció de dissenys d'alta costura i «prêt-à-porter».

 

3. Identifica els factors que influeixen en l'evolució de la indumentària relacionant-los amb els avenços tecnològics i amb el concepte de moda al llarg de la història.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Relaciona els fenòmens industrials amb l'organització dels processos industrials i l'aparició de noves tecnologies.

3.2 Analitza l'aparició de la màquina de cosir i la seva influència en la transformació del vestit i el seu procés de confecció.

3.3 Relaciona l'avenç tecnològic amb l'aparició de les temporades anuals de manera de vestir i l'aparició del concepte «moda».

3.4 Identifica els esdeveniments tecnològics i els canvis en les maneres, formes i estils de vestir.

3.5 Raona l'aparició del dissenyador o dissenyadora de moda i les seves funcions.

3.6 Descriu l'organització actual de la moda, les temporades i les passarel·les.

 

4. Identifica tendències de moda, valorant-ne la informació rellevant en relació amb el sector de població a qui es dirigeix i a la temporada considerada.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les característiques dels materials associats a cada tendència.

4.2 Relaciona la tendència amb el sector al qui va dirigit (infantil, senyora, jove, entre d'altres).

4.3 Relaciona les tendències amb el context social dominant (esportiu, temps lliure, etiqueta, entre d'altres).

4.4 Identifica els principals camins per obtenir la informació de les pròximes tendències.

4.5 Extreu informació de diverses fonts (revistes, noticiaris, Internet, exposicions i d'altres).

4.6 Elabora un dossier sobre la informació obtinguda de tendències i composicions de colors.

4.7 Identifica la influència dels estereotips de gènere en la moda.

 

Continguts

 

1. Justificació i motivació de la indumentària humana:

1.1 Protecció.

1.2 Decència i ornament.

1.3 Diferenciació i posició social.

1.4 Integració i pertinença a un grup.

 

2. Identificació de les característiques de la indumentària i la seva evolució:

2.1 Història de la indumentària. Fenòmens polítics, militars i culturals.

2.2 Factors que influeixen en la manera del vestir en la història de la humanitat.

2.3 La indumentària de l'home primitiu i les primeres civilitzacions.

2.4 La indumentària des dels grans imperis de l'antiguitat fins a l'Edat Mitjana.

2.5 La indumentària des de l'Edat Mitjana fins a mitjans del segle XIX.

2.6 Dissenys de moda actuals.

2.7 La figura del dissenyador.

2.8 Els canvis socials i l'entrada de la dona en el món laboral. La seva repercussió en la moda.

2.9 Dissenys d'alta costura. Característiques funcionals i tècniques. Problemes en la confecció i la seva solució.

2.10 Dissenys de «prêt-à-porter». Característiques funcionals i tècniques. Problemes en la confecció i la seva solució.

2.11 Anàlisi i socialització de gènere i moda: el cos com objecte cultural. Estereotips de gènere. Tallatge i pressió estètica.

 

3. Evolució de la indumentària i avenços tecnològics:

3.1 La revolució industrial i la moda en el vestir.

3.2 Les noves tecnologies: màquines i eines que influeixen en la moda del vestir.

3.3 L'aparició de la màquina de cosir i les seves conseqüències.

3.4 L'avenç de les noves tecnologies. La divisió de l'any en temporades per al vestir i l'aparició del concepte «moda».

3.5 Influència dels esdeveniments polítics i artístics en la indumentària.

3.6 La moda i els dissenyadors.

 

4. Identificació de tendències:

4.1 Identificació d'un estil.

4.2 Coincidències en dissenys de la mateixa tendència i autor.

4.3 Les tendències clàssiques: primavera-estiu, tardor-hivern.

4.4 Salons monogràfics.

4.5 Fires de la moda.

4.6 Desfilades en passarel·les de moda.

4.7 Revistes tècniques.

 

UF 2: el color i les textures

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora cartes de color i textures per a la seva aplicació a la confecció, justificant-ne la composició en relació al propòsit buscat en cada cas.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica els colors segons criteris d'harmonia i contrast.

1.2 Reconeix els mètodes adoptats internacionalment per a la catalogació i identificació dels colors.

1.3 Elabora escales cromàtiques que es puguin aplicar a un article.

1.4 Realitza composicions de colors inspirats en un tema triat.

1.5 Aplica les composicions en diferents materials i textures.

1.6 Reconeix les diferents textures, colors i motius emprats en els dissenys.

1.7 Aplica programes informàtics sobre el tractament del color.

 

Continguts

 

1. Elaboració de cartes de color per a la confecció:

1.1 El color. Característiques. Gamma cromàtica.

1.2 Normes i mètodes internacionals de catalogació dels colors.

1.3 Color i il·luminació. Temperatura de color.

1.4 Composicions de color. Aplicacions a objectes o ambients.

1.5 Programes de colorimetria informatitzats.

 

UF 3: disseny de models

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dibuixa peces de vestir, justificant-ne la gamma de color triada i la combinació de textures seleccionades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Prepara els utensilis i els materials necessaris per dibuixar dissenys de moda.

1.2 Selecciona un motiu inspirador del disseny que s'ha de realitzar.

1.3 Realitza un esbós del futur disseny.

1.4 Crea diverses combinacions i formes d'acord al motiu del disseny.

1.5 Aplica diferents combinacions de textures, colors i motius.

1.6 Tria la combinació de textures, colors i motius més adient a la tendència dominant del moment.

1.7 Respecta les proporcions antropomètriques en l'elaboració.

1.8 Realitza l'esbós amb pulcritud i netedat.

1.9 Crea dissenys aplicant-hi sistemes informatitzats.

 

Continguts

 

1. Elaboració d'esbossos de peces de vestir:

1.1 Motius i inspiració de dissenys. Aplicació de combinacions de colors.

1.2 Esbossos de moda.

1.3 Tipus de disseny. Realització.

1.4 Aplicació de motius en diferents materials i textures.

1.5 Proporcions en la realització de figurins.

1.6 Disseny assistit per ordinador. Programes de disseny i simulació.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en patronatge i moda.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en patronatge i moda.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en patronatge i moda.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector del tèxtil, la confecció i la pell.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en patronatge i moda i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector del tèxtil, la confecció i la pell.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en patronatge i moda.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en patronatge i moda.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional de tèxtil, confecció i pell.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis relacionats amb el disseny industrial i de moda i amb l'organització industrial.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional del tèxtil, la confecció i la pell.

1.8 Filons d'ocupació en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector del tèxtil, la confecció i la pell segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector del tèxtil, la confecció i la pelli de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en patronatge i moda.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador o treballadora.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en patronatge i moda.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en patronatge i moda.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en patronatge i moda.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en patronatge i moda.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en patronatge i moda.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador o treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector del tèxtil, la confecció i la pell amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb el tèxtil, la confecció i la pell, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb el tèxtil, la confecció i la pell.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa de tèxtil, confecció i pell.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb el tèxtil, la confecció i la pell.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor o l'emprenedora.

 

3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa de tèxtil, confecció i pell, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector del tèxtil, la confecció i la pell disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa de tèxtil, confecció i pell, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector del tèxtil, la confecció i la pell(materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb el tèxtil, la confecció i la pell.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit del tèxtil, la confecció i la pell.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa de tèxtil, confecció i pell amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector del tèxtil, la confecció i la pell. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb el tèxtil, la confecció i la pell.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor o l'emprenedora.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa de tèxtil, confecció i pell: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa de tèxtil, confecció i pell.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa de tèxtil, confecció i pell.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb el tèxtil, la confecció i la pell.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 13: projecte de patronatge i moda

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de patronatge i moda. 99 hores

 

UF 1: projecte de patronatge i moda

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats o tendències del sector, relacionant-les amb projectes o activitats relacionades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica processos i productes d'innovació en el sector.

1.2 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.3 Valora les oportunitats de negoci previsibles en el sector.

1.4 Selecciona els processos o productes nous en base a estudis d'innovació de materials, de millores en el disseny, d'optimització de productes o processos, i de sostenibilitat entre d'altres.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques i condicions específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions i condicions d'aplicació de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.8 Planifica les etapes requerides pel projecte (concepció d'idees, disseny, desenvolupament, introducció al mercat, cicle de vida del producte, industrialització i comercialització).

1.9 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

 

2. Dissenya un projecte o activitat relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-ne les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant-ne l'abast en les funcions de l'empresa.

2.2 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.3 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo.

2.4 Realitza el disseny del projecte descrivint-ne les especificacions tècniques.

2.5 Realitza l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

 

3. Planifica la implementació o execució del projecte o, en el seu cas, realitza un prototip o duu a terme una activitat relacionada amb el títol.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.

3.2 Especifica la documentació necessària per a la implementació del projecte.

3.3 Determina els procediments d'actuació o execució de les activitats.

3.4 Elabora els prototips i els valida.

3.5 Determina l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució de les diferents activitats.

3.6 Organitza l'execució del projecte dibuixant-ne la implantació.

3.7 Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la implementació.

 

4. Defineix, si escau, els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, d'un prototip o una activitat, justificant-ne la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Determina el procediment d'avaluació de les activitats o d'intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.

4.3 Aplica el procediment d'avaluació a les incidències en la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.

4.4 Determina el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-ne el sistema de registre.

4.5 Especifica el procediment per a la participació en l'avaluació dels usuaris o clients.

4.6 Determina un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte quan aquest existeix.

4.7 Especifica la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

 

5. Documenta el projecte o els diferents aspectes de l'activitat, integrant-hi els coneixements aplicats en el desenvolupament i/o la informació cercada.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Descriu les activitats realitzades en el projecte valorant-ne els resultats obtinguts segons els objectius marcats i els aspectes de millora.

5.2 Descriu les fonts d'informació així com la metodologia aplicada en la recerca.

5.3 Descriu la bibliografia consultada.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió de la producció i la qualitat en confecció, calçat i marroquineria.

1.1 Anàlisi de matèries primeres, productes i processos.

1.2 Organització i programació de la producció.

1.3 Participació en la gestió de la qualitat de la producció.

1.4 Verificació i control de la producció i la qualitat en confecció.

1.5 Verificació i control de la producció i la qualitat en calçat i marroquineria.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb el disseny tècnic de productes de confecció, calçat i marroquineria.

2.1 Definició i desenvolupament de productes de confecció, calçat i marroquineria.

2.2 Elaboració i control de prototips de confecció, calçat i marroquineria.

2.3 Definició de la documentació tècnica de productes de confecció, calçat i marroquineria.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb el patronatge d'articles de confecció en tèxtil i pell.

3.1 Anàlisi i interpretació el disseny.

3.2 Desenvolupament del modelatge de peces sobre maniquí.

3.3 Planificació i desenvolupament dels patrons per al model a confeccionar.

3.4 Industrialització dels patrons del model d'articles de confecció en tèxtil i pell.

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m² (30 alumnes)

Superfície m² (20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

50%

Laboratori de materials

60

40

5%

Taller de confecció

240

180

25%

Aula de patronatge

90

60

20%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de patronatge i moda:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Materials en tèxtil, confecció i pell

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Tècniques en confecció

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Processos en confecció industrial

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Organització de la producció en confecció industrial

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Moda i tendències

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Elaboració de prototips

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Patronatge industrial en tèxtil i pell

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Industrialització i escalat de patrons

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Projecte de patronatge i moda

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Patronatge i confecció

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Professors tècnics de formació professional

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

 

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

 

Enginyer tècnic industrial, especialitat tèxtil

Professors tècnics de formació professional

Patronatge i confecció

Tècnic superior en processos de confecció industrial o altres títols equivalents

Tècnic superior en patronatge o altres títols equivalents

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Materials en tèxtil, confecció i pell

Processos en confecció industrial

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Organització de la producció en confecció industrial

Moda i tendències

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

 

Tècniques en confecció

Elaboració de prototips

Patronatge industrial en tèxtil i pell

Industrialització i escalat de patrons

Projecte de patronatge i moda

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en processos de confecció industrial o altres títols equivalents

Tècnic superior en patronatge o altres títols equivalents

 

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de patronatge a l'empara de la LOGSE (Decret 201/1997, de 30 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE) CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Organització de la confecció

Gestió de la qualitat en la confecció

Organització de la producció en la indústria de la confecció

Organització de la producció en confecció industrial

Anàlisi de dissenys i models d'articles

Anàlisi de dissenys i models d'articles

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

Tècniques de patronatge

Prototipus

Processos i tècniques de patronatge

Elaboració de prototips

Patronatge industrial en tèxtil i pell

Industrialització de patrons

Industrialització de patrons

Industrialització i escalat de patrons

Matèries, productes i assaigs de qualitat tèxtil Matèries, productes i assaigs de qualitat tèxtil

Materials en tèxtil, confecció i pell

Estudi i qualitat de les pells

Estudi i qualitat de les pells

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Formació en centres de treball Formació en centres de treball Formació en centres de treball

 

 

9.2 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de processos de confecció industrial a l'empara de la LOGSE (Decret 56/1996, de 6 de febrer) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE) CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Organització de la confecció

Gestió de la qualitat en la confecció

Organització de la producció en la indústria de la confecció

Organització de la producció en confecció industrial

Confecció industrial

Control dinàmic del procés de confecció

Processos de confecció

Processos en confecció industrial

Matèries, productes i assaigs de qualitat tèxtil Matèries, productes i assaigs de qualitat tèxtil

Materials en tèxtil, confecció i pell

Estudi i qualitat de les pells

Estudi i qualitat de les pells

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Productes de confecció

Productes de confecció

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

Formació en centres de treball Formació en centres de treball Formació en centres de treball

 

 

9.3 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits dels CFGS patronatge i CFGS processos de confecció industrial LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits dels CFGS patronatge i CFGS processos de confecció industrial

Unitats formatives dels mòduls professionals del CFGS patronatge i moda

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de projecte de patronatge i moda:

UF 1: projecte de patronatge i moda

 

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Materials en tèxtil, confecció i pell

UC_2-0475-11_3: organitzar i programar la producció en confecció, calçat i marroquineria

Organització de la producció en confecció industrial

UC_2-0481-11_3: definir la documentació tècnica de productes de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0476-11_3: gestionar la qualitat de la producció en confecció, calçat i marroquineria

UC_2-0477-11_3: supervisar i controlar la producció i la qualitat en confecció

Processos en confecció industrial

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

UC_2-0912-11_3: analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell

UC_2-0479-11_3: definir i desenvolupar productes de confecció, calçat i marroquineria

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

UC_2-0480-11_3: elaborar i controlar prototips de confecció, calçat i marroquineria

Elaboració de prototips

UC_2-0913-11_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí

UC_2-0914-11_3: planificar i desenvolupar els patrons per al model a confeccionar

Patronatge industrial en tèxtil i pell

UC_2-0915-11_3: industrialitzar els patrons del model d'articles de confecció en tèxtil i pell

Industrialització i escalat de patrons

 

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Materials en tèxtil, confecció i pell

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Organització de la producció en confecció industrial

UC_2-0475-11_3: organitzar i programar la producció en confecció, calçat i marroquineria

UC_2-0481-11_3: definir la documentació tècnica de productes de confecció, calçat i marroquineria

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

UC_2-0476-11_3: gestionar la qualitat de la producció en confecció, calçat i marroquineria

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Processos en confecció industrial

UC_2-0476-11_3: gestionar la qualitat de la producció en confecció, calçat i marroquineria

UC_2-0477-11_3: supervisar i controlar la producció i la qualitat en confecció

Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell

UC_2-0912-11_3: analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell

UC_2-0479-11_3: definir i desenvolupar productes de confecció, calçat i marroquineria

Elaboració de prototips

UC_2-0480-11_3: elaborar i controlar prototips de confecció, calçat i marroquineria

Patronatge industrial en tèxtil i pell

UC_2-0913-11_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí

UC_2-0914-11_3: planificar i desenvolupar els patrons per al model a confeccionar

Industrialització i escalat de patrons

UC_2-0915-11_3: industrialitzar els patrons del model d'articles de confecció en tèxtil i pell

 

 

Amunt