Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 05/09/2016

  • Número del document ENS/0239/2016

  • Número de control 16259039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16259039-2016

Dades del DOGC
  • Número 7209

  • Data 20/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/239/2016, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons estableix l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 955/2008, de 6 de juny, ha establert el títol de tècnic en confecció i moda i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d'adequació a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

S'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda, que permet obtenir el títol de tècnic regulat pel Reial decret 955/2008, de 6 de juny.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'especifiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'indica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de síntesi també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de síntesi.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 9

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 955/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic en confecció i moda i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 14 del Reial decret 955/2008, de 6 de juny.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 58/1996, de 6 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de confecció, sens perjudici del que s'estableix a les disposicions transitòries, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: confecció i moda

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: tèxtil, confecció i pell

1.5 Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic en confecció i moda queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a confeccionar, tant a mida com industrialment, peces de vestir, complements i altres articles en tèxtil i pell, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Determinar processos de producció, interpretant la documentació tècnica.

b) Preparar màquines, equips i materials que intervenen en la confecció d'acord amb les característiques del producte a obtenir.

c) Tallar teixits, pells i altres materials tèxtils, a partir del patró per obtenir peces amb la qualitat requerida.

d) Acoblar peces d'articles tèxtils i de pell, actuant sota normes de competència tècnica, seguretat laboral i ambiental.

e) Realitzar l'acabat de peces i complements en tèxtil i pell, assegurant la qualitat del producte final.

f) Elaborar patrons per a la confecció a mida d'articles de vestir, adaptant-los al model.

g) Atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida, informant i resolent, si escau, els problemes plantejats en el marc de les responsabilitats assignades.

h) Realitzar el manteniment de primer nivell a les màquines i equips de confecció, d'acord amb la fitxa de manteniment.

i) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant d'acord amb els principis de responsabilitat i tolerància.

j) Resoldre les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen i prenent decisions de forma responsable.

k) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius.

l) Aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb els processos de confecció.

m) Exercir els seus drets i complir les seves obligacions que es deriven de les relacions laborals, d'acord amb la legislació vigent.

n) Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d'ocupació, autoocupació i aprenentatge.

o) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

p) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d'una empresa del sector de la confecció i moda.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP).

 

Qualificació completa: tall de materials

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0195-11_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0195_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0198-11_2: tallar teixits i laminats

Es relaciona amb:

UC0198_2: tallar teixits i laminats

 

UC_2-0199-11_2: tallar pells i cuirs

Es relaciona amb:

UC0199_2: tallar pells i cuirs

 

Qualificació completa: acoblament de materials

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0195-11_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0195_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0196-11_2: acoblar peces de teixits i laminats

Es relaciona amb:

UC0196_2: acoblar peces de teixits i laminats

 

UC_2-0197-11_2: acoblar peces de pells i cuirs

Es relaciona amb:

UC0197_2: acoblar peces de pells i cuirs

 

Qualificació completa: acabats de confecció

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0195-11_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0195_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

 

UC_2-0448-11_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i complements en tèxtil i pell

Es relaciona amb:

UC0448_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i complements en tèxtil i pell

 

UC_2-0449-11_2: realitzar acabats especials d'articles i peces de vestir

Es relaciona amb:

UC0449_2: realitzar acabats especials d'articles i peces de vestir

 

Qualificació completa: confecció de vestuari a mida en tèxtil i pell

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1225-11_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

Es relaciona amb:

UC1225_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

 

UC_2-1234-11_2: realitzar el tall i acoblament a mà en la confecció a mida

Es relaciona amb:

UC1234_2: realitzar el tall i acoblament a mà en la confecció a mida

 

UC_2-1235-11_2: realitzar l'acoblament a màquina en la confecció a mida

Es relaciona amb:

UC1235_2: realitzar l'acoblament a màquina en la confecció a mida

 

UC_2-1236-11_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i articles en confecció a mida

Es relaciona amb:

UC1236_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i articles en confecció a mida

 

UC_2-1237-11_2: atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida

Es relaciona amb:

UC1237_2: atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en establiments i indústries de confecció i moda, dedicades a la preparació i el tall de materials, a la producció de peces de vestir, a l'acabat industrial de peces de vestir i complements de vestir en tèxtil i pell i articles tèxtils per a la llar, usos industrials i esportius. De la mateixa manera pot exercir la seva activitat en establiments dedicats a la realització de vestuari a mida.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Confeccionista.

b) Ajudant de sastreria i modisteria.

c) Especialista en confecció.

d) Tallador de peces de vestir i articles tèxtils.

e) Operador de màquines industrials de cosir i brodar.

f) Cosidor-acoblador.

g) Marcador-tallador de peces de vestir i d'articles tèxtils i de pell.

h) Planxador-acabador.

i) Operador de màquines d'acabat.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Analitzar les fases del procés de la confecció, relacionant-les amb les característiques del producte acabat, per determinar les operacions que s'han d'executar.

b) Seleccionar estris, eines i accessoris, analitzant el procés de confecció i les indicacions de la fitxa tècnica del producte, per preparar les màquines, equips i materials.

c) Identificar les propietats i característiques més rellevants de les matèries tèxtils, pells i cuirs, descrivint-ne les aplicacions i criteris d'ús, per obtenir la qualitat desitjada.

d) Determinar el rendiment de la marcada, analitzant la distribució dels patrons, per optimitzar el tall de teixits, pells i altres materials.

e) Caracteritzar el procés de tall analitzant els paràmetres de tall per tallar teixits, pells i altres materials.

f) Analitzar els processos d'unió, identificant-ne els procediments i materials d'unió, per acoblar peces d'articles tèxtils i de pell.

g) Analitzar les tècniques d'acabat, relacionant-les amb les característiques del producte, per realitzar l'acabat de peces de vestir i complements en tèxtil i pell.

h) Identificar les tècniques d'elaboració de patrons i prototips, analitzant les característiques del model per a la confecció a mida de peces i articles de vestir.

i) Identificar les tècniques de comunicació i de gestió de reclamacions, relacionant-les amb la tipologia de clients, per a la seva atenció en els serveis de realització de vestuari a mida.

j) Identificar les necessitats de manteniment de màquines i equips, justificant-ne la importància per assegurar-ne la funcionalitat.

k) Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global per aconseguir els objectius de la producció.

l) Reconèixer i valorar contingències, determinant les causes que les provoquen i descrivint les accions correctores per resoldre les incidències associades a la seva activitat professional.

m) Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat, analitzant les seves implicacions en l'àmbit de treball, per adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals.

n) Descriure les normes de qualitat i les mesures de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals, identificant la normativa aplicable als procediments de treball, per assegurar la qualitat i el compliment de normes i mesures de protecció ambiental.

o) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

p) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional.

q) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.

r) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l'empresa.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: patrons

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anàlisi del procés operatiu en la realització d'un patró. 33 hores

UF 2: adaptació i transformació de patrons. 66 hores

 

Mòdul professional 2: principis de manteniment electromecànic

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: xarxes de distribució i equips elèctrics. 18 hores

UF 2: instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques. 15 hores

UF 3: elements mecànics i principis de manteniment. 33 hores

 

Mòdul professional 3: matèries tèxtils i pell

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: materials tèxtils, pells i cuirs. 99 hores

UF 2: tèxtils tècnics i altres materials. 33 hores

 

Mòdul professional 4: tall de materials

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mitjans i processos de marcada, estesa i tall. 66 hores

UF 2: tall de teixits i laminats. 66 hores

UF 3: tall de pells i cuirs. 33 hores

 

Mòdul professional 5: confecció a mida

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació d'equips en la confecció a mida. 33 hores

UF 2: la costura a mà. 66 hores

UF 3: costura a màquina en la confecció a mida. 132 hores

 

Mòdul professional 6: confecció industrial

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: processos i qualitat en la confecció industrial. 33 hores

UF 2: preparació d'equips en la confecció industrial. 33 hores

UF 3: confecció industrial d'articles de teixits i laminats. 132 hores

UF 4: confecció industrial d'articles de pell i cuir. 33 hores

 

Mòdul professional 7: acabats en confecció

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació d'equips d'acabats en confecció. 33 hores

UF 2: acabats de productes de confecció. 66 hores

 

Mòdul professional 8: informació i atenció al client

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: informació i atenció al client. 66 hores

 

Mòdul professional 9: moda i tendències

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: història de la moda i tendències. 33 hores

UF 2: el color i les textures. 33 hores

UF 3: disseny de models. 33 hores

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 12: anglès tècnic

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

Mòdul professional 13: síntesi

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 66 hores

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: patrons

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anàlisi del procés operatiu en la realització d'un patró. 33 hores

UF 2: adaptació i transformació de patrons. 66 hores

 

UF 1: anàlisi del procés operatiu en la realització d'un patró

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Pren mides sobre el model relacionant-les amb el sistema de talles

 

Criteris d'avaluació

1.1 Indica sobre el cos humà els punts bàsics per prendre mides.

1.2 Relaciona les dimensions antropomètriques amb els procediments de medició.

1.3 Determina la talla ajustada a l'ús de la peça de vestir.

1.4 Expressa la talla amb la nomenclatura normalitzada (UNE, ISO).

1.5 Compara la talla en els sistemes normalitzats de talles.

1.6 Elabora taules de mides de patronatge.

 

2. Identifica les peces o patrons que formen part d'un model, reconeixent-ne les formes i dimensions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica i classifica el tipus de peça de vestir.

2.2 Determina els volums de les peces de vestir i els factors que influeixen en l'execució del patró (funcionalitat i estètica).

2.3 Identifica les característiques dels components de les peces de vestir.

2.4 Analitza el disseny, espedaçant el model que es realitzarà en peces planes (patrons).

2.5 Determina el tipus de material que s'emprarà.

2.6 Determina la direcció i posició de les peces del model.

2.7 Elabora fitxes de patronatge.

 

3. Elabora patrons base senzills, aplicant els perfils de patronatge establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les mides de patronatge necessàries per realitzar el patró senzill.

3.2 Identifica el nombre de peces i les seves formes.

3.3 Selecciona les eines i estris per realitzar patrons senzills.

3.4 Realitza el patró base en funció de la taula de mides de patronatge.

3.5 Verifica els recorreguts dels contorns.

3.6 Aplica senyals de costura o unió i posició.

3.7 Aplica els marges de costura.

3.8 Talla els patrons senzills ajustant-se als perfils establerts.

 

Continguts

 

1. Obtenció de mides sobre models:

1.1 Punts bàsics per prendre mides. Presa de mides per a patronatge sobre el cos humà.

1.2 Talla d'una peça de vestir.

1.3 Mides antropomètriques.

1.4 Nomenclatura i expressió de les talles.

1.5 Sistemes normalitzats de talles. Normes UNE, ISO.

 

2. Identificació de peces o patrons:

2.1 Volums i característiques funcionals d'una peça de vestir.

2.2 Desenvolupament del volum del model en figures planes.

2.3 Factors que influeixen en l'execució del patró (funcionalitat i estètica).

2.4 Característiques dels components de les peces de vestir.

2.5 Selecció dels materials.

2.6 Anàlisi de peces acabades.

2.7 Composició de models a partir de patrons.

 

3. Elaboració de patrons base senzills:

3.1 Patrons base senzills.

3.2 Materials, eines i estris per elaborar patrons senzills.

3.3 Elaboració de patrons senzills. Tècniques manuals i informàtiques.

3.4 Senyals d'unió i posició.

3.5 Marges de costures.

3.6 Correspondència de les mides. Verificació.

3.7 Tall de patrons senzills. Prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: adaptació i transformació de patrons

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora patrons base complexos, aplicant els perfils de patronatge establerts

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les mides de patronatge necessàries per realitzar el patró.

1.2 Identifica el nombre de peces i les seves formes.

1.3 Selecciona les eines i estris per realitzar patrons complexos.

1.4 Realitza el patró base en funció de la taula de mides de patronatge.

1.5 Verifica els recorreguts dels contorns.

1.6 Aplica senyals de costura o unió i posició.

1.7 Aplica els marges de costura.

1.8 Talla els patrons complexos ajustant-se als perfils establerts.

 

2. Transforma patrons base, verificant-ne l´adaptació a les característiques del model.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els diferents tipus de transformacions.

2.2 Aplica transformacions senzilles dibuixades sobre el patró.

2.3 Modifica el patró per a la seva transformació adequada a la forma requerida.

2.4 Verifica l'adaptació funcional i estètica del model.

2.5 Verifica l'adaptació funcional a la tipologia del model.

2.6 Identifica les possibles rectificacions.

2.7 Comprova que les mides corresponen a les de la fitxa de patronatge.

2.8 Verifica els recorreguts dels contorns.

2.9 Assenyala les marques exteriors i interiors.

 

Continguts

 

1. Elaboració de patrons base complexos:

1.1 Patrons base complexos.

1.2 Materials, eines i estris per a l'elaboració de patrons complexos

1.3 Elaboració de patrons complexos. Tècniques manuals i informàtiques.

1.4 Senyals d'unió i posició.

1.5 Marges de costures.

1.6 Correspondència de les mides. Verificació.

1.7 Tall de patrons complexos. Prevenció de riscos laborals.

 

2. Transformació de patrons base:

2.1 Transformacions senzilles: talls, pinces, entallaments, canesús i d'altres.

2.2 Modificació de patrons: alteració de volums, plecs, arrugues, talls asimètrics i altres.

2.3 Correspondència de les mides.

2.4 Adaptació de patrons.

2.5 Rectificació de patrons.

 

 

Mòdul professional 2: principis de manteniment electromecànic

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: xarxes de distribució i equips elèctrics. 18 hores

UF 2: instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques. 15 hores

UF 3: elements mecànics i principis de manteniment. 33 hores

 

UF 1: xarxes de distribució i equips elèctrics

Durada: 18 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els elements de les instal·lacions elèctriques descrivint la missió que realitzen en el conjunt de la instal·lació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu l'estructura bàsica de les instal·lacions elèctriques d'interior.

1.2 Reconeix els elements de protecció, maniobra i connexió dels circuits elèctrics.

1.3 Relaciona el funcionament d'instal·lacions elèctriques aplicades als equips industrials amb el seu esquema unifilar.

1.4 Relaciona els elements de protecció i maniobra amb el funcionament correcte i la protecció de les instal·lacions elèctriques aplicades als equips del sector.

1.5 Coneix les magnituds elèctriques (tensió, intensitat, potència i caiguda de tensió, entre d'altres) a les instal·lacions bàsiques aplicades del sector.

1.6 Coneix les instruccions tècniques del Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) a les instal·lacions elèctriques aplicades del sector.

1.7 Reconeix els elements elèctrics de control i maniobra i la seva funció.

1.8 Relaciona les característiques elèctriques dels dispositius de protecció amb les línies i receptors elèctrics que han de protegir.

1.9 Descriu les condicions de seguretat i prevenció que s'han d'aplicar en la manipulació dels diferents components elèctrics/electrònics.

 

2. Identifica les màquines elèctriques i els elements constructius que intervenen en l'acoblament dels equips industrials del sector descrivint-ne el funcionament i les aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les màquines elèctriques utilitzades en els equips i instal·lacions del sector.

2.2 Classifica les màquines elèctriques per la seva tipologia i funció.

2.3 Descriu el funcionament així com les característiques de les màquines elèctriques i la seva aplicació al sector.

2.4 Relaciona la informació de la placa de característiques amb les magnituds elèctriques i mecàniques de la instal·lació.

2.5 Detecta i enregistra les anomalies de funcionament dels motors elèctrics.

2.6 Relaciona el consum de les màquines amb el seu règim de funcionament de buit i càrrega i les seves proteccions elèctriques.

2.7 Reconeix les instruccions tècniques del REBT a les instal·lacions d'alimentació de les màquines elèctriques.

2.8 Identifica els sistemes d'acoblament de les màquines elèctriques als equips industrials del sector.

2.9 Relaciona els sistemes de subjecció de les màquines elèctriques a l'equip (tipus de moviment, potència de transmissió, soroll, vibracions, entre d'altres).

2.10 Descriu les condicions de seguretat i prevenció que s'han d'aplicar en la manipulació dels circuits i màquines elèctriques en funcionament.

 

Continguts

 

1. Identificació d'elements de les instal·lacions elèctriques:

1.1 Magnituds elèctriques fonamentals i unitats. Corrent elèctric. Intensitat de corrent. Voltatge. Resistència.

1.2 Corrent continu. Corrent altern.

1.3 Llei d'Ohm. Efecte Joule i potència elèctrica.

1.6 Sistema elèctric: xarxes de baixa, mitja i alta tensió. Corrent trifàsic i monofàsic.

1.7 Normativa sobre instal·lacions elèctriques (REBT) i de prevenció de riscos laborals.

1.8 Elements de control i maniobra de circuits elèctrics: descripció, simbologia i funcionament.

1.9 Elements de protecció de circuits elèctrics: descripció, simbologia i funcionament.

1.10 Xarxes de distribució elèctrica: transformadors, subestacions elèctriques, quadres de control.

1.11 Operacions auxiliars en subestacions i centres de control elèctric.

 

2. Identificació de màquines elèctriques i el seu acoblament en equips industrials:

2.1 Màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Tipologia i característiques.

2.2 Classificació de les màquines elèctriques: generadors, transformadors i motors. Motors de corrent altern i continu. Parts constructives.

2.3 Engegada i aturada de motors elèctrics. Connexió estrella/triangle.

2.4 Operació de generadors elèctrics, transformadors, equips i elements de maniobra i control (variadors de freqüència, seccionadors, interruptors, entre d'altres). Anomalies de funcionament.

2.5 Placa de característiques.

2.6 Classes de protecció per a màquines elèctriques.

2.7 Acoblaments i subjeccions de les màquines als seus equips industrials.

 

UF 2: instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques

Durada: 15 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix els elements que intervenen en les instal·lacions pneumàtiques analitzant la funció que realitzen i la seva influència en el conjunt de la instal·lació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els usos de la pneumàtica com a tècnica d'aplicació de l'aire comprimit.

1.2 Defineix les propietats de l'aire comprimit.

1.3 Identifica els circuits de producció i tractament de l'aire comprimit, descrivint la missió dels seus elements principals.

1.4 Identifica les xarxes de distribució de l'aire comprimit i els seus elements de protecció.

1.5 Identifica els elements pneumàtics de regulació i control, reconeixent-ne la presència a les instal·lacions.

1.6 Descriu els elements pneumàtics d'accionament o de treball, identificant-ne la presència en equips de procés.

1.7 Enumera les anomalies més freqüents de les instal·lacions pneumàtiques i les seves mesures correctores.

1.8 Valora la utilitat de l'aire comprimit en l'automatització dels processos del sector.

 

2. Reconeix els elements de les instal·lacions hidràuliques descrivint la funció que realitzen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu els sistemes hidràulics com a mitjans de producció i transmissió d'energia.

2.2 Enumera els principis físics fonamentals de la hidràulica.

2.3 Enumera els fluids hidràulics i les seves propietats.

2.4 Identifica la unitat hidràulica i els seus elements funcionals i de protecció.

2.5 Relaciona els elements hidràulics de treball amb el tipus de manteniment que cal realitzar.

2.6 Valora els avantatges i inconvenients de l'ús d'instal·lacions hidràuliques en l'automatització de procés del sector.

2.7 Cita les anomalies més freqüents de les instal·lacions hidràuliques i les seves mesures correctores.

 

Continguts

 

1. Reconeixement i funció d'elements de les instal·lacions pneumàtiques:

1.1 Circuits de producció i tractament de l'aire comprimit: descripció, elements, funcionament, simbologia, manteniment i mesures de seguretat.

1.2 Xarxes de distribució de l'aire comprimit: característiques i materials constructius.

1.3 Elements pneumàtics de regulació i control: descripció, funcionament, simbologia, manteniment i mesures de seguretat.

1.4 Elements pneumàtics d'accionament o actuadors: descripció, funcionament, simbologia, manteniment i mesures de seguretat.

1.5 Ús eficient de l'aire comprimit en els processos del sector.

 

2. Reconeixement i funció d'elements de les instal·lacions hidràuliques:

2.1 Circuits hidràulics. Elements i funcionament.

2.2 Elements hidràulics de distribució i regulació: descripció, funcionament, simbologia, manteniment i mesures de seguretat.

2.3 Actuadors hidràulics: descripció i funcionament.

2.4 Impacte ambiental de les instal·lacions hidràuliques.

 

UF 3: elements mecànics i principis de manteniment

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els elements mecànics d'equips, màquines i instal·lacions descrivint la funció que fan i la seva influència en el conjunt.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els mecanismes principals que constitueixen els grups mecànics dels equips i instal·lacions.

1.2 Descriu la funció que realitzen i les característiques tècniques bàsiques dels elements.

1.3 Descriu els elements mecànics transmissors i transformadors del moviment, reconeixent-ne la presència en els diferents equips de procés.

1.4 Classifica els elements mecànics en funció de la transformació que realitzen.

1.5 Descriu les relacions funcionals dels elements i peces dels grups.

1.6 Identifica les propietats i característiques dels materials emprats en els mecanismes.

1.7 Identifica les parts o punts crítics dels elements i peces on poden aparèixer desgastos raonant les causes que els originen.

1.8 Analitza les mesures de prevenció i seguretat a tenir en compte en el funcionament dels elements mecànics.

 

2. Aplica el manteniment de primer nivell relacionant els procediments utilitzats amb els equips i les instal·lacions implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu els procediments de cada una de les operacions de manteniment de primer nivell (bàsic) que cal fer sobre els equips.

2.2 Identifica els elements sobre els quals s'han de fer les operacions de manteniment preventiu/correctiu de primer nivell.

2.3 Indica les avaries més freqüents que es produeixen en els equips i instal·lacions.

2.4 Identifica els equips i eines necessàries per fer les tasques de manteniment de primer nivell.

2.5 Determina les condicions de l'àrea de treball requerides per a intervencions de manteniment.

2.6 Aplica tècniques de manteniment o substitució d'elements bàsics als equips i instal·lacions.

2.7 Registra en el suport adequat les operacions de manteniment realitzades.

2.8 Descriu les operacions de neteja, greixatge i comprovació de l'estat de la instal·lació i dels equips en el manteniment de primer nivell.

2.9 Analitza la normativa vigent sobre prevenció i seguretat relatives al manteniment d'equips i instal·lacions.

 

Continguts

 

1. Identificació i funció d'elements mecànics:

1.1 Cinemàtica bàsica i dinàmica de les màquines (relació de transmissió, revolucions per minut (rpm), velocitat lineal, fregament).

1.2 Elements mecànics transmissors i transformadors del moviment: descripció, funcionament, simbologia, manteniment de primer nivell.

1.3 Elements mecànics d'unió: descripció, funcionament, manteniment de primer nivell.

1.4 Elements mecànics auxiliars: descripció, funcionament, manteniment de primer nivell.

1.5 Materials. Comportament i propietats dels principals materials dels equips i instal·lacions.

1.6 Nomenclatura i sigles de comercialització

1.7 Valoració del desgast dels elements mecànics: lubricació i manteniment preventiu.

1.8 Normes de prevenció i seguretat en el maneig d'elements mecànics.

 

2. Aplicació de tècniques de manteniment de primer nivell:

2.1 Operacions de manteniment preventiu: neteja de filtres, canvi de discos cecs, pressió de tanques, neteja d'encenedors, greixatges, purgues, revisions reglamentàries.

2.2 Plans de manteniment.

2.3 Operacions de manteniment correctiu (símptomes, causes i reparació d'avaries).

2.4 Tècniques de registre de les operacions de manteniment.

 

 

Mòdul professional 3: matèries tèxtils i pell

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: materials tèxtils, pells i cuirs. 99 hores

UF 2: tèxtils tècnics i altres materials. 33 hores

 

UF 1: materials tèxtils, pells i cuirs

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix els materials tèxtils, descrivint-ne les propietats i aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els tipus de fibres de fils i de teixits.

1.2 Classifica els materials tèxtils segons la seva naturalesa, estructura i lligaments bàsics.

1.3 Defineix les característiques i propietats dels materials tèxtils.

1.4 Defineix els paràmetres bàsics dels materials tèxtils.

1.5 Descriu els defectes més usuals en els materials tèxtils.

1.6 Reconeix la normativa de simbologia de les matèries tèxtils.

1.7 Descriu els usos i aplicacions del materials tèxtils.

 

2. Identifica les fornitures, relacionant-les amb les seves aplicacions a confecció, calçat i marroquineria.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica accessoris en confecció i calçat.

2.2 Identifica elements de farciment, de reforç i de subjecció, entre altres.

2.3 Reconeix ornaments i utensilis (sanefes, entredós, biaixos, entre altres).

2.4 Identifica diferents tipus d'ornaments.

2.5 Relaciona els elements complementaris amb la seva funció.

2.6 Observa l'adequació dels elements complementaris al model.

 

3. Aplica tècniques i especificacions de conservació de materials de confecció, relacionant-les amb les seves característiques i propietats i estat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Relaciona la naturalesa de les matèries i productes tèxtils amb les condicions ambientals de conservació, l'emmagatzematge i la manipulació.

3.2 Identifica els diferents tipus de matèries i productes en el seu embalatge o presentació comercial.

3.3 Identifica la simbologia de composició de matèries i productes tèxtils.

3.4 Identifica la simbologia de conservació i instruccions d'ús de les matèries i productes tèxtils.

3.5 Verifica les especificacions de l'etiqueta de la matèria o producte.

3.6 Aplica la prevenció de riscos laborals i la normativa de seguretat ambiental, implicats en la manipulació i emmagatzematge de matèries i productes tèxtils.

 

4. Reconeix pells i cuirs d'aplicació en la fabricació d'articles o ús industrial, identificant-ne l'origen, les qualitats i els defectes.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els tipus de pells i cuirs segons la seva naturalesa.

4.2 Expressa les característiques de les pells amb la terminologia, mesuraments i unitats pròpies.

4.3 Descriu el procés de conservació i ribera assenyalant els productes d'entrada i sortida.

4.4 Descriu el procés d'adobar, tenyir i assecar pells i cuirs assenyalant els productes d'entrada i sortida.

4.5 Descriu els acabats, indicant els productes que s'empren i les característiques que confereixen a pells i cuirs.

4.6 Assenyala els defectes més comuns en pells i cuirs, a causa de la seva naturalesa i procés de transformació.

4.7 Valora les repercussions dels defectes i anomalies més freqüents que incideixen en les característiques del producte final.

 

5. Aplica tècniques i especificacions de conservació de materials de calçat i marroquineria, relacionant-les amb les seves característiques i propietats i estat.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Relaciona la naturalesa de les matèries i productes de pells i cuirs amb les condicions ambientals de conservació, emmagatzematge i manipulació.

5.2 Identifica els diferents tipus de matèries i productes de pells i cuirs en el seu embalatge o presentació comercial.

5.3 Identifica la simbologia de composició de matèries i productes de pells i cuirs.

5.4 Identifica la simbologia de conservació i instruccions d'ús de les matèries i productes de pells i cuirs.

5.5 Verifica les especificacions de l'etiqueta de la matèria o producte.

5.6 Aplica la prevenció dels riscos laborals i la normativa de seguretat ambiental, implicats en la manipulació i emmagatzematge de matèries i productes de pells i cuirs.

 

Continguts

 

1. Reconeixement de materials tèxtils:

1.1 Fibres, fils i teixits.

1.2 Tipus i classificació de materials tèxtils.

1.3 Característiques i propietats dels materials i productes tèxtils.

1.4 Paràmetres bàsics dels materials tèxtils.

1.5 Tipus i defectes més comuns.

1.6 Simbologia normalitzada de composició de les matèries tèxtils.

1.7 Aplicacions i usos dels materials i productes tèxtils.

 

2. Identificació de fornitures:

2.1 Naturalesa i característiques.

2.2 Presentació comercial de fornitures.

2.3 Complements de farciment, de reforç i de subjecció. Ornaments i utensilis. Buata, moletó, crin vegetal, plomes, cremalleres, botons, volants, ribets, vius, beina, sanefes, entredós, cintes, biaixos, cordons, passamaneria, entre altres.

 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació de productes tèxtils:

3.1 Conservació i vida útil de les matèries i productes tèxtils.

3.2 Agents que redueixen la vida útil.

3.3 Condicions òptimes d'emmagatzematge i conservació: temperatura, humitat, il·luminació.

3.4 Criteris de manipulació: simbologia.

3.5 Criteris d'emmagatzematge i transport: apilament, incompatibilitat.

3.6 Presentació comercial de les matèries i productes tèxtils.

3.7 Normativa sobre l'etiquetatge de conservació.

3.8 Riscos laborals i normativa de seguretat ambiental en manipulació, emmagatzematge i transport.

 

4. Reconeixement de pells i cuirs:

4.1 Naturalesa i característiques.

4.2 Estructura i parts de la pell. Mesura de les dimensions.

4.3 Tipus de pells: segons la raça de l'animal, les característiques superficials i/o el tipus d'acabat.

4.4 Tractaments previs a l'adob de la pell: conservació i ribera.

4.5 Adob: vegetal, al crom. Tintura i greixatge. Assecament.

4.6 Acabats: tipus, característiques i paràmetres.

4.7 Defectes en les pells i cuirs: tipus i característiques.

4.8 Manipulació i classificació comercial. Neteja i manteniment.

 

5. Conservació, emmagatzematge i manipulació de productes i pells:

5.1 Conservació i vida útil de matèries i productes de pell.

5.2 Agents que redueixen la vida útil.

5.3 Condicions òptimes d'emmagatzematge i conservació: temperatura, humitat, il·luminació.

5.4 Criteris de manipulació: simbologia.

5.5 Criteris d'emmagatzematge i transport: apilament, incompatibilitat.

5.6 Presentació comercial de les matèries i productes de pell.

5.7 Normativa sobre l'etiquetatge de conservació.

5.8 Riscos laborals i normativa de seguretat ambiental en la manipulació, l'emmagatzematge i el transport.

 

UF 2: tèxtils tècnics i altres materials

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els tèxtils tècnics, els productes intel·ligents i altres matèries específiques descrivint-ne les característiques i les aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les àrees més representatives on intervenen els tèxtils tècnics (automoció, geotèxtils, agricultura, construcció, protecció personal, entre altres).

1.2 Reconeix els seus usos i aplicacions.

1.3 Valora la importància dels tèxtils tècnics en el sector de la confecció.

1.3 Defineix les funcions dels anomenats productes de vestir intel·ligents.

1.5 Identifica noves tendències en els productes tèxtils i pell.

 

Continguts

 

1. Materials tèxtils tècnics, productes intel·ligents i altres materials específics.

1.1 Àrees i àmbits d'ús dels tèxtils tècnics: automoció, geotèxtils, agricultura, protecció personal, sanitat, pràctica esportiva, entre d'altres.

1.2 Característiques dels materials tècnics. Usos i aplicacions dels tèxtils tècnics.

1.3 Productes intel·ligents en el tèxtil. Característiques específiques i funcions.

1.4 Productes intel·ligents en el calçat. Característiques específiques i funcions. Aplicacions.

1.5 Innovacions en materials i en acabats.

1.6 Noves tendències.

 

 

Mòdul professional 4: tall de materials

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mitjans i processos de marcada, estesa i tall. 66 hores

UF 2: tall de teixits i laminats. 66 hores

UF 3: tall de pells i cuirs. 33 hores

 

UF 1: mitjans i processos de marcada, estesa i tall

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza marcades en teixits, pells i altres materials per al tall, relacionant la disposició de patrons amb l'optimització.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza el comportament dels teixits, pells i altres materials en el tall.

1.2 Classifica i descriu les toleràncies dels materials.

1.3 Analitza els sistemes d'estesa de teixit en relació amb les característiques del material.

1.4 Distribueix els patrons d'acord amb les seves especificacions tècniques.

1.5 Efectua marcades calculant el rendiment de cadascuna fins a obtenir-ne el major percentatge possible.

1.6 Realitza la marcada sobre pell d'acord amb les normes de qualitat exigides.

 

2. Prepara màquines, equips i instruments de tall en la confecció, justificant-ne la seqüència d'operacions i identificant-ne els paràmetres de funcionament.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Interpreta la informació necessària per preparar el procés de tall.

2.2 Realitza les operacions de muntatge i desmuntatge dels elements operatius, lubricació, greixatge i neteja de les màquines de tall.

2.3 Afila els elements tallants segons procediments i normes.

2.4 Ajusta els paràmetres de tall en funció del material que cal tallar.

2.5 Realitza el manteniment de primer nivell de les màquines de tall i els seus accessoris.

2.6 Realitza la preparació i el manteniment amb autonomia, ordre, mètode, seguretat, precisió i adequació al tipus de tall i material.

2.7 Interpreta la informació tècnica en les activitats de preparació.

 

3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals en el tall de peces, identificant els riscos associats i les mesures de prevenció.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els riscos i el nivell de perill que suposa la manipulació dels diversos materials, eines, estris i màquines de tall.

3.2 Opera les màquines de tall respectant les normes de seguretat.

3.3 Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines i màquines de tall.

3.4 Descriu les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les operacions de tall.

3.5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines de tall amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides.

3.6 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

3.7 Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

3.8 Aplica tècniques ergonòmiques en les operacions de preparació i tall de teixits, pell i altres materials.

3.9 Classifica els residus generats en el procés de tall.

 

Continguts

 

1. Realització de marcades de teixits, pells i altres materials per al tall:

1.1 Comportament de teixits, pells i altres materials en el tall.

1.2 Toleràncies dels materials. Classificació.

1.3 Criteris de disposició i preparació dels diferents materials per al tall.

1.4 Distribució dels patrons en diferents tipus de teixits i pells.

1.5 Sistemes i equips per a l'optimització del tall.

1.6 Estudi de marcades. Càlcul del rendiment. Procediments d'optimització.

1.7 Informació tècnica.

 

2. Preparació de màquines, equips i instruments de tall:

2.1 Informació tècnica per al procés de tall.

2.2 Màquines de tall convencional, per pressió i per control numèric.

2.3 Màquines auxiliars de tall.

2.4 Òrgans operatius i utillatges de tall.

2.5 Programes informàtics de tall. Regulació, ajust i aplicació.

2.6 Operacions de muntatge i desmuntatge de màquines de tall.

2.7 Greixatge i lubricació de les màquines.

2.8 Elements tallants. Afilament. Calibratge i posada a punt. Normes.

2.9 Sistemes de seguretat de les màquines. Funcionament. Comprovació.

2.10 Manteniment de primer nivell en màquines i utillatge de tall en confecció.

2.11 Documentació tècnica de màquines i equips

 

3. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals:

3.1 Normes de prevenció de riscos.

3.2 Normativa de seguretat en l'ús de màquines, estris i equips complementaris de tall.

3.3 Elements de seguretat implícits en les màquines de tall de teixits.

3.4 Elements externs de seguretat (guants metàl·lics, ulleres i altres).

3.5 Condicions de seguretat del lloc de treball.

3.6 Neteja i conservació de les màquines i del lloc de treball.

3.7 Ergonomia en els procediments d'estesa i tall de teixits.

3.8 Residus en el procés de tall.

 

UF 2: tall de teixits i laminats

Durada: 66 hores

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Talla peces de teixits i laminats, justificant la tècnica seleccionada en funció del producte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estén teixits i laminats per al tall evitant deformacions, plecs i tensions.

1.2 Selecciona el sistema de tall segons les normes tècniques.

1.3 Enumera els paràmetres que s'han de controlar en l'operació de tall per evitar desviacions.

1.4 Identifica la seqüència segons la informació tècnica, el tipus i quantitat de components de l'article.

1.5 Verifica la qualitat dels components tallats.

1.6 Comprova la correspondència de les peces tallades amb les assenyalades en l'ordre de producció.

1.7 Classifica i etiqueta les peces tallades segons la fitxa tècnica.

1.8 Identifica els documents de les operacions de tall.

1.9 Elabora la documentació tècnica (ordres, incidències, producció i altres).

1.10 Compleix les normes sobre prevenció i protecció dels riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Tall de peces de teixits i laminats:

1.1 Sistemes d'estesa de teixits i laminats.

1.2 Tècniques de tall. Tall convencional. Tall amb ganivetes i serra cinta. Tall amb doll d'aigua o làser. Tall per encuny. Tall informatitzat.

1.3 Paràmetres que intervenen en el procés de tall.

1.4 Fitxes tècniques en el procés del tall de teixits i laminats.

1.5 Control de peces tallades. Qualitat.

1.6 Identificació de peces. Etiquetatge.

1.7 Documentació tècnica.

1.8 Fitxes tècniques. Registre d'incidències.

 

UF 3: tall de pells i cuirs

Durada: 33 hores

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Talla peces de pell i cuir justificant la tècnica seleccionada en funció del producte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona i prepara les pells per al tall evitant deformacions, plecs i tares.

1.2 Selecciona el sistema de tall segons les normes tècniques.

1.3 Enumera els paràmetres que s'han de controlar en l'operació de tall per evitar desviacions.

1.4 Identifica la seqüència segons la informació tècnica, el tipus i quantitat de components de l'article.

1.5 Verifica la qualitat dels components tallats.

1.6 Comprova la correspondència de les peces tallades amb les assenyalades en l'ordre de producció.

1.7 Classifica i etiqueta les peces tallades segons la fitxa tècnica.

1.8 Identifica els documents de les operacions de tall.

1.9 Elabora la documentació tècnica (ordres, incidències, producció i altres).

1.10 Compleix les normes sobre prevenció i protecció dels riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Tall de peces de pell i cuir:

1.1 Identifica qualitats i defectes de les pells

1.2 Tècniques de tall. Tall convencional. Tall amb ganivetes i serra cinta. Tall amb doll d'aigua o làser. Tall per encuny. Tall informatitzat.

1.3 Paràmetres que intervenen en el procés de tall.

1.4 Fitxes tècniques en el procés del tall de pells i cuirs.

1.5 Control de peces tallades. Qualitat.

1.6 Identificació de peces. Etiquetatge.

1.7 Documentació tècnica.

1.8 Fitxes tècniques. Registre d'incidències.

 

 

Mòdul professional 5: confecció a mida

 

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació d'equips en la confecció a mida. 33 hores

UF 2: la costura a mà. 66 hores

UF 3: costura a màquina en la confecció a mida. 132 hores

 

UF 1: preparació d'equips en la confecció a mida

Durada: 33 hores

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara màquines i equips de costura en la confecció a mida, seleccionant estris i accessoris en funció del producte que es desitja obtenir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta la informació i els manuals referents al funcionament, utilització i posada a punt de les màquines de cosir utilitzades en els processos de confecció a mida.

1.2 Prepara les diferents eines i materials requerits per a la unió a mà en la confecció a mida.

1.3 Posa a punt i prepara els equips i màquines necessaris per al procés d'unió a màquina en la confecció a mida.

1.4 Comprova el funcionament correcte dels seus sistemes de seguretat.

1.5 Realitza el manteniment de primer nivell de les màquines de cosir i acabats.

1.6 Realitza la preparació i manteniment amb autonomia, ordre, mètode, seguretat i precisió.

 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals en els processos de confecció a mida, identificant-ne els riscos associats i les mesures de prevenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels diversos materials, eines i estris per a la confecció a mida.

2.2 Opera les màquines de costura i acabats en la confecció a mida respectant les normes de seguretat.

2.3 Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines i màquines per a la costura i acabats en la confecció a mida.

2.4 Descriu les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les operacions de confecció a mida.

2.5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines de cosir i planxar amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides.

2.6 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.7 Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

2.8 Aplica tècniques ergonòmiques en les operacions de confecció a mida.

 

Continguts

 

1. Preparació de màquines i equips de costura en la confecció a mida:

1.1 Informació tècnica per al procés.

1.2 Maquina de cosir. Estructura i components.

1.3 Màquines auxiliars: equips de planxa, brodat, màquina de traus i altres. Estructura i components.

1.4 Posada al punt d'equips i màquines.

1.5 Canvi d'agulles. Canvi de filtres.

1.6 Tibament de corretges i politges.

1.7 Sistemes de seguretat específics. Funcionament. Comprovació.

1.8 Manteniment de primer nivell en màquines i utillatge de costura en la confecció a mida. Lubricació, greixatge i neteja de les màquines.

 

2. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals en els processos de confecció a mida:

2.1 Normes de prevenció de riscos.

2.2 Normativa de seguretat en l'ús de màquines, utillatge i equips complementaris de costura i acabats en la confecció a mida.

2.3 Elements de seguretat implícits en les màquines de costura i acabat en la confecció a mida.

2.4 Elements externs de seguretat (guants metàl·lics, ulleres).

2.5 Condicions de seguretat del lloc de treball.

2.6 Ergonomia en la confecció a mida.

2.7 Neteja i conservació de les màquines i del lloc de treball.

 

UF 2: la costura a mà

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Cus a mà teixits o pells en la confecció a mida, justificant-ne el tipus d'unió, la puntada, els estris i les eines seleccionades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els processos d'unió per cosit a mà de les peces i articles en tèxtil i de pell.

1.2 Selecciona els diversos tipus d'estris i eines utilitzats en el cosit a mà segons les característiques dels teixits i pells.

1.3 Identifica els distints tipus de puntades que es poden realitzar en el cosit a mà segons les característiques dels teixits i pells.

1.4 Realitza la unió per cosit a mà dels diversos components tèxtils o de pell.

1.5 Realitza petits arranjaments o operacions manuals de costura en articles i peces de vestir.

1.6 Revisa les operacions realitzades en els processos d'unió en el cosit a mà a fi de garantir la qualitat requerida.

1.7 Compleix les normes sobre prevenció i protecció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Costura a mà en la confecció a mida:

1.1 Estris i eines del cosit a mà.

1.2 Puntades realitzades a mà. Tipus i característiques.

1.3 Costures realitzades a mà. Tipus i característiques.

1.4 Preparació de les peces i fornitures per al cosit a mà.

1.5 Fases del cosit a mà.

1.6 Cosit a mà d'un article o peça de vestir tèxtil.

1.7 Cosit a mà d'una peça de vestir de pell.

1.8 Qualitat del cosit a mà.

 

UF 3: costura a màquina en la confecció a mida

Durada: 132 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Cus a màquina teixits i pells en la confecció a mida, justificant-ne el tipus d'unió, puntada i accessoris en funció del tipus de producte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix les màquines, equips, programes, així com els accessoris per a la unió.

1.2 Descriu les fases del maneig de màquines d'unió en la confecció a mida.

1.3 Fa l'acoblament a la cinemàtica de la màquina de cosir.

1.4 Aplica diferents tipus de puntades utilitzant diversos tipus de màquines.

1.5 Realitza diferents costures a màquina.

1.6 Cus diferents peces i articles, aplicant les puntades i costures corresponents.

1.7 Realitza arranjaments de peces de vestir amb màquina de cosir.

1.8 Revisa les operacions realitzades en els processos d'unió per tal de garantir la qualitat requerida.

1.9 Compleix les normes sobre prevenció i protecció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Costura a màquina en la confecció a mida:

1.1 Màquines de cosir per a la confecció a mida.

1.2 Funcionament de màquines de cosir.

1.3 Fases del cosit a màquina.

1.4 Preparació de les peces i fornitures per al cosit a màquina.

1.5 Puntades i costures a màquina en la confecció a mida.

1.6 Aplicació de fornitures i guarniments en la confecció a mida.

1.7 Cosit a màquina d'un article o peça de vestir tèxtil.

1.8 Cosit a màquina d'una peça de vestir de pell.

1.9 Embuatats, brodats, encoixinats. Arranjaments

1.10 Normes de qualitat en la costura a màquina en la confecció a mida.

 

 

Mòdul professional 6: confecció industrial

 

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: processos i qualitat en la confecció industrial. 33 hores

UF 2: preparació d'equips en la confecció industrial. 33 hores

UF 3: confecció industrial d'articles de teixits i laminats. 132 hores

UF 4: confecció industrial d'articles de pell i cuir. 33 hores

 

UF 1: processos i qualitat en la confecció industrial

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona la informació rellevant per a la confecció industrial, interpretant documentació tècnica i relacionant-la amb les característiques del producte final.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Elabora diagrames dels processos de fabricació.

1.2 Estableix similituds i diferències de l'organització, el funcionament i la producció en els processos industrials.

1.3 Especifica les principals fases i operacions dels processos.

1.4 Defineix els diferents sistemes de treball en la indústria de la confecció.

1.5 Relaciona màquines i equips emprades en les fases del procés.

1.6 Interpreta la documentació relacionada amb el control de qualitat dels processos de confecció industrial.

 

2. Controla la qualitat del procés, relacionant-la amb la millora contínua.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu els factors que cal tenir en compte per establir la qualitat d'una peça, article tèxtil o de pell.

2.2 Identifica els tipus estàndards de qualitat en funció dels productes i processos de confecció.

2.3 Reconeix els controls de qualitat aplicables al funcionament de la maquinària.

2.4 Identifica les normes de qualitat.

2.5 Valora la gestió de la qualitat.

2.6 Reconeix els registres del sistema de gestió de qualitat.

2.7 Caracteritza el pla per a la millora contínua.

2.8 Defineix el procediment per a l'anàlisi dels resultats obtinguts en la revisió del sistema de gestió de la qualitat.

 

Continguts

 

1. Informació tècnica per a la confecció industrial:

1.1 Diagrames, llistes de fases i fitxes tècniques.

1.2 Organització, funcionament i producció en processos industrials de confecció.

1.3 Operacions en els processos de confecció industrial.

1.4 Sistemes de treball. Tipus i aplicacions.

1.5 Distribució en planta (representació de màquines i diagrames de recorregut).

 

2. Control de qualitat en processos:

2.2 Concepte de qualitat

2.2 Factors que intervenen en la qualitat d'una peça de vestir o article tèxtil i de pell.

2.3 Estàndards de qualitat.

2.4 Qualitat del procés (màquines, estris i eines).

2.5 Documentació relacionada amb la unió.

2.6 Reconeixement dels registres del sistema de gestió de la qualitat.

2.7 Pla per a la millora contínua.

2.8 Registre d'incidències.

 

UF 2: preparació d'equips en la confecció industrial

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara màquines i altres equips d'unió en la confecció industrial, justificant-ne les variables seleccionades i els seus valors preestablerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les variables que s'han de regular per controlar el procés.

1.2 Reconeix els valors preestablerts dels equips i màquines del procés d'unió en la confecció industrial.

1.3 Realitza les operacions de muntatge i desmuntatge, lubricació i neteja; regulació, ajust i càrrega de programa (màquines informatitzades) utilitzant els procediments i tècniques.

1.4 Efectua el canvi de braços i plats en màquines i equips de planxada, ajust i regulació de pressió, vapor, aspiració, assecat o refredament i temperatura adequant-los al material.

1.5 Realitza el manteniment de primer nivell de les màquines d'unió i acabats.

1.6 Resol anomalies senzilles en les peces i elements de màquines de cosir o d'unió tèrmica, valorant-ne el desgast o trencament i identifica les causes o factors que les provoquen.

1.7 Realitza la preparació i el manteniment d'ús amb autonomia, ordre, mètode, seguretat i precisió.

 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals en els processos de confecció industrial, identificant els riscos associats i les mesures de prevenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els riscos i el nivell de perill que suposa la manipulació dels diferents materials, eines i estris per a la confecció industrial.

2.2 Respecta les normes de seguretat en el maneig de les màquines d'unió en confecció industrial.

2.3 Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines i màquines per a la unió i els acabats en la confecció industrial.

2.4 Descriu les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les operacions de confecció industrial.

2.5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines d'unió i acabats amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides.

2.6 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.7 Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

2.8 Aplica tècniques ergonòmiques en les operacions de confecció industrial

 

Continguts

 

1. Preparació de màquines i equips d'unió en confecció industrial:

1.1 Identificació de maquinària i equips.

1.2 Màquines de cicle fix i màquines de cicle variable.

1.3 Màquines de confecció industrial programades. Màquines auxiliars.

1.4 Màquines d'unió per soldadura tèrmica i enganxada.

1.5 Màquines, estris i accessoris d'unió d'articles de pell i cuir.

1.6 Màquines, estris i accessoris per als acabats en la confecció (folrar botons, reblons, botons a pressió, entre d'altres).

1.7 Neteja i conservació del lloc de treball.

1.8 Posada al punt de les màquines de confecció industrial.

1.9 Manteniment de primer nivell en màquines i utillatge d'unió en la confecció industrial.

1.10 Canvi d'agulles. Sistemes d'arrossegament en les màquines industrials de confecció. Galgatge dels elements mòbils en les màquines industrials de confecció. Sistemes de seguretat específics. Funcionament. Comprovació.

1.11 Lubricació i greixatge dels engranatges i elements operadors de les màquines de confecció industrial.

1.12 Sistemes de seguretat segons tipus i funcionalitat de la màquina.

 

2. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en els processos de confecció industrial:

2.1 Normes de prevenció de riscos.

2.2 Normativa de seguretat en la utilització de màquines, utensilis i equips complementaris d'unió i acabats en la confecció industrial.

2.3 Sistemes de seguretat segons tipus i funcionalitat de la màquina. Elements de seguretat implícits en les màquines d'unió i acabat en la confecció industrial.

2.4 Sistemes de seguretat específics. Funcionament. Comprovació.

2.5 Normes de seguretat per a l'emmagatzematge de peces de vestir i articles tèxtils i de pell. Elements externs de seguretat (guants metàl·lics, ulleres).

2.6 Condicions de seguretat del lloc de treball.

2.7 Normes de seguretat en les operacions amb adhesius.

2.8 Normes de seguretat individual i mediambiental en l'ús de productes químics en tractaments especials d'acabats.

2.9 Neteja i conservació del lloc de treball.

2.10 Ergonomia en la confecció industrial.

 

UF 3: confecció industrial d'articles de teixits i laminats

Durada: 132 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Uneix components i fornitures d'articles de teixits i laminats, descrivint-ne les tècniques seleccionades i relacionant-los amb les característiques del producte final.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el procediment de maneig de màquines d'unió en la confecció industrial de teixits i laminats.

1.2 Selecciona maquinària i accessoris segons el procediment d'unió de teixits i laminats.

1.3 Selecciona els materials per a la unió de teixits i laminats (tipus de fil, adhesius).

1.4 Verifica la qualitat de la preparació dels components (aparença, exactitud a la forma, tipus de rebaix) i dels aspectes globals (fidelitat al patró, emplaçament de brodat, ornament i/o fornitures).

1.5 Fa la seqüència i organitza les fases d'execució de la unió de teixits i laminats conforme a la informació tècnica.

1.6 Aplica tècniques d'unió utilitzant diferents mètodes i tipus de materials.

1.7 Verifica la qualitat de la unió de costures, enganxada o soldadura tèrmica, corregint les anomalies detectades.

1.8 Efectua la unió amb autonomia, mètode, pulcritud i criteri estètic.

1.9 Analitza articles de teixits i laminats identificant-ne les tècniques de confecció, tipus de puntades i costures, així com les màquines i eines emprades en la realització del procés.

1.10 Compleix les normes sobre prevenció i protecció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Unió de components i fornitures:

1.1 Procediments de maneig de màquines d'unió industrial.

1.2 Tipus i classes d'agulles segons els materials a confeccionar en els teixits i laminats.

1.3 Tipus i classes d'arrossegament en les màquines de confecció industrial de teixits i laminats.

1.4 Fornitures i aplicacions en la confecció industrial de teixits i laminats.

1.5 Fils. Tipus i característiques. Soldadura tèrmica.

1.6 Confecció de peces de teixits i laminats: procés i execució.

1.7 Sistemes de cosit industrial segons teixits i laminats a unir.

1.8 Costures en la unió de teixits.

1.9 Puntades i costures en la confecció industrial tèxtil.

1.10 Normes de qualitat en la confecció industrial tèxtil.

 

UF 4: confecció industrial d'articles de pell i cuir

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Uneix components i fornitures, d'articles de pell i cuir, descrivint les tècniques seleccionades i relacionant-los amb les característiques del producte final.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el procediment de maneig de màquines d'unió de pells i cuirs en la confecció industrial.

1.2 Selecciona maquinària i accessoris en pell i cuirs segons el procediment

d'unió.

1.3 Selecciona els materials per a la unió en les pells i cuirs (tipus de fil, adhesius).

1.4 Fa la seqüència i organitza les fases d'execució de la unió de pells i cuirs conforme a la informació tècnica.

1.5 Aplica tècniques d'unió de pells i cuirs utilitzant diferents mètodes i tipus de materials.

1.6 Verifica la qualitat de la unió de costures, enganxada o soldadura tèrmica en pells i cuirs, i corregeix les anomalies detectades.

1.7 Efectua la unió de pells i cuirs amb autonomia, mètode, pulcritud i criteri estètic.

1.8 Analitza articles de pell i cuir identificant-ne les tècniques de confecció, tipus de puntades i costures, així com les màquines i eines emprades en la realització del procés.

1.9 Compleix les normes sobre prevenció i protecció dels riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Unió de components i fornitures:

1.1 Procediments de maneig de màquines d'unió industrial.

1.2 Tipus i classes d'agulles segons el material a confeccionar en pell i cuir.

1.3 Tipus i classes d'arrossegament en les màquines de confecció industrial de pells i cuirs.

1.4 Fornitures i aplicacions en la confecció industrial.

1.5 Fils. Tipus i característiques. Soldadura tèrmica.

1.6 Preparació de les pells per a l'enganxada. Utensilis. Enganxada de les pells. Productes: adhesius i coles.

1.7 Confecció de peces de vestir en pell i cuir: Procés i execució.

1.8 Sistemes de cosit industrial segons tipus de materials a unir.

1.9 Costures en la unió de pells. Puntades i costures en la confecció industrial en articles de pell.

1.10 Normes de qualitat en la confecció industrial tèxtil.

 

 

Mòdul professional 7: acabats en confecció

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació d'equips d'acabats en confecció. 33 hores

UF 2: acabats de productes de confecció. 66 hores

 

UF 1: preparació d'equips d'acabats en confecció

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara màquines i altres equips d'acabats en la confecció, justificant-ne la seqüència d'operacions i identificant-ne els paràmetres de funcionament.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta la informació i els manuals referents al funcionament, ús i posada a punt de les màquines i equips d'acabat.

1.2 Descriu les característiques de les màquines i equips d'acabat.

1.3 Prepara els diferents utensilis i materials necessaris per a l'acabat de productes de confecció.

1.4 Comprova el funcionament correcte dels sistemes de seguretat.

1.5 Realitza el manteniment de primer nivell de les màquines i equips d'acabat.

1.6 Realitza la preparació i manteniment amb autonomia, ordre, mètode, seguretat i precisió.

 

- Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals, en l'acabat de productes de confecció, identificant-ne els riscos associats i les mesures de protecció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels diferents materials, eines i estris per a la confecció a mida.

2.2 Utilitza les màquines de costura i acabats en la confecció a mida respectant les normes de seguretat.

2.3 Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines i màquines per a la costura i acabats en la confecció a mida.

2.4 Descriu les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les operacions de confecció a mida.

2.5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines de cosir i planxar amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides.

2.6 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.7 Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

2.8 Aplica tècniques ergonòmiques en les operacions de confecció a mida.

 

Continguts

 

1. Preparació de màquines i equips de costura i acabats en la confecció a mida:

1.1 Informació tècnica per al procés d'acabat.

1.2 Posada al punt de les màquines d'acabat.

1.3 Maquinària per al termofixatge i l'acabat en sec i humit de peces de vestir i articles tèxtils.

1.4 Equips per planxar peces de vestir i articles tèxtils.

1.5 Filtres d'aigua i vapor a les planxes.

1.6 Calderes de vapor.

1.7 Lubricació, greixatge i neteja de les màquines.

1.8 Sistemes de seguretat específics. Funcionament. Comprovació.

1.9 Manteniment de primer nivell en màquines i utillatge d'acabat.

 

2. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en els processos d'acabat:

2.1 Normes de prevenció de riscos.

2.2 Normativa de seguretat en l'ús de màquines, utensilis i equips complementaris d'unió i acabats en la confecció a mida.

2.3 Elements de seguretat implícits en les màquines d'unió i acabat en la confecció a mida.

2.4 Elements externs de seguretat (guants metàl·lics, ulleres).

2.5 Condicions de seguretat del lloc de treball.

2.6 Ergonomia en la confecció a mida.

2.7 Neteja i conservació de les màquines i del lloc de treball.

 

UF 2: acabats de productes de confecció

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Acaba el producte de confecció, analitzant-ne les característiques i justificant la tècnica seleccionada.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els procediments de termofixatge.

1.2 Descriu les tècniques d'acabat: rentatge, vaporització i assecat.

1.3 Aplica tècniques de termofixatge.

1.4 Aplica tècniques d'acabat en sec i humit.

1.5 Comprova la qualitat de l'acabat observant que el producte no ha sofert alteracions de forma.

1.6 Analitza el comportament dels materials en el procés d'acabat.

1.7 Compleix les normes sobre prevenció i protecció dels riscos laborals.

 

2. Aplica tractaments especials d'acabat de peces de vestir i articles de tèxtil i pell, analitzant els aspectes i característiques marcats per les tendències de moda.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les característiques dels acabats especials associats a les tendències o estils de moda.

2.2 Prepara i programa equips i màquines per a processos especials d'acabats.

2.3 Aplica tractaments especials d'acabat de peces de vestir, amb la finalitat de conferir-los característiques associades a les tendències o estils de moda.

2.4 Identifica i prepara productes químics utilitzats en els tractaments especials d'acabats.

2.5 Aplica tractaments especials (envelliment, prisatge, abrasió local, entre altres).

2.6 Controla els paràmetres de temps, temperatura, pressió, i si escau, addició de productes químics o abrasius en cadascun dels tractaments especials aplicats.

2.7 Planxa els articles o peces de vestir tractats, proporcionant-los la conformació prevista.

2.8 Compleix les normes sobre prevenció i protecció de riscos laborals.

 

3. Planxa peces de vestir o articles tèxtils, analitzant la qualitat del producte final.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix les màquines, equips i accessoris per a la planxada de peces i articles tèxtils.

3.2 Descriu les fases del maneig de les màquines de planxar en la confecció a mida.

3.3 Aplica tècniques de planxada per a l'acabat de les peces confeccionades a mida amb teixits de calada.

3.4 Aplica tècniques de planxada per a l'acabat de les peces confeccionades a mida amb teixits de punt.

3.5 Aplica tècniques de planxada per a l'acabat de les peces de pell confeccionades a mida.

3.6 Realitza la presentació final de les diverses peces de vestir de tèxtil o pell, procurant obtenir-ne l'aparença més selectiva possible.

3.7 Compleix les normes sobre prevenció i protecció dels riscos laborals.

 

4. Presenta articles acabats, analitzant-ne les fitxes tècniques, l'etiquetatge i la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu les tècniques i materials per a la presentació d'articles acabats.

4.2 Aplica tècniques per a la presentació de l'article acabat.

4.3 Descriu les característiques de l'etiquetatge exterior.

4.4 Etiqueta peces i articles tèxtils i de pell.

4.5 Efectua la presentació final dels articles: plegament, penjada i embossament.

4.6 Reconeix els materials i el tipus d'emmagatzematge de les peces de vestir i articles acabats.

 

Continguts

 

1. Acabat de productes de confecció:

1.1 Característiques a conferir: aspecte, tacte i propietats físiques.

1.2 Termofixatge. Procediments i materials.

1.3 Rentatge. Programes, paràmetres i procediments.

1.4 Vaporització. Comportament dels materials.

1.5 Assecat. Característiques i paràmetres.

 

2. Aplicació de tractaments especials d'acabat de peces de vestir i articles de tèxtil i pell:

2.1 Processos especials d'acabat.

2.2 Productes químics. Tipus. Usos.

2.3 Tractaments especials. Envelliment. Prisatge. Decoloració. Abrasió total. Rentat a la pedra. Estampacions per làser. Tintura degradada efecte vintage. Arrugat.

 

3. Planxada de peces de vestir o articles:

3.1 Maquinària per a la planxada de peces de vestir o articles tèxtils.

3.2 Planxada de peces de vestir de teixits de calada.

3.3 Planxada de peces de vestir de gènere de punt.

3.4 Planxada de peces de vestir de pell.

3.5 Planxada de peces de vestir i articles de tèxtil i de pell amb acabats especials.

 

4. Presentació d'articles acabats:

4.1 Operacions de presentació d'articles acabats.

4.2 Maquinària per al plegament i l'embossament.

4.3 Plegament de peces de vestir i articles tèxtils i de pell en la confecció industrial.

4.4 Embossament de peces de vestir i articles tèxtils i de pell en la confecció industrial.

4.5 Etiquetatge exterior. Normativa vigent.

4.6 Presentació final. Criteris tècnics, estètics i comercials.

4.7 Emmagatzematge.

4.8 Presentació final del producte.

 

 

Mòdul professional 8: informació i atenció al client

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: informació i atenció al client. 66 hores

 

UF 1: informació i atenció al client

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Atén clients, justificant i aplicant diferents tècniques de comunicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica elements, barreres, factors modificadors i tipus de comunicació que intervenen en l'atenció al client.

1.2 Analitza els diferents tipus de llenguatge, tècniques i estratègies per a una bona comunicació.

1.3 Valora la importància de la cortesia, amabilitat, respecte, discreció, cordialitat i interès en la interrelació amb el client.

1.4 Estableix les habilitats personals i socials que cal desenvolupar per assolir una perfecta comunicació.

1.5 Comunica al client les diferents possibilitats de servei en diferents tipus d'establiments de confecció.

1.6 Simula l'obtenció de la informació necessària de possibles clients i en diferents situacions.

1.7 Distingeix els elements fonamentals per transmetre la imatge de l'empresa.

1.8 Analitza el comportament de diferents tipus de clients.

1.9 Defineix les característiques de la informació (immediatesa, precisió) i l'assessorament (claredat, exactitud).

1.10 Descriu les fases que componen l'atenció al client segons el pla d'acció definit.

 

2. Executa activitats d'assessorament, descrivint i aplicant les fases d'un procés d'atenció al client.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza les qualitats i actituds a desenvolupar per part de l'assessor cap al client i l'empresa (màrqueting intern).

2.2 Identifica la tipologia de client, les seves motivacions i necessitats de compra.

2.3 Descriu la importància del coneixement per part de l'assessor de les característiques del producte.

2.4 Determina les línies d'actuació en l'assessorament segons el pla d'acció definit per l'empresa.

2.5 Desenvolupa les fases d'un procés d'assessorament (captar l'atenció, provocar interès, despertar el desig, moure a l'acció del client).

2.6 Relaciona el concepte de màrqueting amb la satisfacció dels desitjos del consumidor.

2.7 Valora la informació, en el procés de decisió de compra, assessorament, ambient acollidor, educació, comunicació i habilitats socials del venedor/assessor.

2.8 Defineix la importància de mantenir actualitzat el fitxer de clients per a l'aplicació del pla de fidelització.

 

3. Realitza pressupostos de projectes de vestuari a mida, analitzant i valorant les activitats associades i materials utilitzades en el procés.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Recull i subministra la informació necessària per a la realització del pressupost.

3.2 Valora els costos dels materials estàndard, els preus indicats en la tarifa aplicable i els materials específics necessaris sobre la base de les despeses previstes.

3.3 Calcula el cost del servei en funció de la seva complexitat i del temps previst per a cada operació i del procés total per incloure-ho en el preu final.

3.4 Reconeix les formes d'aplicació de negociacions del pressupost.

3.5 Utilitza diversos mitjans —calculadora i programes informàtics— per calcular els pressupostos.

3.6 Utilitza programes informàtics per realitzar i/o presentar el pressupost.

3.7 Compara els preus obtinguts realitzant un estudi de mercat.

 

4. Formalitza encàrrecs i lliuraments de productes i articles confeccionats, descrivint i aplicant la documentació relacionada.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les actuacions de recepció de l'encàrrec, segons el tipus de peça de vestit o article que es realitzarà.

4.2 Explica les formes de control de materials.

4.3 Descriu les diferents formes de lliurament i exhibició al client de les peces de vestir i articles.

4.4 Efectua l'actualització i ordenació del fitxer de clients.

4.5 Emplena la documentació relacionada amb la formalització i lliurament de productes i articles confeccionats.

4.6 Utilitza programes informàtics.

 

5. Atén reclamacions, queixes o suggeriments dels clients potencials, reconeixent i aplicant criteris i procediments d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica l'actitud, postura i interès a adoptar davant queixes i reclamacions, utilitzant un estil assertiu per informar el client.

5.2 Desenvolupa tècniques emprades habitualment per a la resolució de conflictes i reclamacions.

5.3 Reconeix els aspectes de les reclamacions en els quals incideix la legislació vigent.

5.4 Descriu el procediment per presentar reclamacions.

5.5 Identifica les alternatives al procediment que es poden oferir al client davant reclamacions de fàcil solució.

5.6 Trasllada la informació sobre la reclamació segons l'ordre jeràrquic preestablert.

5.7 Valora la importància que tenen els sistemes d'informació manuals i informàtics que organitzen la informació per al control de la qualitat del servei.

5.8 Registra la informació del seguiment postvenda, d'incidències, de peticions, de reclamacions de clients com a indicadors per millorar la qualitat del servei prestat i augmentar-hi la fidelització.

 

Continguts

 

1. Atenció al client:

1.1 Elements de la comunicació.

1.2 Barreres i dificultats de la comunicació.

1.3 Tipus de comunicació.

1.4 Tècniques de comunicació.

1.5 Habilitats personals i socials que milloren la comunicació interpersonal.

1.6 Característiques de la informació i assessorament de productes.

1.7 Fases d'atenció al client.

 

2. Assessorament en activitats de confecció:

2.1 Màrqueting intern i extern.

2.2 Tipologia de clients.

2.3 Pla d'acció d'empresa.

2.4 Normatives i legislació.

2.5 Procés de decisió de compra.

2.6 Fitxer de clients.

 

3. Realització de pressupostos de projectes de vestuari a mida:

3.1 Informació bàsica i viabilitat del projecte.

3.2 Documentació bàsica vinculada a la realització de pressupostos.

3.3 Costos directes i indirectes.

3.4 Tarifes de preus.

3.5 Unitats de mesurament comercials dels materials i components emprats en la fabricació de peces i articles tèxtils.

3.6 Temps previst per a cada operació i per al procés total.

3.7 Conceptes que intervenen en l'estudi i elaboració del cost d'una peça de vestir: despeses directes de producció i despeses indirectes.

3.9 Pressupostos.

3.10 Ús de la calculadora i de programes informàtics

3.11 Escandalls de peces de vestir i articles tèxtils. Costos de matèries primeres i auxiliars, de producció i estructurals.

3.12 Determinació del preu de venda.

 

4. Formalització d'encàrrecs i lliurament de productes confeccionats:

4.1 Comprovació de l'acceptació del projecte.

4.2 Formalització de l'encàrrec i negociacions del pressupost.

4.3 Identificació i control de materials.

4.4 Fitxer actualitzat de clients.

4.5 Fitxes de recepció i lliurament a clients.

4.6 Formes d'aplicació, dates de proves i termini de lliurament del vestuari encarregat.

4.7 Aplicació de programes informàtics.

 

5. Atenció de reclamacions:

5.1 Gestió de reclamacions.

5.2 Tècniques per afrontar conflictes i reclamacions.

5.3 La protecció del consumidor i l'usuari a Espanya i a la Unió Europea.

5.4 Procediments per reclamar. Legislació.

5.5 Sistemes d'informació. Registre manual i automatitzat.

5.6 Informació a registrar a l'establiment.

5.7 Utilització d'eines informàtiques de gestió de reclamacions.

5.8 Indicadors per al control de qualitat de l'establiment.

5.9 Millora del servei prestat.

 

 

Mòdul professional 9: moda i tendències

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: història de la moda i tendències. 33 hores

UF 2: el color i les textures. 33 hores

UF 3: disseny de models. 33 hores

 

UF 1: història de la moda i tendències

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Justifica les raons de l'home per vestir-se analitzant-ne les motivacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Justifica les raons relacionades amb la "protecció" com a motivació per vestir-se.

1.2 Analitza raons, com el pudor i l'ornament, com a motivació per vestir-se.

1.3 Analitza les raons de tipus social, com ara la posició social, els estereotips de gènere, la integració, la diferenciació dels altres com a motivació per vestir-se.

1.4 Analitza altres raons com a motivacions per vestir-se.

 

2. Identifica les característiques de la indumentària al llarg de la història humana, relacionant-les amb l'evolució tecnològica, amb els estils de vestir i amb les tendències del moment.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona la història de la indumentària amb la de la humanitat.

2.2 Classifica dissenys de peces de vestir d'alguns dels dissenyadors de moda actuals en funció de criteris estilístics.

2.3 Reconeix la tendència en l'obra de diferents autors.

2.4 Analitza el paper de la dona en les estructures industrial i social, i la seva repercussió en la moda del vestir.

2.5 Descriu les característiques bàsiques del disseny d'alta costura i prêt-à-porter.

2.6 Valora els avantatges i inconvenients en la confecció de dissenys d'alta costura i prêt-à-porter.

 

3. Identifica els factors que influeixen en l'evolució de la indumentària relacionant-los amb els avanços tecnològics i amb el concepte de moda al llarg de la història.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Relaciona els fenòmens industrials amb l'organització dels processos industrials i l'aparició de noves tecnologies.

3.2 Analitza l'aparició de la màquina de cosir i la seva influència en la transformació del vestit i el seu procés de confecció.

3.3 Relaciona l'avanç tecnològic amb l'aparició de les diferents temporades anuals de manera de vestir, apareixent el concepte “moda”.

3.4 Identifica els esdeveniments tecnològics i els canvis en les maneres, formes i estils de vestir.

3.5 Raona l'aparició del dissenyador de moda i les seves funcions. Anàlisi de gènere.

3.6 Descriu l'organització actual de la moda, les temporades i les passarel·les.

 

4. Identifica tendències de moda, valorant-ne la informació rellevant en relació amb el sector de població a qui es dirigeix i a la temporada considerada.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les característiques dels materials associats a cada tendència.

4.2 Relaciona la tendència amb el sector al qual va dirigit (infantil, senyora, jove i altres).

4.3 Relaciona les tendències amb el context social imperant (esportiu, temps lliure, etiqueta, entre altres).

4.4 Identifica els principals camins per obtenir la informació de les properes tendències.

4.5 Extreu informació de diverses fonts (revistes, noticiaris, Internet, exposicions i d'altres).

4.6 Elabora un dossier sobre la informació obtinguda de tendències i composicions de colors.

4.7 Identifica la influència dels estereotips de gènere en la moda.

 

Continguts

 

1. Justificació i motivació de la indumentària humana:

1.1 Protecció.

1.2 Pudor i ornament

1.3 Diferenciació i posició social

1.4 Integració i pertinença a un grup

 

2. Identificació de les característiques de la indumentària i la seva evolució:

2.1 Història de la indumentària. Fenòmens polítics, militars i culturals.

2.2 Factors que influeixen en la manera de vestir en la història de la humanitat.

2.3 La indumentària de l'home primitiu i les primeres civilitzacions.

2.4 La indumentària des dels grans imperis de l'antiguitat fins a l'edat mitjana.

2.5 La indumentària des de l'edat mitjana fins a mitjan segle xix.

2.6 Disseny de moda actual.

2.7 La figura del dissenyador.

2.8 Els canvis socials i l'entrada de la dona en el món laboral: la seva repercussió en la moda.

2.9 Dissenys d'alta costura. Característiques funcionals i tècniques. Problemes en la confecció i la seva solució.

2.10 Dissenys de prêt-à-porter. Característiques funcionals i tècniques.

2.11 Problemes en la confecció de dissenys prêt-à-porter i la seva solució.

2.12 Anàlisi i socialització de gènere i moda: el cos com a objecte cultural. Estereotips de gènere. Tallatge i pressió estètica.

 

3. Evolució de la indumentària i avanços tecnològics:

3.1 La revolució industrial i la moda en el vestir.

3.2 Les noves tecnologies: màquines i eines que influeixen en la moda del vestir.

3.3 L'aparició de la màquina de cosir i les seves conseqüències.

3.4 L'avançament de les noves tecnologies. La divisió de l'any en temporades per vestir i l'aparició del concepte “moda”.

3.5 Influència dels esdeveniments polítics i artístics en la indumentària.

3.6 La moda i els dissenyadors.

 

4. Identificació de tendències:

4.1 Identificació d'un estil.

4.2 Coincidències en dissenys de la mateixa tendència i autor.

4.3 Les tendències clàssiques: primavera-estiu, tardor-hivern.

4.4 Salons monogràfics.

4.5 Fires de la moda.

4.6 Desfilades en passarel·les de moda.

4.7 Revistes tècniques.

 

UF 2: el color i les textures

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora cartes de color i textures per a la seva aplicació a la confecció, justificant-ne la composició en relació amb el propòsit buscat en cada cas.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica els colors segons criteris d'harmonia i contrast.

1.2 Reconeix els mètodes adoptats internacionalment per a la catalogació i identificació dels colors.

1.3 Elabora escales cromàtiques que es puguin aplicar a un article.

1.4 Realitza composicions de colors inspirats en un tema triat.

1.5 Aplica les composicions en diferents materials i textures.

1.6 Reconeix les diferents textures, els colors i els motius emprats en els dissenys.

1.7 Aplica programes informàtics sobre el tractament del color.

 

Continguts

 

1. Elaboració de cartes de color per a la confecció:

1.1 El color. Característiques. Gamma cromàtica.

1.2 Normes i mètodes internacionals de catalogació dels colors.

1.3 Color i il·luminació. Temperatura de color.

1.4 Composicions de color. Aplicacions a objectes o ambients.

1.5 Programes de colorimetria informatitzats.

 

UF 3: disseny de models

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dibuixa peces de vestir, justificant-ne la gamma de color triada i la combinació de textures seleccionades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Prepara els utensilis i els materials necessaris per dibuixar dissenys de moda.

1.2 Selecciona un motiu inspirador del disseny que s'ha de realitzar.

1.3 Realitza un esbós del futur disseny.

1.4 Crea diverses combinacions i formes d'acord amb el motiu del disseny.

1.5 Aplica diferents combinacions de textures, colors i motius.

1.6 Tria la combinació de textures, colors i motius més adient a la tendència dominant del moment.

1.7 Respecta les proporcions antropomètriques en l'elaboració.

1.8 Realitza l'esbós amb pulcritud i netedat.

1.9 Crea dissenys aplicant sistemes informatitzats.

 

Continguts

 

1. Elaboració d'esbossos de peces de vestir:

1.1 Motius i inspiració de dissenys. Aplicació de combinacions de colors.

1.2 Esbossos de moda.

1.3 Tipus de disseny. Realització.

1.4 Aplicació de motius en diferents materials i textures.

1.5 Proporcions en la realització de figurins.

1.6 Disseny assistit per ordinador. Programes de disseny i simulació.

 

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball.

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic en confecció i moda.

1.3 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.4 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic en confecció i moda.

1.5 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.6 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.7 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, aptituds, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic en confecció i moda.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els principals organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la confecció, industrial i a mida, de vestuari i articles tèxtils i de pell.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a col·lectius determinats.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.10 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic en confecció i moda i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la confecció i la moda.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador dins del sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina les possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic en confecció i moda.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic en confecció i moda.

1.4 El perfil professional del tècnic en confecció i moda: definició i anàlisi. El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional de tèxtil, confecció i pell.

1.5 Identificació d'itineraris formatius relacionats amb el títol. Titulacions i estudis relacionats amb el disseny i la confecció de productes tèxtils i de pell.

1.6 Definició i anàlisi dels sectors professionals del tèxtil, la marroquineria i la pell. Categories professionals dels processos de confecció industrial, de les activitats de confecció a mida i de la confecció d'articles i productes especials.

1.7 Filons d'ocupació en la producció d'articles de qualitat i disseny, en la manufactura flexible de productes tèxtils i de pell i en els treballs d'arranjament de vestuari.

1.8 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.9 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.10 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.11 El procés de presa de decisions.

1.12 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.13 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.14 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.15 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Equips de treball i gestió del conflicte:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la confecció industrial i a mida de vestuari i articles tèxtils i de pell segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte. Negociació. Conciliació. Mediació. Arbitratge.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Relacions laborals i contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la confecció industrial i a mida de vestuari i articles tèxtils i de pell i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball, conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic en confecció i moda.

 

4. Seguretat Social i prestacions socials:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social. El règim general i el règim d'autònom.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Prestacions per la situació de desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic en confecció i moda.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic en confecció i moda.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic en confecció i moda.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció a l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors en l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic en confecció i moda.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic en confecció i moda.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la confecció industrial i a mida de vestuari i articles tèxtils i de pell.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la confecció industrial i a mida.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i augment de benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la confecció tèxtil i de pell.

1.5 Identifica les actuacions d'un empresari que s'iniciï en el sector de la confecció tèxtil i de pell en el desenvolupament de l'activitat emprenedora.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Identifica els requisits i les actituds de la figura de l'empresari necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb els objectius de l'empresa.

1.9 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant-ne l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant-hi valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives d'una empresa.

2.2 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.3 Especifica les característiques dels principals components de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la confecció tèxtil i de pell.

2.4 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de confecció tèxtil i de pell amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.5 Analitza els components de la cultura empresarial i imatge corporativa amb els objectius de l'empresa.

2.6 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com a element de l'estratègia empresarial.

2.7 Determina els costos i els beneficis socials en empreses responsables, que conformen el balanç social de l'empresa.

2.8 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses del sector de la confecció tèxtil i de pell.

2.9 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb el sector de la confecció tèxtil i de pell.

2.10 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa del sector de la confecció tèxtil i de pell, seleccionant-ne la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.3 Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.4 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una empresa.

3.5 Cerca els ajuts per crear empreses relacionades amb el sector de la confecció tèxtil i de pell, disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.6 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions.

3.7 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.8 Valora la importància de la imatge corporativa de l'empresa i l'organització de la comunicació.

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa del sector de la confecció tèxtil i de pell, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i complimentant-ne la documentació.

 

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la confecció tèxtil i de pell.

4.3 Diferencia els tipus d'impostos en el calendari fiscal.

4.4 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la confecció tèxtil i de pell, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.5 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.6 Situa la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la confecció tèxtil i de pell (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la confecció industrial i a mida de vestuari i d'articles tèxtils i de pell.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la confecció tèxtil i de pell.

1.5 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.6 Objectius personals versus objectius empresarials.

1.7 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de la confecció industrial i a mida de vestuari i d'articles tèxtils i de pell.

1.8 Les bones pràctiques empresarials.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la confecció tèxtil i de pell.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la confecció tèxtil i de pell, especialment la competència d'altres zones.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa de sector de la confecció tèxtil i de pell amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Determinació de costos i beneficis socials de l'empresa responsable.

2.11 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la confecció tèxtil i de pell.

2.12 Generació d'idees de negoci.

2.13 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa relacionada amb la confecció tèxtil i de pell. Ajuts i subvencions.

2.14 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la confecció tèxtil i de pell.

3.2 Organització de l'empresa: estructura interna. Organització de la comunicació a l'empresa.

3.3 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.4 La fiscalitat segons els tipus d'activitat i de forma jurídica.

3.5 Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa de la confecció tèxtil i de pell.

3.6 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.7 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb la confecció tèxtil i de pell, tenint en compte especialment els costos de personal.

3.8 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa del sector de la confecció tèxtil i de pell.

4.3 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i presentació de documents.

4.4 Les formes de finançament d'una empresa.

4.5 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de la confecció tèxtil i de pell.

4.6 Documentació bàsica comercial i comptable, i connexió entre elles.

 

 

Mòdul professional 12: anglès tècnic

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

UF1: anglès tècnic

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb el sector de la confecció i la moda continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Situa el missatge en el seu context.

1.2 Identifica la idea principal del missatge.

1.3 Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o d'un altre mitjà auditiu.

1.4 Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida professional i quotidiana del sector del disseny i la moda.

1.5 Fa la seqüència dels elements constituents del missatge.

1.6 Identifica les idees principals d'un discurs sobre temes coneguts de l'àmbit del disseny i la moda, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.

1.7 Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre'n tots els elements.

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills relacionats amb el sector de la confecció i disseny de moda, analitzant de manera comprensiva els continguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Llegeix de manera comprensiva textos clars en llengua estàndard de l'àmbit de revistes tècniques de disseny i moda, de programes informàtics específics de disseny, d'etiquetatge, d'instruccions habituals d'ús de materials i eines i d'instruccions sobre el tractament de peces sobre processos de rentat, planxada, assecat i similars.

2.2 Interpreta el contingut global del missatge.

2.3 Relaciona el text amb l'àmbit del sector professional a què es refereix.

2.4 Identifica la terminologia tècnica utilitzada.

2.5 Interpreta manuals tècnics, revistes tècniques, etc. emprats en el sector la confecció i la moda i als establiments dedicats a realitzar vestuari a mida o retocs.

2.6 Tradueix textos de l'àmbit de la confecció i la moda en llengua estàndard, com ara revistes tècniques i usa material de suport quan cal.

2.7 Interpreta el missatge rebut per mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d'altres.

2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses del sector la confecció i la moda, participant com a agent actiu en converses professionals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, emprats en l'emissió del missatge.

3.2 Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.

3.3 Utilitza normes de protocol en presentacions.

3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb el desenvolupament de la seva activitat diària.

3.5 Fa servir correctament la terminologia tècnica relacionada amb el sector de la confecció i la moda, i usada habitualment en el desenvolupament de la seva professió, com ara aquella que fa referència a materials, productes acabats, eines i maquinària bàsica.

3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.

3.7 Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional.

3.8 Descriu un procés de treball de la seva competència i en fa la seqüència corresponent.

3.9 Justifica l'acceptació o la no-acceptació de propostes realitzades.

3.10 Argumenta l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball triat.

3.11 Sol·licita la reformulació del discurs o una part quan cal.

3.12 Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals estàndard.

 

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard habituals en el sector de la confecció i la moda utilitzant els registres adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/ o professionals habituals en el sector de la confecció i la moda.

4.2 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.

4.3 Redacta resums de textos relacionats amb el sector professional.

4.4 Emplena documentació específica de l'àmbit professional.

4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en emplenar documents de l'àmbit professional.

4.6 Resumeix, amb els recursos lingüístics propis, les idees principals d'informacions donades.

4.7 Aplica les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document que s'ha d'elaborar.

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector la confecció i la moda en l'ús de la llengua estrangera.

5.2 Descriu els protocols i les normes de relació social propis del país.

5.3 Identifica els valors i les creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i les normes de relació social propis del país on es parla la llengua estrangera.

 

Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, enregistrats.

1.2 Terminologia específica del sector la confecció i la moda.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de la llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles bàsics professionals i quotidians.

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, etc.

2.3 Terminologia específica de l'àmbit professional de la confecció i la moda. Idea principal i idees secundàries.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres emprats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector de la confecció i la moda.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de la comprensió, petició d'aclariments i altres.

3.3 Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral.

3.5 Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Compleció de documents professionals bàsics del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registre.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.

4.6 Ús dels signes de puntuació.

4.7 Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l'empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

 

 

Mòdul professional 13: síntesi

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se'n assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 66 hores

 

UF1: síntesi

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Concreta la col·lecció de peces de vestir a confeccionar, analitzant-ne les condicions i les característiques tècniques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina la col·lecció de peces de vestir a confeccionar.

1.2 Selecciona el motiu inspirador per dissenyar la col·lecció.

1.3 Identifica les característiques de la col·lecció segons al públic al qual va dirigit.

1.4 Elabora la col·lecció de dissenys segons els models seleccionats.

1.5 Selecciona i classifica els materials que intervenen en el procés i/o l'obtenció de les peces de vestir que integraran la col·lecció.

1.6 Pren mides, determina la talla de les peces de vestir i elabora les fitxes tècniques de patronatge.

1.7 Identifica o elabora els patrons base i realitza les transformacions necessàries per adaptar-los a les característiques dels models escollits.

 

2. Organitza l'obtenció de les peces de vestir que conformen la col·lecció, determinant el procés, les fases i les actuacions necessàries.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina la seqüència d'operacions a realitzar.

2.2 Identifica i determina les eines, estris i màquines a emprar.

2.3 Descriu les operacions de preparació de les màquines.

2.4 Identifica i detalla la seqüència de les operacions per a l'obtenció de les peces i/o articles de confecció.

2.5 Descriu el procediment per minimitzar i optimitzar les operacions d'obtenció de les peces i/o articles de confecció.

 

3. Realitza el procés de fabricació de les peces de vestir, valorant-ne els resultats i comprovant-ne la qualitat i/o la funcionalitat, i aplicant les mesures de la prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient pertinents.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Verifica l'operativitat dels equips i la disponibilitat de les matèries primeres i auxiliars.

3.2 Realitza les operacions de posada en marxa dels equips, aplicant les normes de prevenció de riscos laborals, utilitzant els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat.

3.3 Confecciona les peces de vestir.

3.4 Uneix components i fornitures (entreteixits i ornaments) segons la seqüència de les fases d'execució de la unió conforme a la informació tècnica.

3.5 Controla el procés de fabricació verificant-ne les incidències i ajustant-les quan calgui.

3.6 Enregistra les incidències i/o anomalies del funcionament d'equips i/o materials.

3.7 Verifica la qualitat del producte acabat, relacionant-la amb la millora contínua del producte.

 

4. Determina el cost del procés de producció de la col·lecció i la viabilitat tecnicoeconòmica, analitzant els recursos materials i humans necessaris per obtenir-la.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Calcula el temps del procés d'obtenció de les peces de vestir que formen la col·lecció.

4.2 Determina els costos de matèries primeres i auxiliars per a la seva confecció.

4.3 Determina els costos de producció de les peces de vestir.

4.4 Determina els costos indirectes a imputar en la producció de la col·lecció.

 

5. Presenta la col·lecció i documenta les diferents fases del procés de disseny i confecció, integrant la informació utilitzada i els coneixements aplicats.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Documenta la col·lecció: públic al qual es dirigeix i motiu inspirador.

5.2 Elabora la documentació del procés de treball.

5.3 Elabora la documentació dels procediments de fabricació.

5.4 Elabora la fitxa de control de les peces de vestir que conformen la col·lecció.

5.5 Identifica i descriu la simbologia normalitzada que cal incorporar en l'etiquetatge de composició i conservació de les peces de vestir.

5.6 Elabora la documentació corresponent al pressupost, cost real i desviacions sorgides en la confecció de la col·lecció.

5.7 Realitza la presentació de la col·lecció.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per fer l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives relacionades amb el reconeixement de materials.

1.1 Reconeixement de matèries primeres, productes de confecció, calçat i marroquineria.

1.2 Identificació i diferenciació de les característiques de tendències i estils.

1.3 Identificació de les propietats, característiques i aplicacions de les matèries i productes tèxtils, i dels processos bàsics de fabricació.

1.4 Identificació de les propietats, característiques i aplicacions de pells i cuirs, i dels processos bàsics de tractament i acabat.

1.5 Classificació i selecció de pells i cuirs.

1.6 Selecció dels processos de fabricació de productes de confecció, calçat i marroquineria i de les seqüències de les operacions.

1.7 Identificació dels processos bàsics de tractaments, aprestos i acabats.

 

2. Activitats formatives relacionades amb el tall de teixits i laminats.

2.1 Realització de l'estudi del tall.

2.2 Preparació i/o programació dels equips i les màquines de tall.

2.3 Execució i control de les operacions de tall.

2.4 Realització del manteniment de primer nivell de les màquines de tall.

2.5 Elaboració de la informació tècnica referent al treball realitzat.

 

3. Activitats formatives relacionades amb el tall de pells i cuirs.

3.1 Realització de l'estudi del tall.

3.2 Preparació i verificació de màquines, equips i eines de tall.

3.3 Preparació de les pells i els cuirs per al tall.

3.4 Tall de pells i cuirs.

3.5 Elaboració de la informació tècnica referent al treball realitzat.

 

4. Activitats formatives relacionades amb la unió de materials de peces teixits i de laminats.

 

4.1 Canvi i ajustament dels elements de les màquines de preparació i unió.

4.2 Seqüenciació, execució i control de les operacions d'unió de components i fornitures.

4.3 Realització del manteniment de primer nivell de les màquines d'unió.

4.4 Elaboració de la informació tècnica referent al treball realitzat.

 

5. Activitats formatives relacionades amb la unió de peces de pell i cuir.

5.1 Canvi i ajustament dels elements de les màquines de preparació i unió.

5.2 Seqüenciació, execució i control de les operacions de preparació i unió de components.

5.3 Realització del manteniment de primer nivell de les màquines d'unió.

5.4 Elaboració de la informació tècnica referent al treball realitzat.

 

6. Activitats formatives relacionades amb l'acabat de peces de vestir i complements de confecció en tèxtil i pell

6.1 Canvi i ajustament dels elements de les màquines i equips d'acabats, i manteniment de primer nivell.

6.2 Execució i control de les operacions de termofixació, planxada i/o acabat.

6.3 Realització i control de les operacions de presentació de l'article acabat.

6.4 Realització d'acabats especials d'articles i peces de vestir

6.5 Preparació, programació i manteniment de primer nivell dels equips i màquines per a processos d'acabats especials.

6.6 Realització dels tractaments especials d'acabat de peces, segons les tendències o estils de moda.

6.7 Realització i control de les operacions de presentació de l'article amb acabats especials.

6.8 Elaboració de la informació tècnica referent al treball realitzat.

 

7. Activitats formatives relacionades amb la confecció, a mà o a màquina, de vestuari a mida en tèxtil i pell.

7.1 Preparació de materials, eines, màquines i equips de confecció.

7.2 Tall de teixits o pells en la confecció a mida.

7.3 Realització de la costura a màquina i/o a mà en la confecció a mida.

7.4 Reparació de peces i/o articles tèxtils, de pell o pelleteria.

 

8. Activitats formatives relacionades amb l'atenció al client en els serveis de realització i/o arranjament de vestuari a mida.

8.1 Atenció al client i informació dels serveis de realització de vestuari a mida i/o arranjaments que s'ofereixen.

8.2 Identificació de les necessitats i demandes del client.

8.3 Identificació de les possibilitats del projecte de realització de vestuari a mida.

8.4 Elaboració del pressupost del projecte de realització o arranjament de vestuari a mida, segons el cas.

8.5 Recepció de l'encàrrec de realització i/o arranjament de vestuari a mida.

8.6 Informació al client del servei realitzat.

8.7 Resposta a possibles reclamacions presentades pel client i resolució del problema.

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la en les activitats professionals més habituals.

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls següents:

Informació i atenció al client

Moda i tendències

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m² (30 alumnes)

Superfície m² (20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

40%

Taller de confecció

240

180

45%

Aula de patronatge

90

60

10%

Laboratori de materials

60

40

5%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de confecció i moda:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Patrons

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Principis de manteniment electromecànic

Patronatge i confecció

Mecanització i manteniment de màquines

Professors tècnics de formació professional

Matèries tèxtils i pell

Processos i productes del tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Tall de materials

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Confecció a mida

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Confecció industrial

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Acabats en confecció

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Informació i atenció al client

Processos i productes del tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Moda i tendències

Processos i productes del tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Anglès tècnic

Processos i productes del tèxtil, confecció i pell*

Anglès

Patronatge i confecció*

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Professors tècnics de formació professional

 

*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència.

 

Síntesi: s'assigna a totes les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Professors d'ensenyament secundari

Processos i productes del tèxtil, confecció i pell

Enginyer tècnic industrial, especialitat en tèxtil

Professors tècnics de formació professional

Patronatge i confecció

Tècnic superior en processos de confecció industrial o altres títols equivalents

Professors tècnics de formació professional

Mecanització i manteniment de màquines

Tècnic superior en producció per mecanització o altres títols equivalents

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Matèries tèxtils i pell

Informació i atenció al client

Moda i tendències

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència

Patrons

Tall de materials

Confecció a mida

Confecció industrial

Acabats en confecció

Anglès tècnic

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en processos de confecció industrial o altres títols equivalents

Tècnic superior en patronatge o altres títols equivalents

Principis de manteniment electromecànic

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en processos de confecció industrial o altres títols equivalents

Tècnic superior en patronatge o altres títols equivalents

Tècnic superior en producció per mecanització o altres títols equivalents

 

Síntesi: s'assigna a tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de confecció a l'empara de la LOGSE (Decret 58/1996, de 6 de febrer) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Tècniques de tall de teixits i pells

Tècniques de tall de teixits i pells

Tall de materials

Confecció d'articles tèxtils

Confecció d'articles de pell

Tècniques d'unió

Confecció industrial

Matèries tèxtils

Pell i cuir

Matèries tèxtils

Pell i cuir

Matèries tèxtils i pell

Acabats de confecció

Acabats de confecció

Acabats en confecció

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGM confecció LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGM confecció

Unitats formatives dels mòduls professionals del CFGM confecció i moda

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF1: incorporació al treball

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de síntesi:

UF1: síntesi

 

 

9.3 Convalidació del mòdul professional d'anglès tècnic

El mòdul professional d'anglès tècnic d'aquest cicle formatiu es convalida amb el mòdul professional d'anglès tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0195-11_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

Matèries tèxtils i pell

UC_2-0198-11_2: tallar teixits i laminats

UC_2-0199-11_2: tallar pells i cuirs

UC_2-1225-11_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

Tall de materials

UC_2-0196-11_2: acoblar peces de teixits i laminats

UC_2-0197-11_2: acoblar peces de pells i cuirs

UC_2-1225-11_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

Confecció industrial

 

UC_2-0448-11_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i complements en tèxtil i pell

UC_2-0449-11_2: realitzar acabats especials d'articles i peces de vestir

UC_2-1225-11_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

Acabats en confecció

UC_2-1234-11_2: realitzar el tall i acoblament a mà en la confecció a mida

UC_2-1235-11_2: realitzar l'acoblament a màquina en la confecció a mida

UC_2-1236-11_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i articles en confecció a mida

Patrons

Confecció a mida

UC_2-1237-11_2: atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida

Informació i atenció al client

 

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Matèries tèxtils i pell

UC_2-0195-11_2: reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

Tall de materials

UC_2-0198-11_2: tallar teixits i laminats

UC_2-0199-11_2: tallar pells i cuirs

UC_2-1225-11_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

Confecció industrial

Principis de manteniment electromecànic

UC_2-0196-11_2: acoblar peces de teixits i laminats

UC_2-0197-11_2: acoblar peces de pells i cuirs

UC_2-1225-11_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

Acabats en confecció

Principis de manteniment electromecànic

UC_2-0448-11_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i complements en tèxtil i pell

UC_2-0449-11_2: realitzar acabats especials d'articles i peces de vestir

UC_2-1225-11_2: preparar materials, eines, màquines i equips de confecció

Patrons

Confecció a mida

UC_2-1234-11_2: realitzar el tall i acoblament a mà en la confecció a mida

UC_2-1235-11_2: realitzar l'acoblament a màquina en la confecció a mida

UC_2-1236-11_2: realitzar l'acabat de peces de vestir i articles en confecció a mida

Informació i atenció al client

UC_2-1237-11_2: atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida

 

 

Amunt