Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 08/09/2016

  • Número de control 16257024

  • Organisme emissor Ajuntament de Navarcles

    CVE CVE-DOGC-A-16257024-2016

Dades del DOGC
  • Número 7207

  • Data 16/09/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa públic el conveni regulador per a la utilització d'un solar com a pàrquing de cotxes al carrer Fortià Solà.


Per mitjà d'aquest Anunci es fa públic el conveni aprovat per la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016 entre aquest Ajuntament i els Srs. Ramon Blasco Ribalta i Josefina Muntané Viñas, regulador de les condicions per utilitzar d'una manera provisional, el solar situat al carrer Fortià Solà, núm. 5, com a pàrquing públic de cotxes, el text del qual es transcriu a continuació:

 

REUNITS a Navarcles, essent les 12:00 hores del dia trenta de maig de dos mil setze, d'una part en nom i representació de l'Ajuntament de Navarcles el Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde, facultat per aquest acte per l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016, d'una altra els Srs. Ramon Blasco Ribalta i Josefina Muntané Viñas, veïns de Navarcles, amb domicili al carrer Diputació núm. 13, en qualitat de propietaris del terreny objecte d'aquest conveni

 

EXPOSEN

 

1.- Ramon Blasco Ribalta és propietari en ple domini, segons acredita amb l'escriptura de propietat que aporta, d'un terreny situat al carrer Fortià Solà amb referència cadastral 8929421DG0282N0001MG, i inscrit al registre de la propietat número 4 de Manresa, al Tom 1789, Llibre 65, Foli 26, Finca 2894

 

2.- Que aquest solar donada la seva situació és utilitzat com a aparcament públic de cotxes, i l'Ajuntament als efectes de disposar d'una zona d'aparcament públic en una zona propera al centre del poble, formula amb els Srs. Ramon Blasco Ribalta i Josefina Muntané Viñas els següents:

 

PACTES

 

PRIMER.- Ramon Blasco Ribalta i Josefina Muntané Viñas, cedeixen a l'Ajuntament de Navarcles, la utilització del solar de la seva propietat situat al carrer Fortià Solà, núm. 5 per destinar-lo a aparcament públic de cotxes.

 

SEGON.- L'Ajuntament pagarà als propietaris l'import de 496,11 euros anuals en concepte d'indemnització per ocupació temporal del terreny, aquest import es podrà revisar anualment prenent com a referència la quota d'IBI.

 

TERCER.- Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses d'arranjament del solar, si fossin necessàries.

 

QUART.- La durada d'aquest conveni no s'especifica, si bé qualsevol de les dues parts podrà declarar-lo extingit, si ho necessita.

 

I en prova de conformitat signen aquest conveni en duplicat exemplar, davant meu la Secretària que en dono fe.

 

Navarcles, 8 de setembre de 2016

 

Llorenç Ferrer i Alòs

Alcalde

 

Amunt