Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 30/08/2016

  • Número del document GOV/0120/2016

  • Número de control 16243055

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16243055-2016

Dades del DOGC
  • Número 7196

  • Data 01/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/120/2016, de 30 d'agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.


Amb la voluntat de fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les futures generacions i a garantir oportunitats educatives a tothom al llarg de la seva vida.

L'educació és un dret de totes les persones reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l'ordenament internacional i, alhora, un element de cohesió social i cultural que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics... de les persones, i la clau que permet la igualtat d'oportunitats i l'aprofitament de tots els talents de la societat.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix entre els principis rectors del sistema educatiu la inclusió escolar. De forma específica, l'article 81.1 disposa que l'atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d'escola inclusiva. Així mateix, en l'àmbit de la formació professional inicial es determina que s'han de facilitar itineraris adaptats als diferents ritmes i possibilitats d'aprenentatge, amb una organització flexible de l'oferta i dels horaris que permeti les adaptacions i les mesures necessàries per fer efectiu el principi d'inclusió.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 573/X, sobre l'atenció de les necessitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapacitat intel·lectual, adoptada per la Comissió d'Ensenyament i Universitats en la sessió del 6 de març de 2014, insta el Govern a atendre les necessitats dels joves amb discapacitat en l'entorn escolar, laboral i social mitjançant les polítiques i els recursos específics necessaris per atendre la diversitat i potenciar la seva autonomia personal; garantir els suports necessaris, materials i personals als alumnes amb necessitats educatives especials en l'escola ordinària i en les escoles d'educació especial; vetllar perquè tots aquests alumnes tinguin un pla personalitzat i els recursos per dur-lo a la pràctica, i oferir una formació als joves amb necessitats educatives especials que acabin l'educació secundària obligatòria que els garanteixi un recurs prelaboral, laboral o assistencial adequat a les seves capacitats.

D'altra banda, la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, recull les mesures adoptades en la Resolució 573/X, que afecten la formació professional de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que han de permetre garantir l'oferta formativa esmentada en el paràgraf anterior: l'adaptació de cicles formatius en contingut i nivell com a garantia d'èxit per acreditar determinades competències i donar resposta a la diversitat de capacitats i interessos dels alumnes; la creació o adaptació d'itineraris formatius amb una durada de fins a quatre anys; i l'accés a la formació professional bàsica sense haver de renunciar al títol de l'educació secundària obligatòria i sense límit d'edat.

L'article 3 de la Llei 10/2015, de 19 de juny, especifica, entre les finalitats del sistema de formació i qualificació professionals, facilitar la igualtat d'oportunitats de totes les persones sense distinció en el dret d'accés al sistema, tenint en compte l'atenció als col·lectius més vulnerables; promoure l'acció positiva a favor dels col·lectius amb especial dificultat d'inserció, per afavorir i facilitar la transició de les persones d'aquests col·lectius entre la formació i el mercat de treball, i promoure l'acció positiva a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, per afavorir la formació i posterior inserció laboral d'aquestes persones a l'empresa ordinària.

L'article 21 de la Llei de formació i qualificació professionals estableix que l'Administració de la Generalitat ha de promoure ofertes formatives adreçades específicament a persones amb discapacitat reconeguda que no estiguin en disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris. Les ofertes formatives esmentades han de tenir per objectiu incrementar l'autonomia personal d'aquestes persones i l'assoliment de competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball. A aquest efecte aquest article preveu els itineraris formatius específics (IFE), de caràcter postobligatori, adaptats en durada i continguts a les característiques de llurs destinataris.

D'acord amb la Llei 10/2015, del 19 de juny, l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de vetllar perquè l'oferta formativa de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada sigui la més adequada i la que les habiliti i capaciti per a la inserció en l'empresa ordinària, amb l'objectiu d'optimitzar l'atenció a les demandes de qualificació professional de les persones i els sectors productius i donar resposta als col·lectius amb necessitats específiques de qualificació i, en especial, a les persones en situació de risc d'exclusió.

En conseqüència, cal donar una resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'etapa postobligatòria per garantir una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos, així com la coherència en l'acció educativa entre les diferents etapes. Amb aquest objectiu, en finalitzar l'escolarització obligatòria és indispensable l'orientació educativa i l'acompanyament dels alumnes en la continuïtat formativa, la transició a la vida adulta que els permeti l'assoliment d'una vida de qualitat. Aquests processos orientatius han de tenir en compte les habilitats, les capacitats i els interessos dels alumnes, i s'han de desenvolupar dins de les xarxes educatives, sanitàries i sociolaborals del territori, comptant sempre amb la participació dels pares o tutors legals i del mateix alumne.

Es proposa així la creació i la implementació d'aquest pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE), que comprèn des del curs 2016-2017 fins al 2019-2020, i s'adreça a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció educativa segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

Els itineraris formatius específics prioritzen les unitats de competència que més afavoreixen l'autonomia personal, la relació social i la inserció laboral i constitueixen la concreció de l'atenció educativa, personalitzada en funció de la intensitat de suport que requereix l'alumne escolaritzat en centres ordinaris amb suports d'alta intensitat i en els centres d'educació especial.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Crear el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta de l'itinerari formatiu específic que, preferentment, no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb l'objectiu d'afavorir-ne la inserció laboral.

Excepcionalment, també s'hi pot acollir l'alumnat amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada comprès en el tram d'edat indicat, que hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i no pugui acollir-se als ensenyaments de formació professional.

 

—2 El Pla té una durada de 4 anys, des del curs escolar 2016-2017 al 2019-2020, i s'implantarà o autoritzarà progressivament per cursos pel Departament d'Ensenyament, atenent criteris quantitatius i qualitatius, com ara el percentatge d'alumnes que el centre té amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, l'experiència del centre en el desenvolupament de programes de diversificació curricular; la participació del centre en les xarxes d'inclusió laboral del territori; l'experiència del centre en formació postobligatòria, i l'argumentació raonada de la voluntat i l'interès del centre a participar en aquesta prova pilot.

El primer curs 2016-2017 s'implantaran 8 grups escolars amb una previsió d'oferta màxima de 100 places, en 8 centres educatius públics.

Cada curs escolar, durant la vigència del Pla, s'implantaran o autoritzaran 8 grups més amb una previsió d'oferta màxima de 100 places, fins a un màxim total de 32 grups el curs 2019-2020.

Per als successius cursos el Departament pot valorar autoritzar centres educatius privats inclosos en el Servei d'Educació de Catalunya prèvia convocatòria. El Departament ha de donar publicitat dels centres en què s'imparteixen els IFE.

 

—3 L'admissió d'alumnes als IFE es regeix pel règim general vigent per alumnes amb necessitats educatives específiques.

 

—4 Els perfils professionals, l'estructura, la durada, els mòduls i el contingut en què es concreta l'oferta d'itineraris formatius específics es detallen a l'annex.

 

—5 Correspon al Departament d'Ensenyament l'avaluació i el seguiment del Pla pilot experimental en finalitzar cada curs escolar, i una avaluació final al darrer curs d'implementació d'aquest Pla. El Departament podrà comptar amb la col·laboració i l'assessorament de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya quan entri en funcionament.

 

—6 Els departaments amb competències en els àmbits d'educació, salut, empresa i afers socials podran adoptar les mesures necessàries per garantir l'efectivitat de l'Acord, en els termes que puguin acordar.

 

—7 Aquest Acord s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, del qual es donarà publicitat al web d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat.

 

Barcelona, 30 d'agost de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt