Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord

  • Data del document 13/07/2016

  • Número de control 16200074

  • Organisme emissor Consell de l'Audiovisual de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16200074-2016

Dades del DOGC
  • Número 7196

  • Data 01/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 53/2016, de 13 juliol, pel qual es convoquen els XIV els Premis el CAC a l’escola.


-1 L'apartat 5 de l'article 29 de l'Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, aprovat mitjançant l'Acord 3/2001, de 28 de febrer, estableix com a principis d'actuació d'aquest Consell promoure, organitzar i realitzar jornades, seminaris, simposis, estudis, investigacions i publicacions sobre el sector audiovisual i el seu entorn.

 

-2 En el marc de les atribucions que té conferides, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb la col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s'adreça a la comunitat educativa de Catalunya per tal de fomentar l'educació en comunicació audiovisual en el sistema educatiu, amb el convenciment que formar una ciutadania crítica i activa en la seva relació amb les pantalles i els llenguatges audiovisuals té una importància vital en un món en què l'aparició de noves formes de comunicació audiovisual ha transformat radicalment el panorama mediàtic i les noves maneres d'accedir al coneixement.

 

-3 Amb aquest objectiu, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya convoca anualment els Premis el CAC a l'escola, els quals consten de dues categories, una d'adreçada a l'alumnat (des del segon cicle de l'educació infantil fins a la secundària postobligatòria) i una altra, al professorat. En el primer cas, la finalitat dels premis és afavorir el coneixement i la interpretació del llenguatge audiovisual en els alumnes, amb una incidència especial en la percepció, l'anàlisi i la producció audiovisual, per tal que puguin adoptar un criteri propi quan reben continguts audiovisuals. Pel que fa al professorat, l'objectiu dels premis és fomentar experiències d'educació en comunicació audiovisual a l'escola, així com impulsar bons hàbits en el consum audiovisual dels infants i dels joves.

 

-4 El capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances, regula, entre d'altres, els principis generals, el procediment de tramitació i el control de les subvencions, concepte en què s'inclouen els ajuts i els premis, com també les transferències.

 

Per tot el que s'ha exposat, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya adopta, per unanimitat, el següent

 

ACORD

 

-1 Obrir la convocatòria dels XIV Premis el CAC a l'escola.

 

-2 Aprovar les bases que regiran la convocatòria dels XIV Premis el CAC a l'escola, que s'incorporen com a annex a aquest Acord.

 

-3 Incloure'n la consignació econòmica corresponent al pressupost de l'any 2017.

 

-4 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de juliol de 2016

 

Roger Loppacher i Crehuet

President

 

Daniel Sirera Bellés

Conseller secretari

 

 

Bases de la convocatòria dels XIV Premis el CAC a l'escola

 

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) convoca els XIV Premis el CAC a l'escola, amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars.

 

Els Premis es convoquen en dues categories específiques:

Categoria A: per a l'alumnat de centres educatius.

Categoria B: per al professorat de centres educatius.

 

Categoria A: alumnat de centres educatius.

 

-1 Destinataris

Pot participar en els XIV Premis el CAC a l'escola l'alumnat de centres educatius d'educació infantil - segon cicle, primària, secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica, i secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior) públics i privats de Catalunya.

Els treballs s'han de presentar en nom del centre al qual pertanyi l'alumnat que els hagi realitzat, excepte en el cas de l'educació secundària postobligatòria, en què es poden presentar treballs de recerca i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior (CFGS) realitzats per l'alumnat de manera individual o en grup.

Cada centre hi pot inscriure el nombre de classes i d'alumnes que desitgi.

Els centres hi poden participar en qualsevol de les subcategories següents:

Educació infantil - segon cicle i educació primària - cicle inicial

Educació primària - cicles mitjà i superior

Educació secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica

Educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior)

Treballs de recerca dels alumnes de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, presentats de manera individual o col·lectiva.

 

-2 Temes

Els treballs han d'estar relacionats amb la incorporació de l'educació en comunicació audiovisual en el currículum, amb una incidència especial en la percepció, l'anàlisi i la producció en l'àmbit audiovisual. Els treballs de recerca de batxillerat o de síntesi de CFGS han d'estar relacionats amb el món de l'audiovisual o incloure una creació audiovisual.

 

-3 Sol·licituds

L'imprès de sol·licitud de participació en els Premis és el que s'adjunta com a annex 1 (alumnat) o annex 2 (professorat) d'aquestes bases i es pot recollir a la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona) o també se'n pot obtenir el model d'instància al web dels Premis, http://www.premiscacescola.cat.

Les sol·licituds es poden presentar al registre de la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya o bé en qualsevol dels llocs que preveu l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

-4 Documentació

L'alumnat i els centres que hi participin han de presentar:

4.1 Documentació en paper: l'imprès de sol·licitud de participació original degudament emplenat (annex 1).

Aquest document inclou la declaració responsable, que ha d'anar signada per la persona representant del centre o de l'escola, i en la qual ha de declarar que les persones participants coneixen i compleixen les previsions que contenen les bases reguladores de la convocatòria i la normativa de protecció dels drets de protecció intel·lectual, i autoritza l'ús de la imatge i de la veu de les persones que apareixen en els treballs i en l'acte de lliurament dels Premis.

4.2 Documentació en suport digital (format CD, DVD, USB o enllaç), on consti:

4.2.1 Un document en PDF que reculli els aspectes següents:

-Descripció de l'experiència.

-Descripció i objectius de l'activitat presentada, nombre d'alumnes que hi han participat, context en què s'ha desenvolupat i valoració de l'activitat per part del professorat.

-Competències bàsiques treballades i àrees curriculars incloses.

-Continguts, temporització i recursos humans i materials.

4.2.2 El treball audiovisual resultant de l'experiència.

4.2.3 Un vídeo-presentació o tràiler del treball audiovisual d'una durada d'entre 1 minut i 1 minut i 30 segons, que serà utilitzat com a material promocional al web dels Premis el CAC a l'escola i que ha de poder ser visionat per menors d'edat.

Els treballs de recerca presentats pels alumnes de batxillerat o de treball de síntesi de CFGS resten exempts de presentar el punt 4.2.1. En aquest cas, el centre escolar haurà de certificar que es tracta d'un treball de recerca d'un/a alumne/a seu/seva i emplenar degudament el certificat que s'adjunta com a annex 3.

 

-5 Termini

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de març de 2017.

 

-6 Premis i dotació econòmica

En total s'atorgaran 10 premis, que es destinaran a les escoles premiades, tret dels treballs de recerca dels alumnes de batxillerat i dels treballs de síntesi dels alumnes de CFGS presentats de manera individual o col·lectiva, en què el diploma i la dotació econòmica es lliuraran als alumnes autors dels treballs.

 

Els premis es distribueixen de la manera següent:

 

Educació infantil - segon cicle i educació primària - cicle inicial:

1r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 euros.

2n premi consistent en una dotació econòmica de 500 euros.

 

Educació primària cicles mitjà i superior:

1r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 euros.

2n premi consistent en una dotació econòmica de 500 euros.

 

Educació secundària obligatòria i cicle de formació professional bàsica:

1r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 euros.

2n premi consistent en una dotació econòmica de 500 euros.

 

Educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior):

1r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 euros.

2n premi consistent en una dotació econòmica de 500 euros.

 

Treballs de recerca dels alumnes de batxillerat i de treball de síntesi de CFGS:

1r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 euros.

2n premi consistent en una dotació econòmica de 500 euros.

 

-7 Jurat

El jurat està format per persones expertes dels àmbits de l'educació i de la comunicació, i està facultat per interpretar aquestes bases, així com per resoldre'n qualsevol incidència. Contra la seva decisió no s'admetrà cap reclamació. La composició del jurat es farà pública mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El/la president/a del jurat elevarà el veredicte al Ple del Consell perquè el ratifiqui. Un cop ratificat pel Ple, l'Acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El jurat es reserva el dret de deixar deserts els premis i a atorgar mencions, les quals no tindran dotació econòmica.

Els participants que hagin obtingut mencions rebran un certificat que acredita que han estat finalistes dels Premis i els seus treballs podran ser publicats al web del CAC i al web dels Premis el CAC a l'escola.

 

-8 Lliurament dels Premis

Els Premis es lliuraran durant el mes de maig de 2017. El lloc i la data es comunicaran amb antelació als centres educatius guanyadors i, eventualment, a les persones guanyadores. L'acte de lliurament dels Premis pot ser difós per qualsevol mitjà de comunicació.

Prèviament al lliurament dels Premis, el CAC farà pública la llista de treballs finalistes.

 

-9 Garanties

Les persones participants garanteixen que els treballs presentats als XIV Premis el CAC a l'escola són obres originals, elaborades i/o experimentades durant els cursos 2015/2016 i/o 2016/2017, i es fan responsables, amb total indemnitat per al Consell, de qualsevol reclamació derivada de l'incompliment d'aquesta garantia.

 

-10 Drets de propietat intel·lectual

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya es reserva els drets d'explotació següents sobre els treballs guanyadors: comunicació pública, reproducció i distribució. Així mateix, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya es reserva la facultat d'adaptar el vídeo-presentació o tràiler de presentació del treball per tal de possibilitar-ne la difusió.

Aquesta reserva de drets comprèn els formats i les modalitats d'explotació coneguts actualment, inclosa la publicació a internet, i permet que els titulars dels drets dels treballs guanyadors puguin exercir-los en totes les modalitats i de forma concurrent amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

 

-11 Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal recollides seran incorporades al fitxer “Premis i ajuts”, titularitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries dels Premis el CAC a l'escola d'acord amb els principis de seguretat i de confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

Es poden exercir els drets d'accés, de cancel·lació, d'oposició o de rectificació per mitjà d'una comunicació escrita, acompanyada de la fotocòpia del DNI, adreçada a la secretària general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya o personalment a les oficines del Consell de l'Audiovisual de Catalunya al carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona (08017).

 

-12 Retorn dels treballs

Els treballs presentats que no hagin estat escollits pel jurat es conservaran a la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya durant un període de dotze mesos, a comptar de l'endemà de l'acte de lliurament dels XIV Premis el CAC a l'escola i, durant aquest termini, els centres/autors que ho desitgin els podran recollir. Un cop finalitzi el termini conferit sense que s'hagin retirat els treballs, podran ser destruïts.

 

Categoria B: professorat de centres educatius

 

-1 Destinataris

Pot participar en els Premis el CAC a l'escola el professorat de centres d'educació infantil - segon cicle, primària, secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica i secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior) i centres d'educació especial, públics i privats de Catalunya.

Els treballs s'han de presentar a títol individual, a raó d'un treball per professor o professora, o de manera col·lectiva, a raó d'un treball per grup de professors.

 

-2 Temes

Els treballs han de desenvolupar qualsevol dels temes següents:

Experiències d'educació en comunicació audiovisual en l'àmbit escolar.

Experiències de bons hàbits de consum audiovisual en l'entorn familiar.

Proposta educativa d'incorporar en l'educació infantil, primària i secundària l'educació en comunicació audiovisual, així com l'avaluació que se'n fa.

Experiències d'us del llenguatge audiovisual com a eina per afavorir l'aprenentatge en els centres d'educació especial

 

-3 Sol·licituds

L'imprès de sol·licitud de participació en els Premis és el que s'adjunta com a annex 2 d'aquestes bases i es pot recollir al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona) o també se'n pot obtenir el model d'instància al web al web dels Premis, http://www.premiscacescola.cat.

Les sol·licituds es poden presentar al registre de la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o bé en qualsevol dels llocs que preveu l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

-4 Documentació

El professorat que hi participi ha de presentar:

4.1 Documentació en paper: l'imprès de sol·licitud de participació original degudament emplenat (annex 2).

Aquest document inclou la declaració responsable, que ha d'anar signada per la persona representant del centre o de l'escola, i en la qual declara que les persones participants coneixen i compleixen les previsions contingudes a les bases reguladores de la convocatòria i la normativa de protecció dels drets de protecció intel·lectual, i que autoritzen l'ús de la imatge i veu de les persones que apareixen en els treballs i en l'acte de lliurament dels Premis.

4.2 Documentació en suport digital (CD, DVD, USB o enllaç), on consti:

4.2.1 Un document en PDF que reculli els apartats següents:

-Objectius que es pretenen assolir.

-Context en què es desenvolupa.

-Descripció del treball tant des del punt de vista de la matèria objecte del treball com des de l'aplicació pràctica al centre educatiu.

-Metodologia i recursos.

-Especificació de les aplicacions que el treball té en el sistema educatiu.

4.2.2 El treball audiovisual resultant de l'experiència.

4.2.3 Un vídeo-presentació o tràiler del treball audiovisual d'una durada d'entre 1 minut i 1 minut i 30 segons, que serà utilitzat com a material promocional al web dels Premis el CAC a l'escola i que ha de poder ser visionat per menors d'edat.

 

-5 Termini

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de març de 2017.

 

-6 Premis i dotació econòmica

En total, s'atorgaran quatre premis dels quals dos es destinaran al professorat de primària i secundària:

1r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 euros.

2n premi consistent en una dotació econòmica de 500 euros.

I dos premis que es destinaran al professorat de centres d'educació especial:

1r premi consistent en una dotació econòmica de 1.000 euros.

2n premi consistent en una dotació econòmica de 500 euros.

 

-7 Jurat

El jurat estarà format per persones expertes dels àmbits de l'educació i de la comunicació, i estarà facultat per interpretar aquestes bases, així com per resoldre'n qualsevol incidència. Contra la seva decisió no s'admetrà cap reclamació. La composició del jurat es farà pública mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El/la president/a del jurat elevarà el veredicte al Ple del Consell perquè el ratifiqui. Un cop ratificat pel Ple, l'Acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El jurat es reserva el dret de deixar deserts els premis.

 

-8 Lliurament dels Premis

Els Premis es lliuraran durant el mes de maig de 2017. El lloc i la data es comunicaran amb antelació a les persones i als centres educatius guanyadors. L'acte pot ser difós per qualsevol mitjà de comunicació.

Prèviament al lliurament dels Premis, el CAC farà pública la llista de treballs finalistes.

 

-9 Garanties

Les persones participants garanteixen que els treballs presentats als XIV Premis el CAC a l'escola són obres originals, elaborades i/o experimentades durant els cursos 2015/2016 i/o 2016/2017, i es fan responsables, amb total indemnitat per al Consell, de qualsevol reclamació derivada de l'incompliment d'aquesta garantia.

 

-10 Drets de propietat intel·lectual

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya es reserva els drets d'explotació següents sobre els treballs guanyadors: comunicació pública, reproducció i distribució. Així mateix, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya es reserva la facultat d'adaptar els vídeo-presentació o tràilers del treball per tal de possibilitar-ne la difusió.

Aquesta reserva de drets comprèn els formats i les modalitats d'explotació coneguts actualment, inclosa la publicació a internet, i permet que els titulars dels drets dels treballs guanyadors puguin exercir-los en totes les modalitats i de forma concurrent amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

 

-11 Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal recollides seran incorporades al fitxer “Premis i ajuts”, titularitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries dels Premis el CAC a l'escola d'acord amb els principis de seguretat i de confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

Es poden exercir els drets d'accés, de cancel·lació, d'oposició o de rectificació per mitjà d'una comunicació escrita, acompanyada de fotocòpia del DNI, adreçada a la secretària general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya o personalment a les oficines del Consell de l'Audiovisual de Catalunya al carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona (08017).

 

-12 Retorn dels treballs

Els treballs presentats que no hagin estat escollits pel jurat es conservaran a la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya durant un període de dotze mesos, a comptar de l'endemà de l'acte de lliurament dels XIII Premis el CAC a l'escola, i durant aquest termini, els centres/autors que ho desitgin, els podran recollir. Un cop finalitzi el termini conferit sense que s'hagin retirat els treballs, podran ser destruïts.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt