Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/07/2016

  • Número del document ENS/1986/2016

  • Número de control 16232011

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16232011-2016

Dades del DOGC
  • Número 7190

  • Data 24/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1986/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2016-2017.


L'article 48.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que l'Administració educativa aporta recursos addicionals als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona i la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el centre.

Així mateix, l'article 201.1 de l'esmentada Llei preveu que el Departament d'Ensenyament pot establir un finançament addicional per als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l'equitat i a fer possible el millorament dels resultats educatius. Aquest finançament addicional ha de permetre, en els centres en què s'apliqui, la gratuïtat total de l'horari escolar.

A més, l'article 202 de la mateixa Llei estableix que el Departament, per raons d'oportunitat social, d'equitat o de no-discriminació per raons econòmiques, ha d'establir ajuts i atorgar beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars.

L'Ordre ENS/197/2016, de 15 de juliol, ha aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides (DOGC núm. 7168, de 22.7.2016).

Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, corresponents al curs 2016-2017.

 

-2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/197/2016, de 15 de juliol.

 

-3 Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta subvenció els centres educatius de titularitat privada en els quals concorrin les circumstàncies següents:

a) Tenir subscrit concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria i/o educació especial.

b) Tenir en el conjunt dels ensenyaments objecte de la subvenció un percentatge d'alumnes superior al 10% amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, amb Resolució d'escolarització del director/a dels Serveis Territorials.

 

-4 Sol·licituds i termini de presentació

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds, conjuntament amb la documentació que consta a les bases reguladores, del 17 al 31 d'octubre de 2016, ambdós inclosos, d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

-5 Import i partida pressupostària

5.1 L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.600.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària EN0120 D/488000100/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, o partida equivalent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Aquest import es podrà ampliar, un màxim d'un 10 per cent, per resolució del director general de Centres Concertats i Centres Privats, en funció de la disponibilitat pressupostària.

5.2 Del total de la dotació pressupostària, es destinaran 6.000.000,00 € als centres que tenen concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària i/o educació secundària obligatòria, i 600.000,00 € als centres concertats d'educació especial.

 

-6 Mòduls de subvenció

6.1 Per als centres que tenen concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària i/o educació secundària obligatòria s'estableixen els 3 mòduls de subvenció següents, en funció de la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores:

a) Els centres que hagin obtingut la puntuació més alta (els que tenen un perfil socioeconòmic més baix) tindran una subvenció l'import de la qual és el resultat de multiplicar 8.000,00 € pel nombre d'unitats concertades en els nivells obligatoris i en el segon cicle de l'educació infantil. Aquest mòdul no podrà afectar a més de 10 centres.

b) Els centres que segueixin a continuació de la classificació rebran una subvenció l'import de la qual és el resultat de multiplicar 6.000,00 € pel nombre d'unitats concertades en els nivells obligatoris i en el segon cicle de l'educació infantil. Aquest mòdul no podrà afectar a més de 20 centres.

c) El següent tram de centres rebrà una subvenció l'import de la qual és el resultat de multiplicar 4.000,00 € pel nombre d'unitats concertades en els nivells obligatoris i en el segon cicle de l'educació infantil. Aquest mòdul s'aplicarà als centres corresponents fins a exhaurir la dotació pressupostària establerta.

En cas d'empat, es prioritzaran els centres en funció del percentatge d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides amb Resolució d'escolarització del director/a dels Serveis Territorials.

6.2 Per als centres concertats d'educació especial s'estableixen els 2 mòduls de subvenció següents, en funció de la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores:

a) Els centres que hagin obtingut la puntuació més alta (els que tenen un perfil socioeconòmic més baix) tindran una subvenció l'import de la qual és el resultat de multiplicar 3.000,00 € pel nombre d'unitats concertades. Aquest mòdul no podrà afectar a més de 15 centres.

b) El següent tram de centres rebrà una subvenció l'import de la qual és el resultat de multiplicar 2.000,00 € pel nombre d'unitats concertades. Aquest mòdul s'aplicarà als centres corresponents fins a exhaurir la dotació pressupostària establerta.

En cas d'empat, es prioritzaran els centres en funció del percentatge d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides amb Resolució d'escolarització del director/a dels Serveis Territorials.

 

-7 Resolució

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria al DOGC, i en qualsevol cas durant l'any 2017.

La Resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-8 Justificació

Les entitats beneficiàries han de justificar no més tard del dia 30 de setembre de 2017 l'aplicació de la subvenció atorgada davant la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, aportant la documentació establerta a les bases reguladores d'acord amb l'imprès normalitzat que es pot trobar a la web del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt