Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/07/2016

  • Número del document ENS/1984/2016

  • Número de control 16232013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16232013-2016

Dades del DOGC
  • Número 7190

  • Data 24/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1984/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2016-2017.


L'Ordre ENS/195/2016, de 15 de juliol, ha aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport de centres educatius privats concertats d'educació especial (DOGC núm. 7168, de 22.7.2016).

Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport de centres educatius privats concertats d'educació especial.

Es subvencionen les despeses corresponents al curs escolar 2016-2017.

 

-2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/195/2016, de 15 de juliol.

 

-3 Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els centres educatius privats concertats d'educació especial que prestin els serveis escolars de menjador, esbarjo i/o transport.

 

-4 Sol·licituds i termini de presentació

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds, conjuntament amb la documentació que consta a les bases reguladores, de l'1 al 15 de setembre de 2016, ambdós inclosos, d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

-5 Import i partida pressupostària

L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.553.532,11 euros, amb càrrec a la partida pressupostària EN0120 D/488000100/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, o partida equivalent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Aquest import es podrà ampliar, un màxim d'un 10 per cent, per resolució del director general de Centres Concertats i Centres Privats, en funció de la disponibilitat pressupostària.

 

-6 Mòduls de subvenció

- Monitor de menjador: 3.827,73 euros/curs.

- Monitor d'esbarjo: 3.827,73 euros/curs.

- Monitor de transport: 9.569,31 euros/curs.

 

-7 Resolució

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria, i en qualsevol cas durant l'any 2017.

La Resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-8 Justificació

Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció atorgada davant la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, dins dels terminis i en la forma en què estableix la base reguladora onzena, d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt