Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/07/2016

  • Número del document ENS/1983/2016

  • Número de control 16232014

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16232014-2016

Dades del DOGC
  • Número 7190

  • Data 24/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1983/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.


L'Ordre ENS/194/2016, de 15 de juliol, ha aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social (DOGC núm. 7168, de 22.7.2016).

Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

Es subvenciona el cost del servei d'escolarització corresponent al curs escolar 2015-2016.

 

-2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/194/2016, de 15 de juliol.

 

-3 Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les llars d'infants de titularitat privada que compleixin els requisits específics següents:

- Estar autoritzades pel Departament d'Ensenyament per impartir el primer cicle de l'educació infantil.

- Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre.

- No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre.

- Posseir, tant el director del centre com el personal educador, les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

 

-4 Sol·licituds i termini de presentació

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds, conjuntament amb la documentació que consta a les bases reguladores, de l'1 al 15 de setembre de 2016, ambdós inclosos, d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

-5 Import i partida pressupostària

L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària EN0120 D/480000600/421A del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 o partida equivalent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Aquest import es podrà ampliar, un màxim d'un 10 per cent, per resolució del director general de Centres Concertats i Centres Privats, en funció de la disponibilitat pressupostària.

 

-6 Mòduls de subvenció

-Mòdul general: 300,00 euros per alumne/curs.

-Mòdul específic: 600,00 euros per alumne/curs en el supòsit que més del 25% de l'alumnat escolaritzat a la llar d'infants tingui un grau de disminució superior al 65%.

 

-7 Resolució

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, i en qualsevol cas durant l'any 2017.

La resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-8 Justificació

Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació del fons davant la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, dins del termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució d'atorgament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, aportant la documentació establerta a les bases reguladores d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt