Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/08/2016

  • Número del document TSF/1911/2016

  • Número de control 16215061

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16215061-2016

Dades del DOGC
  • Número 7177

  • Data 04/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.


Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, tot i haver obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de treball, constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció de govern.

En aquest context, l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, estableix la col·laboració amb els ajuntaments i el consells comarcals de Catalunya i les entitats sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de treball a Catalunya, perquè persones joves amb titulació reglada i/o titulació laboral siguin contractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques, durant un període de sis mesos a jornada completa, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 347/320, de 20.12.2013)

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell (DOUE L 347/470, de 20.12.2013);

Vist el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 138/5, de 13.5.2014);

Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatives a les modalitats de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre el instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzematge de les dades (DOUE L 223/7, de 29.7.2014);

Atès que el Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil, determina que, amb l'objectiu d'implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020;

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M9OP001, aprovat per Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció entre d'altres mesures, modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol (BOE núm.252, de 17.10.2014)

Vist l'Acord GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d'actuació per al 2015;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 6914 de 16.07.2015); i el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830 de 13.03.2015);

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

A aquesta Resolució li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


Per tot això,


Resolc


Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per a l'exercici 2016 d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

1.2 El procediment per a la concessió de les subvencions és el procediment reglat d'acord amb la base 10 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.


Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 24.800.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries de l'exercici 2016 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, següents: D/460000104/331E/0000, D/461000104/331E/0000, D/469000104/331E/0000, D/481000104/331E/0000, D/482000104/331E/0000 i D/484000104/331E/0000; amb el desglossament següent: 15.422.000,00 euros destinats als ajuntaments, 3.861.000,00 euros destinats als consells comarcals i 5.500.000,00 euros destinats a les entitats sense ànim de lucre. En funció dels atorgaments de cadascuna de les partides serà possible intercanviar els fons sense comprometre entre elles.

Un cop es resolgui aquesta convocatòria es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, en funció de la seva tipologia, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2016.

Les actuacions previstes en aquesta Resolució són elegibles a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 - 2020, dins de l'Objectiu Temàtic 8, l'Eix Prioritari 5, la Prioritat d'Inversió 8.2, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d'intervenció 103 amb un cofinançament del 91,89%.

2.2 L'import convocat es podrà ampliar mitjançant resolució del director o de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

2.3 La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.4 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat, s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments d'accions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.

2.5 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


Article 3

Entitats beneficiàries

Poden participar en aquesta convocatòria totes les entitats previstes a la base 2 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost:

a) Els ajuntaments de Catalunya

b) Els consells comarcals de Catalunya

c) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya


Article 4

Actuacions i termini d'execució

4.1 D'acord amb la base 4.1 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, es consideraran actuacions subvencionables contractar, en la modalitat de contracte de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa, persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La persona contractada ha de prestar els serveis previstos al contracte en un centre de treball de Catalunya i sota la supervisió d'una persona tutora designada per l'entitat beneficiària, de la qual cosa es deixarà constància mitjançant el sistema d'informació que indiqui la Guia de Prescripcions Tècniques.

4.2 El termini màxim per iniciar les actuacions objecte d'aquesta convocatòria és el 15 de novembre de 2016, aquest inclòs, i la data màxima de finalització és el 15 de maig del 2017.


Article 5

Quantia de les subvencions

El màxim de contractes a subvencionar per a cada tipus d'entitat, una vegada finalitzat els criteris de repartiment d'acord amb la base 11 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost i tal i com estableix la base 5 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost és:

5.1 En cas que l'entitat beneficiària sigui una administració local, el nombre màxim de contractes de treball en pràctiques subvencionables no pot ser superior a 50.

5.2 En cas que l'entitat beneficiaria sigui una entitat sense ànim de lucre, el nombre de contractes de treball en pràctiques subvencionables no pot ser superior a 10 ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una entitat que hagi tingut una plantilla mitjana de fins a una persona contractada, que podrà tenir com a màxim un contracte subvencionat.

5.3 La quantia del mòdul de subvenció al qual fa referència la base 5 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost és d'11.000,00 euros.


Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de setembre de 2016, aquest inclòs.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 8 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.

6.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en la base 8 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.


Article 7

Criteris de repartiment

7.1 Per a les entitats previstes en l'apartat a) de la base 2 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, els valors dels tres rangs i el nombre de mòduls de subvenció als quals fa referència la base 11.1 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'agost, en el criteri segon són:

a) Entitats amb més de 1.000 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori: 30 contractes en pràctiques.

b) Entitats entre 200 i 1000 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori: 10 contractes en pràctiques.

c) Entitats amb menys de 200 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori: 5 contractes en pràctiques.

Queden exclosos les entitats amb menys de 20 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori.

(Font: IDESCAT. Març 2016)

7.2 Per a les entitats previstes en l'apartat b) de la base 2 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, els valors dels tres rangs i el nombre de mòduls de subvenció als quals fa referència la base 11.1 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost en el criteri segon són:

a) Entitats amb més de 4.000 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori: 20 contractes en pràctiques.

b) Entitats entre 1.000 i 4.000 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori: 10 contractes en pràctiques.

c) Entitats amb menys de 1.000 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori: 5 contractes en pràctiques.

(Font: IDESCAT. Març 2016)


Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 12 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.


Article 9

Pagament

9.1 El/la cap del Servei de Programes d'Oportunitats d'Ocupació proposarà el pagament d'acord amb la base 14 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.

9.2 La Subdirecció General de Gestió Econòmica i Patrimoni és l'òrgan que signarà l'ordre de pagament.Disposició final


Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 1 d'agost de 2016


Mercè Garau i Blanes

Directora


Amunt