Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/07/2016

  • Número del document TSF/1910/2016

  • Número de control 16215053

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16215053-2016

Dades del DOGC
  • Número 7177

  • Data 04/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves.


Les persones joves són un dels col·lectius que més han patit i pateixen encara amb més força les conseqüències de l'actual crisi econòmica i financera, amb una taxa d'atur molt superior a la del conjunt de la població. Segons les dades de l'EPA del primer trimestre del 2016, la taxa d'atur juvenil a Catalunya és del 27,80%, (persones joves de 16 a 29 anys).

Aquesta situació, que pot generar greus conseqüències a mig i llarg termini, obliga al Govern de la Generalitat a centrar-se en l'elaboració de polítiques destinades a garantir que aquestes persones joves puguin entrar en el mercat de treball i a treballar àrduament en la promoció i generació de llocs de treball.

L'existència d'un nombre important de persones joves amb manca de qualificació especialitzada, o bé d'aquells coneixements necessaris i específics adequats al que requereix el sector productiu local per a poder cobrir diferents llocs de treball, augmenta el seu període de permanència a l'atur.

Les polítiques actives d'ocupació (PAO) poden facilitar l'entrada o la reincorporació de les persones joves aturades al mercat de treball i mitigar l'impacte de la desocupació juvenil. Una part d'aquestes polítiques, tal i com preveu el programa que regula la present resolució, han de procurar reduir les barreres d'accés al mercat de treball del col·lectiu de persones joves, incentivant a nivell local que els ocupadors contractin a aquest col·lectiu. Es tracta de mesures imprescindibles destinades a augmentar la demanda de treball en èpoques d'escàs creixement, mitjançant programes integrals que fomentin l'ocupació i la creació de llocs de treball.

La naturalesa de les PAO s'ha d'anar adaptant per fer front a un clima econòmic i social diferents i a les noves tendències del mercat de treball. Els enfocaments innovadors són indispensables per a millorar la situació. La majoria de les PAO se centren en intervencions orientades a l'oferta, amb la finalitat de preparar les persones per a l'ocupació, donant poca atenció als requisits dels ocupadors (empresa/sector productiu) i no anticipant-se a les tendències futures del mercat de treball (nous sectors i nous jaciments d'ocupació), la qual cosa limita potencialment que els demandants d'ocupació obtinguin resultats sostenibles més enllà del temps que dura la política.

El Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Jove”, cerca un enfocament diferent, ja que la política activa d'ocupació pren com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa. En funció de les vacants de llocs de treball existents al territori se seleccionen les persones joves més adients per aquells llocs de treball, facilitant la formació específica necessària per a les vacants existents. D'aquesta manera, es posa l'accent en incentivar la demanda en el mercat de treball. Aquest programa desenvoluparà les seves actuacions per a persones joves de 18 a 29 anys d'acord la disposició final dotzena de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social i la Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Direcció General del Treball Autònom, de la

Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, on s'amplia l'edat màxima d'accés al Sistema Nacional de Garantia Juvenil als menors de 30 anys.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ja va incorporar la realització d'aquest programa durant el període 2013-2014 com una nova proposta d'actuació en el marc del pla de xoc contra l'atur juvenil, el Pla “Inserjoves”. Després d'aquesta primera experiència en l'execució del programa, i a la vista dels resultats obtinguts, es va considerar del tot necessari continuar implementant un recurs ocupacional que, com aquest, fomenti l'ocupació i la inserció en el mercat de treball de les persones joves aturades amb una manca de qualificació especifica o adequada als llocs de treball vacants.

En el seu moment, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, innovant en la forma d'elaborar les polítiques d'ocupació, va treballar i escoltar els agents ocupacionals que havien implementat la primera edició del programa per ajustar de forma correcta i adequada la política d'intervenció a les necessitats reals del mercat de treball en cada territori. Aquest diàleg continua i, en el futur, continuarà traduint-se en una millora contínua d'aquesta política.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013);

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC núm. 6914, de 16.07.2015);

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 regulats a la Llei 2/2015, 11 de març, mentre no entrin en vigor els del 2016;

A aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances públiques de Catalunya) (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,


Per tot això,


Resolc:


Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2016 per a la presentació de sol·licituds per a les subvencions previstes als apartats a), b) i c) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

1.2 El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat previst a la base 16 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

1.3 Obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2017 del programa “Fem Ocupació per a Joves” per a la presentació de sol·licituds per a la subvenció prevista a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

1.4 El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat previst a la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.


Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquestes convocatòries són les que preveu l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves” .


Article 3

Aplicació pressupostària i import convocatòria

3.1 El pressupost total destinat a l'execució d'aquest programa és de 10.505.150 euros.

3.2 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s'estableixen als apartats a), b) i c) de base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, és de 7.100.00 euros. Aquesta convocatòria es finança a càrrec de les partides pressupostàries D/460000113/331F/0000, D/461000113/331F/0000, D/469000113/331F/0000, D/481000113/331F/0000, D/482000113/331F/0000 D/484000113/331F/0000, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'exercici pressupostari de l'any 2016.

3.3 L 'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de l'actuació de contractació prevista a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, és de 3.405.150,00 euros. Aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de les partides pressupostàries D/460000114/331F/0000, D/461000114/331F/0000, D/469000114/331F/0000, D/481000114/331F/0000, D/482000114/331F/0000, D/484000114/331F/0000, D/470000114/331F/0000, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'exercici pressupostari de l'any 2017.

3.4. Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya corresponents als anys que afecten a aquestes convocatòries.

3.5 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d'Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

3.6 Les subvencions previstes en l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

La quantitat total d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa no pot superar els 200.000,00 euros en el termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament General d'Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

3.7 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats del programa.

3.8 Els imports màxims destinats a la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria es podran ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

3.9 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.10 La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria anticipada de l'any 2017 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.


Article 4

Persones destinatàries del programa.

D'acord amb la base 2 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, el col·lectiu destinatari del programa les persones joves de 18 a 29 anys en situació d'atur que disposen del títol d'Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d'un Cicle Formatiu de Grau Mig. També podran ser beneficiàries aquelles persones joves que malgrat no disposar d'alguna d'aquestes titulacions, disposen de la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics.


Article 5

Entitats beneficiàries

5.1 Poden ser entitats beneficiàries per a la subvenció de les actuacions indicades en els apartats a) b) i c) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, les entitats previstes a la base 3 a) de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

5.2 Per a la contractació laboral indicada a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, poden ser beneficiàries les entitats contractants previstes a la base 3 b) de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

5.3 Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de reunir els requisits previstos en la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que inclourà la sol·licitud de la subvenció.


Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El període de presentació de sol·licituds per a les entitats promotores per a la realització de les actuacions previstes als apartats a) b) i c) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, serà de l'1 al 15 de setembre de 2016, ambdues dates incloses.

6.2 El termini de presentació de sol·licituds de les entitats contractants per a la realització de l'actuació prevista a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte.

6.3 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

Per aquesta convocatòria, les organitzacions empresarials i sindicals previstes a la base 3.1.b) hauran de presentar les sol·licituds al registre administratiu del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o en qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçades a la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les sol·licituds també s'hauran d'enviar a l'Àrea de Nous Jaciments d'Ocupació i Innovació Social per correu electrònic a l'adreça femocupaciojove.soc@gencat.cat.

6.4 D'acord amb l'apartat 2 de la base 4 i l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de la mencionada Ordre, per desenvolupar l'actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral amb les persones joves participants, per aquesta convocatòria es fixa un mòdul de 655,20 euros.


Article 7

Terminis d'execució del Programa

7.1 El programa tindrà un període d'execució mínim de 15 mesos i s'iniciarà l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció a les entitats promotores del projecte. El programa finalitzarà el 28 de febrer de 2018.

7.2 Les entitats previstes a la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost hauran d'iniciar el programa en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució d'atorgament i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2016.

7.3 Les entitats contractants previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost podran subscriure els contractes de treball objecte de subvenció sempre que hagin estat prèviament seleccionades d'acord amb els criteris que disposa la base 10 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Els contractes de treball previstos a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre s'hauran de realitzar durant el període d'execució del programa i s'hauran de subscriure, obligatòriament, com a data màxima, 6 mesos abans de la finalització del programa.

 

Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 16 i 17 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 de juliol de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

Amunt