Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 29/07/2016

  • Número del document TSF/0212/2016

  • Número de control 16215055

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16215055-2016

Dades del DOGC
  • Número 7177

  • Data 04/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves.


L'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa "Fem Ocupació per a Joves” (DOGC núm. 6939, de 20.8.2015), s'emmarca dins del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

En el preàmbul i en la part dispositiva d'aquesta Ordre s'establia que les actuacions previstes en la convocatòria de 2015 i anticipada del 2016, eren elegibles mitjançant el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90PO01, del Fons Social Europeu per al període 2014- 2020, en el marc de l'eix prioritari 5 relatiu a la integració sostenible en el mercat de treball dels joves desocupats.

D'acord amb les bases 2.3 i 8.4 de l'annex 1 de l'Ordre esmentada, les persones joves que participin en el Programa havien d'inscriure's en el Registre d'Informació de la Garantia Juvenil i, per tant, havien de complir els requisits previstos a la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficàcia.

Atès que la convocatòria a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves” estaran finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d'Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, procedeix modificar les bases regulades d'aquest Programa previstes a l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;


Ordeno:


Article 1

Modificar l'apartat 3 de la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, que queda redactat de la següent manera:

“2.3 Les persones joves que participin en el Programa han d'inscriure's en el Registre d'Informació de la Garantia Juvenil i, per tant, hauran de complir els requisits previstos a la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficàcia.

En el supòsit que les subvencions previstes en la convocatòria corresponent estiguin finançades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d'Ocupació, i amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o cofinançada amb càrrec a altres fons, no serà d'aplicació l'obligatorietat de què les persones joves de 18 a 29 anys destinatàries de les actuacions hagin d'inscriure's en el Registre d'Informació de la Garantia Juvenil, ni el compliment dels requisits de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, ni el que disposa el paràgraf anterior i tampoc el paràgraf 3 de la base 8.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. “


Article 2

Afegir una disposició addicional quarta a l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, amb el contingut següent:

“Disposició addicional quarta

En el supòsit que les subvencions previstes en la convocatòria corresponent estiguin finançades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d'Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o cofinançada amb càrrec a altres fons, no serà d'aplicació les obligacions contingudes en la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre relatives al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) i vinculades al cofinançament de les actuacions previstes per part de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020 i en concret, els apartats r), s), t) i u); la base 21 d'indicadors, pel que fa a l'esment de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu; i la base 29 en tot allò que faci referència a l'adopció de mesures de publicitat i informació en cas de cofinançament per part de l'FSE.”Disposició addicional

Aquesta Ordre s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa concreta d'aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.Disposició transitòria

Les actuacions iniciades abans de l'entrada en vigor d'aquesta modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, es tramitaran i resoldran d'acord amb la normativa vigent a la data de la seva iniciació.Disposició final primera

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

La Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dictarà, mitjançant resolució, les convocatòries d'aquestes subvencions.Disposició final segona

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 29 de juliol de 2016


Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies


Amunt