Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/08/2016

  • Número del document TSF/1912/2016

  • Número de control 16215056

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16215056-2016

Dades del DOGC
  • Número 7177

  • Data 04/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació.


A Catalunya, d'acord amb les dades de l'EPA del primer trimestre 2016 (Font: Idescat), la taxa d'atur juvenil és del 37,62%, per tant, actualment hi ha més de 93.600 persones joves de 16 a 24 anys a Catalunya que es troben sense feina.

Aquestes xifres d'atur combinades amb els baixos nivells educatius i de competències comporten un risc creixent d'exclusió social de les persones joves. Per aquest motiu, tot i que les xifres d'atur juvenil han baixat en relació amb l'any anterior, cal continuar fent polítiques adreçades a aquest col·lectiu, ja que, no fer-ho comportarà un major risc de cronificació d'aquesta desocupació, uns nivells més baixos d'ingressos futurs o la pèrdua de capital humà, que és el principal factor de riquesa d'un país.

La Unió Europea té com a objectiu prioritari ajudar a les persones joves a entrar i romandre al mercat de treball, així com adquirir i desenvolupar les competències necessàries. Des de fa anys la Comissió Europea lluita contra l'atur juvenil i per la inclusió social dels joves amb mesures, estratègies i recomanacions als Estats membres que en l'actual context de crisi econòmica cal accelerar i prioritzar.

El Programa Joves per l'ocupació, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, és regula a l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost. És un programa innovador de suport a l'experiència pràctica de persones joves desocupades, que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

El col·lectiu destinatari del programa són les persones joves desocupades entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions comuns relatives als Fons Estructurals i d'Inversió Europeus i les disposicions generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió i al Fons Marítim i de Pesca i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell (DOUE L347, de 20.12.2013);

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'FSE i que deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell (DOUE L347, de 20.12.2013);

Vist el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L138/5, de 13.5.2014);

Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatives a les modalitats de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzemen de les dades. (DOUE L 223/7, de 29.7.2014);

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, entre altres mesures, modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, NºCCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu;

Atès l'Acord de Govern, Acord GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova el “Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013);

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC núm. 6914, de 16.07.2015);

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 i el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 regulats a la Llei 2/2015, 11 de març, mentre no entrin en vigor els del 2016;

A aquesta Resolució li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir les convocatòries corresponents a l'any 2016 i l'anticipada per a l'any 2017 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació.

 

Article 2

Convocatòria per a l'any 2016

2.1 S'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la presentació de sol·licituds per a les subvencions previstes als apartats a), b) i c) de la base 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost.

2.2 Les entitats que poden sol·licitar aquestes subvencions són les entitats locals previstes a la base 4.1 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

2.3 El procediment de concessió de subvencions és el de concurrència competitiva.

 

Article 3

Convocatòria anticipada per a l'any 2017

3.1 S'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2017 per a la presentació de sol·licituds per a les subvencions previstes als apartats d) de la base 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost.

3.2 Les entitats que poden sol·licitar aquestes subvencions són les empreses i entitats sense afany de lucre previstes a la base 4.2 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

3.3 El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat.

 

Article 4

Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquestes convocatòries són les que preveu l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació (DOGC núm. 6680, d'6.8.2014), modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost. (DOGC núm. 6933, d'12.8.2015).

 

Article 5

Aplicació pressupostària i els imports convocats

5.1 El pressupost total destinat a l'execució d'aquest programa és de 13.552.970 euros. La dotació d'aquesta convocatòria estarà condicionada a l'efectiva autorització per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

5.2 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s'estableixen als apartats a), b) i c) de la base 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, és d'11.996.330,00 euros. Aquesta convocatòria es finança amb càrrec de les partides pressupostàries D/460000100/331F/0000, D/461000100/331F/0000, D/469000100/331F/0000, D/481000100/331F/0000, D/482000100/331F/0000 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'exercici pressupostari de l'any 2016 fins a un import de 9.597.064,00 euros. El pressupost corresponent a l'exercici 2018 serà de 2.399.266,00 euros amb càrrec a les mateixes partides pressupostàries.

5.3 L 'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de l'actuació de contractació prevista a l'apartat d) de la base 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, és d'1.556.640,00 euros. Aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec de les partides pressupostàries D/460000100/331F/0000, D/461000100/331F/0000, D/469000100/331F/0000, D/470000100/331F/0000, D/481000100/331F/0000, D/482000100/331F/0000 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'exercici pressupostari de l'any 2017 per un import de 435.859,20 euros. El pressupost corresponent a l'exercici 2018 serà d' 1.120.780,80 euros amb càrrec a les mateixes partides pressupostàries.

5.4. Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya corresponents als anys que afecten aquestes convocatòries.

5.5 Les actuacions previstes a l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, realitzades amb persones joves menors de 25 anys podran ser elegibles mitjançant el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90PO01, del Fons Social Europeu per al període 2014-2020, en el marc l'eix 1 de Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral, amb una taxa de cofinançament del 50%. La resta de pressupost serà cofinançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.6 Els ajuts previstos en l'apartat d) de la base 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

La quantitat total d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa no pot superar els 200.000,00 euros en el termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament General d'Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

5.7 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podran ser modificats en atenció al desenvolupament i les necessitats del programa.

5.8 Els imports màxims destinats a la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria es podran ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.9 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.10 La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria anticipada del 2017 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

 

Article 6

Persones destinatàries del programa.

D'acord amb la base 3 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, el col·lectiu destinatari del programa seran les persones joves de 16 a 24 anys amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius. En virtut de la Llei 25/2015, de 28 de juliol s'amplia a les persones joves de 25 anys.

Igualment poden ser destinatàries les persones menors de 30 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Article 7

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de reunir els requisits previstos en la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que inclourà la sol·licitud de la subvenció

 

Article 8

Sol·licituds i termini de presentació

8.1 El període de presentació de sol·licituds de les entitats locals per a la realització de les actuacions previstes en els apartats a), b) i c) de la base 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, serà del 15 al 30 de setembre de 2016, ambdues dates incloses.

8.2 El termini de presentació de sol·licituds de les empreses seleccionades per a la realització de l'actuació prevista a l'apartat d) de la base 10.1 d) de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte.

8.3 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans als quals fa referència l'article 7 de l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, que modifica totalment la base 15 de l'Ordre EMO/251/2014,de 4 d'agost.

8.4 D'acord amb l'apartat 2.3 de l'annex 4 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, modificat per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost per desenvolupar l'actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral amb les persones joves, per aquesta convocatòria es fixa un mòdul de 655,20 euros.

 

Article 9

Terminis d'execució del programa

9.1 Les entitats locals hauran d'iniciar el programa, en el termini d'un mes des de la resolució d'atorgament i, en tot cas, fins el 31 de desembre de 2016, aquest inclòs. El programa finalitzarà el 31 de març de 2018.

9.2 Les empreses podran subscriure els contractes objecte de subvenció, una vegada s'hagi iniciat el programa, i sempre que el/la tutor/a de l'entitat local hagi definit l'itinerari professional de la persona jove en funció de les seves competències i perfil professional. Els contractes de treball s'hauran de realitzar durant el període d'execució del programa i s'hauran de subscriure, com a màxim, abans de 6 mesos de la finalització d'aquest.

 

Article 10

Criteris de valoració

10.1 Els criteris de valoració per a la concessió de les subvencions a les entitats locals beneficiàries previstes a la base 4.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost són els següents:

a) Entitat local sol·licitant i entitats locals col·laboradores: capacitat i solvència tècnica, experiència i recursos humans i tècnics (20 punts).

b) Justificació del projecte que ha de respondre a la diagnosi realitzada i a les necessitats del territori on incideix el projecte (15 punts).

c) Qualitat tècnica del projecte: pla de treball, descripció detallada de les accions proposades, previsió d'inserció laboral i dels resultats esperats. Establiment de mecanismes de coordinació amb altres agents públics o privats del territori per a la derivació de joves al projecte. El projecte haurà de garantir l'aplicació d'igualtat de tracte entre homes i dones (25 punts).

d) Cooperació i coordinació amb altres entitats públiques del territori per a la implementació de les diferents accions d'un mateix projecte. Aquest s'haurà d'adequar a un model de cooperació al territori on la participació i el suport d'aquests agents haurà d'estar acreditat documentalment (15 punts).

e) Valoració de l'atur registrat: resultat del quocient entre l'atur registrat de joves entre 16 i 24 anys (mitjana anual) i la població total jove entre 16 i 24 anys en l'àmbit territorial d'actuació del projecte (10 punts).

f) Valoració de l'execució dels projectes realitzats per les entitats sol·licitants en anteriors convocatòries del “Programa Joves per l'ocupació”. A les entitats que presentin sol·licitud per primera vegada se'ls aplicarà una mesura correctora amb una puntuació de 7 punts (15 punts).

En la valoració dels projectes es tindrà en compte la priorització de les accions formatives formulades per l'entitat local en la sol·licitud presentada i també es podrà proposar la denegació parcial de determinades accions que no es considerin necessàries per a l'execució del projecte.

10.2 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà aplicar mecanismes correctors per a què, d'acord amb la disponibilitat pressupostària, en la implementació d'aquest programa ocupacional s'asseguri l'equilibri territorial. En aquest sentit, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà modificar l'àmbit territorial d'actuació i/o reduir el nombre de participants sol·licitats.

Un cop els projectes hagin obtingut una puntuació d'acord amb els criteris de valoració previstos en aquesta resolució, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya analitzarà la distribució territorial per comarques. S'aplicaran els mecanismes correctors en funció de la puntuació obtinguda per cada projecte (qualitat tècnica), nombre de projectes presentats al territori (recursos ocupacionals que es preveuen implementar a la comarca) i la taxa d'atur registrat.

10.3 D'acord amb la base 17.3 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, la puntuació mínima per accedir a la fase de concurs serà de 50 punts. En funció de la puntuació obtinguda en cada projecte, s'aplicaran els següents percentatges de disminució del nombre de joves sol·licitat:

Als projectes que hagin obtingut una puntuació entre 75 i 100 punts no se'ls aplicarà cap percentatge de reducció del nombre de joves sol·licitat.

Als projectes que hagin obtingut una puntuació entre 74 i 60 punts s'aplicarà un percentatge de reducció fins al 35% del nombre de joves sol·licitat.

Als projectes que hagin obtingut una puntuació entre 59 i 50 punts s'aplicarà un percentatge de reducció fins al 60% del nombre de joves sol·licitat.

 

Article 11

Òrgan competent, resolució de les subvencions i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 17, per a les entitats locals, i a la base 19 per a les empreses i entitats sense afany de lucre, de l'annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

Amunt