Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 01/08/2016

  • Número del document TSF/0213/2016

  • Número de control 16215054

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16215054-2016

Dades del DOGC
  • Número 7177

  • Data 04/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.


L'Estratègia Europa 2020 ha establert com a prioritat de la Unió un creixement sobre la base del coneixement sostenible i integrador. Aquesta darrera prioritat inclou una major cohesió social i territorial i un alt nivell d'ocupació. Dins de les mesures proposades és clau habilitar les persones per adquirir noves qualificacions i adaptar-se a les noves condicions i als canvis potencials de la seva carrera professional.

Per fer front a la preocupant situació de desocupació juvenil, el Parlament Europeu ha emès la Resolució, de 24 de maig de 2012, sobre Iniciativa d'Oportunitats per a la Joventut, per lluitar contra l'atur juvenil.

El Consell Europeu, en les conclusions sobre el marc financer plurianual de 8 de febrer de 2013, ha decidit crear una Iniciativa sobre l'Ocupació Juvenil, amb una dotació de 6.000 milions d'euros per al període 2014-2020, per recolzar les mesures establertes en el paquet d'Ocupació Juvenil proposat per la Comissió el 5 de desembre de 2012 i, en particular, la Garantia Juvenil.

En l'àmbit estatal, el Pla Nacional d'implantació de la Garantia Juvenil, que determina que amb l'objectiu d'implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020.

Posteriorment, la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, regula, entre d'altres extrems, la creació del fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procés d'atenció a les persones joves inscrites (BOE núm. 252, de 17 d'octubre de 2014).

La Generalitat de Catalunya ha elaborat, al seu torn, un document de Bases per a l'estratègia d'ocupació Juvenil a Catalunya entès com el marc de referència que conté el context Europeu i de l'Estat, la diagnosi de les persones joves NOEF (persones joves que no estan ocupades ni en processos d'educació o formació) a Catalunya, el finançament que es destina a la Garantia a Catalunya, la programació per anualitats, l'operativa de la posada en marxa, el funcionament, el seguiment i l'avaluació de la Garantia Juvenil.

Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, o que han abandonat prematurament el sistema educatiu i que es troben sense feina i sense millorar la seva formació constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció de govern.

En aquest context s'estableix en col·laboració amb els ajuntaments, el consells comarcals de Catalunya i entitats sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de treball a Catalunya, unes bases que tenen la pretensió que durant un període de sis mesos a jornada complerta persones amb títol o certificat de professionalitat que els capacita per a la pràctica professional siguin contractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques que ha de servir per adquirir aptituds i desenvolupament professional, a més a més, aquest període ha d'estar sota la supervisió d'un tutor o tutora que ha de deixar constància – via informe- de la progressió i/o desenvolupament de la persona en el lloc de treball.

La subvenció regulada en aquesta Ordre és un instrument que té per objecte establir les bases de les subvencions per a la contractació en pràctiques de joves que tinguin els requisits que exigeix la modalitat contractual en pràctiques ( Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació), previst a la cartera de programes i serveis del Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya.

Els contractes en pràctiques en les entitats de persones joves beneficiaries de la Garantia Juvenil faciliten l'exercici pràctics dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com a la formació laboral.

Tanmateix s'estableix que les entitats beneficiaries han d'informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objecte de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu – Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil – per al període 2014-2020, d'acord amb les instruccions i/o requeriments que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya faci a les entitats.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, Núm. CCI2014ES05M90P001, aprovat per Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció entre d'altres mesures modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol;

Vist el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores de les subvencions que tenen per objecte incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. Les bases reguladores es detallen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

Aquesta Ordre s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa concreta d'aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

 

Disposició final primera

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre i a dictar mitjançant resolució les convocatòries d'aquestes subvencions.

 

 

Disposició final segona

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions per incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, mitjançant un mòdul de subvenció per contracte, l'import del qual es determina a cada convocatòria.

Aquesta actuació contribueix a assolir el resultat següent definit per l'objectiu específic del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020: fomentar la contractació a través dels ajuts salarials i altres tipus de mesures adreçades a que els ocupadors creïn noves oportunitats als joves.

 

Base 2

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les entitats següents:

a) Els ajuntaments de Catalunya,

b) Els consells comarcals de Catalunya,

c) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

Cada convocatòria determina les entitats que hi poden participar: a), b) i/o c).

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

3.1 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Disposar de capacitat tècnica i econòmica per executar les actuacions subvencionables.

b) Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril , i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, per aquelles persones beneficiàries que siguin empreses amb 50 o més persones treballadores.

c) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

e) Complir amb l'obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles persones beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores.

f) Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la llei 17/2015, del 21 de juliol , d'igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.

g) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) No estar sancionades, amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en l'article 46 i 46 bis del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social sempre i quan la sanció sigui ferma i vigent.

i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

j) Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En cas d'empreses amb més de dos-centes cinquanta persones treballadores i aquelles el conveni col·lectiu de les quals ho estableixi hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat d'acord amb el que estableixen l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007 , de 22 de març i l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) No haver estat sancionades en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

l) Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

m) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

n) En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

o) En cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

p) En cas de fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

q) Tenir acreditat, mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que les persones que treballen per l'entitat beneficiària i que en l'exercici de les seves funcions tenen contacte habitual amb menors, no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor .

r) Complir amb l'obligació que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que les persones beneficiàries siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

s) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar en relació a aquesta Ordre.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de l'ajut.

 

Base 4

Actuacions subvencionables i persones destinatàries

4.1 Es consideraran actuacions subvencionables contractar, en la modalitat de contracte de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa, persones beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La persona destinatària ha de prestar els serveis previstos al contracte en un centre de treball de Catalunya i sota la supervisió d'una persona tutora designada per l'entitat beneficiària, de la qual cosa es deixarà constància mitjançant el sistema d'informació que indiqui la Guia de prescripcions tècniques.

El termini d'execució dels contractes es determina a cada convocatòria.

4.2. Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats, a més de ser beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, han d'acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents , o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s'han de mantenir i poder acreditar a la data immediatament anterior a l'inici del contracte.

 

Base 5

Quantia

La quantia màxima de la subvenció és la resultant d'aplicar els criteris de repartiment previstos a la base 11 de l'annex d'aquesta Ordre. Cada convocatòria determina el màxim de contractes a subvencionar per a cada tipus d'entitat.

La quantia del mòdul de subvenció al qual fa referència la base 11 de l'annex d'aquesta Ordre, es determina a cada convocatòria i equival a la realització d'un contracte de treball.

 

Base 6

Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Són obligacions generals de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu i la finalitat, realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en la forma i termini que s'estableix a la base 17 de l'annex d'aquesta Ordre.

b) En cas d'administracions públiques, si escau, formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en cas que l'entitat beneficiaria sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit expressament en la norma que els crea o en els seus estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix l'article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 279, de 16.11.2011). Aquesta informació s'ha de comunicar amb l'inici de les actuacions objecte de subvenció.

c) Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de l'activitat, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en aquestes bases.

d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys a comptar des de la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de subvenció, tret que aquest termini s'interrompi per una actuació de l'administració de rescabalament dels fons percebuts.

En cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

e) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

g) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària i en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució.

j) Complir amb les obligacions que es determinen en la base 24 de l'annex d'aquesta Ordre en relació a la publicitat de les subvencions.

k) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

l) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses i, si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu, segons s'indica a l'imprès de sol.licitud.

m) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

n) Complir amb les indicacions que determinin les guies i les instruccions que s'esmenten i desenvolupin aquesta Ordre, pels diferents àmbits de gestió i que es publiquin al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

o) Acceptar la seva inclusió en la llista de persones beneficiàries publicada d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

p) Informar dels indicadors d'execució i de resultats, tant comuns com específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi l'òrgan competent.

q) Les entitats beneficiàries i altres tercers relacionats amb l'objecte dels projectes subvencionats, han de col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel FSE.

r) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor , en cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació d'acreditar mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

s) Les entitats beneficiàries han de verificar el compliment dels requisits per participar d'acord amb les característiques del programa, i d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, complir amb l'obligació de recopilar les dades de les persones participants, la custòdia de la fitxa de participant amb les mesures de seguretat corresponents i la garantia en la tramesa de les dades.

t) Procedir a la recerca i selecció de les persones a contractar i, prèviament a la contractació, presentar a l'oficina de Treball la llista de llocs de treball a cobrir i de les persones seleccionades.

u) Verificats per part de l'oficina de Treball el compliment dels requisits establerts a la base 4.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i vinculades les persones seleccionades a la corresponent oferta d'ocupació, formalitzar els contractes de treball i comunicar-los a Contrat@, a partir de la data d'inici del contracte, incloent en la comunicació l'identificador de l'oferta de treball corresponent.

v) En cas que la persona contractada no superi el període de prova, formalitzar un nou contracte de treball en pràctiques de sis mesos en les condicions previstes en aquestes bases reguladores, sempre que no es superin els terminis d'execució establerts a la corresponent convocatòria. En aquest supòsit, només és subvencionable el nou contracte de treball.

w) Una vegada iniciades totes les contractacions corresponents a la resolució d'atorgament de la subvenció, informar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, els contractes formalitzats, mitjançant el lliurament de:

- Certificat d'inici de les actuacions.

- Relació dels contractes formalitzats.

- Còpia dels contractes de treball i dels documents d'alta a la Seguretat Social (IDC) de cada persona treballadora.

- Pla de pràctiques amb assignació del personal de tutoria de cada persona contractada.

Aquesta informació s'ha d'efectuar com a màxim, 10 dies després de finalitzar el termini per iniciar les actuacions.

x) Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d'acord amb la modalitat del contracte, emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los les mesures adequades per a la seva adequada protecció, garantir l'aplicació d'igualtat de tracte entre homes i dones, així com dels principis d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible, així com tots els requisits previstos a la base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i qualsevol altra obligació legal o reglamentària, que els pugui afectar.

 

Base 7

Subcontractació

No es poden subcontractar les actuacions previstes en aquesta Ordre.

 

Base 8

Sol·licituds i documentació

8.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits ), i a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

8.2 Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, tret que la convocatòria especifiqui altra cosa.

8.3 Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica).

8.4 Les persones sol.licitants s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

8.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents.

No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

En qualsevol cas, la Seu ha de facilitar tan aviat com sigui possible a qui ho sol·liciti l'accés a l'evidència electrònica que justifiqui l'abast temporal de la interrupció del funcionament, als efectes oportuns.

8.6 En cada convocatòria es podran establir els llocs i la forma de presentació de les sol·licituds per a les diferents entitats sol·licitants.

8.7 La sol·licitud inclourà el nombre de contractes de treball en la modalitat de pràctiques que l'entitat beneficiària pretén executar, la quantia de l'ajut que es sol.licita i la declaració responsable relativa al compliment dels requisits i obligacions recollits en la base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

8.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8.9 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i a l'Oficina de Gestió Empresarial per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també es consultarà les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la consulta al Registre d'entitats, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres.

En el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta de les dades identificatives de la persona signant que presenta la sol.licitud , i en cas de no autoritzar-ho, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

8.10 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

a) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprovarà d'ofici.

No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat beneficiària representada.

b) En cas que no s'hagi presentat amb anterioritat o es vulguin modificar les dades consignades, full de domiciliació bancària degudament emplenat d'acord amb el model del Departament d'Economia i Hisenda apartat de serveis i tràmits, disponible a l'adreça (http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/).

c) Les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial, en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

8.11 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.

 

Base 9

Inadmissió i desistiment

9.1 L' incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

9. 2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 de l'annex d'aquesta Ordre o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.

9.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment i l'òrgan instructor ha d'acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

9.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1),

sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el termini d'un mes a comptar de la publicació o notificació.

 

Base 10

Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és reglat.

10.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona titular de la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació.

10.3 Un cop examinades les sol·licituds i aplicats els criteris de repartiment de les subvencions previstos a la base 11 de l'annex d'aquesta Ordre, l'òrgan instructor formularà proposta de resolució d'atorgament a l'òrgan concedent. Aquesta proposta de concessió contindrà la llista d'entitats sol·licitants proposades per ser beneficiàries de les subvencions i hi estarà detallat l'aplicació dels criteris de repartiment.

10.4 D'acord amb l'article 92.2.g) bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà dur a terme una reducció parcial o total de la subvenció, abans que es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 11

Criteris de repartiment

11.1 Per a les entitats previstes en els apartats a) i b) de la base 2 de l'annex d'aquesta Ordre, el procediment de repartiment de les subvencions serà el següent, amb la limitació del nombre de contractes sol·licitats per cada entitat i la limitació del nombre màxim de contractes establerta a la base 5 de l'annex d'aquesta Ordre.

Primer. Es proposarà, per a cada sol·licitud admesa a tràmit, la concessió d'una subvenció per l'import corresponent al mòdul de subvenció d'un contracte establert a la convocatòria.

Segon. Si aplicat el criteri anterior, resta dotació pressupostària, s'ordenaran les entitats sol·licitants segons l'atur registrat de persones menors de 30 anys en el seu territori (Font: IDESCAT. Març 2016) de més a menys i s'agruparan en tres rangs d'acord amb els valors determinats en la convocatòria, excloent les entitats que l'atur registrat de les persones menors de 30 anys del territori que representen, sigui inferior al mínim determinat en la convocatòria.

A les entitats sol·licitants en el primer rang es proposarà afegir a l'import assignat per l'aplicació del criteri primer, tantes vegades el mòdul de subvenció d'un contracte segons es determini en la convocatòria; a les entitats del segon rang es proposarà afegir a l'import assignat per l'aplicació del criteri primer, tantes vegades el mòdul de subvenció d'un contracte segons es determini en la convocatòria, i a les entitats del tercer rang es proposarà afegir a l'import assignat per l'aplicació del criteri primer, tantes vegades el mòdul de subvenció d'un contracte segons es determini en la convocatòria. Aquest criteri s'aplica seguint l'ordre de més a menys esmentat i s'interromp si s'esgota la dotació pressupostària.

Tercer. Si aplicat el criteri anterior, resta dotació pressupostària, es proposarà afegir a l'import assignat a cada sol.licitud per l'aplicació dels criteris primer i segon, una vegada el mòdul de subvenció d'un contracte establert en la convocatòria. Aquest criteri s'aplica a les sol.licituds seguint l'ordre de més a menys esmentat corresponents als tres rangs i s'interromp si s'esgota la dotació pressupostària. Si una vegada aplicat, resta dotació pressupostària, es repeteix l'assignació d'una vegada el mòdul de subvenció d'un contracte tantes vegades com sigui necessari fins esgotar la dotació pressupostària.

11.2 Per a les entitats previstes en l'apartat c) de la base 2.1 de l'annex d'aquesta Ordre, el procediment serà el següent.

Les sol·licituds s'ordenaran per la data de presentació al registre electrònic i es proposarà, per a cada sol·licitud admesa a tràmit, començant per la més antiga, la concessió d'una subvenció per l'import corresponent al mòdul de subvenció establert a la convocatòria multiplicat pel nombre de contractes indicats a la sol.licitud, amb la limitació del nombre màxim de contractes prevista a la base 5 de l'annex d'aquesta Ordre fins esgotar la dotació pressupostària.

En cas que s'hagi de fer un requeriment per manca d'informació o documentació essencial de la sol·licitud, es perdrà l'ordre de prelació de presentació. En aquest supòsit, la data de la presentació de la informació o la documentació requerida, serà la que s'utilitzarà per ordenar la sol·licitud per data de presentació.

11.3 En cas que l'entitat sol·licitant no hagi formalitzat la totalitat dels contractes subvencionats per resolució d'una sol·licitud de la convocatòria anterior, es resta el nombre de contractes no formalitzats de la convocatòria anterior, al nombre de contractes resultant de l'aplicació dels criteris previstos en els apartats anteriors. L'import corresponent es concedirà a la resta d'entitats aplicant els criteris d'aquesta base.

 

Base 12

Resolució i notificació

12.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de persona titular de la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació.

12.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria.

12.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de l'entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i les contractacions a realitzar i la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció.

12.4 Aquesta resolució es notificarà entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.5 En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de indicat en la base 12.2 de l'annex d'aquesta Ordre, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

12.6 La resolució d'atorgament o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu com, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres subvencions en exercicis futurs.

 

Base 13

Publicitat de les subvencions atorgades

13.1 Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l'exposició de la seva relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), i al portal de la transparència (http://transparencia.gencat.cat). En cas que l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

En el supòsit d'actuacions cofinançades per l'FSE-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, i d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s'informa que la llista de entitats beneficiàries es publicarà en un portal d'Internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.

 

Base 14

Pagament

14.1 Prèviament al pagament, la Subdirecció general de Gestió Econòmica i Patrimoni, comprovarà d'ofici si la entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En cas que l'entitat beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

14.2 L'ordenació del pagament es realitzarà de la manera següent:

El pagament es farà mitjançant bestreta del 100% i s'estableix com a garantia la retenció del 20% en el moment del pagament de la bestreta.

La bestreta es pagarà un cop s'hagi presentat el certificat d'inici de les actuacions. El 20% restant retingut, en el moment que es comprovi la documentació prevista a la base 17.3 de l'annex d'aquesta Ordre.

14.3 La convocatòria determina l'òrgan que signa la proposta de pagament.

 

Base 15

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

15.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos en aquestes bases, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament.

15.2 L'entitat beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 16

Indicadors

La direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya establirà els mitjans i els terminis pel registre d'informació de les dades, de manera estandarditzada i sistematitzada, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu per al període 2014-2020, la Conferència sectorial d'Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE- i al mateix Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El registre haurà de realitzar-se com a mínim trimestralment.

 

Base 17

Justificació

17.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015).

En el supòsit d'actuacions cofinançades per l'FSE-Iniciativa d'Ocupació Juvenil la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determini la norma estatal relativa a les despeses subvencionables.

17.2 Un cop finalitzades les actuacions, l'entitat beneficiària haurà de presentar la justificació de la subvenció corresponent a cada contracte. La modalitat de justificació serà per mòduls.

La quantia del mòdul és la prevista a la base 5 de l'annex d'aquesta Ordre i la unitat física considerada com a mòdul és cadascun dels contractes formalitzats.

17.3 Contingut de la justificació

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació subvencionada, amb el contingut següent:

a) Relació dels contractes formalitzats amb la identificació de la persona treballadora, de la persona tutora i del lloc de treball ocupat.

b) Còpia del certificat que, d'acord amb la modalitat del contracte, el representant de l'empresa ha d'expedir a la persona treballadora on hi consti la durada de les pràctiques, el lloc de treball ocupat i les tasques principals realitzades, amb el comprovant original de recepció per part de cada persona treballadora destinatària dels contractes subvencionats.

c) Explicació de les mesures plantejades per l'entitat beneficiària en el conjunt de les contractacions, respecte a la igualtat de gènere i la protecció i millora del medi ambient i l'acreditació del compliment de l'obligació de donar publicitat prevista a la base 24 de l'annex d'aquesta Ordre.

2. Una memòria econòmica dels contractes realitzats, aplicant el sistema de simplificació de barems estàndard de costos unitaris de l'article 67.1 del Reglament (UE) 1303/2013 de Disposicions Comuns, amb el contingut següent:

a) Declaració de l'entitat beneficiària, indicant, per a cada contracte formalitzat, la data d'inici i la data de finalització de la relació laboral, la durada en dies i la quantia de la subvenció calculada aplicant el mòdul de subvenció previst a la base 5 de l'annex d'aquesta Ordre. Si la durada realitzada del contracte ha estat inferior a la prevista en la seva signatura, s'aplicarà el mòdul de subvenció corregit segons el previst a la base 20.4 b) de l'annex d'aquesta Ordre.

b) Còpia del document de baixa a la Seguretat Social de cada contracte.

c) En cas que el contracte s'hagi rescindit abans de la durada establerta en la base 4 de l'annex d'aquesta Ordre document que n'acrediti la causa.

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.

Les actuacions que tenen el cost unitari com a modalitat de finançament queden acreditades amb la comprovació de la realització efectiva de l'acció i el compliment dels resultats al qual estan vinculats, mitjançant les conclusions del procés de verificació in situ del projecte i de la verificació de les memòries previstes en aquesta base.

17.4 Termini i lloc de presentació

Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini d'un mes a comptar de la finalització del darrer contracte formalitzat amb càrrec a la subvenció davant del Servei de Control i Justificació Econòmica.

17.5 L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Base 18

Verificació de les accions subvencionables

18.1 Les actuacions de verificació per part de la Subdirecció general de Verificació i Supervisió de les accions subvencionables seran de dos tipus:

a. Verificacions administratives

Tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que aquesta està suportada pels corresponents documents justificatius, i garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats beneficiàries estiguin suportades per documentació justificativa.

b. Verificacions in situ o sobre el terreny

Tenen per objecte comprovar l'efectiva realització de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions de les persones beneficiàries.

Les verificacions sobre el terreny s'efectuaran durant la realització de l'acció subvencionada.

18.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Base 19

Control de les accions subvencionables

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 20

Revocació

20.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l'incompliment i la falsetat en la declaració dels requisits previstos a la base 3 de l'annex d'aquesta Ordre.

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida hauran d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

20.3 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació d'una quantia inferior a l'atorgada inicialment, implicaran l'inici d'un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l'import subvencionat i el reintegrament parcial, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitat pagada (bestreta) amb els interessos de demora corresponents.

20.4 Els criteris i fórmules que s'aplicaran per calcular els imports a revocar són els següents:

a) En cas que no es formalitzin la totalitat dels contractes de treball establerts a la resolució d'atorgament, es redueix la subvenció per l'import del mòdul de subvenció de cada contracte no formalitzat.

b) En cas que es rescindeixin els contractes abans de la data prevista, per causes alienes a l'entitat, s'aplica una correcció en el mòdul de subvenció ajustant-lo a la durada realitzada,mitjançant les operacions següents:

Número de dies treballats/182= Y (amb dos decimals, arrodonit a la fracció superior).

Mòdul de subvenció x Y= Mòdul de subvenció corregit.

Si la causa és imputable a l'entitat beneficiària, suposa la revocació total de l'import del mòdul de subvenció.

20.5 En compliment del que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'iniciar els processos de revocació quan escaigui. Resten exclosos els supòsits de revocacions que impliquin el reintegrament d'un import inferior a 60 euros.

 

Base 21

Renúncia

21.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

21.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

 

Base 22

Règim de compatibilitat dels ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat , llevat de la reducció de la quota empresarial de la Seguretat Social prevista en la modalitat del contracte de treball.

 

Base 23

Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els capítols II i VI del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'Ordre Social, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

Base 24

Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària

24.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s'estableix a la base 6 de l'annex d'aquesta Ordre, sobre les obligacions de les entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

24.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions són les següents:

- Fons de finançament públic.

- Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.

4.3 L'entitat beneficiària també haurà d'adoptar les mesures següents de publicitat i informació relatives al Cofinançament de l'FSE:

- En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, haurà d'incloure l'emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea, una referència al Fons Social Europeu i a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

- Durant la realització de l'operació, haurà d'informar al públic del cofinançament de l'actuació, en el seu espai web, si en disposa,i mitjançant un cartell visible pel públic, de mida A3 mínim.

- En el cas que de l'operació se'n derivi la realització de treballs de construcció i que la contribució pública superi els 500.000 euros, en el termini de tres mesos a partir de la finalització de l'execució, haurà de col·locar un cartell de mida significativa, que informi al públic del cofinançament.

- Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 28 de juliol, de la Comissió.

- S'haurà d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, si l'ajut es cofinancia per l'eix 5 del POEJ en el contracte de treball, certificat de les pràctiques emès pel representant de l'empresa i en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada.

 

Base 25

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposa la normativa pressupostària de la Generalitat de Catalunya, així com altra normativa comunitària, estatal i autonòmica que pugui ser d'aplicació.

 

Base 26

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer “Base de dades de subvencions i ajuts” de l'Ordre TRE/199/2010, de 12 de març, de creació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, modificada per l'Ordre EMO/229/2014, de 17 de juliol, de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament d'Empresa i Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és la Subdirecció general de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a aquest òrgan administratiu responsable del fitxer, al carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona, adreça electrònica: subdireccio.pao.soc@gencat.cat

Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008). Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Ordre. En especial, adoptarà les mesures adients per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

Amunt