Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2016

  • Número del document CLT/1895/2016

  • Número de control 16211028

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-16211028-2016

Dades del DOGC
  • Número 7175

  • Data 02/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1895/2016, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 20 de juliol de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 20 de juliol de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de juliol de 2016

 

Pau Villòria i Sistach

President del Consell d'Administració

 

 

Acord

de 20 de juliol de 2016, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques, que s'adjunten en annex.

Aquestes bases específiques complementen tot el que estableix la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.

2. Derogar les bases publicades mitjançant l'annex de la Resolució CLT/1758/2015, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques.

 

 

Annex

 

—1 Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales privades de teatre de Catalunya dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional.

2. L'exhibició s'ha d'haver dut a terme durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, la qual s'estén entre l'1 de setembre de l'any anterior al de la concessió de la subvenció i el 31 d'agost de l'any de la concessió.

3. Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, ja siguin persones físiques o jurídiques, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.

2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.

3. Poden optar-hi les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin una sala de teatre de titularitat pública de Catalunya que programin exclusivament espectacles d'arts escèniques destinades a públic infantil i juvenil. Queden excloses les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin equipaments públics que tinguin com a destinació ser ateneu o centre cívic.

 

—3 Requisits i condicions

1. Per optar a aquestes subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s'estableixen a continuació:

a) Requisit de representacions exhibides:

a.1) Haver exhibit un mínim de 200 representacions d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, o de 60 representacions en un mateix teatre de les altres localitats de Catalunya durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció.

a.2) En el cas que es produeixi un canvi d'ubicació del teatre dins del període que estableix la base 1.2), s'han d'haver exhibit, en el còmput global de la vella i la nova ubicació, un mínim de 150 representacions d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, o de 45 representacions en un mateix teatre de les altres localitats de Catalunya durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció. En aquest cas, la persona sol·licitant ha d'acreditar la continuïtat del projecte mitjançant el manteniment de la direcció artística i de l'equip tècnic i de gestió.

a.3) En el cas que un percentatge de representacions no inferior al 20% de la programació total de la temporada es destini a noves escenes, s'han d'haver exhibit un mínim de 140 representacions d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, o de 42 representacions en un mateix teatre de les altres localitats de Catalunya durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció.

Als efectes d'aquestes bases s'entén per noves escenes els nous llenguatges d'arts escèniques contemporanis que no pertanyen al teatre, la dansa i el circ.

b) Haver exhibit, durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, un percentatge de representacions en català o aranès no inferior al 50% de la programació total de la temporada.

c) Tenir dret a obtenir una subvenció de, com a mínim, 1.000,00 euros, d'acord amb la fórmula de càlcul que estableix la base 4.

d) Tenir un resultat de dèficit d'explotació durant la temporada de l'any anterior al de la concessió de la subvenció. Als efectes d'aquestes bases, s'entén que s'ha produït dèficit d'explotació quan les despeses d'explotació a què es refereix la base 4.2 són superiors als ingressos d'explotació definits a la base 4.3.

e) Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

—4 Quantia

1. La quantia de la subvenció és equivalent al dèficit d'explotació (despeses d'explotació menys ingressos d'explotació) durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, multiplicat pel nombre de representacions exhibides de les produccions amb el suport de les entitats adscrites al Departament de Cultura i dividit pel nombre de representacions totals de la sala, fetes durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció.

 

nre. de representacions amb suport del DC           

 Ajut = (Despeses d'explotació – ingressos d'explotació) X  ------------------------------------------------

nre. de representacions totals de la sala             

 

En tot cas, l'import de la subvenció no pot ser superior al 75% del dèficit d'explotació.

En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i la disponibilitat pressupostària, no sigui possible subvencionar les quanties esmentades, aquestes s'han de reduir proporcionalment, tenint en compte que l'import de la subvenció no pot ser superior a 110.000,00 euros un cop aplicada la reducció proporcional.

2. Les despeses d'explotació són les despeses subvencionables descrites a la base 5.

3. Els ingressos d'explotació són els generats per:

a) Recaptació de taquilla neta. Es considera taquilla neta la recaptació de taquilla un cop descomptat l'IVA, i restant a aquest import:

a.1) Els drets abonats a les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

a.2) Les comissions de venda generades per empreses de ticketing, fins a un màxim del 4%. A efectes d'aquestes bases, s'entén per empreses de ticketing, les plataformes intermediàries en la venda d'entrades.

b) Altres ajuts públics destinats a la programació d'arts escèniques, concedits durant l'any de concessió de la subvenció. Si l'ajut a l'empresa d'arts escèniques integra altres conceptes, conjuntament amb la programació d'arts escèniques, de manera que no sigui possible determinar quina part de la subvenció s'ha concedit per a la programació, s'ha d'imputar l'ajut atorgat amb una reducció del 50%.

En cap cas no computen com a ingressos d'explotació els derivats de patrocinis ni de gires de produccions pròpies, ni els ingressos generats pel lloguer de la sala a un tercer, durant el període subvencionable.

4. Pel que fa al nombre de representacions amb suport de les entitats adscrites al Departament de Cultura, es consideren:

a) Aquelles representacions d'espectacles que han tingut suport a la producció de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) o de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) en forma de subvenció o d'aportació reintegrable durant l'any de concessió de la subvenció i els tres anys anteriors, i que no hagin estat revocats totalment. Aquesta dada es comprova d'ofici per l'òrgan d'instrucció. En cap cas no es consideren les representacions que han rebut suport a l'exhibició ni les que s'ha dut a terme per un tercer que hagi llogat la sala.

b) Aquelles representacions d'espectacles produïts o coproduïts durant l'any de concessió de la subvenció i els tres anys anteriors, per:

b1) Equipaments integrats al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), festivals públics, residències en centres de creació públics amb suport de l'OSIC. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per residència tots aquells projectes escollits per convocatòria pública amb comissió de selecció que facin una estada de creació, producció, assaig o tècnica en el centre de creació durant un període mínim de 7 dies, que no és necessari que siguin consecutius.

b2) Els cinc mercats següents: Fira Tàrrega; la Mostra d'Igualada; Fira de Teatre Infantil i Juvenil; Trapezi de Reus; Fira del Circ de Catalunya; Festival Sismògraf; Fira Mediterrània de Manresa.

5. Pel que fa al nombre de representacions totals de la sala, només s'accepten aquelles representacions d'arts escèniques fetes durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, fixant el seu topall en 300 funcions per a sales situades a la ciutat de Barcelona, i 100 a la resta de Catalunya.

En cap cas no es computen les representacions de mostres i festivals en un mateix teatre, amb suport de l'OSIC mitjançant les línies d'ajut a activitats de teatre, dansa i circ de caràcter professional, ni els concerts de música, ni les representacions sense taquilla, ni les representacions dutes a terme per un tercer que hagi llogat la sala.

6. Addicionalment a la subvenció esmentada, s'estableixen incentius per a la programació d'espectacles de determinades companyies.

A) Les companyies han de complir les característiques següents:

a) Ser empresa, física o jurídica, o entitat privada sense ànim de lucre.

b) Haver estrenat a Catalunya com a mínim un espectacle durant les tres temporades anteriors a la de l'any de concessió de la subvenció en una sala que hagi programat un mínim de 200 representacions d'arts escèniques de caràcter professional a la ciutat de Barcelona, o de 60 representacions en els teatres de les altres localitats de Catalunya.

c) Haver fet un mínim de 15 representacions a Catalunya en català durant les tres temporades anteriors a la de l'any de concessió de la subvenció.

d) Tenir una facturació anual inferior a 100.000,00 euros (no inclou premis).

e) Haver estrenat la nova producció esmentada a l'apartat 6.C.a) d'aquesta base a la sala del sol·licitant de l'ajut, durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció.

Queden excloses les companyies que hagin rebut suport pluriennal de l'ICEC a la producció de muntatges teatrals concrets de caràcter professional que inclogui l'any de concessió de la subvenció.

B. Els incentius consisteixen en:

a) Una subvenció addicional de 3.000,00 euros per cada companyia acollida, amb un límit de 2 companyies diferents per sala.

b) Les representacions corresponents a les companyies descrites a l'apartat 6.A, i que compleixen els requisits que estableix l'apartat 6.C, tenen també la consideració de representacions amb el suport de les entitats adscrites al Departament de Cultura, i computen doble en la fórmula de càlcul de l'ajut que estableix l'apartat 1, únicament durant el període mínim que estableix la lletra C, apartat a).

Per a posteriors representacions de les que estableix la lletra C, apartat a) en la mateixa sala, altres sales o altres temporades, les representacions es computen únicament com a representacions amb suport de les entitats adscrites al Departament de Cultura, sense computar el doble en la fórmula de càlcul de l'ajut.

C. Per accedir als incentius que estableix la lletra B, el sol·licitant ha d'acreditar haver programat les produccions de les companyies amb les condicions següents:

a) En el cas d'espectacles de teatre, haver exhibit una nova producció durant un període mínim de 3 setmanes, amb un mínim de 15 representacions, per a les sales de la ciutat de Barcelona, i durant un mínim de dos dies, amb un mínim tres representacions per a les sales de la resta de Catalunya. En el cas d'espectacles de dansa i circ, haver exhibit la producció amb un mínim de tres representacions per a les sales de la ciutat de Barcelona, i amb un mínim de dues representacions per a les sales de la resta de Catalunya.

Aquest requisit no s'exigeix si el sol·licitant ha subscrit un acord amb la companyia segons el qual, i únicament degut a una baixa ocupació, ambdues parts es veuen obligades a finalitzar el període d'exhibició abans del que s'havia establert. En aquest cas, únicament es computen les representacions efectivament fetes a efectes de la fórmula per calcular la subvenció i per determinar la liquidació de taquilla.

b) Haver assumit les despeses fetes en comunicació.

c) Haver proporcionat els recursos i personal tècnics necessaris pactats amb la companyia per complir la fitxa tècnica, el muntatge, el desmuntatge i els assajos. La sala ha d'haver aportat el personal tècnic necessari per a la realització de les representacions.

d) Haver assegurat la neteja i el manteniment de l'espai de representació.

e) Haver assegurat a la companyia, com a mínim, el 60% de la recaptació de taquilla neta, i un caixet mínim de 2.400,00 euros sense incloure impostos, per a un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, i de 1.200 euros sense incloure impostos per a un mateix teatre de la resta de Catalunya.

 

—5 Despeses subvencionables

1. Únicament es consideren despeses subvencionables les d'explotació de la totalitat d'espectacles d'arts escèniques fets en un mateix teatre, generades per:

a) Despeses de personal de l'empresa sol·licitant (personal de sala, taquiller, tècnic, regidor, director artístic, gerència, administratiu, producció, comunicació, entre d'altres).

La quantia màxima subvencionable s'estableix d'acord amb els topalls següents:

Teatre de menys de 100 butaques: 80.000,00 euros.

Teatre de 101 a 250 butaques: 100.000,00 euros.

Teatre de 251 a 400 butaques: 145.000,00 euros.

Teatre de 401 a 700 butaques: 190.000,00 euros.

Teatre de 701 a 1.100 butaques: 225.000,00 euros.

Teatre de més de 1.100 butaques: 250.000,000 euros.

b) Despeses d'estructura (lloguer, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives, auditoria, fungibles, entre d'altres).

En cap cas es considera despesa subvencionable l'impost sobre béns immobles.

En cas que el sol·licitant ostenti la propietat de la sala, si la lloga a un tercer durant un període de la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, no computen ni els ingressos ni les despeses que assumeixi el sol·licitant durant el període de lloguer.

La quantia màxima subvencionable s'estableix d'acord amb els topalls següents:

Teatre de menys de 100 butaques: 70.000,00 euros.

Teatre de 101 a 250 butaques: 85.000,00 euros.

Teatre de 251 a 400 butaques: 180.000,00 euros.

Teatre de 401 a 700 butaques: 350.000,00 euros.

Teatre de 701 a 1.100 butaques: 425.000,00 euros.

Teatre de més de 1.100 butaques: 475.000,00 euros.

c) Despeses de comunicació externes (disseny gràfic, fotografia i vídeo, reproducció d'elements promocionals, distribució, campanya als mitjans de comunicació, documentació premsa, relacions públiques i publicitat).

La quantia màxima subvencionable s'estableix d'acord amb els topalls següents:

Teatre de menys de 100 butaques: 20.000,00 euros.

Teatre de 101 a 250 butaques: 35.000,00 euros.

Teatre de 251 a 400 butaques: 70.000,00 euros.

Teatre de 401 a 700 butaques: 125.000,00 euros.

Teatre de 701 a 1.100 butaques: 175.000,00 euros.

Teatre de més de 1.100 butaques: 210.000,00 euros.

d) Despeses de contractació de les companyies (sous, dietes, allotjament, caixets o liquidació de taquilla).

e) Amortització de les produccions pròpies del sol·licitant. Es considera despesa subvencionable el 19,25% del pressupost de les produccions pròpies del sol·licitant o coproduccions que hagin rebut suport pluriennal de l'ICEC a la producció de muntatges teatrals concrets de caràcter professional que inclogui l'any de concessió de la subvenció, i projectes que hagin rebut subvenció de l'ICEC per a la producció de teatre per a un muntatge en concret.

Als efectes d'aquestes bases el nombre de butaques és equivalent a la mitjana de l'aforament del teatre (aforament total dels espectacles d'arts escèniques dividit pel nombre de representacions de la programació total de la temporada).

En cas que el teatre disposi de més d'una sala, la mitjana de l'aforament del teatre és la suma de la mitjana de l'aforament de cadascuna de les sales.

2. Totes les despeses anteriorment exposades són imputables, sempre que no hagin estat subvencionades per l'ICEC o l'OSIC en altres línies d'ajuts, tret de la despesa indicada a la lletra e) de l'apartat 1.

3. Si un mateix teatre ha exhibit, durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, un percentatge de representacions d'espectacles d'arts escèniques de caràcter professional inferior al 80% de la programació total de la temporada, la quantia màxima subvencionable es calcula d'acord amb els topalls que estableix l'apartat 1, multiplicat pel percentatge de representacions d'espectacles d'arts escèniques de caràcter professional de la programació total de la temporada.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Les declaracions responsables que consten al formulari de sol·licitud:

a.1) De mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

a.2) De complir amb el pagament dels drets d'autor.

a.3) De disposar de la documentació que acrediti el títol de la sala de què es disposi (propietat, arrendament, concessió administrativa o usdefruit), degudament inscrit, si és el cas, en el Registre de la Propietat.

a.4) En cas que el sol·licitant sigui propietari de la sala, de no haver-la llogat durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció. Si l'ha llogat durant un període de la temporada, cal explicitar-ho i establir-ne la durada.

b) Qüestionari d'informació econòmica de l'activitat duta a terme durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, segons model de l'ICEC.

c) Programació completa d'arts escèniques, segons model de l'ICEC, de la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, indicant l'aforament i el compliment de requisits de programació establerts a les bases 3.1.a) i 3.1.b).

d) Full de liquidació de taquilla de les produccions alienes o producció pròpia, si escau, programades durant la temporada anterior a l'any de concessió de la subvenció, d'acord amb la base 4.3.a).

e) Si un mateix teatre ha exhibit, durant la temporada de l'any anterior al de concessió de la subvenció, un percentatge de representacions d'espectacles d'arts escèniques de caràcter professional inferior al 80% de la programació total de la temporada:

Declaració signada indicant el percentatge de representacions d'arts escèniques de caràcter professional de la programació total de la temporada.

f) En cas d'optar als incentius que estableix la base 4.6:

f.1) Declaració signada pel representant legal de la companyia de compliment de la base 4.6.A).

f.2) Declaració signada conjuntament pel sol·licitant i el representant legal de la companyia, segons la qual s'han complert les condicions que estableix la base 4.6.C.

f.3) Pla de comunicació i material promocional editat.

f.4) Si escau, acord signat amb la companyia per excepcionar el compliment del requisit que estableix la base 4.6.C.a).

 

—7 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

 

—8 Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

En el moment en què es publiqui la proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts a les persones interessades, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.5, la documentació que acrediti el títol de la sala de què es disposi (propietat, arrendament, concessió administrativa o usdefruit), degudament inscrit, si és el cas, en el Registre de la Propietat.

 

—9 Pagament

Les subvencions es paguen en dos abonaments:

a) El primer pagament, que consisteix en un 80% de l'import total de la subvenció, es tramita a partir de la seva concessió. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per al seu abonament no s'exigeix la prestació de garantia.

b) El segon pagament, que consisteix en un 20% de l'import total de la subvenció, es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l'any posterior al de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari presentar la documentació justificativa que preveu la base 10.

 

—10 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu a l'Àrea de les Arts Escèniques de l'ICEC, com a màxim, el 15 de gener de l'any posterior al de concessió de la subvenció.

2. Les persones beneficiàries han de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció en funció de l'import de subvenció rebut, d'acord amb les modalitats de compte justificatiu que estableix la base general 16, apartats 2 i 3.

 

—11 Modificació de la resolució

Si la desviació entre la quantia resultant de la fórmula que estableix el punt 1 de la base 4, sense la possible reducció proporcional, i la que li hauria correspost d'acord amb el compte justificatiu que exigeix la base 10 i en aplicació de la fórmula que estableix la base 4 no excedeix del 10% no comporta la reducció de la subvenció. En qualsevol cas s'ha de garantir que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut.

 

—12 Revocació

A més de les causes de revocació de les subvencions que preveu la base general 19, l'Institut Català de les Empreses Culturals pot revocar les subvencions en cas d'incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

Amunt