Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 19/07/2016

  • Número de control 16203004

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-16203004-2016

Dades del DOGC
  • Número 7171

  • Data 27/07/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 19 de juliol de 2016, sobre una resolució referent a l'aprovació del projecte de traçat "Millora general. Nou ramal de l'autopista C-32, Blanes - Lloret de Mar. Tram: Tordera - Lloret de Mar" (clau: TA-NC-93024.2-A2).


El conseller de Territori i Sostenibilitat, en virtut de les atribucions que li confereix l'article 19.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, ha adoptat el dia 18 de juliol de 2016 la resolució següent:

 

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de traçat “Millora general. Nou ramal de l'autopista C-32, Blanes – Lloret de Mar. Tram: Tordera – Lloret de Mar” (clau: TA-NC-93024.2-A2).

 

SEGON.- Incloure dintre dels projectes constructius que han de desenvolupar el projecte de traçat “Millora general. Nou ramal de l'autopista C-32, Blanes – Lloret de Mar. Tram: Tordera – Lloret de Mar”(clau: TA-NC-93024.2-A2) les següents prescripcions:

   1. Incorporar les condicions establertes a l'Acord de la Ponència Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals, de 9 de desembre de 2014, sobre la vigència de la declaració d'impacte ambiental del projecte de Autopista Blanes-Lloret de Mar. Nou itinerari. Tram: Tordera-Blanes-Lloret de Mar".

   2. Incorporar les condicions tècniques esmentades a l'informe de 22 de maig de 2015 de l'Agència Catalana de l'Aigua llevat aquelles de que són competència de la Comissió Mixta de Concertació i Control, les quals seran complimentades dintre del seu desenvolupament ordinari, i posteriorment comunicades a l'Agència Catalana de l'Aigua un cop resoltes per aquest òrgan de control de l'Administració.

   3. Incorporar les condicions establertes a l'informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de data 3 de juliol de 2015, i en especial pel que fa a les condicions de prevenció d'incendis especificades en els decrets 64/1995, de 7 de març, i 130/1998, de 12 de maig.

   4. Incorporar les condicions establertes a l'informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data 16 de juliol de 2015, i en especial pel que fa a les condicions d'execució de les obres en relació amb la prevenció d'incendis així com a les especies vegetals utilitzades en les restauracions vegetals.

   5. Incorporar un estudi acústic, per determinar la necessitat o no d'implantació de mesures correctores pels receptors més pròxim a la nova carretera, d'acord amb la legislació vigent en matèria de contaminació acústica (Llei 16/2002, de 28 de juny). Aquest estudi es tornarà a repetir un cop transcorreguts 6 mesos des de la posada en servei de la nova infraestructura per comprovar la validesa del mateix, i de les mesures i/o actuacions adoptades al respecte.

   6. Modificar la relació de béns i drets afectats de l'annex d'expropiacions del projecte de traçat per introduir tots els canvis de titularitat que s'han posat de manifest com a conseqüència de l'audiència pública.

   7. Introduir en la relació de béns i drets afectats de l'annex d'expropiacions del projecte de traçat tots els arrendataris de les finques així com els elements auxiliars afectats existents a les mateixes com ara: pous, instal·lacions de reg, etc... que s'han posat de manifest com a conseqüència de l'audiència pública.

   8. Garantir durant l'execució de les obres del nou ramal els accessos a totes les edificacions afectades.

   9. Garantir durant l'execució de les obres del nou ramal els accessos a totes les finques afectades llevat dels restes de finca que per les seves reduïdes dimensions o altres condicionants siguin expropiades en la seva totalitat.

   10. Delimitar durant l'execució de les obres del nou ramal les zones afectades per aquestes així com les relatives a les ocupacions temporals, de manera coordinada amb el procediment expropiatori.

   11. Prolongar els camins laterals al nou ramal necessaris per tal de garantir els accessos finals a totes les finques afectades per les obres llevat dels restes de finca que per les seves reduïdes dimensions o altres condicionants siguin expropiades en la seva totalitat.

   12. Disposar en els camins eixos 2 i 3 una secció de ferm tipus 4231, d'acord amb la Instrucció de Carreteres 6.1–I.C., seccions de ferm, del Ministeri de Foment.

   13. Eliminar l'ocupació temporal de la finca T-012 per tal de fer compatible el nou ramal de l'autopista amb la Estació Depuradora d'Aigua Residual de Sant Daniel.

   14. Estudiar com a possibles abocadors les finques T-002 i T-003 així com la resta de les parcel·les situades al voltant de les rieres de Sant Daniel i Salomó.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; així com l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la rebuda de la notificació o publicació al DOGC, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que preveu l'article 116 de la Llei 30/1992 esmentada i els articles 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la rebuda de la notificació o publicació al DOGC, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini d'un mes sense que es dicti resolució expressa i, que en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos següents, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Pel que fa a les Administracions Públiques, poden formular el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació al DOGC o des de la seva notificació. Aquest requeriment s'entendrà rebutjat si no és contestat dins el més següent a la presentació.

En el supòsit de l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rep la comunicació de l'acord exprés o des de l'endemà del dia en què s'entén rebutjat presumptament.

 

Barcelona, 19 de juliol de 2016

 

F. Xavier Flores Garcia

Director general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre

 

Amunt