Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 05/07/2016

  • Número de control 16187067

  • Organisme emissor Ajuntament de Navarcles

    CVE CVE-DOGC-A-16187067-2016

Dades del DOGC
  • Número 7159

  • Data 11/07/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles.


Per mitjà d'aquest Anunci es fa públic el conveni aprovat per la Junta de Govern Local de data 5 d'abril de 2016 entre aquest Ajuntament i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles que té per objecte l'establiment d'un marc de col.laboració permanent entre l'Ajuntament de Navarcles i l'AVPC NVC en tots els àmbits i qüestions d'interès per ambdues parts i, especialment, el que fa referència a les actuacions i activitats preventives i d'emergència previstes en els pactes d'aquest conveni, el text del qual es transcriu a continuació:

 

Navarcles, 29 d'abril de 2016

 

REUNITS

D'una part l'Il-Im, Sr Llorenç Ferrer Alòs, amb DNI “···” actuant com Alcalde de l'Ajuntament de Navarcles i assistit per la Secretària de la Corporació Montserrat Sensat i Borràs.

I d'altra part el Sr. Jose Manuel Garcia De La Torre, President de l'Associació de Protecció Civil de Navarcles, en endavant “AVPC NVC”.

Ambdós plenament capacitats i mútuament és reconeixen per a l'atorgament del present Conveni de Col·laboració.

 

ACTUEN

El primer, en nom i representació de l'Ajuntament de Navarcles, facultat per acord de la Junta de Govern de data 5 d'abril de 2016

El segon en nom i representació de l'associació AVPC NVC, entitat sense ànim de lucre inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero: 56005, amb seu social a carrer Creueta,49 amb C.I.F: “···” que acredita amb la documentació adjunta, i facultat per la signatura d'aquest conveni atès l'acord d'AVPC NVC amb data 19 de novembre de 2014.

Les parts es reconeixen la capacitat legal per aquest acte i

 

EXPOSEN

1. Que les activitats preventives i d'emergència en l'àmbit de protecció civil que desenvolupen els voluntaris de l'AVPC NVC són reconegudes per l'Ajuntament de Navarcles no només pel valor intrínsec que suposa sinó pel fet que contribueix significativament al bon desenvolupament de diferents actes culturals, esportius, en prevenció d'emergències i de situacions de greu risc, per les persones i bens en el terme municipal de Navarcles .

2. Que l'AVPC NVC va ser reconeguda com a entitat amb vinculació a l'ajuntament de Navarcles en sessió del Ple de la Corporació de data 29 de setembre de 2015.

3. L'objecte del present conveni és l'establiment d'un marc de col·laboració permanent entre l'Ajuntament de Navarcles i l'AVPC NVC en tots els àmbits i qüestions d'interès per amb dues parts i, especialment, el que fa referència a les actuacions i activitats preventives i d'emergències previstes en els pactes d'aquest conveni.

A la vista d'aquest antecedents i atesos llurs respectius interessos, les parts convenen subscriure el present conveni que se subjectarà expressament als següents.

 

PACTES

1. L'AVPC NVC estarà ubicada a l'edifici de la Brigada Municipal (C/ Creueta n. 49) compartint-lo amb l'ADF Navarcles de forma temporal.

 

COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT DE NAVARCLES

2. Seran a càrrec de l'Ajuntament de Navarcles les següents despeses:

- Totes les despeses pròpies del local: consums, energia elèctrica, aigua, telèfon, l'assegurança del local

- Telèfons mòbils utilitzats per la prestació del servei.

- Pòlisses d'assegurances amb àmbit a tot Catalunya:

  - d'accidents, per aquells que es produeixin durant les activitats en que participin els voluntaris, que comprengui indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa temporal o permanent, defunció i assistència sanitària.

  - de responsabilitat civil per les activitats en què participin. L'assegurança cobrirà un màxim de 10 voluntaris.

      - Les despeses de la responsabilitat civil obligatòria dels vehicles posats a disposició , assegurances , impostos de circulació , les revisions periòdiques de ITV, combustible, de les reparacions dels mateixos i del manteniment periòdic per que estiguin en perfecte estat de funcionament i amb tota la documentació dels mateixos en regla.

      - Les despeses de les revisions tècniques periòdiques de material per exemple: emissores fixes i portàtils, repetidors, bateries, material sanitari electrònic, llanternes, motobombes, grups - generadors elèctrics, etc...)

      - La reposició del vestuari quan aquest estigui deteriorat previ lliurament de l'antic vestuari i sotmès a la disponibilitat pressupostària

      - Material sanitari

L'Ajuntament de Navarcles assumirà aquestes despeses fins a un cost total anual de 3.000€

 

COMPROMISOS PER PART DE L'AVPC NVC

3.-Compromisos de l'AVPC NVC:

- El compliment de les disposicions legals que l'afectin i de forma especial del contingut del RAVPCC (Reglament de les Associacions de voluntaris de Protecció Civil de Catalunya)

- La creació i manteniment d' una Associació de Voluntaris de Protecció Civil segons el que disposa la secció 5ª del RAVPCC

- L'assistència del voluntariat de protecció civil a les actuacions de protecció civil concertades així com la mobilització del voluntariat en cas de ser necessari per risc o sinistre sobrevingut

- L'aprofitament per part del voluntariat de les activitat formatives

- La correcta conservació i manteniment dels locals, mitjans materials i/o tècnics i recursos en general, la utilització dels quals li sigui facilitada.

- Els telèfons mòbils no s'utilitzaran per usos personals.

 

3.-L'AVPC NVC s'obliga a no utilitzar mitjans i recursos no autoritzats per l'Ajuntament en les activitats i serveis en què participi i s'obliga a seguir les instruccions de l'Ajuntament pel que fa a l'ús de material i instal·lacions.

 

4.-L'AVPC NVC canalitzarà la seva relació amb l'Ajuntament a través de l'Oficina que gestioni el Servei de Protecció Civil Municipal- i seguirà en tot moment les instruccions que s'emetin per part de les autoritats municipals i per part dels responsables tècnics d'aquest servei. A aquests efectes l'AVPC NVC designarà un interlocutor per les relacions amb l'Ajuntament

 

5.-L'AVPC NVC s'obliga a no col·laborar en tasques o activitats de protecció civil no autoritzades per l'Ajuntament de Navarcles i a centrar exclusivament la seva activitat en la col·laboració amb la protecció civil municipal.

 

6.-L'AVPC NVC s'obliga a prestar sense cap càrrec els serveis de col·laboració que s'esmenten a continuació a requeriment de l'Ajuntament. La participació en activitats requerirà sempre el coneixement i autorització de -l'Oficina gestioni el Servei de Protecció Civil Municipal-; es durà a terme seguint les instruccions d'aquesta i en col·laboració operativa amb els serveis competents en cada cas.

- la coordinació de l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins del municipi

- la sensibilització de la població respecte dels riscs que els puguin afectar

- les activitats formatives i divulgatives

- el suport en l'elaboració, la implantació o el manteniment dels plans de protecció civil

- l'atenció de les situacions d'emergència que puguin afectar el municipi desenvolupant les actuacions que els correspongui segons la planificació de protecció civil municipal

- l'atenció a damnificats i les tasques de rehabilitació, en el seu cas.

- suport als vigilants municipals en l'ordenació del trànsit i aparcaments en esdeveniments de molta afluència que complementaran les feines de protecció.

- la vigilància preventiva davant de riscs amb caràcter previ a l'activació del plans de protecció civil corresponents

- el desenvolupament de tasques preventives en activitats socioculturals o esportives i concentracions humanes, que seguidament es relacionen:

 

1 Serveis preventius en actes de cultura popular i tradicional com:

  1. Arribada dels Reis Mags

  2. Festa de Sant Antoni

  3. Trobada de gegants i sardanes

  4. Festa Major d'Hivern

  5. Carnestoltes

  6. Monacàlia

  7. Trobada Moto-club Navarcles

  8. Festa Major d'Estiu

  9. Altres que se'ls requereixi

 

2. Serveis preventius en activitats esportives com:

  1. Caminada ADN

  2. Selènika

  3. La Navarclina

  4. Altres que se'ls requereixi

 

3. Participació en operatius d'emergència:

  1. Emergències en casos de situacions en greu risc, de catàstrofes naturals i climatològiques

  2. Recerca de persones perdudes.

Els serveis de col·laboració els prestarà a través de la Unitat de Voluntaris que l'AVPC NVC ha de crear i mantenir.

 

7.- L'AVPC NVC informarà al Servei de Protecció Civil Municipal- de quantes incidències puguin succeir amb ocasió de les activitats en què participin.

 

8.- Pel departament que gestioni el Servei de Protecció Civil Municipal- es podran formular les instruccions necessàries de funcionament.

 

9.- Qualsevol altre Servei que en matèria de prevenció que pugui sol·licitar el Departament municipal corresponent, per no estar inclòs en el calendari anual d'activitats que s'acordi per les dues parts. Aquests serveis es demanaren per escrit dirigit a la Junta Directiva de l'Associació amb un mínim de 15 dies abans de la data del servei en qüestió.

 

VEHICLE, MATERIAL I EQUIPS INVENTARIABLES

10. Els vehicles de l'AVPC NVC es guardaran dintre de la zona habilitada per tal fi a les dependències de l'Ajuntament de Navarcles. L'Ajuntament concretarà quins vehicles es poden disposar per poder cobrir el servei.

En cas que es demostri negligència en la utilització dels vehicles l'Associació es farà càrrec dels danys produïts per aquesta situació.

1. Quan, per la raó que sigui, els vehicles o materials tingui que fer desplaçaments fora del terme municipal de Navarcles, serà sempre amb l'autorització dels responsables “Junta Directiva” de l'AVPC NVC o de l'Autoritat Municipal corresponent a l'Ajuntament de Navarcles.

2. L'AVPC NVC, podrà utilitzar en cas de necessitat altres vehicles propietat de l'Ajuntament, sempre amb l'autorització prèvia dels seus responsables procedint a la seva devolució un cop utilitzat.

3. L'Ajuntament de Navarcles autoritza als membres de l'AVPC NVC a la utilització de forma exclusiva a una freqüencial de ràdio entre les assignades al Municipi de Navarcles i també a la utilització d'un repetidor de l'Ajuntament de Navarcles.

4. En cas de pèrdua, deteriorament o robatori d'algun dels elements i sempre que no sigui com a conseqüència d'una negligència, l'AVPC NVC ho comunicarà per escrit a l'Ajuntament de Navarcles per estudiar la seva reparació o possible reposició, aquestes seran a càrrec de l'Ajuntament de Navarcles si hi ha disposició pressupostària.

5. L'AVPC NVC, podrà utilitzar en cas de necessitat altres materials d'intervenció propietat de l'Ajuntament sempre amb l'autorització prèvia dels seus responsables procedint a la seva devolució un cop finalitzat. L'ús d'algun material propietat de l'Ajuntament de Navarcles podrà suposar un desgast o deteriorament del mateix (per exemple: equips de transmissions , extintors, sepiolita, cinta de bal.lizar, etc...), el cost del qual es farà càrrec l'Ajuntament de Navarcles. En cas de negligència se'n farà càrrec l'Associació.

 

DIETES I INDEMNITZACIONS

6. Els voluntaris no percebran dietes de forma sistemàtica, no obstant en situacions excepcionals i prèvia autorització per part de l'autoritat municipal corresponent, les voluntaris concertats es podran percebre dietes pels conceptes següents: 5 euros esmorzar, 12 euros dinar i 10 euros sopar.

 

SUBVENCIÓ

7. L'Ajuntament de Navarcles atorgarà a l'AVPC NVC una subvenció 2.000 euros a fi de sufragar les següents despeses:

- Despeses pròpies de funcionament de l'entitat com poden ser:

1. Equips de protecció i prevenció, ulleres protectores, guants, protectors de sorolls, etc...

2. Combustible per a motobombes, generadors, etc...

3. Material d'oficina arxivadors, fulls, carpetes, bolígrafs, etc...

4. Material que es pugui necessitar en cas d'emergència, botes d'aigua, piles, bateries, etc...

5. Material per les ràdios, funda protectora per l'aigua, auriculars, micròfons, etc...

6. Qualsevol altre material, activitat o despesa de conservació, manteniment i/o subministrament que pugui sorgir durant l'exercici.

Aquest import serà lliurat íntegrament amb caràcter de bestreta, a l'inici de cada exercici.

L'AVPC NVC haurà de justificar les despeses amb lliurament de les factures o documents acreditatius corresponents.

En qualsevol cas per rebre la subvenció anual s'haurà d'haver justificat la de l'exercici anterior.

 

VIGENCIA DEL CONVENI

El període de vigència del conveni serà d'un any a comptar des del dia de la signatura del mateix.

Es prorrogarà anualment, amb acord exprés llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts amb preavís de dos mesos a la seva finalització

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Pel que fa als temes relacionats amb la subvenció que no s'hagin previst en aquest conveni serà d'aplicació l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Navarcles aprovada en sessió del ple de la Corporació del dia 28 de gener de 2008.

I en prova de conformitat signen les parts el present Conveni, en el lloc i data que consta a l'encapçalament.

 

 

ANNEX

 

L'AVPC NVC, pel seu funcionament, podrà fer ús dels següents vehicles destinats a Protecció Civil sempre que els vehicles estiguin disponibles i prèvia autorització del responsable municipal corresponent:

- Model i marca del vehicle: Fiat Doblo

- Matricula del vehicle:  7073-GTS

 

Navarcles, 5 de juliol de 2016

 

Llorenç Ferrer i Alòs

Alcalde

 

Amunt