Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 20/06/2016

  • Número del document TSF/0176/2016

  • Número de control 16183048

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16183048-2016

Dades del DOGC
  • Número 7155

  • Data 05/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/176/2016, de 20 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social.


L'economia social a Catalunya contribueix a crear llocs de treball estables i de qualitat, a distribuir millor la riquesa, a desenvolupar el territori, així com a prestar serveis socials de forma eficient.

En matèria economicofinancera, les empreses que conformen l'economia social presenten uns nivells de capitalització inferiors al que seria recomanable i el sistema creditici ordinari sovint no s'adequa prou al context ni a la realitat de les seves necessitats.

Per donar respostes efectives a aquesta situació, millorar la reactivació econòmica d'aquest sector, i enfortir-ne les activitats i capacitats, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, proposa facilitar l'accés al finançament d'aquestes empreses i entitats mitjançant l'aportació de garanties per cobrir operacions de crèdit, complementàries a les que pugui aportar cada empresa o entitat.

Aquesta Ordre permet seguir oferint la línia financera d'economia social a les societats cooperatives, les societats laborals, les federacions de les entitats de l'economia social, les societats agràries de transformació, les empreses d'inserció, els centres especials de treball, així com a les entitats promotores d'aquests, o bé a les persones físiques, en cas d'aportació de capital a aquestes entitats, i, finalment, a les fundacions i les associacions que duen a terme activitat econòmica, i alhora permet introduir condicions més favorables al crèdit, així com la reducció de terminis en la gestió de les operacions i la simplificació en la gestió.

Vist que el Pla de Govern 2013-2016 estableix l'objectiu de facilitar instruments financers al teixit empresarial català per millorar-ne la competitivitat i avançar cap a la recuperació econòmica i la creació d'ocupació, així com els objectius d'Europa 2020 a través de l'Estratègia Catalunya 2020, de creixement intel·ligent, sostenible i integrador;

Vist que l'1 de juny de 2016 es va signar un Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Institut Català de Finances (ICF), l'objecte del qual és l'obertura d'una línia de préstecs directes de l'ICF a les empreses de l'economia social, garantits pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant el Fons de Garantia d'Economia Social i Cooperativa;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, que es preveuen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició transitòria

Els expedients dels ajuts que s'hagin atorgat d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre s'han de continuar regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EMO/54/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de juny de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

 

Base 2

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses de l'economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.

b) Les societats laborals.

c) Les federacions de les entitats de l'economia social.

d) Les societats agràries de transformació.

e) Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.

f) Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques que preveu aquesta base.

g) Les fundacions i les associacions que portin a terme una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició d'entitats beneficiàries

3.1 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar el formulari de sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

b) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió en què declari un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver estat sancionades mitjançant resolució ferma per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i els altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, així com els estats comptables i registres específics exigibles.

h) En cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa, que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que preveuen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

i) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors, s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

k) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

l) Les empreses o les entitats han d'estar inscrites degudament als registres corresponents.

m) Mantenir-se al dia de les seves obligacions registrals d'acord amb el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre mercantil; l'article 18 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives; el Decret 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives, i el Reial decret 2114/1998, de 2 d'octubre, sobre Registre administratiu de societats laborals.

n) Les fundacions i les associacions han d'haver adaptat els seus estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

o) Les fundacions han d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

p) Estar donades d'alta a l'activitat econòmica.

q) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

r) No haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

s) Complir l'obligació que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i l'exercici a les persones, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

3.2 Les persones físiques han de complir els requisits següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar el formulari de sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

b) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) No haver estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, de conformitat amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

3.3 El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable del sol·licitant, que ha d'adjuntar al formulari de sol·licitud.

 

Base 4

Tipologia de projectes

Es consideren objecte d'ajut les tipologies de projectes següents:

4.1 Projectes d'inversió: s'entén per inversió l'adquisició d'un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d'una mateixa finalitat.

4.2 Projectes de circulant: projectes relatius a l'activitat del dia de l'empresa, necessitats de tresoreria, compra d'estocs o finançament de clients.

4.3 L'ajut no s'ha de destinar a finançar la creació ni la posada en funcionament d'una xarxa de distribució a altres països.

 

Base 5

Característiques dels ajuts i condicions

5.1 Aquesta línia d'ajuts es pot destinar a quatre finalitats diferents:

a) Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial.

b) Préstecs per a capitalització d'entitats.

c) Préstecs per a circulant.

d) Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

5.2 Totes les operacions han de comptar amb la garantia del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponent a l'assumpció de risc del Departament, que és del 80% del risc viu del préstec.

5.3 L'import de l'ajut s'ha de calcular d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis; el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrari, i el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que prestin serveis d'interès econòmic general.

5.4 Les condicions financeres dels préstecs que s'atorguin s'han d'establir a la resolució de convocatòria per a la concessió dels ajuts.

 

Base 6

Despeses elegibles i àmbit temporal

6.1 Són despeses elegibles associades a projectes d'inversió les següents: investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d'informació, vehicles d'ús industrial, bestretes per a immobilitzacions intangibles i altres immobilitzacions materials.

S'entén com a vehicle d'ús industrial el que en la seva targeta d'inspecció tècnica de vehicles tingui reconeguda aquesta destinació i a més es justifiqui per l'activitat que l'empresa desenvolupi.

Queden exclosos els vehicles en el cas de les empreses de transport de mercaderies per carretera (CNAE 4941).

6.2 Són despeses elegibles associades a projectes de circulant les següents: estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses de formació, despeses per obertura de nous mercats a l'exterior, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

6.3 L'àmbit temporal de les despeses que són objecte d'aquesta línia d'ajuts s'inclou entre els 6 mesos anteriors a la formalització de l'operació financera i els 24 mesos posteriors a aquesta. Excepcionalment, a criteri de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, aquest àmbit temporal es pot ampliar per causes justificades mitjançant resolució del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 

Base 7

Sol·licitud i documentació

7.1 La sol·licitud del préstec i de l'ajut s'ha de realitzar per mitjà del formulari que està a disposició de les persones interessades al web de l'ICF (www.icf.cat), al qual s'ha d'adjuntar la documentació que descriu l'apartat 4 d'aquesta base. Les persones sol·licitants podran fer més d'una sol·licituds per a qualsevol dels ajuts previstos a la base 5.

7.2 El formulari de sol·licitud obtingut del web de l'ICF s'ha de presentar a qualsevol oficina de la xarxa d'oficines de Gestió Empresarial, indicades al Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/), adreçat a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o bé es pot presentar signat electrònicament per mitjà del web de l'ICF.

Les sol·licituds també es poden presentar en qualsevol de les formes que preveuen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.3 Documentació que cal adjuntar amb el formulari de sol·licitud al web www.icf.cat:

7.3.1 Per a la tramitació de préstecs per inversió, circulant o bestretes de contractes amb el sector públic:

a) Memòria explicativa de l'empresa.

b) Memòria explicativa del projecte d'inversió que inclogui els estats financers provisionals per als propers tres exercicis i factura proforma de la inversió.

c) Impost de societats (o auditoria) corresponent als tres darrers exercicis.

d) Estats financers de l'últim exercici.

e) Consorci bancari, amb els detalls dels venciments anuals del capital.

f) Fitxa CIRBE (que es pot sol·licitar per mitjà de la web del Banc d'Espanya http://www.bde.es/clientebanca/cirbe/acceso/derecho.htm).

g) Resum anual de l'IVA (model 390) i declaracions trimestrals de l'any en curs (model 130).

h) Declaració anual d'operacions (model 347) i presentació anual d'operacions intracomunitàries (model 349), si escau.

i) Còpia del DNI de les persones que, directament o indirectament, tinguin una participació accionarial superior o igual al 25%.

j) Còpia del contracte o factura de l'Administració a empenyorar.

7.3.2 Per a la tramitació de préstecs per capitalització:

a) Del sol·licitant de l'operació:

Si és persona física:

Última declaració de l'IRPF presentada.

Relació de béns, en què es detallin l'endeutament personal i les dades registrals dels béns immobles, i còpia de l'últim rebut de cada una de les quotes que s'estiguin atenent.

Si és persona jurídica:

Últimes dues declaracions d'impostos de societats presentades (o auditoria).

Estats financers a l'últim exercici.

Consorci bancari amb els detalls dels venciments anuals de capital.

Fitxa CIRBE (que es pot sol·licitar per mitjà de la web del Banc d'Espanya http://www.bde.es/clientebanca/cirbe/acceso/derecho.htm).

Còpia del DNI de les persones que, directament o indirectament, tinguin una participació accionarial superior o igual al 25%.

b) De la societat a capitalitzar:

Memòria explicativa de l'empresa.

Últim impost de societats presentat.

Estats financers de l'últim exercici.

Consorci bancari, amb els detalls dels venciments anuals del capital.

Fitxa CIRBE (que es pot sol·licitar per mitjà de la pàgina web del Banc d'Espanya http://www.bde.es/clientebanca/cirbe/acceso/derecho.htm).

7.4 Documentació que cal presentar amb el formulari de sol·licitud disponible al web de l'ICF, en paper i degudament signat, o bé signat electrònicament, als llocs que indica l'apartat 2 d'aquesta base:

Declaració responsable que acrediti el compliment dels requisits als quals fa referència la base 3.1, que inclou la declaració de l'entitat en què consta que les despeses objecte d'aquesta línia d'ajut són despeses generades dins l'àmbit temporal que estableix la base 6.3.

Quan s'actuï en nom d'altri, s'ha d'acreditar la representació amb la qual actua.

7.5 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa i a l'Institut Català de Finances per comprovar d'ofici les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant, i per fer, en qualsevol moment, electrònicament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de la declaració responsable de la persona sol·licitant.

7.6 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o l'entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació del formulari de sol·licitud, i en la qual es faci constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

 

Base 8

Procediment de concessió

8.1 El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes bases s'ha de tramitar en règim de concurrència no competitiva.

8.2 Les sol·licituds s'han de tramitar i resoldre per ordre cronològic de presentació al registre. La data que s'ha de tenir en compte a l'efecte de determinar aquest ordre és la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

8.3 Una vegada exhaurit el fons de l'Economia Social o el consum del límit de la línia, la presentació de la sol·licitud no dóna cap dret a l'obtenció de l'ajut.

 

Base 9

Valoració, tramitació, resolució i notificació

9.1 Si la sol·licitud i la documentació presentades no reuneixen els requisits establerts, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa ha de requerir el sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, s'ha de considerar que desisteix de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D'acord amb l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, la notificació dels requeriments a les persones jurídiques s'ha de fer, en tots els casos, per mitjans electrònics, mitjançant les plataformes o els serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d'acord amb els articles 56 i 57 de la Llei esmentada.

El requeriment a les persones físiques s'ha de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de la persona interessada o del seu representant, d'acord amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Es poden utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.2 L'ICF ha de valorar les sol·licituds tenint en compte l'ordre de presentació que estableix la base 8.2, i, també, els riscos de l'operació, i ha d'informar del resultat de l'estudi de risc per mitjà del web de l'ICF.

9.3 Un cop aprovada l'operació per l'ICF, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa ha d'autoritzar l'ICF a fer-ne la imputació amb càrrec al fons i ha d'emetre la resolució d'atorgament de l'ajut en forma de garantia de l'operació.

9.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de 60 dies hàbils, comptats a partir de la data de presentació del formulari de sol·licitud resultant de la tramitació electrònica o en paper i degudament signat, als llocs que indiquen els apartats 1 i 2 de la base 7.

Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada, s'entén que la sol·licitud es desestima per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen els articles 54.2.e) i 55.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

9.5 La resolució d'atorgament de l'ajut té una validesa màxima de 90 dies naturals, i no implica la formalització posterior de l'operació. Es pot concedir, a petició de la persona interessada, una ampliació del termini de validesa de la resolució, que no excedeixi de la meitat del termini ja concedit, sempre que se sol·liciti dins el període de vigència de la resolució. Si la formalització de l'operació no es duu a terme dins el període de vigència de la resolució emesa per la direcció general corresponent, la resolució queda sense efectes.

9.6 A la resolució d'atorgament de l'ajut s'informa el beneficiari sobre l'import previst de l'ajut en forma de garantia, sobre la seva consideració d'ajut de minimis, i s'hi inclou la referència expressa del reglament de minimis que li sigui d'aplicable.

9.7 L'ICF ha de comunicar a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa les entitats que no reuneixen els requisits per ser beneficiàries dels préstecs o que han desistit de la seva sol·licitud, i la Direcció General ha d'emetre la resolució corresponent.

9.8 D'acord amb l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, les resolucions de concessió o denegació dels ajuts a les persones jurídiques s'han de notificar, en tots els casos, per mitjans electrònics, mitjançant les plataformes o els serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d'acord amb els articles 56 i 57 de la Llei esmentada.

La notificació a les persones físiques s'ha de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de l'interessat o del seu representant, d'acord amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Es poden utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.9 Contra les resolucions de concessió o denegació dels ajuts que dicti el director o directora general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, que no exhaureixin la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el secretari o secretària general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de rebre la notificació, en els termes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

Base 10

Publicitat de les subvencions

10.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Base de Dades Nacional de Subvencions ha d'operar com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

10.2 A aquest efecte, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha de trametre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre la convocatòria i les resolucions de concessió de subvencions en els termes que estableix l'article 20 de la Llei esmentada.

10.3 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies n'ha de fer la publicitat per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició d'una relació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat), i també les ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció, en virtut del que disposa la base 14 de l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

 

Base 11

Revisió i modificació de la resolució

11.1 Hi ha la possibilitat de modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajut s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

11.2 Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, hi ha la possibilitat de modificar la resolució de concessió, sempre que no resti afectada la seva essència, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al projecte finançat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d'execució del projecte.

 

Base 12

Justificació

12.1 La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa pot sol·licitar al beneficiari de l'ajut la justificació de l'aplicació dels fons i l'ajut percebut d'acord amb el que estableixen l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions, així com els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.2 La justificació del projecte, en cas que es requereixi, ha de consistir en l'aportació d'una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat d'acord amb l'article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.3 Igualment, el beneficiari ha de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 

Base 13

Seguiment i control

La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa i l'ICF poden portar a terme les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta al finançament obtingut, i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes.

 

Base 14

Causes de revocació i procediment

14.1 Són causes de revocació, i es procedirà a la revocació total o parcial de l'ajut concedit, les que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

També és causa de revocació la dissolució de l'entitat beneficiària dels préstecs o la transformació d'aquesta en una entitat diferent de les especificades a la base 2.

Així mateix, és causa de revocació la subrogació dels contractes signats a l'empara d'aquesta línia de préstecs a entitats diferents a les beneficiàries que preveu la base 2 de la present Ordre.

14.2 Si com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de control es constata que s'ha produït alguna de les causes de revocació establertes, s'ha d'iniciar la tramitació del procediment de revocació corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, el qual ha de finalitzar en el termini de sis mesos comptats des de la data en què s'hagi notificat la resolució d'inici de l'expedient de revocació de l'ajut.

14.3 D'acord amb l'article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, les resolucions de revocació de les subvencions exhaureixen la via administrativa i es poden impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 

Base 15

Règim de compatibilitat dels ajuts

Els ajuts atorgats d'acord amb aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció procedent d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, mentre no superi el cos total de l'acció a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

 

Base 16

Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que regula l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i s'ha de procedir d'acord amb el que estableix aquest article.

 

Base 17

Infraccions i sancions

A aquesta línia d'ajuts li és aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que disposen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s'hi oposi.

 

Base 18

Publicitat dels ajuts per part de l'entitat beneficiària

Les mesures de publicitat que han d'adoptar les entitats beneficiàries són:

Incloure el logotip del Departament i l'expressió corresponent en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de subvenció, segons el Programa d'identificació visual (http://www.gencat.cat/piv/descarregues), i la de l'Institut Català de Finances als cartells, les plaques commemoratives, els materials impresos i els mitjans electrònics o audiovisuals, o bé a les referències fetes als mitjans de comunicació per donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació, d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Base 19

Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions generals de les entitats beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de l'ajut i, si escau, acreditar-ho davant la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a l'ICF i a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions, i l'article 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Comunicar a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o despesa, procedents de qualsevol Administració o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar el préstec. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

d) Proposar a l'ICF i a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació del préstec, que, si escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent.

e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com dels estats comptables i els registres específics exigits per les bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un període mínim de 5 anys.

g) Procedir al reintegrament de l'ajut percebut en els supòsits que preveu la base 14 d'aquesta Ordre.

h) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

i) En el cas que l'import de l'ajut atorgat sigui superior a 10.000 euros, l'entitat beneficiària ha de declarar responsablement les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, d'acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta informació s'ha de comunicar en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de la resolució d'atorgament.

j) Les entitats privades a què es refereixen els articles 3.4.a) i 3.4.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

k) Adoptar les mesures de publicitat que estableix la base 18.

 

Base 20

Règim dels ajuts de minimis

Els ajuts atorgats en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, ha de tenir la consideració d'ajuts de minimis i se'ls han d'aplicar els reglaments següents: el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis; el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrari, i el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que prestin serveis d'interès econòmic general.

Aquesta circumstància s'ha de fer constar a la resolució de concessió de l'ajut.

 

Base 21

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d'aplicació els preceptes inclosos al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en els seus preceptes bàsics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposen la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici i la resta de la normativa aplicable.

 

Base 22

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants han de ser tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

Amunt