Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/06/2016

  • Número del document CLT/1502/2016

  • Número de control 16168046

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-16168046-2016

Dades del DOGC
  • Número 7145

  • Data 20/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1502/2016, de 10 de juny, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d'artificis de pirotècnia que se celebren a Catalunya.


La Instrucció tècnica complementària 18 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, regula l'ús d'artificis de pirotècnia exceptuats de l'àmbit de la Directiva 2013/29/UE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre l'harmonització de les legislacions dels estats membres en matèria de comercialització d'articles pirotècnics (versió refosa), per grups de consumidors reconeguts com a experts, en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals.

D'acord amb la mateixa Instrucció, el reconeixement d'una manifestació festiva com de caràcter religiós, cultural o tradicional, en l'àmbit local o autonòmic, l'ha d'efectuar l'Administració autonòmica, d'ofici o a instància dels ajuntaments, i s'ha de publicar al diari oficial corresponent.

Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia que se celebren a Catalunya, i atès el que disposa l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,


Resolc:


—1 Reconèixer d'ofici, a efectes del que estableix la Instrucció tècnica complementària 18 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, el caràcter religiós, cultural o tradicional, en l'àmbit autonòmic, de la manifestació festiva denominada correfoc o cercavila de foc, tot i que hi ha altres denominacions de caràcter local.

A efectes d'aquesta Resolució, s'entén per correfoc o cercavila de foc la manifestació festiva amb ús de pirotècnia feta per un grup de foc que executa activitats amb carcasses zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de les quals es disparen productes pirotècnics, o per actuants a peu que individualment empren productes pirotècnics, desenvolupada a la via pública, en un espai o recorregut determinat i autoritzada d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

És permesa la participació en aquesta manifestació festiva de persones usuàries menors d'edat que hagin complert l'edat que estableix com a mínima en la disposició addicional sisena del Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, amb les condicions que estableix la normativa.


—2 Reconèixer d'ofici, a efectes del que estableix la Instrucció tècnica complementària 18 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, el caràcter religiós, cultural o tradicional, en l'àmbit local o autonòmic, de les festes, manifestacions, celebracions comunitàries i elements festius amb utilització de material pirotècnic que, d'acord amb el Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, o norma que el substitueixi, consten inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

És permesa la participació en aquesta manifestació festiva de persones usuàries menors d'edat que hagin complert l'edat que s'estableix com a mínima en la disposició addicional sisena del Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, amb les condicions que estableix la normativa.

 

Barcelona, 10 de juny de 2016

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Cultura

 

Amunt