Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/06/2016

  • Número del document TSF/1486/2016

  • Número de control 16167039

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16167039-2016

Dades del DOGC
  • Número 7144

  • Data 17/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1486/2016, d'1 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016.


Atesos la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i en concret els apartats 3.1.1 i 3.1.2 del catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials que aquesta regula, així com el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesos la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com el Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència;

Atès el Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajuts d'atenció social a persones amb disminució;

Atès el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011;

Atesos la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015; el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Acord de GOV 110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic;

Atesos la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, que continua en vigor en tot allò que no contradigui o s'oposi a l'anterior;

Atesa l'Ordre TSF/141/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/141/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016.

 

–3 El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

–4 Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud que es facilita a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (treballiaferssocials.gencat.cat/registres) o a través d'Internet a la web del Departament treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis.

Els formularis de sol·licitud, degudament emplenats, han d'anar acompanyats amb els documents que s'indiquen a les bases per acreditar el compliment dels requisits, i s'han de presentar a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si el formulari de sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s'ha de fer dins d'un sobre obert per tal que el personal de correus dati i segelli el formulari de sol·licitud abans de ser certificat, d'acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desplegament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.

 

–5 La partida pressupostària amb càrrec a la qual s'imputen els ajuts corresponents és la BE13 D/480000100 del programa 315. La quantia màxima inicialment disponible és d'1.230.000,00 euros.

 

–6 El crèdit inicialment disponible es pot modificar d'acord amb la normativa vigent, fins a un màxim del 30%, condicionat a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

 

–7 La tramitació de les sol·licituds presentades correspon a la Secció d'Informació i Orientació del Barcelonès del Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès i a les seccions d'Informació, Valoració i Seguiment respectives dels serveis d'Atenció a les Persones de Girona, Lleida i Tarragona, i al Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre, que pertanyen als respectius serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents al domicili de la persona sol·licitant.

La resolució la dicten les persones responsables dels serveis d'Atenció a les Persones dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, d'acord amb el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

 

–8 El període d'execució de l'objecte de la subvenció és l'any de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria ordinària corresponent.

 

–9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 11 de l'Ordre TSF/141/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016.

 

–10 El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent.

 

–11 La resolució s'ha de notificar a les persones interessades per correu certificat. Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant la persona titular de la Direcció General de Protecció Social, d'acord amb el que estableixen el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, i la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en els termes que disposen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

–12 La Base de Dades Nacional de Subvencions opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. A aquest efecte, les administracions concedents han de remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris han de donar publicitat a les subvencions i ajudes rebudes en els termes i les condicions que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci ús de la previsió continguda en el seu article 5.4, la Base de Dades Nacional de Subvencions ha de servir de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.

 

–13 A l'efecte de donar compliment a l'article 17.3 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar-hi recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.b) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar-hi recurs de reposició, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de juny de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Amunt