Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/06/2016

  • Número del document ENS/1460/2016

  • Número de control 16165017

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16165017-2016

Dades del DOGC
  • Número 7142

  • Data 15/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1460/2016, de 6 de juny, per la qual se suprimeix la zona escolar rural El Ventall, codi 08056845.Els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, han rebut la sol·licitud de supressió d'una zona escolar rural i han instruït el corresponent expedient en el qual s'acredita que la petició compleix els requisits exigits reglamentàriament, d'acord amb la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia del centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Per això, a proposta del director general de Centres Públics,


Resolc:


—1 Suprimir la zona escolar rural El Ventall, codi 08056845, ubicada al carrer del Progrés, 57, de Santa Margarida de Montbui.

Aquesta zona escolar rural la integren les escoles següents:

Escola Jorba, codi 08019678, de Jorba

Escola Montbou, codi 08028163, de Santa Margarida de Montbui.


—2 Els efectes acadèmics i administratius de la supressió són des de la fi del curs escolar 2015-2016.


—3 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.


—4 Els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central prendran les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 6 de juny de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament


Amunt