Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/05/2016

  • Número del document ENS/1387/2016

  • Número de control 16153037

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16153037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7134

  • Data 03/06/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1387/2016, de 26 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.


D'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Classes Passives, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, els funcionaris acollits al règim de classes passives es poden jubilar voluntàriament, quan compleixin 60 anys d'edat i tinguin reconeguts 30 anys de serveis efectius a l'Estat.

El procés de jubilació s'inicia a petició de la persona interessada, i els llocs de treball vacants a 1 de setembre de 2016 com a conseqüència de les jubilacions voluntàries, s'assignen en el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, regulat per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

Per evitar que els desistiments de les peticions de jubilacions voluntàries afectin al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, és necessari establir la data màxima fins a la qual es pot desistir.

Per tot això,


Resolc:


L'últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d'agost de 2016, és el 4 de juliol.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.


Barcelona, 26 de maig de 2016


José Ignacio Garcia Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics


Amunt