Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/04/2016

  • Número del document ENS/1033/2016

  • Número de control 16116035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16116035-2016

Dades del DOGC
  • Número 7108

  • Data 27/04/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1033/2016, de 20 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017.


 

L'Institut Obert de Catalunya ofereix, en la modalitat a distància, els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, idiomes, el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior i la formació per a la prova d'accés, per la qual cosa cal establir el procediment d'admissió dels alumnes a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per al curs 2016-2017.

Mitjançant l'Ordre EDU/249/2006, de 16 de maig, es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de preinscripció en la modalitat de formació professional a distància aplicable a l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància (DOGC núm. 4640, de 24.5.2006).

Per tot el que s'ha exposat,

 

Resolc:

 

-1 Àmbit d'aplicació

Aprovar el procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017.

 

-2 Oferta d'ensenyaments i places

2.1 L'IOC ha d'informar sobre l'oferta dels ensenyaments i cursos que imparteix i, en el cas dels ensenyaments subjectes a preu públic o taxa, de l'import i de les bonificacions i exempcions.

2.2 L'IOC ha de fer pública, com a mínim al seu web, l'oferta inicial de places dels ensenyaments i cursos, almenys amb una setmana d'antelació a l'inici del període de presentació de sol·licituds d'inscripció i matrícula.

2.3 L'IOC ha de detallar, pel que fa a l'oferta dels cicles formatius de formació professional a distància, els crèdits/mòduls/unitats formatives que s'ofereixen i els títols als quals corresponen, i les places que s'ofereixen.

2.4 El nombre de places que s'ofereixen es pot modificar per la direcció general competent vistes les dades de preinscripció i d'acord amb els recursos disponibles.

L'oferta final, que inclou les modificacions, es comunica i es fa pública pels mateixos mitjans que l'oferta inicial. L'assignació de places es fa d'acord amb aquesta oferta final.

 

-3 Informació

L'IOC ha d'informar de les actuacions que afectin les persones interessades relatives al procediment d'admissió aplicable a cadascuna de les ofertes formatives.

Les informacions esmentades s'han de fer públiques en el tauler d'anuncis del centre, mitjançant tots els sistemes d'informació pública que tingui el centre i al web http://ioc.gencat.cat, així com en altres mitjans de difusió que el Departament d'Ensenyament pugui determinar.

L'IOC ha de fer públics, al seu web, els terminis de matrícula dels alumnes que ja es troben matriculats en qualsevol ensenyament o curs a l'IOC.

 

-4 Procés i calendari

4.1 La preinscripció comporta la matrícula, sempre que, dins dels terminis establerts als annexos, s'hagi aportat la documentació preceptiva que es detalla al punt 6, i llevat del cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, en què s'han d'aplicar els criteris de prioritat establerts amb caràcter general en l'ensenyament o curs corresponent, d'acord amb l'apartat 5. El procediment de matriculació s'ha de formalitzar segons l'apartat 6.

4.2 Els períodes de matrícula es detallen, per a cada ensenyament, en els annexos d'aquesta Resolució.

Els terminis de les diverses actuacions del procés d'admissió són els que indiquen els annexos 1 a 5 d'aquesta Resolució.

4.3 Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de matrícula a distància adreçada a l'IOC. L'aplicació web de sol·licitud de matrícula està disponible a l'adreça http://ioc.gencat.cat. Les sol·licituds es presenten telemàticament pel portal a través del web de l'IOC http://ioc.gencat.cat. Es poden presentar tots els dies naturals. Les sol·licituds presentades per aquests mitjans telemàtics tenen plens efectes jurídics. La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considera presentada davant l'Administració en el moment en què s'enregistri en el registre telemàtic de l'adreça http://ioc.gencat.cat. Els alumnes poden comprovar i fer el seguiment del procés de la seva sol·licitud al web esmentat. Dins de cada ensenyament o curs, les preinscripcions es numeren correlativament. El número de la preinscripció és vàlid per al sorteig d'adjudicació de places, quan escaigui.

4.4 L'IOC publica l'accés a la consulta personalitzada al web http://ioc.gencat.cat de:

a) La relació de les persones matriculades, les no admeses i les excloses.

b) El termini de reclamacions.

4.5 A les preinscripcions i inscripcions telemàtiques se'ls aplica l'Ordre EDU/249/2006, de 16 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de preinscripció en la modalitat de formació professional a distància aplicable a l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància (DOGC núm. 4640, de 24.5.2006).

 

-5 Criteris d'admissió

5.1 Per a l'admissió en els ensenyaments del cicle superior de formació professional, si hi ha més demanda que places, l'Institut Obert de Catalunya prioritzarà:

1r. les persones que tinguin el títol de batxillerat o estudis equivalents, o hagin superat el curs específic d'accés o la prova d'accés, o estiguin exemptes d'aquesta prova. o que tinguin altres titulacions que en permetin l'accés.

2n. les persones que al·leguin únicament el títol de tècnic, de la mateixa opció del cicle o família a la qual vol accedir, segons les opcions especificades en el punt 5.4 d'aquest annex.

Dins d'aquestes prioritats, les sol·licituds s'ordenen per la qualificació més gran de l'acreditació acadèmica al·legada.

Per a l'admissió en els ensenyaments de batxillerat, de cicles de grau mitjà de formació professional i en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior, si hi ha més demanda que places, l'Institut Obert de Catalunya ha d'aplicar el criteri de la qualificació més gran de l'acreditació acadèmica requerida en el procés d'admissió.

En el cas que a la fi del període de presentació de sol·licituds d'inscripció i matrícula s'hagi aportat una titulació acadèmica suficient per a l'admissió, si bé no hi consti la mitjana aritmètica, s'ha d'atribuir la qualificació de 5,00 a efectes d'admissió.

En el cas que els estudis al·legats siguin de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu, per al càlcul de la qualificació mitjana s'ha d'actuar d'acord amb l'annex 7.

5.2 Per a l'admissió en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria, en la formació per a les proves d'accés i en els ensenyaments d'idiomes, si hi ha més demanda que places, l'IOC ha d'aplicar el procediment de sorteig que es detalla a l'annex 6.

5.3 A fi de resoldre les situacions d'empat, i seguint el procediment que detalla l'annex 6, l'IOC ha de publicar al seu web, almenys una setmana abans de l'inici de cada període d'inscripció i matrícula, el dia i l'hora en què es farà el sorteig públic del número a partir del qual (i en ordre ascendent) s'ordenaran les sol·licituds per a l'adjudicació de places.

5.4 Opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat per a l'accés

 

Famílies professionals Opcions

A

B

C

Activitats físiques i esportives

-

X

-

Administració i gestió

-

-

X

Agrària

-

X

-

Arts gràfiques

X

-

-

Comerç i màrqueting

-

-

X

Edificació i obra civil

X

-

-

Electricitat i electrònica

X

-

-

Energia i aigua

X

-

-

Fabricació mecànica

X

-

-

Fusta, moble i suro

X

-

-

Hoteleria i turisme

-

-

X

Imatge i so

X

-

-

Imatge personal

-

X

-

Indústries alimentàries

-

X

-

Indústries extractives

X

-

-

Informàtica i comunicacions

X

-

X

Instal·lació i manteniment

X

-

-

Maritimopesquera

X

-

-

Química

-

X

-

Sanitat

-

X

-

Seguretat i medi ambient

-

X

X

Serveis socioculturals a la comunitat

-

X

X

Tèxtil, confecció i pell

X

-

-

Transport i manteniment de vehicles

X

-

-

Vidre i ceràmica

X

-

-

Prevenció de riscos professionals

X

X

X

 

-6 Matrícula

6.1 Documentació que cal aportar per fer efectiva la matrícula:

a) En tots els casos, la documentació acadèmica prevista.

b) La documentació acreditativa de l'ingrés del preu públic o taxa, segons correspongui, o de la documentació justificativa de l'exempció.

La documentació s'ha de presentar a la secretaria dels centres que es detallen per a cada oferta formativa als annexos 1 al 5. Cal haver-la presentat abans de l'hora de tancament de la secretaria del darrer dia del termini d'inscripció i matrícula.

Aquesta documentació es pot presentar també a la seu de l'IOC, av. del Paral·lel, 71-73, 08004, Barcelona, de dilluns a divendres (informació d'horaris de secretaria a l'adreça http://ioc.gencat.cat).

La manca d'aportació de tota la documentació requerida comporta el desistiment de la sol·licitud de matrícula presentada.

6.2 La matrícula la fa efectiva d'ofici l'IOC un cop finalitzi el termini de matrícula.

 

-7 Recursos i reclamacions

Contra la relació d'alumnes admesos i altres decisions del centre sobre l'admissió d'alumnes es pot reclamar, en el termini de 3 dies hàbils, davant el director de l'IOC, el qual haurà de respondre-hi dintre dels tres dies hàbils següents. Contra les decisions relatives a aquestes reclamacions es pot interposar recurs d'alçada davant el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

 

-8 Confidencialitat

En el tractament de les dades l'IOC ha d'aplicar la normativa de protecció de dades de caràcter personal i ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposa l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Barcelona, 20 d'abril de 2016

 

Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

 

1.1 Calendari

Primer trimestre

Alumnes nous: del 5 al 12 de setembre de 2016

Segon trimestre

Alumnes nous: del 7 a l'11 de novembre de 2016

Tercer trimestre

Alumnes nous: del 13 al 17 de febrer de 2017

 

1.2 Matrícula: En els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria, la matrícula es fa per mòduls.

 

1.3 Centres on es poden presentar les sol·licituds

CFA Sebastià Juan Arbó, Amposta

AFA Lloreda/La Pau, Badalona

CFA Badia del Vallès, Badia del Vallès

CFA Pla de l'Estany, Banyoles

CFA Freire, Barcelona

CFA Manuel Sacristán, Barcelona

CFA Berguedà, Berga

CFA Castellar del Vallès, Castellar del Vallès

CFA Jacint Verdaguer, Castelldefels

CFA Centelles, Centelles

CFA Dolors Paul, Cunit

CFA del Pont de Suert, el Pont de Suert

AFA El Vendrell, el Vendrell

CFA Val d'Aran, Vielha e Mijaran

CFA Maria Verdaguer, Figueres

Institut Jaume Vicens Vives, Girona

CFA Anoia, Igualada

CFA La Seu d'Urgell, la Seu d'Urgell

CFA Bellavista, les Franqueses del Vallès

CFA Sant Josep, l'Hospitalet de Llobregat

CFA Segrià, Lleida

Institut Màrius Torres, Lleida

CFA Lloret de Mar, Lloret de Mar

CFA Martí i Pol, Manlleu

CFA Jacint Carrió, Manresa

CFA Martorell, Martorell

CFA Can Marfà, Mataró

CFA Montblanc, Montblanc

CFA Timó, Montgat

CFA Ribera d'Ebre, Móra d'Ebre

CFA Palafrugell, Palafrugell

CFA Parets del Vallès, Parets del Vallès

CFA Natura, Pineda de Mar

CFA Ripollès, Ripoll

CFA La Creu de Barberà, Sabadell

CFA La Selva, Santa Coloma de Farners

CFA Les Roquetes, Sant Pere de Ribes

CFA L'Olivera, Sant Quirze del Vallès

CFA de Sitges, Sitges

CFA Solsonès, Solsona

CFA Tarragona, Tarragona

Institut Martí i Franquès, Tarragona

CFA Tàrrega, Tàrrega

CFA Ramon Llull, Terrassa

CFA La Cooperativa, Torelló

CFA Tortosa, Tortosa

CFA Tremp, Tremp

CFA de Vallirana, Vallirana

CFA Valls, Valls

CFA Montseny, Vic

CFA Edelia Hernández, Viladecans

CFA Teresa Mañé, Vilanova i la Geltrú

AFA Vila-seca, Vila-seca

CFA Vilafranca del Penedès, Vilafranca del Penedès

Institut Illa de Rodes, Roses

Institut La Bisbal, La Bisbal d'Empordà

CFA Baix Montseny, Sant Celoni

Institut Terra Alta, Gandesa

 

 

Annex 2

Batxillerat

 

2.1 Calendari

Primer semestre (setembre de 2016 a gener de 2017)

Alumnes nous: del 6 al 13 de setembre de 2016

Segon semestre (febrer de 2017 a juny de 2017)

Alumnes nous: del 24 de novembre a l'1 de desembre de 2016

 

2.2 Matrícula: En els ensenyaments de batxillerat, la matrícula es fa per assignatures, d'acord amb l'organització que fa l'IOC de les matèries de batxillerat.

 

2.3 Centres on es poden presentar les sol·licituds

Institut Ramon Berenguer IV, Amposta

Institut Baix Penedès, el Vendrell

Institut Torras i Bages, l'Hospitalet de Llobregat

Institut Damià Campeny, Mataró

Institut Lluís de Requesens, Molins de Rei

Institut Jaume Vicens Vives, Girona

Institut Pere Vives, Igualada

Institut Joan Brudieu, la Seu d'Urgell

Institut Màrius Torres, Lleida

Institut Duc de Montblanc, Rubí

Institut Ferran Casablancas, Sabadell

Institut Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet

Institut Eugeni d'Ors, Vilafranca del Penedès

Institut Jaume Callís, Vic

Institut Martí i Franquès, Tarragona

Institut Joaquim Bau, Tortosa

Institut Illa de Rodes, Roses

Institut Celestí Bellera, Granollers

Institut La Bisbal, La Bisbal d'Empordà

Institut Lluís de Peguera, Manresa

Institut Terra Alta, Gandesa

 

 

Annex 3

Formació Professional

 

3.1 Calendari

Primer semestre (setembre de 2016 a gener de 2017)

Període de presentació de sol·licituds d'inscripció i matrícula:

Alumnes nous: del 3 al 12 de maig de 2016

Segon semestre (febrer de 2017 a juny de 2017)

Període de presentació de sol·licituds d'inscripció i matrícula:

Alumnes nous: del 15 al 25 de novembre de 2016.

 

3.2 Matrícula: En els ensenyaments de formació professional, la matrícula només es pot fer per a un únic cicle formatiu i d'acord amb les agrupacions de continguts següents: crèdits, que poden ser semestrals, mòduls, unitats formatives o conjunts d'unitats formatives.

Els alumnes que han superat les proves d'accés al grau superior per a un cicle que no imparteix l'IOC però que té crèdits comuns en un cicle que sí que imparteix, poden fer la matrícula per a aquests crèdits comuns del cicle impartit.

 

3.3 Reserva de places en la formació professional

De cadascun dels crèdits es reserva:

a) El 5% de places per a persones que tinguin la declaració legal de minusvalidesa.

b) El 5% de places per a persones sotmeses a mesures privatives de llibertat o que acreditin altres dificultats especials per fer-los en la modalitat presencial.

En cas que el nombre de persones sol·licitants de places de cadascuna de les reserves sigui superior al de les places disponibles, s'han d'aplicar els criteris de prioritat establerts amb caràcter general. Les places de reserva que no es cobreixin s'han de traspassar a l'oferta de places ordinàries.

 

3.4 Centres on es poden presentar les sol·licituds

Institut Montilivi, Girona

Institut Joan Brudieu, la Seu d'Urgell

Institut Escola del Treball, Lleida

Institut Baix Camp, Reus

Institut de l'Ebre, Tortosa

Institut Comte de Rius, Tarragona

Institut Illa de Rodes, Roses

Institut Lacetània, Manresa

Institut La Bisbal, La Bisbal d'Empordà

Institut Terra Alta, Gandesa

 

3.5 D'acord amb el punt 2 de la Resolució, l'IOC ha de fer pública l'oferta de cicles sense perjudici de la compleció dels títols de formació professional específica derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) que se substitueixen per la implantació progressiva dels títols de formació professional inicial derivada de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).

 

 

Annex 4

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (per a les persones que tinguin un títol de tècnic) i formació per a les proves d'accés.

 

4.1 Calendari

Matrícula: del 20 al 27 de setembre de 2016

 

4.2 Centres on es poden presentar les sol·licituds

Institut Ramon Berenguer IV, Amposta

Institut Baix Penedès, el Vendrell

Institut Torres i Bages, l'Hospitalet de Llobregat

Institut Damià Campeny, Mataró

Institut Lluís de Requesens, Molins de Rei

Institut Jaume Vicens Vives, Girona

Institut Pere Vives, Igualada

Institut Joan Brudieu, la Seu d'Urgell

Institut Màrius Torres, Lleida

Institut Duc de Montblanc, Rubí

Institut Ferran Casablancas, Sabadell

Institut Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet

Institut Eugeni d'Ors, Vilafranca del Penedès

Institut Jaume Callís, Vic

Institut Martí i Franquès, Tarragona

Institut Joaquim Bau, Tortosa

Institut Illa de Rodes, Roses

Institut Celestí Bellera, Granollers

Institut La Bisbal, La Bisbal d'Empordà

Institut Terra Alta, Gandesa

 

4.3 Matrícula: En el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior i en la formació per a la prova d'accés, la matrícula es fa per a tot el curs.

 

 

Annex 5

Idiomes

 

5.1 Calendari: Nivells bàsic, intermedi i avançat

a) Primer semestre:

Alumnes nous: la preinscripció s'ha de fer efectiva entre el 2 i el 10 de maig de 2016. La matrícula és del 18 al 31 de juny de 2016.

b) Segon semestre:

Alumnes nous: la preinscripció s'ha de fer efectiva entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre de 2016. La matrícula és del 10 al 25 de novembre de 2016.

 

5.2 Matrícula: En els ensenyaments d'idiomes la matrícula es fa per mòduls semestrals.

 

5.3 Accés als ensenyaments d'idiomes: Per accedir als ensenyaments d'idiomes a l'IOC, cal tenir complerts o fer els 18 anys durant l'any natural en què s'iniciïn aquests estudis.

 

5.4 Oferta del nivell bàsic d'idiomes

5.4.1 El nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes s'organitza en quatre mòduls: 1A, 1B, 2A i 2B, amb una durada de setanta hores cadascun.

5.4.2 Per accedir al mòdul 1A no cal acreditar cap nivell previ de coneixements tot i que s'ha de fer el test de nivell.

5.4.3 Per accedir a qualsevol dels tres altres mòduls: 1B, 2A i 2B, cal haver superat el mòdul immediatament anterior o acreditar-ne el nivell d'acord amb la taula d'exempcions que l'IOC publica al web, o mitjançant la superació del test de nivell corresponent.

 

5.5 Oferta del nivell intermedi

5.5.1 El nivell intermedi s'organitza en dos mòduls, 3A i 3B, amb una durada de setanta hores cadascun.

5.5.2 Per accedir al mòdul 3A, cal acreditar el nivell bàsic o estar-ne exempt d'acord amb la taula d'exempcions que l'IOC publica al web, o superar el test de nivell corresponent.

5.5.3 Per accedir al mòdul 3B cal acreditar el nivell 3A o estar-ne exempt d'acord amb la taula d'exempcions que l'IOC publica al web, o superar el test de nivell corresponent.

 

5.6 Oferta del nivell avançat

5.6.1 El nivell avançat s'organitza en quatre mòduls, 4A, 4B, 5A i 5B, amb una durada de setanta hores cadascun.

5.6.2 Per accedir al nivell avançat, mòdul 4A, cal acreditar el nivell intermedi o estar-ne exempt d'acord amb la taula d'exempcions que l'IOC publica al web, o superar el test de nivell corresponent.

5.6.3 Per accedir al mòdul 4B cal acreditar el nivell 4A o estar-ne exempt d'acord amb la taula d'exempcions que l'IOC publica al web, o superar el test de nivell corresponent.

5.6.4. Per accedir al mòdul 5A cal acreditar el nivell 4B o estar-ne exempt d'acord amb la taula d'exempcions que l'IOC publica al web, o superar el test de nivell corresponent.

5.6.5. Per accedir al mòdul 5B cal acreditar el nivell 5A o estar-ne exempt d'acord amb la taula d'exempcions que l'IOC publica al web, o superar el test de nivell corresponent.

 

5.7 Inscripció al test de nivell dels mòduls

5.7.1 Les persones interessades queden inscrites per fer el test de nivell com a part del procés de preinscripció telemàtica a través del web de l'IOC http://ioc.gencat.cat.

5.7.2 El test de nivell es du a terme pels mitjans telemàtics que indiqui l'IOC en el moment de fer efectiva la preinscripció.

5.7.3 L'IOC ha de fer públic el resultat del test de nivell a partir del dia que prèviament hagi anunciat.

 

 

Annex 6

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

 

Per a cada ensenyament o activitat d'una bossa que conté deu boles identificades amb les xifres del 0 al 9, es fan extraccions consecutives i es reintrodueix la bola després de cada extracció. El nombre d'extraccions serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes. Així s'obtenen les xifres primera, segona, fins a la xifra que calgui extreure, d'un nombre entre el 0 000... i el 9 999... Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió.

 

 

Annex 7

Càlcul de la qualificació mitjana dels estudis de plans d'estudis anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu

 

En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb el que disposa la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic de l'alumnat de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).

En el cas que s'al·legui un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis, d'acord amb el que disposa la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'estableixen normes per al càlcul de la nota mitjana en l'expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

 

Amunt