Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/03/2016

  • Número del document GAH/0738/2016

  • Número de control 16083033

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16083033-2016

Dades del DOGC
  • Número 7087

  • Data 29/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2016.


El Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, ordena el règim jurídic d'atribució d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals i disposa que cada any es publicarà una convocatòria en la qual s'indicarà la compensació màxima anual a percebre per cada ajuntament sol·licitant, d'acord amb el nombre d'habitants inscrits en el padró i amb els trams de població establerts en el Decret.

Segons el que estableix l'article 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 i d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, amb càrrec a la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711, "A corporacions locals", es poden atribuir fons per un import conjunt màxim de 4.500.000,00 euros als ajuntaments que compleixin els requisits que determina el Decret 69/2008, d'1 d'abril (que la població inscrita en el padró del municipi no superi els 2.000 habitants i que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del municipi no superi en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població, en ambdós casos amb relació a l'anualitat del 2014), perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. La consignació pressupostària per al 2016 és de 4.382.614,57 euros. L'import previst es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

A més, els ens destinataris han de donar compliment a l'obligació legal de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, així com els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial, dins del termini que fixa aquesta convocatòria.

Per tot l'exposat, en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,


Resolc:


Article 1

Obrir la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2.000 habitants (de conformitat amb les xifres oficials publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2014) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2016, i publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article 2

Les bases de la convocatòria són les que estableix el Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.


Article 3

3.1 Els càrrecs electes dels municipis amb una població inferior a 1.000 habitants, de conformitat amb les xifres oficials publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2014, no poden tenir una dedicació superior al 75%.

3.2 Les compensacions econòmiques, que tenen caràcter reglat, s'abonaran amb caràcter de bestreta, mitjançant un únic pagament a càrrec de la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711, “A corporacions locals”. L'import màxim de la partida és de 4.382.614,57 euros. L'import previst es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

3.3 La quantia de la compensació per als tres trams de població que determina el Decret 69/2008, d'1 d'abril, és la següent:

Import màxim anual (corresponent a 12 mesos de dedicació completa):

Fins a 100 habitants: 10.339,44 euros.

De 101 a 500 habitants: 12.398,76 euros.

De 501 a 2.000 habitants: 17.505,72 euros.

Import màxim mensual (corresponent a 1 mes de dedicació completa):

Fins a 100 habitants: 861,62 euros.

De 101 a 500 habitants: 1.033,23 euros.

De 501 a 2.000 habitants: 1.458,81 euros.

3.4 En cas que la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per atendre el conjunt de les sol·licituds, la persona titular de la Direcció General d'Administració Local acordarà la reducció dels imports de les compensacions de manera proporcional en totes les sol·licituds.


Article 4

4.1 Les sol·licituds, aprovades per l'òrgan competent i formalitzades pel secretari/ària o pel secretari/ària interventor/a de l'ens local, s'han de presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 28 d'abril de 2016 inclòs, per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

4.2 El formulari de sol·licitud i la informació per trametre'l per via telemàtica estan disponibles a la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de l'EACAT, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària visualitzarà un missatge en què es comunicarà aquesta circumstància i s'informarà dels efectes de la interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària visualitzi el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

L'ajuntament afectat ha d'acreditar aquesta interrupció mitjançant la tramesa del missatge (amb una captura de pantalla) que apareix en el sistema en relació amb aquesta incidència.

La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistri a través de la plataforma EACAT. Així mateix, el fet que, dins d'aquest termini, l'ajuntament sol·licitant lliuri més d'una sol·licitud comportarà que només es tindrà en compte, per a la seva tramitació, la darrera sol·licitud presentada dins de termini.

4.3 Les mitjanes dels recursos ordinaris consolidats dels ajuntaments per als trams de població corresponents a la liquidació dels pressupostos de l'exercici 2014 també es podran consultar en el web gestionat per la Direcció General d'Administració Local (http://www.municat.gencat.cat/) durant el període de presentació de sol·licituds.

4.4 Els serveis territorials de cooperació local i, d'acord amb l'article 28.1 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, els consells comarcals han de prestar l'assistència tècnica necessària als ajuntaments participants en la preparació de les sol·licituds i en la utilització dels mitjans telemàtics.

4.5 El formulari de sol·licitud ha d'incorporar la documentació que es detalla a continuació:

a) El certificat acreditatiu dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats segons la liquidació consolidada del pressupost de l'ajuntament i dels seus organismes autònoms de l'anualitat 2014, a què fa referència la lletra a) de l'article 6.3 del Decret 69/2008, d'1 d'abril.

Aquest certificat no s'ha d'emplenar quan les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades, referides a l'anualitat 2014, hagin estat lliurats, pels mitjans reglamentaris, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. En aquest supòsit, l'ajuntament sol·licitant ha d'especificar en el formulari de sol·licitud la data i el lloc on es va presentar aquesta documentació i el procediment de referència. En cas contrari, és a dir, si aquesta documentació no ha estat lliurada abans del dia de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, caldrà que s'empleni l'apartat corresponent en el formulari de sol·licitud, amb el benentès que els ajuntaments només poden descomptar del seu pressupost d'ingressos les contribucions especials, les quotes urbanístiques, els aprofitaments urbanístics i les subvencions corrents condicionades (entenent aquestes subvencions com aquelles subvencions extraordinàries, puntuals d'un exercici i no recurrents en cada exercici). En aquest supòsit, és a dir, en cas que es minori el pressupost d'ingressos dels ens fent-hi constar subvencions corrents condicionades, caldrà que se n'acrediti el detall i les característiques amb l'aportació, també a través de la plataforma EACAT, dels certificats acreditatius corresponents.

b) El certificat de l'Acord del Ple pel qual es determinen les persones electes a les quals l'ajuntament ha d'abonar la retribució a càrrec de la compensació a què fa referència la lletra b) de l'article 6.3 del Decret 69/2008, d'1 d'abril. De cada electe s'ha d'especificar: el NIF, el nom, el càrrec, la data d'alta a la Seguretat Social, els mesos de compensació sol·licitats i el percentatge de dedicació (exclusiva o parcial) al càrrec.

c) Les declaracions responsables requerides per la legislació sectorial. En concret, aquestes declaracions responsables, incorporades en un apartat del formulari de sol·licitud, fan referència a:

- Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.

- Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d'integració social de les persones amb discapacitat, d'acord amb la normativa vigent.

- Declaració responsable d'eradicació de la violència masclista, d'acord amb la normativa vigent.

- Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística.

- Declaració responsable conforme no s'incorre en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Declaració responsable de retre comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici, així com de trametre les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les recomanacions i reserves corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.

d) Una autorització al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per fer les consultes necessàries a l'efecte d'acreditar el compliment de l'obligació del municipi sol·licitant d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas que l'ens local no vulgui donar aquesta autorització, caldrà que acrediti les circumstàncies esmentades amb l'aportació, també a través de la plataforma EACAT, dels certificats acreditatius corresponents.

4.6 La presentació de les sol·licituds comporta l'acceptació plena per part dels ajuntaments sol·licitants de les bases de la convocatòria i la Direcció General d'Administració Local, òrgan competent per a la tramitació i la gestió del procediment, podrà demanar-los tota la informació que consideri necessària per a l'avaluació de les sol·licituds. Així mateix, si aquestes sol·licituds no compleixen els requisits establerts, no estan adientment emplenades, o per al cas que no s'autoritzi la consulta del compliment de les obligacions tributàries del municipi davant la Seguretat Social, o l'ens no trameti a la Direcció General d'Administració Local els certificats acreditatius a què fan referència els apartats anteriors, es requerirà a l'ajuntament perquè, en el termini de deu dies hàbils, n'esmeni els defectes o adjunti els documents corresponents, amb la indicació que, si no ho fa així, d'acord amb l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud. En aquest supòsit, la resolució que posi fi al procediment consistirà en la declaració d'aquesta circumstància.


Article 5

Es delega en la persona titular de la Direcció General d'Administració Local la resolució de finalització d'aquest procediment, així com les revocacions, les reduccions i les renúncies que es produeixin.


Article 6

6.1. La resolució de concessió o denegació de les compensacions econòmiques per retribuir determinats càrrecs electes locals tindrà lloc en un termini de tres mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.

En tot cas, la resolució de la Direcció General d'Administració Local, dictada a proposta del/de la cap del Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals, especificarà els ens locals als quals es concedeix la compensació i els ens als quals es denega. Es notificarà individualment als ens locals interessats el resultat de la seva participació, amb indicació, en el cas de les sol·licituds estimades, del nom del càrrec electe i de l'import de la compensació atorgada en funció de la dedicació exclusiva o parcial exercida i, en el cas de les sol·licituds desestimades, de les causes que motiven aquesta decisió.

Així mateix, d'acord amb el principi de publicitat que ha de regir l'actuació de les administracions públiques i de conformitat amb el que disposa l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 8.1.g) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es donarà publicitat a les compensacions atorgades mitjançant l'exposició en el web gestionat per la Direcció General d'Administració Local (http://www.municat.gencat.cat/) i mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.2 Contra la resolució de la Direcció General d'Administració Local, que exhaureix la via administrativa, els ajuntaments poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació i, potestativament, un requeriment previ davant la persona titular de la Direcció General d'Administració Local en el mateix termini, de conformitat amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Article 7

7.1 Per tal que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge pugui concedir aquestes compensacions, cal que els ens locals beneficiaris, a més de reunir els requisits reglats establerts en el Decret 69/2008, d'1 d'abril, hagin presentat o presentin fins el 28 d'abril de 2016, inclòs (data màxima de presentació de sol·licituds), els expedients de pressupostos, les liquidacions pressupostàries i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats de pressupostos i de liquidacions al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, així com els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.

En el cas que no presentin dins el termini establert tota aquesta documentació econòmica i financera, les compensacions econòmiques als ens corresponents es denegaran per incompliment de l'obligació legal de lliurament d'aquesta documentació de presentació preceptiva.

7.2 Així mateix, cal que els ajuntaments hagin donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social, en règim de dedicació exclusiva o parcial, els càrrecs electes que es facin constar en el formulari de sol·licitud. El pagament de les quotes empresarials que correspongui serà a càrrec dels ajuntaments.

7.3 Els ens locals als quals se'ls hagi atorgat la compensació han de trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, entre el 2 i el 31 de gener de 2017, inclosos, un certificat de la secretaria o de la secretaria intervenció de l'ajuntament per mitjà del qual es justifiqui el lliurament als càrrecs electes corresponents dels imports bruts mensuals abonats efectivament per l'ajuntament i en el qual s'especifiquin detalladament els càrrecs electes retribuïts, el percentatge a què correspon la seva dedicació i el nombre de mensualitats senceres en què s'ha desenvolupat aquesta dedicació.

A aquest efecte, el certificat en qüestió estarà disponible a la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat) i s'haurà de trametre pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions públiques catalanes, en el termini abans assenyalat. En cas que, dins d'aquest termini, l'ajuntament beneficiari lliuri més d'un certificat, aquest fet comportarà que només es tindrà en compte, per a la seva tramitació, el darrer certificat presentat dins de termini.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de l'EACAT, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària visualitzarà un missatge en què es comunicarà aquesta circumstància i s'informarà dels efectes de la interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària visualitzi el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

L'ajuntament afectat ha d'acreditar aquesta interrupció mitjançant la tramesa del missatge (amb una captura de pantalla) que apareix en el sistema en relació amb aquesta incidència.

Si, un cop transcorregut el termini de justificació, no s'ha presentat el certificat esmentat davant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el Departament requerirà a l'ajuntament beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies el presenti. La manca de presentació de la justificació en el termini addicional esmentat en aquest paràgraf comportarà la revocació de la compensació atorgada.

7.4 En tots els casos, els ens beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els requereixin els òrgans de control de l'Administració de la Generalitat.


Article 8

8.1 Les compensacions concedides poden ser objecte de revocació total o parcial si s'incompleixen els requisits establerts o si hi concorren qualsevol de les causes de revocació previstes en l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en tots els casos d'acord amb el procediment establert, un cop tramitat l'expedient corresponent, i amb el preceptiu tràmit d'audiència de l'ajuntament interessat, previ a la proposta de resolució que posi fi a l'expedient.

8.2 Si no es justifica degudament la totalitat de la quantia concedida, es reduirà l'import de la compensació concedida en el percentatge de l'import no justificat.


Article 9

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones electes seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.


Article 10

En tot allò que no estigui previst en aquesta convocatòria, les persones beneficiàries de les compensacions queden subjectes a les disposicions del Decret 69/2008, d'1 d'abril, i, supletòriament, a les disposicions del capítol IX, articles 87 i següents, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.Disposició final

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, els ajuntaments poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ i contra l'acte de convocatòria, els ens locals poden formular un requeriment previ davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 17 de  març de 2016

 

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació Administracions Públiques i Habitatge

 

Amunt