Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/03/2016

  • Número del document EMC/0721/2016

  • Número de control 16081049

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-16081049-2016

Dades del DOGC
  • Número 7085

  • Data 23/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/721/2016, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI 2016).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Als ajuts objecte d'aquesta convocatòria els serà aplicable, si escau, el Reglament general d'exempció per categories (en endavant, RGEC), és a dir, el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) i el Marc sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupament i innovació (Marc R+D+I) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27.6.2014), pel qual el finançament públic que reben els organismes de recerca per al desenvolupament d'activitats no econòmiques no es considera un ajut d'Estat.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com també resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i també en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria de doctorats industrials (DI 2016), les condicions de les quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Article 2

Aquesta convocatòria la financen a parts iguals la Direcció General d'Universitats (DGU) i la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d'Empresa i Coneixement. L'import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 4.378.800,00 (quatre milions tres-cents setanta-vuit mil vuit-cents) euros, dels quals 1.459.600,00 (un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2016; 1.459.600,00 (un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2017, i 1.459.600,00 (un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2018.

Es podrà assignar fins a un 70% del pressupost total a la resolució del primer termini, fins a un 10% a la resolució del segon termini, fins a un 10% a la resolució del tercer termini i fins a un 10% a la resolució del quart termini.

En cas que no s'esgoti l'import previst per a un dels terminis, es podrà aplicar l'import restant a la resolució corresponent al termini següent. De manera similar, l'import provinent de les renúncies que es puguin produir respecte a la resolució de concessió es podrà atorgar a les resolucions posteriors.

La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d'ajuts en l'exercici pressupostari corresponent.

Aquesta dotació màxima es pot ampliar fins a un 20% segons les dotacions pressupostàries que es puguin aportar abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

 

Article 3

Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es poden assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte d'un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU i el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; o directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 3 de març de 2016

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

 

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

Josep Maria Martorell Rodon

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

 

 

Annex

 

Preàmbul

Catalunya actualment té un sistema universitari de primera línia que, al llarg de la darrera dècada, ha estat capaç de generar innovacions i descobriments d'impacte mundial i de formar persones que estan a l'avantguarda del coneixement i que disposen d'equipaments i d'instal·lacions capdavanteres.

La transferència d'aquesta tecnologia i d'aquests coneixements és el repte de la propera dècada per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

En concret, cal aconseguir convertir el sistema universitari en un motor de desenvolupament econòmic i social que ajudi a donar resposta als reptes del nostre país en tots els àmbits, i que el nostre sistema productiu, el que existeix i el que pot existir, trobi en les universitats el soci científic, tecnològic i formatiu amb el qual pugui consolidar projectes.

Un dels mecanismes que des de fa anys s'ha mostrat com a adequat en altres entorns com ara França o Dinamarca, i que la Comissió Europea ha incorporat entre els seus instruments per facilitar el procés de transferència de coneixement entre universitats i empreses en els darrers programes marc són els anomenats doctorats industrials. Són, per explicar-ho de manera breu, projectes de recerca desenvolupats entre universitats i empreses i que integren la formació d'estudiants de doctorat.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades i els organismes de recerca, ha posat en marxa el Pla de Doctorats Industrials (en endavant, Pla DI), que té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar l'estudiantat de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d'R+D+I en entorns empresarials.

Els elements essencials del Pla DI són els projectes de doctorat industrial (en endavant, projectes de DI), és a dir, projectes estratègics de recerca d'empreses, en què els doctorands o les doctorandes desenvoluparan la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i que seran objecte de tesis doctorals.

 

Bases

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, en el qual el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Totes les tesis llegides en el marc del Pla DI rebran la menció de doctorat industrial. Les persones responsables del projecte a l'empresa i els directors o les directores de tesi participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla DI.

1.3 La comissió de selecció, atenent als requisits establerts en les bases d'aquesta convocatòria, distingirà els projectes que hagin presentat una sol·licitud, encara que no rebin finançament, com a candidats a rebre la menció de doctorat industrial en les mateixes condicions que els projectes finançats.

1.4 Atesa la naturalesa dels projectes objecte de la convocatòria, que pressuposen unes fases prèvies de redacció i de concreció de les propostes entre les entitats proposants més una fase de selecció dels doctorands i les doctorandes, tots els projectes hauran de ser publicats prèviament a la pàgina web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>) en els terminis i les condicions que s'hi expliciten.

1.5 Tots els projectes han de tenir com a mínim representació de l'entorn acadèmic i de l'entorn empresarial. En aquesta convocatòria s'estableixen tres modalitats d'ajut:

a) DI cofinançats Catalunya (en endavant, DI-COF-CAT), en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut.

b) DI cofinançats UE (en endavant, DI-COF-UE), en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a la UE, però fora de Catalunya. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

c) DI específics (en endavant, DI-ESP), previstos per a casos especials, definits en la base 5.4. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

 

—2 Característiques dels projectes de DI

2.1 Aquesta convocatòria s'adreça a finançar projectes que, d'acord amb el RGEC i el Marc R+D+I de la Comissió Europea, són projectes de recerca industrial, definits com a recerca planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents; comprèn la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents, així com línies pilot, quan sigui necessari per a la recerca industrial i, en particular, per a la validació de tecnologia genèrica.

2.2 Segons el que estableix la base 1, els projectes de DI suposen una col·laboració efectiva entre una empresa (entorn empresarial) i un o diversos organismes de recerca (entorn acadèmic), atenent a la definició feta al RGEC i al Marc R+D+I de la Comissió Europea. En concret:

- Col·laboració efectiva: col·laboració entre almenys dues parts independents per a l'intercanvi de coneixements o tecnologia, o per assolir un objectiu comú sobre la base de la divisió del treball en la qual les parts implicades defineixen conjuntament l'àmbit del projecte en col·laboració, contribueixen a la seva aplicació i comparteixen els seus riscos i resultats; una o algunes de les parts poden suportar la totalitat dels costos del projecte i alliberar així les altres parts dels riscos financers; la recerca sota contracte i la prestació de serveis de recerca no es consideren formes de col·laboració.

2.3 El projecte de recerca industrial dut a terme en col·laboració efectiva entre l'entorn acadèmic i l'empresarial pot generar drets de propietat industrial. Tot dret de propietat industrial (en endavant, DPI) resultant del projecte, així com els drets d'accés corresponents, s'hauran d'atribuir als diferents socis de la col·laboració de manera adequada i en funció de les seves tasques, contribucions i interessos respectius.

 

—3 Entitats beneficiàries

3.1 Entorn acadèmic

En totes les modalitats, poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

En els casos en què els centres de recerca i les fundacions hospitalàries siguin sol·licitants, el conveni de col·laboració haurà d'estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s'hagi de matricular de tutoria de tesi el candidat o la candidata.

3.2 Entorn empresarial

3.2.1 En els projectes DI-COF-CAT poden exercir d'entorn empresarial les empreses (vegeu-ne la definició a la base 3.5.3) amb un centre de treball a Catalunya, sempre que no siguin organismes de recerca ni empreses dependents d'aquests. Tampoc no poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya. S'exclouen, així mateix, els centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia.

En aquesta modalitat, estarà limitat a 15 el nombre d'ajuts que es podran atorgar a les tipologies d'empresa següents: fundacions i associacions sense ànim de lucre; entitats pertanyents o vinculades al sector públic, sigui Administració local, autonòmica o estatal, i consorcis amb participació pública majoritària. A les societats mercantils pertanyents o vinculades al sector públic no els serà aplicable aquesta limitació.

3.2.2 En els projectes DI-COF-UE exerceixen d'entorn empresarial les empreses amb un centre de treball fora de Catalunya, però dins la UE.

3.2.3 En els projectes DI-ESP poden exercir d'entorn empresarial les empreses amb un centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya, en aquest últim cas sempre que sigui dins la UE.

3.3 Les entitats de l'entorn empresarial i de l'acadèmic han d'haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d'un projecte de DI, d'acord amb el procediment de participació del Pla DI 2016, recollit a la pàgina web <http://doctoratsindustrials.gencat.cat>. En aquests projectes hi poden participar altres entitats d'acord amb el que es prevegi en el conveni corresponent.

3.4 Les entitats beneficiàries, en el seu cas, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada de l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Estar donada d'alta en el cens de l'import sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

f) Estar inscrites al registre corresponent.

g) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

h) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, preveure, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball.

i) Fer constar almenys en català els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

j) En cas de fundacions i associacions, haver adaptat els seus estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

k) En cas de fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

l) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

L'acreditació d'aquests requisits es farà mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, que s'incorporarà al document d'acceptació.

3.5 Tractament de les entitats beneficiàries d'acord amb la normativa europea d'ajuts d'Estat.

3.5.1 Com a norma general, els participants de l'entorn acadèmic tindran la consideració d'organismes de recerca si compleixen amb la definició inclosa al Marc R+D+I de la Comissió Europea. D'acord amb el Marc R+D+I de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27.6.2014), el finançament públic que reben els organismes de recerca per desenvolupar activitats no econòmiques (projectes de recerca industrial independent en col·laboració efectiva) no es considera un ajut d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE.

3.5.2 Així doncs, a l'efecte d'aquestes bases i de conformitat amb el que preveu el Marc R+D+I, les activitats que realitzen els organismes de recerca en el marc dels projectes de DI tenen naturalesa no econòmica i, per tant, el seu finançament no tindrà la consideració d'ajut d'Estat.

3.5.3 Les empreses i les entitats que no siguin organismes de recerca d'acord amb la definició inclosa al Marc R+D+I i que percebin un ajut econòmic d'acord amb aquestes bases, rebran un ajut d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE. A l'efecte de la normativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea, es consideraran empreses totes aquelles entitats que duguin a terme una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat mercat, amb independència del seu estatus jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada). El fet que una entitat no persegueixi un objectiu lucratiu no l'exclou de ser considerada empresa a l'efecte d'aquesta definició.

3.5.4 L'atorgament d'ajuts d'Estat a empreses, amb excepció d'allò detallat en la base 3.5.5 (ajuts a organismes de recerca), es regeix per l'article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014) (RGEC).

 

—4 Sol·licitants

4.1 L'ajut el poden sol·licitar tant l'entorn acadèmic d'adscripció del director o la directora de tesi com l'entitat de l'entorn empresarial que hagi signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte de DI, d'acord amb el que preveu la convocatòria. En les modalitats DI-COF-UE i DI-ESP, només podrà sol·licitar l'ajut l'entorn acadèmic. S'ha de fer una sola sol·licitud per a cada projecte de DI.

4.2 Tota sol·licitud que es presenti a aquesta convocatòria, amb independència de la modalitat, ha d'haver estat presentada com a proposta de DI durant la fase de campanya del Pla DI. Els requeriments i el calendari de la fase de campanya seran publicats al lloc web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>). També ha d'haver finalitzat la selecció de candidats que s'hagin presentat per optar a fer la tesi en aquest projecte.

4.3 Totes les persones candidates han d'haver presentat la seva candidatura durant la fase de presentació de candidatures, atenent als requeriments i al calendari que es publiquin en el lloc web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>), amb l'excepció dels casos de renúncies i substitucions, tal com queda recollit a la base 18.

 

—5 Requisits

5.1 Requisits comuns per a les tres modalitats:

— Haver signat un conveni de col·laboració amb una durada mínima de tres anys i que sigui vigent durant tot el projecte. En el conveni hi han de participar els dos entorns (acadèmic i empresarial) i en tots els casos la universitat de matriculació de tutoria de tesi del doctorand o la doctoranda, si bé pot haver-hi altres parts signatàries.

— Haver seleccionat el doctorand o la doctoranda per portar a terme el projecte de tesi d'acord amb el que es preveu al web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>).

— El doctorand seleccionat o la doctoranda seleccionada ha d'haver estat admès o admesa en un programa de doctorat per al curs 2015-2016 o per al curs 2016-2017.

— El doctorand o la doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en una escala de l'1 a 10. Per calcular-la es tindran en compte les notes obtingudes en els estudis superiors que permetin l'accés al doctorat.

— El doctorand o la doctoranda ha de disposar d'un director o directora de tesi vinculat a una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i d'una persona responsable del projecte designada per l'empresa.

— El director o directora de la tesi ha de formar part d'un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

— La dedicació del doctorand o la doctoranda al projecte de recerca s'ha de distribuir entre l'empresa i la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària vinculats al projecte.

— Cal fer 60 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial. La Generalitat de Catalunya assumirà l'organització de 30 d'aquestes hores de formació, mentre que les 30 hores restants el doctorand o la doctoranda les ha de cursar aprofitant els recursos de formació interna de les empreses o en el marc de l'oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries.

5.2 Requisits propis de les modalitats DI-COF-CAT i DI-COF-UE:

— L'empresa ha de contractar el doctorand o la doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 22.000,00 (vint-i-dos mil) euros de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L'empresa ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 66.000,00 (seixanta-sis mil) euros per als tres anys de durada de l'ajut.

— El doctorand o la doctoranda ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.

— La tesi doctoral s'ha de desenvolupar durant els tres anys de durada de l'ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d'execució de l'ajut, descrits en la base 19.

5.3 Requisits propis de la modalitat DI-ESP:

— Una de les entitats sol·licitants ha de contractar el doctorand o la doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 18.000,00 (divuit mil) euros de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L'entitat ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 54.000,00 (cinquanta-quatre mil) euros per als tres anys de durada de l'ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d'execució de l'ajut, descrits en la base 19.

— En els casos en què l'entitat que contracta el doctorand o la doctoranda sigui la representant de l'entorn acadèmic, cal que hi hagi un trasllat de recursos des de l'entitat representant de l'entorn empresarial per cobrir els costos de contractació.

5.4 La modalitat d'ajut específic serà la modalitat d'elecció quan:

— L'empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand o la doctoranda i acordi amb la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària compensar els costos laborals de la seva contractació.

— La dedicació del doctorand o la doctoranda al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en conseqüència, la durada del conveni entre la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària i l'empresa, i del projecte de DI sigui superior als tres anys.

— Un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la seva contractació.

— Hi hagi altres casos no previstos d'especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats per la comissió de selecció.

 

—6 Contractes, període i durada

6.1 Els ajuts seran per a un període màxim de tres anys, d'acord amb el que preveu el Pla DI, comptadors a partir de la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts o de la data del contracte, si aquesta és posterior.

6.2 Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals. Si escau, serà aplicable la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

6.3 Els contractes s'han de formalitzar com a molt tard en el termini de 60 dies naturals des de la publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR de la resolució de concessió que correspongui. No obstant això, quan les persones candidates siguin extracomunitàries, podran formalitzar el contracte fins a sis mesos després de la publicació de la resolució de concessió al tauler d'anuncis de l'AGAUR.

6.4 La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir com a molt tard en el termini de 30 dies a partir de la formalització del contracte.

6.5 La lectura de la tesi comporta la finalització de l'ajut. La base 23 d'aquesta convocatòria defineix les despeses que s'acceptaran com a elegibles en aquests casos.

 

—7 Quantitat i conceptes

7.1 La quantitat de l'ajut es distribueix entre els beneficiaris i per conceptes de la manera següent:

a) DI-COF-CAT

L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 55.560,00 (cinquanta-cinc mil cinc-cents seixanta) euros, repartits de la manera següent:

Entorn acadèmic:

— Cost de la matrícula del doctorand o la doctoranda: fins a un màxim de 1.872,00 (mil vuit-cents setanta-dos) euros.

— Despeses per al finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 21.600,00 (vint-i-un mil sis-cents) euros.

— Costos indirectes (overheads): es calcularan aplicant un 18% a les despeses justificades, amb l'excepció de la matrícula universitària i la borsa de mobilitat, fins a un màxim de 3.888,00 (tres mil vuit-cents vuitanta-vuit) euros.

— Mobilitat del doctorand o la doctoranda directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: fins a un màxim de 6.600,00 (sis mil sis-cents) euros.

Entorn empresarial:

— Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa: fins a un màxim de 21.600,00 (vint-i-un mil sis-cents) euros sempre que es justifiqui degudament, d'acord amb el que s'estableix en la base 7.2. L'ajut serà del 65% del cost elegible justificat.

b) DI-COF-UE

L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 33.960,00 (trenta-tres mil nou-cents seixanta) euros.

Entorn acadèmic:

— Cost de la matrícula del doctorand o la doctoranda: fins a un màxim de 1.872,00 (mil vuit-cents setanta-dos) euros.

— Despeses per al finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 21.600,00 (vint-i-un mil sis-cents) euros.

— Costos indirectes (overheads): s'estimaran en un 18% de les despeses justificades, amb l'excepció de les corresponents a la matrícula universitària i la borsa de mobilitat, fins a un màxim de 3.888,00 (tres mil vuit-cents vuitanta-vuit) euros.

— Mobilitat del doctorand o la doctoranda directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: fins a un màxim de 6.600,00 (sis mil sis-cents) euros.

c) DI-ESP

L'import màxim de l'ajut total per al període de tres anys és de 8.472,00 (vuit mil quatre-cents setanta-dos) euros.

Entorn acadèmic:

— Mobilitat del doctorand o la doctoranda directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: fins a un màxim de 6.600,00 (sis mil sis-cents) euros.

— Cost de la matrícula del doctorand o la doctoranda: fins a un màxim de 1.872,00 (mil vuit-cents setanta-dos) euros.

7.2 Pel que fa a les despeses que es podran finançar amb els diferents conceptes de l'ajut, són les següents:

— Cost de la matrícula del doctorand o la doctoranda. Aquest import pot cobrir totes les despeses reflectides en la matrícula universitària, en concret: direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; gestió de l'expedient acadèmic; lectura i defensa de la tesi doctoral; expedició del títol acadèmic oficial de doctor amb suplement europeu al títol, taxes i altres possibles despeses regulades al decret de preus públics.

— Finançament per al grup de recerca. L'import atorgat es podrà destinar a despeses relacionades amb la línia de recerca en què s'emmarca el projecte, en concret:

a) Contractació de personal predoctoral o postdoctoral o de suport a la recerca, mitjançant la normativa de contractació de personal pròpia de cada organisme de recerca.

b) Cofinançament de contractes predoctorals, postdoctorals o de suport a la recerca.

c) Adquisició d'equipament inventariable o bibliogràfic.

d) Adquisició de material fungible.

e) Altres despeses no incloses en cap dels apartats anteriors, sempre que estiguin relacionades directament amb l'objecte de la convocatòria.

f) En general, no són subvencionables les retribucions de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a les institucions sol·licitants, ni qualsevol despesa no necessària ni justificada per a l'assoliment dels objectius de recerca del grup.

— Costos indirectes (overheads). Aquest import es destina a cobrir les despeses indirectes ocasionades pel desenvolupament del projecte.

— Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa. Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi hauria el cost total del contracte de la mateixa persona responsable en proporció a la seva dedicació al projecte, les despeses d'execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en general, totes les despeses de l'empresa directament relacionades amb el projecte de DI. També pot formar part dels costos elegibles el cost total del contracte del doctorand o de la doctoranda.

— Mobilitat del doctorand o la doctoranda. Com a costos elegibles s'inclouen les despeses de desplaçament i allotjament i, en general, totes aquelles que derivin de l'assistència a seminaris i congressos o d'estades en altres seus de l'empresa, universitats o centres de recerca fora de Catalunya, sempre que estiguin directament relacionades amb el projecte de recerca. Quan el centre de treball del doctorand o la doctoranda estigui fora de Catalunya s'acceptaran també com a costos elegibles les despeses efectuades a Catalunya.

7.3 Atès que algunes despeses elegibles es poden produir només en una ocasió o al final del període de tres anys, l'ajut anual corresponent a totes aquestes despeses que no s'hagi executat resta disponible per a l'any següent. Per tant, l'import de l'ajut es pot distribuir al llarg dels seus tres anys de vigència.

7.4 Per tal que la despesa sigui subvencionable la data d'emissió de la factura o document probatori corresponent ha d'estar compresa dins el període dels 3 anys previstos en la convocatòria. Tanmateix el pagament es podrà realitzar fins a la finalització del període de justificació. En el cas de les despeses relacionades amb la matrícula s'acceptaran també aquelles que s'hagin generat i pagat durant el període de justificació.

7.5 La subvenció es podrà reduir totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

 —8 Sol·licituds i documentació

8.1 La sol·licitud, d'acord amb el formulari normalitzat, l'ha de presentar el director o directora de tesi pertanyent a l'organisme de recerca sol·licitant o la persona que exerceixi les funcions de tutor per part de l'empresa signatària del conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte. A l'efecte de notificació i contacte, aquesta serà la persona responsable de la sol·licitud.

8.2 Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/index.html >).

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, pot completar, si escau, el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l'AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

8.3 En ambdós casos, el Registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rcat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit i de la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i que inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

8.4 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, l'AGAUR reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

8.5 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.6 La sol·licitud consta de dues parts:

a) Formulari normalitzat

b) Documentació annexa

En primer lloc, s'ha de descarregar el formulari normalitzat del web a un disc local. El formulari es pot emplenar i desar tantes vegades com calgui. Un cop emplenat el formulari i adjuntada a aquest la documentació annexa requerida, s'ha d'enviar per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/index.html>).

a) El formulari normalitzat ha d'incloure les dades bàsiques següents:

— Dades del projecte.

— Dades de l'entorn empresarial.

— Dades de l'entorn acadèmic sol·licitant, així com del centre de matriculació del doctorand o la doctoranda.

— Dades del grup de recerca del director o directora de tesi.

— Dades del programa de doctorat.

— Dades del doctorand o la doctoranda.

b) La documentació annexa que s'ha d'adjuntar electrònicament al mateix formulari està formada pels quatre documents següents:

— Còpia escanejada del certificat acadèmic del doctorand o la doctoranda on constin les notes obtingudes en els estudis superiors que donen accés al doctorat. La nota mitjana resultant ha de ser igual o superior a 6,5, i en el càlcul es prendran en consideració les notes dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria tècnica o superior, arquitectura tècnica o superior, diplomatura o màster, amb ponderació dels crèdits cursats. Com a màxim 1 MB de pes.

— Còpia escanejada del document d'admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o la doctoranda. Com a màxim 1 MB de pes.

— Còpia escanejada de l'acta de selecció on consti la llista de persones candidates entrevistades, així com el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. L'acta també ha de reflectir si les persones candidates compleixen el requisit de la nota mínima. Com a màxim 1 MB de pes.

— Còpia escanejada del conveni de col·laboració, que necessàriament ha de regular explícitament i com a mínim els punts següents (com a màxim 3 MB de pes):

a) Les condicions específiques del contracte laboral: condicions retributives, durada del contracte, etc. Si el projecte implica qualsevol altra obligació laboral per al doctorand o la doctoranda, ha d'estar recollida en l'acord de col·laboració.

b) Les condicions referides a la distribució del temps de treball del doctorand o la doctoranda entre les instal·lacions de l'empresa i les de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, si escau.

c) Les condicions relatives als drets de propietat intel·lectual i industrial, els quals s'atribuiran de manera adequada i en funció de les tasques, les contribucions i els interessos respectius de les parts implicades en el projecte.

d) El nom de les persones responsables per part de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, així com per part de l'empresa.

e) Les condicions relatives al finançament de la formació i al finançament específic del projecte (com ara material fungible, equipament, etc.).

f) Els mecanismes per al seguiment dels progressos del projecte i de les tasques desenvolupades per l'investigador o la investigadora en formació.

g) Les condicions relatives als drets que té el doctorand o la doctoranda de fer públics els resultats de la seva recerca al llarg del període de formació o en la tesi doctoral.

h) Les condicions referides a la mobilitat i a l'assistència a congressos, jornades i similars.

i) Si el desenvolupament del conveni està condicionat a l'obtenció del cofinançament o de l'ajut específic del Pla DI.

j) La durada del conveni.

k) En els casos en què hi hagi més d'una entitat per part de l'entorn acadèmic o de l'entorn empresarial, l'acord de distribució entre les parts del finançament de la convocatòria.

l) En els casos en què la realització del doctorat impliqui tasques docents per part del doctorand o la doctoranda, cal que es defineixin les condicions en què es duran a terme per tal que hi consti el vistiplau tant de l'entorn acadèmic com de l'empresarial.

Addicionalment, el conveni ha de contenir dos annexos:

— Annex 1: breu descripció del projecte de recerca.

— Annex 2: proposta de pla de treball.

En aquests dos annexos ha de constar el vistiplau de qualsevol de les persones següents de la universitat de matriculació del doctorand o la doctoranda: rector o rectora o vicerector o vicerectora de recerca, director o directora o responsable de l'escola de doctorat, director o directora de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

8.7 L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l'ajut.

8.8 En cas que s'hagi d'esmenar la sol·licitud, es notificarà a la persona responsable de la sol·licitud, i es farà mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i al tauler d'anuncis de l'AGAUR d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar, indicant-ne els motius i fent-hi constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.9 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut, a emetre per altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—9 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquesta convocatòria. Aquesta gestió, de vegades, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, atès que la intervenció d'aquestes en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està inclosa en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) o a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—10 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i estarà obert fins al 5 de desembre de 2016.

Per presentar una sol·licitud caldrà que el projecte de recerca hagi estat publicat al web del Pla DI un mínim de set dies naturals.

D'acord amb el que preveu la base 15 d'aquesta convocatòria, es podran dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials previstes són els següents:

— Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 14 d'abril de 2016.

— Per a la segona resolució parcial: des del 15 d'abril de 2016 fins al 16 de juny de 2016.

— Per a la tercera resolució parcial: des del 17 de juny de 2016 fins al 6 d'octubre de 2016.

— Per a la quarta resolució parcial: des del 7 d'octubre de 2016 fins al 5 de desembre de 2016.

 

—11 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupa la presidència, i a la CEAU o la persona que n'ocupa la presidència, segons l'acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—12 Selecció dels projectes

12.1 Un cop revisades les sol·licituds i la documentació aportada, la comissió de selecció valorarà els projectes presentats, per la qual cosa podrà sol·licitar la col·laboració d'experts externs. Es prendran en consideració els aspectes següents (valoració sobre 100):

a) El potencial de transferència de resultats i coneixements a l'entorn empresarial del projecte de recerca i l'establiment d'uns objectius de recerca contrastables en una tesi doctoral (30/100).

b) La capacitat de l'empresa per assegurar que el doctorand o la doctoranda disposarà d'un entorn de recerca que facilitarà el desenvolupament del projecte i la consecució de la tesi doctoral en el temps establert (30/100).

c) La puntuació obtinguda en la convocatòria SGR 2014 (per àmbit) pel grup al qual estigui adscrit el director o la directora de tesi. Es valorarà especialment que el director o la directora de tesi sigui investigador o investigadora del programa ICREA o que hagi obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) (20/100).

d) El grau d'adequació i de concreció dels diferents apartats dels convenis de col·laboració presentats segons els requeriments que consten en l'apartat 7.6 (10/100).

e) El fet que el projecte afavoreixi la participació del màxim nombre d'empreses i d'entorns acadèmics diferents (10/100).

La comissió de selecció fixarà els criteris mínims per accedir als ajuts.

12.2 La comissió de selecció la designarà i nomenarà el president o presidenta de la CEAU, que serà el director o directora general d'Universitats, i estarà copresidida pel director o directora general d'Universitats o per la persona en qui delegui, i pel director o directora general de Recerca o la persona en qui delegui. Estarà formada pel director o directora del Pla DI, un màxim de quatre vocals i un secretari o secretària, que serà el director executiu o directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot. L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la comissió de selecció.

12.3. La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin estat seleccionades.

 

—13 Tramitació i resolució

13.1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la no-admissió o el desistiment de la sol·licitud, que es notificaran a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i al tauler d'anuncis de l'AGAUR.

Comporta la no-admissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases.

Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

13.2 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la comissió de selecció determinarà l'assignació dels fons d'acord amb els criteris de selecció establerts en la base 12 d'aquestes bases reguladores.

13.3 Vist l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori.

13.4 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que haurà de complir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut.

13.5 La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i al tauler d'anuncis de l'AGAUR.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució als llocs web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat>) i del Pla DI de la Secretaria d'Universitats i Recerca (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>). La resolució de concessió indicarà els recursos que s'hi poden interposar.

 

—14 Procediment de concessió

La concessió dels ajuts es tramita de conformitat amb els criteris que determina aquesta convocatòria. Per a la selecció es té en compte exclusivament la documentació aportada a la sol·licitud i, per tant, es prescindeix del tràmit d'audiència, de conformitat amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—15 Termini de resolució

15.1 Es preveu dictar quatre resolucions parcials definitives en les dates següents:

— Primera resolució parcial: primera quinzena de maig de 2016.

— Segona resolució parcial: segona quinzena de juliol de 2016.

— Tercera resolució parcial: primera quinzena de novembre de 2016.

— Quarta resolució parcial: segona quinzena de gener de 2017.

15.2 El termini legal màxim de resolució és de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—16 Acceptació de l'ajut

16.1 L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un model normalitzat signat per les persones representants de les entitats beneficiàries i pel doctorand o la doctoranda, en el qual s'han de comprometre a complir totes les condicions generals que es deriven de la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR, i les particulars d'aquesta convocatòria.

El formulari d'acceptació s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament dels ajuts al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'AGAUR.

El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també al seu lloc web (<http://agaur.gencat.cat>).

16.2 A més del document d'acceptació, cal aportar la documentació següent:

a) Còpia escanejada de l'escriptura de constitució de l'entitat contractant.

b) Còpia escanejada del document d'identificació de la persona representant legal de l'entitat contractant i document acreditatiu dels poders.

c) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de l'entorn acadèmic en què declara: — Que compleix amb la definició d'organisme de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca.

— Que l'entitat és un organisme de recerca d'acord amb la definició del Marc R+D+I de la Comissió Europea.

— Que la participació de l'organisme de recerca en el projecte de recerca compleix amb la definició d'R+D independent en col·laboració efectiva.

d) Les entitats beneficiàries han de comunicar la informació relativa als seus òrgans de direcció o administració, mitjançant el model normalitzat i a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas que alguns d'aquests documents ja s'hagin presentat en convocatòries anteriors de l'ens atorgador, no cal presentar-los en aquesta convocatòria sempre que l'entitat sol·licitant presenti una declaració en la qual s'especifiquin aquests documents i la data en què es van presentar, i hi faci constar que encara són vigents. En aplicació del que estableix l'apartat f) de l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'ha constatat que l'Administració de la Generalitat ja disposa, en el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, d'aquesta informació; en conseqüència, aquestes institucions no hauran de presentar la documentació prevista en els apartats a), b) i d) d'aquesta base.

e) Còpia escanejada del contracte laboral en què s'indiqui la data d'inici i de finalització del contracte i la retribució anual bruta.

f) Còpia escanejada del document d'identificació del doctorand o la doctoranda.

g) Còpia escanejada de la matrícula universitària o del compromís de matrícula de tutoria de tesi del curs 2015-2016 o 2016-2017 del doctorand o la doctoranda.

16.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació, i per fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries l'aportació de les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

16.4 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats beneficiàries i el doctorand o la doctoranda que no hagin presentat el document d'acceptació i la resta de documentació dins del termini i en les condicions previstos en aquesta convocatòria.

 

—17 Obligacions de les parts

17.1 Obligacions de l'entorn empresarial:

a) En els projectes de les modalitats DI-COF-UE i DI-COF-CAT i, si així queda recollit en el conveni de col·laboració entre les parts, en la modalitat DI-ESP, estendre el contracte laboral segons la legislació vigent aplicable, en els termes previstos en aquesta convocatòria, i incorporar-hi el doctorand o la doctoranda.

b) Designar una persona responsable del projecte per part de l'empresa que, alhora, faci funcions de tutoria del doctorand o la doctoranda.

c) Proporcionar al doctorand o la doctoranda el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o els equips que siguin necessaris per a l'acompliment normal de la seva activitat, com també garantir-li els drets i les prestacions que té el personal del centre de categoria igual o similar.

d) Vetllar pel règim d'incompatibilitats dels ajuts atorgats, d'acord amb la base 22 d'aquest apartat.

e) Conservar els justificants i les factures originals i altra documentació relacionada amb l'ajut durant un període mínim de 10 anys.

f) Facilitar al doctorand o la doctoranda la realització de la formació addicional i la participació en la formació que organitzi la mateixa entitat per complir el que preveu la base 5.1 de la convocatòria.

17.2 Obligacions de l'entorn acadèmic:

a) Designar un director o directora de tesi que compleixi amb els requisits exigits pel Pla DI.

b) Proporcionar al doctorand o la doctoranda el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o els equips que siguin necessaris per a l'acompliment normal de la seva activitat.

c) Supervisar amb regularitat el desenvolupament del projecte de recerca i de tesi doctoral, d'acord amb el que es preveu en el conveni de col·laboració signat entre les parts.

d) Vetllar pel compliment de les obligacions recollides en el document de compromís doctoral o document anàleg.

e) Facilitar al doctorand o la doctoranda la realització de la formació addicional i la participació en la formació que organitzi la mateixa entitat per complir el que preveu la base 5.1 de la convocatòria.

f) Vetllar pel règim d'incompatibilitats dels ajuts atorgats, d'acord amb la base 22 d'aquest apartat.

g) Conservar els justificants i les factures originals i altra documentació relacionada amb l'ajut durant un període mínim de 10 anys.

h) En els projectes de la modalitat DI-ESP, si així queda recollit en el conveni de col·laboració entre les parts, estendre el contracte laboral segons la legislació vigent aplicable, en els termes previstos en aquesta convocatòria, i incorporar-hi el doctorand o la doctoranda.

i) En els projectes de la modalitat DI-COF-UE i DI-ESP, documentar el compliment de les obligacions per part de l'entorn empresarial.

17.3 Obligacions del doctorand o la doctoranda:

a) Incorporar-se en el període previst i dur a terme les activitats descrites en el seu pla de treball.

b) Fer la formació addicional de 30 hores comunes que organitzarà la Generalitat de Catalunya i també les 30 hores, depenent de les necessitats específiques del projecte de l'empresa, que pot aprofitar recursos de formació interna de les empreses o l'oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries, sol·licitada prèviament (segons el model normalitzat) i autoritzada per la Generalitat de Catalunya. Les 60 hores de formació han d'estar relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial. També es valoraran les propostes de formació adaptada a les necessitats específiques del projecte o de l'empresa responsable del seu desenvolupament (per exemple, introduint temes de gestió de la qualitat, de prevenció de riscos, medi ambient…). No serà computable la formació disciplinària destinada a aprofundir en els coneixements específics del Pla DI.

 

—18 Renúncies i substitucions

18.1 Renúncies i substitucions del doctorand o la doctoranda

En cas de renúncia a l'ajut per part del doctorand o la doctoranda, s'ha de comunicar a l'AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. Sempre que la renúncia es produeixi durant els sis primers mesos de gaudi de l'ajut, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot autoritzar-ne la substitució. Les entitats beneficiàries han de sol·licitar, mitjançant un document signat per les persones representants legals respectives, la substitució del doctorand o la doctoranda i proposar una altra persona candidata alternativa, que ha de complir els requisits genèrics referits als doctorands establerts en la base 5 d'aquesta convocatòria, així com els propis del projecte de recerca presentat en la fase de campanya. Les persones candidates proposades no caldrà que hagin participat en la fase de selecció prèvia prevista a la base 4.

La substitució no comporta cap interrupció de l'ajut, ni cap modificació de la durada, la quantitat o les condicions inicials. La resolució de substitució especificarà les condicions de l'ajut.

Les substitucions es notificaran individualment a la persona i a les entitats interessades, d'acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

18.2 Renúncies de les entitats beneficiàries

En cas que es produeixi alguna renúncia per part de les entitats beneficiàries dels ajuts, s'ha de comunicar mitjançant un escrit motivat adreçat al director executiu o directora executiva de l'AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. La renúncia ha d'incloure la signatura de la persona representant legal de l'entitat.

Les entitats beneficiàries que renunciïn als ajuts han de presentar la documentació justificativa fins a la data de renúncia i reintegrar, si escau, l'import no justificat. La renúncia a la condició de beneficiària d'una de les entitats associades a un expedient comporta automàticament la renúncia de l'altra entitat beneficiària participant en el projecte i l'obligació de presentar la documentació justificativa fins a la data de la renúncia i reintegrar, si escau, l'import no justificat. No obstant això, en els projectes DI-COF-CAT s'estableix la possibilitat que té l'entitat beneficiària de l'entorn empresarial de renunciar a l'ajut econòmic i seguir participant en el projecte, sempre que així ho sol·liciti i pugui acreditar el compliment de les obligacions recollides en la base 17. En aquest cas, la renúncia de l'entorn empresarial no comportarà la renúncia ni la revocació de l'ajut a l'entitat beneficiària de l'entorn acadèmic.

En cas que es produeixi una renúncia a la totalitat de l'ajut concedit durant els primers sis mesos a partir de l'acceptació de l'ajut, sigui expressa per part dels beneficiaris o tàcita per no haver acceptat l'ajut en el termini establert en la base 16, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot adjudicar l'ajut a les entitats sol·licitants de la llista de reserva. Les substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La resolució de la substitució especificarà les condicions de l'ajut.

 

—19 Suspensions del contracte

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat suspenen, si així se sol·licita, el còmput de la durada de l'ajut per un màxim de quatre mesos. En aquests casos, les entitats beneficiàries poden sol·licitar la recuperació del període de suspensió sempre que ho facin amb dos mesos d'antelació respecte a la finalització del contracte. Per al còmput del període de suspensió, les entitats beneficiàries han d'enviar a l'AGAUR la certificació o l'acreditació de les altes i les baixes corresponents.

 

—20 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin, i estiguin degudament justificades i motivades, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de les entitats beneficiàries, alguna variació en el pla de treball o en el projecte proposat, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

 

—21 Pagament

21.1 L'AGAUR efectuarà el pagament de l'import dels ajuts corresponents a les entitats beneficiàries per transferència bancària als comptes indicats per a aquesta finalitat en el document d'acceptació, sense necessitat de presentar garanties.

21.2 El primer pagament, corresponent a la primera anualitat de l'ajut, es tramitarà un cop presentada i revisada la documentació d'acceptació. El segon pagament, corresponent a la segona anualitat, es tramitarà un cop rebuda i revisada la justificació parcial de la primera anualitat. El tercer pagament correspondrà al 70% de la tercera anualitat i es farà un cop rebuda i revisada la justificació parcial de la segona anualitat. Finalment, es tramitarà el pagament del 30% restant de la tercera anualitat un cop rebuda, revisada i acceptada per l'AGAUR la justificació total de l'ajut.

 

—22 Incompatibilitats de l'ajut

22.1 Les entitats beneficiàries estan obligades a comunicar altres ajuts o subvencions concedits per al mateix objecte i el seu fonament jurídic, tant en presentar la sol·licitud com en qualsevol moment en què es produeixi aquesta situació, i han d'acceptar les reduccions aplicables per al compliment de les bases d'aquesta convocatòria, si escau.

22.2 S'apliquen als contractes aquelles incompatibilitats que consideri el contracte laboral que subscriguin les empreses contractants, d'acord amb la legislació vigent.

 

—23 Termini i forma de justificació

23.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de presentar la justificació, mitjançant un compte justificatiu simplificat, en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del seu gaudi mitjançant els models normalitzats. La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La manca de justificació en els termes establerts pot comportar la revocació de l'ajut.

23.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

— Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de l'ajut en què s'indiquin les activitats dutes a terme, amb l'aportació d'una fitxa resum amb les dades bàsiques del projecte de recerca dut a terme que inclogui la data de lectura de la tesi o, si s'escau, la data prevista, la data de dipòsit, etc., així com un breu resum de les aportacions aconseguides.

— Una certificació, per part de cadascuna de les entitats beneficiàries, de la despesa efectuada seguint el model normalitzat, que ha de ser expedida i signada per les persones gerents o responsables econòmiques de les entitats, i s'hi ha d'indicar que la subvenció s'ha registrat a les seves respectives comptabilitats de manera separada, que els fons percebuts s'han destinat a la realització de l'activitat per a la qual van ser concedits, amb la relació detallada de les despeses directament relacionades amb els conceptes subvencionables (identificant-ne el creditor i el número de factura, l'import, la data d'emissió i la data de pagament), i que la documentació original acreditativa de la despesa feta es troba a les dependències de les entitats a disposició de l'AGAUR i de la Sindicatura de Comptes. Quan l'activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'especificar en el certificat l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests altres fons per a l'activitat subvencionada.

— Una còpia dels TC2 mensuals corresponents al període de gaudi de l'ajut en què figuri el doctorand o la doctoranda, la còpia de les nòmines del doctorand o la doctoranda corresponents al període assenyalat i els comprovants del seu ingrés, així com una còpia del rebut de liquidació del TC1 i el comprovant del seu ingrés.

— Si es justifiquen sous que no siguin el del doctorand o la doctoranda, caldrà presentar el contracte corresponent, els TC2 mensuals, les nòmines i els comprovants del seu ingrés, així com els TC1 mensuals i els comprovants del seu ingrés.

— Les entitats han d'aportar també els justificants de les despeses a càrrec de l'ajut (factures i rebuts).

23.3 A més, anualment també s'ha de fer arribar, en el termini màxim d'un mes des de l'acabament de cada una de les dues primeres anualitats de gaudi de l'ajut, tres informes de seguiment segons el model normalitzat: un del director o directora de tesi, un de la persona responsable del projecte a l'empresa i un del doctorand o la doctoranda. Aquests informes de seguiment han de certificar que l'activitat del doctorand o la doctoranda està seguint el curs previst amb relació al projecte de DI, segons els objectius marcats en el conveni i les bases d'aquesta convocatòria. També, en el cas de l'informe del director o directora de tesi i de la persona responsable per part de l'empresa, cal incloure-hi una relació de les despeses relacionades amb el projecte de recerca i que constaran en la justificació final.

23.4 En els casos de finalització anticipada de l'ajut, sigui per renúncia d'alguna de les entitats beneficiàries o per la lectura de tesi del doctorand o la doctoranda contractats, s'acceptaran com a despeses elegibles:

a) En concepte de matrícula i de mobilitat del doctorand o la doctoranda, totes les despeses degudament justificades en proporció a l'anualitat en què es trobi l'ajut en el moment de la finalització de l'ajut: com a màxim una tercera part de l'ajut total concedit per aquests conceptes si la finalització del gaudi es produeix durant la primera anualitat, dues terceres parts com a màxim si la finalització del gaudi es produeix durant la segona anualitat i la totalitat de l'ajut si finalitza durant la tercera anualitat.

b) En concepte de finançament per al grup de recerca, les despeses degudament justificades i en proporció al temps de gaudi de l'ajut.

c) En concepte de costos indirectes (overheads), el 18% de les despeses degudament justificades en concepte de finançament del grup de recerca.

d) En concepte de tutoria de tesi per part de la persona responsable de l'empresa, el 65% de les despeses degudament justificades i en proporció al temps de gaudi de l'ajut.

23.5 En el cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior a l'import de la subvenció, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantitat de la subvenció atorgada.

Perquè es considerin acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, cal que la despesa mínima efectuada i justificada de l'activitat subvencionada sigui com a mínim el 60% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

23.6 El model normalitzat de justificació es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) i també al seu lloc web (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici/index.html>).

 

—24 Publicitat

En les publicacions i els altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, cal incloure-hi l'expressió “Amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya”.

Les entitats beneficiàries han d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web <http://www.gencat.cat/piv/>.

 

—25 Seguiment

Les entitats beneficiàries dels ajuts i el doctorand o la doctoranda han de facilitar tota la informació que se'ls requereixi i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que puguin requerir l'AGAUR o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

 

—26 Difusió

L'AGAUR pot sol·licitar entre les entitats beneficiàries dels ajuts o entre els doctorands o les doctorandes contractats la seva participació en possibles publicacions en diferents suports, mitjans o actes de difusió dels doctorats industrials.

 

—27 Revocació

27.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

27.2 Pel que fa a la revocació, és aplicable el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.

27.3 Cada entitat beneficiària és responsable de l'import que li correspon, d'acord amb el que preveu la base 7 d'aquesta convocatòria.

 

—28 Normativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea

28.1 Els ajuts a empreses o entitats que vagin destinats a finançar una activitat econòmica són ajuts d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE i se'ls aplicarà allò que preveu l'article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014).

28.2 El finançament públic que rebin els organismes de recerca no tindrà la consideració d'ajuts d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE en la mesura que vagin destinats a finançar activitats de naturalesa no econòmica, de conformitat amb els criteris establerts per la Comissió Europea en el Marc R+D+I (DOUE C 198, de 27.6.2014). D'acord amb aquest Marc, quan els organismes de recerca duguin a terme activitats de recerca industrial independent en col·laboració efectiva, estan duent a terme activitats de naturalesa no econòmica.

 

—29 Concurrència

D'acord amb el que estableix el RGEC, al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, aquests ajuts no es poden acumular a cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una quantitat d'ajut superior a l'establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en el RGEC o en una decisió adoptada per la Comissió.

 

—30 Normativa aplicable

Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual es publiquen les bases generals de l'AGAUR, i per la resta de normativa aplicable.

 

Amunt