Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 14/03/2016

  • Número de control 16075057

  • Organisme emissor Ajuntament de Blanes

    CVE CVE-DOGC-A-16075057-2016

Dades del DOGC
  • Número 7083

  • Data 21/03/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre licitació d'un contracte de servei de grua.


1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Blanes.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Servei de Contractació

2) Domicili: Passeig de Dintre, 29, 1 Planta

3) Localitat i codi postal: Blanes 17300

4) Telèfon: 972379342

5) Telefax: 972350677

6) Correu electrònic: contractacio@blanes.cat

7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.blanes.cat/perfilcontractant i www.seu.cat/blanes

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins la data límit de presentació de les ofertes.

d) Número d'expedient: 3988/2015.


2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: serveis.

b) Descripció: servei de reforç de grua en el torn de nit de l'Ajuntament de Blanes, que inclou la retirada del vehicle i trasllat al dipòsit de vehicles.

c) Durada: dos anys a comptar des de la data que consti en la formalització del contracte, amb una possible pròrroga de dos anys més.

d) CPA-2008: 28.10.51 - CPV: 50118100-9


3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: els que s'estableixen a la clàusula 11a del plec de clàusules.

 

4. Valor estimat del contracte: 75.595,80 euros, IVA exclòs.


5. Pressupost base de licitació:

Import anual de 21.778,80 euros, dels quals 17.999,00 euros corresponen a base i 3.779,80 euros a IVA.


6. Garantia exigides:

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.


7. Requisits específics del contractista:

La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional que s'estableixen a la clàusula 8a del plec de clàusules.

 

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al DOGC.

b) Modalitat de presentació: la que es detalla a la clàusula 7a del Plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Registre de Pliques - Servei de Contractació (de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores).


9. Obertura d'ofertes: es publicarà la data al Perfil del Contractant.

 

10. Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

Blanes, 14 de març de 2016

 

Miquel Lupiáñez Zapata

Alcalde

 

Amunt