Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/02/2016

  • Número del document INT/0307/2016

  • Número de control 16041046

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-16041046-2016

Dades del DOGC
  • Número 7058

  • Data 15/02/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/307/2016, de 5 de febrer, de convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/16).

En aquesta pàgina s'ha esmenat un error de visualització detectat en les primeres hores d'edició.

Atès el que disposa la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i d'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació general;

Atesos la relació de llocs de treball vigent del personal funcionari de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, i l'Acord del Govern GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 153 places de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat per a l'any 2015, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015);

Atès que s'ha donat compliment a les disposicions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional dels empleats públics;

En consonància amb el que estableixen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya;

De conformitat amb el que estableixen l'article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya; el Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior; el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i l'article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per a l'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/16), amb subjecció a les bases que figuren en els annexos 1 i següents d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 5 de febrer de 2016

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

Base 1. Places convocades i contingut funcional

S'obre la convocatòria de procés selectiu per a l'ingrés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat, mitjançant el procediment de concurs oposició.

Es convoquen 153 places de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat, de les quals 14 corresponen al 10% addicional, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015.

Les funcions que han d'exercir els membres de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat són les que estableixen els articles 16.1.d) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

 

Base 2. Requisits de les persones participants

2.1 Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir els requisits següents:

a) Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.

També hi poden ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d'espanyol o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Edat.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació.

Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Permís de conducció.

Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Llengua catalana.

Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.

f) Llengua castellana.

Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

g) Capacitat.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

h) Habilitació.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

i) Taxa d'inscripció.

Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.3 sempre que no es trobi incurs en el supòsit d'exempció establert a la base esmentada.

2.2 Per a l'admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera els requisits esmentats anteriorment, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.

 

Base 3. Sol·licitud de participació

3.1 Obtenció, presentació i termini de la sol·licitud de participació

La sol·licitud de participació s'ha d'adreçar al secretari general del Departament d'Interior en el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, a través d'un dels canals següents:

a) Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits Gencat, accedint a l'adreça següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

b) Presencial: mitjançant el model de sol·licitud d'admissió en suport paper, que es pot obtenir al web del Departament d'Interior, mitjançant l'adreça http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/; i es poden presentar en els registres del Departament d'Interior, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i dels serveis territorials del Departament d'Interior.

Així mateix, són vàlides les sol·licituds presentades en els registres dels òrgans o oficines que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

És imprescindible que la sol·licitud en suport paper estigui signada per la persona participant. La manca de signatura comporta l'exclusió de la persona participant en la convocatòria.

3.2 Documentació.

A l'efecte d'admissió a aquesta convocatòria es tindran en compte les dades que les persones participants hagin declarat, com a certes, en la sol·licitud de participació. Per tant, qui incorri en inexactituds o falsedats podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment.

En aquest sentit, la persona participant només haurà d'aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits en la convocatòria i, si s'escau, la documentació acreditativa dels mèrits quan el Tribunal Qualificador acordi i faci pública la data o dates de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, dels mèrits o de qualsevol altra documentació, que la persona participant haurà de presentar als llocs establerts a la base 3.1.b).

3.3 Taxa d'inscripció.

a) Import de la taxa.

L'import de la taxa és el corresponent al que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i altra normativa vigent, en l'import resultant de l'aplicació corresponent a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya vigents en el moment de publicació de la convocatòria, i que es detalla a l'Ordre GRI/99/2015, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents de l'any 2015 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

- Ordinari: 28,70 euros.

- Amb bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 23,00 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 14,35 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 14,35 euros.

- Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 8,65 euros.

Estan exemptes de fer el pagament de la taxa les persones que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, es trobin en situació d'atur i compleixin les dues condicions següents:

- Estar inscrita a l'Oficina de Treball del Departament d'Empresa i Coneixement o, si s'escau, de l'INEM.

- No percebre cap prestació econòmica.

b) Exempcions i bonificacions.

Les persones participants autoritzen l'òrgan convocant a fer les comprovacions necessàries per acreditar les situacions d'exempció i de bonificació de l'import de la taxa, llevat que desmarquin la casella corresponent de la sol·licitud de participació. En cas que no s'autoritzi l'òrgan convocant, les persones participants han de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades en els llocs de presentació que consten a la base 3.1.b) i sempre dins el termini de presentació de sol·licituds.

c) Mitjans de pagament.

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'especifiquen a continuació, segons si la sol·licitud s'ha realitzat per via telemàtica o presencial:

c.1) En cas de sol·licitud telemàtica:

- En línia amb targeta bancària, a través de la plataforma Tràmits Gencat, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, emplenant directament l'apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”.

- Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan la inscripció es fa a través de la plataforma Tràmits Gencat. La carta de pagament s'ha d'imprimir, i la taxa s'ha d'abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

c.2) En cas de sol·licitud presencial:

- Imprès de la sol·licitud: en cas que la persona participant opti per presentar la sol·licitud en suport paper, cal fer el pagament en qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CatalunyaCaixa, abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

- Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: si no es fa el pagament per algun dels mitjans esmentats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte de CatalunyaCaixa núm. ES15 2013 0500 1102 0270 1044. S'hi haurà de fer constar el nom i els cognoms de la persona participant, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria (81/16) i s'haurà de presentar el resguard corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds en els llocs de presentació de sol·licituds indicats a l'apartat 3.1.b).

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o el fet de no acreditar, si s'escau, l'exempció o la bonificació de la taxa determinen l'exclusió de la persona participant del procés selectiu a les llistes definitives de persones participants admeses i excloses.

El pagament de la taxa a l'entitat bancària no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud en el termini i la forma escaients.

No és procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per una causa imputable a la persona interessada.

3.4 Tractament de dades de caràcter personal.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones participants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

De conformitat amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquestes dades s'incorporaran en el fitxer de convocatòries de selecció i provisió de personal del cos de Bombers, del qual és responsable la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Totes les persones interessades podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Servei de Planificació i Selecció de Recursos Humans de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, al carrer de la Diputació, núm. 353-355, 08009 de Barcelona, o mitjançant l'adreça de correu electrònic següent: lopd.interior@gencat.cat.

Les dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la persona participant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides als efectes de notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat, així com la corresponent comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades.

 

Base 4. Tribunal Qualificador

4.1 Composició.

El Tribunal Qualificador està integrat per les persones següents:

President: Albert Vilanova Ferreras

Presidenta suplent: Anna Martín Mayench

Vocals titulars:

1. Sebastià Massagué Mir

2. Meritxell Claverol Guiu

3. Eva Lloret Manero

4. Miquel Vidal Domínguez

5. Joaquim Nonó Cadenas

6. M. Dolors Martín Leonés

7. Yolanda Parra Luque

8. Joan Carles Casas Ruiz

9. Pere Hervàs Fernàndez

10. Carme Molina Moya, per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Vocals suplents:

1. Antonio Ramos Medina

2. Marta Viñals Artigas

3. Maria Lluïsa Pérez Márquez

4. José Antonio Benavides Monje

5. Ricard Sanz Ramírez

6. Rosa Pérez Vallverdú

7. Victòria Faure Fernández

8. Joaquim Villanueva Munuera

9. Carles Segura Montoro

10. Jayune Segura Montiu, per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

El Tribunal Qualificador pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors i especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb la seva especialització tècnica en la realització i valoració de les proves o exercicis.

Així mateix, formaran part del Tribunal Qualificador, com a representants titular i suplent respectivament, la senyora Maria Mercè Batlle Casas i la senyora Olga Calatayud Aguilar, en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot.

4.2 Funcionament.

El procediment d'actuació del Tribunal Qualificador s'ha d'ajustar a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

De conformitat amb la normativa anterior, els membres del Tribunal Qualificador s'han d'abstenir, i notificar-ho a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies previstes normativament, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació de participants per a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, les persones participants poden recusar els membres del Tribunal Qualificador quan concorrin les circumstàncies previstes.

El Tribunal Qualificador no pot aprovar ni declarar que han superat el procés selectiu un nombre superior de participants al de les places objecte de convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que ho contradigui.

De cadascuna de les reunions del Tribunal Qualificador, se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

L'òrgan convocant, per si mateix o a proposta del president o presidenta del Tribunal Qualificador, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que les persones participants han pogut incórrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses de la convocatòria en qualsevol moment. En tot cas, s'han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, a l'efecte pertinent.

El Tribunal Qualificador pot proposar a l'òrgan convocant l'exclusió del procés selectiu de qualsevol participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'igualtat i equitat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

Així mateix, en qualsevol moment el Tribunal Qualificador pot requerir a les persones participants l'acreditació de la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

4.3 Seu.

Als efectes de comunicacions i altres incidències, el Tribunal Qualificador té la seu a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (c. Diputació, 355, 08009 Barcelona).

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i la resta d'unitats del Departament d'Interior han de prestar el suport material i tècnic necessari per a l'actuació del Tribunal Qualificador.

4.4 Assistències.

Els membres del Tribunal Qualificador i el personal col·laborador en la realització de les proves tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

Base 5. Desenvolupament del procés selectiu

5.1 Admissió al procediment selectiu.

A l'efecte d'admissió de les persones participants es tenen en compte les dades que facin constar a la sol·licitud, i és responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades, sens perjudici que, en qualsevol moment del procés selectiu, el Tribunal Qualificador de la convocatòria requereixi a les persones participants l'acreditació de les dades que han fet constar a la sol·licitud.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, el secretari general del Departament d'Interior dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria. A la resolució esmentada, que es publicarà al DOGC, s'indicaran els llocs on s'exposaran les llistes de les persones participants admeses i excloses i els motius d'exclusió.

L'endemà de la publicació al DOGC de la llista esmentada, les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions adreçades a esmenar els defectes imputables a elles o acreditar la documentació que se sol·licita o esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial.

Les persones participants que no esmenin dins d'aquest termini el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició i s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En qualsevol cas, les persones participants han de comprovar fefaentment no només que no figuren a la llista d'excloses, sinó que els seus noms figuren a la llista de persones admeses.

Una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des de l'expiració del termini anterior es faran públiques, mitjançant resolució del secretari general del Departament d'Interior que es publicarà al DOGC, les llistes definitives de persones participants admeses i excloses a la convocatòria i dels motius d'exclusió, amb indicació de la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova i de l'ordre d'actuació de les persones participants, i els llocs on s'exposaran les llistes esmentades.

Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.

5.2 Publicacions i informació.

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència aquestes bases es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Interior http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/ i als taulers d'anuncis del Departament d'Interior, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i dels serveis territorials del Departament d'Interior.

D'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions al DOGC i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis en els llocs que s'indiquin en aquestes, es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles reclamacions o recursos.

5.3 Desenvolupament i realització de les proves.

La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova s'especificaran en la resolució per la qual es faci pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria.

La data, l'hora i el lloc de les proves següents els determinarà el Tribunal Qualificador, i es publicaran juntament amb els resultats de la prova anterior en el lloc en què s'hagi realitzat aquesta, i també en els llocs establerts a la base 3.1.b) de la convocatòria.

L'ordre d'actuació de les persones participants en les proves s'iniciarà per la persona participant el primer cognom de la qual comenci per la lletra "s", de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 29 de gener de 2016 (Resolució GAH/258/2016, d'1 de febrer, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2016, publicada al DOGC núm. 7054, de 8.2.2016).

Per a cadascuna de les proves es farà una única crida; qui no comparegui a la crida del Tribunal Qualificador per al desenvolupament de les proves en el lloc, la data i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major, apreciats pel Tribunal Qualificador, serà definitivament exclòs del procés selectiu per l'òrgan convocant.

 

Base 6. Procediment selectiu

El procediment selectiu és el concurs oposició i consta de les fases següents:

1. Fase d'oposició

2. Fase de concurs

3. Fase formativa (curs selectiu)

4. Fase de pràctiques

6.1 Primera fase: fase d'oposició.

La fase d'oposició està constituïda per les proves següents:

- Primera prova: prova aptitudinal i coneixements

- Segona prova: prova física

- Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants

- Quarta prova: prova d'avaluació psicològica

- Cinquena prova: proves mèdiques

- Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana

Les proves de la fase d'oposició es plantejaran en llengua catalana. En cas que les persones participants vulguin que se'ls plantegi per escrit alguna prova o exercici en llengua castellana, caldrà que ho indiquin expressament mitjançant un escrit adreçat al Tribunal Qualificador. Aquest escrit s'ha de presentar en els llocs indicats a la base 3.1.b) en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

6.1.1 Primera prova: prova aptitudinal i coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

a) Descripció de la prova.

La prova aptitudinal i coneixements consta de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.

a.1) Primer exercici: aptitudinal

Consisteix en la realització d'una bateria de tests psicotècnics adreçats a avaluar les capacitats aptitudinals de la persona participant: aptitud verbal, capacitat d'atenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial.

La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte.

a.2) Segon exercici: coneixements

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 100 preguntes, incloses les preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

El temps per fer aquest exercici no pot ser superior a 1 hora i 45 minuts. Correspon al Tribunal Qualificador fixar el temps de realització d'aquest exercici.

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. El Tribunal Qualificador no haurà de corregir el segon exercici de les persones participants amb la qualificació de no apte en el primer exercici.

Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les respostes errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per efectuar la valoració de la prova s'ha d'aplicar la fórmula següent:

 

 

 

        (A – E / 4) x 10

Q = —————————

                 N

 

 

Q= qualificació resultant.

A=nombre d'encerts.

E=nombre d'errors.

n=nombre de preguntes.

 

En cas que el Tribunal Qualificador acordi l'anul·lació d'alguna pregunta del qüestionari s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

6.1.2 Segona prova: prova física.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova aptitudinal i coneixements, seran ordenades de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, i passaran a fer aquesta prova les 612 persones que hagin obtingut la millor puntuació.

En cas d'empat en la posició 612, es resoldrà a favor de la persona participant que hagi obtingut un nombre més baix de respostes errònies en el segon exercici de la primera prova, coneixements. Si persisteix l'empat, passaran a la segona prova, prova física, totes les persones que continuïn empatant.

a) Descripció.

La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris:

- Cursa de llançadora

- Circuit d'agilitat

- Exercici aquàtic

- Pressió sobre banc

- Pujada de corda

La descripció, les normes i la valoració de cada exercici figuren a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

b) Valoració.

És condició necessària per superar la prova física haver estat declarat apte en l'exercici aquàtic i en la pujada de corda.

La puntuació total de la prova física s'obtindrà dividint entre tres la suma total de punts aconseguits, d'acord amb l'annex 4, en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d'agilitat i pressió sobre banc, sempre que s'hagi obtingut en cadascun d'aquests exercicis una puntuació mínima de 5 punts.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

c) Organització de la prova

L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per l'organització de les persones participants en els grups que determini el Tribunal Qualificador. No obstant això, i per a tots els grups, el primer exercici (cursa de llançadora), descrit a l'annex 4, es realitzarà en darrera posició, i abans de la realització d'aquest exercici es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l'exercici anterior.

Per fer la prova, les persones participants hauran de lliurar al Tribunal Qualificador, en el lloc i el mini que s'indicaran en la resolució de publicació de les llistes definitives de persones participants admeses i excloses que estableix la base 5.1, un certificat mèdic amb el contingut següent: "El/la senyor/a (nom i cognoms del metge, número de col·legiat i província de col·legiació) certifica que la persona participant (nom, cognoms i número de DNI) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics que es descriuen a l'annex 4 de la resolució de la convocatòria de concurs oposició per a l'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/16)". El fet que una persona participant no presenti aquest certificat comporta la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si escau, el Tribunal Qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés selectiu.

És obligatori portar roba i calçat esportius.

En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots dos.

No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d'aquesta prova.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici corresponent (nul = 0 punts).

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física.

Les dones que el dia de la prova física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en qualsevol del llocs establerts a la base 3.1.b) abans de la data de realització de la prova física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria la nota de la primera prova. Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s'hagi modificat de forma substancial en el següent procés de selecció.

Les participants amb reserva de nota hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

6.1.3 Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova aptitudinal i coneixements, i de la segona prova, prova física. Un cop ordenades, únicament passaran a la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants, les 459 persones amb millor puntuació. En cas d'empat en aquesta posició, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció.

Consistirà en la realització d'un exercici pràctic de circulació en un recinte tancat i d'altres exercicis pràctics que permetin avaluar de forma objectiva l'habilitat i els coneixements de les persones participants dintre de l'àmbit de la conducció de vehicles pesants tot terreny.

Les especificacions de la prova les determinarà el Tribunal Qualificador i es faran públiques juntament amb les llistes dels resultats de la primera prova de l'oposició.

b) Acreditació del carnet C.

Per poder fer la prova de conducció de vehicles pesants, i d'acord amb el que estableix la base 2.1.d), cal estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents, d'acord amb la normativa aplicable.

Totes les persones convocades a la prova de conducció de vehicles pesants hauran d'aportar necessàriament el dia de realització d'aquesta prova el document original, en vigor, del seu permís de conducció.

La manca d'aquest requeriment per part de la persona participant suposarà la seva exclusió del procés selectiu.

c) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

6.1.4 Quarta prova: prova d'avaluació psicològica.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Les persones participants que hagin superat la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova aptitudinal i coneixements; de la segona prova, prova física, i de la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants. Un cop ordenades, únicament passaran a la quarta prova, prova d'avaluació psicològica, les 229 persones amb millor puntuació. En cas d'empat en aquesta posició, passaran a la quarta prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció.

Aquesta prova consistirà en la realització d'un test o uns testos psicotècnics i d'una entrevista personal, per determinar l'adequació de la persona participant als requeriments competencials en relació amb l'exercici de les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat. Les competències professionals valorades són les següents:

- Adaptabilitat i flexibilitat.

- Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica.

- Autocontrol i tolerància a l'estrès.

- Treball en equip.

- Vocació de servei públic i compromís amb l'organització.

b) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

6.1.5 Cinquena prova: proves mèdiques.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Es convocaran a la realització d'aquestes proves totes les persones participants declarades aptes a la quarta prova, prova d'avaluació psicològica.

a) Descripció de la prova.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals mèdics col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 5 d'aquesta Resolució.

Les proves mèdiques, obligatòries i eliminatòries, es realitzaran en dies i llocs diferents, d'acord amb la informació següent:

a.1) Reconeixement general. Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri, la coordinació muscular, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori i exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions de bomber de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 5 d'aquesta convocatòria.

A l'inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no formalitzi aquest qüestionari, així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

a.2) Vertigen i claustrofòbia. S'efectuaran a les persones participants unes proves orientades al control del vertigen i la claustrofòbia en unes instal·lacions adequades a l'efecte. Les persones participants hauran de portar calçat i roba esportius.

b) Valoració.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tindran en compte els resultats de les proves dutes a terme en el moment de realització de les proves pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i els seus resultats sempre s'hauran de referir al moment del reconeixement general o proves de vertigen i claustrofòbia.

La realització de les proves mèdiques implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats corresponents es posin a disposició del Tribunal Qualificador perquè serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Per superar-la, cal obtenir la qualificació d'apte en el reconeixement general perquè no s'incorre en cap de les causes d'exclusió mèdica de l'annex 5, i d'apte en les proves referents a la claustrofòbia i vertigen.

6.1.6 Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, proves mèdiques, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerits per la convocatòria.

Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d'avaluació de coneixements de llengua castellana.

a) Primer exercici: llengua catalana.

Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior, de conformitat amb la base 2.1.e) i el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

a.1) Exempció.

Estan exempts de fer aquest exercici els qui acreditin que posseeixen algun dels documents que s'especifiquen a continuació:

- Certificat de nivell intermedi de català B2 o superior de la Direcció General de Política Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. L'Ordre esmentada es pot consultar a través de l'adreça d'internet següent: http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf

- Documentació que acrediti que la persona participant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagi superat la prova esmentada en altres processos corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2015.

Les persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior han d'aportar una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagin participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han obtingut plaça.

Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2015 ho han d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan convocant o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en què han participat, l'any de l'oferta d'ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han superat la prova.

Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Interior, no serà necessària l'acreditació documental esmentada.

a.2) Descripció.

L'exercici de llengua catalana consta de dues parts:

- Primera part: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en un grau adequat amb les funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.

- Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

Aquest exercici tindrà una durada màxima d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona.

a.3) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

b) Segon exercici: llengua castellana.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

b.1) Exempció.

Estan exemptes de fer aquest exercici les persones que, sense tenir la nacionalitat espanyola, acreditin la possessió d'algun dels documents següents:

- Certificat conforme han cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol.

- Diploma d'espanyol (B2) d'acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, i per la disposició final primera del Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a obtenir-lo.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

b.2) Descripció.

L'exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

b.3) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

c) Termini i forma de l'acreditació documental del nivell de llengua catalana i llengua castellana.

Per ser declarades exemptes de la realització dels exercicis d'avaluació de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, llengua castellana, i al mateix temps donar compliment als requisits de participació establerts a les bases 2.1.e) i f), les persones participants han de presentar, en els llocs indicats a la base 3.1.b), la fotocòpia compulsada d'alguns dels documents detallats en el punt anterior.

L'acreditació d'aquesta documentació s'ha de fer en el termini que s'indica a continuació: amb la publicació de les qualificacions de la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants, s'obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar aquesta documentació acreditativa. No obstant això, les persones participants poden presentar aquesta documentació el mateix dia de la prova.

d) Llistes de persones participants convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

El Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de persones participants que han de realitzar la prova de llengua catalana i llengua castellana juntament amb la publicació de les qualificacions de la quarta prova, prova d'avaluació psicològica.

Les persones que consten en aquesta llista disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la seva publicació, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa corresponent.

El Tribunal Qualificador publicarà la llista definitiva de participants que han de fer la prova de llengua catalana i llengua castellana al mateix temps que es facin públiques les qualificacions de la cinquena prova, proves mèdiques.

6.1.7 Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició.

La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la divisió entre tres de la puntuació total resultant de la suma de les qualificacions obtingudes en el segon exercici (coneixements) de la primera prova (prova aptitudinal i coneixements), la de la segona prova (prova física) i la de la tercera prova (prova de conducció de vehicles pesants).

6.2 Segona fase: fase de concurs.

6.2.1 Mèrits valorables.

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran exclusivament:

a) El temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya com a bomber o bombera, que es valora a raó de 0,03 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2,5 punts.

El mèrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjançant un certificat, expedit d'ofici, de l'òrgan competent en matèria de personal del Departament d'Interior, on es faci constar de forma expressa el règim jurídic, el vincle, el cos, la categoria i el període concret de prestació dels serveis.

b) El temps de serveis prestats en qualsevol altra Administració pública com a bomber o bombera, d'acord amb els barems que s'especifiquen a continuació:

- Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili totalment amb els corresponents del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les funcions que s'estableixen a la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valoren a raó de 0,03 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2,5 punts.

- Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili parcialment amb els corresponents del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les funcions que s'estableixen a la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valoren a raó de 0,02 punts per mes treballat, fins a un màxim d'1 punt.

El mèrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan competent en matèria de personal, on s'ha de fer constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita, si escau, del diari o butlletí oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, ha de constar el règim jurídic, el vincle, el cos, la categoria, el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria i les funcions concretes desenvolupades com a bomber.

c) El temps prestat com a bomber voluntari de la secció activa o especial de la Generalitat de Catalunya, excepte els tres primers anys de permanència a les seccions esmentades del cos de bombers voluntaris, es valora a raó de 0,01 punts per mes de permanència al cos de bombers voluntaris, fins a un màxim d'1,5 punts. En el còmput del temps de serveis prestats no es tindran en compte els períodes de suspensió temporal de funcions.

És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s'acrediti que la persona participant compleix les obligacions que estableix l'article 34, apartats b), c) i f), del Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un certificat, expedit d'ofici, del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, en el qual ha de constar el temps prestat com a bomber voluntari fins a la data de publicació de la convocatòria.

d) El temps de serveis prestats com a auxiliar forestal, auxiliar forestal conductor, oficial 1a equip de prevenció activa forestal o tècnic especialista amb adscripció GRAF de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior es valora a raó de 0,03 punts per mes treballat, fins a un màxim d'1,5 punts.

El mèrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjançant un certificat, expedit d'ofici, de l'òrgan competent en matèria de personal del Departament o del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, on consti el temps prestat en aquestes categories fins a la data de publicació de la convocatòria.

e) El temps de serveis prestats en el dispositiu operatiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, en alguna categoria laboral amb rellevància operativa, es valora a raó de 0,02 punts per mes treballat, fins a un màxim d'1 punt.

El mèrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjançant un certificat, expedit d'ofici, de l'òrgan competent en matèria de personal del Departament o del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, en el qual ha de constar el temps prestat en aquestes categories fins a la data de publicació de la convocatòria.

f) El permís de conducció de la classe C+E, en vigor, d'acord amb la normativa aplicable, es valorarà amb 0,5 punts com a màxim.

g) El coneixement d'idiomes estrangers es valorarà fins a 0,5 punts com a màxim, distribuïts de la manera següent:

- El nivell bàsic (A2) es valora amb 0,1 punts cadascun.

- El nivell intermedi (B1) es valora amb 0,2 punts cadascun.

- El nivell avançat (B2) es valora amb 0,4 punts cadascun.

Els nivells indicats corresponen als nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa. Únicament es valoraran els certificats d'idiomes emesos per entitats reconegudes als efectes de l'última convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). També es tindran en compte, als efectes de valoració, els certificats i títols acreditatius de la capacitat lingüística i comunicativa en llengües estrangeres que assenyala l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres al qual dóna publicitat la Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig.

En el cas que es disposi de més d'un certificat del mateix idioma, es valorarà únicament el nivell més alt assolit.

6.2.2 Consideracions generals de la fase de concurs.

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs es valorarà en un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu.

Tots els mèrits que conformen aquesta fase es valoraran fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

La documentació acreditativa dels mèrits continguts en aquesta fase s'ha de presentar, si escau, en els llocs indicats a la base 3.1.b), acompanyada d'un model normalitzat de sol·licitud de declaració de mèrits que es publicarà en els llocs indicats a la base 5.2, en el termini que s'indica a continuació:

Amb la publicació de les qualificacions de la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants, s'obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa per a la fase de concurs.

S'entendran degudament al·legats per la persona participant els mèrits acreditats dins el termini escaient mitjançant la sol·licitud d'emissió del certificat corresponent. No obstant això, la valoració dels mèrits al·legats es realitzarà d'acord amb les dades que constin al certificat presentat.

En el cas que es disposi de mèrits referents a serveis prestats al Departament d'Interior, només caldrà fer-ho constar en el model normalitzat esmentat.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

Als efectes de còmput en la fase de concurs, es considerarà un mes treballat un període equivalent a trenta dies naturals.

El temps de serveis prestats que assenyalen les bases c) i d) o c) i e) de la fase de concurs no es podrà acumular si han estat prestats de manera simultània, per la qual cosa es tindrà en compte per efectuar la valoració el temps de servei que suposi una puntuació superior per a la persona participant.

6.2.3 Valoració de la fase de concurs.

El Tribunal Qualificador publicarà la valoració provisional de la fase de concurs juntament amb les qualificacions de la sisena prova, prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana, o, si s'escau, amb les qualificacions de la cinquena prova, proves mèdiques.

Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació de la valoració provisional esmentada, per presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, el Tribunal Qualificador farà pública la valoració definitiva dels mèrits que hagin acreditat les persones participants en la fase de concurs. Amb aquesta publicació, també es farà pública:

- La puntuació total de la fase d'oposició, d'acord amb el que estableix la base 6.1.7.

- La llista de persones participants ordenades de més a menys puntuació segons la suma de les puntuacions obtingudes en les fases anteriors.

- La llista de persones proposades per realitzar el curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

6.2.4 Criteris de resolució d'empats.

El nombre de persones participants proposades per a la realització del curs selectiu no podrà ultrapassar el de les places objecte de la convocatòria. En cas d'empat en la puntuació global, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

- En primer lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en la fase d'oposició.

- En segon lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en les proves de la fase d'oposició segons l'ordre establert en aquestes bases.

- En tercer lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en els mèrits de la fase de concurs, segons l'ordre establert en aquestes bases.

6.3 Tercera fase: fase formativa. Curs selectiu.

a) Descripció.

La tercera fase consisteix en la realització d'un curs de formació d'una durada de 700 hores lectives a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El contingut d'aquest curs selectiu, de caràcter obligatori i eliminatori, està dividit en els mòduls següents:

Mòdul 1: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de risc.

Mòdul 2: Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.

Mòdul 3: Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans.

Mòdul 4: Intervenció operativa en esdeveniments d'origen natural, tecnològic i antròpic.

Mòdul 5: Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.

Mòdul 6: Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències.

Mòdul 7: Atenció sanitària inicial en situació d'emergència.

Mòdul 8: Suport psicològic en situacions d'emergència.

Mòdul 9: Coordinació d'equips i unitats d'emergències.

Mòdul 10: Ciències aplicades a l'àmbit professional.

Mòdul 11: Formació i orientació laboral.

b) Exempció del curs selectiu.

Les persones participants que acreditin que han superat un curs de característiques similars a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant l'acreditació del certificat corresponent, podran quedar exemptes totalment o parcialment de la realització del curs.

La presentació d'aquesta acreditació o, si s'escau, la sol·licitud d'emissió del certificat corresponent, s'haurà de fer, en els llocs indicats a la base 3.1.b), en el termini que s'indica a continuació:

Amb la publicació de les qualificacions de la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants, s'obrirà un termini de deu dies hàbils.

La llista provisional de persones participants exemptes totalment o parcialment del curs selectiu es publicarà al mateix temps i al mateix lloc que les qualificacions corresponents a la sisena prova, prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana, o, si escau, corresponents a la cinquena prova, proves mèdiques.

Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació de la llista provisional esmentada, per presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, el Tribunal Qualificador farà pública la llista definitiva de persones participants exemptes totalment o parcialment del curs selectiu conjuntament amb la llista definitiva de mèrits.

Quedaran excloses del procés selectiu les persones participants que durant aquesta fase del procés perdin la condició d'alumne, d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta d'exclusió del curs a l'òrgan convocant correspondrà al Tribunal Qualificador del procés selectiu a proposta motivada de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Les dones que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar l'ajornament de la realització del curs selectiu fins a la realització del proper curs de formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

c) Valoració.

L'avaluació del curs té per objectiu verificar l'assoliment de les competències professionals i les capacitats clau, personals i socials, necessàries per a l'exercici de les funcions de bomber de l'escala bàsica.

La qualificació del curs selectiu és de 0 a 10 punts. Per superar-lo cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Durant aquesta fase de curs selectiu o quan finalitzi, les persones participants poden ser sotmeses a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'annex 5 de la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, correspondrà al Tribunal Qualificador proposar l'exclusió del procés selectiu de la persona participant a l'òrgan convocant.

d) Retribucions.

Durant aquesta fase, les persones participants percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2, i es trobaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

En cas que la persona participant ja disposi de la condició d'empleada d'alguna Administració pública, podrà optar en aquesta fase entre percebre les retribucions establertes al paràgraf anterior o bé les corresponents al seu lloc de procedència i a càrrec de l'Administració d'origen. Aquesta opció s'ha d'adoptar amb caràcter previ a l'inici del curs selectiu i s'ha de comunicar a l'òrgan competent.

6.4 Quarta fase: fase de pràctiques.

a) Descripció.

Les persones participants que hagin superat el curs selectiu accediran a la quarta fase, fase de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori.

Aquesta fase consisteix en la realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers i altres instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments designades per la mateixa Direcció.

b) Valoració.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, les persones funcionàries encarregades de les persones participants, juntament amb el cap o els caps de les unitats orgàniques on la persona participant hagi realitzat el període de pràctiques, han d'emetre un informe d'avaluació de les pràctiques de cada persona participant, la qual podrà fer-hi les al·legacions que consideri oportunes.

Aquest informe d'avaluació i la documentació adjunta, si s'escau, formaran l'expedient d'avaluació de pràctiques de la persona participant, i s'ha de trametre al Tribunal Qualificador perquè estableixi la qualificació d'apte o no apte, en funció dels criteris d'avaluació prèviament aprovats. La qualificació de no apte ha d'anar acompanyada del corresponent informe motivat, i comportarà l'exclusió del procés selectiu.

Durant aquesta fase de pràctiques o quan finalitzi, les persones participants poden ser sotmeses a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'annex 5 de la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, correspondrà al Tribunal Qualificador proposar l'exclusió del procés selectiu de la persona participant a l'òrgan convocant.

Les persones participants que prestin serveis com a funcionàries interines en el cos de Bombers de la Generalitat estan exemptes de realitzar aquest període de pràctiques.

c) Retribucions.

Durant la fase de pràctiques les persones participants percebran les retribucions bàsiques i les complementàries establertes per als bombers d'accés a l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) de la DGPEIS, i estaran donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

 

Base 7. Acreditació de requisits per al nomenament com a funcionari en pràctiques

Durant la realització del curs selectiu i el període de prova, les persones participants tindran la consideració de funcionàries en pràctiques. Per poder efectuar aquest nomenament, caldrà que abans de l'inici del curs selectiu, i dins el termini de vint dies naturals a comptar de la data de la proposta de persones convocades al curs, presentin la documentació que acredita els requisits de participació, d'acord amb la informació següent:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, en vigor, o del document oficial acreditatiu de la personalitat, en vigor, en el cas que no es tingui la nacionalitat espanyola.

b) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en el cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Les persones participants que es trobin incloses en algun dels supòsits que preveu el segon paràgraf de la base 2.1.a) han de presentar la documentació corresponent expedida per les autoritats competents que acrediti, respecte del nacional espanyol o de l'estat membre de la Unió Europea, el seu vincle de parentiu, el fet de viure-hi a càrrec pel que fa als descendents més grans de vint-i-un anys, així com, pel que fa al cònjuge i descendents del cònjuge, una declaració jurada o promesa segons la qual no existeix separació de dret.

c) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió de la titulació d'acord amb el que s'estableix a la base 2.1.c).

d) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública. Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant documentació expedida per les autoritats competents del seu país, que no estan inhabilitades o en situació equivalent ni han estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

e) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització que estableix l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

f) Dues fotografies mats (de mida passaport) actuals.

g) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

Les persones participants proposades pel Tribunal Qualificador que no presentin la documentació requerida dins el termini dels vint dies naturals, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'òrgan convocant, i les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser nomenades funcionàries en pràctiques, seran declarades excloses del procés selectiu i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat.

Si una de les persones proposades per a la realització del curs selectiu és declarada exclosa del procés selectiu, el Tribunal Qualificador podrà proposar la persona participant següent segons l'ordre de puntuació final obtingut en el concurs oposició.

 

Base 8. Assignació de llocs de treball i nomenament de funcionaris

Un cop verificat que les persones participants han presentat la documentació indicada i reuneixen els requisits i les condicions requerides, es procedirà a l'adjudicació provisional dels llocs de treball vacants, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu (fase oposició, fase concurs i curs selectiu). En cas d'empat, l'ordre dels aspirants s'establirà atenent la puntuació més alta obtinguda en el curs selectiu.

El Tribunal Qualificador elevarà la proposta de persones participants per ser nomenades funcionàries al secretari general del Departament d'Interior per tal que emeti la resolució corresponent i la posterior publicació al DOGC.

 

Base 9. Presa de possessió

Les persones funcionàries nomenades disposaran d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de nomenament al DOGC, per efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió davant l'òrgan competent en matèria de personal del Departament d'Interior.

La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comporta la pèrdua de tots els drets, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i valorats per l'Administració.

 

Base 10. Règim d'impugnacions i al·legacions

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del secretari general del Departament d'Interior, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant el secretari general del Departament d'Interior, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Contra les resolucions i actes de tràmit del Tribunal Qualificador que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant el secretari general del Departament d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra els actes de tràmit del Tribunal Qualificador no inclosos en el punt anterior, les persones participants, al llarg del procés selectiu, poden formular les al·legacions que considerin pertinents.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Annex 2

Consulta d'informació

 

Es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i a través dels telèfons d'atenció ciutadana 012 per a trucades de Catalunya i 902400012 per a trucades de fora de Catalunya.

Igualment, la persona participant pot consultar la seva situació en el procés de selecció (llista d'admesos i exclosos, llista de resultats i convocatòria de proves) a través de l'adreça d'internet següent: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/.

 

 

Annex 3

Programa de temes

 

Temari general

 

Tema 1

Legislació

La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

 

Tema 2

Legislació

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

 

Tema 3

Legislació

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

 

Temari específic

 

Tema 4

Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

 

Tema 5

Física

Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.

 

Tema 6

Física del foc

Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

 

Tema 7

Agents extintors

Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.

 

Tema 8

Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.

 

Tema 9

Química

Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

 

Tema 10

Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

 

Tema 11

Hidràulica

Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

 

Tema 12

Mecànica vehicles

Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.

 

Tema 13

Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

 

Tema 14

Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

 

Tema 15

Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.

 

Tema 16

Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

 

Tema 17

Electricitat

Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

 

Tema 18

Cartografia

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

 

Tema 19

Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l'arc mediterrani.

 

Tema 20

Coneixement del territori català

Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

 

Tema 21

Meteorologia

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

 

 

Annex 4

Prova física

 

La prova física consistirà en la realització dels cinc exercicis físics següents:

 

Primer exercici: cursa de llançadora.

Descripció:

La persona participant se situarà darrere d'una línia per començar una cursa fins a arribar a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 m) i esperar a sentir un senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot el test.

El test finalitzarà quan la persona participant no sigui capaç d'arribar a trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor. En aquest moment, s'haurà de retirar pel seu carrer en direcció a la línia des d'on hagi iniciat l'exercici i lliurarà la seva targeta al testador.

Normes:

a) S'hauran de trepitjar les línies de cada tram (distanciades a 20 m).

b) S'haurà de trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després del senyal.

c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar.

Valoració:

Se'n farà un únic intent.

Es registrarà el número de l'últim minut (període o palier) anunciat abans que la persona participant perdi el ritme del senyal sonor.

Si per causes organitzatives o tècniques s'interromp la realització de l'exercici de cursa de llançadora, no es podrà repetir fins que no hagin transcorregut 24 hores des del moment en què es produeixi la interrupció.

 

Taula 1

Períodes H=períodes homes; Períodes D=períodes dones.

 

Puntuació

Períodes H

Períodes D

0

Menor o igual que 10

Menor o igual que 8

5

10,5

8,5

5,5

11

9

6

11,5

9,5

6,5

12

10

7

12,5

10,5

7,5

13

11

8

13,5

11,5

8,5

14

12

9

14,5

12,5

9,5

15

13

10

Major o igual que 15,5

Major o igual que 13,5

 

Segon exercici: circuit d'agilitat.

Descripció:

a) La persona participant es col·locarà dempeus davant la línia de sortida, situada a 3 m del trampolí. Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici.

b) Sortirà corrent cap al trampolí i haurà de saltar sobre el trampolí des d'on amb un salt pujarà a la barra d'equilibri. Si ho considera necessari, en lloc de pujar amb un salt sobre el trampolí pot optar per pujar des del lateral de la barra d'equilibri; en aquest cas, haurà de passar també per sobre del trampolí i pujar a la barra d'equilibri en l'espai (assenyalat amb una línia) d'un metre mesurat des de l'extrem pròxim al de la línia de sortida.

Tot seguit haurà de fer un gir del cos de 180° sobre la barra d'equilibri abans de sobrepassar la línia esmentada. Els peus han de quedar dins de la zona de la primera línia abans de començar a caminar cap endarrere. Seguidament, caminarà dempeus cap endarrere fins a la meitat de la barra d'equilibri, que estarà assenyalada amb una altra línia. Quan trepitgi o traspassi la línia amb qualsevol dels peus, el testador dirà en veu alta: "dreta" o "esquerra" (corresponent als costats de la pròpia persona participant). La persona participant s'asseurà lateralment pel costat indicat pel testador (les dues cames penjant pel mateix lateral de la barra) i aixecarà ambdues mans i picarà de mans per tal d'assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d'equilibri.

En la següent acció, s'haurà d'aixecar i caminar fins a l'altre extrem (respecte a la sortida) de la barra d'equilibri. Quan arribi a traspassar la línia situada a un metre del final de la barra d'equilibri, haurà de saltar per caure dempeus sobre un matalàs situat a continuació de la barra d'equilibri. En la caiguda del salt des de la barra d'equilibri, no es podrà recolzar cap part del cos fora del matalàs.

c) Seguidament, continuarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d'un altre matalàs i farà una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà cap a l'esquerra i passarà per sota la tanca. Correrà després cap al plint, que haurà de passar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrere, girarà cap a la dreta i passarà per sota la tanca. Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus. El cronòmetre s'aturarà en el moment que la persona participant toqui amb un peu a terra després del salt de l'última tanca i s'enregistrarà el temps emprat.

Normes:

a) Qualsevol incompliment d'algun dels elements de l'exercici descrits en el desenvolupament d'aquest protocol es considerarà nul.

b) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici.

c) En el transcurs de l'exercici no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle.

d) La tombarella s'haurà de realitzar sobre l'eix transversal del tronc.

e) Si la persona participant cau de la barra d'equilibri, podrà tornar a començar de nou l'exercici sense que s'aturi el cronòmetre. Si cau una segona vegada en el mateix intent, l'exercici serà nul.

f) Les alçades del plint i de les tanques seran diferents per a homes i dones. En el cas del plint, a les dones se'ls retirarà un calaix. Les tanques hauran d'estar a una alçada de 90 cm per als homes i de 80 cm per a les dones.

Valoració:

La persona participant disposa de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps (en segons i centèsimes de segon) d'ambdós. Si aquests dos intents no consecutius són nuls, no hi haurà possibilitat d'un tercer intent i l'exercici també serà nul.

 

Taula 2

Temps H=temps homes (en segons i centèsimes de segon); Temps D=temps dones (en segons i centèsimes de segon)

 

Puntuació

Temps H

Temps D

0

Major o igual que 23,14

Major o igual que 27,07

5

23,13-22,29

27,06-26,08

5,5

22,28-21,44

26,07-25,08

6

21,43-20,61

25,07-24,11

6,5

20,60-19,78

24,10-23,14

7

19,77-18,94

23,13-22,16

7,5

18,93-18,11

22,15-21,19

8

18,10-17,27

21,18-20,21

8,5

17,26-16,44

20,20-19,23

9

16,43-15,69

19,22-18,36

9,5

15,68-14,82

18,35-17,34

10

Menor o igual que 14,81

Menor o igual que 17,33

 

Tercer exercici: exercici aquàtic.

Descripció:

S'haurà de superar un recorregut aquàtic de 25 m dividit en quatre zones marcat en una piscina.

a) La persona participant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici.

Tot el recorregut es desenvoluparà en un mateix carrer de la piscina, sense que es puguin tocar les parets o sureres o repenjar-s'hi, tret dels llocs i moments assenyalats en aquestes instruccions.

b) Zona A: la persona participant comença saltant a l'aigua en posició vertical (dempeus) sense tocar la paret, surt a la superfície (se n'ha de veure totalment el cap) i torna a submergir-se per dirigir-se a la zona B.

c) Zona B: ha d'anar cap al fons passant per sota d'una barra, sense desplaçar-la, situada a 1 m de fondària des de la superfície de l'aigua. Una vegada s'ha passat per sota la barra submergida, cal pujar a la superfície i anar a tocar una boia situada a la surera corresponent (zona C).

d) Zona C: després, s'ha de nedar en posició supina (mirant cap al sostre) en qualsevol estil, fins a arribar a tocar una boia situada a la surera corresponent (zona D).

e) Zona D: tot seguit, s'ha de girar i nedar en posició horitzontal prono (mirant cap al fons de la piscina) en qualsevol estil, fins a arribar a tocar la paret oposada a la de sortida de la piscina, moment en què s'atura el cronòmetre.

Normes:

a) Es penalitzaran amb 5 segons els següents incompliments:

Tocar les parets (repenjar-s'hi) o les sureres (excepte les indicades a l'exercici). No treure completament el cap fora de l'aigua. Desplaçar la barra submergida. No tocar la boia.

b) Es considerarà nul l'exercici quan la persona participant no completi correctament l'exercici aquàtic.

c) El vestit i la gorra de bany són obligatoris per fer l'exercici i només es permet la utilització d'ulleres de natació.

Valoració:

La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada i s'anotarà el temps (en segons i centèsimes de segon).

La puntuació és d'apte o no apte. Es considerarà apte sempre que el temps aconseguit sigui inferior a 30" en homes i 33" en dones.

 

Quart exercici: pressió sobre banc.

Descripció de l'exercici:

Posició inicial

a) La persona participant es posarà en decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra.

b) Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici, des de la posició de braços estirats.

c) Haurà d'aixecar el pes el fent totes les repeticions possibles, amb un màxim de 15 repeticions en un temps no superior a 45 segons.

d) L'aixecament s'efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament superior que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.

e) L'exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització, 45 segons, quan s'hagi arribat a les 15 repeticions o per voluntat de la persona participant.

Normes:

a) La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada.

b) La repetició no serà vàlida si no s'estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes. No està permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica.

c) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix número que l'anterior en cas d'una repetició no vàlida.

d) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

e) El pes a aixecar serà diferent per a homes i dones. El pes per als homes serà de 60 kg i per a les dones, 40 kg.

Valoració:

S'anotarà el nombre total de repeticions vàlides realitzades en un temps màxim de 45 segons.

 

Taula 3

 

Puntuació

Repeticions

0

Menor o igual que 4

5

5

5,5

6

6

7

6,5

8

7

9

7,5

10

8

11

8,5

12

9

13

9,5

14

10

15

 

Cinquè exercici: pujada de corda

Descripció de l'exercici:

Posició inicial

a) La persona participant s'asseurà a terra amb les cames esteses i la corda entre les cames.

b) Les dues mans se situaran per sota de la marca inicial de la corda, que estarà situada a 0,7 m de terra.

c) Al senyal del testador, en posició, iniciarà l'exercici i pujarà la corda amb l'únic ajut de les extremitats superiors.

d) Finalitzarà la prova en el moment en què toqui la campana, situada als 4 metres d'alçada de corda per a les dones i als 6 metres d'alçada per als homes.

Normes:

a) La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada.

b) L'exercici es considerarà nul si la persona participant no toca la campana.

c) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància que millori la fixació.

d) Durant la prova, serà obligatori portar l'arnès de seguretat lliurat per l'organització.

Valoració:

La valoració de la prova és d'apte o no apte. Per obtenir la qualificació d'apte a l'exercici, els homes hauran d'assolir una marca igual o superior a 6 metres i les dones hauran d'assolir una marca igual o superior a 4 metres.

 

 

Annex 5

Exclusions mèdiques

 

1. Constitució física.

Serà excloent un pes corporal superior al 10% del pes màxim que correspon per l'estatura i el sexe i inferior a un 5% al pes mínim indicat per l'estatura i el sexe, d'acord amb les taules per sexes i per estatura que s'indiquen a continuació.

Aquests pesos estan en funció de l'índex de massa corporal.

 

Homes

Dones

Talla

Pes

Talla

Pes

metres

normal

metres

normal

1,56

49-61

1,51

43-54

1,57

50-62

1,52

43-55

1,58

50-62

1,53

44-56

1,59

51-63

1,54

44-56

1,60

51-64

1,55

45-57

1,61

52-65

1,56

45-58

1,62

53-66

1,57

46-59

1,63

53-66

1,58

47-59

1,64

54-67

1,59

47-60

1,65

55-68

1,60

48-61

1,66

55-69

1,61

48-62

1,67

56-70

1,62

49-62

1,68

57-71

1,63

50-63

1,69

57-71

1,64

50-64

1,70

58-72

1,65

51-65

1,71

59-73

1,66

52-66

1,72

59-74

1,67

52-66

1,73

60-75

1,68

53-67

1,74

61-76

1,69

53-68

1,75

62-77

1,70

54-69

1,76

62-77

1,71

55-70

1,77

63-78

1,72

55-70

1,78

64-79

1,73

56-71

1,79

64-80

1,74

57-72

1,80

65-81

1,75

57-73

1,81

66-82

1,76

58-74

1,82

67-83

1,77

59-75

1,83

67-84

1,78

59-75

1,84

68-85

1,79

60-76

1,85

69-86

1,80

61-77

1,86

70-86

1,81

61-78

1,87

70-87

1,82

62-79

1,88

71-88

1,83

63-80

1,89

72-89

1,84

63-81

1,90

73-90

1,85

64-81

1,91

73-91

1,86

65-82

1,92

74-92

1,87

65-83

1,93

75-93

1,88

66-84

1,94

76-94

1,89

67-85

1,95

76-95

1,90

68-86

1,96

77-96

1,91

68-87

1,97

78-97

1,92

69-88

1,98

79-98

1,93

70-89

1,99

80-99

1,94

70-90

2,00

80-100

1,95

71-90

 

 

1,96

72-91

 

 

1,97

73-92

 

 

1,98

73-93

 

 

1,99

74-94

 

 

2,00

75-95

 

En el cas de talla inferior o superior a les especificades a les taules, s'aplicarà la proporcionalitat de l'índex de massa corporal.

 

2. Oftalmologia.

Disminució de l'agudesa visual inferior a 0,5 a l'ull millor i 0,3 a l'ull pitjor, mesurada sense corregir (agudesa visual pel test de Snellen).

Retinopatia (s'admet la corioretinitis central serosa).

Retinosi pigmentaria.

Hemeralopia.

Hemianòpsia.

Diplopia.

Qualsevol grau o tipus de discromatòpsia important. Les alteracions del sentit cromàtic es mesuraran pel test d'Ishihara, i a les persones participants que no superin aquest test se'ls farà el test de Farnsworth-Munsell. Els qui en aquests tests donin com a resultat confusió de colors en tots dos ulls, que s'expressin amb una configuració del cercle de colors (del test de Farnsworth) amb diagonals o amb línies que parteixin el cercle en què la porció més petita sigui superior al 10, es consideraran no aptes.

Glaucoma.

Afàquies, pseudoafàquies.

Subluxació del cristal·lí.

Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a la permesa.

Queratitis crònica.

Alteracions oculomotores importants.

Dacriocistitis crònica.

Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeix la protecció de l'ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

Amputació important del camp visual en ambdós ulls.

 

3. Otorinolaringologia.

Mesurament de l'agudesa auditiva:

L'ús d'audiòfon.

L'agudesa auditiva conversacional es mesurarà segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s'admetrà cap grau d'hipoacúsia.

Pèrdues auditives iguals o superiors a 30 decibels bilaterals ni pèrdues auditives iguals o superiors a 50 decibels unilaterals en qualsevol freqüència una vegada s'ha descomptat la pèrdua normal per l'edat segons les normes ELI (Early Loss Index).

Vertigen.

Dificultats importants de la fonació.

Quequesa acusada.

Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeixi la respiració nasal).

 

4. Aparell locomotor.

Malalties i limitacions de moviments: no s'admetran graus de mobilitat inferiors a:

a) Extremitats superiors

Espatlla:

Elevació progressiva fins a 180 graus.

Abducció fins a 120 graus.

Dinamometria escapular menor de 25 quilos.

Colze:

Flexió fins a 140 graus.

Extensió fins a 0 graus.

Supinopronació de 0 a 180 graus.

Canell:

Flexoextensió fins a 120 graus.

Mà i dits:

Dinamometria inferior a 30 quilos en homes i a 25 quilos en dones a qualsevol de les mans.

Falta o pèrdua de més d'1/3 de la falange distal del primer dit d'una mà.

Falta o pèrdua de qualsevol falange de qualsevol dit, excepte la falange distal del cinquè dit.

Falta d'una mà o de qualsevol part d'aquesta, llevat dels dits descrits anteriorment.

No tenir íntegra la pinça polze-índex.

b) Extremitats inferiors

Maluc:

Flexió fins a 130 graus.

Extensió fins a 10 graus (més enllà de 0 graus).

Tenir una extremitat més curta que l'altra (igual o superior a 2 centímetres).

Genoll:

Extensió completa.

Flexió fins a 135 graus.

Lesions articulars o lligamentoses no reparables.

Turmell:

Flexoextensió dorsoplantar fins a 45 graus.

Peu:

Peu garrell.

Peu pla amb desviació de l'eix peu-cama en var o en valg.

Peu pla espàstic.

Peu cavus sense línia de continuïtat taló-metatars mesurat per podoscòpia.

Dits:

Limitació de moviments que dificulti caminar, córrer o saltar.

Falta de qualsevol falange de qualsevol dit.

Dits en urpa que impedeixen portar les botes de feina.

Hallux valgus dolorós o amb indicació quirúrgica, o amb callositat o amb inflamació local.

c) Columna vertebral:

Escoliosi estructurada superior a 7 graus, mesurada pel mètode Lipman-Cobb i amb R-X de columna sencera. Les escoliosis anteriors que siguin secundàries a una dismetria també es consideraran no aptes.

Costella accessòria que produeixi robament de subclàvia.

Hèrnia discal.

d) Malalties diverses:

Fractures que deixen seqüeles i dificulten la funció del bomber.

Osteomielitis.

Osteoporosi.

Condromalàcia.

Artritis.

Luxació recidivant d'espatlla.

L'ús de pròtesi de maluc, genoll, espatlla o colze.

Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per dur a terme les funcions de bomber.

 

5. Aparell digestiu.

Cirrosi.

Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.

Hepatopaties cròniques.

Pancreatitis crònica.

Eventracions.

Haver estat sotmès a transplantament hepàtic.

Qualsevol patologia de l'aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament per desenvolupar les funcions de bomber.

Hepatopaties amb repercussió enzímica important.

 

6. Aparell cardiovascular.

Tensió arterial superior a 155/95 mm d'Hg, mesurada en repòs de cinc minuts.

Insuficiència cardíaca.

Haver patit infart de miocardi.

Coronariopaties en qualsevol artèria.

Arítmies importants:

Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.

Aleteig auricular.

Fibril·lació auricular.

Síndrome de preexitació.

Blocatge auriculoventricular de 2 o 3 graus o de branca bifascicular.

Extrasístoles multifocals i extrasístoles unifocals superiors a 4 per minut.

Valvulopaties.

Portar pròtesis valvulars.

Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

Insuficiència arterial perifèrica.

Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.

Seqüeles posttromboembòliques.

Defectes i deformitats dels dits o les mans produïts per problemes de circulació que siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina de bomber.

 

7. Aparell respiratori.

És excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.

Disminució del FEV1 per sota del 85%.

MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).

Asma, mesurada per sibilàncies a l'auscultació i disminució del VEMS per sota del 85%, encara que sigui conseqüència d'una infecció respiratòria.

Atelèctasi.

Emfisema.

Haver patit pneumotòrax espontani recidivant no resolt quirúrgicament.

Patir síndrome d'apnea obstructiva de la son, trastorns relacionats amb aquesta síndrome, o altres causes d'excessiva somnolència diürna.

Altres processos respiratoris que incideixin negativament en les pràctiques físiques que cal realitzar i en les tasques específiques de bomber.

 

8. Sistema nerviós central.

Parkinson, corea o bal·lisme.

Epilèpsia.

Esclerosi múltiple.

Atàxia.

Arteriosclerosi cerebral simptomàtica.

Vertigen d'origen central.

Alteracions psiquiàtriques de base.

Qualsevol grau d'hipoòsmia.

 

9. Pell i fàneres.

Malalties dermatològiques que produeixin limitació funcional.

Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos patològics que, a criteri del Tribunal Qualificador, limitin el treball de bomber o s'agreugin amb aquest treball.

 

10. Altres processos patològics o alteracions en proves complementàries que impedeixin les funcions normals de bomber.

Diabetis tipus I o II.

Diabetis insípida.

Malaltia de Cushing.

Malaltia d'Addison.

Insuficiència renal crònica.

Manca d'un ronyó.

Malalties renals evolutives.

Hemopaties cròniques greus.

Transplantament renal.

Transplantament de medul·la òssia.

Processos que requereixin tractament anticoagulant.

Trastorns psicològics i psiquiàtrics. No presentar alteracions de la conducta segons els criteris diagnòstics de malalties mentals incloses en el DSM-V.

Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

Determinació de transaminases gamma GT, ALT (GPT) i AST (GOT) superiors en un 30% a la normalitat.

GOT superior a 50% de la normalitat.

Processos proliferatius malignes que dificultin o impedeixin les funcions de bomber.

Tuberculosi activa.

Hèrnia inguinal.

Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica i rebel al tractament.

Anàlisi d'orina: albuminúria o cilindrúria importants.

 

11. Alcoholisme o drogodependència amb patologia orgànica.

 

12. Qualsevol altre procés patològic que, a proposta dels serveis mèdics especialitzats designats pel Tribunal Qualificador, es consideri que dificulta o impedeix el desenvolupament de les funcions de bomber.

 

13. Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d'exclusió d'acord amb aquestes bases i que, essent conegudes per la persona participant, no es notifiquin en el qüestionari mèdic orientatiu.

 

Amunt