Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 02/02/2016

  • Número de control 16033058

  • Organisme emissor Ajuntament del Vendrell

    CVE CVE-DOGC-A-16033058-2016

Dades del DOGC
  • Número 7054

  • Data 08/02/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació definitiva del Pla de mobilitat urbana.


Per mitjà d'aquest edicte es fa avinent que la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 24 de desembre de 2015, va prendre els següents acords:

1r.- Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell i la memòria ambiental del pla.

 

2n.- Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona l'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell (PMU), així com a la resta d'interessats.

 

3r.- Posar a disposició de les administracions publiques afectades i de les persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i participació publica la documentació complerta del PMU i els seus informes complementaris, de conformitat amb les determinacions de l'art 28.2 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

 

4art.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

5è.- Encomanar l'avaluació i el seguiment dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell al Servei de Mobilitat amb el suport facultatiu del Departament de Medi Ambient i de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona.

 

El Vendrell, 2 de febrer de 2016

 

Martí Carnicer Vidal

Alcalde

 

Amunt