Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/01/2016

  • Número del document INT/0230/2016

  • Número de control 16032046

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-16032046-2016

Dades del DOGC
  • Número 7051

  • Data 03/02/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/230/2016, de 26 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap del Servei de Seguretat Privada de la Direcció General d'Administració de Seguretat (convocatòria de provisió núm. INT/25/15).Atesa la Resolució INT/2561/2015, de 5 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap del Servei de Seguretat Privada de la Direcció General d'Administració de Seguretat (convocatòria de provisió núm. INT/25/15; DOGC núm. 6997, de 13.11.2015);

Vist que s'han complert les especificacions i els requisits exigits en la convocatòria;

Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Vista la proposta de resolució del concurs formulada per la Junta de Mèrits i Capacitats corresponent;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de les competències pròpies del règim de personal al servei del Departament d'Interior,


Resolc:


Nomenar el senyor Joan Camps Boixadera cap del Servei de Seguretat Privada de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 26 de gener de 2016P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general


Amunt