Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 12/01/2016

  • Número de control 16014037

  • Organisme emissor Ajuntament de Navarcles

    CVE CVE-DOGC-A-16014037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7041

  • Data 20/01/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Navarcles i la Institució Benèfica Amics dels Avis.


Per mitjà d'aquest Anunci es fa públic el conveni aprovat per la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2015 entre aquest Ajuntament i l'entitat “Institució Benèfica Amics dels Avis” que té per objecte l'establiment d'un programa d'ajuts i de suport a l'acolliment residencial i de Centre de Dia, el text del qual es transcriu a continuació:

 

“Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Navarcles i Institució Benèfica Amics dels Avis

 

Reunits al despatx de l'Alcalde el dia 23 de desembre de 2015

 

PARTS

Per una part, Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde president de l'Ajuntament de Navarcles, actuant en nom i representació de l'Ajuntament de Navarcles, facultat per aquesta signatura per acord de Junta de Govern Local del dia 22 de desembre de 2015, assistit per la secretària de la Corporació Montserrat Sensat i Borràs.

Per altra part, el Sr. Josep Corrons i Cors, President de la Fundació Privada “Institució Benèfica Amics dels Avis”, de Navarcles.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d'aquest document,

 

EXPOSEN

Que la “Institució Benèfica Amics dels Avis” és una fundació privada sense ànim de lucre i el seu objectiu és donar acolliment, com a substitutiu de la llar, a les persones majors de 60 anys residents a Navarcles (Llar Residència i Residència Assistida) i un acolliment diürn d'assistència a aquelles persones que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar (Centre de Dia).

Que l'Ajuntament de Navarcles valora de forma positiva que els diferents serveis d'acolliment a les persones grans (Llar Residència, Residència Assistida i Centre de Dia) es prestin a Navarcles a través de la “Institució Benèfica Amics dels Avis”, a qui l'Ajuntament vol donar suport, i atenent que es produeixen casos d'Urgència Social, detectats per l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament amb necessitat de recurs social de gent gran.

Entenent que seran situacions d'urgència social aquelles persones grans, que requereixen una actuació immediata, per oferir-los un acolliment temporal i atenció a les seves necessitats bàsiques (allotjament, alimentació, salut i higiene, etc) mentre es troben els recursos més adients per a tractar la seva situació. El suport per part de l'Ajuntament de Navarcles, serà adreçat a persones grans, majors de 65 anys (en casos excepcionals també entre els 60 i 65 anys) que es troben en una situació social que requereix una atenció immediata, amb manca de suport de la família, o que aquesta no se'n pugui fer càrrec. Ho pot demanar la persona interessada, la família que no pugui fer-se càrrec de la persona gran i també el veïnat i les xarxes de suport.

És un programa de suport municipal que ha de donar resposta de forma temporal a les persones majors de 60 anys que es trobin en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi. Té com a finalitat acollir de forma temporal a persones grans que es trobin en situació d'urgència social i que requereixen d'una actuació immediata. Durant l'estada al centre residencial, el professional de referència haurà de realitzar els tràmits corresponents i fer la recerca del recurs definitiu més adequat per a la persona.

En el moment d'obtenir el recurs definitiu per a la persona, i en el cas que impliqui el desplaçament a un altre centre residencial, es valorarà (el/la professional de referència de SSB, la TS de l'entitat residencial i el/la regidor/a) l'adequació del canvi i trasllat en funció de si a l'entitat hi té un familiar (cònjuge o família fins a 2on grau) o pot suposar un risc per a l'estabilitat emocional i psicològica de la persona. En aquest cas, l'entitat pot valorar, si és possible, la priorització del cas en el moment que disposi de plaça pública sempre que la persona tingui reconegut el grau de dependència i mentrestant es tramitaria de forma urgent les prestacions econòmiques derivades de la llei 39/2006, de 14 desembre, per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència.

El professional de referència dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Navarcles a partir de les demandes que es detectin, tramitaran la sol·licitud d'accés urgent al centre per mitjà dels canals establerts: mail, fax i telèfon, sempre tenint en compte els barems de valoració existents en el Protocol de derivació.

En base això formulen els següents

 

PACTES

Primer.- Objecte

El present conveni té per objecte la col·laboració entre l'Ajuntament de Navarcles i l'entitat “Institució Benèfica Amics dels Avis”, pel que fa a l'establiment d'un programa d'ajuts i de suport a l'acolliment residencial i de Centre de Dia, durant l'any 2016.

 

Segon.- Compromisos de l'entitat

Que hi hagin places de residència disponibles. l'Entitat es compromet a reservar-ne 2 per a aquelles persones que l'Ajuntament detecti com a situacions d'urgència social.

 

Tercer.- Compromisos de l'Ajuntament

3.1.- Import del conveni

L'Ajuntament es compromet a reservar una partida anual de 22.000€ per a les aportacions d'aquestes places o més de dues si la casuística econòmica dels usuaris i de la residència ho permet.

3.2.- Accés dels beneficiaris

L'Àrea de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Navarcles, tenint en compte el protocol de derivació a la Institució Benèfica Amics dels Avis aportarà la informació necessària per a poder dur a terme l'ingrés. S'haurà d'aportar informe mèdic amb els diagnòstics i medicació actual, informe sociofamiliar i econòmic de la persona que opti a ingressar al servei de residència que presta l'Entitat, en col·laboració amb l'Ajuntament.

Si els casos d'urgència social de Navarcles, superen les dues places de residència estipulades, l'Ajuntament si li queda partida pressupostària podrà assumir altres casos, sinó ambdues parts hauran d'estudiar la solució més adient d'acolliment i financera.

 

Quart.- Quotes dels beneficiaris i aportacions complementàries

4.1.- Preus fixats per als beneficiaris del conveni

Pel que fa als beneficiaris d'acolliment de residència durant l'any 2016, el preu serà el que estableix la cartera de serveis socials vigent amb el preu públic de plaça de residència per graus de dependència, més l'import dels serveis opcionals (perruqueria, podologia, barberia...) i el copagament dels medicaments que haurà d'abonar el beneficiari.

4.2.- Aportació econòmica del beneficiari

Com a conseqüència de tota la informació recollida, l'Ajuntament establirà la quantitat mensual que podrà sufragar el/la beneficiari/a i les persones obligades envers aquest, segons el llibre segon del Codi civil de Catalunya, obligacions alimentàries, aliments entre parents, despeses ordinàries i despeses extraordinàries, absència de relació familiar diu en el seu article 237-2.1 CCCat, els cònjuges, els descendents, els ascendents i els germans estan obligats a prestar-se aliments.

La quantitat a abonar per part del/la beneficiari/a serà la suma de tots els seus ingressos, procedents de pensions, lloguers, prestacions econòmiques vinculades a residència per grau de dependència i se li aplicarà el 80%, és a dir, la persona pagarà de tots els seus ingressos el 80% (en còmput anual i dividit per 12 mensualitats) a la Institució Benèfica Amics dels Avis i li quedarà el 20% per a les despeses de serveis opcionals i copagament de medicació. Així mateix anualment se li revisarà l'aportació econòmica.

4.3.- Aportació econòmica de l'Ajuntament

En el cas que l'aportació econòmica del beneficiari, tenint en compte tots els seus ingressos de pensions, lloguers, prestacions vinculades de residència per grau de dependència, siguin inferior al preu d'acolliment fixat en el pacte 4.1. d'aquest conveni, l'Ajuntament es compromet a donar una subvenció mensual a la Institució Benèfica Amics del Avis equivalent al 80% de la part que el beneficiari deixi d'aportar.

Aquesta subvenció serà revisable anualment, per part del professional de referència dels serveis socials bàsics i la treballadora social de l'entitat Institució Benèfica Amics dels Avis, per així realitzar una valoració anual de la situació personal i econòmica del beneficiari.

Així mateix en aquells casos en els que el beneficiari de la subvenció disposi de patrimoni, en el moment que la vengui o la llogui o hi hagi una modificació de la seva situació econòmica es valorarà de nou aquesta aportació per part de l'Ajuntament de Navarcles.

4.4.- Aportació econòmica de la Institució Benèfica Amics dels Avis

La institució es compromet a aportar el 20% de la part de la quota que no queda coberta pel beneficiari.

 

Cinquè.- Vigència

El conveni serà d'aplicació des del 1 de gener al 31 de desembre de 2016, ambdós inclosos. Aquest conveni podrà ésser prorrogat, sempre que no hi hagi denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos mesos. En cas de continuïtat, els preus fixats es podran incrementar d'acord amb les actualitzacions que hagi autoritzat l'ICASS.

 

Sisè.- Contracte individualitzat

En cada cas, s'establirà un contracte signat pel beneficiari (i/o persona responsable o tutor legal, si n'hi ha), la Institució i l'Ajuntament.

 

Setè.- Interpretació, denúncia i resolució

Les discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni, seran resoltes entre les parts. Així mateix, serà causa de resolució del present conveni la modificació de les circumstàncies que van motivar la seva signatura i l'incompliment tota o parcial dels pactes subscrits.

 

I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte.”

 

Navarcles, 12 de gener de 2016

 

Llorenç Ferrer i Alòs

Alcalde

 

Amunt