Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/12/2015

  • Número del document ENS/3081/2015

  • Número de control 16012032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16012032-2016

Dades del DOGC
  • Número 7037

  • Data 14/01/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.


Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011.

Així mateix, l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent i autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament; i per Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, s'ha actualitzat també la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari.

A la pàgina web del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament a l'apartat de normativa, dins l'epígraf: borsa de treball de personal docent, s'ha publicat la Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s'estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016, i en el punt 3 s'estableix la prova per certificar la idoneïtat del professorat que forma part de l'esmentada borsa per impartir determinades especialitats, d'acord amb l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

En conseqüència,


Resolc:


-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents, que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.


-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament.


-3 La participació i la formalització de sol·licituds s'han de dur a terme d'acord amb la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre.

A partir del curs 2012-2013 no és obligatori demanar tota l'àrea territorial quan se sol·licita treballar a jornada sencera. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l'àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi ( o un districte en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona).

D'acord amb Resolució, de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s'estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016, publicada a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament les proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s'han de realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d'estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s'ha d'incorporar la persona nomenada.

D'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament (Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per impartir un ensenyament) es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l'apartat 1.1.i) de l'annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre.

En aquesta mateixa pàgina web (apartat Borsa de treball de personal docent/Requisits) es relacionen els títols i l'experiència que acrediten la formació pedagògica i didàctica exigida a l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006 per als diferents cossos i especialitats.


-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 23 de desembre de 2015

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Especialitats docents dels cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:

 

Cos de mestres

 

Audició i llenguatge (ALL)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Educació infantil (INF)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Pedagogia terapèutica (EES)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Educació primària (PRI)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Educació primària, anglès (PAN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Educació primària, educació física (PEF)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Educació primària, francès (PFR)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre


Educació primària, música (PMU)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Cos de professors d'ensenyament secundari


Alemany (AL)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Anglès (AN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Aranès (AR)

Lleida


Cultura clàssica (CLA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Biologia i geologia (CN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Dibuix (DI)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Economia (ECO)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Educació física (EF)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida


Filosofia (FI)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Física i química (FQ)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Francès (FR)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Geografia i història (GE)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Llengua catalana i literatura (LC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Llengua castellana i literatura (LE)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Matemàtiques (MA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Música (MU)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Orientació educativa (PSI)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Catalunya Central


Tecnologia (TEC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Administració d'empreses (501)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Girona

Lleida

Catalunya Central


Anàlisi i química industrial (502)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Catalunya Central


Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Hoteleria i turisme (506)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Informàtica (507)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l'Ebre


Organització i gestió comercial (510)

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Catalunya Central


Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Catalunya Central


Processos sanitaris (518)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental


Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental


Processos i productes d'arts gràfiques (522)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Processos i productes de fusta i mobles (523)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Sistemes electrònics (524)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Cos de professors tècnics de formació professional


Cuina i pastisseria (601)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Equips electrònics (602)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Estètica (603)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central


Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Instal·lacions electrotècniques (606)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Manteniment de vehicles (609)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Màquines, serveis i producció (610)

Terres de l'Ebre


Mecanització i manteniment de màquines (611)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tarragona


Operacions de processos (615)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central


Operacions i equips de producció agrària (616)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona


Patronatge i confecció (617)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida


Perruqueria (618)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental


Procediments sanitaris i assistencials (620)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida


Processos comercials (621)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Catalunya Central


Processos de gestió administrativa (622)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Producció en arts gràfiques (623)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre


Serveis de restauració (626)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Soldadures (628)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Tarragona


Tècniques i procediments d'imatge i so (629)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona


Cos de professors d'arts plàstiques i disseny


Conservació i restauració d'obres escultòriques (703)

Consorci d'Educació de Barcelona


Dibuix tècnic (708)

Barcelona Comarques

Lleida


Disseny de moda (710)

Consorci d'Educació de Barcelona


Disseny de producte (711)

Consorci d'Educació de Barcelona


Disseny gràfic (712)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

Lleida

Catalunya Central


Disseny téxtil (713)

Consorci d'Educació de Barcelona


Materials i tecnologia: disseny (720)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona


Mitjans informàtics (722)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

Catalunya Central


Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny


Brodats i puntes (802)

Lleida


Daurat i policromia (804)

Catalunya Central


Esmalts (807)

Consorci d'Educació de Barcelona


Modelisme i maquetisme (809)

Consorci d'Educació de Barcelona


Talla de pedra i fusta (812)

Catalunya Central


Tècniques ceràmiques (813)

Barcelona Comarques

Girona


Tècniques de gravat i estampació (814)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques


Tècniques de joieria i bijuteria (815)

Consorci d'Educació de Barcelona


Tècniques de patronatge i confecció (817)

Consorci d'Educació de Barcelona


Tècniques del metall (818)

Lleida

Catalunya Central


Tècniques tèxtils (820)

Consorci d'Educació de Barcelona


Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes


Alemany (133)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Àrab (134)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona


Italià (135)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida


Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona


Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona


Rus (138)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre


Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona


Espanyol (190)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona


Grec modern (191)

Consorci d'Educació de Barcelona


Francès (192)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Anglès (193)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Català (195)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona


Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona


Amunt