Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/12/2015

  • Número del document ENS/3050/2015

  • Número de control 16004010

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16004010-2016

Dades del DOGC
  • Número 7032

  • Data 07/01/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.


Per la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.

El 29 de juliol de 2015 s'ha publicat en el BOE la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, la qual, al seu article primer, apartat vuit, modifica l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

L'esmentada Llei afegeix un apartat 5 a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, en virtut del qual:

“5. Serà requisit per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. A aquests efectes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”.

La disposició transitòria quarta de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, estableix que fins que no entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents sexuals, la certificació a la qual es refereix l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, serà emesa pel Registre Central d'Antecedents Penals.

En conseqüència,


Resolc:


-1 Modificar la base 1.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010 per tal d'afegir un nou apartat j) amb el següent contingut:

“j) no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.”


-2 Modificar l'annex 2 de la Resolució EDU/2053/2010 per tal d'afegir un nou apartat 7 amb el següent contingut:

“7. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Fins que no entri en funcionament aquest Registre, caldrà presentar la certificació negativa d'antecedents penals en relació amb els delictes que es relacionen a l'apartat j) de la base 1.1 de l'annex 1, emesa pel Registre Central d'Antecedents Penals.

Els candidats amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen, respecte dels delictes als quals es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996.”.


Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 22 de desembre de 2015


Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament


Amunt