Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 22/12/2015

  • Número del document TES/0376/2015

  • Número de control 15363033

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15363033-2015

Dades del DOGC
  • Número 7029

  • Data 31/12/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TES/376/2015, de 22 de desembre, per la qual s'estableix el cànon ferroviari per la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona per a l'exercici 2015.


L'article 5 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix que el departament competent en matèria d'infraestructures i serveis de transport exerceix, entre d'altres, la funció relativa a l'establiment o, si escau, la modificació de la quantia dels cànons per la utilització de les infraestructures ferroviàries, d'acord amb els elements i els paràmetres que fixa la mateixa Llei.

Sobre això, l'article 57 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, modificat per l'article 30 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, estableix el règim jurídic, la meritació i la gestió del cànon ferroviari.

L'apartat 7 d'aquest article 57 determina que la quota del cànon esmentat s'ha d'establir segons els quilòmetres de línia ferroviària posats en servei, l'amortització dels costos de construcció, el manteniment de la infraestructura ferroviària i els costos financers imputables a la construcció de les infraestructures.

La quota del cànon així establert s'ha d'expressar en un import mensual per cada quilòmetre de línia ferroviària.

Sobre la base d'aquestes previsions legals, escau determinar el cànon ferroviari per la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona que ha de ser satisfet per l'empresa operadora del servei.

Finalment, l'article 57.8 de la Llei ferroviària disposa que l'establiment i la modificació de la quota del cànon s'efectua mitjançant una ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria ferroviària.

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article 1

Quota del cànon ferroviari de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona

La quota del cànon ferroviari exigible per la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona la fixa anualment el Departament de Territori i Sostenibilitat en una quantia mensual per cada quilòmetre de línia ferroviària, que ha de ser abonada a l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya per l'empresa operadora del servei.

Per a l'exercici 2015, aquesta quota és de 423.088,08 euros mensuals per cada quilòmetre de línia ferroviària. Aquest import s'incrementarà en la quantia que correspongui per aplicació dels impostos indirectes que siguin exigibles d'acord amb la legislació vigent.

 

Article 2

Liquidació i pagament del cànon ferroviari

2.1 El cànon ferroviari s'ha de liquidar cada tres mesos.

2.2 La liquidació, que ha d'incloure el desglossament mensual, s'ha de notificar al subjecte passiu als efectes del seu pagament, que s'ha d'efectuar en el termini de 60 dies naturals des del dia en què es produeixi la notificació.

2.3 Per al període comprès entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015, l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya ha de formular les liquidacions corresponents, amb desglossament mensual, als efectes que puguin ser abonades en el termini fixat en aquest article.

 

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de desembre de 2015

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

Amunt