Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/12/2015

  • Número del document GRI/2935/2015

  • Número de control 15355035

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15355035-2015

Dades del DOGC
  • Número 7024

  • Data 23/12/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/2935/2015, de 17 de desembre, de convocatòria del procés selectiu per proveir 10 places del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 221).


L'Acord de Govern GOV/114/2015, de 21 de juliol, publicat en el DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015, estableix, entre d'altres, l'oferta d'un total de 10 places del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1).

La Llei 16/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora determina que el nomenament d'interventors de l'Administració de la Generalitat de Catalunya es farà amb convocatòria pública prèvia i pels sistemes d'oposició o concurs oposició.

El Departament d'Economia i Coneixement, d'acord amb la Intervenció General, ha efectuat la corresponent proposta de convocatòria de procés selectiu per proveir 10 places del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, i s'ha efectuat el tràmit sindical corresponent.

Atès el que disposa la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de delegació de competències i d'acord amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Convocar el procés selectiu per proveir 10 places, de les quals 1 correspon al 10 % addicional, del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 221), de conformitat amb el contingut de les bases específiques que consten en l'Annex 1 i següents i de les bases generals publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007; correcció d'errades al DOGC núm. 4912, de 26.6.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007), en tot allò que no s'oposin a les bases específiques.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, recurs de reposició, davant l'òrgan convocant, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, o directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 17 de desembre de 2015

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434 de 7.8.2013)

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública

 

 

Annex 1

Bases específiques

 

—1 Places, funcions, perfil professional i temari

1.1 Descripció de les places

Es convoca el procés selectiu de lliure accés per proveir 10 places del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, de les quals 1 correspon al 10% addicional. D'aquestes places, 2 es reserven per als aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades. Les places reservades que no es cobreixin, s'acumularan a la resta de places.

En el supòsit que els aspirants amb la condició legal de discapacitats reconeguda que participin per la via de reserva, superin el procés selectiu sense obtenir plaça per aquesta via, optaran a les places generals en les mateixes condicions que la resta d'aspirants, amb l'ordre que els correspongui en funció de la puntuació obtinguda en el concurs oposició.

Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

1.2 Funcions i perfil professional

Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya són les funcions interventores que comprenen la intervenció prèvia o crítica de tots els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets o obligacions, de contingut econòmic o moviment de fons i valors; el control financer en l'àmbit territorial de l'Administració de la Generalitat; les funcions comptables previstes a la normativa; la intervenció de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis, incloent-hi el seu examen documental; la interposició de recursos i reclamacions en els supòsits que prevegin les lleis i les altres funcions que preveu la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora i posteriors modificacions legislatives, i els articles 63 al 82 i 97 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i modificacions posteriors.

La descripció orientativa de les tasques a desenvolupar es conté a l'annex 2.

El perfil de competències professionals del cos d'intervenció és el que consta a l'annex 3.

1.3 Temari

El temari sobre el que versaran les proves i exercicis del present procés selectiu és l'aprovat per la Resolució GRI/1825/2014, de 29 de juliol (DOGC núm. 6677, d'1.8.2014; correccions d'errades al DOGC núm. 6711 de 22.9.2014 i al DOGC núm. 6986 de 29.10.2015).

 

—2 Requisits i condicions de les persones participants

A més dels requisits i condicions de caràcter general previstos al punt 2 de les bases generals i a la normativa de funció pública d'aplicació general, s'han de complir els requisits següents:

2.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés selectiu han d'estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol acadèmic oficial corresponent a la titulació universitària oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

2.2 Llengua catalana

Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

 

—3 Sol·licituds i taxa

Les sol·licituds s'han d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, i es tramiten de conformitat amb el que es preveu a l'annex 4.

Amb la sol·licitud, la persona aspirant dóna el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, dóna el consentiment perquè l'òrgan convocant, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Tribunal Qualificador realitzin les comprovacions pertinents i les acreditacions d'ofici a partir de les dades que consten en el Registre general de personal, en la base de dades de Convocatòries de selecció, així com d'aquelles de què disposen les administracions públiques. Quan no es puguin verificar les dades, els aspirants hauran de presentar la documentació corresponent d'acord amb el que determinen aquestes bases.

Així mateix, amb la sol·licitud, la persona aspirant declara que no està inclosa en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o que sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, en el cas que sigui nomenada.

 

—4 Participació de persones amb discapacitat

Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitats amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l'exempció del pagament de la taxa i a l'adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat en les condicions que s'especifiquen en aquesta base.

Per participar per la via de reserva, obtenir l'adaptació de les proves i/o del lloc de treball, s'ha de disposar d'un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès amb ocasió d'aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de les places convocades, i que informi sobre les adaptacions necessàries per realitzar les proves i sobre la necessitat d'adaptar el lloc de treball.

Les persones aspirants poden autoritzar l'òrgan convocant a sol·licitar, en el seu nom, l'emissió d'aquest dictamen marcant la casella corresponent de la sol·licitud d'admissió en el procés selectiu. La Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal lliurarà una còpia del dictamen a l'òrgan convocant i una altra còpia a l'aspirant, cosa que eximeix de presentar-lo documentalment

Quan les dades de la persona aspirant no constin a la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família o l'òrgan corresponent, o bé quan no s'autoritzi expressament al Tribunal qualificador, la persona aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar l'original o una fotocòpia compulsada d'aquesta sol·licitud al Tribunal qualificador en el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu, en els llocs de presentació indicats en l'annex 4.

La manca de dictamen impedeix accedir a les places per la via de reserva i/o obtenir l'adaptació de les proves i/o del lloc de treball.

 

—5 Tribunal Qualificador

5.1 Composició

El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu el componen les persones següents:

Presidenta: Josefa Casas i Espitia

President suplent: Ivan Puig Serra

Secretària: Berta Llobera i Corbella

Secretari suplent: Francesc Añor Silvestre

Vocals titulars:

1. Antonio Muñoz Juncosa

2. Joan Morera i Asiain

3. Diego Prior Jiménez, per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Vocal suplents:

1 David Pol Torrella

2. Xavier Uriós i Aparisi

3. Ester Oliveras Sobrevias, per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal qualificador com a titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Susanna Saval Costa (titular)

Joan Ramon Solé Durany (suplent)

5.2 El tribunal qualificador té la seva seu, a efectes de comunicacions i altres incidències, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, al carrer Girona, 20, 08010 Barcelona; i tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

5.3 Una vegada finalitzat el procés, el tribunal qualificador haurà d'emetre un informe, amb dos exemplars, en relació amb el procés selectiu on quedin reflectides les observacions i valoracions que s'estimin necessàries per a la millora dels processos selectius, un exemplar del qual s'adreçarà a la directora de l'Escola d'Administració Pública i un altre a la directora General de Funció Pública.

5.4 El tribunal qualificador podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en la seva especialització tècnica en la realització i desenvolupament d'una o diverses proves.

5.5 Les persones que formin part del tribunal qualificador tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

5.6 La compensació al personal col·laborador de suport a les proves serà en dies o temps lliure preferentment, de conformitat amb el previst a la Instrucció 2/2007 de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

 

—6 Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves.

6.1 Calendari.

Les proves s'iniciaran a partir del mes d'abril de 2016.

6.2 Lloc de celebració de les proves

Les proves d'aquest procés es realitzaran a Barcelona.

La Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos establirà el lloc, dia i l'hora de la convocatòria per a la realització de la primera prova.

6.3 Crida a la prova

Les persones aspirants seran convocades per a cada prova o exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no compareguin.

No obstant això, les aspirants embarassades a les qual els coincideixi la data de realització de la prova amb la del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir-hi el dia de celebració de la prova acordat, podran sol·licitar al tribunal qualificador l'ajornament de la prova en el termini dels tres dies hàbils següents al naixement, adjuntant el justificant mèdic corresponent. El tribunal qualificador fixarà la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament, que en tot cas s'ha de celebrar abans de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, no menyscabi els drets de les altres persones aspirants.

 

—7 Desenvolupament del procés selectiu

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.

7.1 Fase d'oposició.

Està constituïda per les proves i els exercicis que s'indiquen a continuació.

La puntuació de la fase d'oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en la primera, segona, tercera, quarta referida al coneixement d'idioma estranger i cinquena proves. La puntuació màxima que es pot obtenir és de 75 punts que és la suma de les puntuacions màximes indicades per a cada una d'aquestes proves.

7.1.1 Primera prova

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de dos exercicis.

Primer exercici: consisteix en la resolució per escrit de vuit preguntes de resposta breu sobre els temes 1 al 25 ambdós inclosos del temari que figura a l'apartat 1.3 de les presents bases.

El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora.

La qualificació d'aquest primer exercici és de 0 a 8 punts.

Segon exercici: consisteix en desenvolupar per escrit un tema genèric d'entre dos diferents que proposarà el tribunal qualificador, relacionat amb les qüestions contingudes en els temes 26 a 143 ambdós inclosos, del temari que figura a l'apartat 1.3 de les presents bases.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació d'aquest segon exercici és de 0 a 12 punts.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 10 punts, sumats els dos exercicis.

Per valorar aquesta prova, el tribunal qualificador tindrà en compte tant els coneixements de l'aspirant i la seva capacitat i aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de comunicació, d'expressió i de presentació, escrita i, si s'escau, oral.

Per tal de procedir a la valoració de la prova, el tribunal qualificador podrà acordar que tots els aspirants la llegeixin davant seu, en acte públic. En aquest cas el tribunal qualificador convocarà als aspirants indicant dia, hora i lloc en el que es realitzarà la lectura.

7.1.2 Segona prova

De caràcter obligatori i eliminatori

Consta de dos exercicis essent ambdós de caràcter eliminatori.

Primer exercici: consisteix en la resolució per escrit de deu preguntes de resposta breu sobre els temes 144 a 175 ambdós inclosos del temari que figura a l'apartat 1.3 de les presents bases.

El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 90 minuts.

La qualificació d'aquest primer exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici: consisteix en la resolució per escrit d'un supòsit pràctic plantejat pel tribunal qualificador sobre els temes 144 a 175 ambdós inclosos del temari que figura a l'apartat 1.3 de les presents bases.

El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 3 hores.

El tribunal qualificador podrà acordar sobre si els participants poden disposar dels textos legals que creguin convenients per a la realització d'aquest exercici, així com de màquines calculadores sense memòria i/o accés a internet.

La qualificació d'aquest segon exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Per a la valoració d'aquesta prova, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats pels aspirants i la capacitat i aptituds per aplicar-los al supòsit plantejat, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de comunicació pel que fa a la seva expressió i presentació.

La qualificació de la prova és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 10 punts. Per superar la prova cal superar els dos exercicis que la componen.

7.1.3 Tercera prova

De caràcter obligatori i eliminatori

Consisteix en l'exposició oral en acte públic davant el tribunal qualificador de 4 temes extrets a l'atzar entre els temes 26 a 143 ambdós inclosos del temari que figura a la base 1.3 d'aquest annex.

L'extracció dels temes es farà diferenciadament per a cadascun dels grups, de manera que la persona aspirant haurà d'exposar un tema de cada grup, d'acord amb la distribució següent:

Grup I: temes 26 al 54 - Dret civil, mercantil i penal

Grup II: temes 55 al 85 - Dret administratiu, laboral i Seguretat Social

Grup III: temes 86 al 115 - Dret tributari, hisenda pública i finançament

Grup IV: temes 116 al 143 - Dret pressupostari i financer. Control

Prèviament a l'exposició i després de l'extracció dels temes, la persona aspirant tindrà un temps màxim de 15 minuts per elaborar en presència del tribunal qualificador un guió dels temes, i podrà disposar exclusivament del programa del temari d'aquest procés de selecció.

El temps d'exposició no podrà ser superior a 50 minuts. El tribunal qualificador podrà, a continuació, durant 20 minuts, demanar als aspirants els aclariments que consideri convenients sobre qualsevol de les matèries objecte d'exposició.

Per a la valoració d'aquesta prova, el tribunal qualificador tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones aspirants, com la capacitat de síntesi, la qualitat de comunicació i tindrà en compte les conductes corresponents a les que evidenciïn les competències professionals del cos.

La qualificació de la prova és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 10 punts.

7.1.4 Quarta prova

Aquesta prova consisteix en una avaluació de coneixements de llengua catalana i de llengua anglesa i consta de dos exercicis.

7.1.4.1 Primer exercici: avaluació de coneixements de la llengua catalana

Aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.

a) Exempció de l'exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana

Estan exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió del nivell de llengua catalana (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre. Modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

b) Descripció del l'exercici:

Consisteix a realitzar, davant membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici, que consta de dues parts.

Primera part. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El Tribunal Qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquesta prova cal obtenir la puntuació total mínima del 70% i obtenir almenys la meitat dels percentatges assignats a les àrees d'expressió escrita i d'expressió oral, que són eliminatòries, de conformitat amb el previst en relació amb el Certificat de nivell de suficiència de català (C1), al Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, en la redacció donada pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

c) Llista d'aspirants que han de realitzar l'exercici

El Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de persones aspirants que han de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana juntament amb les qualificacions de la segona prova, i per la seva elaboració es tindran en compte les dades que constin a la base de dades de convocatòries de les persones aspirants que ja hagin acreditat davant l'òrgan convocant aquests coneixements amb ocasió d'altres processos selectius, així com la informació que consti al Registre general de personal i no caldrà que s'acreditin novament.

Les persones aspirants que constin en aquesta llista disposaran d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà de la seva publicació per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.

El Tribunal Qualificador publicarà la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la tercera prova.

7.1.4.2 Segon exercici: avaluació de coneixements de llengua anglesa

De caràcter obligatori i no eliminatori.

En aquest exercici, la persona aspirant ha d'acreditar davant el Tribunal Qualificador coneixements de llengua anglesa.

Per al desenvolupament i qualificació d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes.

L'exercici consta de dues parts:

Primera part. S'hi avaluen el domini de la comprensió lectora, per mitjà de  la lectura d'un document escrit d'un tema d'actualitat jurídica i/o econòmica, i  de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text, de 200 paraules com a mínim, que sintetitzi i analitzi el contingut del document.

Segona part. S'hi avaluen la comprensió i l'expressió oral, mitjançant l'audició d'un document d'àudio o audiovisual sobre una tema d'actualitat jurídica i/o econòmica, i una conversa posterior  sobre el mateix tema mantinguda per l'aspirant amb el Tribunal Qualificador i els assessors especialistes.

El Tribunal Qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

Cadascuna de les parts es valorarà fins a 2 punts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 4 punts.

7.1.5 Cinquena prova: avaluació de les competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix en la realització, per part del tribunal qualificador, d'una entrevista estructurada a la persona aspirant, en la qual s'avaluarà el grau d'adequació al perfil de competències professionals del cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya que consta en l'annex 3.

El tribunal qualificador, per a la realització i l'avaluació d'aquesta prova, pot comptar amb personal assessor especialista, el qual assistirà el tribunal en la realització de l'entrevista i n'emetrà l'informe tècnic corresponent de cada aspirant un cop finalitzada, amb el vistiplau dels membres del tribunal presents que han de ser un mínim de tres, que es traslladarà al tribunal qualificador perquè l'avaluï i n'aprovi els resultats.

Per a la valoració d'aquesta prova, el tribunal qualificador tindrà en compte les conductes laborals manifestades durant l'entrevista per a cadascuna de les 8 competències professionals descrites en l'annex 3, la puntuació de les quals serà de fins a un màxim de 1,375 punts per cada competència.

La durada de cada entrevista serà d'1 hora, aproximadament.

La qualificació de la prova serà de 0 a 11 punts.

7.2 Fase de concurs

En la fase de concurs del procés selectiu es valoren els mèrits que s'indiquen a continuació amb una puntuació màxima de 36,94 punts, que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En aquesta fase es valoren els mèrits que es descriuen en els apartats següents.

7.2.1 Mèrits que es valoren.

7.2.1.1 Serveis prestats a l'Administració Pública

Únicament es valoren els serveis prestats en qualsevol administració pública amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal fins a la data de publicació de la convocatòria.

A l'efecte de la valoració dels serveis prestats, un mes es computarà com a 30 dies naturals.

La puntuació que com a màxim es pot assolir per aquest mèrit és de 12 punts.

Es valoren els serveis prestats en llocs de cossos i escales del subgrup A1, exercint funcions directament vinculades al control intern, la comptabilitat pública o el control financer, a raó de 0,20 punts per mes treballat.

Es valoren els serveis prestats en llocs de cossos i escales del subgrup A1 exercint funcions indirectament vinculades al control intern, la comptabilitat pública o el control financer, a raó de 0,15 punts per mes treballat.

7.2.1.2 Titulacions

Es valoren les titulacions universitàries oficials (doctorats, llicenciatures, graus i màsters) i els postgraus universitaris que siguin rellevants en relació amb les funcions del cos, fins a un màxim de 14,94 punts, d'acord amb el barem següent:

Llicenciatures, fins a 5 punts.

Graus universitaris, fins a 4,5 punts.

Doctorats, fins a 4 punts.

Màsters amb una càrrega lectiva mínima de 30 crèdits, fins a 3 punts.

Postgraus amb una càrrega lectiva mínima de 15 crèdits, fins a 2 punts.

La titulació al·legada com a requisit per poder participar en el procés selectiu no es valora com a mèrit en la fase de concurs de la convocatòria.

En cas d'acreditar diverses especialitats d'una mateixa titulació acadèmica, només se'n valorarà una com a mèrit.

No es valoraran com a mèrit les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit o requisit, a excepció del doctorat o màster universitari oficial.

7.2.1.3 Llengües estrangeres

Sempre que versin sobre llengües diferents de l'anglès, es valoren els coneixements de llengües estrangeres acreditats mitjançant els certificats corresponents d'acord amb el nivells del Document Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR), aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001, fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb el barem següent:

- Nivell B2: 1 punt.

- Nivell C1: 2 punts.

- Nivell C2: 3 punts.

7.2.1.4 Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC).

Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació establerts pel Decret 89/2009, de 12 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC) i equivalents, fins a un màxim de 4,5 punts, d'acord amb el barem següent:

Certificat bàsic: 2 punts

Certificat mitjà: 3,5 punts

Certificat avançat: 4,5 punts

Es valora només el certificat del nivell més alt.

7.2.1.5 Coneixements de llengua catalana

Es valora el nivell de coneixement de llengua catalana fins a 1,5 punt, d'acord amb el barem següent:

- Nivell C2: 1 punt.

- Llenguatge jurídic, llenguatge administratiu, correcció de textos, amb un mínim de 40 hores lectives: 0,75 punts per cada especialitat.

7.3 Acreditació dels mèrits

Els mèrits a valorar s'acreditaran en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la tercera prova, mitjançant els documents i procediments que s'especifiquen en els apartats següents.

7.3.1 Acreditació dels serveis prestats

a) Serveis prestats que constin en el Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya: La comprovació dels serveis prestats que constin en el Registre General de personal de la Generalitat de Catalunya es valoraran d'ofici.

Amb caràcter general, les persones aspirants que presten servei a l'Administració de la Generalitat de Catalunya poden consultar les seves dades en qualsevol moment mitjançant el portal d'empleat ATRI. En cas de discrepància amb les dades que hi consten, s'hauran d'adreçar a l'òrgan competent en matèria de personal del departament corresponent i sol·licitar-ne la modificació, abans que finalitzi el termini de presentació de mèrits.

b) Serveis prestats en altres administracions que no constin en el Registre general de personal de la Generalitat: en el termini de presentació de mèrits, les persones aspirants han de presentar el certificat de serveis prestats corresponent, emès, a sol·licitud de la persona interessada, per l'òrgan competent en matèria de personal o l'òrgan en què hagi delegat. Aquest certificat ha de tenir el contingut mínim que preveu la base general 9.4.1.b), de conformitat amb el model que consta a la pàgina web l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (http://www.gencat.cat/eapc/conv/221).

7.3.2 Acreditació de les titulacions, dels coneixements de llengua catalana i de llengües estrangeres

En el termini de presentació de mèrits, les persones aspirants han de presentar còpia compulsada de la documentació corresponent, llevat que constin en el Registre general de personal de la Generalitat.

Les persones aspirants que disposin de titulacions oficials susceptibles de ser valorades com a mèrit, hauran de presentar-ne les fotocòpies compulsades d'aquestes així com la fotocòpia compulsada de la titulació que al·lega per participar en el procés de selecció.

7.3.3 Acreditació de les competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC):

La comprovació de la possessió dels certificats del nivell d'aquestes competències es realitza d'ofici.

7.4 Presentació de documents i informació i aclariments

La documentació relativa als mèrits que s'escaigui acreditar s'haurà d'adreçar al Tribunal qualificador de la convocatòria corresponent (núm. 221) i presentar-ser a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Àrea de Processos de Selecció al c/ Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona).

En qualsevol cas, el Tribunal Qualificador podrà sol·licitar a l'òrgan competent la informació necessària i els aclariments necessaris per verificar els mèrits al·legats.

7.5 Publicació de la valoració dels mèrits i proposta de nomenament

El Tribunal Qualificador farà pública la valoració provisional de mèrits juntament amb les qualificacions de la quarta prova.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la valoració provisional per presentar davant el Tribunal Qualificador les al·legacions i la documentació acreditativa que considerin oportunes.

Un cop analitzades les al·legacions presentades, el Tribunal Qualificador publicarà la valoració definitiva dels mèrits, juntament amb les qualificacions de la fase d'oposició i la proposta de nomenament.

 

—8 Criteris de resolució d'empats

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà en favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

En primer lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la tercera prova (exposició oral).

En segon lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el segon exercici de la segona prova (supòsit pràctic).

En tercer lloc, la persona aspirant que hagi obtingut una major puntuació en concepte del mèrit de serveis prestats.

Finalment, si encara persisteix l'empat, el Tribunal qualificador realitzarà a les persones afectades una prova relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar per les persones funcionàries del cos d'intervenció (subgrup A1) per determinar-ne el desempat.

 

—9 Acreditació de requisits

Les persones proposades hauran d'acreditar documentalment en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de la proposta de nomenament els requisits, de conformitat amb el que determina la base general 10, llevat que aquests ja constin acreditats en el Registre Informàtic de Personal de la Generalitat de Catalunya.

Les persones que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i requisits exigits, no podran ser nomenades funcionàries i quedaran anul·lades totes les seves actuacions.

 

—10 Assignació de llocs de treball i nomenament de persones funcionàries

La directora general de Funció Pública nomenarà funcionàries del cos d'intervenció (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució publicada al DOGC, les persones que hagin estat proposades pel tribunal qualificador.

Les persones nomenades faran el jurament o la promesa i prendran possessió davant el secretari general del Departament d'Economia i Coneixement, de la destinació que, prèviament, els serà assignada per l'interventor o interventora general, en el termini d'un mes des de la publicació al DOGC de la Resolució de nomenament.

 

—11 Curs complementari de formació

Una vegada hagin pres possessió, els nous funcionaris han d'assistir obligatòriament i superar un curs complementari de formació, que serà organitzat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, per tal de facilitar la seva integració a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la seva adaptació al lloc de treball al qual siguin destinats.

La durada del curs, que no serà inferior a les 40 hores lectives, i també el seu contingut els determinarà l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d'Economia i Coneixement, a l'efecte de garantir la concordança entre les matèries impartides i els coneixements i les competències professionals requerides per ocupar els llocs de treball als quals s'hagin adscrit els nous funcionaris.

Els afectats pel deure d'assistència al curs complementari de formació podran sol·licitar de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya que se'ls convalidi part o parts d'aquest curs quan acreditin, mitjançant la certificació oportuna, haver seguit cursos de durada i contingut anàlegs a la part o parts del curs complementari que pretenguin convalidar.

Una vegada realitzat amb aprofitament el curs complementari de formació, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya lliurarà el certificat corresponent, que s'haurà d'incloure en l'expedient personal del funcionari.

Els funcionaris que, a criteri de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, no segueixin el curs complementari de formació amb aprofitament, hauran d'assistir als cursos de la mateixa condició que s'organitzin, fins que es determini, mitjançant el lliurament del certificat abans esmentat, que el seu grau d'aprofitament és suficient.

 

—12 Període de pràctiques

El personal nomenat funcionari del cos d'intervenció de la Generalitat haurà de realitzar el període de pràctiques en les condicions i amb la durada que estableixen els articles 32 i següents del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Quedarà exempt del període de pràctiques el personal que atenent a raons objectives com és que hagi estat prestant serveis a la Generalitat durant almenys 6 mesos en llocs de funcions similars a les places objecte de convocatòria.

 

—13 Publicacions i informació del desenvolupament del procés de selecció

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència aquestes bases es poden consultar a les pàgines web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya www.gencat.cat/eapc/conv/221 i de la Secretaria d'Administració i Funció Pública http://governacio.gencat.cat/convocatories

El tribunal qualificador haurà de donar difusió del contingut de les proves un cop realitzades.

D'altra banda, a la plataforma Tràmits Gencat, les persones aspirants que hi tramitin la inscripció, a través de l'apartat “Les meves gestions”, poden accedir a la informació actualitzada i individualitzada sobre la seva participació en cada moment del procés de selecció.

 

 

Annex 2

Descripció orientativa de les tasques a desenvolupar

 

En particular i a títol orientatiu, les places convocades, a banda de les funcions descrites a la base 1.2 de la convocatòria, i les previstes per la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora, i pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i modificacions posteriors, poden tenir assignades les tasques derivades de les actuacions següents:

Intervenció prèvia o crítica de tots els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors.

Control financer en l'àmbit territorial de l'Administració de la Generalitat.

Exercici de les funcions comptables previstes en la normativa.

Intervenció de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis, incloent-hi l'examen documental.

Interposició de recursos i de reclamacions en els supòsits previstos per les lleis.

 

Annex 3

Competències professionals

 

1. Compromís amb l'organització i el servei públic

Conèixer i comprendre les característiques específiques de l'Administració pública, sentir-se compromès/esa amb els seus principis i valors i actuar d'acord amb els principis ètics que inspiren la seva actuació.

 

2. Comunicació

Transmetre el missatge, tant verbal com escrit, de manera eficaç, clara i precisa; adaptada al context i a la persona interlocutora.

 

3. Actualització professional

Tenir capacitat i interès per fer servir, millorar i ampliar els coneixements i les habilitats necessaris en relació amb la pròpia feina.

 

4. Prevenció i resolució de conflictes

Controlar i regular les emocions i la pròpia conducta davant de situacions d'alt nivell d'ansietat, conflicte real o potencial en el desenvolupament de les funcions. Mantenir un comportament calmat en situacions d'estrès.

 

5. Iniciativa i presa de decisions

Actuar de manera autònoma i proactiva per resoldre de manera eficaç les situacions que sorgeixin en el dia a dia de l'activitat professional. Tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són més viables per a la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels possibles efectes i riscos així com de les possibilitats d'implementació, tant si ha de prendre directament les decisions com si les ha de proposar.

 

6. Capacitat analítica

Explicar tècnicament un problema o una situació determinada en l'àmbit de la seva especialitat, identificant les causes i predir les conseqüències.

 

7. Organització i planificació del treball

Tenir la capacitat per ordenar i prioritzar les tasques, accions, i projectes a desenvolupar, per tal d'assolir els resultats esperats, en el termini adequat, amb qualitat i emprant els recursos necessaris.

 

8. Treball en equip

Tenir capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o grup de treball. Tenir disposició per integrar-s'hi i fer que els altres també s'hi integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l'equip o grup de treball, per tal d'assolir els objectius comuns.

 

 

Annex 4

Instruccions sobre la sol·licitud i la taxa

 

1. Termini i presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, a través d'un dels canals següents:

a) Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits Gencat, accedint a l'adreça: http://web.gencat.cat/ca/tramits/, mitjançant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

b) Presencial: mitjançant el model de sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal, aprovat per la Resolució GAP/1704/2010, de 28 de maig (DOGC núm. 5643, de 4.6.2010). Les sol·licituds en suport paper es poden obtenir i presentar a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Àrea de Processos de Selecció, carrer Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona), així com a les unitats de registre dels Departaments de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb la presentació de sol·licituds i de la resta de documentació, si escau, són vàlids els registres dels òrgans o oficines que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

2. Dades de la sol·licitud

En els apartats corresponents de la sol·licitud s'han de fer constar totes les dades requerides, de conformitat amb les bases generals i específiques, amb les especificacions destacables següents:

a) Torn de participació: lliure accés.

b) Titulació al·legada com a requisit: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau universitari.

c) Discapacitat: els aspirants amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que vulguin accedir per la via de reserva i/o demanar adaptació de les proves i/o del lloc de treball, ho han de fer constar a la sol·licitud tenint en compte el que preveu la base 4.

d) Llengua catalana: cal indicar el nivell de coneixements de llengua catalana i l'organisme emissor del document acreditatiu, o bé, fer constar qualsevol de les altres dues opcions que permeten acreditar les coneixements de català requerits.

e) Exempcions i bonificacions: cal fer constar si s'està en algun dels supòsits d'exempció o bonificació. En els casos de bonificació, cal indicar el número del títol de família nombrosa o monoparental de categoria general o especial de què es disposi, i la data final de validesa. Per tal que l'òrgan convocant faci les comprovacions d'ofici, cal tenir en compte el que disposa en l'apartat següent d'aquest annex.

A més de les dades consignades en els apartats anteriors, en les sol·licituds en suport paper cal fer constar:

a) Dades de la convocatòria: el núm. de registre de la convocatòria (221); la data de publicació al DOGC; el cos d'accés (cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya), i el Departament (Governació i Relacions Institucionals).

b) Òrgan a qui s'adreça la sol·licitud: directora general de Funció Pública.

c) Pagament de la taxa: cal completar les dades del pagament amb el núm. de registre de la convocatòria i l'import de la taxa d'inscripció, segons la situació que correspongui de conformitat amb el punt 4.1 d'aquest annex.

d) Signatura: és imprescindible signar les sol·licituds en suport paper. La manca de signatura comporta l'exclusió de la convocatòria.

 

3. Exempcions i bonificacions de la taxa

Les exempcions i bonificacions a que tenen dret els aspirants que participen en aquest procés selectiu són les que estableix l'article 2.1-3 del Capítol I del Títol II del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i amb l'abast que determina l'Ordre GRI/99/2015, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents de l'any 2015 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació i Relacions Institucionals.

En cas de que no es puguin verificar les dades que donen dret a l'exempció o a la bonificació, en el termini d'al·legacions a la llista provisional d'admesos i exclosos, els aspirants han de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades en els llocs que estableix el punt 3 de les bases generals, llevat de la referència a l'Oficina de Convocatòries que s'ha d'entendre feta a de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Àrea de Processos de Selecció, cal carrer Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona). També es pot presentar a la delegació territorial del Govern a la Catalunya Central.

 

4. Taxa

4.1 Import de la taxa

L'import de la taxa és el corresponent al previst al Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i demés normativa vigent, en l'import resultant de l'aplicació corresponent a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya vigents en el moment de publicació de la convocatòria, i que es detalla a l'Ordre GRI/99/2015, de 15 d'abril, esmentada en el punt anterior:

a) Ordinari: 66,55 euros.

b) Amb bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 53,25 euros.

c) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 46,60 euros.

d) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 33,30 euros.

e) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 33,30 euros.

f) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 20,00 euros.

4.2 Mitjans de pagament

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:

a) En línia amb targeta bancària, través de la plataforma Tràmits gencat, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, emplenant directament l'apartat Mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció a través de la plataforma Tràmits Gencat. La carta de pagament s'ha d'imprimir, i la taxa s'ha d'abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

c) Sol·licitud en suport paper: en el cas que l'aspirant opti per presentar la sol·licitud en suport paper, cal fer el pagament en qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA, aportant l'imprès de sol·licitud. La presentació de la sol·licitud a que fa referència l'apartat 1.b) d'aquest annex s'ha de realitzar amb posterioritat al pagament de la taxa.

d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: de manera excepcional, si no es fa el pagament per algun dels mitjans esmentats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'ha de fer constar el nom i els cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria i s'ha de presentar el resguard corresponent dins del termini de presentació de sol·licituds en els llocs de presentació de l'apartat 1.b) d'aquest annex.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d'exempció, determinarà l'exclusió de l'aspirant en les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos.

En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud en el termini i en la manera escaient.

 

Amunt