Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/11/2015

  • Número del document ENS/2684/2015

  • Número de control 15328032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15328032-2015

Dades del DOGC
  • Número 7007

  • Data 27/11/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2015-2016.


D’acord amb el que estableixen l’article 117.2.f) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i l’article 10 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, correspon al conseller o consellera titular del Departament d’Ensenyament aprovar les plantilles docents dels centres i dels serveis educatius.

Per tant, a proposta de les direccions dels Serveis Territorials del Departament i de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona,


Resolc:


-1 Aprovar les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016.


-2 Les plantilles es distribueixen, segons la tipologia de centre, en els annexos següents:

- Annex 1: escoles públiques, centres d’educació especial i zones escolars rurals.

- Annex 2: instituts i seccions d’instituts d’ensenyaments secundaris, escoles oficials d’idiomes i escoles d’art i superiors de disseny.

- Annex 3: instituts escola.

- Annex 4: serveis educatius.

- Annex 5: centres de formació de persones adultes.

- Annex 6: Institut Obert de Catalunya.

Tots els annexos s’ordenen d’acord amb el criteri d’àrea territorial, municipi, centre i lloc de treball. Les places que consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.

 

-3 En els annexos que correspongui s’indiquen, amb la marca (EDIF) al final del nom del centre, els centres que tenen la consideració de dificultat especial a l’empara de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (DOGC núm. 6613, de 30.04.2014). Igualment, es detallen amb la marca (CMC) al final del nom del centre, les escoles i instituts classificats pel Departament d’Ensenyament com de complexitat màxima en funció d’indicadors de context socioeconòmic desafavorit en l’entorn on s’ubica el centre educatiu, que preveu l’article 1.1.a) de la Resolució abans esmentada.

 

-4 A les plantilles dels centres es detallen, a més dels llocs de treball docents ordinaris, els llocs de treball següents:

4.1 Els llocs de treball específics amb perfil propi referit a l’àmbit lingüístic que requereix el coneixement de llengua estrangera (amb indicació de l’idioma al final del nom de l’especialitat: “IAN”, “IFR”, etc), a l’ús i aplicació de les TIC (amb la indicació “TIC” al final del nom de l’especialitat), a l’atenció a la diversitat de l’alumnat (amb la indicació “K”), als llocs de gestió de projectes i serveis d’FP o d’ensenyaments de règim especial (amb la indicació “GP”) o i/o altres especificacions requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i/o projecte de direcció (amb la indicació “ED”) inclosos en la plantilla dels centres en aplicació del que preveu l’article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març.

Els requisits establerts per a ocupar aquests llocs de treball d’àmbit lingüístic, d’atenció a la diversitat, ús i aplicació de les TIC, i gestió de projectes i serveis d’FP o d’ensenyaments de règim especial són, a més d’acreditar l’especialitat docent del lloc, els previstos a la base 3.3 de la Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril (DOGC núm. 6863, de 4.5.2015).

4.2 Els llocs de treball corresponents a aules d’acollida i a unitats de suport d’educació especial i a unitats de suport d’audició i llenguatge que tenen caràcter específic temporal a l’empara de l’article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març, així com també els llocs de treball d’audició i llenguatge autoritzats a instituts que tenen alumnat sord. A més, tots els llocs de treball d’unitats de suport d’educació especial, inclosos els de suport d’audició i llenguatge, tenen la consideració de llocs de treball de dificultat especial d’acord amb el previst a l’article 1.2.a) de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril.

També tenen la consideració de llocs específics de caràcter temporal els destinats a la impartició dels Programes de formació i inserció, així com els destinats a impartir el currículum de la Formació Professional Bàsica.

4.3 Les dotacions assignades a professors especialistes que corresponen als professionals contractats per impartir determinades àrees o matèries de la formació professional específica a l’empara del que preveu l’article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

4.4 Les dotacions corresponents al professorat contractat per impartir l’àrea de religió.

 

-5 A l’annex 2, en els centres d’ensenyaments secundaris s’indiquen les places reservades al cos de mestres, assenyalades amb la (E) al final del nom de l’especialitat, i les ocupades per personal laboral, assenyalades amb la (L) al final del nom de l’especialitat. Pel que fa referència als llocs reservats al cos de mestres, cal indicar que es publiquen d’acord amb la seva qualificació, independentment que, segons la normativa que regula llur provisió, puguin estar ocupats actualment per professors d’un altre cos.

També s’hi inclouen les places del cos de professors especials d’instituts tècnics d’ensenyament secundari a extingir que corresponen a les especialitats d’educació física, professors assumits per la Llei 19/1979 i ensenyaments de la llar. En conseqüència, les dotacions d’educació física constaran per duplicat als centres en què coexisteixin places destinades a funcionaris de diferents cossos.

 

-6 A l’annex 4 de serveis educatius, els llocs corresponents als centres de recursos educatius, als camps d’aprenentatge i als equips de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social que no tenen requisit d’especialitat poden ser ocupats tant per professors del cos d’ensenyaments secundaris com del cos de mestres; és per això que es fa públic el nombre total de places d’aquest tipus assignades a cada centre o equip.

 

-7 A l’empara del previst a l’article 15.6 del Decret 39/2014, de 25 de març, tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell (08053571), de Barcelona, tenen el caràcter de llocs de treball específics.

 

-8 D’acord amb el previst a l’article 3.1.b) del Decret 39/2014 abans esmentat, tots els llocs de treball dels centres i aules d’educació de persones adultes que figuren a l’annex 5 tenen el caràcter de llocs de treball específics.

 

-9 A l’annex 6, la plantilla de l’Institut Obert de Catalunya es compon de llocs de treball de caràcter específic, segons el previst a l’article 15.7 de l’esmentat Decret 39/2014.

 

-10 Tots els llocs de treball docents que consten als annexos es classifiquen com a bilingües quant als coneixements de la llengua catalana i castellana, i també aranesa a Era Val d’Aran.

 

-11 Aquestes plantilles de personal docent tenen efectes des del dia 1 de setembre de 2015.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de novembre de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

Plantilles de les escoles públiques, dels centres d'educació especial i de les zones escolars rurals.

 

(A) Centre amb exigència del requisit d’aranès

(CMC) Centres de màxima complexitat

(EDIF) Centre de dificultat especial

 

Llocs de treball i dotacions

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08002770: Escola Àgora

Educació infantil: 5

Educació primària: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08002484: Escola Aiguamarina (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08037814: Escola Alexandre Galí (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043784: Escola Àngels Garriga

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08047741: Escola Antaviana

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 8

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08043103: Escola Antoni Balmanya

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08033501: Escola Antoni Brusi

Educació infantil: 8

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08052670: Escola Auró

Educació infantil: 9

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08002678: Escola Ausiàs March

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002873: Escola Bac de Roda

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001595: Escola Baixeras (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08002174: Escola Baldiri Reixac

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

08043747: Escola Baloo

Educació infantil: 5

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08013408: Escola Barcelona

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08002411: Escola Baró de Viver (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043796: Escola Barrufet

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08002228: Escola Bernat de Boïl (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08035431: Escola Bogatell

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 8

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08002915: Escola Brasil

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08002022: Escola Cal Maiol (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08002277: Escola Calderón de la Barca

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001674: Escola Can Clos (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08070234: Escola Can Fabra

Educació infantil: 8

Educació primària: 8

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08013411: Escola Carles I (CMC)

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08043814: Escola Carlit

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001832: Escola Castella (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08035441: Escola Catalònia

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 7,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08046293: Escola Cavall Bernat (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001789: Escola Cervantes

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08002320: Escola Ciutat Comtal (CMC)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08001819: Escola Collaso i Gil (CMC)

Educació infantil: 5

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 17,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002587: Escola Concepción Arenal (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002666: CEE Concha Espina (EDIF)

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 12,33

Audició i llenguatge: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08066516: Escola Congrés-Indians

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 3

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08013081: Escola Coves d'en Cimany (CMC)

Educació infantil: 2,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08001807: Escola de la Concepció

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 2,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08066462: Escola dels Encants

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08001923: Escola Diputació

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08039434: Escola Doctor Ferran i Clua

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001716: Escola Dolors Monserdà-Santapau

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08044201: Escola Dovella

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001856: Escola Drassanes (CMC)

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 9

Educació primària (K): 3

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002681: Escola Duran i Bas

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08002599: Escola Eduard Marquina (CMC)

Educació infantil: 4,0033

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002745: Escola El Carmel (CMC)

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 15

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001650: Escola El Polvorí (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Religió evangèlica: 0,04

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08045057: Escola El Sagrer

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 8

Educació primària (TIC): 2

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

 

08002344: Escola El Turó (CMC)

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08002459: Escola Elisenda de Montcada (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08039483: Escola Els Horts

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia Terapèutica(IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

08001911: Escola Els Llorers

Educació infantil: 8,33

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08002630: Escola Els Porxos

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,83

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08042329: Escola Els Xiprers

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08002290: Escola Emili Juncadella

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002952: Escola Enric Granados (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08046281: Escola Estel-Guinardó

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08060873: Escola Eulàlia Bota

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08052669: Escola Ferran Sunyer

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08032634: Escola Ferrer i Guàrdia (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08066531: Escola Fluvià

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08040357: CEE Folch i Camarasa (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 6

Pedagogia terapèutica (K): 3

 

08002721: Escola Font d'en Fargas

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08052657: Escola Fort Pienc

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

 

08002009: Escola Francesc Macià (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Religió evangèlica: 0,28

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08063072: Escola Fructuós Gelabert

Educació infantil: 8

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 2

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08002071: Escola Gayarre

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043966: Escola Heura

Educació infantil: 2

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08043255: Escola Ítaca

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08002061: Escola Jaume I

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08042305: Escola Joan Miró

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002927: Escola Joaquim Ruyra

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002216: Escola Josep Maria de Sagarra

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08042780: Escola Josep Maria Jujol

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08035544: CEE Josep Pla (EDIF)

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 8

Religió catòlica: 0,25

 

08039835: Escola Jovellanos

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 2

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08041751: Escola La Caixa

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08002198: Escola La Farigola de Vallcarca

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08035428: Escola La Farigola del Clot

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08064179: Escola La Llacuna del Poblenou

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08067764: Escola La Maquinista

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08002563: Escola La Mar Bella

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08033523: Escola La Muntanyeta

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1,5

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08039495: Escola La Palmera

Educació infantil: 7

Educació primària: 8,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08002575: Escola La Pau (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

08039525: Escola La Sedeta

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002393: Escola L'Arc de Sant Martí (CMC)

Educació infantil: 4

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08058416: Escola L'Arenal de Llevant

Educació infantil: 9,83

Educació primària: 9,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08043841: Escola Lavínia

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

 

08002629: Escola Les Acàcies

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08037802: Escola Les Corts

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,28

 

08043474: Escola L'Estel

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08002010: Escola Lluís Vives (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08066504: Escola l'Univers

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 3

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

 

08001947: Escola Mallorca

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002186: Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08035465: Escola Mare Nostrum

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08054022: Escola Marinada (CMC)

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002800: Escola Mas Casanovas

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08054903: Escola Mediterrània (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08039471: Escola Mercè Rodoreda

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08041179: Escola Mestre Enric Gibert i Camins

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08002897: Escola Mestre Morera (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

08001820: Escola Milà i Fontanals (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002034: Escola Miquel Bleach (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,875

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002733: Escola Miralletes (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002204: Escola Montseny

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001649: Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08043851: Escola Nabí

Educació infantil: 3

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08052165: Escola Octavio Paz

Educació infantil: 3

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043863: Escola Orlandai

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08031794: Escola Palma de Mallorca (CMC)

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08001601: Escola Parc de la Ciutadella

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08002988: Escola Pare Poveda

Educació infantil: 8

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08031800: Escola Pau Casals

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08043267: Escola Pau Casals-Gràcia

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08052621: Escola Pau Romeva

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08013457: Escola Pegaso

Educació infantil: 9

Educació primària: 14

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08062675: Escola Pere IV

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08001790: Escola Pere Vila (CMC)

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08043875: Escola Pit-Roig

Educació infantil: 2

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08002642: Escola Poblenou

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08001731: Escola Poeta Foix

Educació infantil: 4

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043279: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08002058: Escola Pràctiques

Educació infantil: 9

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002654: Escola Prim (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08002885: Escola Prosperitat

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,8303

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

08043115: Escola Provençals

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 10,83

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08002617: Escola Rambleta del Clot

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08013305: Escola Ramon Berenguer III (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002976: Escola Ramon Casas

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08001777: Escola Ramon Llull

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08002447: Escola Ramón y Cajal (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002113: Escola Rius i Taulet

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08001868: Escola Rubén Darío (CMC)

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043887: Escola Sagrada Família

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08002903: CEE Sant Joan de la Creu (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 23

Audició i llenguatge: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002289: Escola Sant Jordi (CMC)

Educació infantil: 2

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002307: Escola Sant Josep Oriol (CMC)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08064167: Escola Sant Martí

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia Terapèutica(TIC): 1

 

08002551: Escola Sant Pere Nolasc

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08035477: Escola Santiago Rusiñol

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08037863: Escola Seat

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

08037841: Escola Splai

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08043899: Escola Tàber

Educació infantil: 8

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 3

 

08043292: Escola Tabor

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08039513: Escola Taxonera (CMC)

Educació infantil: 9,33

Educació primària: 11,5

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002526: Escola Tibidabo

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08002368: Escola Timbaler del Bruc

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08035453: Escola Tomàs Moro

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08055932: Escola Torrent de Can Carabassa

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

08039537: Escola Torrent d'en Melis

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08043838: Escola Turó del Cargol

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08002538: Escola Víctor Català

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

08052785: Escola Vila Olímpica

Educació infantil: 8

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 9

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Avinyonet del Penedès

 

08000347: Escola d'Avinyonet del Penedès

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Badalona

 

08000414: Escola Alexandre Galí (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08001509: Escola Antoni Botey (CMC)

Educació infantil: 7

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 15

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08041571: Escola Artur Martorell

Educació infantil: 5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08068331: Escola Badalona Port

Educació infantil: 6

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

 

08037887: Escola Baldiri Reixac

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08033857: Escola Baldomer Solà (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 15,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08061348: Escola Bufalà

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08000402: Escola Feliu i Vegués (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08037899: Escola Folch i Torres

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08041581: Escola Gitanjali

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08044508: Escola Ítaca (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08036135: Escola Joan Coret

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08036342: Escola Joan Llongueras (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

08035404: Escola Joan Miró (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08035416: Escola Josep Boada (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 16,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08041167: Escola Josep Carner (CMC)

Educació infantil: 8

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08041568: Escola Jungfrau

Educació infantil: 9

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08068343: Escola Les Ciències

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08034953: Escola Llibertat

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08035854: Escola Llorens i Artigas

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08000384: Escola Lola Anglada

Educació infantil: 8

Educació primària: 7,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08034965: Escola Margarida Xirgu

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08040345: Escola Mercè Rodoreda

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08035398: Escola Miguel Hernández (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08069748: Escola Montigalà

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08036147: Escola Pau Picasso

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

 

08035878: Escola Pere de Tera

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

 

08001391: Escola Planas i Casals

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

08059639: Escola Progrés

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08039422: Escola Rafael Alberti (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08037875: Escola Rafael Casanova

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08044296: Escola Salvador Espriu

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08000372: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

08000396: Escola Ventós i Mir

Educació infantil: 4

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Les Cabanyes

 

08062705: Escola La Cabana

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Canyelles

 

08015399: Escola Sant Nicolau

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Castellet i la Gornal

 

08016033: Escola Montanyans

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Castellví de la Marca

 

08016161: Escola El Castellot

Educació infantil: 3

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Cubelles

 

08016811: Escola Josep Andreu - Charlie Rivel

Educació infantil: 10

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

08064751: Escola Mar i Cel

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08060927: Escola Vora del Mar

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Font-rubí

 

08017244: Escola Font-rúbia

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Gelida

 

08062754: Escola Les Fonts

Educació infantil: 8

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08017611: Escola Montcau

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Granada

 

08017682: Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

08034862: Escola Ausiàs March

Educació infantil: 5

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08034837: Escola Bernat Desclot

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08019149: Escola Bernat Metge

Educació infantil: 4

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08019216: Escola Busquets i Punset

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08036378: Escola Charlie Rivel (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08067016: Escola Ernest Lluch

Educació infantil: 1

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 4

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08019241: Escola Frederic Mistral

Educació infantil: 7

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08047674: Escola Gornal (CMC)

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 6

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

08034266: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

08019265: Escola Joaquim Ruyra

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08038004: Escola Josep Janés

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08051471: Escola Josep Maria Folch i Torres (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08035945: Escola La Carpa

Educació infantil: 11

Educació primària: 20,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08019277: Escola La Marina

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08044223: CEE L'Estel- Can Bori (EDIF)

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 23,5

Audició i llenguatge: 3

 

08036366: Escola Lola Anglada (CMC)

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08018078: Escola Mare de Déu de Bellvitge

Educació infantil: 5

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08033560: Escola Màrius Torres (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08018066: Escola Menéndez Pidal (CMC)

Educació infantil: 12,5

Educació primària: 20

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2,5

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08019231: Escola Milagros Consarnau

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

08034242: Escola Pablo Neruda

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08069736: Escola Paco Candel

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 3,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08042871: Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 0,5

 

08034850: Escola Pau Casals

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08039574: Escola Pau Sans

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08018145: Escola Pau Vila (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08018091: Escola Pep Ventura

Educació infantil: 8

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08019368: Escola Pere Lliscart (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08019198: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08039562: Escola Prat de la Manta

Educació infantil: 5

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08019290: Escola Provençana

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,32

 

08032488: Escola Puig i Gairalt

Educació infantil: 9

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2,5

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08034527: Escola Ramon Muntaner

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08042883: Escola Sant Josep - El Pi

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08018157: Escola Santiago Ramon y Cajal (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

Municipi: Mediona

 

08021326: Escola La Fassina

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08039288: Escola Renaixença

Educació infantil: 2

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Olèrdola

 

08022343: Escola Circell

Educació infantil: 4

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08022367: Escola Rossend Montané

Educació infantil: 5

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Olesa de Bonesvalls

 

08022379: Escola Pont de l'Arcada

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Olivella

 

08053418: Escola El Morsell

Educació infantil: 6

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Pacs del Penedès

 

08057281: ZER Cep de Sis (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08022586: Escola El Drac - ZER Cep de Sis (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: El Pla del Penedès

 

08022847: Escola Sants Abdó i Senén

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Pontons

 

08053431: Escola El Roure (CMC)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Puigdàlber

 

08023359: Escola Virolai - ZER Cep de Sis (EDIF)

Educació infantil (ED): 2

Educació primària: 2

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

08002991: Escola Cascavell (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08034989: Escola Catalunya (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08045501: Escola Mediterrània (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Educació primària (K): 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 3

 

08025083: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 9

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 2,5

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,6

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues

 

08026099: Escola Les Vinyes

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Llorenç d'Hortons

 

08026907: Escola Pau Casals

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08026889: Escola Vinyes Verdes

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí Sarroca

 

08027018: Escola Jaume Balmes

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Sant Pere de Ribes

 

08027110: Escola El Pi

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08058957: Escola Els Costerets

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08061002: Escola Les Parellades

Educació infantil: 5

Educació primària: 8,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08027134: Escola Les Roquetes

Educació infantil: 6

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08062781: Escola Mediterrània

Educació infantil: 7

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08058362: Escola Riera de Ribes

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08034448: Escola Santa Eulàlia

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles

 

08027146: Escola Sant Jeroni

Educació infantil: 6

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Sant Quintí de Mediona

 

08027237: Escola Antoni Grau Minguell

Educació infantil: 5

Educació primària: 4,5

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

 

08059998: Escola La Pau

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

08035519: Escola Antoni Gaudí (CMC)

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 10

Educació primària (K): 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3,5

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08028035: Escola Ausiàs March

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08033341: Escola Banús

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08027973: Escola Beethoven (CMC)

Educació infantil: 4

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 6

Educació primària (K): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08027456: Escola Ferran de Sagarra

Educació infantil: 9

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08032300: Escola Fray Luis de León

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió catòlica: 0,75

 

08027985: Escola Jaume Salvatella

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 4,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08040059: Escola Joan Salvat i Papasseit

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Unitat de suport d'audició i llenguatge: 1,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08040047: CEE Josep Sol i Rodríguez (EDIF)

Educació física: 2

Pedagogia terapèutica: 24,5

Audició i llenguatge: 3,5

 

08027870: Escola Les Palmeres

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08027936: Escola Lluís Millet

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08040382: Escola Mercè Rodoreda (CMC)

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 16,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08032312: Escola Miguel de Unamuno (CMC)

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 10

Educació primària (K): 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08027468: Escola Pallaresa

Educació infantil: 11

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08033997: Escola Primavera

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08070143: Escola Riera Alta

Educació infantil: 6

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

08041180: Escola Rosselló Pòrcel

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08036101: Escola Sagrada Família

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 9

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

 

08027471: Escola Sant Just

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08069751: Escola Santa Coloma

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08045574: Escola Serra de Marina

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08059767: Escola Tanit (CMC)

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08027511: Escola Torre Balldovina

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

08027432: Escola Wagner (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Educació primària (K): 3

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

Municipi: Santa Fe del Penedès

 

08028151: Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

 

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

 

08063886: Escola Arrels

Educació infantil: 6

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08028217: Escola Doctor Samaranch i Fina

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08037528: Escola Sant Domènec

Educació infantil: 3

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sitges

 

08062833: Escola Agnès de Sitges

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08034667: Escola Esteve Barrachina

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 2,5

Religió catòlica: 0,75

 

08053583: Escola Maria Ossó

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08029088: Escola Miquel Utrillo

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Subirats

 

08029155: Escola El Montcau - ZER Subirats (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

08029192: Escola Sant Jordi - ZER Subirats (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 5,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08056766: ZER Subirats (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

08029143: Escola Subirats - ZER Subirats (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Torrelavit

 

08030613: Escola Ràfols

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Torrelles de Foix

 

08030637: Escola Guerau de Peguera (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

08039291: Escola Cristòfor Mestre

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Audició i llenguatge: 1

 

08064738: Escola Dolors Piera

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08031320: Escola Estalella i Graells

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08031332: Escola Josep Baltà i Elias

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08036111: Escola Mas i Perera (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08034126: Escola Pau Boada (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

08031666: Escola Canigó

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043917: Escola Cossetània

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08040412: Escola El Margalló

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 5

 

08031484: Escola Ginesta (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

08061051: Escola Ítaca

Educació infantil: 9

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08034497: Escola L'Aragai

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08039586: Escola L'Arjau (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 15,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

 

08043929: Escola Llebetx

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 3,5

 

08031472: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08061041: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 8

Educació primària: 19

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

 

08065275: Escola Volerany

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ED): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Vilobí del Penedès

 

08031319: Escola Llebeig

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Abrera

 

08067132: Escola Abrera

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08059822: Escola Ernest Lluch

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08000013: Escola Francesc Platón i Sartí

Educació infantil: 9,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Begues

 

08014589: Escola Sant Cristòfor

Educació infantil: 8

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Castelldefels

 

08034096: Escola Antoni Gaudí

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08034084: Escola Can Roca

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08043310: Escola Edumar

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08015855: Escola Els Pins

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Música (IAN): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08060599: Escola Garigot

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08015961: Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08062924: Escola Josep Guinovart

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08015843: Escola Lluís Vives

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08037930: Escola Margalló

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08037929: Escola Torre Barona

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Castellví de Rosanes

 

08016173: Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil: 3

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Cervelló

 

08063710: Escola Nova

Educació infantil: 4

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08016240: Escola Santa Maria de Cervelló

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

Municipi: Collbató

 

08033468: Escola La Salut

Educació infantil: 4

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08064945: Escola Mansuet

Educació infantil: 3

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Corbera de Llobregat

 

08063965: Escola Cau de la Guineu

Educació infantil: 4

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08060629: Escola El Corb

Educació infantil: 5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08016331: Escola Jaume Balmes

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08053510: Escola Puig d'Agulles

Educació infantil: 6

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

 

08016422: Escola Abat Oliba

Educació infantil: 6

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08043334: Escola Alexandre Galí (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08016380: Escola Anselm Clavé

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08016744: Escola Antoni Gaudí

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

 

08016367: Escola Dolors Almeda

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08016771: Escola Els Pins

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

 

08037966: Escola Ignasi Iglésias

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08035881: Escola L'Areny

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08016409: Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08064854: Escola Martinet

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 2

Educació primària: 8,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08051240: Escola Mediterrània

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08016392: Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08016410: Escola Sant Ildefons (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08042299: Escola Sant Miquel

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08037978: Escola Suris

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08054058: Escola Torre de la Miranda (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Esparreguera

 

08059354: Escola Les Roques Blaves

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08016872: Escola Mare de Déu de la Muntanya

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08043346: Escola Montserrat

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

08036044: Escola Pau Vila

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08016938: Escola Taquígraf Garriga

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

 

08040618: Escola Can Vidalet (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Música (IAN): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08036056: Escola Folch i Torres

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08017104: Escola Gras i Soler (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,08

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08016941: Escola Isidre Martí

Educació infantil: 5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08033535: Escola Joan Maragall (CMC)

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08042861: Escola Lola Anglada

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08017116: Escola Matilde Orduña (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08032476: Escola Prat de la Riba

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Gavà

 

08061075: Escola Gavà Mar

Educació infantil: 7

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

 

08017360: Escola Jacme March (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08017505: Escola Juan Salamero (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08032658: Escola L'Eramprunyà

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08037991: Escola Marcel·lí Moragas

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08017359: Escola Salvador Lluch

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Martorell

 

08020516: CEE El Pontarró (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 20

Audició i llenguatge: 3

Educació primària, Ed. física (L): 1

 

08020498: Escola Els Convents (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08020619: Escola José Echegaray (CMC)

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08020607: Escola Juan Ramón Jiménez

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

08053601: Escola Lola Anglada

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08061609: Escola Mercè Rodoreda

Educació infantil: 12

Educació primària: 17

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08034278: Escola Vicente Aleixandre (CMC)

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Molins de Rei

 

08021442: Escola Castell Ciuró

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08021351: Escola El Palau

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08044247: Escola Estel

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (ED): 1

 

08034102: Escola Josep Maria Madorell

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

08061610: Escola La Sínia

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 2

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08021363: Escola L'Alzina

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Religió evangèlica: 0,08

 

08041660: Escola Pont de la Cadena

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física (ED): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

08039343: Escola Josep Ferrà i Esteva

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08022380: Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08063734: Escola Puigventós

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08022461: Escola Sant Bernat

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Pallejà

 

08022665: Escola Àngel Guimerà

Educació infantil: 5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,75

 

08022677: Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08044430: Escola La Garalda

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: La Palma de Cervelló

 

08016264: Escola El Solell

Educació infantil: 5

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: El Papiol

 

08022689: Escola Pau Vila

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

08040333: Escola Bernat Metge

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08022926: CEE Can Rigol (EDIF)

Educació física: 0,5

Pedagogia terapèutica: 14,5

Pedagogia terapèutica (K): 6

Audició i llenguatge: 3,5

Educació primària, Ed. física (L): 1

 

08042810: Escola Charles Darwin

Educació infantil: 10

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

08022902: Escola del Parc

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08074483: Escola del Prat de Llobregat - 1 (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 4

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08042809: Escola Galileo Galilei

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08032725: Escola Honorable Josep Tarradellas

Educació infantil: 8

Educació primària: 8,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

 

08022938: Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08022914: Escola Jaume Balmes (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (K): 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08022884: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08039355: Escola Ramon Llull

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08038090: Escola Sant Jaume

Educació infantil: 9

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sant Andreu de la Barca

 

08025265: Escola Àngel Guimerà

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

 

08063758: Escola Can Salvi

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08060848: Escola de Sant Andreu de la Barca

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08025241: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08038211: Escola José Juan Ortiz

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08039367: Escola Josep Pla

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08032521: Escola Vall de Palau

Educació infantil: 10

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

 

08025344: Escola Amat Verdú

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08034400: Escola Antoni Gaudí

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 1

Música: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08038259: Escola Antoni Tàpies

Educació infantil: 9

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Religió evangèlica: 0,08

 

08043401: Escola Barrufet

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08038223: Escola Benviure

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08034412: Escola Can Massallera

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08025526: Escola Ciutat Cooperativa (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08025642: Escola Josep Maria Ciurana

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08025587: Escola Maria Fernández de Lara (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08025599: Escola Marianao

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08054061: Escola Montbaig (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

 

08034990: Escola Parellada (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08039379: Escola Rafael Casanova

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

08063761: Escola Vicente Ferrer

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Climent de Llobregat

 

08025812: Escola Sant Climent

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

 

08026130: Escola La Roureda

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 0,5

 

08059810: Escola Vinya del Sastret

Educació infantil: 4

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,196

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

08026385: Escola Arquitecte Gaudí

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08026221: Escola Falguera

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08026373: Escola Josep Monmany Amat

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08063394: Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08026211: Escola Nadal

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 2

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08036007: Escola Pau Vila

Educació infantil: 5

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08035994: Escola Salvador Espriu

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Sant Joan Despí

 

08041684: Escola Espai 3

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,125

 

08026671: Escola Joan Perich i Valls

Educació infantil: 4

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08026661: Escola Pau Casals

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08071147: Escola Roser Capdevila (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

08026567: Escola Sant Francesc d'Assís

Educació infantil: 9

Educació primària: 15,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Just Desvern

 

08032580: Escola Canigó

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

08041556: Escola Montseny

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08026816: Escola Montserrat

Educació infantil: 5

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

08028667: Escola Joan Juncadella

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08038284: Escola La Guàrdia (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08028591: Escola La Vinyala

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,75

 

08036381: Escola Mare de Déu del Rocío (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08041131: Escola Sant Antoni

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

08028588: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

08035350: Escola Sant Josep

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

 

08043760: Escola Colònia Güell

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08027407: Escola Montpedrós

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08063771: Escola Pla de les Vinyes

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Torrelles de Llobregat

 

08061622: Escola Can Coll

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08030649: Escola Sant Martí

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vallirana

 

08064881: Escola Campderrós

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

08053522: Escola La Ginesta

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

08060851: Escola L'Olivera

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08030789: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 6

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Viladecans

 

08031083: Escola Àngela Roca (CMC)

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08042834: Escola Can Palmer

Educació infantil: 7

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 5

Educació primària, Ed. física (L): 1

Unitat de suport d'educació especial: 4

Religió catòlica: 0,25

 

08032762: Escola Doctor Trueta

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,5

 

08031204: Escola El Garrofer

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08071020: Escola Enxaneta

Educació infantil: 6

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08039380: Escola Germans Amat i Targa

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08059721: Escola Marta Mata

Educació infantil: 11

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 0,5

 

08063783: Escola Mediterrània

Educació infantil: 4

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08062948: Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil: 12

Educació primària: 19

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08031101: Escola Montserratina

Educació infantil: 9

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08032750: Escola Pau Casals

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Badia del Vallès

 

08028928: Escola La Jota (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

08028931: Escola La Muñeira (CMC)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08028941: Escola La Sardana (CMC)

Educació infantil: 10

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08028916: Escola Las Seguidillas (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Barberà del Vallès

 

08028254: Escola Can Llobet

Educació infantil: 7

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08033602: Escola Can Serra

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08041210: Escola del Bosc

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08028229: Escola Elisa Badia

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,375

 

08067582: Escola Marta Mata

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08061142: Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

08039641: Escola Pablo Picasso

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Castellar del Vallès

 

08034229: Escola Bonavista

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08064027: Escola El Sol i La Lluna

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08034904: Escola Emili Carles i Tolrà

Educació infantil: 3

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

 

08062614: Escola Joan Blanquer

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08054824: Escola Mestre Pla

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08034898: Escola Sant Esteve

Educació infantil: 5

Educació infantil (ED): 2

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Castellbisbal

 

08062742: Escola Benviure

Educació infantil: 6

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08057229: Escola Els Arenys

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08015821: Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès

 

08039896: Escola Bellaterra

Educació infantil: 7

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 10

Educació primària (ED): 2

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08028904: Escola Carles Buïgas

Educació infantil: 6

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08062626: Escola Collserola

Educació infantil: 5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08035623: CEE Jeroni de Moragas (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 17

Audició i llenguatge: 2

Educació primària, Ed. física (L): 1

 

08028758: Escola Les Fontetes

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08036411: Escola Saltells

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,125

 

08028746: Escola Sant Martí

Educació infantil: 3

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08028783: Escola Serraparera

Educació infantil: 5

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08053650: Escola Turó de Guiera

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08038351: Escola Xarau

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Matadepera

 

08020863: Escola Ginesta

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

08060757: Escola Joan Torredemer Canela

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Montcada i Reixac

 

08043361: Escola El Turó (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08021636: Escola El Viver (CMC)

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08034783: Escola Elvira Cuyàs

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08021685: Escola Font Freda

Educació infantil: 4

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08064052: Escola Mas Rampinyo

Educació infantil: 9

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08021764: Escola Mitja Costa

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08035283: Escola Reixac

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

Municipi: Palau-solità i Plegamans

 

08041222: Escola Can Cladellas

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08064064: Escola Can Periquet

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

Educació primària (IAN): 1

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08022616: Escola Josep Maria Folch i Torres

Educació infantil: 7

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08053467: Escola Palau

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Polinyà

 

08022872: Escola Pere Calders

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

08072395: Escola Polinyà

Educació infantil: 2

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 3

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08061543: Escola Roser Capdevila

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Rellinars

 

08067181: Escola de Rellinars

Educació infantil: 3

Educació primària: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Música: 1

 

Municipi: Ripollet

 

08023566: Escola Anselm Clavé

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,125

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08059883: Escola El Martinet

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 2

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08066051: Escola Els Pinetons

Educació infantil: 10

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 17

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08033948: Escola Enric Tatché i Pol

Educació infantil: 9

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08038156: Escola Escursell i Bartalot

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08023426: Escola Gassó i Vidal

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08023554: Escola Josep Maria Ginesta

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

08023542: Escola Tiana de la Riba

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Rubí

 

08032348: Escola 25 de Setembre

Educació infantil: 10

Educació primària: 15

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 5

Educació física: 2,5

Música: 4

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

08061154: Escola Ca n'Alzamora

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

08054368: CEE Ca n'Oriol (EDIF)

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 14

Audició i llenguatge: 3

 

08067193: Escola del Bosc

Educació infantil: 2

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (ED): 2

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

08023852: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

 

08038171: Escola Montessori

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08034060: Escola Mossèn Cinto Verdaguer

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08032351: Escola Pau Casals

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08034382: Escola Ramon Llull

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08064076: Escola Rivo Rubeo

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

 

08042895: Escola Schola

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08034394: Escola Teresa Altet (CMC)

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08041601: Escola Torre de la Llebre

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Sabadell

 

08024807: Escola Agnès Armengol (CMC)

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08024066: Escola Alcalde Marcet (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08040400: Escola Amadeu Vives

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 0,5

 

08044314: Escola Andreu Castells

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08055105: Escola Arraona (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08024819: Escola Calvet d'Estrella (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08035957: Escola Can Deu

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08032737: Escola Can Rull

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge (K): 1

 

08038582: Escola Catalunya

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'audició i llenguatge: 3

 

08023955: Escola Cifuentes

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08023918: Escola Concòrdia

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 1

 

08041672: Escola Creu Alta

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08061166: Escola de Can Llong

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08023931: Escola Enric Casassas

Educació infantil: 4

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08023921: Escola Espronceda (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08024832: Escola Floresta

Educació infantil: 7

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08024856: Escola Font Rosella

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08024789: CEE Francesc Bellapart (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 30

Audició i llenguatge: 5

Unitat de suport d'educació especial: 3

 

08023943: Escola Gaudí

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08024005: Escola Joan Maragall (CMC)

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08023979: Escola Joan Montllor (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

 

08023992: Escola Joan Sallarès i Pla (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

08041611: Escola Joanot Alisanda

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08035969: Escola Joaquim Blume

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08023980: Escola Juan Ramón Jiménez (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08024042: Escola La Romànica

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08062638: Escola La Trama

Educació infantil: 7

Educació primària: 8

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08064088: Escola Mas Boadella

Educació infantil: 7

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08024017: Escola Miquel Carreras

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08055889: Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil: 7

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08043383: Escola Nostra Llar

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08024820: Escola Pau Casals

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08043954: Escola Ribatallada

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08024790: Escola Roureda

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08024030: Escola Samuntada

Educació infantil: 6

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

08035696: Escola Sant Julià

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08053492: Escola Teresa Claramunt

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08024844: Escola Torreguitart

Educació infantil: 3

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08071172: Escola Virolet

Educació infantil: 10

Educació primària: 3

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

08034692: Escola Catalunya

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08064118: Escola Ciutat d'Alba

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08041234: Escola Collserola

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 0,5

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08059871: Escola Gerbert d'Orlhac

Educació infantil: 7

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08026087: Escola Jaume Ferran i Clua

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08038260: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08025824: Escola La Floresta

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08062641: Escola L'Olivera

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08025927: Escola Pi d'en Xandri

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

 

08026026: Escola Pins del Vallès

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08061178: Escola Turó de Can Mates

Educació infantil: 8

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Sant Llorenç Savall

 

08026919: Escola Josep Gras

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (IAN): 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Quirze del Vallès

 

08044910: Escola El Turonet

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08067201: Escola Lola Anglada

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08054836: Escola Onze de Setembre

Educació infantil: 5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08044454: Escola Pilarín Bayés

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

 

08033407: Escola Purificació Salas i Xandri

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Educació física: 2

Música: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08060484: Escola Taula Rodona

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 13

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

 

08034461: Escola Bernat de Mogoda

Educació infantil: 7

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08064131: Escola Els Aigüerols

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08028436: Escola La Florida

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08028497: Escola Santa Perpètua

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08061181: Escola Santiga

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Sentmenat

 

08028990: Escola Can Sorts

Educació infantil: 12

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

 

Municipi: Terrassa

 

08051306: Escola Abat Marcet

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08039653: Escola Agustí Bartra (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08030224: Escola Antoni Ubach i Soler (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 15,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

08029374: Escola Bisbat d'Egara

Educació infantil: 11

Educació primària: 18

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

08038326: Escola El Vallès (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08067247: Escola El Vapor

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

 

08058465: Escola Enxaneta

Educació infantil: 12

Educació primària: 19,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08043437: Escola Font de l'Alba (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08029350: Escola França

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08041246: Escola Francesc Aldea i Pérez

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08029507: Escola Isaac Peral

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08034485: Escola Joan Marquès i Casals

Educació infantil: 10

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08030315: Escola Joan XXIII

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08030212: Escola Josep Ventalló i Vintró (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08064143: Escola La Nova Electra

Educació infantil: 13

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08044648: Escola La Roda

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08039665: Escola Lanaspa-Giralt

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08061774: Escola Les Arenes

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08038314: Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08030200: Escola Marià Galí Guix (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08030248: Escola Pau Vila i Dinarès (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08030194: Escola Pere Viver i Aymerich

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1,5

Educació primària, Ed. física (L): 1

Religió catòlica: 1

 

08062687: Escola Ponent

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08030285: Escola President Salvans (CMC)

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08029386: Escola Ramón y Cajal

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

08067235: Escola Roc Alabern

Educació infantil: 4

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (ED): 2

Educació primària: 10,5

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (ED): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08066048: Escola Roser Capdevila

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

 

08070040: Escola Sala i Badrinas

Educació infantil: 6

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08030297: Escola Salvador Vinyals i Galí (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08051318: Escola Sant Llorenç del Munt (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08065512: Escola Serra de l'Obac

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Ullastrell

 

08030662: Escola Serralavella

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vacarisses

 

08061191: Escola Font de l'Orpina

Educació infantil: 6

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08030686: Escola Pau Casals

Educació infantil: 8

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Viladecavalls

 

08041726: Escola Roc Blanc

Educació infantil: 5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08031061: Escola Rosella

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 1

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Aiguafreda

 

08000359: Escola La Muntanya

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Alella

 

08000049: Escola Fabra

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08061063: Escola La Serreta

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: L'Ametlla del Vallès

 

08000098: Escola Bertí

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,18

 

08057266: Escola Els Cingles

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Arenys de Mar

 

08000153: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 17

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,625

 

08058519: Escola Sinera

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Arenys de Munt

 

08000165: Escola Sant Martí

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

08055890: Escola Sobirans

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Argentona

 

08000189: Escola Bernat de Riudemeia

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

08060319: Escola Les Fonts

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08073958: Escola Nova Argentona

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

08039598: Escola Sant Miquel del Cros (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Bigues i Riells

 

08060903: Escola El Colomer

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08014747: Escola El Turó

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2,5

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cabrera de Mar

 

08059779: Escola Pla de l'Avellà

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cabrils

 

08014905: Escola L'Olivera

Educació infantil: 5

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08061762: Escola Mas Maria

Educació infantil: 5

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Caldes de Montbui

 

08065299: Escola El Calderí

Educació infantil: 4

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08015077: Escola El Farell

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08043942: Escola Montbui

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Caldes d'Estrac

 

08015004: Escola Sagrada Família

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Calella

 

08015144: Escola Doctor Carles Salicrú

Educació infantil: 7

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08015119: Escola La Minerva

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Campins

 

08056833: ZER Baix Montseny (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08015259: Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Canet de Mar

 

08015302: Escola Misericòrdia

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,625

 

08060836: Escola Turó del Drac

Educació infantil: 10

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Canovelles

 

08039677: Escola Congost (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,32

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08064805: Escola Els Quatre Vents (CMC)

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08015351: Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08037917: Escola Joan Miró

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cànoves i Samalús

 

08015375: Escola l'Estelada

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cardedeu

 

08067090: Escola Can Manent

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

 

08039690: Escola Germans Corbella

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08053455: Escola Les Aigües

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08045598: Escola Mil·lenari

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 2

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'audició i llenguatge: 0,5

 

08015454: Escola Ramon Macip - Dolors Granés

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Dosrius

 

08074380: Escola Castell de Dosrius

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Figaró-Montmany

 

08022008: Escola Montmany

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Fogars de la Selva

 

08063931: Escola Les Falgueres

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Les Franqueses del Vallès

 

08059780: Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08064817: Escola Camins

Educació infantil: 9

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08066413: Escola Colors

Educació infantil: 5

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 0,5

 

08060939: Escola Guerau de Liost

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

 

08017271: Escola Joan Sanpera i Torras

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: La Garriga

 

08044521: Escola Els Pinetons

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08058441: Escola Giroi

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,125

 

08017311: Escola Puiggraciós

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08039707: Escola Tagamanent

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Granollers

 

08074811: Escola de Granollers (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia Terapèutica(TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08017712: Escola Ferrer i Guàrdia

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08017918: Escola Granullarius

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió evangèlica: 0,2

 

08017700: Escola Joan Solans (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08053391: Escola Lledoner

Educació infantil: 9

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08041659: Escola Mestres Montaña

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió evangèlica: 0,24

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08017694: Escola Pereanton

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió evangèlica: 0,12

 

08041647: Escola Ponent (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08042287: Escola Salvador Espriu

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge: 1,5

Religió evangèlica: 0,16

 

Municipi: Gualba

 

08017979: Escola Aqua Alba

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: La Llagosta

 

08019745: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08039719: Escola Les Planes

Educació infantil: 8

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08019711: Escola Sagrada Família

Educació infantil: 9

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Lliçà d'Amunt

 

08074823: Escola de Lliçà d'Amunt

Educació infantil: 9

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 3,5

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08055907: Escola Miquel Martí i Pol

Educació infantil: 4

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08060940: Escola Rosa Oriol Anguera

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Lliçà de Vall

 

08060952: Escola Els Vinyals

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08019824: Escola Les Llisses

Educació infantil: 5

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Llinars del Vallès

 

08042792: Escola Damià Mateu

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08019782: Escola Salvador Sanromà

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica (K): 2

 

Municipi: Malgrat de Mar

 

08019873: Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil: 3

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08019927: Escola Marià Cubí i Soler

Educació infantil: 6

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 0,5

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Martorelles

 

08045586: Escola Les Pruneres

Educació infantil: 5

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08020656: Escola Simeó Rabasa

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: El Masnou

 

08039604: Escola Francesc Ferrer i Guàrdia

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08032701: Escola Lluís Millet

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08043930: Escola Marinada

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08020723: Escola Ocata

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08038031: Escola Rosa Sensat

Educació infantil: 5

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mataró

 

08021272: Escola Àngela Bransuela

Educació infantil: 5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08020905: Escola Angeleta Ferrer

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08063874: Escola Antonio Machado

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 8

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08054113: Escola Anxaneta

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08039616: Escola Camí del Cros

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08034734: Escola Camí del Mig

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08056614: Escola Cirera

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

08020929: Escola Germanes Bertomeu (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08067661: Escola Joan Coromines

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 2

 

08020917: Escola Josep Manuel Peramàs

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08021041: Escola Josep Montserrat

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08034333: Escola La LLàntia

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08045227: CEE Les Aigües (EDIF)

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 34

Audició i llenguatge: 7

 

08064994: Escola Maria-Mercè Marçal

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08065287: Escola Marta Mata

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (ED): 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08067430: Escola Montserrat Solà

Educació infantil: 9

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08034746: Escola Rocafonda (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08021296: Escola Tomàs Viñas (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08034321: Escola Torre Llauder (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 9

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08034357: Escola Vista Alegre

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Mollet del Vallès

 

08060988: Escola Cal Músic

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 7

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08053406: Escola Can Besora

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

 

08021466: Escola Col·legis Nous

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,4

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08021570: Escola del Bosc

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

08038041: Escola Federico García Lorca

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08044302: Escola Joan Abelló

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08021582: Escola Joan Salvat Papasseit (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08038065: Escola Montseny

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08021478: Escola Nicolás Longaron

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08032713: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 8

Educació primària: 9,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08032491: Escola Sant Vicenç

Educació infantil: 9

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

Municipi: Montgat

 

08061087: Escola Marina

Educació infantil: 9

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08021880: Escola Salvador Espriu

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Montmeló

 

08022011: Escola Pau Casals

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08022045: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 7

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Montornès del Vallès

 

08038077: Escola Can Parera

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

 

08022070: Escola Marinada (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08059792: Escola Mogent

Educació infantil: 9

Educació primària: 10,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08068410: Escola Palau d'Ametlla

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08022057: Escola Sant Sadurní

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Montseny

 

08022082: Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

 

Municipi: Òrrius

 

08022574: Escola Francesc Macià

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Palafolls

 

08022598: Escola Les Ferreries de Palafolls

Educació infantil: 8

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

08060423: Escola Mas Prats

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Parets del Vallès

 

08022690: Escola Lluís Piquer

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08022707: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 3

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08063916: Escola Vila Parietes

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pineda de Mar

 

08053421: Escola Aloc

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08022801: Escola Antoni Doltra (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08044028: CEE Horitzó (EDIF)

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 17

Audició i llenguatge: 2

 

08022835: Escola Jaume I

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Unitat de suport d'audició i llenguatge: 1

 

08045045: Escola Mediterrània

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08045033: Escola Montpalau

Educació infantil: 3

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08065007: Escola Poble Nou

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Premià de Dalt

 

08035684: Escola Marià Manent

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08044442: Escola Santa Anna

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Premià de Mar

 

08043905: Escola El Dofí

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08043371: Escola La Lió

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08068379: Escola Mar Nova

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08023335: Escola Montserrat

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08023232: Escola Sant Cristòfol

Educació infantil: 6

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: La Roca del Vallès

 

08038168: Escola La Torreta

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08060991: Escola Mogent

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Educació primària (ED): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08023591: Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens

Educació infantil: 4

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08067120: Escola Santa Agnès de Malanyanes

Educació infantil: 4

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

 

08074835: Escola de Llavaneres

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica (K): 2

Religió catòlica: 1

 

08057242: Escola Serena Vall

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor

 

08025319: Escola Joan Casas

Educació infantil: 7

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta

 

08025800: Escola El Pi Gros

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Celoni

 

08025770: Escola Josep Pallerola i Roca

Educació infantil: 9

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,24

 

08037504: Escola Montnegre

Educació infantil: 5

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08065305: Escola Soler de Vilardell

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Sant Esteve de Palautordera

 

08026117: Escola Vallmanya

Educació infantil: 6

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Feliu de Codines

 

08026208: Escola Jaume Balmes

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

 

08059809: Escola El Roure

Educació infantil: 6

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08026154: Escola Joaquim Abril

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Iscle de Vallalta

 

08025071: Escola Dones d'Aigua

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

 

08027183: Escola Torre Roja

Educació infantil: 5

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08063849: Escola Vilamagore

Educació primària: 3

Educació física: 0,5

Música: 0,5

 

Municipi: Sant Pol de Mar

 

08027225: Escola Sant Pau

Educació infantil: 7

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

 

08032592: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

08061105: Escola Sot del Camp

Educació infantil: 6

Educació primària: 10

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana

 

08065238: Escola La Sagrera

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

08028102: Escola Ronçana

Educació infantil: 6

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Santa Maria de Martorelles

 

08028345: Escola Les Mimoses

Educació infantil: 2

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Santa Maria de Palautordera

 

08039744: Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

 

08028424: Escola Fontmartina

Educació infantil: 5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

08062811: Escola Matagalls

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Santa Susanna

 

08062821: Escola Montagut

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08028515: Escola Santa Susanna

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Teià

 

08030364: Escola El Cim

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Tiana

 

08030388: Escola Lola Anglada

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08070799: Escola Tiziana

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Tordera

 

08059093: Escola d'Hortsavinyà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

08030467: Escola Ignasi Iglesias

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

08064222: Escola La Roureda

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08062869: Escola Serra de Miralles

Educació infantil: 4

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vallgorguina

 

08054411: Escola Vallgorguina

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vallromanes

 

08030807: Escola Els Tres Pins

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilalba Sasserra

 

08031460: Escola Trentapasses

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilanova del Vallès

 

08061026: Escola La Falguera

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

08039264: Escola Mestres Munguet-Cortés

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vilassar de Dalt

 

08026476: Escola Francesc Macià

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilassar de Mar

 

08040060: Escola del Mar

Educació infantil: 9

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 1

 

08058374: Escola Els Alocs

Educació infantil: 4

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08026749: Escola Pérez Sala

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,5

 

08041696: Escola Vaixell Burriac

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Alpens

 

08000086: Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Artés

 

08000244: Escola Doctor Ferrer

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Avià

 

08000271: Escola Santa Maria d'Avià

Educació infantil: 6

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Avinyó

 

08000323: Escola Barnola

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Bagà

 

08001522: Escola Galceran de Pinós

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Balenyà

 

08001534: Escola Joan XXIII

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Balsareny

 

08001583: Escola Guillem de Balsareny

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Berga

 

08014668: Escola de la Valldan

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

08014620: Escola Sant Joan

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,625

 

08014681: Escola Santa Eulàlia

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Borredà

 

08014796: Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Bruc

 

08014814: Escola El Bruc

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cabrera d'Anoia

 

08014841: Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 5,5

 

Municipi: Calaf

 

08014929: Escola Alta Segarra

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Calders

 

08015107: Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

 

08056729: ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Calldetenes

 

08015193: Escola Sant Marc

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Callús

 

08015247: Escola Joventut

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Capellades

 

08015430: Escola Marquès de la Pobla

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cardona

 

08015612: Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

08015582: Escola Mare de Déu del Patrocini

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Carme

 

08015648: Escola Serra de Coll-Bas

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Casserres

 

08015651: Escola Princesa Làscaris

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Castellbell i el Vilar

 

08015806: Escola Jaume Balmes

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Castellcir

 

08071421: ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08015831: Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellfollit de Riubregós

 

08016082: Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellfollit del Boix

 

08016069: Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

08016070: Escola de Maians - ZER Tres Branques (EDIF)

Educació primària: 1

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Castellgalí

 

08016094: Escola Sant Miquel

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Castellnou de Bages

 

08063862: Escola L'Olivar

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Castellolí

 

08016136: Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

08058817: ZER Tres Branques (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Centelles

 

08016185: Escola Ildefons Cerdà

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08067041: Escola Xoriguer

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

Municipi: Cercs

 

08029015: Escola Sant Salvador

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Collsuspina

 

08065482: Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: La Coma i la Pedra

 

25003536: Escola de la Coma - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Copons

 

08016291: Escola Copons - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: L'Esquirol

 

08028333: Escola El Cabrerès

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: L'Estany

 

08037981: Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Folgueroles

 

08017207: Escola Mossèn Cinto

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Fonollosa

 

08017232: Escola Agrupació Sant Jordi

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Gironella

 

08017645: Escola de Gironella

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08017633: Escola Sant Marc

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Gósol

 

25001709: Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (EDIF)

Educació infantil: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Guardiola de Berguedà

 

08018005: Escola Sant Llorenç

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (IAN): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Gurb

 

08018029: Escola Les Escoles

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Els Hostalets de Pierola

 

08022793: Escola Renaixença

Educació infantil: 6

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Igualada

 

08064866: Escola Dolors Martí i Badia

Educació infantil: 9

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

08019460: Escola Emili Vallès

Educació infantil: 6

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08019459: Escola Gabriel Castella i Raich (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

08019435: Escola García i Fossas

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

08019642: Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Jorba

 

08019678: Escola Jorba - ZER El Ventall (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Llacuna

 

08056781: ZER Serra d'Ancosa (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08019691: Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

 

Municipi: Lladurs

 

25002982: Escola de Lladurs - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llobera

 

25003093: Escola de Llobera - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Lluçà

 

08019861: Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Manlleu

 

08039628: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 10

Educació primària: 17,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08019940: Escola Puig-Agut (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08060964: Escola Quatre Vents (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 17,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Manresa

 

08020127: Escola Bages

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

 

08064741: Escola Ítaca

Educació infantil: 9

Educació primària: 7,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08059755: Escola La Font (CMC)

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

08020061: Escola La Renaixença (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08063898: Escola La Sèquia

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

08020012: Escola Muntanya del Drac (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08020097: Escola Pare Algué (CMC)

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08039318: Escola Puigberenguer

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

 

08020073: Escola Sant Ignasi (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08038181: Escola Serra i Húnter (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08067600: Escola Valldaura (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Les Masies de Voltregà

 

08020701: Escola Comtes de Lacambra

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08066371: Escola El Despujol

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Masquefa

 

08063722: Escola de Masquefa II

Educació infantil: 1

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08020841: Escola El Turó

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,875

 

08060605: Escola Font del Roure

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 8

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Moià

 

08022094: Escola Josep Orriols i Roca

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Monistrol de Calders

 

08021934: Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

Municipi: Monistrol de Montserrat

 

08021892: Escola Sant Pere

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Montesquiu

 

08021961: Escola El Rocal - ZER Els Castells (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

08058076: ZER Els Castells (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Montmajor

 

08021983: Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Muntanyola

 

08063928: Escola Muntanyola

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Educació física: 1

Música: 0,5

 

Municipi: Mura

 

08061521: Escola de Mura - ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

 

Municipi: Navarcles

 

08022197: Escola Catalunya

Educació infantil: 8

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Navès

 

25003330: Escola Aiguadora - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Òdena

 

08022321: Escola Castell d'Òdena

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Olost

 

08022495: Escola Terra Nostra

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

Municipi: Olvan

 

08058091: ZER Baix Berguedà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08022331: Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Oristà

 

08022549: Escola Llevant - ZER Gavarresa (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Perafita

 

08034795: Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Educació primària: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Piera

 

08060526: Escola Creixà

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08022768: Escola Herois del Bruc

Educació infantil: 9

Educació primària: 16,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

08056122: Escola Les Flandes

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Pinell de Solsonès

 

25003627: Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Pinós

 

25006069: Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: La Pobla de Claramunt

 

08022859: Escola Maria Borés

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Pobla de Lillet

 

08022860: Escola Lillet A. Güell

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Pont de Vilomara i Rocafort

 

08023657: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 7

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Prats de Lluçanès

 

08023207: Escola Lluçanès

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Els Prats de Rei

 

08023141: Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

08056791: ZER Vent d'Avall (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Puig-reig

 

08023372: Escola Alfred Mata

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Riner

 

25003974: Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Roda de Ter

 

08064787: Escola Emili Teixidor

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08023669: Escola Mare de Déu del Sòl del Pont

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Rupit i Pruit

 

08039631: Escola L'Agullola (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sallent

 

08039306: Escola Els Pins - ZER Moianès Ponent (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

 

08024972: Escola Torres Amat

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Bartomeu del Grau

 

08025320: Escola La Monjoia (CMC)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Sant Boi de Lluçanès

 

08056742: ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

 

08025666: Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Feliu Sasserra

 

08026415: Escola Els Roures - ZER Gavarresa (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,25

 

08056857: ZER Gavarresa (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Fruitós de Bages

 

08044016: Escola Flama

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08026464: Escola Monsenyor Gibert

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

08065251: Escola Pla del Puig

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà

 

08026521: Escola Abat Oliba

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

 

08062778: Escola Ametllers

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08044545: Escola Collbaix

Educació infantil: 4

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

 

08026725: Escola Joncadella

Educació infantil: 9

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Municipi: Sant Julià de Cerdanyola

 

08018017: Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Julià de Vilatorta

 

08026786: Escola Bellpuig

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Llorenç de Morunys

 

25004048: Escola Vall de Lord

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí de Centelles

 

08064829: Escola Valldeneu

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

 

Municipi: Sant Martí de Tous

 

08026956: Escola Cérvola Blanca

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí Sesgueioles

 

08027021: Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Mateu de Bages

 

08068197: ZER El Cardener (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

08038089: Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

 

Municipi: Sant Pere de Torelló

 

08027171: Escola Josep Maria Xandri

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Quirze de Besora

 

08027249: Escola Segimon Comas

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Quirze Safaja

 

08064982: Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

 

Municipi: Sant Salvador de Guardiola

 

08017992: Escola Montserrat

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

 

08065263: Escola Puigsoler

Educació infantil: 5

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08028576: Escola Sant Vicenç

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

 

08028709: Escola Lloriana

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Santa Eugènia de Berga

 

08028059: Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer

 

08028072: Escola El Roure Gros

Educació infantil: 4

Educació primària: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Santa Margarida de Montbui

 

08057734: Escola Antoni Gaudí (CMC)

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08056845: ZER El Ventall (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

08038272: Escola García Lorca

Educació infantil: 9

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

08028163: Escola Montbou - ZER El Ventall (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Santa Maria de Besora

 

08038201: Escola La Baumeta - ZER Els Castells (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

 

Municipi: Santa Maria d'Oló

 

08028382: Escola Sesmon d'Oló

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Santpedor

 

08066334: Escola La Serreta

Educació infantil: 3

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 6

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació física: 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

08025058: Escola Riu d'Or

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Seva

 

08029027: Escola Farigola

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

08041714: Escola Les Basseroles

Educació infantil: 5

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: Solsona

 

25009009: ZER El Solsonès (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

25009101: Escola El Vinyet

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

25004243: Escola Setelsis

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Súria

 

08029222: Escola Francesc Macià

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08029209: Escola Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Taradell

 

08029283: Escola El Gurri - ZER Guilleries (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,125

 

08029301: Escola Les Pinediques

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tona

 

08067077: Escola El Castell

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

08030421: Escola L'Era de Dalt

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Torelló

 

08030510: Escola Doctor Fortià i Solà

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

08066383: Escola Marta Mata

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08030522: Escola Vall del Ges

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: La Torre de Claramunt

 

08030583: Escola La Torre

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

08030595: Escola Torrescasana

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vallbona d'Anoia

 

08030698: Escola Josep Masclans

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vallcebre

 

08056811: ZER Alt Berguedà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

 

08030728: Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vic

 

08057102: Escola Andersen (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

08031009: Escola Doctor Joaquim Salarich

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 13

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

08057096: Escola Guillem de Mont-rodon (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

 

08067818: Escola La Sínia (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

08030819: Escola Sentfores

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

08069499: Escola Vic-centre (CMC)

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Vidrà

 

17004062: Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

 

Municipi: Vilada

 

08058088: ZER Berguedà Centre (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

08031046: Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre (EDIF)

Educació infantil: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Viladrau

 

17004189: Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08059287: ZER Guilleries (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vilanova de Sau

 

08031290: Escola de Vilanova de Sau (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilanova del Camí

 

08031277: Escola Joan Maragall (CMC)

Educació infantil: 10

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

08063795: Escola Marta Mata

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

08038247: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Agullana

 

17007518: ZER Les Salines (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17000019: Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Aiguaviva

 

17000032: Escola Vilademany

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Música (IAN): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Albons

 

17000056: Escola la Branca - ZER Montgrí (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Alp

 

17000071: Escola Bac de Cerdanya

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Amer

 

17000093: Escola Gaspar de Queralt

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Anglès

 

17000135: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Arbúcies

 

17000160: Escola Doctor Carulla

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Argelaguer

 

17005261: Escola Montpalau - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Armentera

 

17000241: Escola Fluvianets

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Avinyonet de Puigventós

 

17000251: Escola Gonçal Comellas

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Banyoles

 

17000342: Escola Baldiri Reixac

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 4

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17009345: Escola Camins

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17005182: Escola Can Puig

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17006952: Escola La Draga

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17000329: Escola Pla de l'Ametller

Educació infantil: 8

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Bàscara

 

17000354: Escola Joan Reglà

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Begur

 

17000263: Escola Doctor Arruga

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

17004876: Escola l'Olivar Vell

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bellcaire d'Empordà

 

17000381: Escola El Rajaret - ZER Montgrí (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,125

 

17007531: ZER Montgrí (EDIF)

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Bescanó

 

17000408: Escola Doctor Sobrequés

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Beuda

 

17006940: Escola de Lliurona (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: La Bisbal d'Empordà

 

17009710: Escola Empordanet

Educació infantil: 4

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

17000411: Escola Joan de Margarit

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

17005248: Escola Mas Clarà

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Biure

 

17004293: Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Blanes

 

17000470: Escola Carles Faust (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

17000469: Escola Joaquim Ruyra

Educació infantil: 4

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,625

 

17000548: Escola Mossèn Joan Batlle

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17004566: Escola Napoleó Soliva (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17007828: Escola Pinya de Rosa

Educació infantil: 9

Educació primària: 16

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 2

 

17005017: Escola Quatre Vents

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 2

Religió catòlica: 0,5

 

17008274: Escola Sa Forcanera

Educació infantil: 6

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17004712: CEE Ventijol (EDIF)

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 15

Pedagogia terapèutica (K): 2

Audició i llenguatge: 2

 

Municipi: Boadella i les Escaules

 

17000603: Escola Santa Cecília - ZER Les Salines (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

 

Municipi: Bolvir

 

17004888: Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bordils

 

17000561: Escola de Bordils

Educació infantil: 4,5

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 5

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Borrassà

 

17000573: Escola Sant Andreu de Borrassà

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

Municipi: Breda

 

17000585: Escola Montseny

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cabanes

 

17008641: Escola de Cabanes

Educació infantil: 3

Educació primària: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cadaqués

 

17000627: Escola Caritat Serinyana

Educació infantil: 5

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Caldes de Malavella

 

17008781: Escola La Benaula

Educació infantil: 6

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

17000676: Escola Sant Esteve

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Calonge

 

17008468: Escola La Sínia

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

 

17000718: Escola Llevantí de Mar

Educació infantil: 4

Educació primària: 3

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

17000688: Escola Pere Rosselló

Educació infantil: 7

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Campdevànol

 

17000731: Escola Pirineu

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Camprodon

 

17000779: Escola Doctor Robert

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Educació primària (IFR): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Capmany

 

17000822: Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 2,5

 

17007488: ZER Requesens (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Cassà de la Selva

 

17008501: Escola Aldric

Educació infantil: 5

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 8

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17000846: Escola Puig d'Arques

Educació infantil: 7

Educació primària: 8,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Castellfollit de la Roca

 

17000861: Escola Castellroc

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Castelló d'Empúries

 

17008663: Escola El Bruel

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17007907: Escola Joana d'Empúries

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17000871: Escola Ruiz Amado

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 0,5

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Castell-Platja d'Aro

 

17000895: Escola Els Estanys

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

17009278: Escola Fanals d'Aro

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

17000883: Escola Vall d'Aro

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Cellera de Ter

 

17003781: Escola Juncadella

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Celrà

 

17000913: Escola L'Aulet

Educació infantil: 6

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

17008471: Escola Les Falgueres

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cervià de Ter

 

17000925: Escola L'Aixart

Educació infantil: 2

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Cistella

 

17000937: Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 1,5

 

Municipi: Colera

 

17000950: Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Corçà

 

17000998: Escola El Rodonell

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cornellà del Terri

 

17000986: Escola La Vall del Terri

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

 

17003631: Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,125

 

17001024: Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Darnius

 

17001036: Escola Mont-roig - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Escala

 

17001048: Escola Empúries

Educació infantil: 10

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17008481: Escola L'Esculapi

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Espolla

 

17001085: Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Esponellà

 

17001097: Escola Carles de Fortuny

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Far d'Empordà

 

17000068: Escola del Far d'Empordà

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Figueres

 

17008006: Escola Amistat

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17004463: Escola Anicet de Pagès i de Puig (CMC)

Educació infantil: 8

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 7

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 0,5

Educació física (K): 1

Música: 1

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17008808: Escola Carme Guasch i Darné

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

17001280: Escola Joaquim Cusí i Furtunet

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física (K): 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,875

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17004891: Escola Josep Pallach

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 2

Religió catòlica: 0,5

 

17001115: Escola Josep Pous i Pagès (CMC)

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Audició i llenguatge (K): 1

 

17006711: Escola M. Àngels Anglada

Educació infantil: 4

Educació primària: 3

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

 

17008444: Escola Parc de les Aigües

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17001103: Escola Salvador Dalí

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17001279: Escola Sant Pau

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1,5

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Flaçà

 

17001292: Escola Les Moreres

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Fontcoberta

 

17004827: Escola Alzina Reclamadora

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Forallac

 

17008997: Escola Forallac

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

Municipi: Fornells de la Selva

 

17001346: Escola Forn d'Anells

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Fortià

 

17001361: Escola Teresa de Pallejà

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Garrigàs

 

17001371: Escola de Garrigàs - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Garriguella

 

17001383: Escola Joaquim Gifré

Educació infantil: 3

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Ger

 

17001395: Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Girona

 

17001449: Escola Annexa - Joan Puigbert

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17010049: Escola Balandrau

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 2

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17001887: Escola Carme Auguet (CMC)

Educació infantil: 2

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 4

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

17004694: Escola Cassià Costal

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17001954: Escola de Vila-roja (CMC)

Educació infantil: 2

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

17008286: Escola Domeny

Educació infantil: 9

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

17001425: Escola Eiximenis

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 4

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

17009126: Escola El Bosc de la Pabordia

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 2

Educació primària: 8

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

17004347: Escola Font de la Pólvora (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,625

 

17001693: CEE Font de l'Abella (EDIF)

Educació física (ED): 1

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 28

Pedagogia Terapèutica(TIC): 1

Audició i llenguatge: 4

Audició i llenguatge (L): 1

 

17001450: Escola Joan Bruguera

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

17001930: Escola Josep Dalmau i Carles

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17001838: Escola Mare de Déu del Mont

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17006721: Escola Marta Mata

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

17004529: Escola Migdia

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 7,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

17004943: Escola Montfalgars

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17001486: Escola Montjuïc

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

17004724: CEE Palau (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 8,5

Pedagogia terapèutica (K): 4

Audició i llenguatge: 4

 

17008675: Escola Pericot

Educació infantil: 8

Educació primària: 6

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 3

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

17001516: Escola Pla de Girona

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

17004335: Escola Santa Eugènia

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17003422: Escola Taialà

Educació infantil: 12

Educació primària: 14,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 2

Religió catòlica: 1,5

 

17001462: Escola Verd

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 4

Educació primària (TIC): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Hostalric

 

17001981: Escola Mare de Déu dels Socors

Educació infantil: 9

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: La Jonquera

 

17002004: Escola Josep Peñuelas del Rio

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

Municipi: Lladó

 

17002028: Escola Montserrat Vayreda i Trullol

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física (K): 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llagostera

 

17002031: Escola Lacustària (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 16,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17009138: Escola Puig de les Cadiretes (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Llanars

 

17002065: Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llançà

 

17002077: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Llers

 

17002089: Escola de Llers

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Llívia

 

17007439: ZER Cerdanya (EDIF)

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17002090: Escola Jaume I - ZER Cerdanya (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: francès: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Lloret de Mar

 

17008080: Escola Àngels Alemany i Boris

Educació infantil: 10

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17004657: Escola Esteve Carles

Educació infantil: 5

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17002107: Escola Pere Torrent

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1,125

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17004955: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 11

Educació primària: 17

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

Municipi: Maçanet de Cabrenys

 

17002168: Escola Les Salines - ZER Les Salines (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Maçanet de la Selva

 

17008547: Escola Nova de Maçanet de la Selva

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17002181: Escola Sant Jordi (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Medinyà

 

17002193: Escola Santa Fe

Educació infantil: 2

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 3

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mieres

 

17002201: Escola Finestres

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 0,5

 

Municipi: Montagut i Oix

 

17002247: Escola Mont Cós - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mont-ras

 

17002259: Escola Torres Jonama

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Navata

 

17002260: Escola Joaquim Vallmajó

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ogassa

 

17005029: Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Olot

 

17008778: Escola El Morrot

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17002302: Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17002296: Escola Malagrida

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 1,125

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

17002314: Escola Pla de Dalt

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

17002429: Escola Sant Roc

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17002326: Escola Volcà Bisaroques

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Ordis

 

17002430: Escola Maria Pagès i Trayter

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Osor

 

17002442: Escola La Vall (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Palafrugell

 

17006782: Escola Carrilet (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17002491: Escola Josep Barceló i Matas (CMC)

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17008523: Escola Pi Verd (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

17002481: Escola Torres Jonama (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Palamós

 

17004736: CEE Els Àngels (EDIF)

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 13

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 2,5

 

17002569: Escola La Vila

Educació infantil: 6

Educació primària: 10,5

Educació primària (IAN): 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17002612: Escola Vila-romà

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Palau-saverdera

 

17002624: Escola Martí Inglès

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pals

 

17002651: Escola Quermany

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física (IAN): 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pau

 

17002703: Escola Pau

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Pera

 

17009473: ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17002715: Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Peralada

 

17002740: Escola Ramon Muntaner

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Les Planes d'Hostoles

 

17002752: Escola Sant Cristòfol

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Planoles

 

17002764: Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pont de Molins

 

17002776: Escola Tramuntana - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Porqueres

 

17002818: Escola Frigolet - ZER Les Goges (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

 

17002791: Escola L'Entorn

Educació infantil: 8

Educació primària: 15

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

 

17007415: ZER Les Goges (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

 

Municipi: El Port de la Selva

 

17009631: ZER Cap de Creus (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

17002879: Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Portbou

 

17002831: Escola Sant Jaume

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Les Preses

 

17008882: Escola La Bòbila

Educació infantil: 5

Educació primària: 3

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

Municipi: Puigcerdà

 

17002880: Escola Alfons I

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió catòlica: 1

 

17008419: Escola Llums del Nord

Educació infantil: 6

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Quart

 

17009242: Escola Nou de Quart

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 2

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

17002922: Escola Santa Margarida

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Ribes de Freser

 

17002958: Escola Mare de Déu de Núria

Educació infantil: 4

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Riells i Viabrea

 

17002983: Escola El Bruc

Educació infantil: 4

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Ripoll

 

17004761: CEE Doctor Ramon Suriñach (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 6

Audició i llenguatge: 1

 

17002995: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 4,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 8

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

17004751: Escola Tomàs Raguer

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Riudarenes

 

17003070: Escola Josep Boada

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Riudaura

 

17003082: Escola Lluís Castells

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Riudellots de la Selva

 

17003094: Escola de Riudellots de la Selva

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Roses

 

17006800: Escola Els Grecs

Educació infantil: 7

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

 

17004451: Escola Jaume Vicens i Vives

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17008237: Escola Montserrat Vayreda

Educació infantil: 9

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

17003136: Escola Narcís Monturiol

Educació infantil: 5

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Salt

 

17008298: Escola El Gegant del Rec (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17004864: Escola El Pla (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17003215: Escola La Farga (CMC)

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 15

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17004360: CEE La Maçana (EDIF)

Audició i llenguatge: 9,5

 

17009850: Escola Les Arrels (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

17008687: Escola Les Deveses (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17007919: Escola Mas Masó (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

17003151: Escola Silvestre Santaló (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17005522: Escola Veïnat (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Sant Climent Sescebes

 

17003227: Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Feliu de Buixalleu

 

17008894: Escola Alzines Balladores

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

 

17008018: Escola Ardenya

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

17003264: Escola Gaziel

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

17004682: Escola L'Estació

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17003321: Escola Mossèn Baldiri Reixach

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Sant Feliu de Pallerols

 

17003343: Escola Rocalba

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Gregori

 

17003392: Escola Agustí Gifre

Educació infantil: 10,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Hilari Sacalm

 

17003434: Escola Guilleries

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Jaume de Llierca

 

17007452: ZER El Llierca (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17003461: Escola Les Escomes - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 4,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Joan les Fonts

 

17003732: Escola Castanyer

Educació infantil: 4,5

Educació infantil (TIC): 3

Educació primària: 5

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Jordi Desvalls

 

17003471: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Julià de Ramis

 

17006873: Escola Castellum

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 2

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 6

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

17000123: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Miquel de Campmajor

 

17003586: Escola Roqueta - ZER Les Goges (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Miquel de Fluvià

 

17003598: Escola Vallgarriga (CMC)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Pau de Segúries

 

17003616: Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

17007440: ZER Vall de Ter (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Sant Pere Pescador

 

17003628: Escola Llagut

Educació infantil: 6

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

 

17008249: Escola Castell de Farners

Educació infantil: 7

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

17003641: Escola Sant Salvador d'Horta

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Santa Cristina d'Aro

 

17003689: Escola Pedralta

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 9

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Santa Pau

 

17003719: Escola Joan Maragall

Educació infantil: 3

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sarrià de Ter

 

17003756: Escola Montserrat

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Saus, Camallera i Llampaies

 

17003768: Escola Els Terraprims

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Serinyà

 

17003801: Escola Bora Gran

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sils

 

17009199: Escola Els Estanys

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

17003823: Escola Verdaguer

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Torroella de Montgrí

 

17003872: Escola Guillem de Montgrí

Educació infantil: 12

Educació primària: 17

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2,5

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,875

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

17003860: Escola Portitxol (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Tortellà

 

17003902: Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2,5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tossa de Mar

 

17003926: Escola Ignasi Melé i Farré

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Ullà

 

17003938: Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 1

 

Municipi: Ullastret

 

17003941: Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: La Vall d'en Bas

 

17003951: Parvulari de Sant Esteve d'en Bas

Educació infantil: 4

 

17004001: Escola Verntallat

Educació infantil: 4

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vallfogona de Ripollès

 

17007464: ZER Comte Arnau (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

 

17003537: Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Vall-llobrega

 

17008493: Escola Vall-llobrega

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Música: 0,5

Pedagogia Terapèutica(IAN): 1

 

Municipi: Ventalló

 

17004049: Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

17007427: ZER Tramuntana (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vidreres

 

17004906: Escola Salvador Espriu

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

17004074: Escola Sant Iscle

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilabertran

 

17004098: Escola Torre d'en Reig

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilablareix

 

17004116: Escola Madrenc

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 5,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Viladamat

 

17004128: Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

 

Municipi: Vilademuls

 

17004153: Escola de Sant Esteve de Guialbes

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilafant

 

17006836: Escola Les Mèlies

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

17004748: CEE Mare de Déu del Mont (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 19

Audició i llenguatge: 3

Educació primària, Ed. física (L): 1

Religió catòlica: 0,375

 

17004190: Escola Sol i Vent

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilajuïga

 

17004207: Escola Santiago Ratés

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilallonga de Ter

 

17004219: Escola La Daina - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilamacolum

 

17004220: Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Vilamalla

 

17004232: Escola Josep de Ribot i Olivas

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilanant

 

17007695: ZER Empordà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

17004244: Escola Tramuntana - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Vilobí d'Onyar

 

17004281: Escola Josep Madrenys

Educació infantil: 6

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Àger

 

25000031: Escola Andreu Farran - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Agramunt

 

25000067: Escola Macià-Companys

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Aitona

 

25000730: Escola Francesc Feliu (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Els Alamús

 

25000110: Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Alàs i Cerc

 

25000122: Escola Sant Esteve - ZER Urgellet (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Albagés

 

25000146: Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Albatàrrec

 

25000158: Escola Sant Salvador

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Albesa

 

25000161: Escola L'Àlber

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: L'Albi

 

25000171: Escola Els Aubis - ZER Riu Set (EDIF)

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,375

 

25008042: ZER Riu Set (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Alcanó

 

25000183: Escola d'Alcanó - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Alcarràs

 

25000195: Escola Comtes de Torregrossa

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

25008893: Escola Parc del Saladar

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Alcoletge

 

25000225: Escola Mare de Déu del Carme

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Alfarràs

 

25005119: Escola Pinyana (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Alfés

 

25000274: Escola d'Alfés - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Algerri

 

25000286: Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

25007906: ZER Serra Llarga (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Alguaire

 

25005120: Escola Teresa Bergadà

Educació infantil: 6

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Alins

 

25000316: Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Almacelles

 

25000341: Escola Antònia Simó Arnó

Educació infantil: 8

Educació primària: 17,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Almenar

 

25007992: Escola d'Almenar

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Alpicat

 

25000468: Escola Doctor Serés

Educació infantil: 9

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Anglesola

 

25000584: Escola Santa Creu (CMC)

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Arbeca

 

25000602: Escola Albirka

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Artesa de Lleida

 

25000626: Escola Els Til.lers

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Artesa de Segre

 

25000638: Escola Els Planells

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Les Avellanes i Santa Linya

 

25000699: Escola de Les Avellanes - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

25000717: Escola de Tartareu - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25007840: ZER Montsec (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Balaguer

 

25000781: Escola Àngel Guimerà (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

25000778: Escola Gaspar de Portolà

Educació infantil: 8

Educació primària: 8

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

25000857: Escola La Noguera

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

25008789: Escola Mont-roig

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Barbens

 

25000869: Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Belianes

 

25000951: Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

25007876: ZER Riu Corb (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Bellaguarda

 

25003676: Escola Els Set Focs - ZER Elaia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bellcaire d'Urgell

 

25000961: Escola Bonavista

Educació infantil: 3

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bell-lloc d'Urgell

 

25000985: Escola Ramon Farrerons

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Bellmunt d'Urgell

 

25001001: Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac (EDIF)

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bellpuig

 

25001011: Escola Valeri Serra

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Bellver de Cerdanya

 

25001059: Escola Mare de Déu de Talló

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Bellvís

 

25001084: Escola Joaquim Palacín

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Benavent de Segrià

 

25001096: Escola Sant Joan

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Es Bòrdes

 

25001138: Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Les Borges Blanques

 

25001141: Escola Joan XXIII

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Bossòst

 

25001199: Escola Sant Ròc (A)

Educació infantil: 3

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Bovera

 

25001126: Escola Vallmajor - ZER Elaia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Camarasa

 

25001229: Escola Dos Rius-ZER El Jonc (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,125

 

25008081: ZER El Jonc (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Castelldans

 

25001254: Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

25008054: ZER Vall de l'Aranyó (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Castellnou de Seana

 

25001266: Escola L'Estel - ZER Vent Serè (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castelló de Farfanya

 

25001278: Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellserà

 

25001281: Escola El Terrall - ZER Espernallac (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

25008066: ZER Espernallac (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Cervera

 

25001291: Escola Jaume Balmes

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

25009095: Escola Les Savines

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 7

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25001321: Escola Mossèn Josep Arques

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Cervià de les Garrigues

 

25001333: Escola El Cérvol - ZER Riu Set (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ciutadilla

 

25001357: Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: El Cogul

 

25001394: Escola Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Coll de Nargó

 

25001400: Escola Sant Climent - ZER Narieda (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Corbins

 

25006501: Escola Alba

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

25001424: Escola Sol Ixent

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cubells

 

25001436: Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Espluga Calba

 

25008236: ZER Pedrera (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

25001473: Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Esterri d'Àneu

 

25001539: Escola La Closa

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Fondarella

 

25001606: Escola Minyons d'Urgell

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Fuliola

 

25001618: Escola Guillem Isarn

Educació infantil: 4

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Gimenells i el Pla de la Font

 

25000511: Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25000481: Escola Sant Isidre - ZER Ponent (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Golmés

 

25001692: Escola Francesc Arenes

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Granadella

 

25001710: Escola de la Granadella - ZER Elaia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

25007815: ZER Elaia (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: La Granja d'Escarp

 

25001722: Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Guimerà

 

25001758: Escola de Guimerà - ZER Guicivervi (EDIF)

Educació primària: 1

 

Municipi: Guissona

 

25009113: Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot

Educació infantil: 6

Educació primària: 3

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25001761: Escola Ramon Faus i Esteve

Educació infantil: 8

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Isona i Conca Dellà

 

25001886: Escola Aeso - ZER Pallars Jussà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

25007839: ZER Pallars Jussà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Ivars de Noguera

 

25001795: Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ivars d'Urgell

 

25001801: Escola Mare de Déu de l'Horta

Educació infantil: 4

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Josa i Tuixén

 

25004826: Escola de Tuixent - ZER Urgellet (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Juncosa

 

25007888: ZER Garrigues Altes (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

25001916: Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Juneda

 

25001928: Escola Manuel Ortiz i Castelló

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Les

 

25002957: Escola Estudi Alejandro Casona (A)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Linyola

 

25002970: Escola El Sitjar

Educació infantil: 5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Llardecans

 

25003019: Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Llavorsí

 

25007803: ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

25003032: Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Lleida

 

25001990: Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25002052: Escola Balàfia (CMC)

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

25002064: Escola Camps Elisis (CMC)

Educació infantil: 4

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 6

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

25002076: Escola Cervantes (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25009034: Escola Ciutat Jardí

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25002131: Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25002672: Escola de Pràctiques I

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25002854: Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

25002921: Escola El Vilot - ZER Ponent (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

25001953: Escola Enric Farreny

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25006744: CEE Esperança (EDIF)

Educació física: 2

Pedagogia terapèutica: 13

 

25006264: Escola Espiga

Educació infantil: 7

Educació primària: 8

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

25008649: Escola Francesco Tonucci

Educació infantil: 4,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

25005880: Escola Frederic Godas

Educació infantil: 9

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 1

 

25002143: Escola Ginesta (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25005673: Escola Joan Maragall (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,08

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

25005430: Escola Joan XXIII (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

25006409: Escola Joc de la Bola

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,08

 

25010085: Escola Josep Mañé i Gavaldà-ZER Ponent (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25009344: Escola La Mitjana

Educació infantil: 9

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ED): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25007921: ZER L'Horta de LLeida (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

25002091: Escola Magí Morera i Galícia (CMC)

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

Religió evangèlica: 0,08

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

25005491: Escola Magraners (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25009071: Escola Països Catalans

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

25008777: Escola Parc de l'Aigua

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

25002106: Escola Pardinyes (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25009149: Escola Pinyana (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,08

 

25008133: ZER Ponent (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

 

25008212: Escola Pràctiques II

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

25002121: Escola Príncep de Viana (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

25002088: Escola Riu Segre

Educació infantil: 7

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

25006276: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

 

25002659: Escola Sant Josep de Calassanç (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

25002003: Escola Santa Maria de Gardeny (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

Religió evangèlica: 0,08

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

25006197: Escola Terres de Ponent (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Lles de Cerdanya

 

25003056: Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Maials

 

25007918: ZER L'Oliver (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

25003123: Escola Otogesa - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Maldà

 

25005892: Escola Maldanell - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació primària: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Massalcoreig

 

25003111: Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Menàrguens

 

25003135: Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Miralcamp

 

25003147: Escola Sant Miquel

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mollerussa

 

25009356: Escola Les Arrels

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 3

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25005171: Escola Mestre Ignasi Peraire (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

25005545: Escola Pompeu Fabra

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

25005557: CEE Siloé (EDIF)

Educació física: 1,5

Pedagogia terapèutica: 7,5

Audició i llenguatge: 1

 

Municipi: Montellà i Martinet

 

25007797: ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia Terapèutica (IFR): 1

 

25003263: Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

25003275: Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Montferrer i Castellbò

 

25003299: Escola Rosa Campà - ZER Urgellet (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Montgai

 

25003241: Escola Colomina - ZER El Romaní (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25003238: Escola de Butsènit - ZER El Sió (EDIF)

Educació infantil: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25008078: ZER El Romaní (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

25007852: ZER El Sió (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Montoliu de Lleida

 

25003305: Escola Sant Isidre - ZER La Coma (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Naut Aran

 

25000535: Escola Loseron - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,125

 

25000560: Escola Ruda - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

25000559: Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25007931: ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Oliana

 

25005132: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Els Omells de Na Gaia

 

25005909: Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Organyà

 

25003469: Escola Miret i Sans - ZER Narieda (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

25007827: ZER Narieda (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Os de Balaguer

 

25003482: Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25003470: Escola L'Espígol - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Palau d'Anglesola

 

25003494: Escola Arnau Berenguer

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Penelles

 

25003551: Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Peramola

 

25003585: Escola Sant Miquel - ZER Narieda (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Els Plans de Sió

 

25003500: Escola de les Pallargues - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Poal

 

25003652: Escola El Roser - ZER Plaurcén (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

25007943: ZER Plaurcén (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: La Pobla de Cérvoles

 

25003664: Escola Josep Espasa - ZER Riu Set (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

 

Municipi: La Pobla de Segur

 

25003688: Escola Els Raiers

Educació infantil: 7

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: El Pont de Suert

 

25003755: Escola Ribagorçana

Educació infantil: 5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Ponts

 

25003718: Escola de Ponts

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: La Portella

 

25003792: Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Prats i Sansor

 

25005983: Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Preixana

 

25003809: Escola Montalbà - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Preixens

 

25003822: Escola de Les Ventoses - ZER El Sió (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25003810: Escola de Preixens - ZER El Sió (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Prullans

 

25003846: Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puiggròs

 

25005910: Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puigverd d'Agramunt

 

25003858: Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puigverd de Lleida

 

25003861: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Rialp

 

25003871: Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ribera d'Ondara

 

25007773: ZER La Segarra (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

 

25004085: Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Ribera d'Urgellet

 

25003950: Escola Arnau Mir - ZER Urgellet (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Rosselló

 

25004000: Escola La Rosella

Educació infantil: 7

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Salàs de Pallars

 

25010231: Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

 

Municipi: Sanaüja

 

25004024: Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Guim de Freixenet

 

25004036: Escola L'Estel

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí de Riucorb

 

25004103: Escola El Tallat - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Ramon

 

25004073: Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sarroca de Lleida

 

25004115: Escola La Roca - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

25008108: ZER L'Eral (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: La Sentiu de Sió

 

25000675: Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Seròs

 

25004218: Escola Miquel Baró Daban

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Seu d'Urgell

 

25001242: Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

25009368: Escola La Valira

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 0,5

Audició i llenguatge: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

25004140: Escola Mossèn Albert Vives

Educació infantil: 7

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,875

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

25005533: Escola Pau Claris

Educació infantil: 6

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

25007864: ZER Urgellet (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Sidamon

 

25004221: Escola El Timó - ZER Plaurcén (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Soleràs

 

25004231: Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sort

 

25005144: Escola Àngel Serafí i Casanovas

Educació infantil: 7

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Soses

 

25004395: Escola Jaume Miret

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Sudanell

 

25004401: Escola El Roser - ZER La Coma (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

25008111: ZER La Coma (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

Municipi: Sunyer

 

25004413: Escola de Sunyer - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Tàrrega

 

25004531: Escola Àngel Guimerà

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

25004462: Escola Jacint Verdaguer

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

25008790: Escola Maria-Mercè Marçal

Educació infantil: 4

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Térmens

 

25004565: Escola Alfred Potrony

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Tírvia

 

25004577: Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació primària: 1

 

Municipi: Torà

 

25004607: Escola Sant Gil

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Tornabous

 

25004644: Escola Espígol - ZER Riu Ondara (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

25008157: ZER Riu Ondara (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: La Torre de Cabdella

 

25008765: Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Torrebesses

 

25004656: Escola de Torrebesses - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Torrefarrera

 

25004711: Escola la Creu

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 13

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,5

 

Municipi: Torregrossa

 

25004723: Escola La Bassa

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Torrelameu

 

25009800: Escola Torrelameu-ZER Argelaga (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Torres de Segre

 

25004747: Escola Carrassumada

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Torre-serona

 

25004759: Escola El Roser - ZER Alt Segrià (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Tremp

 

25006549: Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

25004772: Escola Valldeflors

Educació infantil: 8

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: La Vall de Boí

 

25008534: Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vall de Cardós

 

25003895: Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vallfogona de Balaguer

 

25008935: Escola La Ràpita-ZER El Jonc (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

25004851: Escola Salvador Espriu

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Verdú

 

25004863: Escola Jardí - ZER Guicivervi (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vielha e Mijaran

 

25004929: Escola Garona (A)

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 18

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Vilagrassa

 

25007761: ZER Guicivervi (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

25004966: Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilaller

 

25007891: ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

25004981: Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilanova de Bellpuig

 

25005016: Escola Marinada

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilanova de la Barca

 

25008224: ZER Argelaga (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

25005090: Escola Mestral - ZER Argelaga (EDIF)

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilanova de Meià

 

25005053: Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilanova de Segrià

 

25008145: ZER Alt Segrià (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

25005065: Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vila-sana

 

25005077: Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

25008091: ZER Vent Serè (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vinaixa

 

25005107: Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: Aiguamúrcia

 

43006174: Escola Les Moreres

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Música: 0,5

 

43000020: Escola Sant Miquel

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Albinyana

 

43005297: Escola Joan Perucho

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Alcover

 

43000135: Escola Mare de Déu del Remei

Educació infantil: 11

Educació primària: 14,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: L'Aleixar

 

43009059: ZER Baix Camp Nord (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43000184: Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

 

Municipi: Alforja

 

43000214: Escola Josep Fusté

Educació infantil: 3

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Alió

 

43000226: Escola La Barquera - ZER Atzavara (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Almoster

 

43005327: Escola Ramon Sugrañes

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Altafulla

 

43010402: Escola El Roquissar

Educació infantil: 5

Educació primària: 3

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43000251: Escola La Portalada

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Música (IAN): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: L'Arboç

 

43000378: Escola Sant Julià

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Banyeres del Penedès

 

43005133: Escola Mare de Déu del Priorat

Educació infantil: 5

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Barberà de la Conca

 

43000470: Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bellmunt del Priorat

 

43000512: Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat (EDIF)

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bellvei

 

43000548: Escola La Muntanyeta

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Bisbal de Falset

 

43005339: Escola Montsant - ZER Montsant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Bisbal del Penedès

 

43000597: Escola Ull del Vent

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Blancafort

 

43000603: Escola de Blancafort - ZER Poblet (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bonastre

 

43000615: Escola L'Estel - ZER Els Ceps (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Les Borges del Camp

 

43000627: Escola Rocabruna

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Botarell

 

43000640: Escola Mare de Déu de la Candela

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bràfim

 

43000652: Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cabacés

 

43000676: Escola El Castell - ZER Montsant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

43011303: ZER Montsant (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Cabra del Camp

 

43000688: Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Educació primària (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Calafell

 

43009898: Escola Castell de Calafell

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

43010098: Escola La Ginesta

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

43000721: Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43000706: Escola Santa Creu de Calafell

Educació infantil: 9

Educació primària: 17

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,875

 

43011121: Escola Vilamar

Educació infantil: 5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Cambrils

 

43008547: Escola Cambrils

Educació infantil: 7

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

43010141: Escola Guillem Fortuny

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43000731: Escola Joan Ardèvol

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (ED): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43011212: Escola La Bòbila

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 7

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43006356: Escola Marinada

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43010581: Escola Mas Clariana

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Canonja

 

43003185: Escola La Canonja

Educació infantil: 9

Educació infantil (ED): 2

Educació primària: 16,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Capçanes

 

43000792: Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellvell del Camp

 

43005340: Escola Santa Anna

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Constantí

 

43005893: Escola Centcelles (CMC)

Educació infantil: 4

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 9

Educació primària (K): 2

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

43000895: Escola Mossèn Ramon Bergadà (CMC)

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Cornudella de Montsant

 

43000962: Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (K): 1

Religió catòlica: 0,375

 

43009001: ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Creixell

 

43005364: Escola Les Eres

Educació infantil: 4

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cunit

 

43010815: Escola Els Cossetans

Educació infantil: 7

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

43000998: Escola Pompeu Fabra (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43008535: Escola Solcunit

Educació infantil: 7

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Duesaigües

 

43005376: Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Espluga de Francolí

 

43001036: Escola Martí Poch

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Falset

 

43001051: Escola Antoni Vilanova

Educació infantil: 7

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Figuerola del Camp

 

43009138: ZER La Parellada (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43001115: Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Gratallops

 

43009023: ZER L'Aglà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

 

43001310: Escola Llicorella - ZER L'Aglà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Els Guiamets

 

43001334: Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llorenç del Penedès

 

43001361: Escola Les Cometes

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Marçà

 

43001383: Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

43010554: ZER Les Vinyes (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

 

Municipi: Masllorenç

 

43005421: Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

43009096: ZER Els Ceps (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

 

Municipi: La Masó

 

43001462: Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Maspujols

 

43010220: Escola de Maspujols

Educació infantil: 3

Educació primària: 2

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música (K): 1

 

Municipi: El Masroig

 

43001498: Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Molar

 

43005455: Escola Pius XII - ZER L'Aglà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Montblanc

 

43001553: Escola Les Muralles

Educació infantil: 10

Educació primària: 12,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Montbrió del Camp

 

43001607: Escola Josep M. Soler i Gené

Educació infantil: 5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: El Montmell

 

43001656: Escola Teresa Godes i Domènech

Educació infantil: 3

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mont-roig del Camp

 

43012095: Escola Joan Miró (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43010487: Escola Marcel·lí Esquius

Educació infantil: 6

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43001668: Escola Mare de Déu de la Roca

Educació infantil: 9

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: El Morell

 

43001735: Escola Ventura Gassol

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: La Nou de Gaià

 

43005467: Escola Les Codinetes

Educació infantil: 2,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 2

Educació primària (ED): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Nulles

 

43009035: ZER Atzavara (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43001796: Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Els Pallaresos

 

43010591: Escola Arquitecte Jujol

Educació infantil: 5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43001826: Escola Sant Sebastià

Educació infantil: 8

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Perafort

 

43009886: Escola Josep Veciana

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Pira

 

43001954: Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Pla de Santa Maria

 

43001966: Escola Sant Ramon

Educació infantil: 4

Educació primària: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Pobla de Mafumet

 

43005480: Escola Mare de Déu del Lledó

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Pobla de Montornès

 

43005145: Escola Els Ametllers

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Poboleda

 

43002053: Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: El Pont d'Armentera

 

43005492: Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Porrera

 

43009047: ZER Baix Priorat (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

43005509: Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Prades

 

43005510: Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 1,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pratdip

 

43005522: Escola Santa Marina

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puigpelat

 

43002171: Escola Joan Plana

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Reus

 

43006216: Escola Cèlia Artiga

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

43002260: Escola Ciutat de Reus (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

43012769: CEE de Reus (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 4

Pedagogia terapèutica (K): 1

Pedagogia terapèutica (ED): 1

 

43005753: Escola Doctor Alberich i Casas (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

43005765: Escola Eduard Toda i Güell (CMC)

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 17

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

43011145: Escola Els Ganxets

Educació infantil: 4

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

43002272: Escola General Prim

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43010864: Escola Isabel Besora

Educació infantil: 7

Educació primària: 13

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 2

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,75

 

43005901: Escola Joan Rebull

Educació infantil: 11

Educació primària: 17

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

43010505: Escola La Vitxeta

Educació infantil: 7

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

43002259: Escola Marià Fortuny (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43002247: Escola Misericòrdia (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43007105: Escola Montsant

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

43007178: Escola Mowgli

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43002235: Escola Pompeu Fabra (CMC)

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (ED): 2

Educació primària: 2

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43002211: Escola Prat de la Riba (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

43006228: Escola Rosa Sensat (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43006061: Escola Rubió i Ors (CMC)

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

43005935: Escola Sant Bernat Calbó (CMC)

Educació infantil: 8

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43006541: Escola Teresa Miquel i Pàmies

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Riba

 

43005546: Escola de La Riba

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: La Riera de Gaià

 

43005157: Escola Montoliu

Educació infantil: 5

Educació primària: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Riudecanyes

 

43005558: Escola Sant Mateu

Educació infantil: 3

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Riudecols

 

43005561: Escola Mare de Déu del Roser

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (ED): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Riudoms

 

43002752: Escola Beat Bonaventura Gran

Educació infantil: 8

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43010529: Escola Cavaller Arnau

Educació infantil: 5

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Rocafort de Queralt

 

43006371: Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Roda de Berà

 

43011194: Escola El Cucurull

Educació infantil: 4

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 3

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43002776: Escola Salvador Espriu

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Rodonyà

 

43005571: Escola Les Comes

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Salomó

 

43005662: Escola Josep Nin

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Salou

 

43006393: Escola Europa

Educació infantil: 8

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

43009451: Escola Salou

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,75

 

43004931: Escola Santa Maria del Mar

Educació infantil: 8

Educació primària: 8,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43010153: Escola Vora Mar

Educació infantil: 8

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Sant Jaume dels Domenys

 

43005583: Escola Els Quatre Vents

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 8,5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt

 

43003011: Escola Cor de Roure

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Santa Oliva

 

43005595: Escola La Parellada (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (ED): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sarral

 

43003069: Escola Salvador Ninot

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Secuita

 

43003082: Escola Guillem de Claramunt

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Selva del Camp

 

43003100: Escola Abel Ferrater

Educació infantil: 7

Educació primària: 11

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43009679: Escola Gil Cristià i Arbós

Educació primària: 4

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Solivella

 

43009072: ZER Conca de Barberà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43003124: Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tarragona

 

43003136: Escola Bonavista (CMC)

Educació infantil: 10

Educació primària: 19

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43005911: Escola Campclar (CMC)

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

43005959: Escola Cèsar August

Educació infantil: 13

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 4

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

43010396: Escola de Ponent

Educació infantil: 9

Educació primària: 8

Educació primària (TIC): 2

Educació primària (K): 2

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

43003690: Escola de Pràctiques

Educació infantil: 8

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

43003720: Escola El Miracle

Educació infantil: 4

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43003768: Escola Els Àngels

Educació infantil: 11

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 4

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

43005170: Escola La Floresta

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,375

 

43010876: Escola l'Arrabassada

Educació infantil: 9

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

 

43006563: Escola Marcel·lí Domingo

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

43006381: Escola Mediterrani (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

43005169: Escola Pau Delclòs

Educació infantil: 8

Educació primària: 9,5

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43007117: Escola Pax

Educació infantil: 9

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,125

 

43005686: Escola Riu Clar (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43009369: Escola Saavedra (CMC)

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 3

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 2

 

43003321: Escola Sant Pere i Sant Pau

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43003227: Escola Sant Salvador (CMC)

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43003306: Escola Serrallo

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43009230: Escola Tarragona

Educació infantil: 5

Educació primària: 9

Educació primària (ED): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física (ED): 1

Música (ED): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43003756: Escola Torreforta (CMC)

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Torredembarra

 

43003884: Escola Antoni Roig

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43009242: Escola L'Antina

Educació infantil: 8

Educació primària: 9,5

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

43006851: Escola Molí de Vent

Educació infantil: 8

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Ulldemolins

 

43004487: Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vallmoll

 

43004505: Escola Mare de Déu del Roser

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Valls

 

43004530: Escola Baltasar Segú (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43009114: ZER El Francolí (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

43006575: Escola Eladi Homs

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Unitat de suport d'educació especial: 5

Religió catòlica: 0,5

 

43006861: Escola Enxaneta

Educació infantil: 3

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

43004633: Escola Eugeni d'Ors

Educació infantil: 8

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 3

Pedagogia terapèutica: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43004529: Escola Mare de Déu de la Candela (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43004517: Escola Rocabruna - ZER El Francolí (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

43004657: Escola Mestral

Educació infantil: 10

Educació primària: 13

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43004700: Escola Valdelors

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Vendrell

 

43004748: Escola Àngel Guimerà

Educació infantil: 11

Educació primària: 16

Educació primària (K): 1

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,625

 

43006587: Escola Àngels Garriga

Educació infantil: 9,5

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

43004736: Escola Els Secallets

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43006988: CEE Garbí (EDIF)

Educació física (K): 1

Pedagogia terapèutica: 9

Pedagogia terapèutica (K): 3

Audició i llenguatge: 2

 

43010165: Escola Marta Mata

Educació infantil: 7

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (K): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

43004815: Escola Pau Casals

Educació infantil: 9

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

43010177: Escola Pla de Mar

Educació infantil: 3

Educació infantil (ED): 1

Educació primària: 8

Educació primària (ED): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43008924: Escola Teresina Martorell (CMC)

Educació infantil: 6

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Vilabella

 

43005637: Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilallonga del Camp

 

43004864: Escola Pere Virgili

Educació infantil: 9,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Vilanova d'Escornalbou

 

43009126: ZER Baix Camp Sud (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

 

43004888: Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilaplana

 

43010621: Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Vila-rodona

 

43004921: Escola Bernardí Tolrà

Educació infantil: 3

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vila-seca

 

43005947: Escola Cal·lípolis (CMC)

Educació infantil: 9

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,25

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43011492: Escola La Canaleta

Educació infantil: 8

Educació primària: 6,5

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (ED): 1

Religió catòlica: 0,125

 

43006241: Escola La Plana (CMC)

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

43006332: Escola Mestral

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

43010530: Escola Miramar

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,5

 

43005005: Escola Sant Bernat Calvó

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43004979: Escola Torroja i Miret

Educació infantil: 9

Educació primària: 10

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,875

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Vilaverd

 

43005017: Escola del Montgoi - ZER Poblet (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Vilella Baixa

 

43010839: Escola Serra Major - ZER L'Aglà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Vimbodí i Poblet

 

43005081: Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

43009141: ZER Poblet (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Vinyols i els Arcs

 

43005121: Escola Santa Caterina

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (ED): 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: Alcanar

 

43000081: Escola Joan Baptista Serra

Educació infantil: 12

Educació primària: 15,5

Educació primària (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2,5

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 2,625

 

43005698: Escola Marjal - ZER Mediterrània (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Educació primària (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

43009308: ZER Mediterrània (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: L'Aldea

 

43004050: Escola 21 d'Abril

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

 

43004037: Escola Maria García i Cabanes

Educació infantil: 4

Educació primària: 5

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Aldover

 

43005303: Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Alfara de Carles

 

43005315: Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Ametlla de Mar

 

43000263: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 11

Educació primària: 14

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (IFR): 1

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

Municipi: L'Ampolla

 

43005194: Escola Mediterrani

Educació infantil: 4,5

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Amposta

 

43010773: Escola Consol Ferré

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (K): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

43009217: Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,125

 

43005224: Escola Mestre Agustí Barberà

Educació infantil: 6,5

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

43000275: Escola Miquel Granell

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

43006186: Escola Soriano Montagut

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Arnes

 

43000421: Escola La Miranda - ZER Ports-Algars (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

43009229: ZER Ports-Algars (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Ascó

 

43000433: Escola Sant Miquel

Educació infantil: 4

Educació primària: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Benifallet

 

43000551: Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

43009321: ZER Riu i Serra (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Benissanet

 

43000561: Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

43009606: ZER Benissanet-Miravet (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Bot

 

43000639: Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Camarles

 

43004116: Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

43003975: Escola Sant Àngel

Educació infantil: 5,5

Educació primària: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Caseres

 

43000809: Escola La Gessera - ZER Ports-Algars (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Corbera d'Ebre

 

43000950: Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,375

 

43009461: ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Deltebre

 

43004074: Escola L'Assumpció

Educació infantil: 8

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2,5

Religió catòlica: 0,75

 

43006873: Escola Riumar

Educació infantil: 4

Educació primària: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

 

43004013: Escola Sant Miquel

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,375

 

Municipi: La Fatarella

 

43001097: Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Flix

 

43001127: Escola Enric Grau i Fontserè

Educació infantil: 5

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Freginals

 

43005388: Escola Mestre Josep Roncero I Pallarès - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Galera

 

43005391: Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Gandesa

 

43001231: Escola Puig Cavaller

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Garcia

 

43005406: Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

43009345: ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Ginestar

 

43009394: ZER La Font de l'Aiguadí (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43001280: Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Godall

 

43005418: Escola Sant Salvador - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Horta de Sant Joan

 

43001346: Escola Montsagre

Educació infantil: 3

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Mas de Barberans

 

43001395: Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Masdenverge

 

43009084: ZER Montsià (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

43001437: Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Miravet

 

43005443: Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Móra d'Ebre

 

43001681: Escola Lluís Viñas i Viñoles

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: La Palma d'Ebre

 

43005479: Escola 1 d'Abril - ZER Ebre (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Paüls

 

43001851: Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Perelló

 

43001929: Escola Jaume II

Educació infantil: 5

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: El Pinell de Brai

 

43001942: Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Pobla de Massaluca

 

43002016: Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Prat de Comte

 

43002144: Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Rasquera

 

43005534: Escola de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès (K): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Riba-roja d'Ebre

 

43011029: ZER Ebre (EDIF)

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43002661: Escola Sant Agustí - ZER Ebre (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Roquetes

 

43002831: Escola Mestre Marcel·lí Domingo

Educació infantil: 11

Educació primària: 19

Educació primària (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43005674: Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

 

43002892: Escola Carles III

Educació infantil: 11,5

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,375

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43006551: Escola Horta Vella

Educació infantil: 7

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

 

43004189: Escola Sant Jaume

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

 

43005613: Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Santa Bàrbara

 

43003008: Escola Jaume Balmes

Educació infantil: 7

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

 

Municipi: La Sénia

 

43000871: Escola Jaume I

Educació infantil: 12

Educació primària: 16

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Tivenys

 

43003801: Escola La Pineda - ZER Riu Avall (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,5

 

43009011: ZER Riu Avall (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Tivissa

 

43003835: Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

43003847: Escola Marcel·lí Domingo

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Torre de l'Espanyol

 

43005601: Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tortosa

 

43003951: Escola Bítem - ZER Riu Avall (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Educació primària: 3

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Religió catòlica: 0,25

 

43008912: Escola Cinta Curto

Educació infantil: 4

Educació primària: 4

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,75

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43006046: Escola Divina Pastora - ZER Mestral (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

43004244: Escola El Temple

Educació infantil: 13

Educació primària: 17

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 3

Religió catòlica: 1,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43004256: Escola Ferreries

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 14

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43004232: Escola La Mercè (CMC)

Educació infantil: 5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43009618: ZER Mestral (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

43009311: ZER Mont Caro (EDIF)

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

43003987: Escola Port rodó - ZER Mestral (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

43004268: Escola Remolins (CMC)

Educació infantil: 4

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,5

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

43005625: Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

43008389: Escola Sant Llatzer

Educació infantil (TIC): 2

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 1

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

 

Municipi: Ulldecona

 

43004463: Escola Ramón y Cajal

Educació infantil: 12

Educació primària: 19,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Municipi: Vilalba dels Arcs

 

43005650: Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

43009370: ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Municipi: Vinebre

 

43005108: Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Xerta

 

43001000: Escola de Xerta

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

Annex 2

Plantilles dels centres d’ensenyaments secundaris, les escoles oficials d’idiomes i els centres que imparteixen ensenyaments de l’àmbit d’arts plàstiques i disseny.

 

(A) Centre amb exigència del requisit d’aranès

(CMC) Centres de màxima complexitat

 

Llocs de treball i dotacions

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08013172: Institut Ausiàs March

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Informàtica (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès (TIC): 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 2

Alemany: 0,5

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Física i química: 2,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Informàtica: 12

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

 

08061725: EOI Barcelona III

Alemany: 4

Anglès: 4

 

08062195: EOI Barcelona IV

Alemany: 3

Anglès: 6

Francès: 2

 

08062201: EOI Barcelona V

Anglès: 4

Francès: 3,5

 

08035167: Institut Barcelona-Congrés (CMC)

Física i química (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Anglès (TIC): 1

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08044511: EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Alemany: 5

Anglès: 18

Anglès (L): 1

Català: 2,5

Espanyol: 4

Francès: 8

 

08013470: Institut Barri Besòs (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 2,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

08013184: Institut Bernat Metge

Tecnologia (TIC): 2

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 1,5

Filosofia: 2

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 1

 

08052839: Institut Consell de Cent (CMC)

Orientació educativa (ED): 6

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 1

Tecnologia: 2

 

08047698: Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 1

Ciències socials (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Llengua castellana i literatura: 0,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia (E): 1

 

08038570: EOI de Barcelona

Alemany: 11,5

Anglès: 22

Anglès (L): 2

Àrab: 4

Àrab (L): 1

Català: 6

Coreà (L): 1

Espanyol: 9

Èuscar: 2

Francès: 10

Grec modern: 1

Grec modern (L): 1

Italià: 6

Japonès: 3

Japonès (L): 1

Neerlandès: 2

Portuguès: 2

Rus: 4,5

Xinès: 4,5

Xinès (L): 1

 

08044961: ESCRBC de Catalunya

Biologia i geologia: 1

Conservació i restauració de documents gràfics: 2

Conservació i restauració de materials arqueològics: 3

Conservació i restauració d'obres escultòriques: 3

Conservació i restauració d'obres pictòriques: 2

Dibuix artístic i color: 2

Física i química: 1

Fotografia: 1

Història de l'art: 5

Volum: 2

 

08074847: Institut de Nàutica de Barcelona

Educació física: 3,5

Formació i orientació laboral: 0,5

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

 

08044156: EASD Deià

Materials i tecnologia: disseny (TIC): 1

Dibuix artístic i color: 1,5

Dibuix tècnic: 5

Disseny d'interiors: 7

Disseny gràfic: 2

Fotografia i processos de reproducció: 1

Història de l'art: 1,5

Materials i tecnologia: disseny: 3

Mitjans audiovisuals: 1

Mitjans informàtics: 1

Motlles i reproduccions: 1

Organització industrial i legislació: 0,5

Volum: 1

 

08044922: Institut Dr. Puigvert

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Educació física (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Economia: 1

Educació física: 0,5

Educació física (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08013147: Institut Emperador Carles

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08043462: Institut Ernest Lluch

Alemany: 0,5

Anglès: 6,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Francès: 0,5

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 6

Matemàtiques: 7

Música: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 5

Tecnologia (E): 1

 

08013275: Institut Escola del Treball

Anglès (GP): 1

Educació física (GP): 2

Oficina de projectes de construcció (GP): 1

Administració d'empreses: 10,5

Alemany: 1

Anàlisi i química industrial: 8,5

Anglès: 5

Biologia i geologia: 1

Construccions civils i edificació: 6,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 0,5

Economia: 1

Educació física: 8

Equips electrònics: 9

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 5

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Formació i orientació laboral: 12

Geografia i història: 1,5

Informàtica: 9

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 6,5

Instal·lacions electrotècniques: 11

Laboratori: 3

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 8

Oficina de projectes de construcció: 5

Operacions de processos: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 8

Organització i projectes de sistemes energètics: 7

P. esp. en arts gràfiques: 1

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 1,75

Processos de gestió administrativa: 11

Processos i productes d'arts gràfiques: 5

Processos i productes de fusta i mobles: 3

Producció en arts gràfiques: 8

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 8,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 10,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

Soldadures: 7

Tecnologia: 1

 

08044934: Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona

Anglès: 5

Cuina i pastisseria: 14,5

Formació i orientació laboral: 6

Francès: 4

Hoteleria i turisme: 25,5

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 5

P. esp. en hoteleria i turisme: 3

P. esp. en indústries alimentàries: 3

Processos en la indústria alimentària: 8,5

Serveis de restauració: 7

 

08071573: EASD Escola Sup. de Disseny i d'Arts Plàstiques - ESDAP

Disseny d'interiors: 1

Història de l'art: 1

Mitjans informàtics: 1

 

08045513: Institut Flos i Calcat (CMC)

Anglès: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 5,5

Processos sanitaris: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

08040849: Institut Fort Pius

Orientació educativa (K): 1

Física i química (TIC): 1

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08052724: Institut Francisco de Goya

Física i química (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

08058775: Institut Front Marítim

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 6

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

 

08044065: Institut Galileo Galilei

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08072589: EOI Guinardó

Alemany: 2

Anglès: 6

Francès: 2

 

08040141: Institut Icària

Alemany: 0,5

Anglès: 6,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 6

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08013159: Institut Infanta Isabel d'Aragó

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Alemany: 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 5

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 2

Física i química: 3,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 8

Llengua castellana i literatura: 7

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (L): 1

Tecnologia (E): 1

 

08013111: Institut Jaume Balmes

Física i química (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Alemany: 2

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1,5

Educació física: 3,5

Filosofia: 3,5

Física i química: 4

Francès: 2,5

Geografia i història: 5

Informàtica: 6

Italià: 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Professor assumit: 1

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 6

Tecnologia: 3,5

 

08013123: Institut Joan Boscà

Biologia i geologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Matemàtiques (ED): 1

Filosofia (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Anglès: 6

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 6

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08057540: Institut Joan Brossa

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Mecanització i manteniment de màquines (ED): 2

Biologia i geologia (IAN): 1

Organització i gestió comercial (IAN): 2

Processos comercials (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Anglès: 6

Anglès (L): 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 0,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1,5

Economia: 0,5

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 1,5

Física i química (L): 1

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (L): 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (L): 1

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 7

Orientació educativa: 1

P. esp. en comerç i màrqueting: 1

P. esp. en fabricació mecànica: 2

Processos comercials: 6

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08033882: Institut Joan Coromines (CMC)

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 2

Geografia i història (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4,5

Música: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

08013101: Institut Joan d'Àustria

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 11

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 6

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08054228: Institut Joan Fuster

Educació física (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

08034576: Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Anglès: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08052761: Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (CMC)

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

08044958: Institut Josep Pla

Filosofia (TIC): 1

Física i química (TIC): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08034205: Institut La Guineueta (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Administració d'empreses: 3,5

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 5

Francès: 1

Geografia i història: 2

Informàtica: 6

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Manteniment de vehicles: 11

Matemàtiques: 3

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4,5

Orientació educativa: 1,5

P. esp. en sanitat: 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 11,5

Procediments sanitaris i assistencials: 10

Processos de gestió administrativa: 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 11,5

Processos sanitaris: 7

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Tecnologia: 2

 

08040138: Institut La Sedeta

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

 

08039057: Institut L'Alzina

Tecnologia (K): 1

Educació física (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Filosofia: 2

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

08034564: Institut Les Corts

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Economia: 3

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08013329: EASD Llotja

Dibuix tècnic (ED): 1

Volum (ED): 1

Decoració: 1

Delineació: 1

Dibuix artístic i color: 13,5

Dibuix tècnic: 6

Disseny de moda: 1

Disseny de producte: 2

Disseny d'interiors: 4

Disseny gràfic: 13

Edició d'art: 1

Enquadernació artística: 1

Esmalts: 0,5

Fotografia: 1

Fotografia i processos de reproducció: 1

Història de l'art: 5,5

Joieria i orfebreria: 1

Materials i tecnologia: disseny: 5

Mitjans audiovisuals: 3

Mitjans informàtics: 6

Modelisme i maquetisme: 4

Motlles i reproduccions: 1

Organització industrial i legislació: 5

Talla de pedra i fusta: 1

Tècniques ceràmiques: 2

Tècniques de gravat i estampació: 3

Tècniques de joieria i bijuteria: 1

Tècniques de patronatge i confecció: 5,5

Tècniques del metall: 1

Tècniques tèxtils: 3

Volum: 6

 

08052827: Institut Lluís Domènech i Montaner

Música (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

08046581: Institut Lluís Vives

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

 

08045525: Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

 

08014401: Institut Mare de Déu de la Mercè

Anglès: 2

Assessoria i processos d'imatge personal: 4

Educació física: 9,5

Equips electrònics: 4

Estètica: 5,5

Formació i orientació laboral: 7,5

Informàtica: 7

Llengua catalana i literatura: 1

Manteniment de vehicles: 14

Matemàtiques: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 6,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Perruqueria: 1,5

P. esp. en comunicació, imatge i so: 3

P. esp. en imatge personal: 0,5

Pràctiques de micromecànica: 2

Processos i mitjans de comunicació: 15,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Sistemes electrònics: 4

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4,5

Soldadures: 3

Tècniques i procediments d'imatge i so: 22

 

08013226: Institut Menéndez y Pelayo

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Física i química (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 3

Física i química: 3

Francès: 1,5

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 6

Música: 0,5

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

08013196: Institut Milà i Fontanals (CMC)

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 3

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08052581: Institut Miquel Tarradell (CMC)

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Geografia i història: 1

Intervenció sociocomunitària: 10,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 10

Tecnologia: 2

 

08013135: Institut Moisès Broggi

Filosofia (K): 1

Llengua catalana i literatura (ED): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Geografia i història (IFR): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

P. esp. en sanitat: 1,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 10,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 2

Religió: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

 

08013093: Institut Montjuïc (CMC)

Llengua catalana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08013202: Institut Montserrat

Economia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Francès (ED): 1

Geografia i història (IFR): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1,5

Economia: 1,5

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 5

Francès: 2

Geografia i història: 5,5

Italià: 0,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 2

Orientació educativa: 1

Professor assumit: 1

Religió: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08013214: Institut Narcís Monturiol

Anglès: 3

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08035209: Institut Pablo R. Picasso (CMC)

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08052608: Institut Pau Claris (CMC)

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08034138: Institut Poblenou

Administració d'empreses: 8

Anglès: 2,5

Formació i orientació laboral: 2,5

Francès: 1

Informàtica: 5

Organització i gestió comercial: 7

Processos comercials: 4

Processos de gestió administrativa: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

 

08013160: Institut Poeta Maragall

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 4,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08033894: Institut Príncep de Girona

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08046608: Institut Príncep de Viana

Anglès (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Geografia i història (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

08064155: Institut Quatre Cantons

Anglès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Música (TIC): 1

Tecnologia (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 3

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 2

 

08013469: Institut Rambla Prim (CMC)

Administració d'empreses: 3

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Equips electrònics: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 2

Formació professional bàsica (590EC): 1,5

Geografia i història: 2

Instal·lacions electrotècniques: 11

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Processos de gestió administrativa: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 7

Tecnologia: 3

 

08052748: Institut Roger de Flor (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Educació física (K): 1

Anglès: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Dibuix: 0,5

Física i química: 1

Geografia i història: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

08052797: Institut Salvador Espriu

Matemàtiques (K): 1

Geografia i història (IAN): 2

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 2

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 5

 

08044053: Institut Salvador Seguí

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (ED): 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics (ED): 1

Anglès: 0,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 8

Estètica: 12

Formació i orientació laboral: 5,5

Intervenció sociocomunitària: 18

Perruqueria: 7

P. esp. en imatge personal: 1

P. esp. en sanitat: 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1,75

Procediments sanitaris i assistencials: 11,5

Processos sanitaris: 5

Serveis a la comunitat: 10,5

 

08013366: Institut Sant Andreu

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

08047421: Institut Secretari Coloma

Alemany: 1

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 2

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08052700: Institut Vall d'Hebron (CMC)

Administració d'empreses: 7,5

Anglès: 6

Assessoria i processos d'imatge personal: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 5

Economia: 1

Educació física: 15

Estètica: 5

Filosofia: 1,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Perruqueria: 7

Processos de gestió administrativa: 6

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

08031812: Institut Valldemossa

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès (ED): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08013238: Institut Verdaguer (CMC)

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (L): 1

 

08045483: Institut Vila de Gràcia

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08066905: Institut Viladomat

Anglès: 1

Biologia i geologia: 0,5

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

 

08047431: Institut XXV Olimpíada

Física i química (TIC): 1

Francès (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 3

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona

 

08053029: EOI Badalona

Alemany: 2

Anglès: 5,5

Francès: 3

 

08042019: Institut Badalona VII

Orientació educativa (K): 1

Formació i orientació laboral (IAN): 1

Anglès (TIC): 1

Física i química (TIC): 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 2

Tecnologia (TIC): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 4

Informàtica: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Processos de gestió administrativa: 4

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

 

08044995: Institut Barres i Ones (CMC)

Francès (K): 1

Geografia i història (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 3

Informàtica: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 3

 

08057746: Sec. d'Institut de Badalona (CMC)

Anglès: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

08045604: Institut Enric Borràs (CMC)

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 4

Assessoria i processos d'imatge personal: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Estètica: 5,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08001443: Institut Eugeni d'Ors (CMC)

Anglès (K): 1

Música (K): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Geografia i història: 2

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 5

Procediments sanitaris i assistencials: 5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 4

Processos sanitaris: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 4

Tecnologia: 3

 

08001431: Institut Isaac Albéniz

Biologia i geologia (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08052888: Institut Júlia Minguell (CMC)

Anglès (K): 1

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

08040527: Institut La Llauna

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 3

 

08001421: Institut La Pineda (CMC)

Administració d'empreses: 5

Alemany: 0,5

Anàlisi i química industrial: 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 3

Equips electrònics: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2

Geografia i història: 4

Informàtica: 7

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 1

Instal·lacions electrotècniques: 6

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Organització i projectes de sistemes energètics: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 2

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 0,25

Processos de gestió administrativa: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

Tecnologia: 3,5

 

08033869: Institut Pau Casals (CMC)

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Música (E): 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

08001480: EASD Pau Gargallo

Dibuix artístic i color (ED): 2

Dibuix tècnic (ED): 1

Llengua castellana i literatura (ED): 1

Geografia i història (GP): 1

Anglès: 1

Decoració: 2

Dibuix artístic i color: 7

Dibuix publicitari: 1

Dibuix tècnic: 2

Disseny d'interiors: 1

Disseny gràfic: 9

Filosofia: 1

Fotografia i processos de reproducció: 1

Història de l'art: 3

Llengua catalana i literatura: 1

Mitjans audiovisuals: 2

Mitjans informàtics: 1,5

Motlles i reproduccions: 2

Organització industrial i legislació: 1

Tècniques ceràmiques: 2

Volum: 3

 

08045471: Institut Pompeu Fabra

Anglès (K): 2

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Operacions de processos (IAN): 1

Anàlisi i química industrial: 5

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Laboratori: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Manteniment de vehicles: 10,5

Matemàtiques: 4

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Organització i projectes de fabricació mecànica: 4

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08046751: Institut Ventura Gassol

Matemàtiques (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Canyelles

 

08073961: Sec. d'Institut Pla del Bosc

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 1,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 0,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Cubelles

 

08057230: Institut Cubelles

Geografia i història (K): 1

Tecnologia (E) (K): 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08067648: Institut Les Vinyes

Llengua catalana i literatura (K): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Gelida

 

08035246: Institut Gelida

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

08035258: Institut Apel·les Mestres

Geografia i història (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2,5

 

08019411: Institut Bellvitge

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 0,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08052918: Institut Bisbe Berenguer

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4,5

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08056109: Institut Can Vilumara

Intervenció sociocomunitària (ED): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Geografia i història: 4

Hoteleria i turisme: 1

Intervenció sociocomunitària: 13

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 11

Tecnologia: 3

 

08044582: EOI de L'Hospitalet de Llobregat

Alemany: 3

Anglès: 14,5

Francès: 5

Italià: 2,5

 

08051264: Institut Eduard Fontserè (CMC)

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Processos de gestió administrativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 1,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Música: 2

Orientació educativa: 1,5

Processos de gestió administrativa: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

08052921: Institut Eugeni d'Ors (CMC)

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08045070: Institut Europa (CMC)

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Tecnologia (K): 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08044077: EASD Josep Serra i Abella

Disseny gràfic (ED): 1

Dibuix artístic i color: 4

Dibuix tècnic: 1

Disseny gràfic: 10

Fotografia: 8

Fotografia i processos de reproducció: 1

Història de l'art: 2

Mitjans audiovisuals: 9

Mitjans informàtics: 3

Organització industrial i legislació: 1

Tècniques de gravat i estampació: 1

 

08019371: Institut Llobregat (CMC)

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 1,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Formació professional bàsica (590EC): 0,5

Formació professional bàsica (591EC): 1

Geografia i història: 3

Instal·lacions electrotècniques: 7

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 3,5

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Orientació educativa: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Tecnologia: 1

 

08039069: Institut Margarida Xirgu (CMC)

Filosofia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Física i química: 3

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

08033912: Institut Mercè Rodoreda

Orientació educativa (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 2

Matemàtiques (IAN): 1

Anàlisi i química industrial: 3,5

Anglès: 5

Biologia i geologia: 1,5

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Laboratori: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 5

 

08019319: Institut Pedraforca (CMC)

Anglès (K): 1

Física i química (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Tecnologia (K): 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics(IAN): 1

Anglès: 3

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 3

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Manteniment de vehicles: 4

Matemàtiques: 3

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Pedagogia terapèutica (E): 1

Perruqueria: 3

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 7

Procediments sanitaris i assistencials: 11

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 4,5

Processos sanitaris: 5

Religió: 1

Tecnologia: 2,5

 

08019401: Institut Provençana

Anàlisi i química industrial (TIC): 1

Oficina de projectes de construcció (TIC): 1

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

Administració d'empreses: 8

Anàlisi i química industrial: 4,5

Anglès: 2,5

Construccions civils i edificació: 4

Formació i orientació laboral: 4

Informàtica: 12

Laboratori: 2

Oficina de projectes de construcció: 1

Organització i gestió comercial: 5

P. esp. en edificació i obra civil: 1

Processos comercials: 4,5

Processos de gestió administrativa: 6,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 8

 

08055944: Institut Rubió i Ors (CMC)

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08019307: Institut Santa Eulàlia

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

 

08019320: Institut Torras i Bages

Física i química (K): 1

Tecnologia (K): 1

Filosofia (IFR): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

08040151: Institut Fòrum 2004 (CMC)

Dibuix (K): 1

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Manteniment de vehicles: 2,5

Matemàtiques: 2

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Orientació educativa: 2,5

Tecnologia: 2

 

08042101: Institut Manuel Vázquez Montalbán

Matemàtiques (E) (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Informàtica: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 4,5

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

Unitat d'educació especial (E): 1

 

Municipi: Sant Martí Sarroca

 

08065329: Sec. d'Institut de l'Alt Foix

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 0,5

Educació física (E): 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 2

 

Municipi: Sant Pere de Ribes

 

08047467: Institut Alexandre Galí

Biologia i geologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 2

Economia: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3

Música (E): 1

Orientació educativa: 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 3

Tecnologia: 2

 

08042056: Institut Can Puig

Anàlisi i química industrial (K): 1

Organització i gestió comercial (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Administració d'empreses (TIC): 1

Música (TIC): 1

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 1,5

Programa de formació i inserció (590EC): 3,5

Programa de formació i inserció (591EC): 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 0,5

Unitat d'educació especial (E): 1

 

08063904: Institut Montgròs

Anglès (K): 1

Filosofia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 2

Alemany: 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

08065342: Sec. d'Institut Xaloc

Física i química (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Alemany: 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Sant Quintí de Mediona

 

08071317: Institut Vall del Mediona

Educació física: 0,5

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 0,5

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

08059329: Institut Can Peixauet

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

08037176: Institut La Bastida (CMC)

Educació física (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 11

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 3

Francès: 1

Geografia i història: 1,5

Intervenció sociocomunitària: 8,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 9

Tecnologia: 2

 

08034643: Institut Les Vinyes

Dibuix (K): 1

Filosofia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Francès (ED): 1

Llengua castellana i literatura (ED): 1

Anglès: 4

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 3,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Manteniment de vehicles: 7

Matemàtiques: 4

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Orientació educativa: 1

Perruqueria: 3

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 8

Procediments sanitaris i assistencials: 8,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 3

Processos sanitaris: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 3

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 2

 

08053078: Institut Numància

Biologia i geologia (K): 1

Filosofia (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (ED): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

08028047: Institut Puig Castellar

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Administració d'empreses (IAN): 1

Processos de gestió administrativa (IAN): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques (IAN): 1

Administració d'empreses: 2

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 4,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Informàtica: 8,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 3

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

Tecnologia: 4

 

08056985: Institut Ramon Berenguer IV

Orientació educativa (K): 1

Educació física (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 2

Unitat d'educació especial (E): 1

 

08053443: EOI Santa Coloma

Alemany: 2

Anglès: 7,5

Francès: 3

 

08034001: Institut Terra Roja (CMC)

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 3

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08035325: Institut Torrent de les Bruixes

Biologia i geologia (K): 1

Física i química (K): 1

Anglès: 5

Audició i llenguatge: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4,5

 

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

 

08053091: Institut El Foix

Física i química (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Alemany: 1

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1,5

Física i química: 1,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Sitges

 

08043981: Institut Joan Ramon Benaprès

Llengua castellana i literatura (K): 1

Hoteleria i turisme (IAN): 1

Anglès: 7,5

Biologia i geologia: 2,5

Cuina i pastisseria: 9,5

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Hoteleria i turisme: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Música (E): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en hoteleria i turisme: 4,25

P. esp. en indústries alimentàries: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 1

Serveis de restauració: 2

Tecnologia: 5

 

08061014: Institut Vinyet

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

08035362: Institut Alt Penedès

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 6,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 3

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 5,5

Instal·lacions electrotècniques: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 6

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Música (E): 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Orientació educativa: 2,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3,5

Tecnologia: 4

 

08065652: EOI de l'Alt Penedès

Anglès: 5

Francès: 1,5

 

08031459: Institut Eugeni d'Ors

Biologia i geologia (K): 1

Educació física (K): 1

Francès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Geografia i història (IFR): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 7

Audició i llenguatge: 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2

Geografia i història: 5

Informàtica: 7

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 6

Música (E): 1

Organització i gestió comercial: 3

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,25

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 4

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 6

Tecnologia: 4,5

Unitat d'educació especial: 2

 

08046736: Institut Milà i Fontanals

Anglès (K): 1

Ciències socials (E) (K): 1

Educació física (K): 1

Física i química (K): 1

Formació i orientació laboral (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès (ED): 1

Educació física (ED): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 5,5

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 2,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 2

Orientació educativa: 2,5

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Processos sanitaris: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2,5

 

08064970: Institut Nou de Vilafranca del Penedès

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Música: 1

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

08065354: Institut Baix a mar

Alemany (K): 1

Anglès (K): 1

Física i química (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Educació física (IAN): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 0,5

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

 

08045653: Institut Dolors Mallafrè i Ros

Música (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Anglès: 5

Audició i llenguatge: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 3

 

08031681: Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Equips electrònics (ED): 1

Filosofia (ED): 1

Formació i orientació laboral (ED): 1

Geografia i història (ED): 1

Sistemes electrotècnics i automàtics (ED): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Construccions civils i edificació: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Música: 1

Oficina de projectes de construcció: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Orientació educativa: 1

P. esp. en manteniment de vehicles autopropulsats: 2

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 3,5

Processos sanitaris: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

 

08062225: EOI Garraf

Alemany: 3

Anglès: 5,5

 

08043693: Institut Joaquim Mir

Anglès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 9,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 3,5

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 3,5

Orientació educativa: 1

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 5

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

Tecnologia: 4

 

08031711: Institut Manuel de Cabanyes

Filosofia (IFR): 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1,5

Educació física: 6

Educació física (E): 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Francès: 2

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 6

Matemàtiques: 6

Música: 1,5

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 2

Unitat d'educació especial (E): 1

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Abrera

 

08045689: Institut Voltrera

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 4

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Begues

 

08064908: Sec. d'Institut Begues

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Castelldefels

 

08064911: Institut de Castelldefels

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08045537: Institut Josep Lluís Sert

Física i química (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Física i química (IFR): 1

Geografia i història (IFR): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

08040539: Institut Les Marines

Anglès (K): 1

Música (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08047480: Institut Mediterrània

Administració d'empreses: 1

Anglès: 7

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 6

Hoteleria i turisme: 6,5

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 6,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Organització i gestió comercial: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. en hoteleria i turisme: 0,5

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Cervelló

 

08067144: Sec. d'Institut de Cervelló

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 3

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Collbató

 

08063801: Sec. d'Institut de Collbató

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Corbera de Llobregat

 

08064003: Institut Can Margarit

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08045859: Institut de Corbera de Llobregat

Ciències de la naturalesa (E) (K): 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

 

08073031: Institut de Cornellà

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Geografia i història: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Música: 0,5

Tecnologia: 1

 

08072607: EOI de Cornellà de Llobregat

Alemany (GP): 1

Anglès (TIC): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 4,5

Francès: 1,5

 

08016781: Institut Esteve Terradas i Illa (CMC)

Administració d'empreses: 5,5

Anàlisi i química industrial: 1

Anglès: 9,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 6

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Informàtica: 11,5

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 5

Manteniment de vehicles: 6,5

Matemàtiques: 6

Mecanització i manteniment de màquines: 9

Música: 1,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 6,5

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 5

Processos i productes d'arts gràfiques: 4

Producció en arts gràfiques: 6

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

Tecnologia: 5,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08016793: Institut Francesc Macià

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 6

Matemàtiques: 6

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08033900: Institut Joan Miró

Matemàtiques (K): 1

Física i química (TIC): 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Administració d'empreses: 1

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

08059688: Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC)

Biologia i geologia (ED): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

08035143: Institut Miquel Martí i Pol (CMC)

Anglès: 7

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 4,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 2,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 7

Procediments sanitaris i assistencials: 7,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 6

Processos i productes de fusta i mobles: 3

Processos sanitaris: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Esparreguera

 

08040540: Institut El Cairat

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física: 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 3,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 6,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 4,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08053285: Institut El Castell

Economia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Música (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

 

08054344: EOI Esplugues

Alemany: 3

Anglès: 6,5

Francès: 3

Italià: 2

 

08017153: Institut Joanot Martorell (CMC)

Llengua castellana i literatura (K): 1

Educació física (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial (E): 2

 

08046657: Institut Joaquim Blume

Anglès (TIC): 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Anglès: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2,5

 

08041374: Institut La Mallola

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

08017131: Institut Severo Ochoa

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Matemàtiques (IFR): 1

Administració d'empreses: 4

Anàlisi i química industrial: 5

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Equips electrònics: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 3

Formació professional bàsica (590EC): 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Intervenció sociocomunitària: 10

Laboratori: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Operacions de processos: 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos de gestió administrativa: 3

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 12,5

Sistemes electrònics: 2

Tecnologia: 2,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Gavà

 

08017530: Institut de Bruguers

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08041866: Institut El Calamot

Tecnologia (ED): 1

Administració d'empreses: 3,5

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 3,5

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 1

Organització i gestió comercial: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3,5

Orientació educativa: 2

Processos comercials: 1,5

Processos de gestió administrativa: 4

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Martorell

 

08062158: EOI de Martorell

Alemany: 2,5

Anglès: 5

 

08073077: Sec. d'Institut de Martorell

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 2

 

08037152: Institut Joan Oró (CMC)

Administració d'empreses: 1

Anàlisi i química industrial: 3,5

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Laboratori: 3

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Manteniment de vehicles: 10

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 4

Organització i processos de manteniment de vehicles: 3

Orientació educativa: 3

Procediments sanitaris i assistencials: 5

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 2,5

Processos sanitaris: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

08020620: Institut Pompeu Fabra

Dibuix (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 7

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Molins de Rei

 

08034217: Institut Bernat el Ferrer

Francès (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Tecnologia (TIC): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 5

Informàtica: 4

Instal·lacions electrotècniques: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1,5

Processos de gestió administrativa: 7

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

Tecnologia: 3

 

08021430: Institut Lluís de Requesens

Biologia i geologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

08063813: Institut Creu de Saba

Anglès (K): 1

Educació física (K): 1

Tecnologia (K): 1

Dibuix (ED): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08043978: Institut Daniel Blanxart i Pedrals (CMC)

Educació física (K): 1

Instal·lacions electrotècniques (K): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1,5

Educació física: 3,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Informàtica: 5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en activitats físiques i esportives: 2,5

Processos de gestió administrativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 3

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Tecnologia: 2

 

Municipi: Pallejà

 

08053297: Institut de Pallejà

Equips electrònics (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

08023131: Institut Baldiri Guilera (CMC)

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 0,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Música (E): 1

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (E): 1

 

08060538: EOI del Prat de Llobregat

Alemany: 2

Anglès: 6

Francès: 2,5

 

08054198: Institut Estany de la Ricarda

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08031836: Institut Illa dels Banyols

Organització i processos de manteniment de vehicles (ED): 2

Sistemes electrotècnics i automàtics (ED): 1

Anglès: 1

Dibuix: 1

Formació i orientació laboral: 2

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 4

Instal·lacions electrotècniques: 4

Llengua catalana i literatura: 0,5

Manteniment de vehicles: 10

Organització i processos de manteniment de vehicles: 3

Organització i projectes de sistemes energètics: 3,5

P. esp. en manteniment de vehicles autopropulsats: 6

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

 

08047492: Institut Ribera Baixa (CMC)

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Tecnologia: 5

 

08074631: Institut Ribera Baixa II

Administració d'empreses: 3,5

Anglès: 1,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1,5

Educació física: 12,5

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 0,5

Informàtica: 5

Operacions i equips de producció agrària: 4,5

Organització i gestió comercial: 4

Perruqueria: 1,5

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 3

Processos de producció agrària: 3

Processos sanitaris: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3,5

 

08043589: Institut Salvador Dalí

Ciències de la naturalesa (E) (ED): 1

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Sant Andreu de la Barca

 

08064921: Institut de Sant Andreu

Dibuix (K): 1

Educació física (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 0,5

Física i química: 1,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 0,5

Llengua catalana i literatura: 1

Música: 0,5

Tecnologia: 1,5

 

08043671: Institut El Palau

Francès (K): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 6,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 3,5

Equips electrònics: 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 6,5

Instal·lacions electrotècniques: 1,5

Llengua castellana i literatura: 6,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 8

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Orientació educativa: 3

Processos de gestió administrativa: 4,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Soldadures: 2

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08053315: Institut Montserrat Roig

Instal·lacions electrotècniques (K): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 7

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Música: 2

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 4,5

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

 

08025605: Institut Camps Blancs (CMC)

Anglès (K): 1

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Sistemes electrònics (GP): 1

Administració d'empreses: 3,5

Anglès: 3,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 4

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Equips electrònics: 4

Estètica: 5

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Intervenció sociocomunitària: 6,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Manteniment de vehicles: 8

Matemàtiques: 4

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Orientació educativa: 2

Perruqueria: 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos de gestió administrativa: 3,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 6

Sistemes electrònics: 3

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08047509: Institut Ítaca

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

08025654: Institut Joaquim Rubió i Ors

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 4

 

08043681: Institut Marianao

Alemany: 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1,5

Geografia i història: 4

Informàtica: 8

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Música: 1

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i gestió comercial: 3,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 4

Orientació educativa: 1,5

Processos comercials: 3

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5,5

Tecnologia: 5

 

08033961: Institut Rafael Casanova

Administració d'empreses (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Música (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Educació física (IAN): 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

 

08061129: Institut Montserrat Colomer

Geografia i història (IFR): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

08041519: Institut Martí Dot

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Física i química (K): 1

Geografia i història (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cuina i pastisseria: 5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Hoteleria i turisme: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. en hoteleria i turisme: 2

P. esp. en indústries alimentàries: 2,5

Processos en la indústria alimentària: 1

Religió: 0,5

Serveis de restauració: 2

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08026397: Institut Olorda

Anglès (K): 1

Biologia i geologia (K): 1

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Anglès (ED): 1

Dibuix (ED): 2

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5

Música: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Sant Joan Despí

 

08026683: Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Llengua catalana i literatura (K): 1

Música (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Organització i gestió comercial (IAN): 1

Processos sanitaris (IAN): 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Construccions civils i edificació: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Oficina de projectes de construcció: 2

Organització i gestió comercial: 3,5

Orientació educativa: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 5

Processos comercials: 3

Processos sanitaris: 2

Religió: 1

Tecnologia: 5

 

08033973: Institut Jaume Salvador i Pedrol

Anglès (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 2

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4,5

 

Municipi: Sant Just Desvern

 

08033985: Institut de Sant Just Desvern

Llengua catalana i literatura (K): 1

Física i química (IAN): 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Francès: 1,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 6

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

08034011: Institut Frederic Mompou

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (E) (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

08053340: Institut Gabriela Mistral (CMC)

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Informàtica: 4

Intervenció sociocomunitària: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 0,5

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,25

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

 

08063229: Sec. d'Institut Montpedrós

Llengua castellana i literatura (K): 1

Música (K): 1

Educació física (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Torrelles de Llobregat

 

08061361: Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Vallirana

 

08044570: Institut Vall d'Arús

Anglès: 6

Biologia i geologia: 4

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 4,5

 

Municipi: Viladecans

 

08034621: Institut de Sales

Pedagogia terapèutica (E) (K): 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 5,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 6

Procediments sanitaris i assistencials: 11

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 2

Processos sanitaris: 7

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 0,5

Unitat d'educació especial (E): 1

 

08066887: EOI de Viladecans

Anglès (GP): 1

Alemany (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Francès: 2

 

08068495: Institut de Viladecans

Tecnologia (K): 1

Dibuix (IAN): 1

Educació física (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Música (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 0,5

Física i química: 0,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 3,5

Orientació educativa: 0,5

Tecnologia: 0,5

 

08053364: Institut Josep Mestres i Busquets (CMC)

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 1,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 3

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 3

 

08045860: Institut Miramar

Física i química (K): 2

Llengua catalana i literatura (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Alemany: 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 6

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

08031228: Institut Torre Roja

Orientació educativa (K): 1

Educació física (ED): 1

Administració d'empreses: 1,5

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 6

Informàtica: 2

Instal·lacions electrotècniques: 1

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Organització i gestió comercial: 1

Orientació educativa: 3

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 5

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Badia del Vallès

 

08042342: Institut de Badia del Vallès

Educació física (K): 1

Geografia i història (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 2

Informàtica: 7

Instal·lacions electrotècniques: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 2,5

Processos de gestió administrativa: 4,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Tecnologia: 4

 

08034035: Institut Federica Montseny

Anglès (K): 1

Educació física (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 1,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Barberà del Vallès

 

08045562: Institut Can Planas

Anglès: 6

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 7

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (E): 1

 

08035349: Institut La Romànica

Orientació educativa (K): 2

Anàlisi i química industrial: 10

Anglès: 7

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 6

Laboratori: 4

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Operacions de processos: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Castellar del Vallès

 

08046682: Institut de Castellar

Física i química (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 6

Música: 1

Música (E): 1

Operacions i equips de producció agrària: 2

Orientació educativa: 2,5

Processos de gestió administrativa: 2,5

Processos de producció agrària: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 5

 

08058520: Institut Puig de la Creu

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Castellbisbal

 

08053145: Institut Castellbisbal

Anglès: 5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 2

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 1,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès

 

08045549: Institut Banús

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1

 

08031757: Institut Forat del Vent

Física i química (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Biologia i geologia (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 3

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

 

08053157: Institut Gorgs

Geografia i història (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08044715: Institut Jaume Mimó

Organització i gestió comercial (IAN): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Organització i gestió comercial: 5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Orientació educativa: 1

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

Processos comercials: 2,5

Processos de gestió administrativa: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Soldadures: 2,5

Tecnologia: 2

 

08043504: Institut Pere Calders

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Geografia i història (TIC): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1,5

Física i química: 2,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 1

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Matadepera

 

08053169: Institut Matadepera

Física i química (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Montcada i Reixac

 

08044533: Institut La Ferreria

Anglès: 4

Biologia i geologia: 1,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2,5

Geografia i història: 2

Informàtica: 8

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en sanitat: 3,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 10,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 6

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 1,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5,5

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08054174: Institut La Ribera (CMC)

Llengua estrangera: anglès (E) (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08021788: Institut Montserrat Miró i Vila

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Palau-solità i Plegamans

 

08045306: Institut Ramon Casas i Carbó

Francès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 7

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3,5

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 7

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 5,5

 

Municipi: Polinyà

 

08053170: Institut Polinyà

Educació física (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

Unitat d'educació especial: 0,5

Unitat d'educació especial (E): 1

 

Municipi: Ripollet

 

08054186: Institut Can Mas

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 4

 

08037206: Institut Lluís Companys

Economia (K): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 4

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 3

 

08035295: Institut Palau Ausit

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Llengua catalana i literatura (E) (ED): 1

Sistemes electrotècnics i automàtics (GP): 1

Administració d'empreses: 2,5

Anglès: 5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 5

Instal·lacions electrotècniques: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Manteniment de vehicles: 8

Matemàtiques: 4,5

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 1,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1,5

Orientació educativa: 2

Processos de gestió administrativa: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Tecnologia: 4

 

Municipi: Rubí

 

08072590: EOI de Rubí

Anglès: 3,5

Francès: 2,5

 

08035301: Institut Duc de Montblanc

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física: 1

Filosofia: 2

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 6,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 4,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08036330: Institut J.V. Foix

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Administració d'empreses: 2,5

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 0,5

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Instal·lacions electrotècniques: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Manteniment de vehicles: 5

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3,5

Tecnologia: 2

 

08053182: Institut La Serreta

Dibuix (K): 1

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (E) (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Intervenció sociocomunitària: 8

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Música (E): 1

Orientació educativa: 2,5

Perruqueria: 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2,5

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 5

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

 

08043668: Institut L'Estatut

Anglès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 7

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08072401: Institut Torrent dels Alous

Anglès (K): 1

Ciències socials (E) (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 2

Física i química (IAN): 2

Anglès: 3

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 3

 

Municipi: Sabadell

 

08039203: Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC)

Administració d'empreses: 4

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 3

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 7,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 2,5

Orientació educativa: 2,5

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 4

Processos i productes d'arts gràfiques: 5

Producció en arts gràfiques: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 3

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08024765: Institut Arraona

Orientació educativa (K): 1

Economia (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 0,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

 

08024893: Institut Castellarnau

Anglès: 2

Construccions civils i edificació: 1,5

Equips electrònics: 2

Formació i orientació laboral: 5

Llengua catalana i literatura: 0,5

Manteniment de vehicles: 22,5

Oficina de projectes de construcció: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 8

Orientació educativa: 1

P. esp. en sanitat: 0,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 12

Procediments sanitaris i assistencials: 12

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 10,5

Processos en la indústria alimentària: 1

Processos sanitaris: 7

Sistemes electrònics: 2

 

08044636: EOI de Sabadell

Alemany: 4

Anglès: 10

Català: 2

Francès: 6

 

08044624: Institut de Sabadell

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 11

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 9

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08024741: Institut Escola Industrial

Biologia i geologia (K): 1

Tecnologia (K): 1

Administració d'empreses: 5,5

Anglès: 6,5

Biologia i geologia: 3,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Equips electrònics: 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 8,5

Música: 2

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 2

Processos de gestió administrativa: 5

Processos i productes de fusta i mobles: 2,5

Programa de formació i inserció (590EC): 3

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

 

08024881: Institut Ferran Casablancas

Educació física (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 7,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 6,5

Economia: 1

Educació física: 4

Filosofia: 2,5

Física i química: 5

Francès: 1

Geografia i història: 8

Llengua castellana i literatura: 6,5

Llengua catalana i literatura: 7

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Religió: 1

Tecnologia: 5

 

08034591: Institut Joan Oliver

Biologia i geologia (K): 1

Física i química (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Educació física (ED): 1

Filosofia (TIC): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 3

 

08053212: Institut Jonqueres (CMC)

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

08074410: Institut La Serra (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Cultura clàssica (K): 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (K): 1

Anglès: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 0,5

Orientació educativa: 0,5

Tecnologia: 1

 

08053224: Institut Les Termes (CMC)

Llengua catalana i literatura (K): 2

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 2,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08053200: Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC)

Orientació educativa (K): 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

Unitat d'educació especial: 0,5

Unitat d'educació especial (E): 1

 

08024871: Institut Pau Vila

Geografia i història (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 6

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Educació física: 3

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1,5

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 7

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 2

 

08046669: Institut Ribot i Serra (CMC)

Anglès: 4

Assessoria i processos d'imatge personal: 1,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Estètica: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Intervenció sociocomunitària: 8,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Perruqueria: 5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 7

Tecnologia: 2

 

08042020: Institut Vallès

Biologia i geologia (K): 1

Dibuix (K): 1

Física i química (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3,5

Economia: 0,5

Educació física: 2,5

Filosofia: 1,5

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

08046670: Institut Angeleta Ferrer i Sensat

Francès (ED): 1

Filosofia (IFR): 1

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 4

Francès: 2,5

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08031873: Institut Arnau Cadell

Matemàtiques (K): 2

Orientació educativa (K): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (E): 1

 

08046694: Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 18

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. en activitats físiques i esportives: 3,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08062161: EOI de Sant Cugat del Vallès

Alemany: 3,5

Anglès: 4,5

 

08054873: Institut Joaquima Pla i Farreras

Tecnologia (K): 1

Geografia i història (ED): 1

Llengua castellana i literatura (ED): 1

Geografia i història (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5

Música: 1,5

Orientació educativa: 4

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08031861: Institut Leonardo da Vinci

Administració d'empreses: 4

Alemany: 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 1,5

Equips electrònics: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 4

Intervenció sociocomunitària: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Organització i gestió comercial: 1

Orientació educativa: 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos comercials: 0,5

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 2,5

Sistemes electrònics: 4

Tecnologia: 4

 

Municipi: Sant Quirze del Vallès

 

08067211: Institut Salas i Xandri

Geografia i història (IAN): 1

Biologia i geologia: 1

Educació física: 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

08047583: Institut Sant Quirze del Vallès

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Filosofia (IAN): 1

Anglès: 7

Biologia i geologia: 3,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 4

Física i química: 4

Francès: 2

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 2

Matemàtiques: 7,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

 

08045021: Institut Estela Ibèrica

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Instal·lacions electrotècniques: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Organització i gestió comercial: 0,5

Orientació educativa: 1

Processos comercials: 0,5

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

08053236: Institut Rovira-Forns

Ciències socials (E) (K): 2

Educació física (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Sentmenat

 

08053248: Institut de Sentmenat

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Terrassa

 

08031770: Institut Can Jofresa

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

08071196: Institut Can Roca

Anglès (K): 1

Educació física (K): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 3

Tecnologia: 2

 

08053251: Institut Cavall Bernat (CMC)

Anglès (K): 1

Ciències socials (E) (K): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Cuina i pastisseria: 7

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 3

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 3

Hoteleria i turisme: 6

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. en hoteleria i turisme: 2

Serveis de restauració: 3

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

 

08053194: EOI de Terrassa

Alemany: 5

Anglès: 8,5

Àrab: 1,5

Francès: 5

Italià: 2,5

 

08030339: Institut de Terrassa

Administració d'empreses (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Anglès (ED): 1

Francès (ED): 1

Operacions de processos (ED): 1

Assessoria i processos d'imatge personal (IAN): 1

Processos de gestió administrativa (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Administració d'empreses: 5,5

Anàlisi i química industrial: 7,5

Anglès: 6,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 3

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Equips electrònics: 4

Estètica: 6

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 4,5

Formació professional bàsica (590EC): 1

Formació professional bàsica (591EC): 0,5

Geografia i història: 4

Laboratori: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Operacions de processos: 1

Orientació educativa: 1

Patronatge i confecció: 1,5

Perruqueria: 3,5

Processos de gestió administrativa: 4

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 4

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08024777: Institut Egara

Llengua castellana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3,5

 

08030340: Institut Investigador Blanxart (CMC)

Anglès (K): 1

Física i química (K): 1

Geografia i història (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 2

 

08068537: Institut Les Aimerigues (CMC)

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Geografia i història (K): 2

Tecnologia (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 2

Física i química: 1,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Tecnologia: 2

 

08066437: Institut Mont Perdut (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Dibuix (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Educació física (IAN): 1

Filosofia (IAN): 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 3

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 3

Orientació educativa: 4

Religió: 0,5

Tecnologia: 4,5

Unitat d'educació especial: 2

 

08046724: Institut Montserrat Roig

Intervenció sociocomunitària (GP): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 5,5

Audició i llenguatge: 1,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Intervenció sociocomunitària: 9

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 4

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos comercials: 3

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 9

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 3

 

08034059: Institut Nicolau Copèrnic (CMC)

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Informàtica: 17

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 3

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 11

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 2

 

08043516: Institut Santa Eulàlia (CMC)

Administració d'empreses: 5

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 1

Geografia i història: 1,5

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 3

Instal·lacions electrotècniques: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 1

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Organització i projectes de sistemes energètics: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. en comunicació, imatge i so: 0,5

Processos de gestió administrativa: 3,5

Processos i mitjans de comunicació: 8,5

Programa de formació i inserció (590EC): 3

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4,5

Tècniques i procediments d'imatge i so: 7

Tecnologia: 2

 

08045011: Institut Torre del Palau

Dibuix (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Música (ED): 1

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial (E): 1

 

Municipi: Vacarisses

 

08061208: Institut Vacarisses

Llengua castellana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Viladecavalls

 

08053261: Institut de Viladecavalls

Dibuix (K): 1

Física i química (K): 1

Francès (K): 1

Anglès: 6,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 7,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 5

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Alella

 

08046785: Institut d'Alella

Dibuix (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 0,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: L'Ametlla del Vallès

 

08054241: Institut Eugeni Xammar

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Arenys de Mar

 

08035155: Institut Els Tres Turons

Anglès (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Administració d'empreses: 1,5

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Processos de gestió administrativa: 2,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Arenys de Munt

 

08034187: Institut Domènec Perramon

Llengua castellana i literatura (K): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Argentona

 

08052876: Institut d'Argentona

Economia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (E) (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Educació física (IAN): 1

Anglès: 6,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 6

Música: 1,5

Música (E): 1

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Tecnologia: 4,5

 

Municipi: Bigues i Riells

 

08060915: Institut Maria de Bell-lloc

Pedagogia terapèutica (E) (K): 1

Tecnologia (K): 1

Música (IAN): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 2

 

Municipi: Cabrils

 

08062717: Institut Cabrils

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Caldes de Montbui

 

08073651: Institut de Caldes de Montbui

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

08043486: Institut Manolo Hugué

Llengua castellana i literatura (K): 1

Administració d'empreses: 3,5

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1,5

Educació física: 2

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 5,5

Mecanització i manteniment de màquines: 2,5

Música: 1

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Orientació educativa: 1,5

Processos de gestió administrativa: 3

Religió: 1

Tecnologia: 5

 

Municipi: Calella

 

08015171: Institut Bisbe Sivilla

Cultura clàssica (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cuina i pastisseria: 8

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Hoteleria i turisme: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

Religió: 0,5

Serveis de restauració: 4

Tecnologia: 4

 

08074070: EOI de Calella

Alemany: 2

Anglès: 2

Rus: 1,5

 

Municipi: Canet de Mar

 

08072978: Sec. d'Institut de Canet de Mar

Anglès (K): 1

Música (ED): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 2

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1

Tecnologia: 1

 

08045641: Institut Lluís Domènech i Montaner

Biologia i geologia (K): 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 2,5

Orientació educativa: 1

Patronatge i confecció: 2

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Canovelles

 

08046864: Institut Bellulla

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 3

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2,5

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 1,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08072383: Sec. d'Institut Domus d'Olivet (CMC)

Educació física (K): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Dibuix: 0,5

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Cardedeu

 

08036391: Institut Arquitecte Manuel Raspall

Física i química (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08054401: Institut El Sui

Anglès: 4

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4

Música (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

 

08062729: Institut Pla Marcell

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Serveis a la comunitat (K): 1

Geografia i història (ED): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 1

Intervenció sociocomunitària: 5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 2,5

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Dosrius

 

08062730: Sec. d'Institut de Dosrius

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Les Franqueses del Vallès

 

08065391: Institut El Til·ler

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 0,5

Orientació educativa: 1,5

Tecnologia: 5

 

08052906: Institut Lauro (CMC)

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 0,5

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 6,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 2

Unitat d'educació especial (E): 1

 

Municipi: La Garriga

 

08035222: Institut Manuel Blancafort

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08035234: Institut Vil·la Romana

Geografia i història (K): 2

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (IAN): 1

Administració d'empreses: 2

Anglès: 3

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Processos i productes de fusta i mobles: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Granollers

 

08017931: Institut Antoni Cumella (CMC)

Biologia i geologia (IAN): 1

Educació física (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 2

Matemàtiques (IAN): 3

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08043644: Institut Carles Vallbona

Anglès (K): 1

Processos comercials (K): 1

Administració d'empreses: 4,5

Anglès: 4

Audició i llenguatge: 0,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 11

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Organització i gestió comercial: 4

Orientació educativa: 1

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 10

Tecnologia: 3

 

08045628: Institut Celestí Bellera

Educació física (K): 1

Música (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4,5

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08074801: Institut de Granollers

Biologia i geologia: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 2

 

08062213: EOI Vallès Oriental

Alemany: 3

Anglès: 5

 

Municipi: La Llagosta

 

08043656: Institut Marina

Dibuix (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Administració d'empreses: 2

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física: 1

Equips electrònics: 3

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 3

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Lliçà d'Amunt

 

08052955: Institut de Lliçà

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Informàtica: 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2,5

 

08065408: Institut Hipàtia d'Alexandria

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Geografia i història (K): 1

Anglès: 1,5

Biologia i geologia: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 0,5

 

Municipi: Lliçà de Vall

 

08058969: Sec. d'Institut El Vern

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Llinars del Vallès

 

08044594: Institut Giola

Educació física (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Processos de producció agrària (ED): 1

Administració d'empreses (IAN): 1

Administració d'empreses: 3

Alemany: 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Operacions i equips de producció agrària: 2

Processos de gestió administrativa: 3

Processos de producció agrària: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Malgrat de Mar

 

08045665: Institut Ramon Turró i Darder

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Geografia i història (K): 2

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès: 4,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Estètica: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Perruqueria: 3

Tecnologia: 3

 

Municipi: El Masnou

 

08020826: Institut Maremar

Formació i orientació laboral (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Serveis a la comunitat (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 1

Intervenció sociocomunitària: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Processos sanitaris: 0,5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 4

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 3

 

08020838: Institut Mediterrània

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 2

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Mataró

 

08021260: Institut Alexandre Satorras

Biologia i geologia (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3,5

Economia: 1

Educació física: 3,5

Educació física: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 6

Procediments sanitaris i assistencials: 8

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 4

Processos sanitaris: 3

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 2

 

08021302: Institut Damià Campeny

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

 

08052931: EOI del Maresme

Alemany: 2,5

Anglès: 6,5

Francès: 3

 

08052979: Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC)

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Perruqueria: 2,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Programa de formació i inserció (591EC): 1,5

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 4

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 3

 

08046797: Institut Laia l'Arquera (CMC)

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

08046748: Institut Thos i Codina (CMC)

Administració d'empreses: 5

Anglès: 6,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 9

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Organització i gestió comercial: 3

Orientació educativa: 2

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 6

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Mollet del Vallès

 

08065411: Institut Aiguaviva

Anglès: 3

Audició i llenguatge: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Física i química: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 4

 

08066851: EOI de Mollet del Vallès

Anglès: 3,5

Francès: 3

 

08021594: Institut de Mollet del Vallès (CMC)

Anàlisi i química industrial: 3,5

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Economia: 0,5

Educació física: 2

Equips electrònics: 2

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 3

Francès: 1

Geografia i història: 6

Instal·lacions electrotècniques: 5

Laboratori: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Manteniment de vehicles: 8

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Música: 1

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Operacions de processos: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 5

Orientació educativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Tecnologia: 3

 

08054034: Institut Gallecs

Administració d'empreses: 5

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Intervenció sociocomunitària: 9

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 6

Música: 0,5

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 7

Processos de gestió administrativa: 7

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 4

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 10

Tecnologia: 4

 

08021600: Institut Vicenç Plantada

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 7

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Organització i gestió comercial: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1

Processos comercials: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 5,5

Unitat d'educació especial: 3

 

Municipi: Montgat

 

08045677: Institut Thalassa

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Montmeló

 

08052980: Institut Montmeló

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 2

Matemàtiques (K): 1

Tecnologia (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 3

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Estètica: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Perruqueria: 3

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Montornès del Vallès

 

08065421: Institut Marta Mata

Anglès (K): 2

Biologia i geologia (K): 1

Educació física (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 1,5

Biologia i geologia: 1

Cuina i pastisseria: 1

Dibuix: 2

Educació física: 0,5

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Hoteleria i turisme: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 3

Serveis de restauració: 1

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 2

Unitat d'educació especial (E): 1

 

08042093: Institut Vinyes Velles (CMC)

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 2

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Palafolls

 

08061099: Institut Font del Ferro

Tecnologia (K): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 3

 

Municipi: Parets del Vallès

 

08065433: Sec. d'Institut La Sínia

Biologia i geologia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 0,5

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 0,5

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Tecnologia: 1

 

08044612: Institut Torre de Malla

Administració d'empreses: 3

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 6

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 3

Processos de gestió administrativa: 4

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Pineda de Mar

 

08065366: Institut de Pineda de Mar

Anglès: 2

Biologia i geologia: 0,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08052992: Institut Euclides

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

08047832: Institut Joan Coromines

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 8

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Instal·lacions electrotècniques: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Música (E): 1

Orientació educativa: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 0,5

Unitat d'educació especial (E): 2

 

Municipi: Premià de Dalt

 

08053017: Institut Valerià Pujol i Bosch

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Premià de Mar

 

08072255: Institut Premià de Mar

Administració d'empreses: 5

Alemany: 1

Anglès: 8

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Equips electrònics: 4

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1,5

Formació professional bàsica (590EC): 2

Formació professional bàsica (591EC): 1

Francès: 1

Geografia i història: 6

Instal·lacions electrotècniques: 2

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 6

Manteniment de vehicles: 6

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Operacions i equips de producció agrària: 1

Organització i gestió comercial: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Orientació educativa: 2

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 4

Processos de producció agrària: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 6

 

Municipi: La Roca del Vallès

 

08053030: Institut de la Roca del Vallès

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

 

08046852: Institut Llavaneres

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Sant Celoni

 

08034606: Institut Baix Montseny

Biologia i geologia (K): 1

Física i química (K): 1

Geografia i història (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Tecnologia (K): 1

Mecanització i manteniment de màquines (TIC): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2,5

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 2,5

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Tecnologia: 2,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Sant Esteve de Palautordera

 

08065469: Sec. d'Institut Can Record

Cultura clàssica (K): 1

Geografia i història (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències socials (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 0,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 2

 

Municipi: Sant Feliu de Codines

 

08060009: Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències socials (E): 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

 

08047479: Institut Alba del Vallès

Física i química (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 6

Biologia i geologia: 2,5

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 1,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 5

 

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

 

08062791: Institut Vilamajor

Economia (IAN): 1

Música (IAN): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 4

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 3

 

Municipi: Sant Pol de Mar

 

08073028: Institut de Sant Pol de Mar

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

 

08062808: Institut Esteve Albert

Matemàtiques (K): 1

Educació física (IAN): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 3

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Santa Maria de Palautordera

 

08053108: Institut Reguissol

Geografia i història (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Teià

 

08061117: Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri

Orientació educativa (K): 1

Anglès (TIC): 1

Geografia i història (TIC): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Tiana

 

08062857: Sec. d'Institut Tiana

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Alemany: 1

Anglès: 1,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Tordera

 

08073843: Institut de Tordera

Biologia i geologia: 1

Educació física: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Tecnologia: 1

 

08044983: Institut Lluís Companys

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Vilanova del Vallès

 

08061038: Institut de Vilanova del Vallès

Orientació educativa (K): 1

Economia (IAN): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Vilassar de Dalt

 

08040564: Institut Jaume Almera

Francès (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Vilassar de Mar

 

08057254: Institut Pere Ribot

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08046803: Institut Vilatzara

Anglès: 6

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4,5

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Artés

 

08046876: Institut Miquel Bosch i Jover

Biologia i geologia (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2,5

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Bagà

 

08052891: Institut L'Alt Berguedà

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 4

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Processos i productes d'arts gràfiques: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Berga

 

08065664: EOI del Berguedà

Anglès: 3

Francès: 1,5

 

08014693: Institut Guillem de Berguedà

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 4

Audició i llenguatge: 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Música (E): 1

Organització i gestió comercial: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos comercials: 1

Processos sanitaris: 1

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 0,5

Tecnologia: 4

 

08064830: Sec. d'Institut Serra de Noet

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Calaf

 

08043395: Institut Alexandre de Riquer

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Calldetenes

 

08063837: Sec. d'Institut Les Margues

Alemany: 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Capellades

 

08046645: Institut Molí de la Vila

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 3

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Cardona

 

08042330: Institut Sant Ramon

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Castellbell i el Vilar

 

08068616: Sec. d'Institut Bages Sud

Orientació educativa (IAN): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 2

 

Municipi: Centelles

 

08044569: Institut Pere Barnils

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Gironella

 

08044971: Institut Pere Fontdevila

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Gurb

 

08068380: Sec. d'Institut Gurb

Anglès (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 1

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 2

 

Municipi: Igualada

 

08073193: Institut Badia i Margarit

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 0,5

 

08062171: EOI d'Igualada

Alemany: 1,5

Anglès: 5,5

 

08047364: Institut Joan Mercader

Anglès: 6,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 5

Economia: 1

Educació física: 4

Filosofia: 2

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 6

Matemàtiques: 5,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08019654: Institut Milà i Fontanals

Administració d'empreses: 4

Anàlisi i química industrial: 2,5

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 0,5

Educació física: 4

Equips electrònics: 5

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 6,5

Francès: 1

Informàtica: 6

Instal·lacions electrotècniques: 1

Intervenció sociocomunitària: 4

Llengua catalana i literatura: 1

Manteniment de vehicles: 6,5

Matemàtiques: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Operacions de processos: 3,5

Organització i gestió comercial: 2,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 2,5

Procediments sanitaris i assistencials: 6

Processos comercials: 1,5

Processos de gestió administrativa: 6

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 2

Serveis a la comunitat: 4

Sistemes electrònics: 5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

 

08019630: Institut Pere Vives i Vich

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 7

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 2

Educació física: 2

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 5

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Manlleu

 

08040552: Institut Antoni Pous i Argila (CMC)

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 0,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 2

Intervenció sociocomunitària: 8

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 7

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08072176: Sec. d'Institut La Teuleria (CMC)

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Manresa

 

08065330: Institut Cal Gravat

Orientació educativa (K): 2

Anglès (ED): 1

Matemàtiques (E) (ED): 1

Ciències socials (E) (TIC): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 1,5

Formació professional bàsica (590EC): 1,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08059551: EOI de Manresa

Alemany: 3

Anglès: 6

Francès: 2,5

 

08046761: Institut Guillem Catà (CMC)

Anglès: 5

Assessoria i processos d'imatge personal: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Estètica: 2

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 5,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Organització i gestió comercial: 2

Orientació educativa: 1

Perruqueria: 3,5

Procediments sanitaris i assistencials: 6

Processos comercials: 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 2

Processos i productes de fusta i mobles: 1

Processos sanitaris: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 4

Tecnologia: 3

 

08020462: Institut Lacetània

Administració d'empreses: 8

Anglès: 6

Audició i llenguatge: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Construccions civils i edificació: 1,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Equips electrònics: 3

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Informàtica: 6

Instal·lacions electrotècniques: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5,5

Manteniment de vehicles: 6

Matemàtiques: 5,5

Mecanització i manteniment de màquines: 6

Música (E): 1

Oficina de projectes de construcció: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 4,5

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5,5

Tecnologia: 3,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08020474: Institut Lluís de Peguera (CMC)

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 7

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4,5

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 5,5

Economia: 1,5

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 3

Física i química: 5

Francès: 1,5

Geografia i història: 8

Llengua castellana i literatura: 6,5

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 7

Música: 2

Orientació educativa: 3,5

Religió: 1

Tecnologia: 5

 

08033924: Institut Pius Font i Quer

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 7

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Les Masies de Voltregà

 

08060976: Institut del Voltreganès

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Masquefa

 

08060514: Institut de Masquefa

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Alemany: 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Física i química: 2,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 4,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Moià

 

08044600: Institut Moianès

Ciències socials (E) (K): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Navarcles

 

08059524: Sec. d'Institut de Navarcles

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Piera

 

08047820: Institut Guinovarda

Biologia i geologia (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 6

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Informàtica: 2

Intervenció sociocomunitària: 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 4

 

08063746: Sec. d'Institut Salvador Claramunt

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Prats de Lluçanès

 

08053005: Institut Castell de Quer

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Puig-reig

 

08052207: Institut de Puig-reig

Alemany: 1

Anglès: 1,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 1

Orientació educativa: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Roda de Ter

 

08053042: Institut Miquel Martí i Pol

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Sallent

 

08047376: Institut Llobregat

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Manteniment de vehicles: 1

Matemàtiques: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Organització i gestió comercial: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 0,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Orientació educativa: 1

Processos comercials: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Sant Fruitós de Bages

 

08053054: Institut Gerbert d'Aurillac

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

 

08066322: Sec. d'Institut Cardener

Alemany (K): 1

Biologia i geologia (K): 1

Dibuix (K): 1

Educació física (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès: 1

Educació física: 1

Física i química: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 0,5

Matemàtiques: 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 2

 

08035313: Institut Quercus

Educació física (GP): 1

Organització i projectes de sistemes energètics (GP): 1

Música (IAN): 1

Anàlisi i química industrial: 0,5

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 10

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 2

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Programa de formació i inserció (590EC): 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Sant Llorenç de Morunys

 

25008248: Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

Anglès: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Sant Quirze de Besora

 

08058428: Sec. d'Institut Bisaura

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències socials (E): 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

 

08046840: Institut Castellet

Tecnologia (K): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Construccions civils i edificació: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. en edificació i obra civil: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 5

 

Municipi: Santa Margarida de Montbui

 

08053352: Institut Montbui (CMC)

Llengua catalana i literatura (ED): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Santpedor

 

08053111: Institut d'Auro

Cultura clàssica (K): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Economia: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Solsona

 

25005454: Institut Francesc Ribalta

Orientació educativa (K): 2

Anglès: 4

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Hoteleria i turisme: 0,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos sanitaris: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 3

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Súria

 

08042044: Institut Mig-Món

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Construccions civils i edificació: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Oficina de projectes de construcció: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Taradell

 

08053121: Institut Taradell

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Tona

 

08054277: Institut de Tona

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 2

Cuina i pastisseria: 6

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. en hoteleria i turisme: 3,5

P. esp. en indústries alimentàries: 3,5

Processos en la indústria alimentària: 1

Serveis de restauració: 2

Tecnologia: 3

 

Municipi: Torelló

 

08058404: Institut Cirviànum de Torelló

Anglès: 4

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Informàtica: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 2

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Tecnologia: 4,5

 

Municipi: Vallbona d'Anoia

 

08065019: Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Vic

 

08035003: EASD de Vic

Anglès: 1,5

Daurat i policromia: 1

Decoració: 2

Dibuix artístic i color: 6

Dibuix publicitari: 2

Dibuix tècnic: 3

Disseny d'interiors: 1

Disseny gràfic: 6

Educació física: 0,5

Filosofia: 1

Fotografia i processos de reproducció: 1

Història de l'art: 3

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Mitjans audiovisuals: 2

Mitjans informàtics: 1,5

Organització industrial i legislació: 1

Talla de pedra i fusta: 1

Tècniques ceràmiques: 2

Tècniques del metall: 1

Volum: 2

 

08031022: Institut de Vic

Administració d'empreses: 4

Alemany: 1

Anàlisi i química industrial: 2

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Equips electrònics: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 4,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 4

Laboratori: 0,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música (E): 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 0,5

Organització i gestió comercial: 7

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 2,5

Procediments sanitaris i assistencials: 6

Processos comercials: 4

Processos de gestió administrativa: 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 3

Processos en la indústria alimentària: 1

Processos sanitaris: 4,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3,5

Tecnologia: 3

 

08031034: Institut Jaume Callís

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 5

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

08062870: Institut La Plana (CMC)

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

08062183: EOI Osona

Anglès: 4,5

Francès: 2

 

Municipi: Vilanova del Camí

 

08044168: Institut Pla de les Moreres

Llengua catalana i literatura (E) (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Amer

 

17004578: Institut Castell d'Estela

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

 

Municipi: Anglès

 

17004487: Institut Rafael Campalans

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Tecnologia: 3

 

Municipi: Arbúcies

 

17006605: Institut Montsoriu

Mecanització i manteniment de màquines (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Banyoles

 

17008821: EOI de Banyoles

Anglès: 3,5

Francès: 1,5

 

17000330: Institut Josep Brugulat

Geografia i història (K): 1

Tecnologia (K): 1

Sistemes electrotècnics i automàtics (IAN): 1

Física i química (TIC): 1

Tecnologia (TIC): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 3

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 2

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Orientació educativa: 2

Processos de gestió administrativa: 2,5

Processos i productes de fusta i mobles: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

17000305: Institut Pere Alsius i Torrent

Educació física (K): 1

Física i química (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Física i química (TIC): 2

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 10

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

17006666: Institut Pla de l'Estany

Llengua castellana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 2

Filosofia (IAN): 1

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 2

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Bescanó

 

17009783: Institut La Miquela

Llengua catalana i literatura (K): 1

Educació física (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 0,5

Economia: 0,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: La Bisbal d'Empordà

 

17007300: Institut La Bisbal

Administració d'empreses: 2

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4

Economia: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Música (E): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 2,5

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Blanes

 

17008122: EOI de Blanes

Alemany: 1,5

Anglès: 3,5

Francès: 3

 

17000551: Institut Sa Palomera

Llengua castellana i literatura (K): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física: 1

Filosofia: 3

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 5

Informàtica: 6

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

17005731: Institut S'Agulla

Anglès (K): 1

Biologia i geologia (K): 1

Intervenció sociocomunitària (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 2

Llengua catalana i literatura (K): 2

Procediments sanitaris i assistencials (K): 1

Serveis a la comunitat (K): 1

Economia (IAN): 1

Anglès: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Intervenció sociocomunitària: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 4,5

Processos sanitaris: 1

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 4

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1

 

17005662: Institut Serrallarga

Geografia i història (IAN): 1

Administració d'empreses: 4

Anàlisi i química industrial: 2

Anglès: 7

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 3,5

Hoteleria i turisme: 1

Instal·lacions electrotècniques: 3,5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Operacions de processos: 1

Organització i gestió comercial: 2

Orientació educativa: 2

Processos comercials: 2,5

Processos de gestió administrativa: 7

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Tecnologia: 3

 

Municipi: Cadaqués

 

17006678: Sec. d'Institut Cap de Creus

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 2

Educació física: 0,5

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Caldes de Malavella

 

17008651: Sec. d'Institut de Caldes de Malavella

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Calonge

 

17000706: Institut Puig Cargol

Física i química (K): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 3

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Camprodon

 

17006681: Sec. d'Institut Germans Vila-Riera

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Física i química: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 3

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Cassà de la Selva

 

17005650: Institut de Cassà de la Selva

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 2

Matemàtiques (IAN): 2

Geografia i història (IFR): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2,5

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 2

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Castelló d'Empúries

 

17006083: Institut Castelló d'Empúries

Sistemes electrotècnics i automàtics (ED): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3,5

 

17008729: Sec. d'Institut Castelló d'Empúries

Educació física (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències socials (E): 1

Física i química: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 0,5

 

Municipi: Castell-Platja d'Aro

 

17006691: Institut Ridaura

Geografia i història (K): 1

Física i química (TIC): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Celrà

 

17006708: Institut de Celrà

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Geografia i història (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 2

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 2

Música: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: L'Escala

 

17005251: Institut El Pedró

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 3

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Figueres

 

17004438: Institut Alexandre Deulofeu (CMC)

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 4,5

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 2

Orientació educativa: 3

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

17005649: Institut Cendrassos (CMC)

Administració d'empreses: 3

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 2

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 7

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 4

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Tecnologia: 4

 

17008134: EOI de Figueres

Alemany: 2

Anglès: 5,5

Francès: 3

 

17001221: Institut Narcís Monturiol (CMC)

Anglès: 5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Equips electrònics: 4

Estètica: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Manteniment de vehicles: 7,5

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Perruqueria: 3,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 4

 

17007609: Institut Olivar Gran (CMC)

Llengua castellana i literatura (K): 1

Música (K): 1

Serveis de restauració (K): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 3

Cuina i pastisseria: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. en hoteleria i turisme: 1

Religió: 0,5

Serveis de restauració: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

17001218: Institut Ramon Muntaner (CMC)

Llengua catalana i literatura (K): 1

Física i química (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Intervenció sociocomunitària: 6

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Serveis a la comunitat: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Girona

 

17005042: Institut Carles Rahola i Llorens

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (K): 1

Física i química (K): 1

Geografia i història (K): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 5

Audició i llenguatge: 0,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

17004852: EOI de Girona

Alemany: 3,5

Anglès: 15,5

Anglès (L): 2

Àrab: 1,5

Català: 2

Espanyol: 2

Francès: 6

Italià: 2

Rus: 2

 

17001759: Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Anglès: 3

Cuina i pastisseria: 14,5

Formació i orientació laboral: 3

Francès: 2

Hoteleria i turisme: 13,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 2,5

Serveis de restauració: 9

 

17001723: Institut Jaume Vicens Vives

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (E) (K): 1

Tecnologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 8

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 6,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 7

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

17001735: Institut Montilivi

Ciències de la naturalesa (E) (K): 1

Tecnologia (K): 1

Informàtica (ED): 1

Processos de gestió administrativa (ED): 1

Processos de gestió administrativa (GP): 1

Administració d'empreses (IAN): 1

Administració d'empreses: 6

Anàlisi i química industrial: 5

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 3

Equips electrònics: 5

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 4,5

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Informàtica: 6,5

Intervenció sociocomunitària: 6,5

Laboratori: 2

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 6

Manteniment de vehicles: 10

Matemàtiques: 6

Música: 2

Operacions i equips de producció agrària: 0,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Processos de gestió administrativa: 5

Processos de producció agrària: 0,5

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 5

Sistemes electrònics: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Tecnologia: 3

 

17004499: Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Equips electrònics (K): 1

Física i química (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Geografia i història (IFR): 1

Física i química (TIC): 1

Anglès: 2

Assessoria i processos d'imatge personal: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Estètica: 4

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Instal·lacions electrotècniques: 6

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 2

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Orientació educativa: 2

Perruqueria: 4

P. esp. en sanitat: 1,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 8

Procediments sanitaris i assistencials: 8

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 5

Processos sanitaris: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 2

 

17010414: Institut Nou de Girona

Llengua castellana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Dibuix: 0,5

Economia: 1

Educació física: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 0,5

Llengua castellana i literatura: 0,5

Llengua catalana i literatura: 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

Unitat d'educació especial: 0,5

Unitat d'educació especial (E): 1

 

17006939: Institut Santa Eugènia

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anàlisi i química industrial: 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Construccions civils i edificació: 1,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 3

Instal·lacions electrotècniques: 4

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 7

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Música: 2

Oficina de projectes de construcció: 2

Organització i gestió comercial: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Organització i projectes de sistemes energètics: 3

Orientació educativa: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en arts gràfiques: 0,5

P. esp. en edificació i obra civil: 1

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 0,5

Processos comercials: 2

Processos i productes d'arts gràfiques: 1

Producció en arts gràfiques: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3,5

Tecnologia: 5

 

17004530: Institut Santiago Sobrequés i Vidal

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 5,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 3

Francès: 2

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Hostalric

 

17006733: Institut Vescomtat de Cabrera

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

Orientació educativa: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 0,5

Processos en la indústria alimentària: 1

Religió: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: La Jonquera

 

17006745: Institut de La Jonquera

Tecnologia (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Llagostera

 

17006757: Institut de Llagostera

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Llançà

 

17006769: Institut de Llançà

Anglès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 2

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Lloret de Mar

 

17005911: Institut Ramon Coll i Rodés (CMC)

Anglès: 6,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cuina i pastisseria: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4,5

Economia: 2

Educació física: 3

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Hoteleria i turisme: 3

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 6

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 2

P. esp. en hoteleria i turisme: 1

Religió: 1

Serveis de restauració: 2

Tecnologia: 4

 

17006770: Institut Rocagrossa (CMC)

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 8

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Maçanet de la Selva

 

17008951: Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC)

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Olot

 

17005893: Institut Bosc de la Coma

Geografia i història (K): 1

Patronatge i confecció (K): 1

Administració d'empreses: 5

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Informàtica: 6

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Organització i gestió comercial: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

Processos de gestió administrativa: 4

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 3,5

Unitat d'educació especial: 1

 

17005340: EASD d'Olot

Anglès: 1

Decoració: 1

Dibuix artístic i color: 3

Dibuix tècnic: 1

Disseny d'interiors: 4

Disseny gràfic: 5

Filosofia: 1

Fotografia: 2

Fotografia i processos de reproducció: 1

Història de l'art: 2

Materials i tecnologia: disseny: 1

Mitjans audiovisuals: 3

Mitjans informàtics: 3,5

Organització industrial i legislació: 2

Tècniques ceràmiques (L): 1

Volum: 2

 

17007981: EOI d'Olot

Alemany: 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

 

17002399: Institut La Garrotxa

Biologia i geologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 2

Patronatge i confecció (GP): 1

Organització i projectes de fabricació mecànica (IAN): 1

Processos de producció agrària (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 6,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Construccions civils i edificació: 2

Cuina i pastisseria: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física: 1

Equips electrònics: 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 1

Geografia i història: 5

Instal·lacions electrotècniques: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 5

Música: 1

Oficina de projectes de construcció: 1

Operacions i equips de producció agrària: 2

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Orientació educativa: 1

Patronatge i confecció: 3,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4,5

Processos de producció agrària: 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 2

Processos en la indústria alimentària: 1

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 1

Processos sanitaris: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Tecnologia: 3,5

 

17002387: Institut Montsacopa

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1,5

Geografia i història: 4,5

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 6

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 3

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Palafrugell

 

17002557: Institut Baix Empordà (CMC)

Llengua catalana i literatura (K): 1

Administració d'empreses: 5

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cuina i pastisseria: 5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Hoteleria i turisme: 3,5

Instal·lacions electrotècniques: 3

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 5

Manteniment de vehicles: 3

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Orientació educativa: 2,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 2

P. esp. en indústries alimentàries: 1

Processos de gestió administrativa: 7

Processos en la indústria alimentària: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4,5

Tecnologia: 4,5

 

17002545: Institut Frederic Martí i Carreras (CMC)

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Ensenyaments de la llar: 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 6

Matemàtiques: 7

Música: 1

Orientació educativa: 2

Professor assumit: 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Palamós

 

17005352: Institut de Palamós

Llengua castellana i literatura (K): 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 5

Informàtica: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 0,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 6,5

Matemàtiques: 6

Música: 1,5

Orientació educativa: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos sanitaris: 2

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Puigcerdà

 

17005741: Institut Pere Borrell

Biologia i geologia (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 4

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos de gestió administrativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 3

 

Municipi: Ribes de Freser

 

17006794: Sec. d'Institut Joan Triadú

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències socials (E): 1

Educació física: 1

Francès: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Riells i Viabrea

 

17010037: Sec. d'Institut El Bruc

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 1,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 0,5

Tecnologia: 0,5

 

Municipi: Ripoll

 

17005704: Institut Abat Oliba

Educació física (K): 1

Processos de gestió administrativa (K): 1

Administració d'empreses: 2

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2,5

Cuina i pastisseria: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Equips electrònics: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Hoteleria i turisme: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en hoteleria i turisme: 0,5

P. esp. en indústries alimentàries: 1,5

Processos de gestió administrativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 0,5

Unitat d'educació especial (E): 1

 

17008833: EOI de Ripoll

Anglès: 2,5

Francès: 1

 

Municipi: Roses

 

17005364: Institut Cap Norfeu (CMC)

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 3

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

17006851: Institut Illa de Rodes (CMC)

Física i química (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 6

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Salt

 

17003203: Institut Salvador Espriu (CMC)

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Tecnologia: 3

 

17008407: Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC)

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 1

Música: 0,5

Organització i gestió comercial: 1

Orientació educativa: 1

Processos comercials: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

17005388: Institut Vallvera (CMC)

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Llengua estrangera: anglès (E) (TIC): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1,5

Formació professional bàsica (590EC): 2

Formació professional bàsica (591EC): 1

Francès: 1

Geografia i història: 2

Intervenció sociocomunitària: 11

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4

Processos de gestió administrativa: 5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 9

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

 

17008110: EOI de Sant Feliu de Guíxols

Alemany: 2

Anglès: 3,5

Francès: 1

 

17003318: Institut de Sant Feliu de Guíxols

Biologia i geologia (K): 1

Formació i orientació laboral (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Tecnologia (K): 1

Administració d'empreses: 4

Anglès: 4,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Estètica: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Organització i gestió comercial: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Perruqueria: 3

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 2

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 6

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

17003306: Institut Sant Elm

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Física i química: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Sant Gregori

 

17010189: Institut Vall de Llémena

Biologia i geologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès (TIC): 1

Anglès: 1

Educació física: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Tecnologia: 2

 

Municipi: Sant Hilari Sacalm

 

17004517: Institut Anton Busquets i Punset

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 1,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

 

17005376: Institut de Santa Coloma de Farners

Instal·lacions electrotècniques (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Formació i orientació laboral (ED): 1

Tecnologia (TIC): 1

Administració d'empreses: 2

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 6,5

Instal·lacions electrotècniques: 4

Intervenció sociocomunitària: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 7,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Música: 2,5

Orientació educativa: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos de gestió administrativa: 3,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 3

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1

Unitat d'educació especial (E): 1

 

Municipi: Sils

 

17009308: Sec. d'Institut de Sils

Orientació educativa (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Física i química: 2

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 4

 

Municipi: Torroella de Montgrí

 

17005923: Institut Montgrí

Francès (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Tossa de Mar

 

17006812: Institut de Tossa de Mar

Biologia i geologia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Vidreres

 

17006824: Institut Vidreres

Anglès (K): 1

Educació física (K): 1

Geografia i història (K): 1

Informàtica (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Vilablareix

 

17009205: Institut de Vilablareix

Anglès (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2,5

Dibuix: 1,5

Economia: 0,5

Educació física: 1,5

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Vilafant

 

17008390: Institut de Vilafant

Llengua castellana i literatura (K): 1

Filosofia (IAN): 1

Oficina de projectes de construcció (TIC): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1

Processos comercials: 1

Tecnologia: 2

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Agramunt

 

25005260: Institut Ribera del Sió

Geografia i història (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 0,5

Economia: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Alcarràs

 

25007153: Institut d'Alcarràs

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Educació física (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Almacelles

 

25006483: Institut Canigó

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 2

 

Municipi: Almenar

 

25006227: Institut d'Almenar

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Artesa de Segre

 

25005429: Institut Els Planells

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 2

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial: 0,5

 

Municipi: Balaguer

 

25005727: Institut Almatà

Administració d'empreses: 1,5

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 3

Instal·lacions electrotècniques: 1

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Organització i gestió comercial: 1

Orientació educativa: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3,5

Tecnologia: 2

 

25000833: Institut Ciutat de Balaguer (CMC)

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 3

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Bellcaire d'Urgell

 

25007700: Institut Ermengol IV

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Bellpuig

 

25006598: Institut Lo Pla d'Urgell

Anglès: 4

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Les Borges Blanques

 

25006525: Institut Josep Vallverdú

Administració d'empreses: 2

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 4

Música (E): 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en indústries alimentàries: 2

Processos de gestió administrativa: 1

Processos en la indústria alimentària: 3

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Cervera

 

25001311: Institut Antoni Torroja

Educació física (IAN): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Ensenyaments de la llar: 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 1

Tecnologia: 2

 

25005685: Institut La Segarra

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Informàtica: 2

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Manteniment de vehicles: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. en sanitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Processos de gestió administrativa: 2

Processos sanitaris: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 1

Tecnologia: 2,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Esterri d'Àneu

 

25007025: Sec. d'Institut Morelló

Anglès: 1

Biologia i geologia: 0,5

Cultura clàssica: 1

Educació física: 1

Geografia i història: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: La Granadella

 

25007499: Institut l'Olivera

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Educació física: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Guissona

 

25007505: Institut de Guissona

Administració d'empreses: 2

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1,5

Música: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Processos en la indústria alimentària: 2

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Les

 

25006148: Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (A)

Cuina i pastisseria: 1

Hoteleria i turisme: 2

P. esp. en hoteleria i turisme: 5

Unitat d'educació especial: 0,5

 

Municipi: Lleida

 

25002799: Institut Caparrella

Processos de gestió administrativa (GP): 1

Anglès: 9

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Equips electrònics: 4

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 4

Geografia i història: 4

Informàtica: 11

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Manteniment de vehicles: 13

Matemàtiques: 6,5

Música: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 7,5

Orientació educativa: 1

P. esp. en comunicació, imatge i so: 1

Processos i mitjans de comunicació: 4

Processos i productes d'arts gràfiques: 3

Producció en arts gràfiques: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 4

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

Tècniques i procediments d'imatge i so: 4

Tecnologia: 5

 

25010127: Institut Castell dels Templers (CMC)

Anglès: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació professional bàsica (590EC): 1

Formació professional bàsica (591EC): 2

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 15

Tecnologia: 2

 

25006252: EOI de Lleida

Alemany: 4

Anglès: 21

Anglès (L): 1

Àrab: 0,5

Català: 1,5

Espanyol: 1,5

Francès: 6

Italià: 2

Rus: 1

 

25006720: Institut d'Hoteleria i Turisme

Anglès: 2

Cuina i pastisseria: 6

Formació i orientació laboral: 3

Francès: 1

Hoteleria i turisme: 4

P. esp. en hoteleria i turisme: 5

P. esp. en indústries alimentàries: 4

Processos en la indústria alimentària: 2

Serveis de restauració: 6

Unitat d'educació especial: 2

 

25005442: Institut Escola del Treball

Administració d'empreses (GP): 1

Organització i gestió comercial (ED): 1

Administració d'empreses (IAN): 1

Organització i gestió comercial (IAN): 1

Administració d'empreses: 8

Anàlisi i química industrial: 3

Anglès: 4

Equips electrònics: 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 3

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Instal·lacions electrotècniques: 4

Organització i gestió comercial: 3

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 10

Processos de producció agrària: 2

Processos i productes de fusta i mobles: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

 

25002726: Institut Guindàvols

Alemany: 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 6

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Organització i projectes de sistemes energètics: 1

Orientació educativa: 1

Patronatge i confecció: 3

P. esp. en tèxtil, confecció i pell: 1

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

25002787: Institut Joan Oró (CMC)

Biologia i geologia (IAN): 1

Educació física (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 2

Matemàtiques (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 13,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

25006495: Institut Josep Lladonosa

Matemàtiques (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 1

Tecnologia: 5

 

25009836: Institut La Mitjana (CMC)

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 4

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Sistemes electrònics: 0,5

Tecnologia: 3

 

25006513: Institut Manuel de Montsuar

Anglès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 6

 

25007189: Institut Maria Rúbies (CMC)

Física i química (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Tecnologia (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 4,5

Tecnologia (E): 1

 

25002696: Institut Marius Torres

Orientació educativa (K): 1

Cultura clàssica (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 8

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 5

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 3,5

Física i química: 5

Francès: 1

Geografia i història: 8

Llengua castellana i literatura: 7

Llengua catalana i literatura: 6

Matemàtiques: 8

Música: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

25006771: Institut Ronda

Llengua castellana i literatura (K): 1

Música (K): 1

Anglès: 4,5

Audició i llenguatge: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Intervenció sociocomunitària: 10

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 4

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 8

Tecnologia: 4

 

25002684: Institut Samuel Gili i Gaya

Música (ED): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Física i química (TIC): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Francès: 1,5

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

 

25006732: Institut Torrevicens (CMC)

Anglès: 4

Assessoria i processos d'imatge personal: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Construccions civils i edificació: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Estètica: 5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Oficina de projectes de construcció: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Perruqueria: 5

P. esp. en sanitat: 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 9,5

Procediments sanitaris i assistencials: 12

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 7,5

Processos sanitaris: 6,5

Religió: 1

Tecnologia: 6,5

Unitat d'educació especial: 3

 

Municipi: Mollerussa

 

25007517: Institut La Serra

Biologia i geologia (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

25003202: Institut Mollerussa

Anglès: 1

Construccions civils i edificació: 2

Educació física: 1,5

Formació i orientació laboral: 5

Informàtica: 4

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua catalana i literatura: 0,5

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Operacions i equips de producció agrària: 2

Organització i gestió comercial: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

P. esp. en activitats físiques i esportives: 3

P. esp. en edificació i obra civil: 2,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Processos de producció agrària: 7

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Serveis a la comunitat: 4

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

 

25005582: Institut Terres de Ponent (CMC)

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Oliana

 

25006471: Institut Aubenç

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Educació física: 1

Francès: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1

Organització i gestió comercial: 1

Orientació educativa: 1,5

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: La Pobla de Segur

 

25008352: Institut de La Pobla de Segur

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 6,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Francès: 1,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

P. esp. en activitats físiques i esportives: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: El Pont de Suert

 

25006240: Institut El Pont de Suert

Educació física (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2

Música: 1

Operacions i equips de producció agrària: 3

Operacions i equips de producció agrària (L): 1

Orientació educativa: 2

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1,5

Processos de producció agrària: 5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Ponts

 

25006574: Institut de Ponts

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Seròs

 

25007529: Institut Seròs

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 1,5

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: La Seu d'Urgell

 

25009186: Institut de la Seu d'Urgell

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

25008558: EOI de La Seu d'Urgell

Anglès: 5

Francès: 2

 

25004188: Institut Joan Brudieu

Administració d'empreses: 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 2

Geografia i història: 5

Informàtica: 3

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 5,5

Matemàtiques: 6,5

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 1

Orientació educativa: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Processos sanitaris: 1

Religió: 1,5

Serveis a la comunitat: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2,5

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Sort

 

25006291: Institut Hug Roger III

Anglès (K): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Informàtica: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2,5

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

P. esp. en activitats físiques i esportives: 3

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 2

 

Municipi: Tàrrega

 

25006781: Institut Alfons Costafreda

Física i química (IAN): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 1,5

Formació i orientació laboral: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 3

Instal·lacions electrotècniques: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 4

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Tecnologia: 2

 

25008546: EOI de Tàrrega

Anglès (GP): 1

Anglès: 3

Francès: 2

 

25004498: Institut Manuel de Pedrolo

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

25004528: EASD Ondara

Disseny d'interiors (ED): 1

Disseny gràfic (ED): 1

Geografia i història (ED): 1

Anglès: 1

Brodats i puntes: 1

Decoració: 1

Dibuix artístic i color: 3

Dibuix tècnic: 4

Disseny d'interiors: 2

Disseny gràfic: 4,5

Història de l'art: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Tècniques ceràmiques: 1

Tècniques del metall: 1

Volum: 3

 

Municipi: Torrefarrera

 

25009733: Institut Joan Solà

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Educació física (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5

Música: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 2,5

 

Municipi: Tremp

 

25006288: Institut de Tremp

Administració d'empreses: 4

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Informàtica: 1

Instal·lacions electrotècniques: 2

Intervenció sociocomunitària: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Orientació educativa: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Vielha e Mijaran

 

25006239: Institut d'Aran (A)

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3

Aranès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 7

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 2

Processos de gestió administrativa: 1,5

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: Alcover

 

43009497: Institut Fonts del Glorieta

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Economia: 0,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Música: 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Altafulla

 

43009977: Institut d'Altafulla

Orientació educativa (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 4

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 0,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 0,5

Física i química: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: L'Arboç

 

43007580: Institut de L'Arboç

Orientació educativa (K): 1

Geografia i història (TIC): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 4

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 2

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: La Bisbal del Penedès

 

43010414: Institut Coster de la Torre

Dibuix (K): 1

Educació física (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Economia (IAN): 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1,5

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Les Borges del Camp

 

43010578: Institut Fontanelles

Anglès (K): 1

Biologia i geologia (K): 1

Economia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3,5

 

Municipi: Calafell

 

43007257: Institut Camí de Mar

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Administració d'empreses: 2

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 0,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Informàtica: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Música (E): 1

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4,5

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43010372: Institut La Talaia

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Llengua catalana i literatura (ED): 1

Tecnologia (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Física i química: 3

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Operacions i equips de producció agrària: 1

Orientació educativa: 0,5

Processos de producció agrària: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Cambrils

 

43006654: Institut Cambrils

Biologia i geologia (ED): 1

Llengua catalana i literatura (ED): 1

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1,5

Tecnologia (E): 1

 

43007038: Institut Escola d'Hoteleria i Turisme

Anglès: 3

Cuina i pastisseria: 17

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 2

Hoteleria i turisme: 10,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 1,5

Processos en la indústria alimentària: 2

Serveis de restauració: 5,5

 

43010335: Institut La Mar de la Frau

Llengua catalana i literatura (K): 1

Anglès (ED): 1

Música (ED): 1

Tecnologia (IAN): 2

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43000779: Institut Ramon Berenguer IV

Francès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Música (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Administració d'empreses (IAN): 1

Administració d'empreses: 2,5

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 3,5

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: La Canonja

 

43008481: Institut Collblanc (CMC)

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

Municipi: Constantí

 

43007646: Institut de Constantí (CMC)

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 2

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Cornudella de Montsant

 

43008699: Sec. d'Institut Montsant

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 0,5

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Cunit

 

43009850: Institut Ernest Lluch i Martí

Anglès (K): 1

Biologia i geologia (K): 2

Educació física (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 2

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1,5

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 5,5

Informàtica: 2

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1,5

Perruqueria: 3

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: L'Espluga de Francolí

 

43006617: Institut Joan Amigó i Callau

Geografia i història (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Informàtica: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Falset

 

43006691: Institut Priorat

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Música: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

Orientació educativa: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos en la indústria alimentària: 3

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 2

Tecnologia: 3

 

Municipi: Montblanc

 

43009187: Institut Martí l'Humà

Llengua catalana i literatura (K): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: Mont-roig del Camp

 

43008638: Institut Antoni Ballester

Geografia i història (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Intervenció sociocomunitària (GP): 1

Serveis a la comunitat (GP): 1

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 5,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: El Morell

 

43008407: Institut El Morell

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 4

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música (E): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Els Pallaresos

 

43010748: Institut Els Pallaresos

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Música (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 4,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

 

Municipi: Reus

 

43002594: Institut Baix Camp

Anglès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Música (ED): 1

Organització i gestió comercial (ED): 1

Orientació educativa (ED): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques (ED): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Administració d'empreses: 9

Anglès: 9

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2,5

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 5,5

Formació i orientació laboral: 2,5

Francès: 2

Geografia i història: 4

Informàtica: 10

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Matemàtiques: 5

Música: 1

Organització i gestió comercial: 1,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 8

Processos comercials: 4

Processos de gestió administrativa: 10

Processos sanitaris: 4

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7,5

Tecnologia: 4

 

43009710: EOI de Reus

Alemany: 1,5

Anglès: 7

Francès: 1,5

 

43007385: Institut d'Horticultura i Jardineria

Anàlisi i química industrial: 0,5

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Formació i orientació laboral: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Operacions i equips de producció agrària: 13

Processos de producció agrària: 7,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

43006678: Institut Gabriel Ferrater i Soler

Biologia i geologia (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 7

Biologia i geologia: 4

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 5

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 3

Física i química: 4

Francès: 2

Geografia i història: 6

Llengua castellana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura: 6,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 8

Música: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 4,5

 

43002570: Institut Gaudí (CMC)

Serveis a la comunitat (GP): 1

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1,5

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Intervenció sociocomunitària: 9

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 7

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43008444: Institut Josep Tapiró (CMC)

Educació física (K): 1

Filosofia (K): 1

Física i química (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 2

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Perruqueria: 2,5

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

43007166: Institut Lluís Domènech i Montaner

Ciències de la naturalesa (E) (K): 1

Sistemes electrònics (GP): 1

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Equips electrònics: 3

Filosofia: 1

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 6,5

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Orientació educativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 2

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

Unitat d'educació especial (E): 1

 

43010852: Institut Roseta Mauri (CMC)

Dibuix (K): 1

Educació física (K): 1

Filosofia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Anglès (ED): 1

Tecnologia (TIC): 2

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 1,5

 

43002582: Institut Salvador Vilaseca

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1,5

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 5

 

Municipi: Riudoms

 

43007658: Institut Joan Guinjoan i Gispert

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (E) (K): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Manteniment de vehicles: 3

Matemàtiques: 3,5

Música (E): 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Roda de Berà

 

43011418: Institut Roda de Barà

Educació física (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Física i química (IAN): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Música: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

Municipi: Salou

 

43011200: EOI de Salou

Rus (ED): 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

 

43007543: Institut Jaume I

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 2

Anglès (ED): 1

Biologia i geologia (ED): 1

Cultura clàssica (ED): 1

Dibuix (ED): 1

Educació física (ED): 2

Llengua estrangera: anglès (E) (ED): 1

Administració d'empreses: 2

Alemany: 1

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3,5

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Música (E): 1

Organització i gestió comercial: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 2,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43010347: Institut Marta Mata

Llengua catalana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Llengua castellana i literatura (ED): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt

 

43006708: Institut Joan Segura i Valls

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: La Selva del Camp

 

43008511: Institut Joan Puig i Ferreter

Anglès: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 2

 

Municipi: Tarragona

 

43003641: Institut Antoni de Martí i Franquès

Anglès (K): 1

Geografia i història (K): 3

Matemàtiques (K): 1

Filosofia (ED): 1

Geografia i història (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Alemany: 3

Anglès: 7

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 5

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 6

Economia: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 4,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 2

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 7

Música: 2

Orientació educativa: 2

Religió: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43009722: Institut Cal·lípolis

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (ED): 1

Anglès: 2

Assessoria i processos d'imatge personal: 4,5

Educació física: 14,5

Estètica: 7,5

Formació i orientació laboral: 6

Manteniment de vehicles: 0,5

Perruqueria: 5,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1,5

P. esp. en imatge personal: 0,25

P. esp. en sanitat: 2,75

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 14

Procediments sanitaris i assistencials: 12

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 9

Processos sanitaris: 10

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

43006125: Institut Campclar (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43003653: Institut Comte de Rius

Anglès (ED): 1

Instal·lacions electrotècniques (ED): 2

Organització i processos de manteniment de vehicles (ED): 1

Sistemes electrònics (ED): 1

Anàlisi i química industrial: 16

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 1

Construccions civils i edificació: 3

Cultura clàssica: 1

Educació física: 0,5

Equips electrònics: 5

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 7

Formació professional bàsica (590EC): 2

Formació professional bàsica (591EC): 1

Geografia i història: 1

Instal·lacions electrotècniques: 6

Laboratori: 7

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1,5

Manteniment de vehicles: 3

Matemàtiques: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Oficina de projectes de construcció: 2

Operacions de processos: 5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Sistemes electrònics: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 6

Tecnologia: 1

 

43006940: EOI de Tarragona

Alemany (ED): 1

Alemany: 3

Anglès: 16

Anglès (L): 2

Àrab: 2

Català: 1

Espanyol: 1,5

Francès: 5

Rus: 2

 

43005704: Institut Francesc Vidal i Barraquer

Administració d'empreses (ED): 1

Geografia i història (ED): 1

Llengua castellana i literatura (ED): 1

Llengua catalana i literatura (ED): 1

Matemàtiques (ED): 1

Organització i gestió comercial (ED): 1

Administració d'empreses: 6

Anglès: 5

Biologia i geologia: 0,5

Cultura clàssica: 1

Economia: 1

Educació física: 0,5

Filosofia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 4

Francès: 1

Informàtica: 10,5

Intervenció sociocomunitària: 10

Organització i gestió comercial: 4

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,75

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos comercials: 4

Processos de gestió administrativa: 10

Serveis a la comunitat: 10

Sistemes i aplicacions informàtiques: 8

Tecnologia: 1

 

43006630: Institut Pere Martell

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids (ED): 1

Organització i projectes de sistemes energètics (ED): 1

Processos i productes d'arts gràfiques (IAN): 1

Anàlisi i química industrial: 1

Anglès: 2,5

Construccions civils i edificació: 1

Equips electrònics: 5

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 2

Formació i orientació laboral: 7,5

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 1

Instal·lacions electrotècniques: 2,5

Manteniment de vehicles: 22

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Organització i processos de manteniment de vehicles: 8,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 8

Organització i projectes de sistemes energètics: 1

P. esp. en edificació i obra civil: 0,75

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 0,5

Processos i mitjans de comunicació: 2,5

Processos i productes d'arts gràfiques: 2,5

Processos i productes de fusta i mobles: 1

Producció en arts gràfiques: 6,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Sistemes electrònics: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2,5

Soldadures: 7

Tècniques i procediments d'imatge i so: 2

 

43003732: Institut Pons d'Icart

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Música (ED): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès (TIC): 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43008501: Sec. d'Institut Pont del Diable (CMC)

Biologia i geologia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 3

Intervenció sociocomunitària: 0,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 5

Processos sanitaris: 1

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 2

Tecnologia: 3

 

43008432: Institut Sant Pere i Sant Pau

Ciències de la naturalesa (E) (K): 1

Economia (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 2

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 2

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

 

43011479: Institut Tarragona

Anglès (K): 1

Llengua castellana i literatura (E) (K): 1

Pedagogia terapèutica (E) (K): 1

Anglès (ED): 1

Educació física (ED): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4,5

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43008390: Institut Torreforta (CMC)

Llengua castellana i literatura (K): 1

Tecnologia (K): 1

Anglès (ED): 1

Biologia i geologia (ED): 1

Geografia i història (ED): 1

Matemàtiques (ED): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 2,5

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 5

 

Municipi: Torredembarra

 

43007661: Institut Ramon de la Torre

Anglès (K): 1

Educació física (K): 1

Tecnologia (K): 1

Física i química (IAN): 1

Administració d'empreses: 2,5

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions electrotècniques: 2

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

 

43006952: Institut Torredembarra

Ciències socials (E) (K): 1

Educació física (K): 1

Alemany: 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 4

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 4

Música (E): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Valls

 

43010670: EOI de Valls

Anglès: 3,5

Francès: 1,5

 

43004611: Institut Jaume Huguet

Matemàtiques (E) (K): 2

Orientació educativa (K): 1

Administració d'empreses (ED): 1

Processos de gestió administrativa (ED): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques (ED): 1

Geografia i història (IAN): 1

Informàtica (IAN): 1

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

Administració d'empreses: 2

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 4,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Informàtica: 3

Instal·lacions electrotècniques: 2,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 5

Música: 1

Música (E): 1

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i gestió comercial: 0,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Tecnologia: 4

 

43004608: Institut Narcís Oller

Intervenció sociocomunitària (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Física i química (TIC): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Anglès: 6

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3,5

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 4

Economia: 1,5

Educació física: 3

Filosofia: 1,5

Física i química: 3,5

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 5

Intervenció sociocomunitària: 4,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura: 5

Matemàtiques: 6

Música: 2,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 4

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 4,5

 

43010608: Institut Serra de Miramar

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

43007208: Institut Berenguer d'Entença

Educació física (K): 1

Física i química (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Economia (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 0,5

Religió: 0,5

Serveis a la comunitat: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: El Vendrell

 

43004803: Institut Andreu Nin

Anglès (K): 1

Biologia i geologia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Organització i processos de manteniment de vehicles (ED): 1

Educació física (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Processos sanitaris (IAN): 1

Administració d'empreses: 3

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 4,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Formació i orientació laboral: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2

Instal·lacions electrotècniques: 2

Intervenció sociocomunitària: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Manteniment de vehicles: 3

Matemàtiques: 4,5

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1,5

Organització i gestió comercial: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 5

Processos comercials: 4

Processos de gestió administrativa: 5

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 3,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43004797: Institut Baix Penedès

Anglès: 7

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 3

Educació visual i plàstica (E): 1

Filosofia: 2

Física i química: 4

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Música: 2

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43010037: EOI del Vendrell

Anglès: 4

Francès: 2,5

 

43010189: Institut Mediterrània

Anglès: 4,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 4

Música: 1

Orientació educativa: 3

Tecnologia: 3

 

Municipi: Vila-seca

 

43005972: Institut Ramon Barbat i Miracle

Educació física (K): 1

Física i química (K): 1

Tecnologia (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 5,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Filosofia: 0,5

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Geografia i història: 3

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 2

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Organització i projectes de sistemes energètics: 1

Orientació educativa: 2

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

43008523: Institut Vila-seca

Anglès (K): 2

Educació física (K): 1

Matemàtiques (ED): 1

Anglès: 3

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: Alcanar

 

43007087: Institut Sòl de Riu

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 2

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: L'Ametlla de Mar

 

43006976: Institut Mare de Déu de la Candelera

Biologia i geologia (K): 1

Economia (IFR): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1,5

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Amposta

 

43010669: EOI d'Amposta

Anglès: 4,5

Francès: 2

 

43010888: Institut de Tecnificació

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 9

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 3,5

 

43006101: Institut Montsià

Administració d'empreses (ED): 1

Formació i orientació laboral (ED): 2

Hoteleria i turisme (ED): 1

Manteniment de vehicles (ED): 1

Organització i processos de manteniment de vehicles (ED): 1

Processos comercials (GP): 2

Informàtica (TIC): 1

Administració d'empreses: 3,5

Anglès: 2,5

Formació i orientació laboral: 2

Francès: 0,5

Hoteleria i turisme: 1,5

Informàtica: 3

Instal·lacions electrotècniques: 4

Intervenció sociocomunitària: 3

Manteniment de vehicles: 5

Mecanització i manteniment de màquines: 2,5

Organització i gestió comercial: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Serveis a la comunitat: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4,5

Tecnologia: 1

 

43000329: Institut Ramon Berenguer IV

Biologia i geologia (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 2

Matemàtiques (K): 1

Anglès: 5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 3

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 2

Física i química: 4

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 5

Música: 1

Orientació educativa: 1

P. esp. en sanitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Processos sanitaris: 2

Religió: 1

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Camarles

 

43008419: Institut Camarles

Anglès (K): 1

Dibuix (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 3

 

Municipi: Deltebre

 

43006964: Institut de Deltebre

Educació física (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 5,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2,5

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 1

Física i química: 4

Francès: 0,5

Geografia i història: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Matemàtiques: 5

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Processos de gestió administrativa: 1,5

Religió: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Flix

 

43007233: Institut de Flix

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 0,5

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 2

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Instal·lacions electrotècniques: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1,5

Processos de gestió administrativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Tecnologia: 3

 

Municipi: Gandesa

 

43006642: Institut Terra Alta

Administració d'empreses: 1

Anglès: 3,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Ciències socials (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Física i química: 2,5

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Instal·lacions electrotècniques: 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Tecnologia: 3

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Móra d'Ebre

 

43007129: Institut Julio Antonio

Llengua catalana i literatura (K): 1

Administració d'empreses: 1

Anglès: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Informàtica: 2

Intervenció sociocomunitària: 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Manteniment de vehicles: 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 2

Religió: 1

Serveis a la comunitat: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 3

 

43010980: EOI Ribera d'Ebre

Anglès: 2,5

Francès: 1

 

Municipi: El Perelló

 

43007211: Institut Blanca d'Anjou

Física i química (K): 1

Geografia i història (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1,5

Dibuix: 0,5

Economia: 0,5

Educació física: 1,5

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Roquetes

 

43008420: Institut Roquetes

Anglès: 5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 2

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 2

Economia: 1,5

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Estètica: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2,5

Formació professional bàsica (590EC): 0,5

Formació professional bàsica (591EC): 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Música: 2

Orientació educativa: 2

Perruqueria: 2,5

Religió: 1

Tecnologia: 5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

 

43007221: Institut Els Alfacs

Anglès (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (IAN): 2

Administració d'empreses: 1

Anglès: 4

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 4,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1,5

Economia: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Filosofia: 1

Física i química: 3

Formació i orientació laboral: 1

Francès: 1

Geografia i història: 4

Instal·lacions i equips de criança i de cultiu: 1,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Processos de cultiu aqüícola: 2,5

Processos de gestió administrativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1

 

Municipi: Santa Bàrbara

 

43008456: Institut Les Planes

Dibuix (IAN): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1,5

Cultura clàssica: 1

Economia: 1

Educació física: 1,5

Filosofia: 0,5

Física i química: 2

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

Municipi: La Sénia

 

43006681: Institut de La Sénia

Anglès (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 2

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Matemàtiques: 3

Música: 1

Organització i gestió comercial: 2

Orientació educativa: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Religió: 0,5

Tecnologia: 4

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Tortosa

 

43011170: Institut Cristòfol Despuig

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 3

Francès: 1

Geografia i història: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Tecnologia: 3

 

43004441: Institut de l'Ebre

Formació i orientació laboral (K): 1

Equips electrònics (ED): 1

Mecanització i manteniment de màquines (ED): 1

Anglès (TIC): 1

Administració d'empreses: 5

Anglès: 3

Construccions civils i edificació: 1

Dibuix: 1

Equips electrònics: 1

Formació i orientació laboral: 5,5

Informàtica: 5

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 1

Instal·lacions electrotècniques: 3

Intervenció sociocomunitària: 5

Llengua castellana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 6,5

Oficina de projectes de construcció: 1

Organització i gestió comercial: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 0,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 5

Procediments sanitaris i assistencials: 9

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 4

Processos i productes d'arts gràfiques: 0,5

Processos sanitaris: 4

Producció en arts gràfiques: 2

Serveis a la comunitat: 7

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3,5

 

43009862: EOI de Tortosa

Alemany: 1,5

Anglès: 5,5

Francès: 1,5

Rus: 0,5

 

43004438: Institut Joaquin Bau

Ciències socials (E) (K): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 7,5

Aula d'acollida i suport lingüístic (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Cuina i pastisseria: 3

Cultura clàssica: 2

Dibuix: 3,5

Economia: 1

Educació física: 3

Filosofia: 3

Física i química: 5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Hoteleria i turisme: 2

Llengua castellana i literatura: 6,5

Llengua catalana i literatura: 7,5

Matemàtiques: 5,5

Matemàtiques (E): 1

Música: 1,5

Música (E): 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

P. esp. en hoteleria i turisme: 1,5

Religió: 1

Serveis de restauració: 2

Tecnologia: 5

Tecnologia (E): 1

 

Municipi: Ulldecona

 

43006496: Institut Manuel Sales i Ferré

Biologia i geologia (K): 1

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 0,5

Biologia i geologia: 3

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 2

Filosofia: 1

Física i química: 2

Geografia i història: 2

Informàtica: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Tecnologia: 2

 

 

Annex 3

Plantilles dels instituts escola.

 

(CMC) Centres de màxima complexitat

 

Llocs de treball i dotacions

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08071226: Institut Escola Costa i Llobera

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 8,5

Educació primària: 7

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Música (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Audició i llenguatge: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

Educació secundària obligatòria i batxillerat:

Llengua catalana i literatura (K): 1

Física i química (IAN): 1

Anglès (TIC): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Anglès: 1,5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E) : 1

Cultura clàssica: 1

Dibuix: 1

Economia: 1

Educació física: 1

Filosofia: 1

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura (E) : 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 3

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 2

 

08053571: Institut Escola Artístic Oriol Martorell

 

Educació primària:

Educació primària: 15

Llengua estrangera: anglès: 3

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Educació secundària obligatòria i batxillerat:

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E) : 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Italià: 0,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua estrangera: anglès (E) : 1

Matemàtiques: 2,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

Dansa i Música:

Dansa (Castanyoles): 0,5

Dansa (Dansa clàssica): 2,16

Dansa (Dansa creativa i contemporània): 1,6

Dansa (Dansa espanyola): 0,5

Dansa (Dansa tradicional): 0,6

Dansa (Llenguatge musical): 1,45

Dansa (Instrumentista acompanyant): 3

Dansa (Treball físic i educació postural): 3,5

Música (Armonia): 0,5

Música (Cant Coral): 1

Música (Clarinet): 2,275

Música (Contrabaix): 0,6

Musica (Fagot): 0,72

Música (Flauta de bec): 1

Música (Flauta travessera): 1,5

Música (Guitarra): 2

Música (Llenguatge musical): 6

Música (Oboè): 1

Música (Piano): 5

Música (Pianista Repertorista): 2,5

Música (Saxo): 1,5

Música (Trombó): 1

Música (Trompa): 1,05

Música (Trompeta): 1,22

Música (Viola): 1,55

Música (Violí): 5

Música (Violoncel): 2,775

 

08072292: Institut Escola Turó de Roquetes (CMC)

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 7

Educació primària: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Educació secundària obligatòria:

Anglès: 2,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 2

Biologia i geologia: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2,5

Música: 0,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

 

08071238: Institut Escola Jacint Verdaguer

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 7

Educació primària: 13,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 0,5

 

Educació secundària obligatòria:

Ciències socials (E) (K): 1

Matemàtiques (K): 1

Música (K): 1

Tecnologia (K): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua estrangera: anglès (E) : 1

Matemàtiques (E) : 1

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Tecnologia: 1

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

08071691: Institut Escola del Prat (CMC)

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 3

Educació primària: 8,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

 

Educació secundària obligatòria:

Anglès: 1

Ciències de la naturalesa (E) : 1

Educació física: 1

Geografia i història: 3

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques (E) : 1

Matemàtiques: 1

Orientació educativa: 2,5

Unitat d'educació especial: 1,5

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Castellbisbal

 

08067594: Institut Escola Les Vinyes

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 6

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

 

Educació secundària obligatòria:

Matemàtiques (K): 1

Pedagogia terapèutica (E) (K): 1

Tecnologia (K): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Cultura clàssica (IAN): 1

Alemany: 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 3

Dibuix: 1

Educació física: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E) : 1

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1

Música: 1

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Santa Maria de Palautordera

 

08070908: Institut Escola La Tordera

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

 

Educació secundària obligatòria:

Tecnologia (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 0,5

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Castellterçol

 

08071214: Institut Escola Castellterçol

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 5

Educació primària: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Educació secundària obligatòria:

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 3

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Física i química: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Matemàtiques: 1,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Navàs

 

08072188: Institut Escola Sant Jordi

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 8

Educació primària: 11,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,625

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Educació secundària obligatòria:

Geografia i història (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 2

Música: 1

Tecnologia: 2

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Besalú

 

17009801: Institut Escola Salvador Vilarrasa

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Audició i llenguatge: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Educació secundària obligatòria:

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física (E) : 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Lloret de Mar

 

17009898: Institut Escola Lloret de Mar

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 6

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 10,5

Educació primària (K): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1,5

 

Educació secundària obligatòria:

Anglès (K): 1

Educació física (K): 1

Geografia i història (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 2

Alemany: 0,5

Anglès: 1,5

Aula d'acollida i suport lingüístic: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 3

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2,5

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Tecnologia: 1,5

 

Municipi: Sant Joan de les Abadesses

 

17009813: Institut Escola Sant Joan de les Abadesses

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 7

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Educació secundària obligatòria:

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Música: 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Verges

 

17009795: Institut Escola Francesc Cambó i Batlle

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 7,5

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Educació secundària obligatòria:

Dibuix (K): 1

Educació física (K): 1

Música (K): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 0,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 0,5

Música: 1

Orientació educativa: 2

Tecnologia: 2,5

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: El Catllar

 

43012812: Institut Escola L'Agulla

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 6

Educació primària: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (K): 1

Música: 1

Pedagogia Terapèutica (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Educació secundària obligatòria:

Anglès (K): 1

Física i química: 0,5

Geografia i història: 0,5

Tecnologia: 1

 

Municipi: Reus

 

43012083: Institut Escola Pi del Burgar

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (K): 2

Educació primària: 12

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (K): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 1

 

Educació secundària obligatòria:

Educació física (K): 1

Llengua castellana i literatura (K): 1

Orientació educativa (K): 1

Anglès: 1,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 1

Música: 1

Tecnologia: 2

Unitat d'educació especial (E) : 1

Unitat d'educació especial: 1

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: Batea

 

43012113: Institut Escola Mare de Déu del Portal

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 4

Educació infantil (K): 1

Educació primària: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

Educació secundària obligatòria:

Anglès (K): 1

Geografia i història (IAN): 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 1

Tecnologia: 1

 

Municipi: Móra la Nova

 

43012289: Institut Escola 3 d'Abril

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 6

Educació primària: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Religió catòlica: 1

Aula d'acollida i Suport Lingüístic: 0,5

 

Educació secundària obligatòria:

Cultura clàssica (K): 1

Llengua catalana i literatura (K): 1

Tecnologia (TIC): 1

Anglès: 2

Biologia i geologia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Física i química: 1

Geografia i història: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Matemàtiques: 2

Música: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Tortosa

 

43012307: Institut Escola Daniel Mangrané

 

Educació infantil i primària:

Educació infantil: 7

Educació primària: 9

Educació primària (K): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Religió catòlica: 1

 

Educació secundària obligatòria:

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química (IAN): 1

Geografia i història (IAN): 1

Tecnologia (IAN): 1

Anglès: 2,5

Biologia i geologia: 0,5

Cultura clàssica: 1

Educació física: 0,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 0,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura: 1,5

Matemàtiques: 2

Música: 0,5

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

Tecnologia: 1

 

 

Annex 4

Plantilles de serveis educatius.

 

(A) Centre amb exigència del requisit d’aranès

(EDIF) Centre de dificultat especial

 

Llocs de treball i dotacions

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08903017: CdA de Barcelona

Sense especificar especialitat: 3

 

08901335: CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) (EDIF)

Audició i llenguatge: 43

Audició i llenguatge (L): 3

Orientació educativa: 2

 

08900108: CREDV Barcelona (EDIF)

Orientació educativa: 3

Sense especificar especialitat: 19

 

08901112: CRP Ciutat Vella

Sense especificar especialitat: 1

 

08901111: CRP Eixample

Sense especificar especialitat: 2

 

08930045: CRP Gràcia

Sense especificar especialitat: 1

 

08901115: CRP Horta-Guinardó

Sense especificar especialitat: 3

 

08901109: CRP Les Corts

Sense especificar especialitat: 2

 

08901116: CRP Nou Barris

Sense especificar especialitat: 1

 

08901110: CRP Sant Andreu

Sense especificar especialitat: 2

 

08901114: CRP Sant Martí

Sense especificar especialitat: 2

 

08901113: CRP Sants-Montjuïc

Sense especificar especialitat: 2

 

08901122: CRP Sarrià-Sant Gervasi

Sense especificar especialitat: 2

 

08900243: EAP B-01 Nou Barris

Orientació educativa: 12

 

08900244: EAP B-02 Sant Andreu

Orientació educativa: 7

 

08900245: EAP B-03 Sants-Montjuïc

Orientació educativa: 9

 

08900247: EAP B-20 Ciutat vella

Orientació educativa: 6

 

08900248: EAP B-21 St.Marti-Verneda

Orientació educativa: 14

 

08900273: EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)

Orientació educativa: 5

 

08900274: EAP B-31 Horta-Guinardó

Orientació educativa: 9

 

08900405: EAP B-41 Sarrià-St.Gervasi

Orientació educativa: 6

 

08900406: EAP B-42 les Corts

Orientació educativa: 3

 

08900415: EAP B-47 Eixample

Orientació educativa: 7

 

08970011: LIC-0108 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 16

Sense especificar especialitat (L): 1

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona

 

08910008: CREDA Comarques II (Badalona) (EDIF)

Audició i llenguatge: 9,5

 

08930002: CRP Ciutat de Badalona

Sense especificar especialitat: 4

 

08901007: EAP B-55 Badalona

Orientació educativa: 11

 

Municipi: Barcelona

 

08911547: CESIRE (CRP específics de suport a la innovació i recerca)

Sense especificar especialitat: 16

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

08910013: CREDA Comarques IV (Hospitalet de Llob.) (EDIF)

Audició i llenguatge: 7

 

08930005: CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Sense especificar especialitat: 4

 

08902204: EAP B-56 L'Hospitalet

Orientació educativa: 14

 

08970013: LIC-0208 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 18

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

08925251: CREDA Comarques II (Seu c: Sant Adrià de Besòs) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3,5

Orientació educativa: 1

 

08930011: CRP Ciutat de Sant Adrià de Besòs

Sense especificar especialitat: 3

 

08900250: EAP B-04 Sant Adrià-La Mina

Orientació educativa: 3

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

08910011: CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramanet) (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

 

08930012: CRP Ciutat de Sta. Coloma Gramenet

Sense especificar especialitat: 3

 

08900255: EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet

Orientació educativa: 10

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

08910012: CREDA Comarques IV (Vilafranca) (EDIF)

Audició i llenguatge: 5

 

08930001: CRP de l'Alt Penedès

Sense especificar especialitat: 3

 

08900256: EAP B-15 Alt Penedès

Orientació educativa: 8

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

08910009: CREDA Comarques IV (Seu c: Vilanova i la Geltrú) (EDIF)

Audició i llenguatge: 9

Orientació educativa: 1

 

08930006: CRP del Garraf

Sense especificar especialitat: 3

 

08900252: EAP B-08 Garraf

Orientació educativa: 11

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Castelldefels

 

08930037: CRP de Castelldefels

Sense especificar especialitat: 2

 

08905454: EAP B-49 Castelldefels

Orientació educativa: 3,5

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

 

08910017: CREDA Baix Llobregat (Cornellà) (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

 

08903083: CRP del Baix Llobregat V

Sense especificar especialitat: 3

 

08900264: EAP B-07 Cornellà

Orientació educativa: 8,5

 

08970017: LIC-0308 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 10

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

 

08910024: CREDA Baix Llobregat (Esplugues de Llob.) (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

 

08930035: CRP del Baix Llobregat VIII

Sense especificar especialitat: 2

 

08900303: EAP B-40 Esplugues de Llobregat

Orientació educativa: 4

 

Municipi: Gavà

 

08910018: CREDA Baix Llobregat (Gavà) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

08930043: CRP del Baix Llobregat II

Sense especificar especialitat: 2

 

08900265: EAP B-19 Viladecans

Orientació educativa: 8,5

 

Municipi: Martorell

 

08910019: CREDA Baix Llobregat (Martorell) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

08930044: CRP del Baix Llobregat VII

Sense especificar especialitat: 3

 

08900266: EAP B-26 Martorell

Orientació educativa: 10,5

Psicologia i pedagogia (L): 1

 

Municipi: Molins de Rei

 

08903085: CdA de Can Santoi

Sense especificar especialitat: 2

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

08910020: CREDA Baix Llobregat (El Prat de Llobregat) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

08930034: CRP del Baix Llobregat IV

Sense especificar especialitat: 3

 

08900279: EAP B-36 EL Prat de Llobregat

Orientació educativa: 5,5

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

 

08910021: CREDA Baix Llobregat (Sant Boi) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

08930033: CRP del Baix Llobregat III

Sense especificar especialitat: 2

 

08900300: EAP B-37 Sant Boi de Llobregat

Orientació educativa: 7,5

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

08925261: CREDA Baix Llobregat (Seu c: Sant Feliu de Ll.) (EDIF)

Audició i llenguatge: 11

Orientació educativa: 2

 

08903081: CRP del Baix Llobregat I

Sense especificar especialitat: 2

 

08900408: EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat

Orientació educativa: 5,5

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

08910023: CREDA Baix Llobregat (St Vicenç dels Horts) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

08903084: CRP del Baix Llobregat VI

Sense especificar especialitat: 2

 

08900302: EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

Orientació educativa: 8,5

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Badia del Vallès

 

08910027: CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia) (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

 

08930041: CRP del Vallès Occidental VII

Sense especificar especialitat: 3

 

08900272: EAP B-25 Badia del Vallès

Orientació educativa: 6

 

Municipi: Castellar del Vallès

 

08930074: CRP Vallès Occidental VIII

Sense especificar especialitat: 2

 

08900420: EAP B-50 Castellar del Vallès

Orientació educativa: 5

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès

 

08910029: CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Cerdanyola) (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

 

08904085: CRP del Vallès Occidental V

Sense especificar especialitat: 2

 

08900409: EAP B-44 Cerdanyola del Vallès

Orientació educativa: 4,5

 

08970021: LIC-0408 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 11

 

Municipi: Montcada i Reixac

 

08910030: CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac) (EDIF)

Audició i llenguatge: 5

 

08930039: CRP del Vallès Occidental VI

Sense especificar especialitat: 3

 

08900271: EAP B-16 Montcada-Ripollet-Sta.Perpetua

Orientació educativa: 7,5

 

Municipi: Rubí

 

08910028: CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) (EDIF)

Audició i llenguatge: 9

 

08904083: CRP del Vallès Occidental III

Sense especificar especialitat: 3

 

08900410: EAP B-45 Rubí

Orientació educativa: 6,5

 

Municipi: Sabadell

 

08900289: CREDA Jordi Perelló (Seu c: Sabadell) (EDIF)

Audició i llenguatge: 22

Orientació educativa: 2

 

08904081: CRP del Vallès Occidental I

Sense especificar especialitat: 4

 

08900277: EAP B-34 Sabadell

Orientació educativa: 16

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

08930040: CRP del Vallès Occidental IV

Sense especificar especialitat: 2

 

08900419: EAP B-48 Sant Cugat

Orientació educativa: 5

 

Municipi: Terrassa

 

08910026: CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) (EDIF)

Audició i llenguatge: 11

 

08904082: CRP del Vallès Occidental II

Sense especificar especialitat: 4

 

08900269: EAP B-13 Terrassa

Orientació educativa: 15,5

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Alella

 

08910014: CREDA Maresme / Vallès or. (Alella) (EDIF)

Audició i llenguatge: 5

 

08930009: CRP del Maresme III

Sense especificar especialitat: 3

 

08900307: EAP B-23 Baix Maresme

Orientació educativa: 11

 

Municipi: Bigues i Riells

 

08910005: CREDA Maresme / Vallès or. (Bigues i Riells) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

08921211: CRP del Vallès Oriental IV

Sense especificar especialitat: 2

 

08900262: EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C)

Orientació educativa: 6

 

Municipi: Granollers

 

08910003: CREDA Maresme / Vallès Or. (Granollers) (EDIF)

Audició i llenguatge: 7

Orientació educativa: 1

 

08914400: CREDA Maresme-Vallès Oriental (Seu c: Granollers) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

08930013: CRP del Vallès Oriental I

Sense especificar especialitat: 3

 

08900260: EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A)

Orientació educativa: 1

Orientació educativa: 6

 

Municipi: Mataró

 

08910010: CREDA Maresme / Vallès or. (Mataró) (EDIF)

Audició i llenguatge: 7

 

08930007: CRP del Maresme I

Sense especificar especialitat: 3

 

08900253: EAP B-09 Mataró

Orientació educativa: 8

 

08970015: LIC-0508 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 8

 

Municipi: Montmeló

 

08910004: CREDA Maresme / Vallès Or. (Montmeló) (EDIF)

Audició i llenguatge: 6

 

08930014: CRP del Vallès Oriental II

Sense especificar especialitat: 2

 

08900261: EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B)

Orientació educativa: 9

 

Municipi: Pineda de Mar

 

08910015: CREDA Maresme / Vallès Or. (Pineda) (EDIF)

Audició i llenguatge: 6

 

08930008: CRP del Maresme II

Sense especificar especialitat: 3

 

08900254: EAP B-24 Alt Maresme

Orientació educativa: 10

 

Municipi: Sant Celoni

 

08910006: CREDA Maresme / Vallès Or. (Sant Celoni) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

08930018: CRP del Vallès Oriental III

Sense especificar especialitat: 2

 

08900263: EAP B-29 Vallès Oriental (Sector D)

Orientació educativa: 5

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Bagà

 

08930030: Ext. de CRP de Bagà

Sense especificar especialitat: 1

 

Municipi: Berga

 

08910002: CREDA Catalunya Central (Berga) (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

 

08930004: CRP del Berguedà

Sense especificar especialitat: 2

 

08900259: EAP B-18 Berguedà

Orientació educativa: 3

 

Municipi: Guardiola de Berguedà

 

08902081: CdA de l'Alt Berguedà

Sense especificar especialitat: 3

 

Municipi: Igualada

 

08910022: CREDA Catalunya Central (Igualada) (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

 

08903082: CRP de l'Anoia

Sense especificar especialitat: 4

 

08900301: EAP B-38 Anoia

Orientació educativa: 11

 

Municipi: Manresa

 

08902035: CdA del Bages

Sense especificar especialitat: 2

 

08910001: CREDA Catalunya Central (Manresa) (EDIF)

Audició i llenguatge: 9,5

 

08956871: CREDA Catalunya Central (Seu c: Manresa) (EDIF)

Orientació educativa: 1

 

08930003: CRP del Bages

Sense especificar especialitat: 4

 

08900251: EAP B-06 Bages

Orientació educativa: 12

 

08935858: LIC-1060 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 10

 

Municipi: Perafita

 

08930032: Ext. de CRP de Perafita

Sense especificar especialitat: 1

 

Municipi: Solsona

 

25910008: CREDA Catalunya Central (Solsona) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

25990106: CRP del Solsonès

Sense especificar especialitat: 2

 

25900767: EAP L-10 Solsonès

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Vic

 

08924081: CREDA Catalunya Central (Vic) (EDIF)

Audició i llenguatge: 6

Audició i llenguatge (L): 2

 

08930010: CRP d'Osona

Sense especificar especialitat: 3

 

08900306: EAP B-10 Osona

Orientació educativa: 12

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Banyoles

 

17990106: CRP del Pla de l'Estany

Sense especificar especialitat: 2

 

17905271: EAP G-08 Pla de l'Estany

Orientació educativa: 3

 

Municipi: La Bisbal d'Empordà

 

17910002: CREDA Narcís Masó (Girona-La Bisbal) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

17990102: CRP del Baix Empordà

Sense especificar especialitat: 4

 

17905263: EAP G-02 Baix Empordà

Orientació educativa: 8

 

Municipi: Blanes

 

17910004: CREDA Narcís Masó (Girona-Blanes) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

17990105: CRP de la Selva II

Sense especificar especialitat: 3

 

17905264: EAP G-05 La Selva (Sector A)

Orientació educativa: 6

 

Municipi: L'Escala

 

17990605: CdA d'Empúries

Sense especificar especialitat: 3

 

Municipi: Figueres

 

17910001: CREDA Narcís Masó (Girona-Figueres) (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

 

17990001: CRP de l'Alt Empordà

Sense especificar especialitat: 4

 

17905262: EAP G-01 Alt Empordà

Orientació educativa: 10

 

Municipi: Girona

 

17990117: CREDV Girona (subseu) (EDIF)

Sense especificar especialitat: 5

 

17990103: CRP del Gironès

Sense especificar especialitat: 5

 

17905266: EAP G-03 Gironès

Orientació educativa: 9

 

17905265: EAP G-06 Girona

Orientació educativa: 9

 

17970032: LIC-0117 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 15

 

Municipi: Olot

 

17900015: CdA de la Garrotxa

Sense especificar especialitat: 3

 

17910006: CREDA Narcís Masó (Girona-Olot) (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

 

17990109: CRP de la Garrotxa

Sense especificar especialitat: 3

 

17905274: EAP G-07 La Garrotxa

Orientació educativa: 4

 

Municipi: Planoles

 

17903054: CdA del Ripollès

Sense especificar especialitat: 3

 

Municipi: Puigcerdà

 

17910005: CREDA Narcís Masó (Girona-Puigcerdà) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

17990104: CRP de La Cerdanya

Sense especificar especialitat: 1

 

17905273: EAP G-09 La Cerdanya

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Ripoll

 

17910003: CREDA Narcís Masó (Girona-Ripoll) (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

 

17990111: CRP del Ripollès

Sense especificar especialitat: 2

 

17905267: EAP G-04 Ripollès

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Salt

 

17900035: CREDA Narcís Masó (Seu c: Salt) (EDIF)

Audició i llenguatge: 16

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

 

17910011: CREDA Narcís Masó (Girona-Sta Coloma Farners) (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

 

17990112: CRP de la Selva I

Sense especificar especialitat: 3

 

17905277: EAP G-10 La Selva (Sector B)

Orientació educativa: 5

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Balaguer

 

25910003: CREDA Lleida (Balaguer) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

25990103: CRP de la Noguera

Sense especificar especialitat: 3

 

25900748: EAP L-05 La Noguera

Orientació educativa: 4

 

Municipi: Les Borges Blanques

 

25910006: CREDA Lleida (Les Borges Blanques) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

25990107: CRP de les Garrigues

Sense especificar especialitat: 2

 

25900763: EAP L-08 Les Garrigues

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Camarasa

 

25901117: CdA de la Noguera

Sense especificar especialitat: 3

 

Municipi: Cervera

 

25910007: CREDA Lleida (Cervera) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

25990108: CRP de la Segarra

Sense especificar especialitat: 2

 

25900765: EAP L-09 Segarra

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Esterri d'Àneu

 

25911027: CdA Valls d'Àneu

Biologia i geologia: 2

Sense especificar especialitat: 1

 

Municipi: Juneda

 

25900016: CdA de la Granja-Escola de Juneda

Sense especificar especialitat: 3

 

Municipi: Lleida

 

25900022: CREDA Lleida (Seu c: Lleida) (EDIF)

Audició i llenguatge: 12

Orientació educativa: 1

 

25910025: CREDV Lleida (subseu) (EDIF)

Sense especificar especialitat: 3

 

25990102: CRP del Segrià

Sense especificar especialitat: 6

 

25900746: EAP L-01 Segrià (Sector A)

Orientació educativa: 9

 

25900751: EAP L-02 Segrià (Sector B)

Orientació educativa: 9

 

25970031: LIC-0125 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 11

 

Municipi: Mollerussa

 

25910005: CREDA Lleida (Mollerussa) (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

 

25990112: CRP del Pla d'Urgell

Sense especificar especialitat: 2

 

25900761: EAP L-07 Pla d'Urgell

Orientació educativa: 3

 

Municipi: El Pont de Suert

 

25990110: CRP de l'Alta Ribagorça

Sense especificar especialitat: 1

 

Municipi: La Seu d'Urgell

 

25910001: CREDA Lleida (La Seu d'Urgell) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

25990101: CRP de l'Alt Urgell

Sense especificar especialitat: 3

 

25900747: EAP L-03 Alt Urgell

Orientació educativa: 3

 

Municipi: Sort

 

25990111: CRP del Pallars Sobirà

Sense especificar especialitat: 1

 

Municipi: Tàrrega

 

25910004: CREDA Lleida (Tàrrega) (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

 

25990105: CRP de l'Urgell

Sense especificar especialitat: 3

 

25900749: EAP L-06 Urgell

Orientació educativa: 4

 

Municipi: Tremp

 

25910002: CREDA Lleida (Tremp) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

25990104: CRP del Pallars Jussà

Sense especificar especialitat: 2

 

25900750: EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà

Orientació educativa: 2

 

Municipi: La Vall de Boí

 

25900032: CdA Escola de Natura de la Vall de Boí

Sense especificar especialitat: 2

 

Municipi: Vielha e Mijaran

 

25910009: CREDA Lleida (Vielha) (A) (EDIF)

Audició i llenguatge: 0,5

 

25990109: CRP de la Val d'Aran (A)

Sense especificar especialitat: 2

 

25900769: EAP L-11 Val d'Aran - Alta Ribagorça (A)

Orientació educativa: 2

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: Cambrils

 

43910017: CREDA Tarragona (Cambrils) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

43907119: EAP T-02 Baix Camp

Orientació educativa: 6

 

Municipi: Cornudella de Montsant

 

43990105: Ext. de CRP de Cornudella de Montsant

Sense especificar especialitat: 1

 

Municipi: L'Espluga de Francolí

 

43900035: CdA Monestirs del Cister

Geografia i història: 1

Sense especificar especialitat: 2

 

Municipi: Falset

 

43910009: CREDA Tarragona (Falset) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

43990107: CRP del Priorat

Sense especificar especialitat: 1

 

43900133: EAP T-12 Priorat

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Montblanc

 

43910005: CREDA Tarragona (Montblanc) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

43990106: CRP de la Conca de Barberà

Sense especificar especialitat: 2

 

43900132: EAP T-11 Conca de Barberà

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Reus

 

43910002: CREDA Tarragona (Reus) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

43990102: CRP Baix Camp

Sense especificar especialitat: 4

 

43907126: EAP T-09 Reus

Orientació educativa: 7

 

43970029: LIC-0143 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 12

 

Municipi: Tarragona

 

43900018: CdA de la Ciutat de Tarragona

Sense especificar especialitat: 4

 

43925251: CREDA Tarragona (Seu c: Tarragona) (EDIF)

Audició i llenguatge: 10

Orientació educativa: 1

 

43900143: CREDV Tarragona (subseu) (EDIF)

Orientació educativa: 1

Sense especificar especialitat: 2

 

43900034: CRP del Tarragonès

Sense especificar especialitat: 6

 

43907121: EAP T-04 Tarragonès (Sector A)

Orientació educativa: 9

 

43907124: EAP T-07 Tarragonès (Sector B)

Orientació educativa: 9

 

Municipi: Valls

 

43910001: CREDA Tarragona (Valls) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

43990101: CRP de l'Alt Camp

Sense especificar especialitat: 3

 

43907118: EAP T-01 Alt Camp

Orientació educativa: 4

 

Municipi: El Vendrell

 

43908060: CdA Pau Casals, El Vendrell

Sense especificar especialitat: 3

 

43910004: CREDA Tarragona (El Vendrell) (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

 

43990104: CRP del Baix Penedès

Sense especificar especialitat: 3

 

43907123: EAP T-06 Baix Penedès

Orientació educativa: 8

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: Amposta

 

43910006: CREDA Tarragona (Amposta) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

43900033: CRP del Montsià

Sense especificar especialitat: 3

 

43907125: EAP T-08 Montsià

Orientació educativa: 5,5

 

Municipi: Gandesa

 

43910008: CREDA Tarragona (Gandesa) (EDIF)

Audició i llenguatge: 0,5

 

43990109: CRP de la Terra Alta

Sense especificar especialitat: 2

 

43900131: EAP T-10 Terra Alta

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Móra d'Ebre

 

43910007: CREDA Tarragona (Móra d'Ebre) (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

 

43990108: CRP de Ribera d'Ebre

Sense especificar especialitat: 2

 

43907122: EAP T-05 Ribera d'Ebre

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

 

43900037: CdA del Delta de l'Ebre

Sense especificar especialitat: 4

 

Municipi: Tortosa

 

43910003: CREDA Tarragona (Tortosa) (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

 

43911243: CREDV Terres de l'Ebre (subseu) (EDIF)

Sense especificar especialitat: 1

 

43990103: CRP del Baix Ebre

Sense especificar especialitat: 4

 

43907120: EAP T-03 Baix Ebre

Orientació educativa: 6,5

 

43970033: LIC-0243 (Llengua i cohesió social)

Sense especificar especialitat: 4

 

 

Annex 5

Plantilles dels centres i les aules de formació permanent de persones adultes.

 

(A) Centre amb exigència del requisit d’aranès

(CFACP) Centre de formació d’adults en centre penitenciari

(EDIF) Centre de dificultat especial

 

Llocs de treball i dotacions

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08061907: CFA Barceloneta

Àmbit ciències socials i participació: 0,5

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 0,5

Educació primària: 3

 

08055002: CFA Barri Gòtic

Àmbit de la comunicació: 3,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 0,5

Educació primària: 2

Educació Primària (L): 1

 

08061932: AFA Bon Pastor

Àmbit ciències socials i participació: 0,5

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 0,5

Educació primària: 2

 

08055063: CFA Canyelles

Àmbit ciències socials i participació: 0,5

Àmbit de la comunicació: 0,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 1

Educació Primària (L): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08062109: AFA Ciutat Meridiana

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 3

 

08064623: CFA Concepció Arenal (CFACP) (EDIF)

Educació primària: 3

 

08062249: CFA El Carmel

Àmbit ciències socials i participació: 0,5

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08060228: CFA El Clot

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 4

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08044120: CFA Freire

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08064611: CFA Jacint Verdaguer (CFACP) (EDIF)

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 13

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

 

08062146: CFA La Verneda

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 4

 

08061968: AFA Les Corts

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1,5

Educació primària: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08061944: CFA Madrid

Educació primària: 3

Llengua estrangera: francès: 1

 

08055683: CFA Manuel Sacristán

Àmbit ciències socials i participació: 2

Àmbit de la comunicació: 4

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 3

Educació primària: 3

 

08061701: CFA Maria Rubies

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 3

Educació primària: 4

 

08062262: CFA Montserrat Roig

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 4,5

 

08061683: CFA Palau de Mar

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 2

Educació primària: 2

Llengua estrangera: francès: 1

 

08060231: CFA Pegaso

Àmbit ciències socials i participació: 2

Àmbit de la comunicació: 1,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08062331: AFA Pere Calders

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1,5

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08061956: CFA Prosperitat

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08061919: CFA Rius i Taulet

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 3

 

08060411: CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08062250: CFA Torrent d'en Melis

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08057667: CFA Trinitat Vella

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona

 

08060204: CFA Gran Sol

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 2

Educació primària: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08061580: AFA Lloreda-la Pau

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08060216: CFA Morera Pomar

Àmbit ciències socials i participació: 1,5

Àmbit de la comunicació: 3

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08055403: CFA Sant Roc

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

08057953: CFA Bellvitge

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08057965: CFA Can Serra

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 3

Educació primària: 3

Educació Primària (L): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08057874: CFA Catalònia

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 2

Educació primària: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

 

08057679: CFA El Gornal

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1,5

Educació primària: 3

 

08062110: CFA Sanfeliu

Àmbit ciències socials i participació: 0,5

Àmbit de la comunicació: 0,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 3

 

08062481: CFA Sant Josep

Àmbit de la comunicació: 1

Educació primària: 4

 

08062493: CFA Sant Ramon

Àmbit ciències socials i participació: 0,5

Àmbit de la comunicació: 0,5

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 1

Educació primària: 3

Educació Primària (L): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

08060125: CFA Manuel Fernández

Àmbit ciències socials i participació: 1

Àmbit de la comunicació: 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia: 2

Educació primària: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

 

0806