Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/10/2015

  • Número del document ECO/2405/2015

  • Número de control 15302032

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-15302032-2015

Dades del DOGC
  • Número 6988

  • Data 02/11/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/2405/2015, de 21 d'octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya com a centres CERCA.


La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, estableix al capítol IV del títol II el règim jurídic dels centres CERCA i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

D’acord amb el que preveu l’article 64.1 d’aquesta llei, els centres de recerca de Catalunya, identificats com a centres CERCA, han d’ésser entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, i amb seu a Catalunya, que tenen com a objecte principal la recerca en la frontera del coneixement; han d’ésser creats o participats per l’Administració de la Generalitat i, si escau, juntament amb una o més universitats o amb altres entitats públiques o privades.

L’article 64.5 de la mateixa llei estableix que els centres CERCA ja constituïts i incorporats al Programa de centres de recerca de Catalunya a l’entrada en vigor d’aquesta llei, per poder mantenir el reconeixement com a centre CERCA s’han de sotmetre a una avaluació científica externa en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Actualment han superat l’avaluació prevista en l’article 64.5 de l’esmentada Llei 7/2011, de 27 de juliol, tots els centres que integraven el Programa de centres de recerca de Catalunya llevat de dos centres que encara no han estat avaluats i que ho seran en els propers mesos (la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO, i la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, CMRB).

D’altra banda, la Fundació Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), constituïda en data 26 de maig de 2010 per temps indefinit, ha sol·licitat, en data 2 de juliol de 2015, el reconeixement com a centre CERCA i ha presentat la documentació acreditativa del compliment dels requisits que preveu l’article 64 de l’esmentada Llei 7/2011, de 27 de juliol.

La Fundació Institut de Salut Global Barcelona ha integrat tota l’activitat científica de la Fundació Centre de Recerca en Salut Internacional (CRESIB) que tenia la condició de centre CERCA i que havia superat amb èxit l’avaluació científica prevista en l’article 64.5 de l’esmentada Llei 7/2011, de 27 de juliol. L’operació de fusió per absorció fou autoritzada pel Govern de la Generalitat mitjançant l’Acord GOV/66/2015, de 12 de maig, i, per aquest motiu, el CRESIB ja no consta en l’annex que relaciona la llista de centres CERCA.

La integració del CRESIB en l’ISGlobal ha tingut lloc en el marc del Programa SUMA, impulsat des de la Direcció General de Recerca i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que té com a objectiu l’assoliment d’estructures de recerca amb més massa crítica i competitivitat científica mitjançant integracions i fusions entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores. També en el marc del Programa SUMA s’ha produït la integració del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) en l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Acord GOV/179/2014, de 16 de desembre, i, en conseqüència, el CReSA ja no consta tampoc en la llista annexa de centres CERCA.

Atès que l’article 64.4 de l’esmentada Llei 7/2011, de 27 de juliol, estableix que el reconeixement com a centre CERCA s’obté mitjançant la resolució del titular o la titular del departament competent en matèria de recerca i que el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix les competències en matèria de recerca al Departament d’Economia i Coneixement,

 

Resolc:

 

Article 1

Es manté el reconeixement com a centres CERCA, d’acord amb l’article 64.5 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, dels centres CERCA constituïts i integrats en el Programa de centres de recerca de Catalunya amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei esmentada, els quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Article 2

Es reconeix com a centre CERCA, d’acord amb l’article 64.4 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la Fundació Institut de Salut Global (ISGlobal), i s’incorpora a la relació de centres CERCA que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

 

 

Disposició addicional

El manteniment del reconeixement com a centre CERCA de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (AGROTECNIO) i de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) queda condicionat al fet que cada centre superi l’avaluació que preveu l’article 64.5 de l’esmentada Llei 7/2011, de 27 de juliol, en el termini de 12 mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al (DOGC). En el supòsit que algun dels centres no superi l’avaluació, caldrà actualitzar el contingut de l’annex d’aquesta Resolució i donar-ne publicitat al DOGC.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant del conseller d’Economia i Coneixement, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o directament de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2015

 

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

 

 

Annex

Relació de centres de recerca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA

 

Acrònim

Nom

Forma jurídica

NIF

CED

Centre d’Estudis Demogràfics

Consorci

Q5855973C

AGROTECNIO

Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia

Fundació

G25628926

CIMNE

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

Consorci

Q5850006G

CMRB

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

Fundació

G63687222

CRAG

Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica

Consorci

Q0801214H

CREAF

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Consorci

Q5850011G

CREAL

Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

Fundació

G64080435

CREI

Centre de Recerca en Economia Internacional

Consorci

Q5850030G

CRG

Fundació Centre de Regulació Genòmica

Fundació

G62426937

CRM

Centre de Recerca Matemàtica

Consorci

V63009138

CTFC

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Consorci

Q7550005H

CTTC

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Fundació

G62616586

CVC

Centre de Visió per Computador

Consorci

Q5856375J

HUVH IR

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca

Fundació

G60594009

I2CAT

Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

Fundació

G63262570

IBEC

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Fundació

G64045719

IC3

Fundació Institut Català de Ciències del Clima

Fundació

G64921141

ICAC

Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Consorci

S4300033J

ICCC

Institut Català de Ciències Cardiovasculars

Consorci

Q0801076A

ICFO

Fundació Institut de Ciències Fotòniques

Fundació

G62819537

ICIQ

Fundació Institut Català d’Investigació Química

Fundació

G43619550

ICN2

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia

Fundació

G63277776

ICP Miquel Crusafont

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Fundació

G64361322

ICRA

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua

Fundació

G17920851

ICRPC

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

Fundació

G17924978

IDIBAPS

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

Consorci

Q5856414G

IDIBELL

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

Fundació

G58863317

IdIBGi

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona

Fundació

G17432592

IEEC

Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

Fundació

G61051710

IFAE

Institut de Física d’Altes Energies

Consorci

Q5856257J

IGTP

Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

Fundació

G60805462

IISPV

Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Fundació

G43814045

IMIM

Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques

Fundació

G60072253

IMPPC

Fundació Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer

Fundació

G64351000

IPHES

Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Fundació

G43783752

IRB Barcelona

Fundació Institut de Recerca Biomèdica

Fundació

G63971451

IRB Lleida

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré

Fundació

G25314394

IREC

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya

Fundació

G64946387

IJC

Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Fundació

G65454308

IR-HSCSP

Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Fundació

G60136934

IRSI-CAIXA

Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida – Caixa

Fundació

G60813227

IRTA

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Entitat de dret públic sotmesa al dret privat

Q5855049B

ISGlobal

Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona

Fundació

G65341695

VHIO

Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron

Fundació

G64384969

 

 

Amunt